Przegląd EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator: różnice i oczekiwania TRL

European Innovation Council (EIC) w ramach programu „Horyzont Europa” oferuje trzy odrębne programy wspierające cały cykl życia innowacji: EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator. Każdy program jest ukierunkowany na różne etapy rozwoju technologii, zapewniając dostosowane do potrzeb finansowanie i wsparcie, które pomoże przełomowym innowacjom dotrzeć na rynek. W tym przeglądzie wyjaśniono różnice między tymi programami, ich specyficzne wymagania i sposób, w jaki są one powiązane poprzez oczekiwania dotyczące poziomu gotowości technologicznej (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator są szczegółowo zaprojektowane w celu zapewnienia wszechstronnego wsparcia w całym cyklu życia innowacji, umożliwiając firmom czerpanie korzyści z ciągłego pozyskiwania dotacji od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder wspiera badania obarczone wysokim ryzykiem na wczesnym etapie w celu odkrywania nowatorskich pomysłów i osiągnąć dowód koncepcji (TRL 1-4). Udane projekty Pathfinder mogą następnie przejść do etapu EIC Transition, który pomaga zweryfikować i wykazać wykonalność tych technologii w odpowiednich środowiskach (TRL 3–6), wypełniając lukę między gotowością badawczą a gotowością rynkową. Wreszcie, EIC Accelerator oferuje ukierunkowane wsparcie dla innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek (TRL 5-9), zapewniając zarówno dotacje, jak i inwestycje kapitałowe, aby pomóc firmom w komercjalizacji ich produktów, skalowaniu ich działalności i zakłócaniu istniejących rynków. Ten płynny postęp gwarantuje, że innowacyjne firmy mogą stale rozwijać swoje technologie od wstępnej koncepcji po pełne wdrożenie na rynku, wykorzystując kompleksowe mechanizmy finansowania i wsparcia EIC na każdym krytycznym etapie. EIC Pathfinder Cel EIC Pathfinder wspiera wizjonerskie badania i eksplorację odważnych pomysłów w celu stworzenia przełomowych technologii. Koncentruje się na badaniach na wczesnym etapie, aby położyć podwaliny pod innowacje transformacyjne. Kluczowe cechy Zakres finansowania: Wspiera projekty badawcze wysokiego ryzyka i przynoszące duże zyski, które badają nowe możliwości technologiczne. TRL Focus: Przede wszystkim celuje w TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Przestrzegane są podstawowe zasady. TRL 2: Sformułowano koncepcję technologii. TRL 3: Eksperymentalny dowód słuszności koncepcji. TRL 4: Technologia potwierdzona w laboratorium. Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla konsorcjów składających się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych z różnych Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. Pojedyncze podmioty, takie jak MŚP z branży zaawansowanych technologii i organizacje badawcze, mogą również składać wnioski. Propozycja: Należy przedstawić wizjonerski projekt badawczy wysokiego ryzyka z dużym potencjałem przełomu naukowego i technologicznego. Wysokość dofinansowania: Do 3 mln EUR na Pathfinder Open, do 4 mln EUR na Pathfinder Challenges. Stopa dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych. EIC Transition Cel EIC Transition ma na celu wypełnienie luki pomiędzy badaniami na wczesnym etapie a gotowością rynkową. Koncentruje się na dojrzewaniu i walidacji technologii opracowanych w ramach EIC Pathfinder i innych projektów finansowanych przez UE. Kluczowe funkcje Zakres finansowania: Wspiera działania mające na celu walidację i wykazanie wykonalności nowych technologii w środowiskach istotnych dla aplikacji. TRL Focus: Docelowe TRL 3 do TRL 6. Początkowy TRL: TRL 3 (eksperymentalny dowód koncepcji) lub TRL 4 (technologia potwierdzona w laboratorium). Zakończenie TRL: TRL 5 (Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku) do TRL 6 (Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku). Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla pojedynczych podmiotów (MŚP, firm typu spin-off, startupów, organizacji badawczych, uniwersytetów) lub konsorcjów (2-5 podmiotów) z Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. Propozycja: Należy opierać się na wynikach poprzednich projektów EIC Pathfinder, FET (technologie przyszłości i wschodzące) lub innych projektów finansowanych przez UE. Propozycje powinny zawierać szczegółowy plan prac w zakresie walidacji technologii i rozwoju biznesu. Kwota dofinansowania: do 2,5 mln EUR, w uzasadnionych przypadkach możliwe są wyższe kwoty. Stopa dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych. EIC Accelerator Cel EIC Accelerator wspiera indywidualne MŚP, w tym start-upy i spółki typu spin-off, w opracowywaniu i zwiększaniu skali innowacji o dużym wpływie, które mogą stworzyć nowe rynki lub zakłócać istniejące. Kluczowe cechy Zakres finansowania: Zapewnia zarówno dotacje, jak i inwestycje kapitałowe, aby pomóc MŚP we wprowadzaniu ich innowacji na rynek. TRL Focus: Docelowe TRL 5 do TRL 9. Początkowy TRL: TRL 5 (Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku) lub TRL 6 (Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku). Zakończenie TRL: TRL 8 (System kompletny i kwalifikowany) do TRL 9 (Rzeczywisty system sprawdzony w środowisku operacyjnym). Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla indywidualnych MŚP z Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. O blended finance (dotacja + kapitał własny) mogą ubiegać się także spółki o średniej kapitalizacji (firmy zatrudniające do 500 pracowników). Propozycja: musi przedstawiać innowację o wysokim potencjale, z mocnym uzasadnieniem biznesowym i wyraźnym potencjałem rynkowym. Propozycje powinny zawierać plan komercjalizacji i skalowania. Finansowanie Kwota dotacji: Do 2,5 mln EUR w przypadku wsparcia wyłącznie w formie dotacji, z możliwością dodatkowej inwestycji kapitałowej do 15 mln EUR. Stopa finansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku komponentu dotacyjnego, komponentu kapitałowego ustalonego na podstawie potrzeb inwestycyjnych. Łączenie programów poprzez oczekiwania TRL – od wczesnych badań do gotowości rynkowej Trzy programy EIC zaprojektowano tak, aby wspierać pełny cykl życia innowacji, od badań na wczesnym etapie do wejścia na rynek: EIC Pathfinder (TRL 1-4): koncentruje się na badaniach podstawowych i doświadczalnym dowodzie koncepcję, kładąc podwaliny naukowe i technologiczne pod przyszłe innowacje. EIC Transition (TRL 3-6): Wypełnia lukę pomiędzy badaniami odkrywczymi a gotowością rynkową poprzez walidację i demonstrację technologii w odpowiednich środowiskach. EIC Accelerator (TRL 5-9): Wspiera rozwój, komercjalizację i skalowanie innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek, pomagając MŚP we wprowadzaniu ich produktów na rynek. Płynna progresja od EIC Pathfinder do EIC Transition: projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację koncepcji i zatwierdzenie laboratoryjne w ramach EIC Pathfinder, mogą przejść do EIC Transition w celu dalszej walidacji i demonstracji w odpowiednich środowiskach. EIC Transition do EIC Accelerator: Po sprawdzeniu i zademonstrowaniu technologii w odpowiednich środowiskach można je przejść do EIC Accelerator w celu ostatecznego rozwoju, wejścia na rynek i skalowania. Podsumowanie EIC Pathfinder: Badania na wczesnym etapie (TRL 1-4), projekty wizjonerskie i wysokiego ryzyka. EIC Transition: Łączenie badań i rynku (TRL 3-6), walidacja technologii i demonstracja. EIC Accelerator: Gotowość rynkowa i skalowanie (TRL 5-9), wsparcie komercjalizacji dla MŚP. Rozumiejąc odrębne role i oczekiwania TRL w stosunku do każdego programu EIC, innowatorzy mogą strategicznie zaplanować ścieżkę rozwoju projektu, zapewniając płynny postęp od przełomowych badań do pomyślnego wprowadzenia na rynek.

Podsumowanie wytycznych inwestycyjnych funduszu EIC Accelerator EIC i koszyki inwestycyjne

Wersja: grudzień 2023 r. Uwaga: ten artykuł zawiera podsumowanie oficjalnych wytycznych inwestycyjnych Funduszu EIC oraz zawiera uproszczenia, które w niektórych przypadkach mogą zmienić zamierzone znaczenie. Zalecamy pobranie i przeczytanie oficjalnego dokumentu. Wprowadzenie Wytyczne inwestycyjne EIC dostarczają potencjalnym beneficjentom i współinwestorom niezbędnych informacji na temat strategii i warunków podejmowania decyzji inwestycyjnych i zbycia przez Fundusz EIC. Ta zaktualizowana wersja zawiera definicje inwestorów kwalifikowanych, opisy scenariuszy inwestycyjnych oraz nowe klauzule dotyczące dalszych inwestycji i wyjść, zapewniając wsparcie dla start-upów i MŚP o wysokim potencjale w celu przyspieszenia wzrostu i przyciągnięcia dodatkowych inwestorów. Niniejszy dokument dotyczy w szczególności modułu Funduszu EIC „Horyzont Europa”. Spis treści Zasady inwestycyjne 1.1 Ograniczenia inwestycyjne 1.2 Cel inwestycyjny 1.3 Strategia inwestycyjna 1.4 Proces inwestycyjny segmentowy Wytyczne inwestycyjne 2.1 Etap rozwoju spółki docelowej 2.2 Rodzaj innowacji 2.3 Ochrona interesów europejskich 2.4 Zasięg geograficzny 2.5 Wyłączenia 2.6 Wielkość inwestycji i docelowe udziały w kapitale zakładowym 2.7 Inwestycje/Wspólnota -Scenariusze inwestycyjne 2.8 Proces due diligence 2.9 Możliwe instrumenty finansowe 2.10 Realizacja inwestycji 2.11 Publikacja informacji 2.12 Monitorowanie i inwestycje uzupełniające 2.13 Inwestycje kontynuacyjne 2.14 Mentorzy 2.15 Koszyki inwestycyjne w zakresie zarządzania własnością intelektualną Załącznik 1. Definicje Załącznik 2. Wyłączenia 1. Zasady inwestowania 1.1 Ograniczenia inwestycyjne Subfundusz podlega Ograniczeniom inwestycyjnym określonym w Części Ogólnej Memorandum dotyczącego Funduszu EIC. Ograniczenia te zapewniają funkcjonowanie Funduszu w granicach określonych przez Fundusz EIC, zachowując spójność i zgodność z celami ogólnymi. 1.2 Cel inwestycyjny Celem Funduszu jest inwestowanie w Ostatecznych Odbiorców Funduszu EIC, opracowujących lub wdrażających przełomowe technologie i przełomowe innowacje tworzące rynek. Celem Funduszu jest wypełnienie krytycznej luki w finansowaniu na europejskim rynku transferu technologii. Pomimo znacznych dotacji na projekty badawcze i innowacyjne w Europie bardzo niewielu udaje się przyciągnąć dalsze inwestycje i osiągnąć etapy komercjalizacji i zwiększania skali. 1.3 Strategia inwestycyjna Aby osiągnąć swój Cel inwestycyjny, Subfundusz może inwestować bezpośrednio w kapitałowe papiery wartościowe lub papiery wartościowe powiązane z akcjami, w tym akcje uprzywilejowane, instrumenty dłużne zamienne, opcje, warrantów i podobne papiery wartościowe. Subfundusz zapewnia komponent inwestycyjny EIC blended finance, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty inwestycji określonej przez Komisję Europejską. Firmy kandydujące aplikują do programu EIC Accelerator w drodze publicznych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską. EISMEA ocenia te propozycje, a Komisja Europejska wybiera te, które otrzymają orientacyjną kwotę EIC blended finance. Wsparcie to może składać się z połączenia dotacji i wsparcia inwestycyjnego, wsparcia w formie dotacji lub wsparcia wyłącznie inwestycyjnego. W przypadkach, gdy interesy europejskie w obszarach strategicznych wymagają ochrony, Fundusz EIC podejmie środki, takie jak pozyskanie mniejszości blokującej, aby zapobiec wejściu na rynek nowych inwestorów z krajów niekwalifikujących się. Takie podejście zapewnia zgodność inwestycji z priorytetami strategicznymi i ochronę interesów europejskich. 1.4 Proces inwestycyjny w ramach działu Proces inwestycyjny składa się z kilku etapów: Ocena wstępna: Wnioski wybrane przez Komisję Europejską są kierowane do zewnętrznego ZAFI w celu wstępnej oceny. Kategoryzacja: Przypadki są klasyfikowane według różnych scenariuszy inwestycyjnych (Wiadra) na podstawie oceny. Due Diligence: Finansowe due diligence i kontrole zgodności KYC są przeprowadzane w spółkach docelowych. Omówienie warunków finansowania: Potencjalny projekt warunków finansowania omawiany jest z beneficjentem i współinwestorami. Podejmowanie decyzji: ZAFI zewnętrzny decyduje o finansowaniu operacji, zatwierdzając lub odrzucając operację. Dokumentacja prawna: Po zatwierdzeniu dokumenty prawne są przygotowywane i podpisywane. Monitorowanie: Zewnętrzny ZAFI monitoruje inwestycje, w tym wypłaty w ramach kluczowych etapów, sprawozdawczość i strategie wyjścia. 2. Wytyczne inwestycyjne 2.1 Etap rozwoju spółki docelowej Do kwalifikujących się wnioskodawców w ramach EIC Accelerator zaliczają się nastawione na zysk, wysoce innowacyjne MŚP, start-upy, spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz małe spółki o średniej kapitalizacji z dowolnego sektora, zazwyczaj z silnym elementem własności intelektualnej. EIC Accelerator ma na celu wspieranie projektów wysokiego ryzyka, które nie są jeszcze atrakcyjne dla inwestorów, zmniejszając ryzyko tych projektów w celu katalizowania inwestycji prywatnych. 2.2 Rodzaje innowacji Fundusz wspiera różnego rodzaju innowacje, zwłaszcza te oparte na myśleniu deep-tech lub radykalnym, a także innowacje społeczne. Deep-tech oznacza technologię opartą na najnowocześniejszych osiągnięciach i odkryciach naukowych, wymagającą ciągłej interakcji z nowymi pomysłami i wynikami badań laboratoryjnych. 2.3 Ochrona interesów europejskich W obszarach strategicznych wskazanych przez Komisję Europejską Fundusz będzie podejmował działania o charakterze inwestycyjnym mające na celu ochronę interesów europejskich. Może to obejmować nabycie mniejszości blokującej, inwestowanie pomimo potencjalnego zainteresowania inwestorów lub zabezpieczenie europejskiej własności intelektualnej i spółki. 2.4 Zasięg geograficzny Spółki kwalifikujące się muszą mieć siedzibę i prowadzić działalność w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych w ramach filaru III programu „Horyzont Europa” Komponent kapitałowy. ZAFI zewnętrzny może inwestować w spółkę holdingową lub spółkę dominującą mającą siedzibę na tych terytoriach, pod warunkiem że spełnia ona wszystkie kryteria kwalifikowalności. 2.5 Wyłączenia Inwestycje wykluczają sektory niezgodne z etycznymi i społecznymi podstawami programu „Horyzont Europa”. Należą do nich działania związane ze szkodliwymi praktykami w zakresie pracy, nielegalnymi produktami, pornografią, handlem dziką fauną i florą, materiałami niebezpiecznymi, niezrównoważonymi metodami połowu i innymi działaniami opisanymi szczegółowo w Załączniku 2. 2.6 Wielkość inwestycji i docelowe udziały w kapitale Inwestycje w ramach Funduszu wahają się od 500 000 do 15 000 000 EUR na spółki, której celem są udziały mniejszościowe, zwykle mieszczące się w przedziale od 10% do 20%. Może jednak nabyć pakiet blokujący, aby chronić europejskie interesy. Inwestycje mogą być niższe lub wyższe niż pierwotnie zaproponowano na podstawie wyników analizy due diligence i decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dotacji. 2.7 Scenariusze inwestycji/współinwestycji Od samego początku Zewnętrzny ZAFI połączy potencjalne spółki, w które dokonano inwestycji, ze społecznością inwestorów EIC Accelerator, aby wykorzystać możliwości współinwestycji. Zachęcamy wybranych beneficjentów EIC do poszukiwania współinwestorów, przy czym potencjalnie należy przeprowadzić analizę due diligence finansową i handlową wspólnie z tymi inwestorami. Celem EIC Accelerator jest zmniejszenie ryzyka wybranych operacji i przyciągnięcie znacznych dodatkowych środków finansowych na wsparcie wdrażania innowacji i zwiększania ich skali. 2.8 Proces due diligence Proces due diligence koncentruje się na zarządzaniu, strukturze kapitału, strategii biznesowej, konkurencji, ocenie rynku, tworzeniu wartości, formie prawnej i jurysdykcjach. Kontrole zgodności obejmują przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, unikanie podatków i zgodność z KYC. Kwestie niezgodności mogą prowadzić do przerwania lub zaprzestania wsparcia EIC. 2.9 Możliwe instrumenty finansowe Subfundusz wykorzystuje przede wszystkim inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, w tym: Akcje Zwykłe: Udziały własnościowe w spółce mogą być z prawem głosu lub bez prawa głosu. Akcje uprzywilejowane: hybrydowy kapitał o cechach przypominających dług, zwykle utrzymywany przez fundusze VC. Instrumenty zamienne: instrumenty dłużne… Czytaj więcej

Najlepszy krótki przewodnik po propozycjach EIC Accelerator (szablon propozycji EIC Accelerator krok 1)

Odblokowanie innowacji: Szablon wniosku EIC Accelerator Krok 1 – Przewodnik dla start-upów i MŚP W dynamicznym świecie finansowania startupów Akcelerator European Innovation Council (EIC) stanowi atrakcyjną ścieżkę dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu zapewnienia znacznych środków finansowych . Szablon wniosku w ramach etapu 1 to kluczowe narzędzie zaprojektowane w celu ułatwienia dostępu do kwoty do 17,5 mln euro w ramach blended financing, która obejmuje zarówno komponent dotacji, jak i kapitał własny. W tym artykule szczegółowo omówiono zawartość i użyteczność szablonu wniosku EIC Accelerator Step 1, który został dostosowany w celu wzmocnienia pozycji start-upów i MŚP w całej Unii Europejskiej (UE). Istota szablonu wniosku dotyczącego etapu 1 EIC Accelerator Oficjalny szablon wniosku: Szablon wniosku dotyczący etapu 1 służy jako oficjalny szablon dla wnioskodawców, skrupulatnie zaprojektowany w celu usprawnienia procesu składania wniosków o finansowanie z EIC. Obejmuje istotne sekcje, które wymagają od wnioskodawców zwięzłego przedstawienia swojej innowacji, modelu biznesowego i potencjalnego wpływu ich technologii. To ustrukturyzowane podejście zapewnia systematyczne uwzględnienie wszystkich kluczowych aspektów wniosku. Poziom gotowości technologicznej (TRL) Cel: kluczową częścią szablonu jest nacisk na poziomy gotowości technologicznej. Wnioskodawcy muszą wykazać dojrzałość swoich innowacji, co ma kluczowe znaczenie dla dostosowania się do oczekiwań EIC dotyczących gotowości rynkowej i potencjału wdrożenia. Przygotowanie prezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej: Szablon wniosku został strategicznie zaprojektowany, aby pomóc wnioskodawcom przygotować się do kolejnych etapów procesu finansowania. Zachęca do zwięzłej, ale wszechstronnej prezentacji pomysłów, co stanowi podstawę prezentacji i przygotowuje grunt pod proces rozmowy kwalifikacyjnej. W jaki sposób szablon ułatwia wnioskodawcom Usprawniony proces dla wnioskodawców: Zapewniając przejrzystą strukturę, szablon wyjaśnia proces składania wniosków, czyniąc go dostępnym nawet dla nowicjuszy w krajobrazie finansowania UE. Prowadzi wnioskodawców przez szereg dobrze zdefiniowanych kroków, pomagając im skutecznie przedstawić swoją narrację o innowacyjności. Zaprojektowany z myślą o dużym wpływie: szablon koncentruje się na innowacjach o dużym wpływie, zachęcając kandydatów do krytycznego myślenia o potrzebach rynku i wyjątkowej propozycji wartości ich technologii. Skupienie się na tym jest zgodne z celem EIC, jakim jest wspieranie projektów, które mają potencjał zwiększenia skali i osiągnięcia znacznej penetracji rynku. Wsparcie dla szerokiego grona innowatorów: od profesjonalnych pisarzy i freelancerów po konsultantów, szablon służy jako zasób, z którego mogą korzystać różni interesariusze zaangażowani w proces pisania grantów. Zapewnia ujednoliconą strukturę, która zapewnia spójność i jakość we wszystkich aplikacjach. Możliwości finansowania mieszanego o wpływie finansowym i strategicznym: Szablon skutecznie otwiera drzwi do możliwości blended financing, obejmujących dotację w wysokości 2,5 mln euro i finansowanie kapitałowe do 15 mln euro. To znaczne wsparcie finansowe ma na celu przyspieszenie rozwoju i skalowania przełomowych innowacji. Informacje na temat finansowania kapitałowego: w przypadku przedsięwzięć, które potencjalnie nie nadają się do finansowania przez banki i w przypadku których tradycyjne mechanizmy finansowania są niewystarczające, opcja kapitałowa przedstawiona w szablonie zmienia zasady gry. Oferuje bezpośrednią drogę do znacznego finansowania, kluczowego dla strategii agresywnego wzrostu i ekspansji. Zatwierdzenie Komisji Europejskiej i EIC: Korzystanie z oficjalnego szablonu pozwala dostosować projekty do strategicznych priorytetów Komisji Europejskiej i EIC. Zapewnia ocenę wniosków na podstawie kryteriów odzwierciedlających szersze cele finansowania innowacji przez UE, zwiększając wiarygodność i atrakcyjność projektów. Wniosek Szablon wniosku EIC Accelerator Krok 1 to nie tylko dokument; jest to narzędzie strategiczne, które może znacznie zwiększyć szanse na zabezpieczenie finansowania poprzez dostosowanie start-upów i MŚP do kluczowych elementów poszukiwanych przez EIC. Zachęca do przejrzystości, zwięzłości i skupienia, które są niezbędne do przejścia rygorystycznego procesu oceny. Wykorzystując ten szablon, start-upy i MŚP mogą skutecznie przedstawiać swoje historie dotyczące innowacji, demonstrując swój potencjał w zakresie transformacji branż i wspinania się na nowe szczyty na rynku europejskim. EIC Accelerator Krok 1 Krótki wniosek Szablon wniosku 1. Opis firmy Historia założenia Początki firmy sięgają daty jej założenia, co podkreśla jej początki jako wydzielenia ze znanego instytutu badawczego. Ta narracja szczegółowo opisuje współpracę między współzałożycielami i zabezpieczone inwestycje początkowe, ilustrując trajektorię od obiecującego pomysłu do uznanego podmiotu. Taka historia założycielska nie tylko wzmacnia profil firmy, ale także umacnia jej pozycję jako wiarygodnego i innowacyjnego gracza w branży technologicznej, mając na celu przyciągnięcie uwagi interesariuszy, w tym European Innovation Council (EIC). Misja i wizja Misja i wizja firmy obejmują jej podstawowe cele i aspiracyjny wpływ, jaki pragnie osiągnąć w skali globalnej. Misja opiera się na rozwiązywaniu kluczowych wyzwań branżowych, wykorzystaniu innowacji w celu poprawy wydajności lub usunięcia znaczących luk rynkowych. To wizjonerskie podejście pozycjonuje firmę jako myślącego przyszłościowo lidera, zaangażowanego w dokonywanie znaczących postępów w swojej dziedzinie. Nacisk na przekształcanie pomysłów teoretycznych w praktyczne, gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania dobrze wpisuje się w cele European Innovation Council, ilustrując zaangażowanie, aby nie tylko przewodzić innowacjom, ale także pozytywnie przyczyniać się do wzrostu społecznego i gospodarczego. Osiągnięcia firmy Osiągnięcia firmy są świadectwem jej rozwoju i innowacyjności, naznaczone znaczącymi kamieniami milowymi, takimi jak nagrody, sukcesy finansowe i postęp technologiczny. Osiągnięcia te mają kluczowe znaczenie dla ustalenia wiarygodności firmy i podkreślenia jej zdolności do spełniania, a nawet przekraczania standardów branżowych. Uznanie ze strony renomowanych organów poprzez nagrody oraz pomyślne osiągnięcie krytycznych poziomów gotowości technologicznej podkreślają potencjał i gotowość firmy do dalszego rozwoju. Takie osiągnięcia są niezbędne do budowania zaufania wśród European Innovation Council i potencjalnych inwestorów, pozycjonując firmę jako solidnego kandydata, jeśli chodzi o przyszłe możliwości w konkurencyjnym krajobrazie technologicznym Unii Europejskiej. Relacje z klientami Firma utrzymuje solidne relacje z różnorodną grupą klientów, wzmacniając swoją pozycję rynkową i umacniając swoją reputację w branży. Relacje te nie mają wyłącznie charakteru transakcyjnego, ale są wzbogacane poprzez współpracę, zapewniającą obopólne korzyści i wzmacniającą pozycję firmy na rynku. Wyróżnienie najważniejszych klientów i szczegółowe opisanie charakteru tych interakcji pokazuje zdolność firmy do utrzymywania cennych relacji partnerskich. Co więcej, zabezpieczenie listów intencyjnych (LOI) od tych kluczowych interesariuszy nie tylko pokazuje ich… Czytaj więcej

Tygiel innowacji EIC Accelerator: uniwersytety i narodziny przedsiębiorców DeepTech

Uniwersytety od dawna są kolebką najbardziej przełomowych i transformacyjnych technologii, jakie widział nasz świat. Zakorzenione w rygorystycznych badaniach akademickich i wspierane przez środowisko intelektualnej ciekawości, instytucje te są nie tylko ośrodkami nauki, ale kluczowymi inkubatorami innowacyjnych przedsiębiorców. Zwłaszcza w dziedzinie technologii naukowych uniwersytety i instytuty badawcze stoją na czele tego, co obecnie powszechnie nazywamy DeepTech – technologii zapewniających głęboki postęp w różnych sektorach, w tym w służbie zdrowia, energetyce i informatyce, żeby wymienić tylko kilka. Związek między uniwersytetem a przedsiębiorczością Droga od badań akademickich do przedsięwzięcia przedsiębiorczego to ścieżka, którą podąża wielu innowatorów. Uniwersytety, dzięki bogactwu zasobów, w tym najnowocześniejszych laboratoriów, dostępowi do funduszy i sieci myślicieli o podobnych poglądach, oferują niezrównany ekosystem do wspierania projektów DeepTech na wczesnym etapie. To właśnie w tych akademikach odbywają się badania podstawowe – często na długo przed rozważeniem zastosowania rynkowego. Jednym z kluczowych elementów tego środowiska jest zachęcanie do współpracy interdyscyplinarnej. Nierzadko zdarza się, że przełom w materiałoznawstwie na uniwersytecie toruje drogę nowym, rewolucyjnym produktom w przestrzeni elektroniki użytkowej lub badaniom biomedycznym prowadzącym do opracowania przełomowych urządzeń medycznych. Technologie te, powstałe w wyniku projektów akademickich, mają potencjał, aby sprostać najważniejszym globalnym wyzwaniom i utorować drogę nowym branżom. Wypełnianie luki: od środowiska akademickiego do przemysłu Jednakże droga od projektu uniwersyteckiego do odnoszącej sukcesy firmy DeepTech jest pełna wyzwań. Proces komercjalizacji badań naukowych wymaga czegoś więcej niż tylko wiedzy technicznej; wymaga dogłębnego zrozumienia rynku, strategicznego planowania biznesowego i umiejętności zabezpieczania inwestycji. Na tym polega rola programów przedsiębiorczości i biur transferu technologii na uniwersytetach, których celem jest wypełnienie tej luki. Zapewniają początkującym przedsiębiorcom opiekę mentorską, finansowanie i wiedzę biznesową niezbędną do wprowadzenia ich innowacji na rynek. Ponadto nie można przecenić roli finansowania publicznego i prywatnego. Inicjatywy takie jak program akceleracyjny European Innovation Council (EIC) oferują krytyczne wsparcie w postaci dotacji i finansowania kapitałowego start-upom, które płyną po zdradliwych wodach komercjalizacji DeepTech. Programy te nie tylko zapewniają wsparcie finansowe, ale także zwiększają wiarygodność startupów, przyciągając dalsze inwestycje i partnerstwa. Wpływ na świat rzeczywisty i przyszłość Wpływ innowacji DeepTech opracowanych na uniwersytetach na arenę globalną jest niezaprzeczalny. Od tworzenia ratujących życie technologii medycznych po rozwój zrównoważonych rozwiązań energetycznych, postępy te kształtują przyszłość. Patrząc w przyszłość, rola uniwersytetów jako inkubatorów innowacji będzie coraz większa. Dzięki odpowiednim strukturom wsparcia potencjał tych wysiłków akademickich do przekształcenia się w odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa zmieniające świat jest nieograniczony. Podsumowując, uniwersytety to nie tylko centra edukacyjne, ale także kluczowe kolebki innowacji, w których kształcą się przedsiębiorcy, którzy chcą na nowo zdefiniować nasz świat dzięki innowacjom DeepTech. W miarę ciągłego rozwoju tych instytucji akademickich ich potencjał przyczyniania się do globalnego postępu gospodarczego i społecznego jest nieograniczony. Dzięki ciągłemu wsparciu i inwestycjom pomost łączący środowisko akademickie z przemysłem ulegnie wzmocnieniu, rozpoczynając nową erę technologii transformacyjnych. Od stanowiska laboratoryjnego do rynku: odyseja finansowa startupów uniwersyteckich Przejście od badań akademickich do odnoszącego sukcesy startupu to zniechęcająca podróż, szczególnie dla założycieli wywodzących się z dziedzin takich jak chemia, farmacja, biologia i fizyka. Ci przedsiębiorcy naukowi stoją przed wyjątkowym zestawem wyzwań, z których najważniejszym jest żmudne zadanie zapewnienia finansowania. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników z bardziej komercyjnych sektorów, naukowcy, którzy zostali założycielami startupów, często znajdują się na nieznanym terytorium, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy. Wyzwanie związane ze zbieraniem funduszy dla przedsiębiorców naukowych Sedno problemu leży w luce w wiedzy specjalistycznej. Naukowcy są szkoleni w zakresie eksploracji, odkrywania i wprowadzania innowacji, koncentrując się na pogłębianiu wiedzy, a nie na zawiłościach modeli biznesowych, dopasowaniu do rynku czy propozycjach inwestorów. Ta luka często stawia je w niekorzystnej sytuacji w konkurencyjnym krajobrazie finansowania zdominowanym przez inwestorów oczekujących szybkich zwrotów i przedsiębiorstwa o jasnych zastosowaniach rynkowych. Co więcej, charakter DeepTech i start-upów naukowych oznacza, że zazwyczaj wymagają one znacznych inwestycji początkowych w badania i rozwój, z dłuższą ścieżką wejścia na rynek i rentownością. To jeszcze bardziej komplikuje ich atrakcyjność dla tradycyjnych inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka, którzy mogą unikać nieodłącznego ryzyka i wydłużonych terminów. Dotacje: ratunek na początek W świetle tych wyzwań dotacje odgrywają kluczową rolę na wczesnych etapach cyklu życia naukowego startupu. Mechanizmy finansowania takie jak program akceleracyjny European Innovation Council (EIC) stają się ratunkiem, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także walidację potencjalnego wpływu przedsięwzięcia naukowego. Dotacje od organów rządowych i międzynarodowych zapewniają niezbędny kapitał niezbędny do przejścia od dowodu słuszności koncepcji do realnego produktu, bez osłabiania kapitału założycieli lub zmuszania ich do przedwczesnej strategii komercjalizacji. Budowanie mostu: rola uniwersyteckich inkubatorów i programów przedsiębiorczości Dostrzegając wyjątkowe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami naukowymi, wiele uniwersytetów utworzyło inkubatory i programy na rzecz przedsiębiorczości, których celem jest wypełnienie luki w wiedzy. Programy te oferują mentoring, szkolenia biznesowe i dostęp do sieci inwestorów szczególnie zainteresowanych DeepTech i innowacjami naukowymi. Ich celem jest wyposażenie naukowców w umiejętności niezbędne do poruszania się po środowisku finansowania, od tworzenia atrakcyjnych prezentacji po zrozumienie wskaźników finansowych kluczowych dla inwestorów. Droga naprzód Pomimo przeszkód potencjalne korzyści społeczne i gospodarcze wynikające ze start-upów naukowych są ogromne. Ze względu na ich zdolność do sprostania palącym globalnym wyzwaniom poprzez innowacje, wspieranie tych przedsięwzięć ma ogromne znaczenie. Wzmocnienie ekosystemu wspierającego przedsiębiorców naukowych, od ulepszonych programów dotacji po bardziej wyspecjalizowane sieci inwestorów, ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu. Podsumowując, chociaż droga z laboratorium uniwersyteckiego na rynek jest pełna wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie finansowania, coraz częściej uznaje się potrzebę wspierania tych pionierów innowacji. Wypełniając lukę specjalistyczną i wykorzystując dotacje jako odskocznię, droga naprzód dla naukowych start-upów staje się coraz wyraźniejsza, obiecując przyszłość, w której będzie można w pełni wykorzystać ich potencjał transformacyjny. Nawigacja po własności intelektualnej: przewodnik dla założycieli uniwersyteckich spinoffów… Czytaj więcej

Dekodowanie DeepTech: Nawigacja w nowej erze innowacji EIC Accelerator

W erze naznaczonej szybkim postępem technologicznym i innowacjami termin „DeepTech” stał się modnym hasłem synonimem start-upów i całej branży technologicznej. Ale co dokładnie oznacza „DeepTech” i dlaczego jest kluczowy dla startupów i sektorów technologicznych? DeepTech, czyli głęboka technologia, odnosi się do najnowocześniejszych technologii, które oferują znaczny postęp w stosunku do istniejących rozwiązań. Technologie te charakteryzują się ogromnym potencjałem zakłócania rozwoju przemysłu, tworzenia nowych rynków i rozwiązywania złożonych wyzwań. W przeciwieństwie do głównego nurtu technologii, która koncentruje się na stopniowych ulepszeniach, DeepTech zagłębia się w odkrycia naukowe i innowacje inżynieryjne, aby wprowadzić radykalne zmiany. Istota DeepTech W swej istocie DeepTech ucieleśnia technologie zakorzenione w znaczącym postępie naukowym i innowacjach inżynieryjnych w zakresie zaawansowanych technologii. Technologie te są często kojarzone z sektorami takimi jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka, blockchain, zaawansowane materiały, biotechnologia i obliczenia kwantowe. Czynnikiem jednoczącym te firmy jest ich fundamentalne poleganie na dogłębnych, konkretnych wysiłkach badawczo-rozwojowych (R&D), często skutkujących przełomami, których dojrzewanie i komercjalizacja może zająć lata. DeepTech w start-upach i branży technologicznej Dla startupów wejście do DeepTech stanowi zarówno kolosalną szansę, jak i ogromne wyzwanie. Cykl rozwoju innowacji DeepTech jest zazwyczaj dłuższy i wymaga większych inwestycji kapitałowych w porównaniu do oprogramowania lub start-upów cyfrowych. Jednak korzyści mogą mieć charakter transformacyjny, oferując rozwiązania palących problemów globalnych, od zmian klimatycznych po kryzysy w służbie zdrowia. Zainteresowanie branży technologicznej DeepTech wynika z obietnicy stworzenia trwałej wartości i ustanowienia nowych granic w technologii. W przeciwieństwie do technologii konsumenckich, które mogą podlegać szybkim zmianom preferencji konsumentów, DeepTech oferuje fundamentalne zmiany, które mogą na nowo zdefiniować branże na dziesięciolecia. Ścieżka naprzód Poruszanie się po krajobrazie DeepTech wymaga połączenia wizjonerskich badań naukowych, solidnych mechanizmów finansowania i strategicznych partnerstw branżowych. Dla startupów oznacza to zabezpieczenie inwestycji od interesariuszy, którzy rozumieją długoterminowy charakter projektów DeepTech. Wymaga to również zaangażowania w badania i rozwój oraz chęci pionierstwa na niezbadanych terytoriach. Znaczenie DeepTech wykracza poza sam postęp technologiczny; chodzi o budowanie przyszłości. Wykorzystując moc głębokich technologii, start-upy mają potencjał, aby zapoczątkować nową erę innowacji, rozwiązując niektóre z najbardziej skomplikowanych wyzwań świata za pomocą rozwiązań, które kiedyś uważano za niemożliwe. Podsumowując, DeepTech stoi na styku przełomowych badań naukowych i innowacji technologicznych. Dla start-upów i branży technologicznej stanowi to kolejną granicę odkryć i zakłóceń. Zastosowanie DeepTech to nie tylko inwestycja w technologię; to zobowiązanie wobec przyszłości, w której granice tego, co możliwe, są stale poszerzane. Unikalna dynamika kapitału DeepTech: żeglowanie po wodach innowacji W rozwijającym się świecie start-upów DeepTech wyróżnia się nie tylko ambicją przesuwania granic innowacji, ale także wyjątkowym krajobrazem finansowym i rozwojowym. Startupy DeepTech ze swej natury zagłębiają się w obszary kapitałochłonne i czasochłonne, często koncentrując się na rozwoju sprzętu lub przełomowych badaniach naukowych, które wymagają innego rodzaju inwestycji: kapitału pacjenta. Kapitałochłonny charakter przedsięwzięć DeepTech Przedsięwzięcia DeepTech często wymagają znacznych inwestycji początkowych, znacznie wyższych niż w przypadku ich odpowiedników w zakresie oprogramowania. Wynika to przede wszystkim z aspektów wymagających dużej ilości sprzętu w wielu projektach DeepTech, takich jak biotechnologia, robotyka i czysta energia. Rozwój produktów fizycznych czy wdrażanie nowatorskich odkryć naukowych wymaga nie tylko specjalistycznego sprzętu i materiałów, ale także dostępu do zaawansowanego zaplecza badawczego. Czynnik czasu Poza względami finansowymi, czas odgrywa kluczową rolę w rozwoju innowacji DeepTech. W przeciwieństwie do start-upów zajmujących się oprogramowaniem, w których produkty można opracowywać, testować i powtarzać w stosunkowo krótkich cyklach, projekty DeepTech często obejmują lata, a nawet dziesięciolecia. Te wydłużone ramy czasowe wynikają ze złożonego charakteru opracowywanej technologii, konieczności szeroko zakrojonych procesów testowania i certyfikacji oraz wyzwania, jakim jest wprowadzenie na rynek przełomowych innowacji. Kapitał pacjenta: istotny składnik sukcesu Biorąc pod uwagę te wyjątkowe wyzwania, start-upy DeepTech wymagają inwestorów, którzy są przygotowani na dłuższą drogę do zwrotu z inwestycji (ROI). Ten „cierpliwy kapitał” jest skłonny wspierać start-upy w długich okresach badań i rozwoju oraz wprowadzania na rynek, nieodłącznie związanych z przedsięwzięciami DeepTech. Tacy inwestorzy zazwyczaj mają głęboką wiedzę na temat konkretnych branż i potencjalnego wpływu innowacji, co pozwala im patrzeć poza krótkoterminowe zyski i skupiać się na transformacyjnym potencjale tych technologii. Dlaczego kapitał pacjenta ma znaczenie Znaczenie kapitału pacjenta wykracza poza samo zapewnienie środków finansowych. Obejmuje mentoring, powiązania branżowe i wytyczne strategiczne, a wszystko to ma kluczowe znaczenie dla poruszania się w złożonym środowisku DeepTech. Co więcej, cierpliwy kapitał pomaga wspierać kulturę innowacji, w której przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na przełomach, które mogą nie mieć natychmiastowej opłacalności komercyjnej, ale mogą w dłuższej perspektywie wywołać istotne skutki społeczne i gospodarcze. Podsumowując, podróż startupów DeepTech jest wyjątkowo wymagająca i wymaga czegoś więcej niż tylko inwestycji finansowych. Wymaga zaangażowania w wizję, która wykracza poza tradycyjne ramy czasowe inwestycji, oferując obietnicę rewolucyjnego postępu. Dla tych, którzy chcą wyruszyć w tę podróż, nagroda nie polega tylko na potencjalnych zyskach finansowych, ale także na przyczynieniu się do postępu, który może ukształtować przyszłość naszego społeczeństwa. Rosnąca atrakcyjność inwestycji DeepTech: unikalne technologie i wyższe zyski W krajobrazie inwestycyjnym obserwujemy znaczącą zmianę w kierunku DeepTech, napędzaną jego potencjałem w zakresie wyższych zwrotów i wrodzoną wyjątkowością. Firmy DeepTech ze swej natury zagłębiają się w przełomowe osiągnięcia technologiczne, często chronione patentami i prawami własności intelektualnej (IP). Ta wyjątkowość nie tylko odróżnia je od zatłoczonej przestrzeni startupów programistycznych, ale także zapewnia warstwę ochrony konkurencji, która jest wysoko ceniona przez inwestorów. Wysokie zyski i konkurencyjne ceny Inwestycje DeepTech stają się coraz bardziej atrakcyjne ze względu na potencjał znacznych zysków finansowych. Technologie opracowane w sektorach DeepTech – począwszy od biotechnologii i zaawansowanych materiałów po sztuczną inteligencję i obliczenia kwantowe – mają moc zakłócania gałęzi przemysłu i tworzenia zupełnie nowych rynków. Ten potencjał transformacyjny przekłada się na znaczne możliwości finansowe dla inwestorów, którzy jako pierwsi wspierają tego typu innowacje. Co więcej, złożoność i zastrzeżony charakter innowacji DeepTech… Czytaj więcej

Nowy program prac EIC: Zrozumienie eliminacji procesu obalenia

W dynamicznym krajobrazie finansowania Unii Europejskiej (UE) projekt European Innovation Council (EIC) wprowadził znaczące zmiany w ramach swojego programu prac na 2024 r., bezpośrednio wpływając na proces składania wniosków i oceny o finansowanie. Wśród tych dostosowań wyróżnia się eliminacja procesu obalenia, co oznacza przejście w stronę bardziej usprawnionej i niezależnej oceny wniosków. W tym artykule szczegółowo omówiono konsekwencje tej zmiany dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ubiegających się o finansowanie w ramach EIC Accelerator, mając na celu wyjaśnienie nowego podejścia i zaoferowanie wnioskodawcom strategicznych wskazówek. Odejście od procesu obalenia Historycznie rzecz biorąc, proces składania wniosków EIC Accelerator umożliwiał wnioskodawcom odniesienie się do komentarzy z poprzednich ocen i „odparcie” ich w kolejnych zgłoszeniach. Ten proces obalenia umożliwił organizacjom udoskonalenie i ulepszenie swoich propozycji w oparciu o konkretne opinie, teoretycznie zwiększając ich szanse na sukces w przyszłych rundach. W Programie prac EIC na rok 2024 mechanizm ten został jednak usunięty. W rezultacie wnioskodawcy nie mają już zorganizowanej możliwości wprowadzenia ulepszeń z poprzednich zgłoszeń bezpośrednio w odpowiedzi na uwagi osoby oceniającej. Niezależna ocena wniosków Istotną zmianą towarzyszącą usunięciu procesu obalania jest podejście do oceny wniosków. Oceniający nie będą już mieli dostępu do żadnych wcześniejszych zgłoszeń ani raportów z ocen z wcześniejszych rund. Gwarantuje to niezależną ocenę każdego wniosku, wyłącznie pod względem merytorycznym i zgodnie ze standardowymi kryteriami oceny programu „Horyzont Europa”. Zmiana ta ma na celu wyrównanie szans i zapewnienie, że wszystkie wnioski, zarówno od osób składających wniosek po raz pierwszy, jak i tych, które składają wniosek ponownie, otrzymają bezstronną ocenę. Uwzględnianie ulepszeń w narracji Chociaż ustrukturyzowany proces obalania został wycofany, wnioskodawcy zachowują możliwość udoskonalenia swoich propozycji w oparciu o opinie z przeszłości. Ulepszenia i ulepszenia można nadal uwzględnić w części opisowej B formularza wniosku. Należy jednak pamiętać, że nie ma określonego formatu ani sekcji przeznaczonej do tego celu. Wnioskodawcy muszą zatem płynnie włączyć wszelkie dostosowania do ogólnej narracji wniosku, zapewniając, że ulepszenia są spójne i poprawiają ogólną jakość i wykonalność wniosku. Strategiczne konsekwencje dla wnioskodawców Ta modyfikacja w procesie oceny EIC wymaga strategicznego zwrotu dla wnioskodawców. Startupy i MŚP powinny od samego początku skupić się na stworzeniu solidnej i przekonującej propozycji, integrując ciągłe doskonalenie jako podstawową strategię, zamiast polegać na określonych pętlach informacji zwrotnej. Wnioskodawców zachęca się do: Przeprowadzenia dokładnej samooceny: Przed złożeniem należy krytycznie ocenić swój wniosek pod kątem kryteriów i celów EIC, identyfikując obszary wymagające ulepszeń, bez polegania na informacjach zwrotnych z zewnątrz. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia: nawiąż kontakt z konsultantami, zawodowymi pisarzami lub freelancerami mającymi doświadczenie w składaniu wniosków o dotacje UE, aby udoskonalić swoją propozycję, upewniając się, że jest ona zgodna z bieżącymi priorytetami i standardami EIC. Połóż nacisk na innowacyjność i wpływ: oceniając każdy wniosek pod kątem jego indywidualnych zalet, podkreśl innowacyjność swojego projektu, potencjał rynkowy i wpływ społeczny, stanowiąc przekonujący argument za finansowaniem przez EIC. Wniosek Program prac EIC na 2024 r. wprowadza zmianę paradygmatu w sposobie oceny wniosków poprzez usunięcie procesu obalania, co podkreśla przejście w stronę bardziej niezależnych i opartych na zasługach ocen. Chociaż zmiana ta stanowi wyzwanie dla wnioskodawców, aby się dostosowali, otwiera ona również możliwości zaprezentowania ich innowacji w najlepszym możliwym świetle, wolnym od cienia poprzednich zgłoszeń. Przyjmując strategię ciągłego doskonalenia i wykorzystując profesjonalną wiedzę, start-upy i MŚP mogą z powodzeniem radzić sobie z tymi zmianami, mocno pozycjonując się na finansowanie w ramach EIC Accelerator.

Informacje o limitach składania wniosków dotyczących EIC Accelerator w ramach programu prac na rok 2024

Akcelerator European Innovation Council (EIC) stanowi kamień węgielny zaangażowania UE we wspieranie innowacji i wspieranie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we wprowadzaniu na rynek przełomowych pomysłów. Wraz z wprowadzeniem programu prac EIC na 2024 r. wprowadzono istotne aktualizacje mające na celu usprawnienie procesów i wyjaśnienie zasad dotyczących składania i ponownego składania wniosków. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie nowych limitów składania wniosków i stanowi jasny przewodnik dla podmiotów chcących zapewnić sobie finansowanie w ramach tego konkurencyjnego programu. Uproszczone zasady składania wniosków W programie prac EIC na 2024 r. wprowadzono prostsze podejście do składania wniosków, uwzględniające informacje zwrotne i mające na celu zwiększenie dostępności procesu finansowania. Od początku 2024 r. podmioty będą mogły złożyć maksymalnie trzy odrzucone wnioski na dowolnym etapie procesu i w dowolnej formie wsparcia. Obejmuje to: Krótkie wnioski Pełne wnioski Zaproszenia dotyczące konkretnych wyzwań Zaproszenia otwarte Tylko dotacje Finansowanie mieszane (połączenie dotacji i kapitału własnego) Tylko kapitał własny To uproszczenie oznacza, że wnioskodawcy mają trzy szanse na zabezpieczenie finansowania, niezależnie od etapu lub rodzaju wsparcia, o które się ubiegają, zanim wykluczone z dalszego składania wniosków w ramach programu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”. Ponowne złożenie wniosku po odrzuceniu Godnym uwagi aspektem nowych zasad jest przepis dotyczący ponownego złożenia wniosku w przypadku odrzucenia na etapie pełnego wniosku. Wnioskodawcy, którzy nie przejdą pomyślnie na tym etapie, mogą ponownie złożyć wniosek bezpośrednio do etapu pełnego wniosku, z pominięciem etapu krótkiego wniosku, pod warunkiem, że nie osiągnęli limitu trzech wniosków. Jednakże bezpośrednie ponowne zgłoszenie się do etapu rozmowy kwalifikacyjnej w żadnym wypadku nie jest dozwolone. Praktyczne przykłady Aby zapewnić przejrzystość, w programie prac nakreślono kilka scenariuszy: Po jednym odrzuceniu na etapie pełnego wniosku (czy to podczas oceny na odległość, czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej) podmiot może złożyć dwa kolejne pełne wnioski. Po dwóch odrzuceniach na etapie rozmowy kwalifikacyjnej podmiot nadal może złożyć pełny wniosek i potencjalnie może zostać zaproszony na trzecią rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli podmiot został odrzucony raz na etapie wniosku pełnego lub rozmowy kwalifikacyjnej i raz na etapie krótkiego wniosku, przysługuje mu jeszcze jedno zgłoszenie na etapie wniosku pełnego. Należy zauważyć, że licznik odrzuconych wniosków zostanie wyzerowany w dniu 1 stycznia 2024 r. Reset ten zapewnia nowy start podmiotom, które mogły wcześniej osiągnąć limit składania wniosków, zapewniając nowe możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa”. Znaczenie dla wnioskodawców Te zaktualizowane zasady mają na celu zrównoważenie konkurencyjnego charakteru EIC Accelerator z potrzebą elastyczności i wieloma możliwościami finansowania. Aby ulepszyć swoje propozycje, wnioskodawcy powinni strategicznie zaplanować swoje zgłoszenia, biorąc pod uwagę informacje zwrotne otrzymane z poprzednich wniosków. Współpraca z profesjonalnymi pisarzami, konsultantami lub wykorzystanie oficjalnego szablonu propozycji EIC Accelerator może poprawić jakość zgłoszeń. Ponadto wnioskodawcy powinni pamiętać o limicie zgłoszeń, traktując priorytetowo udoskonalanie i ulepszanie swoich wniosków przy każdej próbie. Możliwość ponownego złożenia wniosku bezpośrednio do etapu pełnego wniosku po jego odrzuceniu jest znaczącą zaletą, umożliwiając podmiotom reagowanie na uwagi i ulepszanie swoich wniosków bez konieczności zaczynania od zera. Wniosek Uproszczone zasady programu prac EIC 2024 dotyczące składania i ponownego składania wniosków stanowią pozytywny krok w kierunku zwiększenia dostępności finansowania UE dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Rozumiejąc te przepisy i strategicznie planując ich zastosowania, start-upy i MŚP mogą zmaksymalizować swoje szanse na zabezpieczenie niezbędnego wsparcia potrzebnego do wprowadzenia swoich innowacji na rynki europejskie i światowe.

Kompletny przewodnik po opanowaniu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej EIC Accelerator: plan działania krok po kroku

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, szczególnie w przypadku scenariuszy o wysokiej stawce, takich jak prezentacja EIC Accelerator, wymaga strategicznego i przemyślanego podejścia. W tym przewodniku zgromadzono wiedzę zaczerpniętą z naszych źródeł wiedzy w postaci obszernej, praktycznej listy punktorów, dzięki której będziesz w pełni przygotowany i gotowy, aby zaimponować. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Zapoznaj się z zasadami i celami EIC: Zapoznaj się z oczekiwaniami jury i szczegółowymi kryteriami egzaminu EIC Accelerator. Napisz scenariusz swojej prezentacji: Przygotuj scenariusz słowo w słowo dla swojej oferty. Ćwicz, aż będziesz w stanie dostarczyć to naturalnie w ciągu 10 minut. Udoskonal swoje umiejętności zadawania pytań i odpowiedzi: Poświęć znaczną część swojego czasu na przygotowania na ćwiczenia przed sesją pytań i odpowiedzi, która może trwać do 35 minut. Poznaj swoją aplikację od podszewki: Jeśli nie pisałeś aplikacji samodzielnie, przestudiuj ją dokładnie. Zapoznaj się ze wszystkimi wymienionymi liczbami, strategiami i partnerami. Praktyka czyni mistrza Zaangażuj się w prezentację Praktyka: Skorzystaj z pomocy profesjonalnych pisarzy lub konsultantów, aby intensywnie ćwiczyć swoją prezentację. Symuluj środowisko rozmowy kwalifikacyjnej: przećwicz zadawanie szybkich pytań i natychmiastowych odpowiedzi, aby symulować środowisko o wysokim ciśnieniu. Przygotuj się na odpowiedź wszystkich członków zespołu: Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu są przyzwyczajeni do płynnego i spójnego odpowiadania na pytania jako całość. Dzień prezentacji Brak zadań operacyjnych przed prezentacją: Skup się wyłącznie na rozmowie kwalifikacyjnej; żadnych zakłóceń. Spójrz ponownie na szerszy obraz: przeglądaj slajdy prezentacji, koncentrując się na kluczowych przesłaniach i wizjach, które chcesz przekazać. Prowadzenie sesji pytań i odpowiedzi Spodziewaj się szybkich i dodatkowych pytań: Bądź przygotowany na szybką i zwięzłą odpowiedź. Poćwicz mierzenie czasu ze stoperem. Opracuj standardowe odpowiedzi: Zapisz odpowiedzi na bardzo prawdopodobne pytania i te, które zostaną uznane za krytyczne podczas sesji treningowych. Przyjmij właściwą postawę: Ćwicz utrzymywanie opanowanej i pewnej siebie postawy, niezależnie od trudności pytania. Ćwiczenie próbnych przysięgłych Twórz wewnętrznie stresujące sesje przesłuchań: Korzystaj z próbnych przysięgłych w swoim zespole, aby zadawać trudne pytania i zapewniać natychmiastowe działania następcze. Włącz krytyczne zadawanie pytań: wybierz udających osoby zadające pytania, które mogą odgrywać rolę adwokata diabła, wywierając presję poprzez przeszkadzanie i trudne pytania. Końcowe wskazówki Zrozum i przedstaw swoje unikalne zalety (USP): Jasno określ, co wyróżnia Twój projekt i przygotuj się do przekonującego wyartykułowania tego. Przygotuj się na nieprzyjemne doświadczenia: czasami interakcje mogą być stresujące lub nieprzyjemne. Przygotuj się psychicznie na takie sytuacje. Unikaj czerwonych flag: nie dawaj ławie przysięgłych powodu, aby Cię odrzuciła. Trzymaj się z daleka od tematów, które mogą wywołać negatywną ocenę. Postępując zgodnie z tym obszernym przewodnikiem, nie tylko zwiększysz swoją pewność siebie, ale znacznie zwiększysz swoje szanse na sukces w każdym scenariuszu rozmowy kwalifikacyjnej, szczególnie w środowiskach, w których stawka jest wysoka, takich jak oferta EIC Accelerator. Pamiętaj, że pod presją nie staniesz na wysokości zadania; spadniesz do poziomu swojego wyszkolenia. Przygotuj się odpowiednio.

Odsłonięcie najnowszych wyników testu EIC Accelerator: kompleksowa analiza (data zakończenia: 8 listopada 2023 r., wersja z lutego 2024 r.)

Program Akcelerator European Innovation Council (EIC) to system wsparcia start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie, którego celem jest wspieranie innowacji i postępu technologicznego. Dzięki najnowszym wynikom opublikowanym 28 lutego 2024 r. projekt EIC Accelerator po raz kolejny pokazał swoje zaangażowanie we wspieranie przełomowych projektów, których łączny budżet wynosi 285 mln euro. Analiza ta skupia się na dystrybucji dotacji i blended financing, wskaźnikach sukcesu na różnych etapach oraz rozmieszczeniu geograficznym zwycięskich firm. Podział finansowania: bliższe spojrzenie na alokację W ostatnim cyklu finansowania projekt EIC Accelerator udzielił wsparcia 42 przedsiębiorstwom, prezentując różnorodną gamę opcji finansowania dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb europejskich innowatorów. Podział rodzajów finansowania jest następujący: Najpierw dotacja: 12 przedsiębiorstwom (29%) przyznano dotacje na początkowym etapie finansowania, co podkreśla elastyczność EIC we wspieraniu innowacji na wczesnym etapie. Finansowanie mieszane: dominujące w krajobrazie finansowania 26 firm (62%) otrzymało blended finance, łącząc dotacje i kapitał własny, aby zapewnić solidne wsparcie dla przedsięwzięć gotowych do zwiększenia skali. Tylko kapitał własny: jedno przedsiębiorstwo (2%) zabezpieczyło finansowanie kapitałowe, co podkreśla rolę EIC w przejmowaniu udziałów w obiecujących przedsiębiorstwach. Tylko dotacje: 3 przedsiębiorstwa (7%) otrzymały dotacje bez elementu kapitałowego, koncentrując się na projektach o konkretnych potrzebach, które można zaspokoić za pomocą bezpośredniego finansowania. Droga do sukcesu: analiza wskaźników sukcesu Proces selekcji EIC Accelerator jest rygorystyczny i ma na celu identyfikację projektów o największym potencjalnym wpływie. Wskaźniki powodzenia na każdym etapie procesu składania wniosków są następujące: Krok 1: Ten początkowy etap przechodzi około 70% wnioskodawców, choć dokładne liczby nie są ujawniane. Etap 2: Do oceny przechodzi jedynie 22% projektów, co odzwierciedla rosnącą liczbę wniosków podlegających kontroli. Krok 3: Ostatni krok obejmuje dalsze zawężenie, ze wskaźnikiem powodzenia 17%. Łączny wskaźnik sukcesu: skumulowany wskaźnik sukcesu kandydatów przechodzących przez etapy 2 i 3 wynosi zaledwie 3,9%, podczas gdy ogólny wskaźnik sukcesu na wszystkich trzech etapach wynosi około 2,7%. Różnorodność geograficzna: wpływ ogólnoeuropejski Z ostatniej rundy finansowania skorzystały firmy z 15 różnych krajów, co świadczy o ogólnoeuropejskim zasięgu EIC Accelerator. Niemcy przodują w grupie z 7 sfinansowanymi przedsiębiorstwami, tuż za nimi plasują się Francja z 6 oraz Hiszpania i Szwecja po 5. Inne kraje, do których wybrani zostali wnioskodawcy, to Finlandia (4), Włochy (3), Izrael (2), Holandia (2), Norwegia (2) i kilka innych, po jednym przedsiębiorstwie w każdym, co świadczy o zaangażowaniu EIC we wspieranie innowacji na całym kontynencie. Wnioski Najnowsze wyniki finansowania projektu EIC Accelerator podkreślają kluczową rolę programu we wspieraniu europejskiego ekosystemu innowacji. Program, dysponujący całkowitym budżetem wynoszącym 285 mln euro, wsparł 42 przedsiębiorstwa z różnych sektorów i krajów, podkreślając różnorodność i potencjał europejskiego krajobrazu technologicznego. Ponieważ EIC Accelerator stale ewoluuje, jego wpływ na wspieranie przełomowych projektów i rozwój MŚP jest niezaprzeczalny, co czyni go kamieniem węgielnym europejskiej polityki innowacji. Dzięki skrupulatnej dbałości o wspieranie różnorodnych potrzeb finansowych, rygorystycznym procesom selekcji i zaangażowaniu na rzecz włączenia geograficznego, EIC Accelerator toruje drogę bardziej innowacyjnej i odpornej Europy. Z niecierpliwością czekamy na przyszłe rundy finansowania, a wyniki z lutego 2024 r. stanowią świadectwo tętniącego życiem ducha przedsiębiorczości, który kwitnie na całym kontynencie. Dane o finansowaniu Rodzaj finansowania Najpierw dotacja: 12 firm (29%) Finansowanie mieszane: 26 firm (62%) Tylko kapitał własny: 1 firma (2%) Tylko dotacja: 3 firmy (7%) Razem: 42 firmy Budżet Całkowity budżet: 285 mln euro Obniżka Data wyłączenia i wyniki EIC Accelerator Etap 2. Data graniczna: 8 listopada 2023 r. Publikacja wyników: 28 lutego 2024 r. Wskaźniki sukcesu Krok 1: (około 70%, ponieważ wyniki nie są publikowane) Krok 2: 22% Krok 3: 17% Łącznie etapy 2 i etap 3: 3,91 TP18T Krok 1, Krok 2 i Krok 3 łącznie: (około 2,7%) Kraje objęte finansowaniem Wśród finansowanych firm znajduje się 15 różnych krajów. Niemcy: 7 firm Francja: 6 firm Hiszpania: 5 firm Szwecja: 5 firm Finlandia: 4 firmy Włochy: 3 firmy Izrael: 2 firmy Holandia: 2 firmy Norwegia: 2 firmy Belgia: 1 firma Bułgaria: 1 firma Dania: 1 firma Irlandia: 1 firma Portugalia: 1 firma Słowacja: 1 firma Wszyscy 42 zwycięzcy EIC Accelerator od 8 listopada 2023 r.

Odsłanianie przyszłości europejskich innowacji: szczegółowe zapoznanie się z programem prac EIC na rok 2024

Szczegółowy program prac European Innovation Council (EIC) na rok 2024 nakreśla jego kompleksową strategię i komponenty mające na celu wspieranie innowacji w Unii Europejskiej. Oto główne elementy i najważniejsze elementy: Cele strategiczne i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): Celem EIC jest wspieranie przełomowych technologii i przedsiębiorstw kluczowych dla osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej, zapewniając otwartą strategiczną autonomię w zakresie technologii krytycznych. Wyznaczył sześć celów strategicznych, w tym bycie preferowanym inwestorem dla start-upów i przedsiębiorców o wysokim potencjale, wypełnianie luk w finansowaniu dla firm zajmujących się głębokimi technologiami, wspieranie technologii wysokiego ryzyka, zwiększanie liczby europejskich jednorożców i przedsiębiorstw typu Scale-up, katalizowanie wpływu innowacji z Europy badania publiczne i osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Przegląd programu prac na rok 2024: Program prac organizuje finansowanie i wsparcie w ramach trzech głównych programów: EIC Pathfinder: W przypadku zaawansowanych badań mających na celu opracowanie podstaw naukowych dla przełomowych technologii. EIC Transition: Walidacja technologii i opracowywanie biznesplanów dla konkretnych zastosowań. EIC Accelerator: Wspieranie firm we wprowadzaniu innowacji na rynek i zwiększaniu ich skali. Każdy program jest rozszerzony o dostęp do usług akceleracji biznesu, zapewniających wiedzę specjalistyczną, korporacje, inwestorów i uczestników ekosystemu. Główne zmiany w programie prac na 2024 r.: Na podstawie informacji zwrotnych i zmniejszonego budżetu wprowadzono dostosowania, ulepszenia i uproszczenia. Zmiany te obejmują wprowadzenie modelu kosztów ryczałtowych w przypadku większości zaproszeń, wzmocnione środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego oraz dostosowania kryteriów kwalifikowalności i finansowania w ramach różnych programów. Kluczowe cechy wsparcia EIC: Oferowane jest połączenie wsparcia finansowego i pozafinansowego w celu przyspieszenia i rozwoju innowacji i przedsiębiorstw EIC. Obejmuje to proaktywne zarządzanie projektami i portfelami, dostosowane podejście do oceny wniosków, politykę otwartego dostępu i praw własności intelektualnej, a także środki zapewniające bezpieczeństwo gospodarcze. Współpraca z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT): W dokumencie przedstawiono zacieśnienie współpracy między EIC i EIT w celu wzmocnienia europejskiego ekosystemu innowacji, w tym usług wspólnych, procesu Fast Track i nowego programu staży w zakresie innowacji. Perspektywy na rok 2025 i lata przyszłe: Omówiono przyszłe strategie i potencjalne nowe synergie, w tym możliwość zwiększenia budżetów na większe inwestycje za pośrednictwem Funduszu EIC w kluczowych obszarach tematycznych. Glosariusz i definicje: Dokument kończy się szczegółowym glosariuszem i sekcją z definicjami, wyjaśniającą terminologię i akronimy stosowane w całym programie prac. Elementy te łącznie mają na celu wspieranie strategicznych celów Unii Europejskiej w zakresie innowacji, badań i rozwoju technologicznego, kładąc nacisk na badania wysokiego ryzyka, przynoszące duże zyski oraz przełomowe technologie o potencjale znaczącego wpływu społecznego i gospodarczego. 1. Cele strategiczne i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) Stanowiąc przełomowe posunięcie mające na celu popchnięcie europejskich innowacji w przyszłość, grupa European Innovation Council (EIC) przedstawiła odważną wizję w swoim programie prac na rok 2024, skupiając się na identyfikowaniu, rozwijaniu i zwiększaniu skali przełomów technologie i przedsiębiorstwa, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Wizja ta opiera się na celach strategicznych mających zapewnić Europie otwartą strategiczną autonomię w zakresie technologii krytycznych, wspierając tętniący życiem ekosystem, w którym mogą prosperować start-upy i przedsiębiorcy o wysokim potencjale. Ambicją programu jest nie tylko wypełnienie luk w finansowaniu, z jakimi borykają się firmy zajmujące się głębokimi technologiami, ale także zapewnienie EIC pozycji preferowanego inwestora w przypadku wizjonerskich pomysłów, wpływając w ten sposób na alokację aktywów prywatnych w celu wsparcia tych innowacji. W sercu strategicznej wizji EIC znajduje się sześć ambitnych celów, każdemu z nich towarzyszą jasne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które mają na celu pomiar postępów i kierowanie realizacją programu: Zostanie wybranym inwestorem: EIC pragnie uznania na całym kontynencie, przyciąganie startupów o wysokim potencjale, przedsiębiorców i innowacyjnych badaczy, ze szczególnym naciskiem na grupy niedostatecznie reprezentowane, takie jak innowatorki i te z mniej rozwiniętych ekosystemów. Przyciągnięcie inwestycji o wartości 30–50 miliardów euro w europejską głęboką technologię: eliminując krytyczną lukę w finansowaniu, EIC zamierza wykorzystać swój fundusz, aby znacząco wpłynąć na ekosystem głębokich technologii, tworząc klimat, w którym inwestycje prywatne przepływają swobodniej, w celu wspierania przełomowych innowacji. Wspieranie technologii wysokiego ryzyka: W obszarach kluczowych dla społeczeństwa i strategicznej autonomii EIC zobowiązuje się do podejmowania skalkulowanego ryzyka w celu wspierania najbardziej obiecujących możliwości w zakresie zaawansowanych technologii od najwcześniejszych etapów po komercyjną skalę, zapewniając niezależność Europy w kluczowych technologiach. Zwiększanie liczby europejskich jednorożców i przedsiębiorstw typu Scale-up: Misją EIC jest wspieranie rozwoju europejskich start-upów i MŚP, aby dorównały i przewyższyły swoje globalne odpowiedniki, tworząc środowisko, w którym europejskie innowacje mogą przewodzić na arenie światowej. Katalizowanie wpływu innowacji dzięki europejskim badaniom publicznym: budując partnerstwa w całej UE, EIC dąży do komercjalizacji najlepszych pomysłów z bazy badawczej, tworząc podatny grunt dla start-upów do zwiększania skali i wywierania wpływu na skalę globalną. Osiąganie doskonałości operacyjnej: Wydajność, elastyczność i szybkość reakcji działań EIC mają na celu spełnienie wysokich oczekiwań wnioskodawców, inwestorów i całego rynku, zapewniając płynną drogę od innowacyjnego pomysłu do sukcesu rynkowego. Te cele strategiczne to nie tylko ambitne cele, ale stanowią kompleksowy plan europejskiego krajobrazu innowacji, którego celem jest stworzenie żyznego ekosystemu dla przełomowych technologii, które określą przyszłość gospodarki i społeczeństwa UE. Dzięki połączeniu wsparcia finansowego i niefinansowego EIC przygotowuje grunt pod wpływ transformacyjny, który wykracza daleko poza bezpośredni horyzont, zapewniając Europie pozostanie w czołówce innowacji i technologii. 2. Przegląd programu prac na 2024 r. Program prac European Innovation Council (EIC) na 2024 r. stanowi kluczowy krok w kierunku wspierania innowacji i przełomów technologicznych w Unii Europejskiej. Zaprojektowany tak, aby zaspokoić krytyczne potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej, wykorzystuje finansowanie o wartości ponad 1,2 miliarda euro, opracowując kompleksową strategię mającą na celu wzmocnienie pozycji badaczy, start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oto szczegółowy przegląd jego struktury: EIC Pathfinder, przejście i akcelerator: trzy filary Program prac jest pomysłowo podzielony na trzy podstawowe programy finansowania, każdy dostosowany do różnych etapów innowacji i rozwoju: EIC Pathfinder: poświęcony zaawansowanym badaniom, Pathfinder to miejsce narodzin badań naukowych mających na celu opracowanie podstawowych elementów przełomowych technologii. Obejmuje zarówno otwarte zaproszenia dotyczące dowolnej dziedziny badań naukowych, jak i ukierunkowane wyzwania dotyczące konkretnych, strategicznych interesów… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL