Prehľad EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator: Rozdiely a očakávania TRL

European Innovation Council (EIC) v rámci Horizon Europe ponúka tri odlišné programy na podporu celého životného cyklu inovácie: EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator. Každý program sa zameriava na rôzne fázy technologického vývoja a poskytuje prispôsobené financovanie a podporu, aby sa prelomové inovácie dostali na trh. Tento prehľad vysvetľuje rozdiely medzi týmito programami, ich špecifické požiadavky a ako sú prepojené prostredníctvom očakávaní úrovne technologickej pripravenosti (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator sú zložito navrhnuté tak, aby poskytovali komplexnú podporu počas celého životného cyklu inovácie a umožnili spoločnostiam ťažiť z nepretržitého poskytovania grantov od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podporuje počiatočný, vysoko rizikový výskum s cieľom preskúmať nové nápady a dosiahnuť dôkaz koncepcie (TRL 1-4). Úspešné projekty Pathfinder potom môžu postúpiť do EIC Transition, čo pomáha overiť a demonštrovať realizovateľnosť týchto technológií v relevantných prostrediach (TRL 3-6), čím sa preklenie priepasť medzi výskumom a pripravenosťou na trh. Napokon, EIC Accelerator ponúka cielenú podporu pre inovácie pripravené na trh (TRL 5-9), pričom poskytuje granty aj kapitálové investície, ktoré pomáhajú spoločnostiam komercializovať ich produkty, rozširovať ich operácie a narúšať existujúce trhy. Tento plynulý vývoj zaisťuje, že inovatívne spoločnosti môžu nepretržite rozvíjať svoje technológie od počiatočného konceptu až po úplné nasadenie na trh, pričom využívajú komplexné mechanizmy financovania a podpory EIC v každej kritickej fáze. EIC Pathfinder Účel EIC Pathfinder podporuje vizionársky výskum a skúmanie odvážnych nápadov na vytvorenie prelomových technológií. Zameriava sa na počiatočný výskum s cieľom položiť základy pre transformačné inovácie. Kľúčové vlastnosti Rozsah financovania: Podporuje vysoko rizikové výskumné projekty s vysokým ziskom, ktoré skúmajú nové technologické možnosti. TRL Focus: Primárne sa zameriava na TRL 1 až TRL 4. TRL 1: Dodržiavané základné princípy. TRL 2: Formulovaný technologický koncept. TRL 3: Experimentálny dôkaz koncepcie. TRL 4: Technológia overená v laboratóriu. Požiadavky Spôsobilosť: Otvorené pre konzorciá najmenej troch nezávislých právnických osôb z rôznych členských štátov alebo pridružených krajín. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivé subjekty, ako sú high-tech MSP a výskumné organizácie. Návrh: Musí načrtnúť vizionársky, vysoko rizikový výskumný projekt so silným potenciálom pre vedecký a technologický prielom. Výška grantu na financovanie: Až 3 milióny EUR pre Pathfinder Open, až 4 milióny EUR pre Pathfinder Challenges. Miera financovania: 100% oprávnených nákladov. EIC Transition Účel Cieľom EIC Transition je preklenúť priepasť medzi výskumom v ranom štádiu a pripravenosťou na trh. Zameriava sa na dozrievanie a overovanie technológií vyvinutých v rámci EIC Pathfinder a iných projektov financovaných EÚ. Kľúčové vlastnosti Rozsah financovania: Podporuje aktivity na overenie a demonštráciu uskutočniteľnosti nových technológií v prostrediach relevantných pre aplikáciu. Zameranie TRL: Zameriava sa na TRL 3 až TRL 6. Počiatočný TRL: TRL 3 (experimentálny dôkaz koncepcie) alebo TRL 4 (Technológia overená v laboratóriu). Koniec TRL: TRL 5 (Technológia overená v príslušnom prostredí) až TRL 6 (Technológia preukázaná v príslušnom prostredí). Požiadavky Oprávnenosť: Otvorené pre jednotlivé subjekty (MSP, spin-offy, startupy, výskumné organizácie, univerzity) alebo konzorciá (2 – 5 subjektov) z členských štátov alebo pridružených krajín. Návrh: Musí vychádzať z výsledkov predchádzajúcich projektov EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) alebo iných projektov financovaných EÚ. Návrhy by mali obsahovať podrobný pracovný plán pre validáciu technológie a rozvoj podnikania. Výška grantu na financovanie: Až do 2,5 milióna EUR, v odôvodnených prípadoch sú možné aj vyššie sumy. Miera financovania: 100% oprávnených nákladov. EIC Accelerator Účel EIC Accelerator podporuje jednotlivé MSP, vrátane startupov a spin-offov, aby vyvíjali a rozširovali vysokoúčinné inovácie s potenciálom vytvoriť nové trhy alebo narušiť existujúce. Kľúčové vlastnosti Rozsah financovania: Poskytuje grantové financovanie aj kapitálové investície s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom uviesť ich inovácie na trh. Zameranie TRL: Zameriava sa na TRL 5 až TRL 9. Počiatočné TRL: TRL 5 (Technológia overená v príslušnom prostredí) alebo TRL 6 (Technológia preukázaná v príslušnom prostredí). Ukončenie TRL: TRL 8 (Systém kompletný a kvalifikovaný) až TRL 9 (Aktuálny systém overený v prevádzkovom prostredí). Požiadavky Spôsobilosť: Otvorené pre jednotlivé MSP z členských štátov alebo pridružených krajín. O blended finance (grant + vlastný kapitál) môžu požiadať aj spoločnosti so strednou kapitalizáciou (spoločnosti do 500 zamestnancov). Návrh: Musí predstavovať inováciu s vysokým potenciálom so silným obchodným prípadom a jasným trhovým potenciálom. Návrhy by mali obsahovať plán komercializácie a škálovania. Financovanie Výška grantu: Až do 2,5 milióna EUR na podporu len z grantu, s dodatočnými investíciami do vlastného kapitálu až do výšky 15 miliónov EUR. Miera financovania: 70% oprávnených nákladov na grantovú zložku, majetkovú zložku určenú na základe investičných potrieb. Prepojenie programov prostredníctvom očakávaní TRL Od skorého výskumu po pripravenosť na trh Tri programy EIC sú navrhnuté tak, aby podporovali celý životný cyklus inovácií, od počiatočného výskumu až po vstup na trh: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Zameriava sa na základný výskum a experimentálne dôkazy. koncepcia, ktorá kladie vedecký a technologický základ pre budúce inovácie. EIC Transition (TRL 3-6): Premosťuje priepasť medzi prieskumným výskumom a pripravenosťou na trh overovaním a demonštráciou technológií v príslušných prostrediach. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podporuje vývoj, komercializáciu a škálovanie inovácií pripravených na trh, čím pomáha malým a stredným podnikom uvádzať ich produkty na trh. Bezproblémový postup EIC Pathfinder až EIC Transition: Projekty, ktoré dosiahnu úspešné overenie konceptu a laboratórne overenie v rámci EIC Pathfinder, môžu prejsť na EIC Transition na ďalšie overenie a demonštráciu v príslušných prostrediach. EIC Transition až EIC Accelerator: Akonáhle sú technológie overené a demonštrované v príslušných prostrediach, môžu postúpiť na EIC Accelerator pre konečný vývoj, vstup na trh a škálovanie. Zhrnutie EIC Pathfinder: Výskum v počiatočnom štádiu (TRL 1-4), vizionárske a vysoko rizikové projekty. EIC Transition: Premostenie výskumu a trhu (TRL 3-6), validácia technológie a demonštrácia. EIC Accelerator: Pripravenosť na trh a škálovanie (TRL 5-9), podpora komercializácie pre MSP. Pochopením odlišných úloh a očakávaní TRL každého programu EIC môžu inovátori strategicky plánovať cestu vývoja projektu, čím sa zabezpečí bezproblémový postup od prelomového výskumu k úspešnému uvedeniu na trh.

Preklenutie priepasti: Vysvetlenie grantového programu EIC Transition

Prechodný program European Innovation Council (EIC) je kritickým komponentom rámca Horizon Europe, ktorý je určený na preklenutie priepasti medzi výskumom v ranom štádiu a inováciami pripravenými na trh. Tento program sa špecificky zameriava na pokrok a dozrievanie sľubných technológií vyvinutých v rámci projektov EIC Pathfinder a iných výskumných iniciatív financovaných EÚ. Poskytovaním financovania a podpory pomáha EIC Transition overovať a demonštrovať životaschopnosť týchto technológií v aplikáciách v reálnom svete, čím uľahčuje ich cestu ku komercializácii a spoločenskému vplyvu. Ciele programu EIC Transition Program EIC Transition má za cieľ: Overiť technológie: Podporiť projekty pri preukazovaní uskutočniteľnosti a odolnosti nových technológií v prostrediach relevantných pre aplikáciu. Vypracujte obchodné plány: Pomôžte pri vytváraní komplexných obchodných plánov, ktoré načrtávajú komerčný potenciál a trhovú stratégiu technológie. Znížiť trhové riziká: Znížiť technické a obchodné riziká spojené s uvádzaním nových technológií na trh. Podporovať inovácie: Podporovať vývoj inovatívnych riešení, ktoré môžu riešiť významné spoločenské a ekonomické výzvy. Kritériá oprávnenosti Kto sa môže uchádzať? Program EIC Transition je otvorený pre: Jednotlivé subjekty: ako sú malé a stredné podniky (MSP), spin-off, začínajúce podniky, výskumné organizácie a univerzity. Konzorciá: Pozostávajú z minimálne dvoch a maximálne piatich nezávislých právnických osôb z rôznych členských štátov alebo pridružených krajín. Špecifické požiadavky Zdroj výsledkov: Projekty musia stavať na výsledkoch projektov EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) alebo iných výskumných iniciatív financovaných EÚ. Štádium vývoja: Technológie by mali byť na začiatku projektu na úrovni TRL (Technology Readiness Level) medzi 3 a 4, s cieľom dosiahnuť TRL 5 až 6 do konca projektu. Financovanie a podpora Finančná podpora Program EIC Transition poskytuje značnú finančnú podporu úspešným projektom: Výška grantu: Až 2,5 milióna EUR na projekt, aj keď v odôvodnených prípadoch možno požadovať aj vyššie sumy. Miera financovania: 100% oprávnených nákladov, ktoré pokrývajú výdavky ako personál, vybavenie, spotrebný materiál a subdodávky. Dodatočná podpora Okrem finančnej podpory ponúka EIC Transition: Služby na zrýchlenie podnikania: Služby šité na mieru vrátane koučingu, mentoringu a príležitostí na vytváranie sietí s lídrami v odvetví, investormi a ekosystémovými partnermi. Prístup k odbornosti: Poradenstvo od manažérov programu EIC a prístup k skupine externých odborníkov na podporu procesu dozrievania technológie. Proces podávania žiadostí Predloženie návrhu Žiadatelia musia predložiť svoje návrhy prostredníctvom portálu EÚ pre financovanie a výberové konania. Návrhy by mali poskytovať podrobné informácie o: Technológii a inováciách: Popis technológie, jej novosti a špecifickej inovácii, ktorú predstavuje. Pracovný plán: Komplexný plán načrtávajúci ciele projektu, metodológiu, míľniky, výstupy a stratégie riadenia rizík. Trhový potenciál: Analýza trhového potenciálu vrátane cieľových trhov, konkurenčného prostredia a stratégie komercializácie. Schopnosti konzorcia: Dôkaz o schopnosti konzorcia úspešne realizovať projekt, vrátane odborných znalostí, zdrojov a predchádzajúcich skúseností. Hodnotiace kritériá Návrhy sa hodnotia na základe troch hlavných kritérií: Excelentnosť: Inovácia: Novosť a priekopnícky charakter technológie. Vedecké a technologické prednosti: Správnosť navrhovanej metodológie a technologického prístupu. Vplyv: Trhový potenciál: Potenciál pre komercializáciu a uplatnenie na trhu. Spoločenské a ekonomické prínosy: Predpokladané prínosy pre spoločnosť a hospodárstvo. Kvalita a efektívnosť implementácie: Pracovný plán: Jasnosť, súdržnosť a efektívnosť pracovného plánu. Kompetencia konzorcia: Schopnosti a odbornosť členov konzorcia. Proces hodnotenia Proces hodnotenia zahŕňa viacero etáp: Hodnotenie na diaľku: Návrhy najskôr hodnotia na diaľku nezávislí experti na základe vyššie uvedených kritérií. Konsenzuálne stretnutia: Hodnotitelia diskutujú a dohodnú sa na bodoch a komentároch pre každý návrh. Rozhovory: Návrhy s najvyšším umiestnením môžu byť pozvané na pohovor s hodnotiacou porotou, ktorá zahŕňa odborníkov a potenciálnych investorov. Kľúčové výhody EIC Transition premostenie údolia smrti Program EIC Transition sa zameriava na takzvané „údolie smrti“, kritickú fázu, v ktorej sa mnohým sľubným technológiám nedarí dosiahnuť komercializáciu v dôsledku nedostatku financií a podpory. Poskytnutím finančných zdrojov a odborného vedenia pomáha EIC Transition projektom prekonať túto prekážku a priblížiť sa k pripravenosti na trh. Urýchlenie inovácií Zameraním sa na technologickú validáciu a rozvoj podnikania, EIC Transition urýchľuje inovačný proces. Tento duálny prístup zabezpečuje, že projekty sú nielen technicky realizovateľné, ale aj komerčne životaschopné, čím sa zvyšujú ich šance na úspech na trhu. Posilnenie európskej konkurencieschopnosti EIC Transition zohráva zásadnú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti európskych technológií a spoločností na globálnej scéne. Podporou inovácií s vysokým potenciálom program prispieva k vývoju špičkových riešení, ktoré dokážu riešiť globálne výzvy a poháňať ekonomický rast. Príbehy o úspechu Niekoľko projektov financovaných v rámci programu EIC Transition urobilo významný krok smerom k komercializácii. Pozoruhodné príklady zahŕňajú: Projekt A: Prelomová technológia pre udržateľné skladovanie energie, ktorá úspešne overila svoj prototyp a prilákala značné investície do ďalšieho vývoja. Projekt B: Inovatívna zdravotnícka pomôcka, ktorá zlepšila výsledky pacientov a zabezpečila partnerstvo s poprednými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre vstup na trh. Projekt C: Nový materiál s vynikajúcimi vlastnosťami pre priemyselné aplikácie, ktorý preukázal svoju realizovateľnosť a škálovateľnosť, čo viedlo k obchodným dohodám s hlavnými priemyselnými hráčmi. Záver Program EIC Transition je kľúčovou iniciatívou navrhnutou na podporu dozrievania a komercializácie prelomových technológií. Poskytnutím značného financovania, odborného poradenstva a podpory podnikania pomáha program preklenúť priepasť medzi výskumom a trhom a zabezpečuje, že inovácie s vysokým potenciálom môžu mať hmatateľný vplyv na spoločnosť a hospodárstvo. Výskumní pracovníci, inovátori a podnikatelia sa vyzývajú, aby využili túto príležitosť na uvedenie svojich technológií na trh a prispeli k napredovaniu európskych inovácií. Navigácia v hodnotiacich kritériách EIC Transition: Komplexná príručka Úvod Program prechodu European Innovation Council (EIC) je navrhnutý tak, aby pomohol sľubným technológiám pri prechode od počiatočného štádia výskumu k inováciám pripraveným na trh. Kritickým aspektom programu EIC Transition je hodnotiaci proces, ktorý dôsledne posudzuje návrhy, aby sa zabezpečilo, že financovanie dostanú len tie najsľubnejšie a najvplyvnejšie projekty. Pochopenie hodnotiacich kritérií je nevyhnutné, aby žiadatelia mohli efektívne zosúladiť svoje návrhy a maximalizovať svoje šance na úspech. Tento článok poskytuje podrobný prehľad hodnotiacich kritérií EIC Transition a ponúka prehľad o tom, čo hodnotitelia hľadajú v návrhoch a ako môžu žiadatelia tieto očakávania najlepšie splniť. Prehľad procesu hodnotenia Proces hodnotenia … Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK