Vytvoření úspěšného návrhu: Komplexní průvodce otevřenou šablonou Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder představuje významnou příležitost pro výzkumné pracovníky a inovátory, jak zajistit financování průlomových projektů. Chcete-li maximalizovat své šance na úspěch, je důležité pečlivě připravit svůj návrh a zajistit, aby dodržoval poskytnutou strukturu a pokyny. Tento článek se ponoří do podrobností standardního formuláře žádosti (část B) a poskytuje komplexního průvodce vytvořením přesvědčivého technického popisu vašeho projektu. Poznámka: Tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a neposkytujeme žádné záruky týkající se jeho přesnosti. Všechna práva patří původním autorům šablon. Porozumění šabloně návrhu Návrh se skládá ze dvou hlavních částí: Část A: Tato část je generována systémem IT na základě informací, které zadáte prostřednictvím systému pro podávání nabídek na portálu financování a výběrových řízení. Obsahuje administrativní podrobnosti o projektu a zúčastněných organizacích. Část B: Toto je popisná část vašeho návrhu, kde podrobně popisujete technické aspekty vašeho projektu. Část B musí být nahrána jako PDF a řídí se specifickou šablonou, která se zabývá třemi základními hodnotícími kritérii: Excelence, Impact a Quality and Efficiency of the Implementation. Část 1: Excelence První oddíl části B se zaměřuje na excelenci vašeho návrhu. Zde musíte jasně formulovat vizionářské aspekty vašeho projektu a jeho potenciál posunout hranice současné technologie a vědy. Dlouhodobá vize: Popište svou vizi radikálně nové technologie, ke které projekt v dlouhodobém horizontu přispěje. Zdůrazněte transformační potenciál této technologie. Průlom ve vědě směrem k technologii: Vysvětlete průlom ve vědě směrem k technologii, kterého chce váš projekt dosáhnout. Diskutujte o novosti a ambicích vašeho přístupu ve srovnání se současným stavem techniky a popište, jak tento průlom přispěje k předpokládané technologii. Cíle: Načrtněte konkrétní cíle svého projektu a zajistěte, aby byly měřitelné, ověřitelné a reálně dosažitelné během doby trvání projektu. Podrobně popište celkovou metodologii a vysvětlete její vhodnost při řešení vědeckých a technologických nejistot. Interdisciplinarita: Popište, jak váš projekt integruje příspěvky z různých vědeckých a technologických oborů. Vysvětlete přidanou hodnotu tohoto interdisciplinárního přístupu při dosahování cílů vašeho projektu. Část 2: Dopad Druhá část se zabývá dopadem vašeho projektu. Tato část je zásadní pro demonstraci širšího významu vašeho výzkumu a jeho potenciálu řídit inovace a společenské změny. Dlouhodobý dopad: Popište potenciální transformační účinky vaší technologie na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Vysvětlete, jak váš projekt přispěje k dlouhodobým pozitivním změnám. Inovační potenciál: Zvýrazněte potenciál svého projektu vytvářet převratné inovace a vytvářet nové trhy. Popište opatření, která přijmete k ochraně a využití výsledků vašeho projektu. Komunikace a šíření: Poskytněte plán, jak budete komunikovat a šířit výsledky svého projektu zúčastněným stranám, vědecké komunitě a veřejnosti. Zajistěte, aby tyto činnosti maximalizovaly dopad projektu. Část 3: Kvalita a účinnost implementace Poslední část se zabývá kvalitou a účinností implementace. Tato část se zaměřuje na praktické aspekty toho, jak budete svůj projekt realizovat. Pracovní plán a alokace zdrojů: Předložte podrobný pracovní plán, včetně pracovních balíčků, úkolů a výstupů. Vysvětlete alokaci zdrojů a zdůvodněte jejich přiměřenost a vhodnost. Kvalita konsorcia: Popište složení svého konsorcia a zdůrazněte odbornost a komplementaritu zapojených partnerů. Vyzdvihněte předchozí úspěšnou spolupráci a specifikujte role každého účastníka. Tabulky a přílohy Na podporu vyprávění je třeba zahrnout několik tabulek, které podrobně popisují pracovní balíčky, výstupy, milníky, kritická rizika a úsilí zaměstnanců. Navíc, v závislosti na výzvě, budete možná muset zahrnout přílohy poskytující další informace o konkrétních aspektech, jako jsou klinické studie, finanční podpora třetím stranám, bezpečnostní otázky a etické aspekty. Pokyny pro formátování a odesílání Návrh musí splňovat specifické pokyny pro formátování: Písmo a mezery: Použijte Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) nebo Nimbus Roman No. 9 L (Linux) s minimální velikostí písma 11 bodů a standardní mezery mezi znaky. Velikost stránky a okraje: Velikost stránky je A4 s minimálně 15 mm okraji na všech stranách. Limit stránek: Celková délka sekcí 1, 2 a 3 by neměla přesáhnout 20 stran. Závěr Příprava úspěšného návrhu pro otevřenou výzvu Horizon Europe EIC Pathfinder vyžaduje pečlivou pozornost k detailům a dodržení zadané šablony. Jasným vyjádřením excelence, dopadu a kvality vašeho projektu a zajištěním zahrnutí všech požadovaných tabulek a příloh můžete výrazně zvýšit své šance na zajištění financování pro váš inovativní výzkum. Podrobnější pokyny naleznete v úplné šabloně návrhu a pokynech uvedených na portálu financování a výběrových řízení. Šablona návrhu Část B: Technický popis NÁZEV NÁVRHU [Tento dokument je označen. Neodstraňujte značky; jsou potřebné pro zpracování.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excelence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Dlouhodobá vize #@PRJ-OBJ-PO@# Popište svou vizi radikálně nové technologie , k čemuž by projekt dlouhodobě přispěl. 1.2 Průlom v oblasti vědy k technice Popište konkrétně průlom projektu v oblasti vědy k technice. Diskutujte o novosti a ambicích navrhovaného průlomu s ohledem na stav techniky. Popište přínos průlomu vědy směrem k technologii k realizaci předpokládané technologie. 1.3 Cíle Popište cíle vámi navrhované práce. Vysvětlete, jak jsou konkrétní, věrohodné, měřitelné, ověřitelné a reálně dosažitelné během trvání projektu. Popište celkovou metodologii, včetně konceptů, modelů a předpokladů, o které se opírá vaše práce. Vysvětlete jeho vhodnost pro řešení vědeckých a technologických nejistot a jak umožňuje alternativní směry a možnosti. 1.4 Interdisciplinarita Popište navrhovaný interdisciplinární přístup využívající příspěvky z různých vědeckých a technologických oborů. Vysvětlete, do jaké míry spojení oborů přináší nové vědecké spolupráce a jak přispívá k dosažení navrhovaného průlomu. 2. Dopad #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Dlouhodobý dopad Popište potenciální transformační pozitivní účinky, které by předpokládaná nová technologie měla na naši ekonomiku, životní prostředí a společnost. 2.2 Inovační potenciál Popište potenciál předpokládané nové technologie pro vytváření převratných inovací v budoucnosti a… Přečtěte si více

Přehled EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator: Rozdíly a očekávání TRL

European Innovation Council (EIC) v rámci Horizon Europe nabízí tři různé programy na podporu celého životního cyklu inovace: EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator. Každý program se zaměřuje na různé fáze technologického vývoje a poskytuje na míru šité financování a podporu, aby se průlomové inovace dostaly na trh. Tento přehled vysvětluje rozdíly mezi těmito programy, jejich specifické požadavky a způsob jejich propojení prostřednictvím jejich očekávání úrovně technologické připravenosti (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator jsou důmyslně navrženy tak, aby poskytovaly komplexní podporu v průběhu celého životního cyklu inovace a umožnily společnostem těžit z nepřetržitého poskytování grantů od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podporuje rané fáze vysoce rizikového výzkumu za účelem prozkoumání nových nápadů. a dosáhnout proof of concept (TRL 1-4). Úspěšné projekty Pathfinder pak mohou postoupit do EIC Transition, což pomáhá ověřit a prokázat proveditelnost těchto technologií v příslušných prostředích (TRL 3-6), čímž překlenuje propast mezi výzkumem a připraveností na trh. A konečně, EIC Accelerator nabízí cílenou podporu pro inovace připravené na trh (TRL 5-9), poskytuje jak granty, tak kapitálové investice, které pomáhají společnostem komercializovat jejich produkty, škálovat jejich operace a narušovat stávající trhy. Tento bezproblémový vývoj zajišťuje, že inovativní společnosti mohou nepřetržitě vyvíjet své technologie od počátečního konceptu až po plné nasazení na trh, přičemž v každé kritické fázi využívají komplexní mechanismy financování a podpory EIC. EIC Pathfinder Účel EIC Pathfinder podporuje vizionářský výzkum a zkoumání odvážných nápadů k vytvoření průlomových technologií. Zaměřuje se na výzkum v rané fázi, aby položil základy pro transformativní inovace. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Podporuje vysoce rizikové výzkumné projekty s vysokým ziskem, které zkoumají nové technologické možnosti. TRL Focus: Primárně se zaměřuje na TRL 1 až TRL 4. TRL 1: Dodržované základní principy. TRL 2: Formulován technologický koncept. TRL 3: Experimentální důkaz konceptu. TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři. Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro konsorcia nejméně tří nezávislých právních subjektů z různých členských států nebo přidružených zemí. Mohou se také přihlásit jednotlivé subjekty, jako jsou high-tech MSP a výzkumné organizace. Návrh: Musí nastínit vizionářský, vysoce rizikový výzkumný projekt se silným potenciálem pro vědecký a technologický průlom. Výše finančního grantu: Až 3 miliony EUR pro Pathfinder Open, až 4 miliony EUR pro Pathfinder Challenges. Míra financování: 100% způsobilých nákladů. EIC Transition Účel Cílem EIC Transition je překlenout propast mezi výzkumem v rané fázi a připraveností trhu. Zaměřuje se na zrání a ověřování technologií vyvinutých v rámci EIC Pathfinder a dalších projektů financovaných EU. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Podporuje činnosti k ověření a demonstraci proveditelnosti nových technologií v prostředích relevantních pro aplikace. TRL Focus: Cílí na TRL 3 až TRL 6. Počáteční TRL: TRL 3 (experimentální důkaz koncepce) nebo TRL 4 (Technologie ověřená v laboratoři). Končící TRL: TRL 5 (Technologie ověřená v příslušném prostředí) až TRL 6 (Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí). Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro jednotlivé subjekty (MSP, spin-off, startupy, výzkumné organizace, univerzity) nebo konsorcia (2–5 subjektů) z členských států nebo přidružených zemí. Návrh: Musí vycházet z výsledků předchozích projektů EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) nebo jiných projektů financovaných EU. Návrhy by měly obsahovat podrobný pracovní plán pro ověřování technologie a rozvoj podnikání. Financování Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR, v odůvodněných případech jsou možné i vyšší částky. Míra financování: 100% způsobilých nákladů. EIC Accelerator Účel EIC Accelerator podporuje jednotlivé malé a střední podniky, včetně startupů a spin-offů, aby vyvíjely a rozšiřovaly vysoce účinné inovace s potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit ty stávající. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Poskytuje jak grantové financování, tak kapitálové investice, aby pomohl malým a středním podnikům uvést své inovace na trh. TRL Focus: Cílí na TRL 5 až TRL 9. Počáteční TRL: TRL 5 (Technologie ověřená v příslušném prostředí) nebo TRL 6 (Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí). Končící TRL: TRL 8 (Systém kompletní a kvalifikovaný) až TRL 9 (Aktuální systém ověřený v provozním prostředí). Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro jednotlivé MSP z členských států nebo přidružených zemí. O blended finance (grant + equity) mohou požádat také společnosti se střední tržní kapitalizací (společnosti do 500 zaměstnanců). Návrh: Musí představovat inovaci s vysokým potenciálem se silným obchodním případem a jasným tržním potenciálem. Návrhy by měly obsahovat plán komercializace a škálování. Financování Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR pro podporu pouze z grantu, s dodatečnými kapitálovými investicemi až do výše 15 milionů EUR. Míra financování: 70% způsobilých nákladů na grantovou složku, kapitálová složka určená na základě investičních potřeb. Propojení programů prostřednictvím očekávání TRL Od raného výzkumu k připravenosti na trh Tři programy EIC jsou navrženy tak, aby podporovaly celý životní cyklus inovací, od počátečního výzkumu po vstup na trh: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Zaměřuje se na základní výzkum a experimentální důkazy. koncepce, pokládající vědecký a technologický základ pro budoucí inovace. EIC Transition (TRL 3-6): Překlenuje propast mezi průzkumným výzkumem a připraveností na trh ověřováním a demonstrací technologií v příslušných prostředích. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podporuje vývoj, komercializaci a škálování inovací připravených na trh a pomáhá malým a středním podnikům uvést jejich produkty na trh. Bezproblémová progrese EIC Pathfinder až EIC Transition: Projekty, které dosáhnou úspěšného ověření konceptu a laboratorního ověření podle EIC Pathfinder, mohou postoupit na EIC Transition pro další ověření a předvedení v příslušných prostředích. EIC Transition až EIC Accelerator: Jakmile jsou technologie ověřeny a předvedeny v příslušných prostředích, mohou přejít na EIC Accelerator pro konečný vývoj, vstup na trh a škálování. Shrnutí EIC Pathfinder: Výzkum v rané fázi (TRL 1-4), vizionářské a vysoce rizikové projekty. EIC Transition: Přemosťování výzkumu a trhu (TRL 3-6), ověřování technologie a demonstrace. EIC Accelerator: Připravenost a škálování trhu (TRL 5-9), podpora komercializace pro malé a střední podniky. Pochopením odlišných rolí a očekávání TRL každého programu EIC mohou inovátoři strategicky naplánovat cestu vývoje svého projektu a zajistit hladký postup od průkopnického výzkumu k úspěšnému uvedení na trh.

Orientace v kritériích hodnocení EIC Pathfinder: Komplexní průvodce

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je vlajkový program v rámci Horizon Europe, navržený na podporu vysoce rizikových výzkumných projektů s vysokou odměnou zaměřených na vývoj průlomových technologií. Pochopení hodnotících kritérií pro návrhy EIC Pathfinder je zásadní pro žadatele, kteří hledají financování. Tento článek poskytuje podrobný přehled hodnotících kritérií EIC Pathfinder a nabízí pohled na to, co hodnotitelé v návrzích hledají a jak mohou žadatelé sladit své projekty, aby tato očekávání splnili. Přehled procesu hodnocení Proces hodnocení návrhů EIC Pathfinder je přísný a zahrnuje několik fází. Návrhy posuzují nezávislí odborní hodnotitelé na základě tří hlavních kritérií: Excelence, Dopad a Kvalita a účinnost implementace. Každé kritérium má specifická dílčí kritéria, která poskytují strukturovaný rámec pro hodnocení. Etapy hodnocení Individuální hodnocení: Každý návrh je nejprve individuálně hodnocen minimálně čtyřmi odbornými hodnotiteli. Konsensuální skupina: Hodnotitelé diskutují o svých individuálních hodnoceních a dosáhnou konsensu ohledně skóre a komentářů. Panelová kontrola: Panel hodnotitelů přezkoumává zprávy o konsenzu a dokončuje hodnocení. Podrobná hodnotící kritéria 1. Excelence Kritérium excelence posuzuje vědeckou a technologickou kvalitu návrhu. Je to nejvíce vážené kritérium, které odráží zaměření EIC Pathfinder na převratný výzkum. Dílčí kritéria: Dlouhodobá vize: Klíčová otázka: Jak přesvědčivá je vize radikálně nové technologie? Očekávání: Návrhy by měly formulovat jasnou a ambiciózní vizi nové technologie, která může transformovat ekonomiku a společnost. Průlom ve vědě směrem k technologii: Klíčová otázka: Jak konkrétní, neotřelý a ambiciózní je navrhovaný průlom? Očekávání: Navrhovaný výzkum by měl představovat významný pokrok oproti současným technologiím s potenciálem velkého vědeckého průlomu. Cíle: Klíčová otázka: Jak konkrétní a věrohodné jsou cíle? Očekávání: Cíle by měly být jasně definované, dosažitelné a v souladu s celkovou vizí. Výzkumný přístup by měl být vysoce rizikový/vysoký zisk. Interdisciplinarita: klíčová otázka: Jak relevantní je interdisciplinární přístup? Očekávání: Návrhy by měly prokázat dobře integrovaný mezioborový přístup, který spojuje odborné znalosti z různých oblastí, aby bylo dosaženo průlomu. 2. Dopad Kritérium dopadu hodnotí potenciál navrhované technologie vytvářet významné ekonomické, společenské a environmentální přínosy. Dílčí kritéria: Dlouhodobý dopad: Klíčová otázka: Jak významné jsou potenciální transformační efekty? Očekávání: Předpokládaná technologie by měla mít potenciál vytvořit nové trhy, zlepšit kvalitu života nebo řešit globální výzvy. Inovační potenciál: Klíčová otázka: Do jaké míry má technologie potenciál pro převratné inovace? Očekávání: Návrhy by měly nastínit jasnou cestu k inovaci, včetně opatření na ochranu a využívání duševního vlastnictví. Komunikace a šíření: klíčová otázka: Jak vhodná jsou opatření k maximalizaci očekávaných výsledků a dopadů? Očekávání: Návrhy by měly obsahovat důkladný plán šíření výsledků a zvyšování povědomí o potenciálu projektu. 3. Kvalita a efektivita realizace Toto kritérium hodnotí proveditelnost projektového záměru a schopnost konsorcia dodat navrhovaný výzkum. Dílčí kritéria: Pracovní plán: Klíčová otázka: Jak koherentní a efektivní jsou pracovní plán a opatření ke zmírnění rizik? Očekávání: Pracovní plán by měl být podrobný a dobře strukturovaný, s jasně definovanými úkoly, výstupy, milníky a časovými osami. Měly by být zavedeny strategie řízení rizik. Přidělování zdrojů: Klíčová otázka: Jak vhodné a efektivní je přidělování zdrojů? Očekávání: Zdroje, včetně rozpočtu a personálu, by měly být vhodně alokovány, aby byl zajištěn úspěch projektu. Kvalita konsorcia: klíčová otázka: Do jaké míry má konsorcium potřebnou kapacitu a odbornost? Očekávání: Konsorcium by se mělo skládat z vysoce kvalitních, doplňujících se partnerů s prokázanými odbornými znalostmi a schopnostmi provádět navrhovaný výzkum. Bodování a prahové hodnoty Každé dílčí kritérium je hodnoceno na stupnici od 0 do 5: 0: Návrh nesplňuje kritérium nebo jej nelze posoudit z důvodu chybějících nebo neúplných informací. 1 (Nízká): Kritérium je nedostatečně zohledněno nebo existují závažné inherentní nedostatky. 2 (Spravedlivý): Návrh se obecně zabývá kritériem, má však významné nedostatky. 3 (Dobrý): Návrh řeší kritérium dobře, má však řadu nedostatků. 4 (velmi dobře): Návrh se kritériu velmi dobře věnuje, je zde však malý počet nedostatků. 5 (Výborně): Návrh úspěšně řeší všechny relevantní aspekty kritéria. Případné nedostatky jsou drobné. Prahové hodnoty Excelence: Minimální práh 4/5 Dopad: Minimální práh 3,5/5 Kvalita a účinnost implementace: Minimální práh 3/5 Návrhy musí tyto prahové hodnoty splnit nebo překročit, aby mohly být zváženy pro financování. Tipy pro žadatele Jasnost a vize: Jasně formulujte svou dlouhodobou vizi a to, jak váš projekt představuje významný pokrok v technologii. Interdisciplinární přístup: Zdůrazněte interdisciplinární povahu vašeho konsorcia a to, jak projekt zlepšuje. Cesta dopadu: Poskytněte podrobnou cestu dopadu, včetně plánů ochrany duševního vlastnictví, využívání a šíření. Podrobný pracovní plán: Zajistěte, aby byl váš pracovní plán podrobný, s jasnými úkoly, výstupy, milníky a strategiemi pro zmírnění rizik. Přidělování zdrojů: Zdůvodněte přidělování zdrojů a prokažte, že vaše konsorcium má nezbytnou odbornost a kapacitu. Závěr Hodnotící kritéria EIC Pathfinder jsou navržena tak, aby identifikovala projekty s nejvyšším potenciálem průlomových inovací a významným dopadem. Pochopením a sladěním se s těmito kritérii mohou žadatelé zlepšit své návrhy a zvýšit své šance na zajištění financování. EIC Pathfinder nabízí jedinečnou příležitost proměnit vizionářské myšlenky ve skutečnost a pohánět vědecký a technologický pokrok ve prospěch společnosti.

Pochopení požadavků a očekávání TRL pro EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je klíčová iniciativa v rámci programu Horizon Europe, navržená na podporu vysoce rizikového a vysoce ziskového výzkumu zaměřeného na vývoj převratných technologií. Kritickým aspektem EIC Pathfinder je rámec Technology Readiness Level (TRL), který poskytuje systematickou metriku pro posouzení vyspělosti konkrétní technologie. Tento článek se ponoří do požadavků a očekávání TRL pro projekty v rámci EIC Pathfinder a poskytuje komplexní průvodce pro žadatele. Co je TRL? Úrovně připravenosti technologie (TRL) jsou stupnice od 1 do 9, která se používá k měření vyspělosti technologie. Tato stupnice, původně vyvinutá NASA, je nyní široce přijímána organizacemi, včetně Evropské komise, k hodnocení vývojových fází technologických inovací. Zde je stručný přehled stupnice TRL: TRL 1: Základní principy dodržované TRL 2: Koncept technologie formulovaný TRL 3: Experimentální důkaz konceptu TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři TRL 5: Technologie ověřená v relevantním prostředí TRL 6: Technologie demonstrována v relevantních prostředí TRL 7: Demonstrace prototypu systému v operačním prostředí TRL 8: Systém kompletní a kvalifikovaný TRL 9: Skutečný systém ověřený v operačním prostředí Požadavky TRL pro EIC Pathfinder EIC Pathfinder se zaměřuje především na rané fáze vývoje technologie, typicky v rozsahu od TRL 1 do TRL 4 EIC Pathfinder se zaměřuje na podporu počátečního vývoje převratných technologií, přičemž projekty obvykle začínají na úrovních technologické připravenosti (TRL) 1 až 2, kde jsou dodržovány základní principy a formulovány technologické koncepty. Očekávaná koncová TRL pro projekty Pathfinder je obecně mezi TRL 3 a TRL 4. Na TRL 3 projekty dosáhnou experimentálního důkazu konceptu, který demonstruje počáteční proveditelnost prostřednictvím laboratorních experimentů. V TRL 4 je technologie ověřena v laboratorním prostředí a předvádí schopnost fungovat podle očekávání za kontrolovaných podmínek. Tento vývoj má za cíl vytvořit solidní vědecký a technický základ pro budoucí pokrok a potenciální komercializaci. Očekávání v každé fázi TRL pod Pathfinderem jsou následující: TRL 1: Dodržované základní principy V této počáteční fázi jsou pozorovány základní principy nové technologie. Výzkum je primárně teoretický a zaměřuje se na základní vědecké principy, které by mohly být základem budoucích technologických aplikací. Očekávání: Jasná artikulace dodržovaných základních principů. Běžnými výstupy jsou publikace ve vědeckých časopisech nebo prezentace na konferencích. TRL 2: Technologický koncept formulovaný V TRL 2 se zaměření přesouvá na definování technologického konceptu. To zahrnuje hypotetizaci potenciálních aplikací na základě pozorovaných principů a identifikaci nezbytných vědeckých a technických znalostí potřebných k postupu. Očekávání: Formulace jasné a věrohodné technologické koncepce. Očekávají se podrobné teoretické modely a počáteční studie proveditelnosti. TRL 3: Experimentální důkaz konceptu TRL 3 zahrnuje experimentální ověření konceptu technologie. Provádějí se počáteční experimenty a laboratorní studie, aby se prokázalo, že tento koncept je proveditelný. Očekávání: Experimentální data ukazující důkaz konceptu. Ukázka, že teoretické modely fungují za řízených podmínek. TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři V této fázi prochází technologie přísnějším testováním v laboratorním prostředí. Cílem je ověřit funkčnost a výkon technologie oproti očekávaným výsledkům. Očekávání: Výsledky experimentální validace. Vývoj prototypů nebo modelů, které demonstrují schopnosti technologie v laboratorním prostředí. Očekávání od projektů EIC Pathfinder Očekává se, že projekty financované v rámci EIC Pathfinder posunou hranice současných znalostí a technologií. Zde je rozpis očekávání pro projekty v každé fázi TRL: Výzkum v rané fázi (TRL 1-2) Inovace: Projekty by měly navrhovat inovativní a originální nápady, které zpochybňují stávající paradigmata a mají potenciál vést k velkým vědeckým a technologickým průlomům. Vědecká dokonalost: Vysoce kvalitní a pečlivý výzkum je nezbytný. Projekty by měly mít za cíl publikovat ve špičkových vědeckých časopisech a prezentovat se na předních konferencích. Interdisciplinární spolupráce: EIC Pathfinder podporuje spolupráci napříč různými vědeckými disciplínami, aby podpořila nové perspektivy a přístupy. Proof of Concept (TRL 3) Proveditelnost: Projekty by měly mít za cíl demonstrovat proveditelnost technologického konceptu prostřednictvím experimentálního důkazu konceptu. To zahrnuje vývoj a testování počátečních prototypů nebo modelů. Dokumentace: Rozhodující je podrobná dokumentace experimentálních postupů a výsledků. To zahrnuje sběr dat, analýzu a interpretaci. Duševní vlastnictví: Zvažování strategií ochrany duševního vlastnictví (IP). Projekty by měly prozkoumat patentování nebo jiné formy ochrany duševního vlastnictví, kde je to vhodné. Validace v laboratoři (TRL 4) Přísné testování: Projekty by měly provádět přísné testování a validaci technologie v kontrolovaném laboratorním prostředí. To zahrnuje zátěžové testování, hodnocení výkonu a hodnocení spolehlivosti. Vývoj prototypů: Vývoj propracovanějších prototypů, které lze použít pro další testování a ověřování. Cesta ke komercializaci: Projekty by měly začít zkoumat potenciální cesty ke komercializaci, včetně analýzy trhu, potenciálních partnerství a možností financování dalšího rozvoje. Podpora a zdroje EIC Pathfinder poskytuje významnou podporu a zdroje, které pomáhají projektům dosáhnout jejich milníků TRL. To zahrnuje: Financování: Granty až do výše 3 milionů EUR na EIC Pathfinder Open a až 4 miliony EUR na výzvy EIC Pathfinder. V odůvodněných případech lze požadovat vyšší částky. Business Acceleration Services: Přístup k široké škále služeb včetně koučování, mentoringu a příležitostí k vytváření sítí, které pomohou projektům postupovat od výzkumu ke komercializaci. Programoví manažeři EIC: Specializovaní programoví manažeři poskytují poradenství a podporu během celého životního cyklu projektu a pomáhají nasměrovat projekty k úspěšným výsledkům. Závěr EIC Pathfinder je zásadní iniciativa zaměřená na podporu průkopnického výzkumu a inovací v celé Evropě. Tím, že se EIC Pathfinder zaměřuje na rané fáze vývoje technologií a poskytuje podstatnou podporu a zdroje, pomáhá transformovat vizionářské nápady do hmatatelných technologií. Pochopení požadavků a očekávání TRL je zásadní pro žadatele, aby sladili své projekty s cíli EIC Pathfinder, což v konečném důsledku přispívá k pokroku vědy a techniky ve prospěch společnosti.

Komplexní průvodce programem grantového financování EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je klíčovou iniciativou v rámci programu Horizon Europe, jejímž cílem je podpora pokročilého výzkumu s cílem vytvořit vědeckou základnu pro průlomové technologie. EIC Pathfinder podporuje ambiciózní projekty, které posouvají hranice vědy a technologie a pokládají základy pro inovace, které mohou transformovat trhy a řešit globální výzvy. Tento článek poskytuje podrobný přehled o EIC Pathfinder, jeho cílech, možnostech financování, procesu podávání žádostí a hodnotících kritériích. Přehled EIC Pathfinder Cíle EIC Pathfinder EIC Pathfinder je navržen tak, aby podporoval nejranější fáze vědeckého, technologického nebo hluboce technologického výzkumu a vývoje. Jeho hlavní cíle jsou: Rozvoj vědeckých základů: Podporovat průlomové technologie, které mohou narušit stávající trhy nebo vytvořit nové. Výzkum s vysokým rizikem/vysokým ziskem: Podpora projektů, které zahrnují značné riziko, ale mají potenciál pro významné odměny. Interdisciplinární spolupráce: Podpora spolupráce napříč různými vědeckými a technologickými obory za účelem dosažení inovativních průlomů. Klíčové komponenty EIC Pathfinder EIC Pathfinder je rozdělen do dvou hlavních komponent: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open poskytuje podporu pro projekty v jakékoli oblasti vědy, technologie nebo aplikace bez předem definovaných tematických priorit. Zaměřuje se na ranou fázi vývoje budoucích technologií a klade důraz na vysoce rizikový a vysoce ziskový přelomový výzkum v oblasti vědy k technologii. Mezi klíčové vlastnosti patří: Ambiciózní vize: Projekty by měly mít dlouhodobou vizi pro radikálně novou technologii s transformačním potenciálem. Vědecký průlom: Návrhy by měly nastínit konkrétní, neotřelý a ambiciózní průlom vědy směrem k technologii. Přístup s vysokým rizikem/vysokým ziskem: Výzkumný přístup by měl být inovativní a potenciálně riskantní a měl by usilovat o významný pokrok. Výzvy EIC Pathfinder Výzvy EIC Pathfinder se zaměřují na předem definované tematické oblasti se specifickými cíli. Tyto výzvy mají za cíl vytvořit ucelená portfolia projektů, které společně dosahují požadovaných výsledků. Na každou výzvu dohlíží specializovaný programový manažer, který vede projekty ke společným cílům. Mezi klíčové vlastnosti patří: Specifické cíle: Každá výzva má definované cíle a očekávané výsledky. Portfoliový přístup: Od projektů v rámci výzvy se očekává, že budou interagovat a spolupracovat a vzájemně využívat své silné stránky. Specializovaní programoví manažeři: Programoví manažeři hrají proaktivní roli při řízení projektů směrem k úspěšným výsledkům. Financování a podpora EIC Pathfinder nabízí významné financování a podporu vybraným projektům. Financování je poskytováno prostřednictvím grantů na výzkumné a inovační akce. Klíčové podrobnosti jsou: Rozpočet: Celkový orientační rozpočet pro EIC Pathfinder Open je 136 milionů EUR, zatímco rozpočet pro EIC Pathfinder Challenges je 120 milionů EUR. Výše grantu: Pro EIC Pathfinder Open jsou typické granty až do výše 3 milionů EUR, i když lze v odůvodněných případech požadovat i vyšší částky. U výzev EIC Pathfinder mohou granty činit až 4 miliony EUR. Míra financování: Míra financování je 1001 TP18T způsobilých nákladů. Kromě finanční podpory získají úspěšní žadatelé přístup k široké škále služeb pro urychlení podnikání, včetně koučování, mentoringu a příležitostí k vytváření sítí. Proces podání žádosti Proces podání žádosti o EIC Pathfinder zahrnuje několik kroků: Předložení návrhu: Návrhy musí být předloženy prostřednictvím portálu EU pro financování a výběrové řízení. Kontrola přijatelnosti a způsobilosti: U návrhů se kontroluje, zda splňují kritéria způsobilosti. Hodnocení: Návrhy jsou hodnoceny odbornými hodnotiteli na základě předem definovaných kritérií. Rozhodnutí o financování: Konečné rozhodnutí o financování je učiněno na základě výsledků hodnocení. Kritéria způsobilosti Požadavky na konsorcium: V případě projektů spolupráce musí konsorcium zahrnovat alespoň tři nezávislé právnické osoby z různých členských států nebo přidružených zemí. Projekty s jedním příjemcem: V určitých případech se mohou přihlásit jednotlivé subjekty, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumné organizace. Hodnotící kritéria Návrhy jsou hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: Excelence: Včetně novosti a ambicí vize, solidnosti přístupu a interdisciplinární povahy projektu. Dopad: Posouzení potenciálních transformačních účinků, inovačního potenciálu a opatření pro šíření a využívání výsledků. Realizace: Hodnocení kvality a efektivity pracovního plánu, alokace zdrojů a schopnosti konsorcia. Výzvy EIC Pathfinder pro rok 2024 Pracovní program pro rok 2024 zahrnuje několik konkrétních výzev v rámci EIC Pathfinder. Tyto výzvy se zaměřují na strategické oblasti zájmu Evropské unie, jako jsou: Zařízení Solar-to-X: Vývoj obnovitelných paliv, chemikálií a materiálů jako cest ke zmírnění změny klimatu. Cement a beton jako jímky uhlíku: Inovativní materiály pro absorpci oxidu uhličitého. Přírodou inspirované alternativy pro balení potravin: Vytváření udržitelných obalových řešení. Nanoelektronika pro energeticky účinná inteligentní zařízení: Pokrok v energeticky účinných technologiích. Ochrana vesmírné infrastruktury EU: Posílení odolnosti a udržitelnosti vesmírných operací. Závěr EIC Pathfinder je klíčovou iniciativou v rámci programu Horizon Europe, která podněcuje pokročilý výzkum k vývoji průlomových technologií. Podporou vysoce rizikových/vysoce ziskových projektů se značným financováním a komplexními podpůrnými službami se EIC Pathfinder zaměřuje na podporu inovací, které mohou transformovat trhy, řešit globální výzvy a postavit Evropu jako lídra v oblasti špičkových technologií. Výzkumní pracovníci, začínající podniky, malé a střední podniky a inovátoři se vyzývají, aby využili této příležitosti k posunutí hranic vědy a techniky a významně ovlivnili budoucnost. Výzvy EIC Pathfinder odemykání budoucnosti obnovitelné energie: Výzva EIC Pathfinder o „zařízeních Solar-to-X“ V době, kdy změna klimatu představuje významnou hrozbu pro globální ekosystémy a ekonomiky, zaujal European Innovation Council (EIC) proaktivní postoj se svým Pathfinderem. Výzva na téma „Zařízení Solar-to-X“. Tato iniciativa v rámci pracovního programu EIC 2024 se snaží urychlit vývoj převratných technologií, které přeměňují sluneční energii na různé užitečné formy, jako jsou obnovitelná paliva, chemikálie a materiály. Řešením této výzvy se EIC zaměřuje na zmírnění dopadů změny klimatu a podporu udržitelných průmyslových procesů, čímž přispívá k cílům zelené transformace Evropské unie. Vize a cíle Výzva „Solar-to-X Devices“ je poháněna vizionářským přístupem k využití solární energie nad rámec výroby elektřiny. Předpokládá přeměnu sluneční energie na všestranné a skladovatelné formy energie a materiálů, které lze využít v různých aplikacích. Mezi hlavní cíle této výzvy patří: Decentralizovaná výroba z obnovitelných zdrojů: Vývoj technologií, které umožňují místní a decentralizovanou výrobu obnovitelných paliv, chemikálií a materiálů. Zmírňování změny klimatu: Snížení emisí skleníkových plynů nahrazením procesů založených na fosilních palivech udržitelnými alternativami poháněnými sluneční energií. Technologické inovace: Posouvání hranic současných solárních technologií k dosažení vyšší účinnosti, hospodárnosti a škálovatelnosti. Rozsah … Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ