Przygotowanie udanej propozycji: kompleksowy przewodnik po otwartym szablonie programu Horizon Europe EIC Pathfinder

Projekt „Horyzont Europa EIC Pathfinder” stanowi dla badaczy i innowatorów znaczącą szansę na zabezpieczenie finansowania przełomowych projektów. Aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces, ważne jest, aby starannie przygotować propozycję, upewniając się, że jest ona zgodna z dostarczoną strukturą i wytycznymi. W tym artykule szczegółowo opisano standardowy formularz wniosku (Część B) i przedstawiono kompleksowy przewodnik dotyczący tworzenia atrakcyjnego opisu technicznego projektu. Uwaga: ten artykuł służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie gwarantuje się jego dokładności. Wszelkie prawa należą do oryginalnych autorów szablonów. Zrozumienie szablonu wniosku Wniosek składa się z dwóch głównych części: Część A: Ta część jest generowana przez system informatyczny na podstawie informacji wprowadzonych za pośrednictwem systemu składania wniosków w portalu Funding & Tenders. Zawiera szczegółowe informacje administracyjne dotyczące projektu i organizacji uczestniczących. Część B: To jest narracyjna część Twojej propozycji, w której szczegółowo opisujesz techniczne aspekty swojego projektu. Część B należy przesłać w formacie PDF i przestrzegać specjalnego szablonu, który uwzględnia trzy podstawowe kryteria oceny: doskonałość, wpływ oraz jakość i efektywność wdrożenia. Sekcja 1: Doskonałość Pierwsza część Części B skupia się na doskonałości wniosku. W tym miejscu musisz jasno wyrazić wizjonerskie aspekty swojego projektu i jego potencjał do przesuwania granic obecnej technologii i nauki. Wizja długoterminowa: opisz swoją wizję radykalnie nowej technologii, do realizacji której projekt przyczyni się w dłuższej perspektywie. Podkreśl transformacyjny potencjał tej technologii. Przełom w nauce w stronę technologii: Wyjaśnij przełom w nauce w stronę technologii, który ma zostać osiągnięty w ramach projektu. Omów nowość i ambicje swojego podejścia w porównaniu z obecnym stanem wiedzy oraz opisz, w jaki sposób ten przełom wpłynie na przewidywaną technologię. Cele: Przedstaw konkretne cele projektu, upewniając się, że są one mierzalne, weryfikowalne i realistycznie osiągalne w czasie trwania projektu. Wyszczególnij ogólną metodologię i wyjaśnij jej przydatność w rozwiązaniu wątpliwości naukowych i technologicznych. Interdyscyplinarność: opisz, w jaki sposób Twój projekt łączy wkład z różnych dyscyplin naukowych i technologicznych. Wyjaśnij wartość dodaną tego interdyscyplinarnego podejścia w osiąganiu celów projektu. Sekcja 2: Wpływ Druga część dotyczy wpływu Twojego projektu. Ta sekcja ma kluczowe znaczenie dla wykazania szerszego znaczenia Twoich badań i ich potencjału w zakresie napędzania innowacji i zmian społecznych. Wpływ długoterminowy: opisz szczegółowo potencjalny wpływ Twojej technologii na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Wyjaśnij, w jaki sposób Twój projekt przyczyni się do długoterminowych pozytywnych zmian. Potencjał innowacji: Podkreśl potencjał swojego projektu w zakresie generowania przełomowych innowacji i tworzenia nowych rynków. Opisz środki, jakie podejmiesz, aby chronić i wykorzystywać wyniki swojego projektu. Komunikacja i rozpowszechnianie: Zaplanuj sposób komunikowania i rozpowszechniania wyników projektu wśród interesariuszy, społeczności naukowej i opinii publicznej. Upewnij się, że te działania zmaksymalizują wpływ projektu. Sekcja 3: Jakość i efektywność wdrożenia Ostatnia sekcja dotyczy jakości i efektywności wdrożenia. Ta część skupia się na praktycznych aspektach realizacji projektu. Plan pracy i przydział zasobów: Przedstaw szczegółowy plan pracy, obejmujący pakiety prac, zadania i rezultaty. Wyjaśnij alokację zasobów i uzasadnij ich adekwatność i stosowność. Jakość konsorcjum: Proszę opisać skład konsorcjum, podkreślając wiedzę specjalistyczną i komplementarność zaangażowanych partnerów. Podkreśl poprzednią udaną współpracę i określ role każdego uczestnika. Tabele i załączniki Aby uzasadnić narrację, należy załączyć kilka tabel wyszczególniających pakiety prac, produkty dostarczane, kamienie milowe, krytyczne ryzyka i wysiłki personelu. Dodatkowo, w zależności od zaproszenia, może być konieczne dołączenie załączników zawierających dalsze informacje na temat konkretnych aspektów, takich jak badania kliniczne, wsparcie finansowe dla osób trzecich, kwestie bezpieczeństwa i względy etyczne. Instrukcje dotyczące formatowania i składania Wniosek musi być zgodny ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi formatowania: Czcionka i odstępy: użyj Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) lub Nimbus Roman No. 9 L (Linux) z minimalnym rozmiarem czcionki 11 punktów i standardowe odstępy między znakami. Rozmiar strony i marginesy: Rozmiar strony to A4 z marginesami co najmniej 15 mm ze wszystkich stron. Limit stron: Łączna długość sekcji 1, 2 i 3 nie powinna przekraczać 20 stron. Podsumowanie Przygotowanie pomyślnego wniosku w ramach otwartego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa EIC Pathfinder” wymaga szczególnej dbałości o szczegóły i przestrzegania określonego szablonu. Jasno określając doskonałość, wpływ i jakość projektu oraz upewniając się, że uwzględniono wszystkie wymagane tabele i załączniki, możesz znacznie zwiększyć swoje szanse na zabezpieczenie finansowania innowacyjnych badań. Bardziej szczegółowe wskazówki można znaleźć w szablonie pełnego wniosku i instrukcjach dostępnych w portalu Funding & Tenders. Szablon oferty Część B: Opis techniczny TYTUŁ WNIOSKU [Ten dokument jest oznaczony tagiem. Nie usuwaj tagów; są potrzebne do przetwarzania.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Doskonałość #@REL-EVA-RE@# 1.1 Długoterminowa wizja #@PRJ-OBJ-PO@# Opisz swoją wizję radykalnie nowej technologii , do czego projekt przyczyniłby się w dłuższej perspektywie. 1.2 Przełom w nauce w kierunku technologii Proszę opisać konkretnie przełom w projekcie w dziedzinie nauki w kierunku technologii. Omów nowatorstwo i ambicję proponowanego przełomu w stosunku do stanu techniki. Opisać wkład przełomu naukowo-technologicznego w realizację przewidywanej technologii. 1.3 Cele Opisz cele proponowanej pracy. Wyjaśnij, w jakim stopniu są one konkretne, wiarygodne, mierzalne, weryfikowalne i realistycznie osiągalne w czasie trwania projektu. Opisz ogólną metodologię, w tym koncepcje, modele i założenia leżące u podstaw Twojej pracy. Wyjaśnij jego przydatność w radzeniu sobie z niepewnościami naukowymi i technologicznymi oraz w jaki sposób umożliwia alternatywne kierunki i opcje. 1.4 Interdyscyplinarność Proszę opisać proponowane podejście interdyscyplinarne, angażujące wkład różnych dyscyplin naukowych i technologicznych. Wyjaśnij, w jakim stopniu połączenie dyscyplin przynosi nową współpracę naukową i w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia proponowanego przełomu. 2. Wpływ #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Wpływ długoterminowy Proszę opisać potencjalne pozytywne skutki transformacyjne, jakie przewidywana nowa technologia będzie miała na naszą gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. 2.2 Potencjał innowacyjny Opisz przewidywany potencjał nowej technologii w zakresie generowania przełomowych innowacji w przyszłości i… Czytaj więcej

Przegląd EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator: różnice i oczekiwania TRL

European Innovation Council (EIC) w ramach programu „Horyzont Europa” oferuje trzy odrębne programy wspierające cały cykl życia innowacji: EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator. Każdy program jest ukierunkowany na różne etapy rozwoju technologii, zapewniając dostosowane do potrzeb finansowanie i wsparcie, które pomoże przełomowym innowacjom dotrzeć na rynek. W tym przeglądzie wyjaśniono różnice między tymi programami, ich specyficzne wymagania i sposób, w jaki są one powiązane poprzez oczekiwania dotyczące poziomu gotowości technologicznej (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator są szczegółowo zaprojektowane w celu zapewnienia wszechstronnego wsparcia w całym cyklu życia innowacji, umożliwiając firmom czerpanie korzyści z ciągłego pozyskiwania dotacji od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder wspiera badania obarczone wysokim ryzykiem na wczesnym etapie w celu odkrywania nowatorskich pomysłów i osiągnąć dowód koncepcji (TRL 1-4). Udane projekty Pathfinder mogą następnie przejść do etapu EIC Transition, który pomaga zweryfikować i wykazać wykonalność tych technologii w odpowiednich środowiskach (TRL 3–6), wypełniając lukę między gotowością badawczą a gotowością rynkową. Wreszcie, EIC Accelerator oferuje ukierunkowane wsparcie dla innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek (TRL 5-9), zapewniając zarówno dotacje, jak i inwestycje kapitałowe, aby pomóc firmom w komercjalizacji ich produktów, skalowaniu ich działalności i zakłócaniu istniejących rynków. Ten płynny postęp gwarantuje, że innowacyjne firmy mogą stale rozwijać swoje technologie od wstępnej koncepcji po pełne wdrożenie na rynku, wykorzystując kompleksowe mechanizmy finansowania i wsparcia EIC na każdym krytycznym etapie. EIC Pathfinder Cel EIC Pathfinder wspiera wizjonerskie badania i eksplorację odważnych pomysłów w celu stworzenia przełomowych technologii. Koncentruje się na badaniach na wczesnym etapie, aby położyć podwaliny pod innowacje transformacyjne. Kluczowe cechy Zakres finansowania: Wspiera projekty badawcze wysokiego ryzyka i przynoszące duże zyski, które badają nowe możliwości technologiczne. TRL Focus: Przede wszystkim celuje w TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Przestrzegane są podstawowe zasady. TRL 2: Sformułowano koncepcję technologii. TRL 3: Eksperymentalny dowód słuszności koncepcji. TRL 4: Technologia potwierdzona w laboratorium. Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla konsorcjów składających się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych z różnych Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. Pojedyncze podmioty, takie jak MŚP z branży zaawansowanych technologii i organizacje badawcze, mogą również składać wnioski. Propozycja: Należy przedstawić wizjonerski projekt badawczy wysokiego ryzyka z dużym potencjałem przełomu naukowego i technologicznego. Wysokość dofinansowania: Do 3 mln EUR na Pathfinder Open, do 4 mln EUR na Pathfinder Challenges. Stopa dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych. EIC Transition Cel EIC Transition ma na celu wypełnienie luki pomiędzy badaniami na wczesnym etapie a gotowością rynkową. Koncentruje się na dojrzewaniu i walidacji technologii opracowanych w ramach EIC Pathfinder i innych projektów finansowanych przez UE. Kluczowe funkcje Zakres finansowania: Wspiera działania mające na celu walidację i wykazanie wykonalności nowych technologii w środowiskach istotnych dla aplikacji. TRL Focus: Docelowe TRL 3 do TRL 6. Początkowy TRL: TRL 3 (eksperymentalny dowód koncepcji) lub TRL 4 (technologia potwierdzona w laboratorium). Zakończenie TRL: TRL 5 (Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku) do TRL 6 (Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku). Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla pojedynczych podmiotów (MŚP, firm typu spin-off, startupów, organizacji badawczych, uniwersytetów) lub konsorcjów (2-5 podmiotów) z Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. Propozycja: Należy opierać się na wynikach poprzednich projektów EIC Pathfinder, FET (technologie przyszłości i wschodzące) lub innych projektów finansowanych przez UE. Propozycje powinny zawierać szczegółowy plan prac w zakresie walidacji technologii i rozwoju biznesu. Kwota dofinansowania: do 2,5 mln EUR, w uzasadnionych przypadkach możliwe są wyższe kwoty. Stopa dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych. EIC Accelerator Cel EIC Accelerator wspiera indywidualne MŚP, w tym start-upy i spółki typu spin-off, w opracowywaniu i zwiększaniu skali innowacji o dużym wpływie, które mogą stworzyć nowe rynki lub zakłócać istniejące. Kluczowe cechy Zakres finansowania: Zapewnia zarówno dotacje, jak i inwestycje kapitałowe, aby pomóc MŚP we wprowadzaniu ich innowacji na rynek. TRL Focus: Docelowe TRL 5 do TRL 9. Początkowy TRL: TRL 5 (Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku) lub TRL 6 (Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku). Zakończenie TRL: TRL 8 (System kompletny i kwalifikowany) do TRL 9 (Rzeczywisty system sprawdzony w środowisku operacyjnym). Wymagania Kwalifikowalność: Otwarte dla indywidualnych MŚP z Państw Członkowskich lub Krajów Stowarzyszonych. O blended finance (dotacja + kapitał własny) mogą ubiegać się także spółki o średniej kapitalizacji (firmy zatrudniające do 500 pracowników). Propozycja: musi przedstawiać innowację o wysokim potencjale, z mocnym uzasadnieniem biznesowym i wyraźnym potencjałem rynkowym. Propozycje powinny zawierać plan komercjalizacji i skalowania. Finansowanie Kwota dotacji: Do 2,5 mln EUR w przypadku wsparcia wyłącznie w formie dotacji, z możliwością dodatkowej inwestycji kapitałowej do 15 mln EUR. Stopa finansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku komponentu dotacyjnego, komponentu kapitałowego ustalonego na podstawie potrzeb inwestycyjnych. Łączenie programów poprzez oczekiwania TRL – od wczesnych badań do gotowości rynkowej Trzy programy EIC zaprojektowano tak, aby wspierać pełny cykl życia innowacji, od badań na wczesnym etapie do wejścia na rynek: EIC Pathfinder (TRL 1-4): koncentruje się na badaniach podstawowych i doświadczalnym dowodzie koncepcję, kładąc podwaliny naukowe i technologiczne pod przyszłe innowacje. EIC Transition (TRL 3-6): Wypełnia lukę pomiędzy badaniami odkrywczymi a gotowością rynkową poprzez walidację i demonstrację technologii w odpowiednich środowiskach. EIC Accelerator (TRL 5-9): Wspiera rozwój, komercjalizację i skalowanie innowacji gotowych do wprowadzenia na rynek, pomagając MŚP we wprowadzaniu ich produktów na rynek. Płynna progresja od EIC Pathfinder do EIC Transition: projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację koncepcji i zatwierdzenie laboratoryjne w ramach EIC Pathfinder, mogą przejść do EIC Transition w celu dalszej walidacji i demonstracji w odpowiednich środowiskach. EIC Transition do EIC Accelerator: Po sprawdzeniu i zademonstrowaniu technologii w odpowiednich środowiskach można je przejść do EIC Accelerator w celu ostatecznego rozwoju, wejścia na rynek i skalowania. Podsumowanie EIC Pathfinder: Badania na wczesnym etapie (TRL 1-4), projekty wizjonerskie i wysokiego ryzyka. EIC Transition: Łączenie badań i rynku (TRL 3-6), walidacja technologii i demonstracja. EIC Accelerator: Gotowość rynkowa i skalowanie (TRL 5-9), wsparcie komercjalizacji dla MŚP. Rozumiejąc odrębne role i oczekiwania TRL w stosunku do każdego programu EIC, innowatorzy mogą strategicznie zaplanować ścieżkę rozwoju projektu, zapewniając płynny postęp od przełomowych badań do pomyślnego wprowadzenia na rynek.

Poruszanie się po kryteriach oceny EIC Pathfinder: kompleksowy przewodnik

European Innovation Council (EIC) Pathfinder to sztandarowy program w ramach programu „Horyzont Europa”, którego celem jest wspieranie projektów badawczych wysokiego ryzyka i przynoszących duże korzyści, których celem jest opracowanie przełomowych technologii. Zrozumienie kryteriów oceny wniosków EIC Pathfinder ma kluczowe znaczenie dla wnioskodawców ubiegających się o finansowanie. Artykuł ten zawiera szczegółowy przegląd kryteriów oceny EIC Pathfinder, oferując wgląd w to, czego oceniający szukają we wnioskach i w jaki sposób wnioskodawcy mogą dostosować swoje projekty, aby spełnić te oczekiwania. Przegląd procesu oceny Proces oceny wniosków EIC Pathfinder jest rygorystyczny i obejmuje wiele etapów. Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów oceniających w oparciu o trzy główne kryteria: doskonałość, wpływ oraz jakość i efektywność wdrożenia. Każde kryterium ma określone podkryteria, które zapewniają uporządkowane ramy oceny. Etapy oceny Ocena indywidualna: Każdy wniosek jest najpierw oceniany indywidualnie przez co najmniej czterech ekspertów oceniających. Grupa konsensusowa: Osoby oceniające omawiają swoje indywidualne oceny i osiągają konsensus w sprawie ocen i komentarzy. Przegląd panelu: Panel oceniających przegląda raporty konsensusowe i finalizuje rankingi. Szczegółowe kryteria oceny 1. Doskonałość Kryterium doskonałości ocenia jakość naukową i technologiczną wniosku. Jest to kryterium o największej wadze, odzwierciedlające skupienie się EIC Pathfinder na przełomowych badaniach. Podkryteria: Wizja długoterminowa: Pytanie kluczowe: Na ile przekonująca jest wizja radykalnie nowej technologii? Oczekiwanie: wnioski powinny wyrażać jasną i ambitną wizję nowatorskiej technologii, która może przekształcić gospodarkę i społeczeństwo. Przełom w nauce w kierunku technologii: kluczowe pytanie: jak konkretny, nowatorski i ambitny jest proponowany przełom? Oczekiwanie: Proponowane badania powinny stanowić znaczący postęp w stosunku do obecnych technologii i potencjalnie stanowić poważny przełom naukowy. Cele: Kluczowe pytanie: Na ile konkretne i wiarygodne są cele? Oczekiwanie: Cele powinny być jasno określone, możliwe do osiągnięcia i zgodne z ogólną wizją. Podejście badawcze powinno opierać się na wysokim ryzyku i dużych zyskach. Interdyscyplinarność: Kluczowe pytanie: Jak istotne jest podejście interdyscyplinarne? Oczekiwanie: Wnioski powinny wykazywać dobrze zintegrowane podejście interdyscyplinarne, łączące wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin w celu osiągnięcia przełomu. 2. Wpływ Kryterium wpływu ocenia potencjał proponowanej technologii w zakresie generowania znaczących korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Podkryteria: Długoterminowy wpływ: Kluczowe pytanie: Jak znaczące są potencjalne efekty transformacyjne? Oczekiwanie: Przewidywana technologia powinna mieć potencjał do tworzenia nowych rynków, poprawy jakości życia lub sprostania globalnym wyzwaniom. Potencjał innowacji: Kluczowe pytanie: W jakim stopniu technologia ma potencjał w zakresie przełomowych innowacji? Oczekiwanie: Propozycje powinny wyznaczać jasną drogę do innowacji, łącznie ze środkami ochrony i wykorzystania własności intelektualnej. Komunikacja i rozpowszechnianie: kluczowe pytanie: w jakim stopniu odpowiednie są środki w celu maksymalizacji oczekiwanych wyników i wpływu? Oczekiwanie: Propozycje powinny zawierać solidny plan rozpowszechniania wyników i podnoszenia świadomości na temat potencjału projektu. 3. Jakość i efektywność realizacji Kryterium to ocenia wykonalność planu projektu i zdolność konsorcjum do realizacji proponowanych badań. Podkryteria: Plan pracy: Kluczowe pytanie: Jak spójny i skuteczny jest plan pracy i środki ograniczające ryzyko? Oczekiwanie: Plan pracy powinien być szczegółowy i dobrze zorganizowany, z jasno określonymi zadaniami, rezultatami, kamieniami milowymi i harmonogramem. Należy wdrożyć strategie zarządzania ryzykiem. Alokacja zasobów: Kluczowe pytanie: Jak właściwa i skuteczna jest alokacja zasobów? Oczekiwanie: Zasoby, w tym budżet i personel, powinny zostać odpowiednio przydzielone, aby zapewnić powodzenie projektu. Jakość konsorcjum: Kluczowe pytanie: W jakim stopniu konsorcjum posiada niezbędny potencjał i wiedzę specjalistyczną? Oczekiwanie: Konsorcjum powinno składać się z wysokiej jakości, uzupełniających się partnerów, posiadających potwierdzoną wiedzę specjalistyczną i możliwości przeprowadzenia proponowanych badań. Punktacja i progi Każde podkryterium jest oceniane w skali od 0 do 5: 0: Wniosek nie spełnia kryterium lub nie może zostać oceniony ze względu na brakujące lub niekompletne informacje. 1 (Słaby): Kryterium nie zostało odpowiednio uwzględnione lub występują poważne, nieodłączne uchybienia. 2 (Zadowalający): Wniosek zasadniczo uwzględnia to kryterium, ale zawiera istotne uchybienia. 3 (dobrze): Wniosek dobrze spełnia to kryterium, ale zawiera szereg niedociągnięć. 4 (bardzo dobrze): Wniosek bardzo dobrze spełnia to kryterium, ale zawiera niewielką liczbę niedociągnięć. 5 (bardzo dobry): wniosek pomyślnie uwzględnia wszystkie istotne aspekty tego kryterium. Wszelkie niedociągnięcia są niewielkie. Progi Doskonałość: Minimalny próg 4/5 Wpływ: Minimalny próg 3,5/5 Jakość i efektywność wdrożenia: Minimalny próg 3/5 Wnioski muszą spełniać lub przekraczać te progi, aby mogły zostać uwzględnione w finansowaniu. Wskazówki dla wnioskodawców Jasność i wizja: Jasno przedstaw swoją długoterminową wizję i pokaż, w jaki sposób Twój projekt reprezentuje znaczący postęp technologiczny. Podejście interdyscyplinarne: podkreśl interdyscyplinarny charakter konsorcjum i sposób, w jaki usprawnia ono projekt. Ścieżka wpływu: Podaj szczegółową ścieżkę wpływu, w tym plany ochrony, wykorzystania i rozpowszechniania własności intelektualnej. Szczegółowy plan pracy: Upewnij się, że Twój plan pracy jest szczegółowy i zawiera jasne zadania, rezultaty, kamienie milowe i strategie ograniczania ryzyka. Alokacja zasobów: uzasadnij przydział zasobów i wykaż, że konsorcjum posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną i potencjał. Wniosek Kryteria oceny EIC Pathfinder mają na celu identyfikację projektów o najwyższym potencjale przełomowej innowacji i znaczącym wpływie. Rozumiejąc te kryteria i dostosowując się do nich, wnioskodawcy mogą ulepszyć swoje wnioski i zwiększyć swoje szanse na zabezpieczenie finansowania. EIC Pathfinder oferuje wyjątkową możliwość przekształcenia wizjonerskich pomysłów w rzeczywistość, napędzając postęp naukowy i technologiczny z korzyścią dla społeczeństwa.

Zrozumienie wymagań i oczekiwań TRL wobec EIC Pathfinder

Pathfinder European Innovation Council (EIC) to kluczowa inicjatywa w ramach programu „Horyzont Europa”, mająca na celu wspieranie badań obarczonych wysokim ryzykiem i przynoszących duże zyski, mających na celu opracowanie przełomowych technologii. Krytycznym aspektem EIC Pathfinder są ramy poziomu gotowości technologicznej (TRL), które zapewniają systematyczną miarę oceny dojrzałości określonej technologii. W tym artykule szczegółowo opisano wymagania i oczekiwania TRL dotyczące projektów w ramach EIC Pathfinder, zapewniając wnioskodawcom kompleksowy przewodnik. Co to jest TRL? Poziomy gotowości technologicznej (TRL) to skala od 1 do 9 używana do pomiaru dojrzałości technologii. Skala ta, pierwotnie opracowana przez NASA, jest obecnie powszechnie stosowana przez organizacje, w tym Komisję Europejską, do oceny etapów rozwoju innowacji technologicznych. Oto krótki przegląd skali TRL: TRL 1: Przestrzegane podstawowe zasady TRL 2: Sformułowana koncepcja technologii TRL 3: Eksperymentalny dowód słuszności koncepcji TRL 4: Technologia zwalidowana w laboratorium TRL 5: Technologia zwalidowana w odpowiednim środowisku TRL 6: Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku środowisko TRL 7: Demonstracja prototypu systemu w środowisku operacyjnym TRL 8: System kompletny i kwalifikowany TRL 9: Rzeczywisty system sprawdzony w środowisku operacyjnym TRL Wymagania dla EIC Pathfinder EIC Pathfinder koncentruje się przede wszystkim na wczesnych etapach rozwoju technologii, zazwyczaj od TRL 1 do TRL 4 EIC Pathfinder koncentruje się na wspieraniu wczesnego etapu rozwoju przełomowych technologii, przy czym projekty zazwyczaj rozpoczynają się od poziomów gotowości technologicznej (TRL) 1 do 2, gdzie przestrzegane są podstawowe zasady i formułowane koncepcje technologiczne. Oczekiwany końcowy TRL dla projektów Pathfinder mieści się zazwyczaj pomiędzy TRL 3 a TRL 4. Na poziomie TRL 3 projekty osiągają eksperymentalny dowód słuszności koncepcji, wykazując wstępną wykonalność poprzez eksperymenty laboratoryjne. W ramach TRL 4 technologia jest sprawdzana w środowisku laboratoryjnym, wykazując zdolność do działania zgodnie z oczekiwaniami w kontrolowanych warunkach. Celem tego postępu jest stworzenie solidnych podstaw naukowych i technicznych pod przyszłe postępy i potencjalną komercjalizację. Oczekiwania na każdym etapie TRL w ramach Pathfindera są następujące: TRL 1: Przestrzeganie podstawowych zasad Na tym początkowym etapie przestrzegane są podstawowe zasady nowej technologii. Badania mają charakter przede wszystkim teoretyczny i skupiają się na podstawowych zasadach naukowych, które mogą stanowić podstawę przyszłych zastosowań technologicznych. Oczekiwanie: Jasne sformułowanie przestrzeganych podstawowych zasad. Częstym efektem są publikacje w czasopismach naukowych czy prezentacje na konferencjach. TRL 2: Sformułowana koncepcja technologii W TRL 2 uwaga przesuwa się na zdefiniowanie koncepcji technologii. Obejmuje to postawienie hipotezy o potencjalnych zastosowaniach w oparciu o zaobserwowane zasady i identyfikację niezbędnej wiedzy naukowej i technicznej wymaganej do kontynuowania. Oczekiwanie: Sformułowanie jasnej i wiarygodnej koncepcji technologicznej. Oczekuje się szczegółowych modeli teoretycznych i wstępnych studiów wykonalności. TRL 3: Eksperymentalna weryfikacja koncepcji TRL 3 obejmuje eksperymentalną weryfikację koncepcji technologicznej. Prowadzone są wstępne eksperymenty i badania laboratoryjne, aby wykazać, że koncepcja jest wykonalna. Oczekiwanie: dane eksperymentalne potwierdzające słuszność koncepcji. Wykazanie, że modele teoretyczne działają w kontrolowanych warunkach. TRL 4: Technologia zatwierdzona w laboratorium Na tym etapie technologia przechodzi bardziej rygorystyczne testy w środowisku laboratoryjnym. Celem jest sprawdzenie funkcjonalności i wydajności technologii w porównaniu z oczekiwanymi wynikami. Oczekiwanie: Wyniki walidacji eksperymentalnej. Opracowanie prototypów lub modeli demonstrujących możliwości technologii w warunkach laboratoryjnych. Oczekiwania wobec projektów EIC Pathfinder Oczekuje się, że projekty finansowane w ramach EIC Pathfinder przesuną granice obecnej wiedzy i technologii. Oto zestawienie oczekiwań wobec projektów na każdym etapie TRL: Badania na wczesnym etapie (TRL 1-2) Innowacje: w projektach należy proponować innowacyjne i oryginalne pomysły, które podważają istniejące paradygmaty i mogą potencjalnie doprowadzić do znaczących przełomów naukowych i technologicznych. Doskonałość naukowa: Niezbędne są wysokiej jakości, rygorystyczne badania. Projekty powinny mieć na celu publikację w czołowych czasopismach naukowych i prezentację na wiodących konferencjach. Współpraca interdyscyplinarna: EIC Pathfinder zachęca do współpracy w różnych dyscyplinach naukowych w celu wspierania nowych perspektyw i podejść. Weryfikacja koncepcji (TRL 3) Wykonalność: Celem projektów powinno być wykazanie wykonalności koncepcji technologii poprzez eksperymentalny dowód słuszności koncepcji. Obejmuje to opracowywanie i testowanie wstępnych prototypów lub modeli. Dokumentacja: Szczegółowa dokumentacja procedur eksperymentalnych i wyników jest kluczowa. Obejmuje to gromadzenie, analizę i interpretację danych. Własność intelektualna: rozważenie strategii ochrony własności intelektualnej (IP). W stosownych przypadkach w projektach należy rozważyć możliwość patentowania lub innych form ochrony własności intelektualnej. Walidacja w laboratorium (TRL 4) Rygorystyczne testy: W projektach należy przeprowadzić rygorystyczne testy i walidację technologii w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym. Obejmuje to testy warunków skrajnych, ocenę wydajności i ocenę niezawodności. Opracowanie prototypu: Opracowanie bardziej dopracowanych prototypów, które można wykorzystać do dalszych testów i walidacji. Droga do komercjalizacji: W ramach projektów należy rozpocząć badanie potencjalnych ścieżek komercjalizacji, w tym analizę rynku, potencjalne partnerstwa i możliwości finansowania dalszego rozwoju. Wsparcie i zasoby EIC Pathfinder zapewnia znaczne wsparcie i zasoby, aby pomóc projektom w osiągnięciu kamieni milowych TRL. Obejmuje to: Finansowanie: Dotacje w wysokości do 3 milionów euro na EIC Pathfinder Open i do 4 milionów euro na EIC Pathfinder Challenges. W uzasadnionych przypadkach można zażądać większych kwot. Usługi przyspieszania rozwoju biznesu: Dostęp do szerokiej gamy usług, w tym coachingu, mentoringu i możliwości tworzenia sieci kontaktów, aby pomóc projektom w postępie od badań do komercjalizacji. Menedżerowie programów EIC: Dedykowani menedżerowie programów zapewniają wskazówki i wsparcie przez cały cykl życia projektu, pomagając w kierowaniu projektami w stronę pomyślnych wyników. Wniosek EIC Pathfinder to istotna inicjatywa mająca na celu wspieranie przełomowych badań i innowacji w całej Europie. Koncentrując się na wczesnych etapach rozwoju technologii i zapewniając znaczne wsparcie i zasoby, EIC Pathfinder pomaga przekształcić wizjonerskie pomysły w namacalne technologie. Zrozumienie wymagań i oczekiwań TRL ma kluczowe znaczenie dla wnioskodawców, aby mogli dostosować swoje projekty do celów EIC Pathfinder, ostatecznie przyczyniając się do rozwoju nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa.

Kompleksowy przewodnik po programie finansowania dotacji EIC Pathfinder

Pathfinder European Innovation Council (EIC) to kluczowa inicjatywa w ramach programu „Horyzont Europa”, której celem jest wspieranie zaawansowanych badań w celu opracowania podstaw naukowych dla przełomowych technologii. EIC Pathfinder wspiera ambitne projekty, które przesuwają granice nauki i technologii, kładąc podwaliny pod innowacje, które mogą przekształcić rynki i stawić czoła globalnym wyzwaniom. Artykuł ten zawiera szczegółowy przegląd projektu EIC Pathfinder, jego celów, możliwości finansowania, procesu składania wniosków i kryteriów oceny. EIC Pathfinder Przegląd Cele EIC Pathfinder EIC Pathfinder został zaprojektowany do wspierania najwcześniejszych etapów badań naukowych, technologicznych lub zaawansowanych technologii. Jego główne cele to: Rozwój podstaw naukowych: wspieranie przełomowych technologii, które mogą zakłócać istniejące rynki lub tworzyć nowe. Badania wysokiego ryzyka/przynoszące duże zyski: zachęcanie do projektów, które wiążą się ze znacznym ryzykiem, ale mogą potencjalnie przynieść znaczne korzyści. Współpraca interdyscyplinarna: promowanie współpracy w różnych dyscyplinach naukowych i technologicznych w celu osiągnięcia innowacyjnych przełomów. Kluczowe komponenty EIC Pathfinder EIC Pathfinder jest podzielony na dwa główne komponenty: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open zapewnia wsparcie dla projektów w dowolnej dziedzinie nauki, technologii lub zastosowań bez wcześniej zdefiniowanych priorytetów tematycznych. Jego celem jest wczesny etap rozwoju przyszłych technologii, kładąc nacisk na naukę o wysokim ryzyku i korzyściach w kierunku przełomowych badań technologicznych. Kluczowe cechy obejmują: Ambitna wizja: projekty powinny obejmować długoterminową wizję radykalnie nowej technologii o potencjale transformacyjnym. Przełom naukowy: propozycje powinny przedstawiać konkretny, nowatorski i ambitny przełom w nauce w kierunku technologii. Podejście obarczone wysokim ryzykiem/wysokim zyskiem: podejście badawcze powinno być innowacyjne i potencjalnie ryzykowne, a jego celem powinno być osiągnięcie znaczących postępów. Wyzwania EIC Pathfinder Wyzwania EIC Pathfinder skupiają się na predefiniowanych obszarach tematycznych z określonymi celami. Wyzwania te mają na celu stworzenie spójnych portfeli projektów, które wspólnie osiągają pożądane rezultaty. Każde wyzwanie nadzorowane jest przez dedykowanego Program Managera, który kieruje projektami w stronę wspólnych celów. Kluczowe cechy obejmują: Cele szczegółowe: Każde wyzwanie ma określone cele i oczekiwane wyniki. Podejście portfelowe: od projektów w ramach danego wyzwania oczekuje się interakcji i współpracy, wykorzystując swoje mocne strony. Dedykowani menedżerowie programów: Menedżerowie programów odgrywają aktywną rolę w kierowaniu projektami w kierunku pomyślnych wyników. Finansowanie i wsparcie EIC Pathfinder oferuje znaczne fundusze i wsparcie dla wybranych projektów. Finansowanie zapewniane jest w formie dotacji na działania w zakresie badań naukowych i innowacji. Najważniejsze szczegóły to: Budżet: Całkowity orientacyjny budżet EIC Pathfinder Open wynosi 136 milionów euro, natomiast budżet EIC Pathfinder Challenges wynosi 120 milionów euro. Kwota dotacji: W przypadku EIC Pathfinder Open typowe są dotacje w wysokości do 3 milionów EUR, chociaż w uzasadnionych przypadkach można wnioskować o większe kwoty. W przypadku wyzwań EIC Pathfinder dotacja może wynieść do 4 milionów euro. Stopa dofinansowania: Stopa dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Oprócz wsparcia finansowego wybrani kandydaci otrzymają dostęp do szerokiej gamy usług przyspieszania rozwoju biznesu, w tym coachingu, mentoringu i możliwości nawiązywania kontaktów. Proces składania wniosków Proces składania wniosków o dofinansowanie EIC Pathfinder obejmuje kilka etapów: Składanie wniosków: Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu możliwości finansowania i przetargów UE. Kontrola dopuszczalności i kwalifikowalności: Wnioski są sprawdzane pod kątem zgodności z kryteriami kwalifikowalności. Ocena: Wnioski są oceniane przez ekspertów oceniających na podstawie wcześniej określonych kryteriów. Decyzja o finansowaniu: Ostateczna decyzja o finansowaniu podejmowana jest na podstawie wyników oceny. Kryteria kwalifikowalności Wymagania dotyczące konsorcjum: W przypadku projektów wspólnych konsorcjum musi składać się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych z różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych. Projekty pojedynczego beneficjenta: W niektórych przypadkach wnioski mogą składać pojedyncze podmioty, takie jak MŚP lub organizacje badawcze. Kryteria oceny Wnioski są oceniane na podstawie trzech głównych kryteriów: Doskonałość: Obejmuje nowość i ambicję wizji, trafność podejścia oraz interdyscyplinarny charakter projektu. Wpływ: Ocena potencjalnych skutków transformacyjnych, potencjału innowacyjnego oraz środków upowszechniania i wykorzystania wyników. Wdrożenie: Ocena jakości i wydajności planu pracy, alokacji zasobów i możliwości konsorcjum. Wyzwania EIC Pathfinder na 2024 r. Program prac na 2024 r. obejmuje kilka konkretnych wyzwań w ramach EIC Pathfinder. Wyzwania te dotyczą strategicznych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej, takich jak: Urządzenia Solar-to-X: opracowywanie odnawialnych paliw, chemikaliów i materiałów jako sposobów łagodzenia zmiany klimatu. Cement i beton jako pochłaniacze dwutlenku węgla: innowacyjne materiały pochłaniające dwutlenek węgla. Inspirowane naturą alternatywy dla opakowań do żywności: Tworzenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań. Nanoelektronika dla energooszczędnych urządzeń inteligentnych: rozwój technologii energooszczędnych. Ochrona infrastruktury kosmicznej UE: zwiększanie odporności i zrównoważonego charakteru operacji kosmicznych. Wniosek EIC Pathfinder to kluczowa inicjatywa w ramach programu „Horyzont Europa”, stymulująca zaawansowane badania w celu opracowania przełomowych technologii. Wspierając projekty wysokiego ryzyka/przynoszące duże zyski znacznym finansowaniem i kompleksowymi usługami wsparcia, EIC Pathfinder ma na celu wspieranie innowacji, które mogą przekształcić rynki, stawić czoła globalnym wyzwaniom i zapewnić Europie pozycję lidera w dziedzinie najnowocześniejszych technologii. Zachęcamy badaczy, start-upy, MŚP i innowatorów do wykorzystania tej okazji do przesuwania granic nauki i technologii oraz wywarcia znaczącego wpływu na przyszłość. Wyzwania EIC Pathfinder odblokowujące przyszłość energii odnawialnej: Wyzwanie EIC Pathfinder dotyczące „urządzeń Solar-to-X” W czasach, gdy zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla globalnych ekosystemów i gospodarek, European Innovation Council (EIC) przyjął proaktywne stanowisko w swoim Pathfinder Wyzwanie dotyczące „Urządzeń Solar-to-X”. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu prac EIC na rok 2024, ma na celu katalizowanie rozwoju przełomowych technologii przekształcających energię słoneczną w różne przydatne formy, takie jak paliwa odnawialne, chemikalia i materiały. Podejmując to wyzwanie, EIC ma na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu i wspieranie zrównoważonych procesów przemysłowych, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie transformacji ekologicznej. Wizja i cele Wyzwanie „Urządzenia Solar-to-X” opiera się na wizjonerskim podejściu do wykorzystania energii słonecznej poza produkcją energii elektrycznej. Zakłada przekształcanie energii słonecznej w wszechstronne i możliwe do magazynowania formy energii i materiałów, które można wykorzystać do różnorodnych zastosowań. Główne cele tego wyzwania obejmują: Zdecentralizowana produkcja odnawialnych źródeł energii: Opracowanie technologii umożliwiających lokalną i zdecentralizowaną produkcję paliw, chemikaliów i materiałów odnawialnych. Łagodzenie zmian klimatycznych: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie procesów opartych na paliwach kopalnych zrównoważonymi alternatywami zasilanymi energią słoneczną. Innowacje technologiczne: przesuwanie granic obecnych technologii fotowoltaicznych w celu osiągnięcia wyższej wydajności, opłacalności i skalowalności. Zakres … Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL