Behöver du finansiering för start?

- EIC Accelerator-stöd -

EIC Accelerator tillhandahåller finansiering för Innovation, DeepTech och Disruptive Startups

Icke-utspädande bidrag
0
Aktiefinansiering
0

Finansiering av störande innovation

Vad är EIC Accelerator?

EIC Accelerator är ett finansieringsprogram från European Innovation Council (EIC) och en del av Horizon Europe. Det finansierar innovativa företag som utnyttjar tekniska genombrott eller vetenskapliga upptäckter (DeepTech) med 2,5 miljoner euro i anslag och/eller 15 miljoner euro i eget kapital per projekt.

Vilka tekniker finansieras?

Bland de 400+ förmånstagarna sedan 2021 sträcker sig företag över många olika branscher, inklusive kapitalintensiv hårdvara eller rena mjukvaruföretag med fokus på DeepTech. Det finns inga generella teknikbegränsningar för EIC Accelerator så länge som teknikerna är anpassade till EU:s policyer (dvs inga militära tillämpningar, etc.) men det finns tekniska utmaningar som lyfter fram vissa teknologier varje år.

Hur mogen måste en teknik vara?

EIC Accelerator finansierar teknologier som har nått minst Technology Readiness Level (TRL) 5, definierat som "teknologi validerad i relevant miljö". I allmänhet förväntar sig EIC att det finns en prototyp eller proof-of-concept av tekniken. Det är också möjligt att ansöka om Grants om tekniken redan har nått TRL6 eller 7 och för ren Equity på TRL8.

Vilken typ av finansiering är tillgänglig?

EIC Accelerator finansierar företag genom Grants (upp till €2,5 miljoner), Equity (upp till €15 miljoner) eller Blended Finance (en kombination av Grant och Equity upp till €17,5 miljoner). Bidrag är icke-utspädande och engångsbeloppsfinansiering medan Equity presenterar en investering från EIC-fonden eller närstående parter i utbyte mot företagsägande. En sökande kan bestämma vilken typ och storlek på finansieringen de vill ansöka om. I undantagsfall kan större finansieringsbelopp begäras.

Sökande profil

Vem får finansiering?

EIC Accelerator-sökande är vinstdrivande företag som är registrerade i ett berättigat land men det är också möjligt för privatpersoner eller investerare att ansöka om EIC Accelerator så länge som ett företag grundas innan bidragsavtalet undertecknas. Företagen måste kvalificera sig som ett oberoende Small and Medium-Sized Enterprise (SME) med en personalstyrka <250, omsättning ≤ 50 miljoner euro och balansomslutning ≤ 43 miljoner euro.

Vilka EU-länder kan ansöka?

EIC Accelerator är tillgängligt för företag eller individer i alla EU-27 länder som Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland , Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige, inklusive deras territorier.

Kan andra länder ansöka?

Ja, det finns associeringsavtal med Horizon Europe som tillåter företag eller individer i följande länder att ansöka: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge , Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Marocko och Storbritannien (endast bidrag).

Är EIC Accelerator för mig?

Vilka är framgångstalen?

Framgångsfrekvenserna publiceras inte explicit för alla 3 utvärderingsstegen men det kan antas att de totala framgångsfrekvenserna från steg 1 till steg 3 är 5% eller lägre. Beroende på den årliga budgeten för EIC Accelerator-programmet och antalet sökande per gräns samt typen av utlysning (dvs. Öppna kontra utmaningar), kan framgångsfrekvensen vara högre eller lägre.

Passar mitt företag?

EIC Accelerator föredrar generellt mycket innovativa och störande teknologier som ofta har en DeepTech, vetenskaplig eller annan teknisk bas. Den söker i allmänhet företag med hög risk och hög belöning som planerar att ta ut sin teknik på marknaden. Tidigare har EIC Accelerator finansierat många vetenskapliga innovationer men också rena mjukvaruföretag, SaaS-lösningar eller till och med välfinansierade företag som presenterar lägre riskprofiler.

Bör jag ansöka?

Det är upp till varje företag att bestämma om de vill ansöka om 17,5 miljoner euro EIC Accelerator-finansiering. Viktiga överväganden är riskprofilen baserad på programmets framgångsfrekvens, tiden för att ansöka och förmågan att vara uthållig under processen. EIC Accelerator är idealiskt för företag som har en tillräcklig startbana på minst 6 månader och som inte är i behov av omedelbar finansiering samtidigt som investerare och andra finansieringskällor aktivt engagerar sig för att diversifiera sitt tillvägagångssätt.

Hur man ansöker

Hur ansöker jag?

EIC Accelerator använder en 3-stegs utvärderingsprocess. Alla 3 steg måste godkännas i följd och alla företag som har klarat steg 3 kommer att få sin respektive finansiering. Inlämningsprocessen utförs på EU:s Finansierings- och anbudsportal där dokument ska laddas upp till respektive gränstider. Varje inlämning får utvärderingar och kommentarer som en del av utvärderingssammanfattningsrapporten (ESR) samt ett GO- eller NO GO-betyg.

Hur lång tid tar det?

Det finns ingen standardtidslinje för EIC Accelerator-applikationer. Vissa företag kan bli framgångsrika på mindre än 6 månader medan andra kan ansöka under 2 år eller mer om de får avslag och/eller hoppar över tidsfrister på grund av tidsbrist. Dessutom har EIC Accelerator ofta 2-4 deadlines per år, vilket kan påverka tidslinjen och planeringen av respektive inlämning.

När kan jag ansöka?

Steg 1 i EIC Accelerator är kontinuerligt öppet och företag kan ansöka när som helst. Efter att steg 1 har godkänts kan sökande ansöka till steg 2 som i allmänhet har 2-4 cut-offs per år. Efter att steg 2 har godkänts bjuds företag in till en intervju med steg 3 ansikte mot ansikte som vanligtvis genomförs genom ett videosamtal inom några veckor efter att steg 2 avslutades.

Vad händer om jag får avslag?

EIC Accelerator följer en "3 slag, du är ute” inställning till avslag. Om ett företag har samlat på sig totalt 3 avslag i alla steg kommer de inte att vara berättigade att återansöka med det specifika projektet eller ett mycket liknande projekt förrän i slutet av Horizon Europe. Däremot innebär detta att varje sökande har flera chanser att förbättra sitt förslag och bli framgångsrik över tiden. Det är vanligt att finansierade projekt får avslag på vägen.

Ansökningsprocessen

Steg 1: Den korta applikationen

Den korta ansökan om steg 1 består av ett 12-sidigt skriftligt förslag, en 3-minuters videopitch och en 10-sidig pitchdeck förutom vanliga onlineformulärfält. Det tar i allmänhet 2-4 veckor för nya sökande att förbereda alla dokument. Efter inlämningen måste 3 av 4 utvärderare ge ett GO-betyg för att projektet ska gå mot steg 2.

Steg 2: Affärsplanen

Steg 2-affärsplanen består av ett långt skriftligt förslag på 50 eller fler sidor samt bilagor som en 3-minuters videopitch, en pitch-deck, finansiella dokument, en Freedom to Operate-analys (FTO), en datahanteringsplan ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) och andra utöver vanliga onlineformulärfält. Det tar i allmänhet 6-8 veckor för nya sökande att förbereda alla dokument. Efter inlämningen måste 3 av 3 utvärderare ge ett GO-betyg för att projektet ska gå mot steg 3.

Steg 3: Intervjun

Steg 3-intervjun består av en intervju ansikte mot ansikte via videosamtal eller personligen i Bryssel, Belgien. Det inkluderar en 10-minuters pitch av den inbjudna sökanden följt av en 35-minuters frågestund med EIC-juryns medlemmar. Pitchen använder det inlämnade steg 2-pitchdäcket medan panelen i allmänhet består av 5 jurymedlemmar förutom representanter från EIC och Europeiska investeringsbanken (EIB) samt EIC-programchefer. Förberedelserna för intervjun tar 2 veckor och alla jurymedlemmar måste tillhandahålla en GO för att de sökande ska kunna ta emot EIC Accelerator-finansieringen.

Vad händer efter att jag fått pengar?

Beroende på den begärda finansieringen påbörjas due diligencen för anslags- och egetkapitalfinansieringen. För bidraget inleds utarbetandet av Grant Agreement Contract (GAC) vilket kräver att sökanden laddar upp olika företagsdokument inklusive ekonomi, Ultimate Beneficiary Owner (UBO) och andra registreringsdokument. För Equity sker due diligence genom EIB som kommer att ha direktkontakt med sökande och sökandes medinvesterare. Aktiefinansieringen tillhandahålls i allmänhet som ett direkt aktietillskott, konvertibla sedlar eller liknande sätt, men idealiskt sett föredrar EIC-fonden att investera med sökandens egna investerare i en större finansieringsrunda.

Framgångsrika kunder

Elektroniskt ingenjörsskap

Bidragsavtal ID: 190173163

Öka effektiviteten, hållbarheten och livscyklerna för batterisystem genom avancerad kraftelektronik på modulnivå

AI och programvara

Bidragsavtal ID: 190120980

En Digital FoU-teammedlem som automatiserar hantering av vetenskaplig kunskap, vilket gör det möjligt för europeisk FoU att öka sin innovationshastighet

Robotik och AI

Bidragsavtal ID: 190116067

Automatiserad återvinningsprocess för litiumjonbatterier med hjälp av robotik och datorseende för att leverera hållbar energilagring i stor skala

Kemi & Energi

Bidragsavtal ID: 190155898

Automatiserad produktionsprocess för nästa nivå redoxflödesbatteristaplar och moduler efter en revolutionerande annorlunda och kostnadsoptimerad produktionsmetod

Behöver du finansiering?

Kontakta Stephan Segler, PhD, för att diskutera EIC Accelerator och ansökningsprocessen.

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    sv_SE