Yleiskatsaus EIC Pathfinder:stä, EIC Transition:stä ja EIC Accelerator:stä: erot ja TRL-odotukset

Horizon Europe -kehyksen European Innovation Council (EIC) tarjoaa kolme erillistä ohjelmaa tukemaan innovaation koko elinkaarta: EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator. Jokainen ohjelma kohdistuu teknologian kehityksen eri vaiheisiin ja tarjoaa räätälöityä rahoitusta ja tukea läpimurtoinnovaatioiden saavuttamiseksi markkinoille. Tässä yleiskatsauksessa selitetään näiden ohjelmien väliset erot, niiden erityisvaatimukset ja miten ne liittyvät toisiinsa TRL-odotusten kautta. EIC Pathfinder-, EIC Transition- ja EIC Accelerator-ohjelmat on suunniteltu tarjoamaan kattavaa tukea innovaation koko elinkaaren ajan, jolloin yritykset voivat hyötyä jatkuvasta apurahojen tukemisesta TRL 1:stä TRL 9:ään. EIC Pathfinder tukee varhaisen vaiheen, riskialtista tutkimusta uusien ideoiden tutkimiseksi. ja saavuttaa konseptin todiste (TRL 1-4). Onnistuneet Pathfinder-projektit voivat sitten edetä EIC Transition:hen, joka auttaa validoimaan ja osoittamaan näiden tekniikoiden toteutettavuuden asiaankuuluvissa ympäristöissä (TRL 3-6) ja kuromalla umpeen tutkimuksen ja markkinoiden valmiuden välillä. Lopuksi EIC Accelerator tarjoaa kohdennettua tukea markkinavalmiille innovaatioille (TRL 5-9) ja tarjoaa sekä avustuksia että pääomasijoituksia, jotka auttavat yrityksiä kaupallistamaan tuotteitaan, laajentamaan toimintaansa ja häiritsemään olemassa olevia markkinoita. Tämä saumaton eteneminen varmistaa, että innovatiiviset yritykset voivat jatkuvasti kehittää teknologiaansa alkuperäisestä konseptista täysimääräiseen markkinoiden käyttöönottoon hyödyntäen EIC:n kattavia rahoitus- ja tukimekanismeja jokaisessa kriittisessä vaiheessa. EIC Pathfinder Tarkoitus EIC Pathfinder tukee visionääristä tutkimusta ja rohkeiden ideoiden etsimistä läpimurtotekniikoiden luomiseksi. Se keskittyy varhaisen vaiheen tutkimukseen luomaan pohjaa transformatiivisille innovaatioille. Tärkeimmät ominaisuudet Rahoituksen laajuus: Tukee korkean riskin ja suuria voittoja tuottavia tutkimusprojekteja, joissa tutkitaan uusia teknologisia mahdollisuuksia. TRL Focus: Kohdistaa ensisijaisesti TRL 1 - TRL 4. TRL 1: Noudatetut perusperiaatteet. TRL 2: Teknologiakonsepti muotoiltu. TRL 3: Konseptin kokeellinen todiste. TRL 4: Laboratoriossa validoitu tekniikka. Vaatimukset Kelpoisuus: Avoin konsortioille, joissa on vähintään kolme itsenäistä oikeushenkilöä eri jäsenvaltioista tai assosioituneista maista. Myös yksittäiset yksiköt, kuten huipputeknologian pk-yritykset ja tutkimusorganisaatiot, voivat hakea. Ehdotus: On hahmoteltava visionäärinen, suuren riskin tutkimusprojekti, jolla on vahvat mahdollisuudet tieteelliseen ja teknologiseen läpimurtoon. Rahoitus apurahan määrä: Jopa 3 miljoonaa euroa Pathfinder Openille, enintään 4 miljoonaa euroa Pathfinder Challengesille. Rahoitusaste: 1001 TP18T tukikelpoisia kustannuksia. EIC Transition Tarkoitus EIC Transition pyrkii kuromaan umpeen alkuvaiheen tutkimuksen ja markkinavalmiuden välistä kuilua. Se keskittyy EIC Pathfinder:n ja muiden EU-rahoitteisten hankkeiden puitteissa kehitettyjen teknologioiden kypsymiseen ja validointiin. Tärkeimmät ominaisuudet Rahoituksen laajuus: Tukee toimia, joilla validoidaan ja demonstroidaan uusien teknologioiden toteutettavuus sovelluksen kannalta merkityksellisissä ympäristöissä. TRL Focus: Kohdistaa TRL 3 - TRL 6. TRL:n aloitus: TRL 3 (konseptin kokeellinen todiste) tai TRL 4 (laboratoriossa validoitu tekniikka). Loppuun TRL: TRL 5 (Teknologia validoitu relevantissa ympäristössä) TRL 6:een (Teknologia, joka on esitelty relevantissa ympäristössä). Vaatimukset Kelpoisuus: Avoin yksittäisille tahoille (pk-yritykset, spin-off-yritykset, startup-yritykset, tutkimusorganisaatiot, yliopistot) tai konsortioille (2–5 yksikköä) jäsenvaltioista tai assosioituneista maista. Ehdotus: On perustuttava aikaisempien EIC Pathfinder-, FET- (Future and Emerging Technologies) tai muiden EU-rahoitteisten hankkeiden tuloksiin. Ehdotuksiin tulee sisältyä yksityiskohtainen työsuunnitelma teknologian validoimiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Rahoitus Apurahan määrä: Enintään 2,5 miljoonaa euroa, perustellusti mahdollisia suurempia määriä. Rahoitusaste: 1001 TP18T tukikelpoisia kustannuksia. EIC Accelerator Tarkoitus EIC Accelerator tukee yksittäisiä pk-yrityksiä, mukaan lukien startup- ja spin-off-yritykset, kehittämään ja laajentamaan vaikuttavia innovaatioita, jotka voivat luoda uusia markkinoita tai hajottaa olemassa olevia. Tärkeimmät ominaisuudet Rahoituksen laajuus: Tarjoaa sekä apuraharahoitusta että pääomasijoituksia auttaakseen pk-yrityksiä tuomaan innovaationsa markkinoille. TRL Focus: Kohdistaa TRL 5 - TRL 9. Aloitus TRL: TRL 5 (Teknologia validoitu relevantissa ympäristössä) tai TRL 6 (Teknologia, joka on esitelty relevantissa ympäristössä). Päättyvä TRL: TRL 8 (Järjestelmä valmis ja hyväksytty) TRL 9:ään (Todellinen järjestelmä, joka on todistettu käyttöympäristössä). Vaatimukset Kelpoisuus: Avoin yksittäisille pk-yrityksille jäsenvaltioista tai assosioituneista maista. Keskisuuret yhtiöt (enintään 500 työntekijän yritykset) voivat hakea myös blended finance:tä (avustus + osake). Ehdotus: On esitettävä suuren potentiaalin innovaatio, jolla on vahva liiketoimintaperuste ja selkeä markkinapotentiaali. Ehdotuksiin tulee sisältyä kaupallistamis- ja skaalaussuunnitelma. Rahoitus Avustuksen määrä: Enintään 2,5 miljoonaa euroa vain apurahatukea varten, ja lisäpääomasijoituksia on saatavilla enintään 15 miljoonaa euroa. Rahoitusaste: 70% tukikelpoisista kustannuksista avustuskomponentille, pääomaosuus määräytyy investointitarpeiden perusteella. Ohjelmien yhdistäminen TRL:n odotusten kautta Varhaisesta tutkimuksesta markkinavalmiuteen Kolme EIC-ohjelmaa on suunniteltu tukemaan koko innovaation elinkaarta varhaisen vaiheen tutkimuksesta markkinoille tuloon: EIC Pathfinder (TRL 1-4): keskittyy perustutkimukseen ja kokeelliseen näyttöön konsepti, joka luo tieteellisen ja teknologisen perustan tuleville innovaatioille. EIC Transition (TRL 3-6): Kallistaa kuilua tutkivan tutkimuksen ja markkinavalmiuden välillä validoimalla ja demonstroimalla teknologioita asiaankuuluvissa ympäristöissä. EIC Accelerator (TRL 5-9): Tukee markkinavalmiiden innovaatioiden kehittämistä, kaupallistamista ja skaalausta auttamalla pk-yrityksiä tuomaan tuotteitaan markkinoille. Saumaton eteneminen EIC Pathfinder:stä EIC Transition:ksi: Projektit, jotka saavuttavat onnistuneen konseptin todisteen ja laboratorion validoinnin EIC Pathfinder:n alaisina, voivat edetä EIC Transition:hen lisävalidointia ja esittelyä varten asiaankuuluvissa ympäristöissä. EIC Transition - EIC Accelerator: Kun tekniikat on validoitu ja esitelty asiaankuuluvissa ympäristöissä, ne voivat siirtyä EIC Accelerator:hen lopullista kehitystä, markkinoille tuloa ja skaalausta varten. Yhteenveto EIC Pathfinder: Varhaisen vaiheen tutkimus (TRL 1-4), visionäärisiä ja riskialttiita hankkeita. EIC Transition: Tutkimuksen ja markkinoiden yhdistäminen (TRL 3-6), teknologian validointi ja demonstrointi. EIC Accelerator: Markkinavalmius ja skaalaus (TRL 5-9), kaupallistamisen tuki pk-yrityksille. Ymmärtämällä kunkin EIC-ohjelman erilliset roolit ja TRL-odotukset, innovaattorit voivat suunnitella strategisesti projektinsa kehityspolun ja varmistaa saumattoman etenemisen uraauurtavasta tutkimuksesta menestyksekkääseen markkinoilletuloon.

Kuilun kurominen: EIC Transition-apurahaohjelma selitetty

European Innovation Council (EIC) -siirtymäohjelma on tärkeä osa Horisontti Eurooppa -kehystä, joka on suunniteltu kuromaan umpeen alkuvaiheen tutkimuksen ja markkinavalmiiden innovaatioiden välinen kuilu. Tämä ohjelma keskittyy erityisesti EIC Pathfinder-hankkeiden ja muiden EU:n rahoittamien tutkimusaloitteiden yhteydessä kehitettyjen lupaavien teknologioiden kehittämiseen ja kypsymiseen. Tarjoamalla rahoitusta ja tukea EIC Transition auttaa validoimaan ja osoittamaan näiden teknologioiden elinkelpoisuuden todellisissa sovelluksissa, mikä helpottaa niiden kaupallistamista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. EIC Transition-ohjelman tavoitteet EIC Transition-ohjelman tavoitteena on: Validoida teknologiat: Tukea hankkeita uusien teknologioiden toteutettavuuden ja kestävyyden osoittamiseksi sovelluksen kannalta merkityksellisissä ympäristöissä. Liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen: Auta luomaan kattavia liiketoimintasuunnitelmia, joissa hahmotellaan teknologian kaupallinen potentiaali ja markkinastrategia. Vähennä markkinariskejä: Vähennä teknisiä ja kaupallisia riskejä, jotka liittyvät uusien teknologioiden markkinoille tuomiseen. Edistää innovaatiota: Kannustetaan kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat vastata merkittäviin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Kelpoisuuskriteerit Kuka voi hakea? EIC Transition-ohjelma on avoin: Yksittäisille yhteisöille: kuten pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), spin-off-yritykset, startup-yritykset, tutkimusorganisaatiot ja yliopistot. Konsortiot: koostuu vähintään kahdesta ja enintään viidestä itsenäisestä oikeushenkilöstä eri jäsenvaltioista tai assosioituneista maista. Erityiset vaatimukset Tulosten lähde: Hankkeiden on perustuttava EIC Pathfinder-, FET-hankkeiden (Future and Emerging Technologies) tai muiden EU:n rahoittamien tutkimushankkeiden tuloksiin. Kehitysvaihe: Teknologioiden tulee olla TRL:llä (Technology Readiness Level) 3–4 projektin alussa, ja tavoitteena on saavuttaa TRL 5–6 projektin loppuun mennessä. Rahoitus ja tuki Taloudellinen tuki EIC Transition-ohjelma tarjoaa merkittävää taloudellista tukea onnistuneille hankkeille: Avustuksen määrä: Enintään 2,5 miljoonaa euroa hanketta kohden, vaikka perustelluissa tapauksissa voidaan pyytää suurempiakin summia. Rahoitusaste: 100% tukikelpoisia kustannuksia, jotka kattavat henkilöstö-, laitteisto-, kulutustarvikkeet ja alihankintakulut. Lisätuki Taloudellisen tuen lisäksi EIC Transition tarjoaa: Business Acceleration Services: Räätälöityjä palveluita, mukaan lukien valmennus-, mentorointi- ja verkottumismahdollisuudet alan johtajien, sijoittajien ja ekosysteemikumppaneiden kanssa. Pääsy asiantuntemukseen: EIC:n ohjelmapäälliköiden ohjaus ja mahdollisuus käyttää ulkopuolisten asiantuntijoiden joukkoa tukemaan teknologian kypsymisprosessia. Hakuprosessi Ehdotusten jättäminen Hakijoiden on lähetettävä ehdotuksensa EU-rahoitus- ja tarjousmahdollisuuksien portaalin kautta. Ehdotuksissa on annettava yksityiskohtaisia tietoja seuraavista aiheista: Teknologia ja innovaatio: Kuvaus teknologiasta, sen uutuudesta ja sen edustamasta erityisestä innovaatiosta. Työsuunnitelma: Kattava suunnitelma, jossa hahmotellaan projektin tavoitteet, menetelmät, virstanpylväät, suoritteet ja riskienhallintastrategiat. Markkinapotentiaali: Markkinapotentiaalin analyysi, mukaan lukien kohdemarkkinat, kilpailuympäristö ja kaupallistamisstrategia. Konsortion ominaisuudet: Todisteet konsortion kyvystä toteuttaa projekti onnistuneesti, mukaan lukien asiantuntemus, resurssit ja aikaisempi kokemus. Arviointikriteerit Ehdotukset arvioidaan kolmen pääkriteerin perusteella: Erinomaisuus: Innovatiivisuus: Teknologian uutuus ja uraauurtava luonne. Tieteelliset ja tekniset ansiot: Ehdotetun menetelmän ja teknologisen lähestymistavan järkevyys. Vaikutus: Markkinapotentiaali: Mahdollisuudet kaupallistamiseen ja markkinoille pääsyyn. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset hyödyt: Odotetut hyödyt yhteiskunnalle ja taloudelle. Toteutuksen laatu ja tehokkuus: Työsuunnitelma: Työsuunnitelman selkeys, johdonmukaisuus ja tehokkuus. Konsortion pätevyys: Konsortion jäsenten kyvyt ja asiantuntemus. Arviointiprosessi Arviointiprosessissa on useita vaiheita: Etäarviointi: Riippumattomat asiantuntijat arvioivat ehdotukset ensin etänä edellä mainittujen kriteerien perusteella. Konsensuskokoukset: Arvioijat keskustelevat ja sopivat kunkin ehdotuksen pisteistä ja kommenteista. Haastattelut: Parhaat ehdotukset voidaan kutsua haastatteluun arviointilautakunnan kanssa, johon kuuluu asiantuntijoita ja potentiaalisia sijoittajia. EIC Transition:n tärkeimmät edut Bridging the Death Valley EIC Transition-ohjelma käsittelee niin kutsuttua "kuolemanlaaksoa", kriittistä vaihetta, jossa monet lupaavat tekniikat eivät pääse kaupallistumaan rahoituksen ja tuen puutteen vuoksi. Tarjoamalla taloudellisia resursseja ja asiantuntija-apua EIC Transition auttaa projekteja voittamaan tämän esteen ja siirtymään lähemmäs markkinavalmiutta. Innovoinnin nopeuttaminen Keskittymällä sekä teknologiseen validointiin että liiketoiminnan kehittämiseen EIC Transition nopeuttaa innovaatioprosessia. Tämä kaksoislähestymistapa varmistaa, että hankkeet eivät ole pelkästään teknisesti toteutettavissa, vaan myös kaupallisesti kannattavia, mikä lisää niiden mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen EIC Transition:llä on keskeinen rooli eurooppalaisten teknologioiden ja yritysten kilpailukyvyn parantamisessa maailmanlaajuisesti. Tukemalla potentiaalisia innovaatioita ohjelma edistää huippuluokan ratkaisujen kehittämistä, jotka voivat vastata globaaleihin haasteisiin ja edistää talouskasvua. Menestystarinoita Useat EIC Transition-ohjelman rahoittamat hankkeet ovat ottaneet merkittäviä harppauksia kohti kaupallistamista. Merkittäviä esimerkkejä ovat: Projekti A: Uraauurtava teknologia kestävään energian varastointiin, joka validoi onnistuneesti prototyyppinsä ja houkutteli merkittäviä investointeja jatkokehitykseen. Projekti B: Innovatiivinen lääketieteellinen laite, joka paransi potilaiden tuloksia ja varmisti kumppanuuksia johtavien terveydenhuollon tarjoajien kanssa markkinoille pääsyä varten. Projekti C: Uusi materiaali, jolla on erinomaiset ominaisuudet teollisiin sovelluksiin ja joka osoitti sen toteutettavuuden ja skaalautuvuuden, mikä johti kaupallisiin sopimuksiin suurten alan toimijoiden kanssa. Johtopäätös EIC Transition-ohjelma on keskeinen aloite, joka on suunniteltu tukemaan läpimurtotekniikoiden kypsymistä ja kaupallistamista. Tarjoamalla merkittävää rahoitusta, asiantuntija-apua ja yritystukea ohjelma auttaa kuromaan umpeen tutkimuksen ja markkinoiden välistä kuilua ja varmistamaan, että potentiaalisilla innovaatioilla on konkreettinen vaikutus yhteiskuntaan ja talouteen. Tutkijoita, innovoijia ja yrittäjiä kannustetaan hyödyntämään tätä mahdollisuutta tuoda teknologiansa markkinoille ja edistää eurooppalaisen innovaation edistämistä. Liikkuminen EIC Transition-arviointikriteereissä: Kattava opas Johdanto European Innovation Council (EIC) -siirtymäohjelma on suunniteltu auttamaan lupaavien teknologioiden siirtymistä varhaisen vaiheen tutkimuksesta markkinavalmiisiin innovaatioihin. Kriittinen näkökohta EIC Transition-ohjelmassa on arviointiprosessi, joka arvioi ehdotukset tarkasti varmistaakseen, että vain lupaavimmat ja vaikuttavimmat hankkeet saavat rahoitusta. Arviointikriteerien ymmärtäminen on olennaista, jotta hakijat voivat yhdenmukaistaa ehdotuksensa tehokkaasti ja maksimoida onnistumismahdollisuutensa. Tämä artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskatsauksen EIC Transition-arviointikriteereistä ja tarjoaa oivalluksia siitä, mitä arvioijat odottavat ehdotuksista ja kuinka hakijat voivat parhaiten täyttää nämä odotukset. Yleiskatsaus arviointiprosessiin Arviointiprosessi… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi