Przegląd EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator: różnice i oczekiwania TRL

European Innovation Council (EIC) w ramach programu „Horyzont Europa” oferuje trzy odrębne programy wspierające cały cykl życia innowacji: EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator. Każdy program jest ukierunkowany na różne etapy rozwoju technologii, zapewniając dostosowane do potrzeb finansowanie i wsparcie, które pomoże przełomowym innowacjom dotrzeć na rynek. W tym przeglądzie wyjaśniono różnice między tymi programami, ich specyficzne wymagania i sposób, w jaki są one powiązane poprzez oczekiwania dotyczące poziomu gotowości technologicznej (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator są szczegółowo zaprojektowane w celu zapewnienia wszechstronnego wsparcia w całym cyklu życia innowacji, umożliwiając firmom czerpanie korzyści z ciągłego pozyskiwania dotacji od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder wspiera badania obarczone wysokim ryzykiem na wczesnym etapie w celu odkrywania nowatorskich pomysłów i osiągnąć dowód koncepcji (TRL 1-4). Udane projekty Pathfinder mogą następnie przejść do etapu EIC Transition, który pomaga zweryfikować i wykazać wykonalność tych technologii w odpowiednich środowiskach (TRL 3–6), wypełniając lukę między gotowością badawczą a gotowością rynkową. Wreszcie, EIC Accelerator oferuje ukierunkowane wsparcie dla innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek (TRL 5-9), zapewniając zarówno dotacje, jak i inwestycje kapitałowe, aby pomóc firmom w komercjalizacji ich produktów, skalowaniu ich działalności i zakłócaniu istniejących rynków. Ten płynny postęp gwarantuje, że innowacyjne firmy mogą stale rozwijać swoje technologie od wstępnej koncepcji po pełne wdrożenie na rynku, wykorzystując kompleksowe mechanizmy finansowania i wsparcia EIC na każdym krytycznym etapie. EIC Pathfinder Cel EIC Pathfinder wspiera wizjonerskie badania i eksplorację odważnych pomysłów w celu stworzenia przełomowych technologii. Koncentruje się na badaniach na wczesnym etapie, aby położyć podwaliny pod innowacje transformacyjne. Kluczowe cechy Zakres finansowania: Wspiera projekty badawcze wysokiego ryzyka i przynoszące duże zyski, które badają nowe możliwości technologiczne. TRL Focus: Przede wszystkim celuje w TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Przestrzegane są podstawowe zasady. TRL 2: Sformułowano koncepcję technologii. TRL 3: Eksperymentalny dowód słuszności koncepcji. TRL 4: Technologia potwierdzona w laboratorium. Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla konsorcjów składających się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych z różnych Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. Pojedyncze podmioty, takie jak MŚP z branży zaawansowanych technologii i organizacje badawcze, mogą również składać wnioski. Propozycja: Należy przedstawić wizjonerski projekt badawczy wysokiego ryzyka z dużym potencjałem przełomu naukowego i technologicznego. Wysokość dofinansowania: Do 3 mln EUR na Pathfinder Open, do 4 mln EUR na Pathfinder Challenges. Stopa dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych. EIC Transition Cel EIC Transition ma na celu wypełnienie luki pomiędzy badaniami na wczesnym etapie a gotowością rynkową. Koncentruje się na dojrzewaniu i walidacji technologii opracowanych w ramach EIC Pathfinder i innych projektów finansowanych przez UE. Kluczowe funkcje Zakres finansowania: Wspiera działania mające na celu walidację i wykazanie wykonalności nowych technologii w środowiskach istotnych dla aplikacji. TRL Focus: Docelowe TRL 3 do TRL 6. Początkowy TRL: TRL 3 (eksperymentalny dowód koncepcji) lub TRL 4 (technologia potwierdzona w laboratorium). Zakończenie TRL: TRL 5 (Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku) do TRL 6 (Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku). Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla pojedynczych podmiotów (MŚP, firm typu spin-off, startupów, organizacji badawczych, uniwersytetów) lub konsorcjów (2-5 podmiotów) z Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. Propozycja: Należy opierać się na wynikach poprzednich projektów EIC Pathfinder, FET (technologie przyszłości i wschodzące) lub innych projektów finansowanych przez UE. Propozycje powinny zawierać szczegółowy plan prac w zakresie walidacji technologii i rozwoju biznesu. Kwota dofinansowania: do 2,5 mln EUR, w uzasadnionych przypadkach możliwe są wyższe kwoty. Stopa dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych. EIC Accelerator Cel EIC Accelerator wspiera indywidualne MŚP, w tym start-upy i spółki typu spin-off, w opracowywaniu i zwiększaniu skali innowacji o dużym wpływie, które mogą stworzyć nowe rynki lub zakłócać istniejące. Kluczowe cechy Zakres finansowania: Zapewnia zarówno dotacje, jak i inwestycje kapitałowe, aby pomóc MŚP we wprowadzaniu ich innowacji na rynek. TRL Focus: Docelowe TRL 5 do TRL 9. Początkowy TRL: TRL 5 (Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku) lub TRL 6 (Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku). Zakończenie TRL: TRL 8 (System kompletny i kwalifikowany) do TRL 9 (Rzeczywisty system sprawdzony w środowisku operacyjnym). Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla indywidualnych MŚP z Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. O blended finance (dotacja + kapitał własny) mogą ubiegać się także spółki o średniej kapitalizacji (firmy zatrudniające do 500 pracowników). Propozycja: musi przedstawiać innowację o wysokim potencjale, z mocnym uzasadnieniem biznesowym i wyraźnym potencjałem rynkowym. Propozycje powinny zawierać plan komercjalizacji i skalowania. Finansowanie Kwota dotacji: Do 2,5 mln EUR w przypadku wsparcia wyłącznie w formie dotacji, z możliwością dodatkowej inwestycji kapitałowej do 15 mln EUR. Stopa finansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku komponentu dotacyjnego, komponentu kapitałowego ustalonego na podstawie potrzeb inwestycyjnych. Łączenie programów poprzez oczekiwania TRL – od wczesnych badań do gotowości rynkowej Trzy programy EIC zaprojektowano tak, aby wspierać pełny cykl życia innowacji, od badań na wczesnym etapie do wejścia na rynek: EIC Pathfinder (TRL 1-4): koncentruje się na badaniach podstawowych i doświadczalnym dowodzie koncepcję, kładąc podwaliny naukowe i technologiczne pod przyszłe innowacje. EIC Transition (TRL 3-6): Wypełnia lukę pomiędzy badaniami odkrywczymi a gotowością rynkową poprzez walidację i demonstrację technologii w odpowiednich środowiskach. EIC Accelerator (TRL 5-9): Wspiera rozwój, komercjalizację i skalowanie innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek, pomagając MŚP we wprowadzaniu ich produktów na rynek. Płynna progresja od EIC Pathfinder do EIC Transition: projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację koncepcji i zatwierdzenie laboratoryjne w ramach EIC Pathfinder, mogą przejść do EIC Transition w celu dalszej walidacji i demonstracji w odpowiednich środowiskach. EIC Transition do EIC Accelerator: Po sprawdzeniu i zademonstrowaniu technologii w odpowiednich środowiskach można je przejść do EIC Accelerator w celu ostatecznego rozwoju, wejścia na rynek i skalowania. Podsumowanie EIC Pathfinder: Badania na wczesnym etapie (TRL 1-4), projekty wizjonerskie i wysokiego ryzyka. EIC Transition: Łączenie badań i rynku (TRL 3-6), walidacja technologii i demonstracja. EIC Accelerator: Gotowość rynkowa i skalowanie (TRL 5-9), wsparcie komercjalizacji dla MŚP. Rozumiejąc odrębne role i oczekiwania TRL w stosunku do każdego programu EIC, innowatorzy mogą strategicznie zaplanować ścieżkę rozwoju projektu, zapewniając płynny postęp od przełomowych badań do pomyślnego wprowadzenia na rynek.

Wypełnianie luki: objaśnienie programu dotacji EIC Transition

Program przejściowy European Innovation Council (EIC) to kluczowy element ram programu „Horyzont Europa”, którego zadaniem jest wypełnienie luki między badaniami na wczesnym etapie a innowacjami gotowymi do wprowadzenia na rynek. Program ten jest w szczególności ukierunkowany na rozwój i dojrzewanie obiecujących technologii opracowanych w ramach projektów EIC Pathfinder i innych inicjatyw badawczych finansowanych przez UE. Zapewniając finansowanie i wsparcie, projekt EIC Transition pomaga zweryfikować i wykazać wykonalność tych technologii w rzeczywistych zastosowaniach, ułatwiając ich drogę do komercjalizacji i wpływu społecznego. Cele programu EIC Transition Celem programu EIC Transition jest: Walidacja technologii: Wspieranie projektów w udowadnianiu wykonalności i solidności nowych technologii w środowiskach istotnych dla aplikacji. Opracuj plany biznesowe: pomagaj w tworzeniu kompleksowych planów biznesowych przedstawiających potencjał komercyjny i strategię rynkową technologii. Zmniejsz ryzyko rynkowe: Ogranicz ryzyko techniczne i handlowe związane z wprowadzaniem nowych technologii na rynek. Wspieranie innowacji: zachęcanie do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które mogą sprostać znaczącym wyzwaniom społecznym i gospodarczym. Kryteria kwalifikowalności Kto może aplikować? Program EIC Transition jest otwarty dla: Pojedynczych podmiotów: takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spółki typu spin-off, start-upy, organizacje badawcze i uniwersytety. Konsorcja: składające się z co najmniej dwóch i maksymalnie pięciu niezależnych podmiotów prawnych z różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych. Wymagania szczegółowe Źródło wyników: Projekty muszą opierać się na wynikach projektów EIC Pathfinder, FET (technologie przyszłości i wschodzące) lub innych inicjatyw badawczych finansowanych przez UE. Etap rozwoju: Technologie powinny znajdować się na poziomie TRL (poziom gotowości technologicznej) pomiędzy 3 a 4 na początku projektu, a na koniec projektu powinny osiągnąć TRL 5 do 6. Finansowanie i wsparcie Wsparcie finansowe Program EIC Transition zapewnia znaczne wsparcie finansowe udanym projektom: Kwota dotacji: Do 2,5 miliona EUR na projekt, chociaż w uzasadnionych przypadkach można wnioskować o wyższe kwoty. Stopa finansowania: 100% kosztów kwalifikowanych, obejmująca wydatki takie jak personel, sprzęt, materiały eksploatacyjne i podwykonawstwo. Dodatkowe wsparcie Oprócz wsparcia finansowego EIC Transition oferuje: Usługi przyspieszania działalności: usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, w tym coaching, mentoring i możliwości nawiązywania kontaktów z liderami branży, inwestorami i partnerami ekosystemowymi. Dostęp do wiedzy specjalistycznej: wytyczne od menedżerów programów EIC i dostęp do grupy ekspertów zewnętrznych wspierających proces dojrzewania technologii. Proces składania wniosków Składanie propozycji Wnioskodawcy muszą składać swoje propozycje za pośrednictwem portalu dotyczącego finansowania i przetargów UE. Wnioski powinny zawierać szczegółowe informacje na temat: Technologii i innowacji: Opis technologii, jej nowości i konkretnej innowacji, którą reprezentuje. Plan prac: kompleksowy plan określający cele projektu, metodologię, kamienie milowe, rezultaty i strategie zarządzania ryzykiem. Potencjał rynkowy: Analiza potencjału rynkowego, w tym rynków docelowych, krajobrazu konkurencyjnego i strategii komercjalizacji. Możliwości konsorcjum: Dowód zdolności konsorcjum do pomyślnej realizacji projektu, w tym wiedza specjalistyczna, zasoby i wcześniejsze doświadczenie. Kryteria oceny Wnioski są oceniane na podstawie trzech głównych kryteriów: Doskonałość: Innowacja: Nowość i przełomowy charakter technologii. Wartość naukowa i technologiczna: Solidność proponowanej metodologii i podejścia technologicznego. Wpływ: Potencjał rynkowy: Potencjał komercjalizacji i absorpcji na rynku. Korzyści społeczne i gospodarcze: Przewidywane korzyści dla społeczeństwa i gospodarki. Jakość i efektywność wdrożenia: Plan pracy: Jasność, spójność i skuteczność planu pracy. Kompetencje konsorcjum: możliwości i wiedza fachowa członków konsorcjum. Proces oceny Proces oceny składa się z wielu etapów: Ocena zdalna: Wnioski są najpierw oceniane zdalnie przez niezależnych ekspertów w oparciu o powyższe kryteria. Spotkania konsensusowe: Oceniający omawiają i uzgadniają punktację oraz komentarze do każdego wniosku. Wywiady: Najwyżej ocenione wnioski mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z jury oceniającym, w skład którego wchodzą eksperci i potencjalni inwestorzy. Kluczowe zalety projektu EIC Transition Łączenie doliny śmierci Program EIC Transition dotyczy tzw. „doliny śmierci”, czyli krytycznej fazy, w której wiele obiecujących technologii nie udaje się wprowadzić na rynek z powodu braku funduszy i wsparcia. Zapewniając zasoby finansowe i wskazówki ekspertów, EIC Transition pomaga projektom pokonać tę przeszkodę i zbliżyć się do gotowości rynkowej. Przyspieszanie innowacji Koncentrując się zarówno na walidacji technologicznej, jak i rozwoju biznesu, EIC Transition przyspiesza proces innowacji. To dualne podejście zapewnia, że projekty są nie tylko wykonalne technicznie, ale także opłacalne komercyjnie, zwiększając ich szanse na sukces rynkowy. Wzmacnianie europejskiej konkurencyjności EIC Transition odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności europejskich technologii i przedsiębiorstw na arenie światowej. Wspierając innowacje o wysokim potencjale, program przyczynia się do rozwoju najnowocześniejszych rozwiązań, które mogą sprostać globalnym wyzwaniom i napędzać wzrost gospodarczy. Historie sukcesu Kilka projektów finansowanych w ramach programu EIC Transition poczyniło znaczące postępy na drodze do komercjalizacji. Godne uwagi przykłady obejmują: Projekt A: Przełomowa technologia zrównoważonego magazynowania energii, w ramach której pomyślnie zatwierdzono prototyp i przyciągnięto znaczne inwestycje w celu dalszego rozwoju. Projekt B: Innowacyjne urządzenie medyczne, które poprawiło wyniki pacjentów i zapewniło partnerstwo z wiodącymi podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną w celu wejścia na rynek. Projekt C: Nowatorski materiał o doskonałych właściwościach do zastosowań przemysłowych, który wykazał jego wykonalność i skalowalność, co doprowadziło do zawarcia umów handlowych z głównymi graczami z branży. Wniosek Program EIC Transition to kluczowa inicjatywa mająca na celu wspieranie dojrzewania i komercjalizacji przełomowych technologii. Zapewniając znaczne fundusze, doradztwo ekspertów i wsparcie biznesowe, program pomaga wypełnić lukę między badaniami a rynkiem, zapewniając, że innowacje o wysokim potencjale mogą wywrzeć wymierny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Zachęcamy naukowców, innowatorów i przedsiębiorców do wykorzystania tej okazji do wprowadzenia swoich technologii na rynek i przyczynienia się do rozwoju europejskich innowacji. Poruszanie się po kryteriach oceny EIC Transition: obszerny przewodnik Wprowadzenie Program przejścia European Innovation Council (EIC) ma na celu pomóc obiecującym technologiom w przejściu od badań na wczesnym etapie do innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek. Krytycznym aspektem programu EIC Transition jest proces oceny, w ramach którego rygorystycznie ocenia się wnioski, aby zapewnić finansowanie tylko najbardziej obiecującym i wpływowym projektom. Zrozumienie kryteriów oceny jest niezbędne, aby wnioskodawcy mogli skutecznie dostosować swoje wnioski i zmaksymalizować swoje szanse na sukces. Artykuł ten zawiera szczegółowy przegląd kryteriów oceny EIC Transition, oferując wgląd w to, czego oceniający szukają we wnioskach i w jaki sposób wnioskodawcy mogą najlepiej spełnić te oczekiwania. Przegląd procesu oceny Proces oceny… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL