Odsłanianie przyszłości europejskich innowacji: szczegółowe zapoznanie się z programem prac EIC na rok 2024

Szczegółowy program prac European Innovation Council (EIC) na rok 2024 nakreśla jego kompleksową strategię i komponenty mające na celu wspieranie innowacji w Unii Europejskiej. Oto główne elementy i najważniejsze elementy: Cele strategiczne i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): Celem EIC jest wspieranie przełomowych technologii i przedsiębiorstw kluczowych dla osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej, zapewniając otwartą strategiczną autonomię w zakresie technologii krytycznych. Wyznaczył sześć celów strategicznych, w tym bycie preferowanym inwestorem dla start-upów i przedsiębiorców o wysokim potencjale, wypełnianie luk w finansowaniu dla firm zajmujących się głębokimi technologiami, wspieranie technologii wysokiego ryzyka, zwiększanie liczby europejskich jednorożców i przedsiębiorstw typu Scale-up, katalizowanie wpływu innowacji z Europy badania publiczne i osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Przegląd programu prac na rok 2024: Program prac organizuje finansowanie i wsparcie w ramach trzech głównych programów: EIC Pathfinder: W przypadku zaawansowanych badań mających na celu opracowanie podstaw naukowych dla przełomowych technologii. EIC Transition: Walidacja technologii i opracowywanie biznesplanów dla konkretnych zastosowań. EIC Accelerator: Wspieranie firm we wprowadzaniu innowacji na rynek i zwiększaniu ich skali. Każdy program jest rozszerzony o dostęp do usług akceleracji biznesu, zapewniających wiedzę specjalistyczną, korporacje, inwestorów i uczestników ekosystemu. Główne zmiany w programie prac na 2024 r.: Na podstawie informacji zwrotnych i zmniejszonego budżetu wprowadzono dostosowania, ulepszenia i uproszczenia. Zmiany te obejmują wprowadzenie modelu kosztów ryczałtowych w przypadku większości zaproszeń, wzmocnione środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego oraz dostosowania kryteriów kwalifikowalności i finansowania w ramach różnych programów. Kluczowe cechy wsparcia EIC: Oferowane jest połączenie wsparcia finansowego i pozafinansowego w celu przyspieszenia i rozwoju innowacji i przedsiębiorstw EIC. Obejmuje to proaktywne zarządzanie projektami i portfelami, dostosowane podejście do oceny wniosków, politykę otwartego dostępu i praw własności intelektualnej, a także środki zapewniające bezpieczeństwo gospodarcze. Współpraca z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT): W dokumencie przedstawiono zacieśnienie współpracy między EIC i EIT w celu wzmocnienia europejskiego ekosystemu innowacji, w tym usług wspólnych, procesu Fast Track i nowego programu staży w zakresie innowacji. Perspektywy na rok 2025 i lata przyszłe: Omówiono przyszłe strategie i potencjalne nowe synergie, w tym możliwość zwiększenia budżetów na większe inwestycje za pośrednictwem Funduszu EIC w kluczowych obszarach tematycznych. Glosariusz i definicje: Dokument kończy się szczegółowym glosariuszem i sekcją z definicjami, wyjaśniającą terminologię i akronimy stosowane w całym programie prac. Elementy te łącznie mają na celu wspieranie strategicznych celów Unii Europejskiej w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, kładąc nacisk na badania wysokiego ryzyka, przynoszące duże zyski oraz przełomowe technologie o potencjale znaczącego wpływu społecznego i gospodarczego. 1. Cele strategiczne i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) Stanowiąc przełomowe posunięcie mające na celu popchnięcie europejskich innowacji w przyszłość, grupa European Innovation Council (EIC) przedstawiła odważną wizję w swoim programie prac na rok 2024, skupiając się na identyfikowaniu, rozwijaniu i zwiększaniu skali przełomów technologie i przedsiębiorstwa, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Wizja ta opiera się na celach strategicznych mających zapewnić Europie otwartą strategiczną autonomię w zakresie technologii krytycznych, wspierając tętniący życiem ekosystem, w którym mogą prosperować start-upy i przedsiębiorcy o wysokim potencjale. Ambicją programu jest nie tylko wypełnienie luk w finansowaniu, z jakimi borykają się firmy zajmujące się głębokimi technologiami, ale także zapewnienie EIC pozycji preferowanego inwestora w przypadku wizjonerskich pomysłów, wpływając w ten sposób na alokację aktywów prywatnych w celu wsparcia tych innowacji. W sercu strategicznej wizji EIC znajduje się sześć ambitnych celów, każdemu z nich towarzyszą jasne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które mają na celu pomiar postępów i kierowanie realizacją programu: Zostanie wybranym inwestorem: EIC pragnie uznania na całym kontynencie, przyciąganie startupów o wysokim potencjale, przedsiębiorców i innowacyjnych badaczy, ze szczególnym naciskiem na grupy niedostatecznie reprezentowane, takie jak innowatorki i te z mniej rozwiniętych ekosystemów. Przyciągnięcie inwestycji o wartości 30–50 miliardów euro w europejską głęboką technologię: eliminując krytyczną lukę w finansowaniu, EIC zamierza wykorzystać swój fundusz, aby znacząco wpłynąć na ekosystem głębokich technologii, tworząc klimat, w którym inwestycje prywatne przepływają swobodniej, w celu wspierania przełomowych innowacji. Wspieranie technologii wysokiego ryzyka: W obszarach kluczowych dla społeczeństwa i strategicznej autonomii EIC zobowiązuje się do podejmowania skalkulowanego ryzyka w celu wspierania najbardziej obiecujących możliwości w zakresie zaawansowanych technologii od najwcześniejszych etapów po komercyjną skalę, zapewniając niezależność Europy w kluczowych technologiach. Zwiększanie liczby europejskich jednorożców i przedsiębiorstw typu Scale-up: Misją EIC jest wspieranie rozwoju europejskich start-upów i MŚP, aby dorównały i przewyższyły swoje globalne odpowiedniki, tworząc środowisko, w którym europejskie innowacje mogą przewodzić na arenie światowej. Katalizowanie wpływu innowacji dzięki europejskim badaniom publicznym: budując partnerstwa w całej UE, EIC dąży do komercjalizacji najlepszych pomysłów z bazy badawczej, tworząc podatny grunt dla start-upów do zwiększania skali i wywierania wpływu na skalę globalną. Osiąganie doskonałości operacyjnej: Wydajność, elastyczność i szybkość reakcji działań EIC mają na celu spełnienie wysokich oczekiwań wnioskodawców, inwestorów i całego rynku, zapewniając płynną drogę od innowacyjnego pomysłu do sukcesu rynkowego. Te cele strategiczne to nie tylko ambitne cele, ale stanowią kompleksowy plan europejskiego krajobrazu innowacji, którego celem jest stworzenie żyznego ekosystemu dla przełomowych technologii, które określą przyszłość gospodarki i społeczeństwa UE. Dzięki połączeniu wsparcia finansowego i niefinansowego EIC przygotowuje grunt pod wpływ transformacyjny, który wykracza daleko poza bezpośredni horyzont, zapewniając Europie pozostanie w czołówce innowacji i technologii. 2. Przegląd programu prac na 2024 r. Program prac European Innovation Council (EIC) na 2024 r. stanowi kluczowy krok w kierunku wspierania innowacji i przełomów technologicznych w Unii Europejskiej. Zaprojektowany tak, aby zaspokoić krytyczne potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej, wykorzystuje finansowanie o wartości ponad 1,2 miliarda euro, opracowując kompleksową strategię mającą na celu wzmocnienie pozycji badaczy, start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oto szczegółowy przegląd jego struktury: EIC Pathfinder, przejście i akcelerator: trzy filary Program prac jest pomysłowo podzielony na trzy podstawowe programy finansowania, każdy dostosowany do różnych etapów innowacji i rozwoju: EIC Pathfinder: poświęcony zaawansowanym badaniom, Pathfinder to miejsce narodzin badań naukowych mających na celu opracowanie podstawowych elementów przełomowych technologii. Obejmuje zarówno otwarte zaproszenia dotyczące dowolnej dziedziny badań naukowych, jak i ukierunkowane wyzwania dotyczące konkretnych, strategicznych interesów… Czytaj więcej

Finansowanie pionierskich przełomów dzięki EIC Accelerator

Przegląd programu akceleracyjnego European Innovation Council EIC Accelerator, ceniona inicjatywa finansowa pod auspicjami European Innovation Council (EIC) i stanowiąca integralną część ram programu „Horyzont Europa”, ma na celu zapewnienie znacznego wsparcia finansowego pionierskim przedsiębiorstwom. Program ten koncentruje się na organizacjach, które przodują w rozwijaniu innowacji technologicznych lub wykorzystaniu potencjału przełomów naukowych w obszarze Deep Technology (DeepTech). Kwalifikujące się projekty mogą otrzymać do 2,5 mln euro w formie dotacji, uzupełnione opcją finansowania kapitałowego do 15 mln euro, wspierającego rozwój i skalowalność przełomowych przedsięwzięć. Przegląd technologii dofinansowanych w ramach programu EIC Accelerator Od chwili jego powstania w 2021 r. akcelerator European Innovation Council (EIC) wsparł szeroką gamę ponad 400 przedsiębiorstw z wielu sektorów. Beneficjentami tymi są przedsięwzięcia zajmujące się kapitałochłonnymi operacjami sprzętowymi, jak również te zajmujące się inicjatywami wyłącznie programowymi, ze szczególnym naciskiem na innowacje Deep Technology. EIC Accelerator utrzymuje szeroki zakres technologiczny bez nadrzędnych ograniczeń, pod warunkiem, że proponowane technologie są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i nie obsługują zastosowań wojskowych lub dziedzin pokrewnych. Co więcej, EIC Accelerator podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój pionierskich technologii, podkreślając co roku konkretne wyzwania technologiczne, podkreślając w ten sposób obszary o znaczeniu strategicznym i potencjalnym wzroście w ekosystemie innowacji. Ocena poziomu gotowości technologicznej do kwalifikowalności EIC Accelerator Akcelerator European Innovation Council (EIC) zapewnia wsparcie finansowe na rozwój technologii, które osiągnęły minimalny poziom gotowości technologicznej (TRL) 5, który charakteryzuje się walidacją technologii w odpowiednim środowisku operacyjnym . Aby zakwalifikować się do finansowania, zazwyczaj oczekuje się, że wnioskodawcy opracują prototyp lub przedstawią weryfikację koncepcji potwierdzającą skuteczność technologii. Dodatkowo podmioty, których technologie osiągnęły poziom TRL 6 lub 7, mogą ubiegać się o dofinansowanie w postaci dotacji na dalszy ich rozwój. W przypadku technologii, które osiągnęły poziom TRL 8, EIC Accelerator może oferować opcje inwestycji wyłącznie w akcje, aby ułatwić im wejście na rynek i zwiększenie skali. Przegląd dostępnych strumieni finansowania w ramach EIC Accelerator Akcelerator European Innovation Council (EIC) zapewnia wsparcie finansowe przedsiębiorstwom za pośrednictwem trzech odrębnych mechanizmów finansowania: Dotacje w wysokości do 2,5 mln euro, które nie mają charakteru rozwadniającego i są wypłacane w formie płatności ryczałtowych; Inwestycje kapitałowe o wartości do 15 milionów euro dokonane przez fundusz EIC lub jego podmioty stowarzyszone w zamian za udziały w spółce; oraz finansowanie mieszane, które łączy finansowanie w formie dotacji i kapitału własnego do maksymalnej kwoty 17,5 mln euro. Potencjalni wnioskodawcy mają swobodę wyboru preferowanego rodzaju finansowania i odpowiedniej kwoty odpowiadającej ich wymaganiom biznesowym. W nadzwyczajnych okolicznościach wnioskodawcy mogą otrzymać przydział środków przekraczający standardowe progi. Profil wnioskodawcy w programie EIC Accelerator Kryteria kwalifikowalności dla odbiorców finansowania EIC Accelerator Podmioty kwalifikujące się do programu EIC Accelerator obejmują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nastawione na zysk, które są należycie zarejestrowane w kwalifikującym się kraju. Ponadto osoby fizyczne lub inwestorzy mogą również składać wnioski pod warunkiem, że założą spółkę przed zawarciem umowy o dotację. Aby się zakwalifikować, przedsiębiorstwa te muszą przestrzegać definicji MŚP przyjętej w Unii Europejskiej, która obejmuje zatrudnianie mniej niż 250 osób i roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub roczną sumę bilansową nieprzekraczającą 43 milionów euro, zapewniając w ten sposób niezależny charakter podmiotu gospodarczego. Kryteria kwalifikowalności: Uczestniczące państwa członkowskie UE w EIC Accelerator Program EIC Accelerator rozszerza swoje uprawnienia na podmioty i przedsiębiorców w całej Unii Europejskiej, obejmując wszystkie 27 państw członkowskich, w tym Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja, a także terytoria z nimi stowarzyszone. Ta wszechstronna dostępność zapewnia równe możliwości w zakresie innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w całej Unii. Kryteria kwalifikowalności udziału krajów spoza UE w programie EIC Accelerator Akcelerator European Innovation Council (EIC) potwierdza istnienie umów o stowarzyszeniu z programem „Horyzont Europa”, które umożliwiają podmiotom i osobom fizycznym z ustalonej grupy krajów trzecich udział w programie. O finansowanie mogą ubiegać się kwalifikujący się wnioskodawcy z następujących krajów stowarzyszonych: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gruzja, Islandia, Izrael, Kosowo*, Republika Mołdawii, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Maroko i Wielka Brytania (która kwalifikuje się do udziału wyłącznie w formie dotacji). * Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa. Określanie przydatności programu EIC Accelerator: czy jest on odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa? Analiza wskaźników sukcesu i wskaźników akceptacji EIC Accelerator EIC Accelerator zapewnia przejrzystość i uczciwość w swoich procesach oceny; jednakże dokładne wskaźniki powodzenia dla każdego z trzech odrębnych etapów oceny nie są rutynowo publikowane. Niemniej jednak szacuje się, że skumulowany wskaźnik powodzenia projektów przechodzących z etapu 1 do etapu 3 jest równy lub niższy od progu 5%. Należy zauważyć, że stawka ta podlega wahaniom, na które wpływają takie czynniki, jak roczny budżet EIC Accelerator, liczba zgłoszeń w wyznaczonym terminie oraz specyfika zaproszenia – czy jest to konkurs otwarty, czy konkursowy. dzwonić. W związku z tym wnioskodawcy mogą doświadczyć różnych wskaźników powodzenia w zależności od tych parametrów. Ocena kwalifikowalności Twojej firmy do programu EIC Accelerator Program EIC Accelerator priorytetowo traktuje wspieranie przedsięwzięć będących w czołówce innowacji, charakteryzujących się przełomowym postępem technologicznym na głębokich podstawach DeepTech lub przedsięwzięć o istotnym charakterze naukowym lub technicznym. Zadaniem EIC Accelerator jest wspieranie przedsiębiorstw wysokiego ryzyka i dużego potencjału, które wykazują jasną strategię wdrożenia na rynek. Historycznie rzecz biorąc, program EIC Accelerator zapewniał wsparcie finansowe szerokiej gamie przełomowych odkryć naukowych, a także przedsiębiorstwom zajmującym się oprogramowaniem, platformom oprogramowania jako usługi (SaaS), a nawet firmom o dużej kapitalizacji i porównywalnie niższych trajektoriach ryzyka. Kryteria kwalifikowalności i oceny… Czytaj więcej

Wyzwania czasowe: wpływ dni informacyjnych dla wnioskodawców z krótkim wyprzedzeniem na wnioski EIC Accelerator

Wprowadzenie Planowanie dni informacyjnych dla kandydatów na pociąg EIC Accelerator w dniach 15 i 16 stycznia, niecałe dwa miesiące przed krytycznym terminem 13 marca, stwarza dla wnioskodawców poważne wyzwania czasowe. Tak napięty harmonogram może prowadzić do pośpiesznych przygotowań i potencjalnych rozczarowań, szczególnie biorąc pod uwagę dużą ilość czasu potrzebnego na przygotowanie dokładnego wniosku zarówno w kroku 1, jak i kroku 2 procesu. Analiza ograniczeń czasowych Czas przygotowania do etapu 1: Zazwyczaj wnioskodawcy potrzebują co najmniej jednego miesiąca na przygotowanie się do etapu 1 wniosku EIC Accelerator. Ta faza obejmuje opracowanie zwięzłej, ale kompleksowej propozycji projektu innowacyjnego, która wymaga dogłębnych badań, planowania i dokumentacji. Obszerna praca związana z krokiem 2: Krok 2 aplikacji jest jeszcze bardziej wymagający i często wymaga dwumiesięcznego okresu przygotowawczego. Ten krok wymaga szczegółowego biznesplanu, prezentacji i innych dokumentów potwierdzających, które wykazują wykonalność projektu, potencjał rynkowy i innowacyjność. Łączny czas przygotowania: Łącząc czas potrzebny na oba etapy, wnioskodawcy zazwyczaj potrzebują co najmniej trzech miesięcy na przygotowanie konkurencyjnego wniosku. Harmonogram ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wszystkie aspekty wniosku zostaną dobrze zbadane, przemyślanie przedstawione i zgodne z rygorystycznymi kryteriami EIC. Skutki pośpiesznych przygotowań z krótkim wyprzedzeniem: Mniej niż dwa miesiące od dni informacyjnych do ostatecznego terminu wnioskodawcy zmuszeni są skorzystać ze skróconego okresu przygotowawczego. Ten pośpiech może prowadzić do nieoptymalnych zastosowań, z potencjalnymi kompromisami w zakresie jakości i dokładności. Większy stres i presja: Krótki termin zwiększa stres i presję na zespoły odpowiedzialne za przygotowanie wniosków, co może mieć wpływ na ich samopoczucie i ogólną jakość wniosku. Możliwość przeoczenia kluczowych szczegółów: W przypadku ograniczeń czasowych istnieje większe ryzyko pominięcia kluczowych szczegółów lub nieopracowania w pełni niektórych aspektów wniosku, co może mieć szkodliwy wpływ na powodzenie wniosku. Strategie łagodzenia problemów związanych z synchronizacją Wczesne przygotowanie: Rozpocznij przygotowania do aplikacji z dużym wyprzedzeniem przed dniami informacyjnymi. Zbierz niezbędne dane, rozpocznij opracowywanie kluczowych dokumentów i formułuj strategie z wyprzedzeniem. Efektywne zarządzanie czasem: Opracuj ścisły harmonogram przygotowania wniosku, przydzielając określone okresy każdemu elementowi procesu składania wniosku. To ustrukturyzowane podejście może pomóc zmaksymalizować wydajność w warunkach ograniczeń czasowych. Skorzystaj z pomocy ekspertów: rozważ współpracę z profesjonalnymi konsultantami lub autorami dotacji, którzy mogą przyspieszyć proces przygotowawczy bez uszczerbku dla jakości. Nadaj priorytet kluczowym komponentom aplikacji: Skoncentruj się najpierw na najbardziej krytycznych elementach aplikacji, upewniając się, że poświęcono im wymaganą uwagę i szczegółowość. Podsumowanie Zaplanowanie dni informacyjnych dla wnioskodawców EIC Accelerator na mniej niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem stanowi znaczne wyzwanie, szczególnie pod względem czasu potrzebnego na przygotowanie solidnego wniosku. Rozpoczynając pracę wcześnie, efektywnie zarządzając czasem, korzystając z pomocy ekspertów i koncentrując się na kluczowych elementach, kandydaci mogą lepiej radzić sobie z ograniczeniami czasowymi i zwiększać swoje szanse na sukces.

Radzenie sobie z niepewnością: wyzwanie związane z niespójnymi terminami we wnioskach o dotacje

Wprowadzenie Proces składania wniosków o dotacje, szczególnie w programach takich jak EIC Accelerator, jest obarczony złożonością. Jednym z istotnych wyzwań stojących przed wnioskodawcami jest niespójność w zakresie liczby i harmonogramu terminów. W tym artykule szczegółowo opisano, w jaki sposób takie nieprawidłowości powodują niepewność, oraz omówiono strategie, jakie wnioskodawcy mogą przyjąć, aby złagodzić te wyzwania. Wpływ niespójnych terminów Trudności w planowaniu: Niespójność terminów utrudnia start-upom i MŚP zaplanowanie procesu składania wniosków. Długoterminowe planowanie strategiczne staje się trudne, co wpływa na jakość i aktualność propozycji. Problemy z alokacją zasobów: Zmienne terminy mogą prowadzić do nieefektywnej alokacji zasobów. Firmy mogą albo spieszyć się, aby dotrzymać nagłego terminu, albo doświadczyć okresów bezczynności w oczekiwaniu na następną okazję. Większy stres i presja: Niepewność terminów może prowadzić do zwiększonego stresu w zespołach odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków. Presja ta może niekorzystnie wpłynąć zarówno na samopoczucie psychiczne personelu, jak i na jakość wniosków. Koszty alternatywne: W przypadku nieprzewidywalnych terminów firmy mogą przegapić inne możliwości, w tym alternatywne opcje finansowania, ze względu na skupienie się na przygotowaniach do potencjalnie bliskiego terminu. Strategie przezwyciężania niepewności terminu. Bądź na bieżąco i na bieżąco: Regularnie sprawdzaj oficjalne źródła pod kątem aktualizacji terminów. Subskrypcja biuletynów lub alertów Agencji Wykonawczej European Innovation Council i MŚP (EISMEA) może zapewnić aktualne informacje. Opracuj elastyczne plany: Twórz elastyczne plany projektów, które można dostosować do zmian w terminach. Ta elastyczność może pomóc w utrzymaniu dynamiki niezależnie od przesunięć terminów. Rozsądnie alokuj zasoby: zamiast przeznaczać nadmierne zasoby w ostatniej chwili, zastosuj podejście rozłożone. Przydziel dedykowany zespół do pracy nad aplikacją etapami, zapewniając ciągły postęp bez przytłaczania zasobów. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia: nawiąż kontakt z profesjonalnymi pisarzami, konsultantami lub agencjami specjalizującymi się w składaniu wniosków o dotacje UE. Ich wiedza i doświadczenie mogą stanowić bufor chroniący przed niepewnością związaną ze zmieniającymi się terminami. Przygotuj plan awaryjny: Przygotuj plan awaryjny na wypadek niedotrzymania terminów. Może to obejmować ukierunkowanie na alternatywne źródła finansowania lub dostosowanie harmonogramów projektów. Wniosek Niespójność w liczbie i harmonogramie terminów realizacji programów takich jak EIC Accelerator stanowi poważne wyzwanie dla wnioskodawców. Jednakże dzięki pozyskiwaniu informacji, elastycznemu planowaniu i korzystaniu z profesjonalnego wsparcia start-upy i MŚP mogą skuteczniej radzić sobie z tymi niepewnościami. Przyjęcie tych strategii może prowadzić do bardziej odpornego i przygotowanego podejścia do wniosków o dotacje, zamieniając wyzwanie w szansę na planowanie strategiczne i realizację.

Poruszanie się po procesie składania wniosków EIC Accelerator: Zrozumienie wyzwań związanych z dotrzymywaniem terminów

Trzyetapowy proces składania wniosków EIC Accelerator Program blended financing Akceleratora European Innovation Council (EIC), kluczowa inicjatywa dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących finansowania, przeszedł znaczące zmiany w 2021 r. Zmiany te wprowadziły ustrukturyzowany, trzyetapowy proces proces składania wniosków, każdy z odrębnymi wymaganiami i harmonogramem. Zrozumienie tych kroków ma kluczowe znaczenie dla skutecznego planowania i realizacji wniosków przez wnioskodawców. Krok 1 – Krótki wniosek: Ta początkowa faza obejmuje minipropozycję, obejmującą pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację. Co ciekawe, Krok 1 można przygotować w niecałe 30 dni i złożyć w dowolnym momencie, gdyż nie ma on określonego terminu. Dzięki tej elastyczności kandydaci mogą przystąpić do procesu, kiedy czują się najlepiej przygotowani. Krok 2 – Pełne zastosowanie: Ta faza stanowi bardziej znaczące wyzwanie. Wymaga szczegółowego wniosku i można go złożyć dopiero po zatwierdzeniu etapu 1 i ogłoszeniu przez EIC ustalonego terminu. Historycznie rzecz biorąc, w 2021 r. istniały dwa takie terminy – w czerwcu i październiku. Przygotowanie do Kroku 2 to poważne przedsięwzięcie, a zalecany czas przygotowania wynosi co najmniej 60 dni. Krok 3 – Rozmowa twarzą w twarz: Ostatnia przeszkoda, Krok 3, obejmuje rozmowę twarzą w twarz z wykorzystaniem prezentacji z Kroku 2. Ten etap jest dostępny tylko w przypadku projektów zatwierdzonych w Kroku 2. Terminy rozmów kwalifikacyjnych są ustalone wkrótce po ocenie w ramach Etapu 2, a wnioskodawcy mają zazwyczaj około 14 dni na przygotowanie się do tego etapu. Wyzwanie związane z planowaniem i zarządzaniem czasem Dla osób ubiegających się o pracę po raz pierwszy zrozumienie tego trzyetapowego procesu i zarządzanie nim może być zniechęcające. Elastyczny charakter składania wniosków w ramach Etapu 1 ostro kontrastuje ze sztywnym i wymagającym charakterem Etapu 2. Czas przygotowania, choć pozornie długi, może stanowić wyzwanie, szczególnie dla start-upów i MŚP niezaznajomionych ze zawiłościami procesu. Krok 1: Chociaż przygotowania do etapu 1 są stosunkowo mniej czasochłonne, brak ustalonego terminu oznacza, że wnioskodawcy muszą samodzielnie regulować termin składania wniosków. Ta faza wymaga planowania strategicznego, aby zapewnić gotowość do kolejnych, bardziej wymagających kroków. Krok 2: Przeskok z kroku 1 do kroku 2 jest znaczący. Minimalny czas przygotowania do Etapu 2, wynoszący co najmniej 60 dni po zatwierdzeniu Etapu 1, wymaga od wnioskodawców szybkiego przejścia od krótkiego wniosku do szczegółowego, kompleksowego wniosku. To przejście może być przytłaczające, szczególnie dla osób składających wnioski po raz pierwszy, niezaznajomionych z głębią i szczegółowością oczekiwaną przez EIC. Krok 3: Ostatni etap, choć krótszy, jest kluczowy i może być intensywny. Kandydaci muszą być gotowi szybko przejść od złożenia pełnego wniosku w kroku 2 do przygotowania się do szczegółowej rozmowy kwalifikacyjnej. Wniosek Nawigacja w procesie składania wniosku o dofinansowanie EIC Accelerator wymaga starannego planowania, świadomości terminów i zrozumienia wysiłku wymaganego na każdym etapie. Szczególnie trudne jest przejście od krótkiego, elastycznego etapu 1 do intensywnego i ograniczonego terminami etapu 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie po raz pierwszy muszą podejść do tego procesu z należytą starannością i dokładnym przygotowaniem, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które należy przesłać na platformę sztucznej inteligencji European Innovation Councils (EIC) (czytaj: Przegląd narzędzi AI). Dzięki tej zmianie EIC Accelerator ma teraz trzy etapy, które należy przejść, a mianowicie etap 1 (krótki wniosek), krok 2 (pełny wniosek) i krok 3 (rozmowa twarzą w twarz) (czytaj: Zalecenia dla EICA), ale wiele start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie są pewne, co oznaczają te kroki i jakie terminy i ramy czasowe są z nimi powiązane. Jako krótki przewodnik dla wnioskodawców mogą posłużyć się następującymi uwagami: Krok 1 to krótki wniosek, który można przygotować w czasie krótszym niż 30 dni i który można złożyć w dowolnym momencie bez ustalonego terminu (czytaj: Przebieg pracy z prezentacją wideo) Krok 2 to bardzo długi wniosek, który można złożyć wyłącznie pod warunkiem, że (i) zatwierdzono etap 1 oraz (ii) EIC opublikowała ustalony termin. W 2021 r. obowiązywały dwa progi graniczne, a mianowicie czerwiec i październik. Minimalny czas przygotowania wniosku do Etapu 2 powinien wynosić 60 dni, ale zaleca się dłuższy czas. Krok 3 to rozmowa twarzą w twarz, w której wykorzystuje się prezentację przedstawioną w Kroku 2. Jest ona dostępna tylko dla projektów, które zostały zatwierdzone w Kroku 2, a daty tego Kroku są ustalane zaraz po przeprowadzeniu ocen w Kroku 2 wydany (tj. tydzień prezentacji). Przygotowanie do tego etapu można przeprowadzić w ciągu 14 dni. Co opracować samodzielnie, a co zlecić na zewnątrz Nie ma ogólnej zasady określającej, kiedy należy zatrudnić konsultanta lub zawodowego pisarza i czy w ogóle jest on potrzebny. Oficjalne wzory wniosków, program prac i wytyczne (tj. dotyczące funduszu EIC i narzędzia AI) są publicznie dostępne, co oznacza, że z technicznego punktu widzenia każde przedsiębiorstwo może złożyć wniosek samodzielnie. Należy wziąć pod uwagę dostępne zasoby i termin napisania dotacji. W przypadku Kroku 1 wysiłek jest stosunkowo niewielki: Korzyści z opracowania Kroku 1 we własnym zakresie Krok 1 wymaga stosunkowo niewielkiego wysiłku czasowego Krok 1 jest stosunkowo łatwy do opracowania Nie marnuje się pieniędzy w przypadku, gdy projekt nie jest odpowiedni dla EIC Accelerator (tj. firmy konsultingowe zajmą się przypadkami, które zakończyły się niepowodzeniem) Pełna kontrola nad wynikiem Korzyści z zatrudnienia konsultanta Konsultant może ukształtować projekt i zwiększyć jego wpływ, a także uniknąć czerwonych flag Bycie częścią Kroku 1 uprości proces Kroku 2 Zoptymalizuj automatyczną punktację na platformie AI w oparciu o doświadczenie Oszczędność czasu Bliski kontakt z EIC, aby przygotować się na nieoczekiwane zmiany Konsultanci ponownie złożą wniosek, jeśli zostanie odrzucony, natomiast w przypadku odrzuconego projektu będzie trudno zatrudnić konsultanta Wady każdego podejścia są odwrotnością co oznacza, że to, co jest zaletą zatrudnienia konsultanta, będzie wadą samodzielnego przygotowania wniosku. Dla Kroku 2 porównanie wyglądałoby następująco: Uwaga: Porównanie dla Kroku 2 zakłada, że kandydaci sami pomyślnie złożyli wniosek do Etapu 1 i rozważają zatrudnienie partnera Kroku 2. Korzyści z opracowania Kroku 2 we własnym zakresie Oszczędności kosztów Pełna kontrola nad wynikiem Korzyści z zatrudnienia konsultanta Konsultant może ukształtować projekt i zwiększyć jego wpływ, a także uniknąć czerwonych flag Organizacja rozwoju projektu i współpraca między zespołem zarządzającym w celu spełnienia wymagań ostateczny termin Oszczędność czasu Bliski kontakt z EIC, aby być przygotowanym na nieoczekiwane zmiany Oprócz ogólnych kompromisów związanych z zatrudnieniem firmy doradczej wymienionych powyżej, należy wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii. Jednym z nich jest sposób, w jaki firmy oceniają własne możliwości i sposób, w jaki oceniają włożony wysiłek. Nierzadko zdarza się, że z konsultantem kontaktuje się klient, który chce sam aplikować do Kroku 1, mimochodem wspominając, że uzyskał ocenę B lub C we wszystkich segmentach narzędzi AI, mimo że projekt ma wysokie kwalifikacje do EIC Accelerator. To, że Krok 1 jest stosunkowo łatwy w przygotowaniu, nie oznacza, że jest to owoc nisko wiszący. W przygotowanie wniosku trzeba włożyć sporo wysiłku, niezależnie od jego prostoty. Tak, EIC chce ułatwić wnioskodawcom składanie wniosków i nie chce, aby marnowali czas na długie rozpatrywanie wniosków, jeśli nie mają szans na pomyślne rozpatrzenie wniosku. Nie oznacza to jednak, że ewaluatorzy otrzymają projekt przy minimalnym wkładzie wkładu lub czytaniu między wierszami. Firmy, które są bardzo zapracowane, często myślą, że przygotowanie szybkiego wniosku wystarczy, ale nie dotyczy to grantów EIC. Firma powinna być przygotowana na dołożenie wszelkich starań przy składaniu wniosku i wypełnienie każdej sekcji z maksymalną uwagą i wysiłkiem. Wniosek Najlepszym sposobem, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy należy zatrudnić konsultanta, byłoby najpierw zdecydować, czy przygotowanie wniosku we własnym zakresie jest w ogóle możliwe (tj. dostępność czasu, wykwalifikowany personel). Po drugie, firma powinna porozmawiać z firmami doradczymi, aby określić, czy projekt ma odpowiednie szanse powodzenia (tj. zaleca się wielokrotne opinie, ponieważ niektóre firmy konsultingowe nie są wystarczająco selektywne). Po trzecie, firma musi rozważyć kompromisy związane z pisaniem propozycji we własnym zakresie, którymi są duże wymagania czasowe, zwłaszcza w przypadku kroku 2, ale także obciążenie pracą zespołu zarządzającego, któremu lepiej byłoby skupić się na zadaniach istotnych dla biznesu, zamiast na pisaniu.

Zalecenia dotyczące wybranych zmian na platformie EIC Accelerator (SME Instrument)

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument, faza 2, dotacja i kapitał własny) przeszedł znaczną transformację w 2021 r., a jego nowe narzędzie AI zostało wykorzystane przez tysiące wnioskodawców w ciągu kilku tygodni. Podczas gdy w poprzednim artykule wskazano niektóre jego niedociągnięcia i ogólne doświadczenia, celem kolejnego artykułu jest przedstawienie sugestii dotyczących jego ulepszenia (czytaj: Przegląd Platformy EIC). Z biznesowego punktu widzenia start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) muszą z konieczności stosować realistyczne i skoncentrowane na biznesie podejście, aby odnieść sukces w swoim przedsięwzięciu, ale jeśli wniosek o dotację zmusi je do stworzenia analizy projektu które nie jest istotne ani dla ich działalności, ani dla inwestorów czy klientów, wówczas nie może być ogólnie przydatne. Z punktu widzenia agencji finansujących ze środków publicznych wielkim wyzwaniem związanym ze stworzeniem ram dla wniosków o dotacje jest zachęcenie odpowiednich firm do składania wniosków, ale także posiadanie wystarczająco wysokich barier, które można filtrować na podstawie czynników innych niż sam budżet (tj. nie chcemy Cię sfinansować vs. nie mamy dla Ciebie wystarczającej ilości pieniędzy). Wiele firm patrzy na EIC Accelerator i natychmiast go rezygnuje, ponieważ jest czasochłonny, a szanse na sukces są zbyt małe na obecnym etapie ich działalności. Muszą chronić swój czas i zasoby, ponieważ to, nad czym pracują, jest najnowocześniejsze i obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia. Istnieje ryzyko, że konkurenci wyprzedzą konkurencję i często dla firmy bardziej wartościowe może być przekonanie niechętnych do ryzyka inwestorów lub klientów typu aniołów biznesu, zamiast spędzać wiele miesięcy na wypełnianiu pól formularza EIC tylko po to, by odnieść porażkę ze względu na niewłaściwą płeć dyrektora generalnego , osoba oceniająca nie rozumie 1000 znaków dotyczących bólu klienta lub cyklu życia technologii (TALC) po prostu nie ma sensu w przypadku ich konkretnego modelu komercyjnego. Choć wiele znakomitych przedsiębiorstw zostało sfinansowanych przez SME Instrument i EIC Accelerator, wyraźnie widać, że istnieje pole do ulepszeń w przypadku European Innovation Council (EIC) i European Innovation Council oraz Agencji Wykonawczej MŚP (EISMEA). Oto kilka sugestii, co mogłoby ułatwić proces wnioskodawcom i oceniającym: Wytyczne i szablony Chociaż praca z oficjalnym szablonem wniosku dla EIC Accelerator jest obecnie zbędna, ponieważ platforma EIC działa jak wytyczne na bieżąco, nadal istnieje istnieje potrzeba dalszych wyjaśnień dotyczących tego, co jest potrzebne w każdej sekcji. Jaka jest odpowiednia strategia na rzecz równości płci w oczach EIC? Ponieważ nie jest to nauczane na studiach MBA i praktycznie żaden VC nigdy nie zadałby tego pytania – co musi wykazać się najnowocześniejsza firma DeepTech pracująca nad przełomową innowacją, aby zadowolić UE? W jaki sposób EIC chce, aby wnioskodawcy określili ilościowo swoje prognozy przepływów pieniężnych w ramach „Przepaści” lub „różnicy” między wczesnymi beneficjentami a wczesną większością? Jak z punktu widzenia EIC należy ilościowo określić przestrzeń pomiędzy dwoma segmentami przyjęcia na rynek? Jakie działania rynkowe są potrzebne przed TRL8 w porównaniu z działaniami rynkowymi w TRL9, ponieważ są one obowiązkowe? Czym powinno się różnić obowiązkowe zarządzanie projektami pomiędzy TRL5-8 i TRL8-9? Oto przykłady pytań, które można uwzględnić we wzorze wniosku o dotację lub w wytycznych, które pomogą wnioskodawcom odpowiedzieć na pytania, na które, szczerze mówiąc, nigdy nie będą musieli odpowiadać poza podmiotami finansującymi Komisję Europejską (KE). Być bardziej przyjaznym czytelnikom i pisarzom Kiedy EIC ogłosiło, że stworzy narzędzie AI i interaktywną platformę aplikacji, które ma wszystko ułatwić, wydawało się to świetnym pomysłem. Pisanie biznesplanu było żmudne i zajmowało dużo czasu, co oznaczało, że wnioskodawcy musieli przeznaczyć na pisanie cenne zasoby, które można było przeznaczyć na rozwój swojej firmy lub technologii. Dodanie prezentacji wideo, krótkiej aplikacji jako zwiastuna i zintegrowanie automatycznej oceny sztucznej inteligencji, która sprawdza bazy danych patentowych i naukowych, wydawało się świetną wiadomością dla wnioskodawców. Przez krótką chwilę wydawało się, że wielu kandydatów może w końcu samodzielnie przygotować świetne aplikacje, bez polegania na profesjonalnych pisarzach lub firmach konsultingowych. Okazało się jednak, że był to scenariusz bardzo krótkotrwały. W przeciwieństwie do uczynienia aplikacji bardziej przyjaznymi dla piszącego i czytającego, czytanie i pisanie stało się jeszcze trudniejsze. Zamiast dodawać do aplikacji więcej treści audiowizualnych, w dużym stopniu opierając się na grafice i ułatwiając przyswajanie treści, EIC usunął wszystkie obrazy, formatowanie, hiperłącza i nagłówki, tworząc aplikację zawierającą zwykły tekst 99%. Brak formatowania. Brak koloru. Brak grafiki. Żadnych hiperłączy. Brak referencji. Po prostu zwykły tekst. Więcej zdjęć Rozwiązanie jest proste: Zezwól na przesyłanie grafik i ilustracji w kluczowych sekcjach. Czy masz oprogramowanie z interfejsem użytkownika? Prześlij maksymalnie 5 zrzutów ekranu. Masz reaktor? Proszę o zdjęcia prototypu. Czy masz innowację w infrastrukturze opartą na sztucznej inteligencji? Prześlij schematyczny widok przedstawiający koncepcję Twojego produktu. Czy masz konkurentów? Proszę o przesłanie tabeli porównawczej. Uwaga: na platformie Kroku 2 znajduje się automatycznie wygenerowana tabela konkurentów, ale zawiera ona tylko znaczniki wyboru lub krzyżyki – bez żadnych niuansów. Dla wielu jest zaskoczeniem, że umożliwienie przesyłania obrazów nie znalazło się na liście 5 najważniejszych funkcji dodanych do platformy EIC Accelerator zaraz po jej uruchomieniu. Tak, istnieje prezentacja prezentacyjna i tak, w kroku 2 znajduje się załącznik składający się z 10 stron, ale nie ma gwarancji, że oceniający przeczytają tekst, a następnie wyszukają odpowiednią grafikę w innych dokumentach. Tak naprawdę grafika powinna uzupełniać tekst podczas jego czytania. Nie powinny być refleksją. Trudno uwierzyć, że EIC w jakikolwiek sposób konsultowała się ze swoimi ewaluatorami w sprawie platformy AI. Żaden oceniający nigdy nie zgodziłby się na usunięcie wszystkich wizualnych materiałów pomocniczych tylko po to, aby otrzymać zwykły blok tekstu 99%. Minimalizuj tekst Pilnie potrzebne jest usunięcie segmentów tekstu, które… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL