Översikt över EIC Pathfinder, EIC Transition och EIC Accelerator: Skillnader och TRL-förväntningar

European Innovation Council (EIC) inom ramen för Horizon Europe erbjuder tre distinkta program för att stödja hela innovationens livscykel: EIC Pathfinder, EIC Transition och EIC Accelerator. Varje program är inriktat på olika stadier av teknikutveckling och ger skräddarsydd finansiering och stöd för att hjälpa banbrytande innovationer att nå marknaden. Den här översikten förklarar skillnaderna mellan dessa program, deras specifika krav och hur de hänger ihop genom deras förväntningar på Technology Readiness Level (TRL). EIC Pathfinder-, EIC Transition- och EIC Accelerator-programmen är intrikat utformade för att ge omfattande stöd över hela innovationslivscykeln, vilket gör det möjligt för företag att dra nytta av kontinuerlig anslagsvård från TRL 1 till TRL 9. EIC Pathfinder stöder forskning med hög risk i tidigt skede för att utforska nya idéer och uppnå proof of concept (TRL 1-4). Framgångsrika Pathfinder-projekt kan sedan gå vidare till EIC Transition, som hjälper till att validera och demonstrera genomförbarheten av dessa teknologier i relevanta miljöer (TRL 3-6), vilket överbryggar gapet mellan forskning och marknadsberedskap. Slutligen erbjuder EIC Accelerator riktat stöd för marknadsförberedda innovationer (TRL 5-9), vilket ger både bidrag och aktieinvesteringar för att hjälpa företag att kommersialisera sina produkter, skala sin verksamhet och störa befintliga marknader. Denna sömlösa utveckling säkerställer att innovativa företag kontinuerligt kan utveckla sin teknologi från initialt koncept till fullständig marknadsimplementering, och utnyttjar EIC:s omfattande finansierings- och stödmekanismer i varje kritiskt skede. EIC Pathfinder Syfte EIC Pathfinder stödjer visionär forskning och utforskning av djärva idéer för att skapa banbrytande teknologier. Den fokuserar på forskning i tidiga skeden för att lägga grunden för transformativa innovationer. Nyckelfunktioner Finansieringsräckvidd: Stödjer högrisk- och högvinstforskningsprojekt som utforskar nya tekniska möjligheter. TRL-fokus: Inriktar sig primärt på TRL 1 till TRL 4. TRL 1: Grundläggande principer iakttas. TRL 2: Teknikkonceptet formulerat. TRL 3: Experimentellt bevis på koncept. TRL 4: Teknik validerad i labb. Krav Behörighet: Öppen för konsortier av minst tre oberoende juridiska personer från olika medlemsstater eller associerade länder. Enstaka enheter som högteknologiska små och medelstora företag och forskningsorganisationer kan också ansöka. Förslag: Ska beskriva ett visionärt högriskforskningsprojekt med en stark potential för vetenskapligt och tekniskt genombrott. Finansieringsanslag: Upp till 3 miljoner EUR för Pathfinder Open, upp till 4 miljoner EUR för Pathfinder Challenges. Finansieringsgrad: 100% av stödberättigande kostnader. EIC Transition Syfte EIC Transition syftar till att överbrygga gapet mellan forskning i ett tidigt skede och marknadsberedskap. Den fokuserar på att mogna och validera tekniker som utvecklats under EIC Pathfinder och andra EU-finansierade projekt. Nyckelfunktioner Finansieringsområde: Stödjer aktiviteter för att validera och demonstrera genomförbarheten av ny teknik i tillämpningsrelevanta miljöer. TRL-fokus: Inriktar sig på TRL 3 till TRL 6. Start av TRL: TRL 3 (Experimentellt bevis på koncept) eller TRL 4 (Teknik validerad i labb). Slutar TRL: TRL 5 (Teknik validerad i relevant miljö) till TRL 6 (Teknik demonstrerad i relevant miljö). Krav Behörighet: Öppen för enskilda enheter (små och medelstora företag, spin-offs, nystartade företag, forskningsorganisationer, universitet) eller konsortier (2-5 enheter) från medlemsstater eller associerade länder. Förslag: Måste bygga på resultat från tidigare EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) eller andra EU-finansierade projekt. Förslagen bör innehålla en detaljerad arbetsplan för teknikvalidering och affärsutveckling. Finansieringsbidragsbelopp: Upp till 2,5 miljoner euro, med högre belopp möjliga om det är motiverat. Finansieringsgrad: 100% av stödberättigande kostnader. EIC Accelerator Syfte EIC Accelerator stöder enskilda små och medelstora företag, inklusive startups och spin-offs, att utveckla och skala upp innovationer med stor genomslagskraft med potential att skapa nya marknader eller störa befintliga. Nyckelfunktioner Finansieringsomfång: Tillhandahåller både bidragsfinansiering och aktieinvesteringar för att hjälpa små och medelstora företag att ta ut sina innovationer på marknaden. TRL-fokus: Inriktar sig på TRL 5 till TRL 9. Start av TRL: TRL 5 (Teknik validerad i relevant miljö) eller TRL 6 (Teknik demonstrerad i relevant miljö). Slutar TRL: TRL 8 (System komplett och kvalificerat) till TRL 9 (Faktiskt system bevisat i operativ miljö). Krav Behörighet: Öppen för enskilda små och medelstora företag från medlemsstater eller associerade länder. Mid-caps (företag med upp till 500 anställda) kan också ansöka om blended finance (bidrag + eget kapital). Förslag: Ska presentera en innovation med hög potential med ett starkt affärscase och tydlig marknadspotential. Förslagen bör innehålla en plan för kommersialisering och skalning. Finansieringsbidragsbelopp: Upp till 2,5 miljoner EUR för endast bidrag, med ytterligare aktieinvesteringar tillgängliga upp till 15 miljoner EUR. Finansieringsgrad: 70% av stödberättigande kostnader för bidragskomponenten, egenkapitalkomponenten bestäms utifrån investeringsbehov. Koppla samman programmen genom TRL-förväntningar från tidig forskning till marknadsberedskap De tre EIC-programmen är utformade för att stödja hela innovationslivscykeln, från forskning i ett tidigt skede till marknadsinträde: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokuserar på grundforskning och experimentella bevis på koncept som lägger den vetenskapliga och tekniska grunden för framtida innovationer. EIC Transition (TRL 3-6): Överbryggar klyftan mellan utforskande forskning och marknadsberedskap genom att validera och demonstrera teknologier i relevanta miljöer. EIC Accelerator (TRL 5-9): Stödjer utveckling, kommersialisering och skalning av marknadsförberedda innovationer, vilket hjälper små och medelstora företag att ta ut sina produkter på marknaden. Seamless Progression EIC Pathfinder till EIC Transition: Projekt som uppnår framgångsrik proof of concept och labbvalidering enligt EIC Pathfinder kan gå vidare till EIC Transition för ytterligare validering och demonstration i relevanta miljöer. EIC Transition till EIC Accelerator: När tekniker väl har validerats och demonstrerats i relevanta miljöer kan de gå vidare till EIC Accelerator för slutlig utveckling, marknadsinträde och skalning. Sammanfattning EIC Pathfinder: Tidig forskning (TRL 1-4), visionära och högriskprojekt. EIC Transition: Överbryggande forskning och marknad (TRL 3-6), teknikvalidering och demonstration. EIC Accelerator: Marknadsberedskap och skalning (TRL 5-9), kommersialiseringsstöd för små och medelstora företag. Genom att förstå de distinkta rollerna och TRL-förväntningarna för varje EIC-program kan innovatörer strategiskt planera sin projektutvecklingsväg, vilket säkerställer en sömlös utveckling från banbrytande forskning till framgångsrik marknadsintroduktion.

Överbrygga klyftan: EIC Transition Grant Program förklaras

Övergångsprogrammet European Innovation Council (EIC) är en kritisk komponent i Horizon Europe-ramverket, utformat för att överbrygga klyftan mellan forskning i tidiga skeden och marknadsförberedda innovationer. Detta program är specifikt inriktat på att utveckla och mogna lovande teknologier som utvecklats under EIC Pathfinder-projekt och andra EU-finansierade forskningsinitiativ. Genom att tillhandahålla finansiering och stöd hjälper EIC Transition till att validera och demonstrera livskraften för dessa teknologier i verkliga tillämpningar, vilket underlättar deras väg till kommersialisering och samhällelig påverkan. Mål för EIC Transition-programmet EIC Transition-programmet syftar till att: Validera teknologier: Stödja projekt för att bevisa genomförbarheten och robustheten hos ny teknik i applikationsrelevanta miljöer. Utveckla affärsplaner: Hjälp till att skapa omfattande affärsplaner som beskriver den kommersiella potentialen och marknadsstrategin för tekniken. Minska marknadsrisker: Minska de tekniska och kommersiella riskerna som är förknippade med att lansera ny teknik på marknaden. Främja innovation: Uppmuntra utvecklingen av innovativa lösningar som kan hantera betydande samhälleliga och ekonomiska utmaningar. Behörighetskriterier Vem kan ansöka? EIC Transition-programmet är öppet för: Enstaka enheter: Såsom små och medelstora företag (SMF), spin-offs, startups, forskningsorganisationer och universitet. Konsortier: Bestående av minst två och högst fem oberoende juridiska personer från olika medlemsstater eller associerade länder. Specifika krav Resultatkälla: Projekt måste bygga på resultat från EIC Pathfinder, FET-projekt (Future and Emerging Technologies) eller andra EU-finansierade forskningsinitiativ. Utvecklingsstadiet: Teknikerna bör vara på en TRL (Technology Readiness Level) mellan 3 och 4 i början av projektet, med målet att nå TRL 5 till 6 vid projektets slut. Finansiering och stöd Ekonomiskt stöd EIC Transition-programmet ger betydande ekonomiskt stöd till framgångsrika projekt: Bidragsbelopp: Upp till 2,5 miljoner euro per projekt, även om högre belopp kan begäras om det är motiverat. Finansieringssats: 100% av stödberättigande kostnader, som täcker utgifter som personal, utrustning, förbrukningsvaror och underleverantörer. Ytterligare stöd Förutom ekonomiskt stöd erbjuder EIC Transition: Business Acceleration Services: Skräddarsydda tjänster inklusive coachning, mentorskap och nätverksmöjligheter med branschledare, investerare och ekosystempartners. Tillgång till expertis: Vägledning från EIC-programchefer och tillgång till en pool av externa experter för att stödja teknikmognadsprocessen. Ansökningsprocessen Inlämning av förslag Sökande måste lämna in sina förslag via EU-portalen för finansiering och anbudsmöjligheter. Förslagen bör ge detaljerad information om: Teknik och innovation: Beskrivning av tekniken, dess nyhet och den specifika innovation den representerar. Arbetsplan: Omfattande plan som beskriver projektets mål, metodik, milstolpar, resultat och riskhanteringsstrategier. Marknadspotential: Analys av marknadspotentialen, inklusive målmarknader, konkurrenslandskap och kommersialiseringsstrategi. Konsortiets förmåga: Bevis på konsortiets förmåga att genomföra projektet framgångsrikt, inklusive expertis, resurser och tidigare erfarenhet. Utvärderingskriterier Förslag utvärderas utifrån tre huvudkriterier: Excellence: Innovation: Teknikens nyhet och banbrytande karaktär. Vetenskapliga och tekniska förtjänster: Sundheten i den föreslagna metodiken och den tekniska metoden. Effekt: Marknadspotential: Potentialen för kommersialisering och marknadsupptagande. Samhällsmässiga och ekonomiska fördelar: De förväntade fördelarna för samhället och ekonomin. Kvalitet och effektivitet i genomförandet: Arbetsplan: Arbetsplanens tydlighet, samstämmighet och effektivitet. Konsortiets kompetens: Konsortiemedlemmarnas förmågor och expertis. Utvärderingsprocessen Utvärderingsprocessen omfattar flera steg: Fjärrutvärdering: Förslag utvärderas först på distans av oberoende experter baserat på ovanstående kriterier. Konsensusmöten: Utvärderarna diskuterar och kommer överens om poängen och kommentarerna för varje förslag. Intervjuer: Topprankade förslag kan bjudas in till en intervju med en utvärderingsjury, inklusive experter och potentiella investerare. Viktiga fördelar med EIC Transition som överbryggar dödens dal EIC Transition-programmet tar upp den så kallade "dödens dal", den kritiska fasen där många lovande tekniker misslyckas med kommersialisering på grund av brist på finansiering och stöd. Genom att tillhandahålla finansiella resurser och expertvägledning hjälper EIC Transition projekt att övervinna detta hinder och komma närmare marknadsberedskap. Accelerera innovation Genom att fokusera på både teknisk validering och affärsutveckling påskyndar EIC Transition innovationsprocessen. Detta dubbla tillvägagångssätt säkerställer att projekt inte bara är tekniskt genomförbara utan också kommersiellt genomförbara, vilket ökar deras chanser att lyckas på marknaden. Stärka europeisk konkurrenskraft EIC Transition spelar en avgörande roll för att stärka konkurrenskraften för europeiska tekniker och företag på den globala scenen. Genom att stödja innovationer med hög potential bidrar programmet till utvecklingen av banbrytande lösningar som kan möta globala utmaningar och driva ekonomisk tillväxt. Framgångsberättelser Flera projekt som finansierats under EIC Transition-programmet har gjort betydande framsteg mot kommersialisering. Anmärkningsvärda exempel inkluderar: Projekt A: En banbrytande teknik för hållbar energilagring, som framgångsrikt validerade sin prototyp och lockade betydande investeringar för vidare utveckling. Projekt B: En innovativ medicinsk utrustning som förbättrade patientresultat och säkrade partnerskap med ledande vårdgivare för marknadsinträde. Projekt C: Ett nytt material med överlägsna egenskaper för industriella tillämpningar, som visade sin genomförbarhet och skalbarhet, vilket ledde till kommersiella avtal med stora industriaktörer. Slutsats EIC Transition-programmet är ett centralt initiativ utformat för att stödja mognad och kommersialisering av banbrytande teknologier. Genom att tillhandahålla betydande finansiering, expertvägledning och företagsstöd hjälper programmet till att överbrygga klyftan mellan forskning och marknad, vilket säkerställer att innovationer med hög potential kan ha en påtaglig inverkan på samhället och ekonomin. Forskare, innovatörer och entreprenörer uppmuntras att utnyttja denna möjlighet för att föra ut sin teknik på marknaden och bidra till att främja europeisk innovation. Navigera i EIC Transition:s utvärderingskriterier: En omfattande guide Inledning European Innovation Council (EIC) Transition Program är utformat för att hjälpa lovande teknologier att övergå från forskning i ett tidigt skede till marknadsklara innovationer. En kritisk aspekt av EIC Transition-programmet är utvärderingsprocessen, som noggrant utvärderar förslag för att säkerställa att endast de mest lovande och effektfulla projekten får finansiering. Att förstå utvärderingskriterierna är viktigt för att sökande ska kunna anpassa sina förslag på ett effektivt sätt och maximera sina chanser att lyckas. Den här artikeln ger en detaljerad översikt över EIC Transition-utvärderingskriterierna, och ger insikter i vad utvärderare letar efter i förslag och hur sökande bäst kan uppfylla dessa förväntningar. Översikt över utvärderingsprocessen Utvärderingsprocessen … Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE