Pregled EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator: razlike in pričakovanja glede TRL

European Innovation Council (EIC) v okviru Horizon Europe ponuja tri različne programe za podporo celotnemu življenjskemu ciklu inovacij: EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator. Vsak program cilja na različne stopnje tehnološkega razvoja, zagotavlja prilagojeno financiranje in podporo za pomoč prodornim inovacijam pri doseganju trga. Ta pregled pojasnjuje razlike med temi programi, njihove posebne zahteve in kako so povezani s pričakovanji stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL). Programi EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator so zapleteno zasnovani za zagotavljanje celovite podpore v celotnem življenjskem ciklu inovacije, kar podjetjem omogoča, da izkoristijo stalno negovanje nepovratnih sredstev od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podpira raziskave v zgodnji fazi z visokim tveganjem za raziskovanje novih idej in doseči dokaz koncepta (TRL 1-4). Uspešni projekti Pathfinder lahko nato napredujejo do EIC Transition, ki pomaga potrditi in dokazati izvedljivost teh tehnologij v ustreznih okoljih (TRL 3-6), s čimer se premosti vrzel med raziskavami in pripravljenostjo na trg. Nazadnje, EIC Accelerator ponuja ciljno usmerjeno podporo za tržno pripravljene inovacije (TRL 5-9), ki zagotavlja nepovratna sredstva in lastniške naložbe za pomoč podjetjem pri komercializaciji njihovih izdelkov, povečanju njihovega poslovanja in motnjah na obstoječih trgih. To brezhibno napredovanje zagotavlja, da lahko inovativna podjetja nenehno razvijajo svoje tehnologije od začetnega koncepta do popolne uvedbe na trgu, pri čemer izkoriščajo obsežno financiranje in podporne mehanizme EIC na vsaki kritični stopnji. EIC Pathfinder Namen EIC Pathfinder podpira vizionarske raziskave in raziskovanje drznih idej za ustvarjanje prelomnih tehnologij. Osredotoča se na raziskave v zgodnji fazi, da bi postavili temelje za transformativne inovacije. Ključne značilnosti Obseg financiranja: podpira visoko tvegane raziskovalne projekte z visokimi dobički, ki raziskujejo nove tehnološke možnosti. TRL Focus: Primarno cilja na TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Upoštevana osnovna načela. TRL 2: Oblikovan tehnološki koncept. TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta. TRL 4: Tehnologija potrjena v laboratoriju. Zahteve Upravičenost: Odprto za konzorcije vsaj treh neodvisnih pravnih subjektov iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Prijavijo se lahko tudi posamezni subjekti, kot so visokotehnološka MSP in raziskovalne organizacije. Predlog: Začrtati mora vizionarski raziskovalni projekt visokega tveganja z velikim potencialom za znanstveni in tehnološki preboj. Znesek dotacije: do 3 milijone EUR za Pathfinder Open, do 4 milijone EUR za Pathfinder Challenges. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov. EIC Transition Namen Cilj EIC Transition je premostiti vrzel med raziskavami v zgodnji fazi in pripravljenostjo na trg. Osredotoča se na dozorevanje in potrjevanje tehnologij, razvitih v okviru EIC Pathfinder in drugih projektov, ki jih financira EU. Ključne značilnosti Obseg financiranja: podpira dejavnosti za potrjevanje in dokazovanje izvedljivosti novih tehnologij v okoljih, ki so pomembna za uporabo. TRL Focus: cilja na TRL 3 do TRL 6. Začetek TRL: TRL 3 (eksperimentalni dokaz koncepta) ali TRL 4 (tehnologija, preverjena v laboratoriju). Končni TRL: TRL 5 (tehnologija, potrjena v ustreznem okolju) do TRL 6 (tehnologija, dokazana v ustreznem okolju). Zahteve Upravičenost: Odprto za posamezne subjekte (MSP, odcepljena podjetja, zagonska podjetja, raziskovalne organizacije, univerze) ali konzorcije (2–5 subjektov) iz držav članic ali pridruženih držav. Predlog: Graditi mora na rezultatih prejšnjih projektov EIC Pathfinder, FET (prihodnje in nastajajoče tehnologije) ali drugih projektov, ki jih financira EU. Predlogi morajo vključevati podroben delovni načrt za validacijo tehnologije in poslovni razvoj. Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR, možni so višji zneski, če je to upravičeno. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov. EIC Accelerator Namen EIC Accelerator podpira posamezna mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji in odcepljenimi podjetji, pri razvoju in povečanju visokoučinkovitih inovacij s potencialom za ustvarjanje novih trgov ali motenje obstoječih. Ključne značilnosti Obseg financiranja: Zagotavlja nepovratna sredstva in lastniške naložbe za pomoč MSP pri predstavitvi njihovih inovacij na trgu. TRL Focus: cilja na TRL 5 do TRL 9. Začetni TRL: TRL 5 (tehnologija, preverjena v ustreznem okolju) ali TRL 6 (tehnologija, dokazana v ustreznem okolju). Končni TRL: TRL 8 (sistem dokončan in kvalificiran) do TRL 9 (dejanski sistem, dokazan v delovnem okolju). Zahteve Upravičenost: Odprto za posamezna MSP iz držav članic ali pridruženih držav. Za blended finance (podpora + lastniški kapital) se lahko prijavijo tudi podjetja s srednjo kapitalizacijo (podjetja z do 500 zaposlenimi). Predlog: Predstaviti mora inovacijo z visokim potencialom z močnim poslovnim primerom in jasnim tržnim potencialom. Predlogi morajo vsebovati načrt za komercializacijo in povečanje. Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR samo za podporo z dodatnimi lastniškimi naložbami do 15 milijonov EUR. Stopnja financiranja: 70% upravičenih stroškov za komponento nepovratnih sredstev, lastniška komponenta je določena na podlagi naložbenih potreb. Povezovanje programov prek pričakovanj TRL od zgodnjih raziskav do pripravljenosti na trg Trije programi EIC so zasnovani tako, da podpirajo celoten življenjski cikel inovacij, od raziskav v zgodnji fazi do vstopa na trg: EIC Pathfinder (TRL 1-4): osredotoča se na osnovne raziskave in eksperimentalne dokaze koncept, ki postavlja znanstvene in tehnološke temelje za prihodnje inovacije. EIC Transition (TRL 3-6): Premosti vrzel med raziskovalnimi raziskavami in pripravljenostjo na trg s potrjevanjem in prikazovanjem tehnologij v ustreznih okoljih. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podpira razvoj, komercializacijo in povečanje tržno pripravljenih inovacij, s čimer pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri predstavitvi njihovih izdelkov na trg. Brezhibno napredovanje EIC Pathfinder v EIC Transition: Projekti, ki dosežejo uspešen dokaz koncepta in laboratorijsko validacijo v skladu z EIC Pathfinder, lahko napredujejo v EIC Transition za nadaljnjo validacijo in predstavitev v ustreznih okoljih. EIC Transition do EIC Accelerator: Ko so tehnologije potrjene in prikazane v ustreznih okoljih, lahko napredujejo v EIC Accelerator za končni razvoj, vstop na trg in skaliranje. Povzetek EIC Pathfinder: Raziskave v zgodnji fazi (TRL 1-4), vizionarski in visoko tvegani projekti. EIC Transition: Premostitev raziskav in trga (TRL 3-6), validacija tehnologije in predstavitev. EIC Accelerator: Pripravljenost na trg in širitev (TRL 5-9), podpora komercializaciji za MSP. Z razumevanjem različnih vlog in pričakovanj TRL za vsak program EIC lahko inovatorji strateško načrtujejo svojo pot razvoja projekta in tako zagotovijo brezhibno napredovanje od revolucionarnih raziskav do uspešne uvedbe na trg.

Premostitev vrzeli: razložen program nepovratnih sredstev EIC Transition

Prehodni program European Innovation Council (EIC) je kritična komponenta okvira Horizon Europe, zasnovana za premostitev vrzeli med raziskavami v zgodnji fazi in inovacijami, pripravljenimi na trg. Ta program je posebej usmerjen v napredek in dozorevanje obetavnih tehnologij, razvitih v okviru projektov EIC Pathfinder in drugih raziskovalnih pobud, ki jih financira EU. Z zagotavljanjem financiranja in podpore EIC Transition pomaga potrditi in dokazati sposobnost preživetja teh tehnologij v aplikacijah v resničnem svetu, kar olajša njihovo pot do komercializacije in družbenega vpliva. Cilji programa EIC Transition Cilj programa EIC Transition je: Validacija tehnologij: Podpora projektom pri dokazovanju izvedljivosti in robustnosti novih tehnologij v okoljih, ki so pomembna za uporabo. Razvijte poslovne načrte: Pomagajte pri ustvarjanju celovitih poslovnih načrtov, ki opisujejo komercialni potencial in tržno strategijo za tehnologijo. Zmanjšajte tržna tveganja: ublažite tehnična in komercialna tveganja, povezana z uvajanjem novih tehnologij na trg. Spodbujajte inovacije: spodbujajte razvoj inovativnih rešitev, ki lahko obravnavajo pomembne družbene in gospodarske izzive. Merila za upravičenost Kdo se lahko prijavi? Program EIC Transition je odprt za: Posamezne subjekte: kot so mala in srednje velika podjetja (MSP), odcepljena podjetja, zagonska podjetja, raziskovalne organizacije in univerze. Konzorciji: Sestavljeni so iz najmanj dveh in največ petih neodvisnih pravnih subjektov iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Posebne zahteve Vir rezultatov: projekti morajo temeljiti na rezultatih projektov EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) ali drugih raziskovalnih pobud, ki jih financira EU. Stopnja razvoja: Tehnologije bi morale biti na TRL (Raven tehnološke pripravljenosti) med 3 in 4 na začetku projekta, s ciljem doseči TRL 5 do 6 do konca projekta. Financiranje in podpora Finančna podpora Program EIC Transition zagotavlja znatno finančno podporo uspešnim projektom: Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR na projekt, čeprav se lahko zahtevajo višji zneski, če je to upravičeno. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov, ki zajemajo stroške, kot so osebje, oprema, potrošni material in podizvajalci. Dodatna podpora Poleg finančne podpore EIC Transition ponuja: Storitve pospeševanja poslovanja: prilagojene storitve, vključno s coachingom, mentorstvom in priložnostmi za mreženje z vodilnimi v panogi, vlagatelji in partnerji ekosistema. Dostop do strokovnega znanja: Smernice vodij programov EIC in dostop do skupine zunanjih strokovnjakov za podporo procesu zorenja tehnologije. Postopek prijave Oddaja predlogov Prosilci morajo svoje predloge oddati prek portala EU za financiranje in razpisne možnosti. Predlogi morajo vsebovati podrobne informacije o: Tehnologiji in inovacijah: Opis tehnologije, njene novosti in posebne inovacije, ki jo predstavlja. Delovni načrt: obsežen načrt, ki opisuje cilje projekta, metodologijo, mejnike, rezultate in strategije obvladovanja tveganja. Tržni potencial: Analiza tržnega potenciala, vključno s ciljnimi trgi, konkurenčnim okoljem in strategijo komercializacije. Zmogljivosti konzorcija: dokazi o sposobnosti konzorcija za uspešno izvedbo projekta, vključno s strokovnim znanjem, viri in predhodnimi izkušnjami. Merila ocenjevanja Predlogi se ocenjujejo na podlagi treh glavnih meril: Odličnost: Inovativnost: Novost in prelomna narava tehnologije. Znanstvena in tehnološka vrednost: Utemeljnost predlagane metodologije in tehnološkega pristopa. Vpliv: tržni potencial: potencial za komercializacijo in prevzem na trgu. Družbene in gospodarske koristi: pričakovane koristi za družbo in gospodarstvo. Kakovost in učinkovitost izvajanja: delovni načrt: Jasnost, skladnost in učinkovitost delovnega načrta. Usposobljenost konzorcija: Zmogljivosti in strokovno znanje članov konzorcija. Postopek ocenjevanja Postopek ocenjevanja vključuje več stopenj: Ocenjevanje na daljavo: Predloge najprej na daljavo ocenijo neodvisni strokovnjaki na podlagi zgornjih meril. Sestanki za soglasje: ocenjevalci razpravljajo in se strinjajo o ocenah in komentarjih za vsak predlog. Intervjuji: Najbolje uvrščeni predlogi so lahko povabljeni na razgovor z ocenjevalno žirijo, ki vključuje strokovnjake in potencialne vlagatelje. Ključne prednosti EIC Transition Premostitev doline smrti Program EIC Transition obravnava tako imenovano »dolino smrti«, kritično fazo, kjer mnoge obetavne tehnologije ne dosežejo komercializacije zaradi pomanjkanja financiranja in podpore. Z zagotavljanjem finančnih virov in strokovnim vodstvom EIC Transition pomaga projektom premagati to oviro in se približati pripravljenosti na trg. Pospeševanje inovacij Z osredotočanjem na tehnološko validacijo in poslovni razvoj EIC Transition pospešuje inovacijski proces. Ta dvojni pristop zagotavlja, da projekti niso le tehnično izvedljivi, ampak tudi komercialno uspešni, kar povečuje njihove možnosti za uspeh na trgu. Krepitev evropske konkurenčnosti EIC Transition ima ključno vlogo pri krepitvi konkurenčnosti evropskih tehnologij in podjetij na svetovnem prizorišču. S podpiranjem inovacij z visokim potencialom program prispeva k razvoju najsodobnejših rešitev, ki lahko obravnavajo globalne izzive in spodbujajo gospodarsko rast. Zgodbe o uspehu Več projektov, financiranih v okviru programa EIC Transition, je naredilo pomembne korake v smeri komercializacije. Pomembni primeri vključujejo: Projekt A: revolucionarna tehnologija za trajnostno shranjevanje energije, ki je uspešno potrdila svoj prototip in pritegnila znatne naložbe za nadaljnji razvoj. Projekt B: Inovativna medicinska naprava, ki je izboljšala rezultate pri bolnikih in zagotovila partnerstva z vodilnimi ponudniki zdravstvenih storitev za vstop na trg. Projekt C: Nov material z vrhunskimi lastnostmi za industrijsko uporabo, ki je pokazal svojo izvedljivost in razširljivost, kar je vodilo do komercialnih sporazumov z glavnimi akterji v industriji. Zaključek Program EIC Transition je ključna pobuda, namenjena podpori dozorevanja in komercializacije prelomnih tehnologij. Z zagotavljanjem znatnega financiranja, strokovnih smernic in poslovne podpore program pomaga premostiti vrzel med raziskavami in trgom ter zagotavlja, da lahko inovacije z visokim potencialom oprijemljivo vplivajo na družbo in gospodarstvo. Raziskovalce, inovatorje in podjetnike spodbujamo, da izkoristijo to priložnost, da svoje tehnologije predstavijo na trgu in prispevajo k napredku evropskih inovacij. Krmarjenje po merilih ocenjevanja EIC Transition: Izčrpen vodnik Uvod Prehodni program European Innovation Council (EIC) je zasnovan tako, da obetavnim tehnologijam pomaga pri prehodu iz raziskav v zgodnji fazi na inovacije, pripravljene na trg. Kritičen vidik programa EIC Transition je postopek ocenjevanja, ki strogo ocenjuje predloge, da zagotovi, da sredstva prejmejo samo najbolj obetavni in najučinkovitejši projekti. Razumevanje meril za ocenjevanje je bistvenega pomena za prijavitelje, da učinkovito uskladijo svoje predloge in povečajo svoje možnosti za uspeh. Ta članek ponuja podroben pregled meril za ocenjevanje EIC Transition, ponuja vpogled v to, kaj ocenjevalci iščejo v predlogih in kako lahko prijavitelji najbolje izpolnijo ta pričakovanja. Pregled postopka ocenjevanja Postopek ocenjevanja … Preberi več

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI