Přehled EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator: Rozdíly a očekávání TRL

European Innovation Council (EIC) v rámci Horizon Europe nabízí tři různé programy na podporu celého životního cyklu inovace: EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator. Každý program se zaměřuje na různé fáze technologického vývoje a poskytuje na míru šité financování a podporu, aby se průlomové inovace dostaly na trh. Tento přehled vysvětluje rozdíly mezi těmito programy, jejich specifické požadavky a způsob jejich propojení prostřednictvím jejich očekávání úrovně technologické připravenosti (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator jsou důmyslně navrženy tak, aby poskytovaly komplexní podporu v průběhu celého životního cyklu inovace a umožnily společnostem těžit z nepřetržitého poskytování grantů od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podporuje rané fáze vysoce rizikového výzkumu za účelem prozkoumání nových nápadů. a dosáhnout proof of concept (TRL 1-4). Úspěšné projekty Pathfinder pak mohou postoupit do EIC Transition, což pomáhá ověřit a prokázat proveditelnost těchto technologií v příslušných prostředích (TRL 3-6), čímž překlenuje propast mezi výzkumem a připraveností na trh. A konečně, EIC Accelerator nabízí cílenou podporu pro inovace připravené na trh (TRL 5-9), poskytuje jak granty, tak kapitálové investice, které pomáhají společnostem komercializovat jejich produkty, škálovat jejich operace a narušovat stávající trhy. Tento bezproblémový vývoj zajišťuje, že inovativní společnosti mohou nepřetržitě vyvíjet své technologie od počátečního konceptu až po plné nasazení na trh, přičemž v každé kritické fázi využívají komplexní mechanismy financování a podpory EIC. EIC Pathfinder Účel EIC Pathfinder podporuje vizionářský výzkum a zkoumání odvážných nápadů k vytvoření průlomových technologií. Zaměřuje se na výzkum v rané fázi, aby položil základy pro transformativní inovace. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Podporuje vysoce rizikové výzkumné projekty s vysokým ziskem, které zkoumají nové technologické možnosti. TRL Focus: Primárně se zaměřuje na TRL 1 až TRL 4. TRL 1: Dodržované základní principy. TRL 2: Formulován technologický koncept. TRL 3: Experimentální důkaz konceptu. TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři. Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro konsorcia nejméně tří nezávislých právních subjektů z různých členských států nebo přidružených zemí. Mohou se také přihlásit jednotlivé subjekty, jako jsou high-tech MSP a výzkumné organizace. Návrh: Musí nastínit vizionářský, vysoce rizikový výzkumný projekt se silným potenciálem pro vědecký a technologický průlom. Výše finančního grantu: Až 3 miliony EUR pro Pathfinder Open, až 4 miliony EUR pro Pathfinder Challenges. Míra financování: 100% způsobilých nákladů. EIC Transition Účel Cílem EIC Transition je překlenout propast mezi výzkumem v rané fázi a připraveností trhu. Zaměřuje se na zrání a ověřování technologií vyvinutých v rámci EIC Pathfinder a dalších projektů financovaných EU. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Podporuje činnosti k ověření a demonstraci proveditelnosti nových technologií v prostředích relevantních pro aplikace. TRL Focus: Cílí na TRL 3 až TRL 6. Počáteční TRL: TRL 3 (experimentální důkaz koncepce) nebo TRL 4 (Technologie ověřená v laboratoři). Končící TRL: TRL 5 (Technologie ověřená v příslušném prostředí) až TRL 6 (Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí). Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro jednotlivé subjekty (MSP, spin-off, startupy, výzkumné organizace, univerzity) nebo konsorcia (2–5 subjektů) z členských států nebo přidružených zemí. Návrh: Musí vycházet z výsledků předchozích projektů EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) nebo jiných projektů financovaných EU. Návrhy by měly obsahovat podrobný pracovní plán pro ověřování technologie a rozvoj podnikání. Financování Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR, v odůvodněných případech jsou možné i vyšší částky. Míra financování: 100% způsobilých nákladů. EIC Accelerator Účel EIC Accelerator podporuje jednotlivé malé a střední podniky, včetně startupů a spin-offů, aby vyvíjely a rozšiřovaly vysoce účinné inovace s potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit ty stávající. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Poskytuje jak grantové financování, tak kapitálové investice, aby pomohl malým a středním podnikům uvést své inovace na trh. TRL Focus: Cílí na TRL 5 až TRL 9. Počáteční TRL: TRL 5 (Technologie ověřená v příslušném prostředí) nebo TRL 6 (Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí). Končící TRL: TRL 8 (Systém kompletní a kvalifikovaný) až TRL 9 (Aktuální systém ověřený v provozním prostředí). Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro jednotlivé MSP z členských států nebo přidružených zemí. O blended finance (grant + equity) mohou požádat také společnosti se střední tržní kapitalizací (společnosti do 500 zaměstnanců). Návrh: Musí představovat inovaci s vysokým potenciálem se silným obchodním případem a jasným tržním potenciálem. Návrhy by měly obsahovat plán komercializace a škálování. Financování Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR pro podporu pouze z grantu, s dodatečnými kapitálovými investicemi až do výše 15 milionů EUR. Míra financování: 70% způsobilých nákladů na grantovou složku, kapitálová složka určená na základě investičních potřeb. Propojení programů prostřednictvím očekávání TRL Od raného výzkumu k připravenosti na trh Tři programy EIC jsou navrženy tak, aby podporovaly celý životní cyklus inovací, od počátečního výzkumu po vstup na trh: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Zaměřuje se na základní výzkum a experimentální důkazy. koncepce, pokládající vědecký a technologický základ pro budoucí inovace. EIC Transition (TRL 3-6): Překlenuje propast mezi průzkumným výzkumem a připraveností na trh ověřováním a demonstrací technologií v příslušných prostředích. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podporuje vývoj, komercializaci a škálování inovací připravených na trh a pomáhá malým a středním podnikům uvést jejich produkty na trh. Bezproblémová progrese EIC Pathfinder až EIC Transition: Projekty, které dosáhnou úspěšného ověření konceptu a laboratorního ověření podle EIC Pathfinder, mohou postoupit na EIC Transition pro další ověření a předvedení v příslušných prostředích. EIC Transition až EIC Accelerator: Jakmile jsou technologie ověřeny a předvedeny v příslušných prostředích, mohou přejít na EIC Accelerator pro konečný vývoj, vstup na trh a škálování. Shrnutí EIC Pathfinder: Výzkum v rané fázi (TRL 1-4), vizionářské a vysoce rizikové projekty. EIC Transition: Přemosťování výzkumu a trhu (TRL 3-6), ověřování technologie a demonstrace. EIC Accelerator: Připravenost a škálování trhu (TRL 5-9), podpora komercializace pro malé a střední podniky. Pochopením odlišných rolí a očekávání TRL každého programu EIC mohou inovátoři strategicky naplánovat cestu vývoje svého projektu a zajistit hladký postup od průkopnického výzkumu k úspěšnému uvedení na trh.

Překlenutí propasti: Vysvětlení grantového programu EIC Transition

Přechodný program European Innovation Council (EIC) je kritickou součástí rámce Horizon Europe, který má překlenout propast mezi výzkumem v rané fázi a inovacemi připravenými na trh. Tento program se konkrétně zaměřuje na pokrok a zrání slibných technologií vyvinutých v rámci projektů EIC Pathfinder a dalších výzkumných iniciativ financovaných EU. Poskytováním finančních prostředků a podpory pomáhá EIC Transition ověřovat a demonstrovat životaschopnost těchto technologií v aplikacích v reálném světě, což usnadňuje jejich cestu ke komercializaci a společenskému dopadu. Cíle programu EIC Transition Program EIC Transition si klade za cíl: Ověřovat technologie: Podporovat projekty při prokazování proveditelnosti a robustnosti nových technologií v prostředích relevantních pro aplikaci. Vypracujte obchodní plány: Pomozte při vytváření komplexních obchodních plánů, které nastiňují komerční potenciál a tržní strategii pro technologii. Snížení tržních rizik: Snižte technická a obchodní rizika spojená s uváděním nových technologií na trh. Podporovat inovace: Podporovat vývoj inovativních řešení, která mohou řešit významné společenské a ekonomické výzvy. Kritéria způsobilosti Kdo se může přihlásit? Program EIC Transition je otevřen: Samostatným subjektům: jako jsou malé a střední podniky (SME), spin-off, startupy, výzkumné organizace a univerzity. Konsorcia: Skládající se z minimálně dvou a maximálně pěti nezávislých právních subjektů z různých členských států nebo přidružených zemí. Specifické požadavky Zdroj výsledků: Projekty musí vycházet z výsledků projektů EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) nebo jiných výzkumných iniciativ financovaných EU. Stupeň vývoje: Technologie by měly být na začátku projektu na úrovni TRL (Technology Readiness Level) mezi 3 a 4, s cílem dosáhnout TRL 5 až 6 do konce projektu. Financování a podpora Finanční podpora Program EIC Transition poskytuje významnou finanční podporu úspěšným projektům: Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR na projekt, i když v odůvodněných případech lze požadovat i vyšší částky. Míra financování: 100% způsobilých nákladů, které pokrývají výdaje jako personál, vybavení, spotřební materiál a subdodávky. Další podpora Kromě finanční podpory nabízí EIC Transition: Služby pro urychlení podnikání: Služby šité na míru včetně koučování, mentoringu a příležitostí pro vytváření sítí s lídry v oboru, investory a ekosystémovými partnery. Přístup k odborným znalostem: Pokyny od programových manažerů EIC a přístup ke skupině externích odborníků na podporu procesu zrání technologie. Proces podání návrhu žádosti Žadatelé musí předložit své návrhy prostřednictvím portálu EU pro financování a výběrové řízení. Návrhy by měly poskytovat podrobné informace o: Technologie a inovace: Popis technologie, její novost a konkrétní inovace, kterou představuje. Pracovní plán: Komplexní plán nastiňující cíle projektu, metodologii, milníky, výstupy a strategie řízení rizik. Tržní potenciál: Analýza tržního potenciálu, včetně cílových trhů, konkurenčního prostředí a strategie komercializace. Schopnosti konsorcia: Důkaz o schopnosti konsorcia úspěšně realizovat projekt, včetně odborných znalostí, zdrojů a předchozích zkušeností. Kritéria hodnocení Návrhy jsou hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: Excelence: Inovace: Novost a průkopnická povaha technologie. Vědecké a technologické přednosti: Přiměřenost navržené metodologie a technologického přístupu. Dopad: Tržní potenciál: Potenciál pro komercializaci a uplatnění na trhu. Společenské a ekonomické přínosy: Předpokládané přínosy pro společnost a ekonomiku. Kvalita a účinnost implementace: Pracovní plán: Jasnost, soudržnost a účinnost pracovního plánu. Kompetence konsorcia: Schopnosti a odbornost členů konsorcia. Proces hodnocení Proces hodnocení zahrnuje několik fází: Dálkové hodnocení: Návrhy jsou nejprve hodnoceny na dálku nezávislými odborníky na základě výše uvedených kritérií. Konsensuální setkání: Hodnotitelé diskutují a dohodnou se na skóre a komentářích pro každý návrh. Pohovory: Nejlépe hodnocené návrhy mohou být pozvány k pohovoru s hodnotící porotou, v níž jsou odborníci a potenciální investoři. Klíčové výhody EIC Transition přemostění údolí smrti Program EIC Transition se zabývá takzvaným „údolím smrti“, kritickou fází, kdy se mnoha slibným technologiím nedaří dosáhnout komercializace kvůli nedostatku financí a podpory. Poskytováním finančních zdrojů a odborného vedení pomáhá EIC Transition projektům překonat tuto překážku a přiblížit se připravenosti na trh. Urychlení inovací Tím, že se EIC Transition zaměřuje jak na technologické ověřování, tak na rozvoj podnikání, urychluje inovační proces. Tento duální přístup zajišťuje, že projekty jsou nejen technicky proveditelné, ale také komerčně životaschopné, což zvyšuje jejich šance na úspěch na trhu. Posílení evropské konkurenceschopnosti EIC Transition hraje zásadní roli při zvyšování konkurenceschopnosti evropských technologií a společností na globální scéně. Podporou inovací s vysokým potenciálem program přispívá k vývoji špičkových řešení, která mohou řešit globální výzvy a řídit ekonomický růst. Příběhy úspěšných Několik projektů financovaných v rámci programu EIC Transition učinilo významný pokrok směrem ke komercializaci. Mezi pozoruhodné příklady patří: Projekt A: Přelomová technologie pro udržitelné skladování energie, která úspěšně ověřila svůj prototyp a přilákala značné investice do dalšího vývoje. Projekt B: Inovativní zdravotnické zařízení, které zlepšilo výsledky pacientů a zajistilo partnerství s předními poskytovateli zdravotní péče pro vstup na trh. Projekt C: Nový materiál s vynikajícími vlastnostmi pro průmyslové aplikace, který prokázal svou proveditelnost a škálovatelnost, což vedlo k obchodním dohodám s hlavními průmyslovými hráči. Závěr Program EIC Transition je klíčovou iniciativou navrženou na podporu zrání a komercializace průlomových technologií. Tím, že program poskytuje značné finanční prostředky, odborné poradenství a podporu podnikání, pomáhá překlenout propast mezi výzkumem a trhem a zajišťuje, že inovace s vysokým potenciálem mohou mít hmatatelný dopad na společnost a ekonomiku. Výzkumní pracovníci, inovátoři a podnikatelé se vyzývají, aby využili této příležitosti k uvedení svých technologií na trh a přispěli k pokroku evropských inovací. Orientace v hodnotících kritériích EIC Transition: Komplexní průvodce Úvod Program European Innovation Council (EIC) Transition Program je navržen tak, aby pomohl slibným technologiím při přechodu z rané fáze výzkumu k inovacím připraveným na trh. Kritickým aspektem programu EIC Transition je proces hodnocení, který přísně posuzuje návrhy, aby bylo zajištěno, že financování obdrží pouze ty nejslibnější a nejpůsobivější projekty. Pochopení hodnotících kritérií je pro žadatele zásadní, aby mohli své návrhy efektivně sladit a maximalizovat své šance na úspěch. Tento článek poskytuje podrobný přehled hodnotících kritérií EIC Transition a nabízí pohled na to, co hodnotitelé v návrzích hledají a jak mohou žadatelé tato očekávání nejlépe splnit. Přehled procesu hodnocení Proces hodnocení … Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ