Een succesvol voorstel opstellen: een uitgebreide gids voor de open sjabloon Horizon Europe EIC Pathfinder

De Horizon Europe EIC Pathfinder vertegenwoordigt een belangrijke kans voor onderzoekers en innovators om financiering voor baanbrekende projecten veilig te stellen. Om uw kansen op succes te maximaliseren, is het van cruciaal belang dat u uw voorstel zorgvuldig voorbereidt en ervoor zorgt dat het voldoet aan de gegeven structuur en richtlijnen. Dit artikel gaat dieper in op de details van het standaardaanvraagformulier (deel B) en biedt een uitgebreide handleiding voor het opstellen van een overtuigende technische beschrijving voor uw project. Opmerking: dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Alle rechten behoren toe aan de oorspronkelijke auteurs van de sjablonen. Het voorstelsjabloon begrijpen Het voorstel bestaat uit twee hoofddelen: Deel A: Dit deel wordt gegenereerd door het IT-systeem op basis van de informatie die u invoert via het indieningssysteem in het Funding & Tenders Portal. Het bevat administratieve details over het project en de deelnemende organisaties. Deel B: Dit is het verhalende deel van uw voorstel, waarin u de technische aspecten van uw project beschrijft. Deel B moet als pdf worden geüpload en volgt een specifiek sjabloon dat drie kernevaluatiecriteria behandelt: uitmuntendheid, impact en kwaliteit en efficiëntie van de implementatie. Deel 1: Uitmuntendheid Het eerste deel van Deel B richt zich op de uitmuntendheid van uw voorstel. Hier moet u de visionaire aspecten van uw project en het potentieel ervan om de grenzen van de huidige technologie en wetenschap te verleggen duidelijk verwoorden. Langetermijnvisie: Beschrijf uw visie op de radicaal nieuwe technologie waaraan het project op de lange termijn zal bijdragen. Benadruk het transformatieve potentieel van deze technologie. Doorbraak van wetenschap naar technologie: Leg de doorbraak van wetenschap naar technologie uit die uw project wil bereiken. Bespreek de nieuwigheid en ambitie van uw aanpak in vergelijking met de huidige stand van zaken, en beschrijf hoe deze doorbraak zal bijdragen aan de beoogde technologie. Doelstellingen: Geef een overzicht van de concrete doelstellingen van uw project en zorg ervoor dat deze meetbaar, verifieerbaar en realistisch haalbaar zijn binnen de looptijd van het project. Geef een detail van de algemene methodologie en verklaar de geschiktheid ervan bij het aanpakken van de wetenschappelijke en technologische onzekerheden. Interdisciplinariteit: Beschrijf hoe uw project bijdragen uit verschillende wetenschappelijke en technologische disciplines integreert. Leg de toegevoegde waarde uit van deze interdisciplinaire aanpak bij het bereiken van de doelstellingen van uw project. Deel 2: Impact In het tweede deel wordt ingegaan op de impact van uw project. Dit gedeelte is van cruciaal belang om de bredere betekenis van uw onderzoek aan te tonen en het potentieel ervan om innovatie en maatschappelijke verandering te stimuleren. Impact op lange termijn: geef een gedetailleerd beeld van de potentiële transformerende effecten van uw technologie op de economie, het milieu en de samenleving. Leg uit hoe uw project zal bijdragen aan positieve veranderingen op de lange termijn. Innovatiepotentieel: Benadruk het potentieel van uw project om disruptieve innovaties te genereren en nieuwe markten te creëren. Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen om de resultaten van uw project te beschermen en te exploiteren. Communicatie en verspreiding: Geef een plan voor hoe u de resultaten van uw project gaat communiceren en verspreiden onder belanghebbenden, de wetenschappelijke gemeenschap en het publiek. Zorg ervoor dat deze activiteiten de impact van het project maximaliseren. Sectie 3: Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie Het laatste deel behandelt de kwaliteit en efficiëntie van de implementatie. Dit deel richt zich op de praktische aspecten van hoe u uw project gaat uitvoeren. Werkplan en toewijzing van middelen: presenteer een gedetailleerd werkplan, inclusief werkpakketten, taken en resultaten. Leg de toewijzing van middelen uit en motiveer de geschiktheid en geschiktheid ervan. Kwaliteit van het consortium: Beschrijf de samenstelling van uw consortium, waarbij u de nadruk legt op de expertise en complementariteit van de betrokken partners. Markeer eerdere succesvolle samenwerkingen en specificeer de rollen van elke deelnemer. Tabellen en bijlagen Om het verhaal te ondersteunen, moeten er verschillende tabellen worden opgenomen, waarin werkpakketten, resultaten, mijlpalen, kritieke risico's en personeelsinspanningen worden beschreven. Bovendien moet u, afhankelijk van de oproep, mogelijk bijlagen meesturen met meer informatie over specifieke aspecten, zoals klinische onderzoeken, financiële steun aan derden, veiligheidskwesties en ethische overwegingen. Opmaak- en indieningsinstructies Het voorstel moet voldoen aan specifieke opmaakrichtlijnen: Lettertype en spatiëring: gebruik Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) of Nimbus Roman No. 9 L (Linux) met een minimale lettergrootte van 11 punten en standaard tekenafstand. Paginaformaat en marges: Het paginaformaat is A4 met een marge van minimaal 15 mm aan alle zijden. Paginalimiet: De gecombineerde lengte van secties 1, 2 en 3 mag niet groter zijn dan 20 pagina's. Conclusie Het voorbereiden van een succesvol voorstel voor de Horizon Europe EIC Pathfinder Open call vereist nauwgezette aandacht voor detail en naleving van het gespecificeerde sjabloon. Door de excellentie, impact en kwaliteit van uw project duidelijk te verwoorden en ervoor te zorgen dat alle vereiste tabellen en bijlagen zijn opgenomen, kunt u uw kansen op het veiligstellen van financiering voor uw innovatieve onderzoek aanzienlijk vergroten. Voor meer gedetailleerde richtlijnen raadpleegt u het volledige voorstelsjabloon en de instructies op het Funding & Tenders Portal. Sjabloon voor voorstel Deel B: Technische beschrijving TITEL VAN HET VOORSTEL [Dit document is getagd. Verwijder de tags niet; ze zijn nodig voor de verwerking.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excellence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Langetermijnvisie #@PRJ-OBJ-PO@# Beschrijf uw visie op de radicaal nieuwe technologie , waaraan het project op de lange termijn zou bijdragen. 1.2 Wetenschap-naar-technologie doorbraak Beschrijf in concrete termen de wetenschap-naar-technologie doorbraak van het project. Bespreek de nieuwigheid en ambitie van de voorgestelde doorbraak met betrekking tot de state-of-the-art. Beschrijf de bijdrage van de doorbraak van wetenschap naar technologie aan de realisatie van de beoogde technologie. 1.3 Doelstellingen Beschrijf de doelstellingen van uw voorgestelde werk. Leg uit hoe ze concreet, plausibel, meetbaar, verifieerbaar en realistisch haalbaar zijn binnen de looptijd van het project. Beschrijf de algemene methodologie, inclusief de concepten, modellen en aannames die ten grondslag liggen aan uw werk. Leg uit hoe geschikt het is om met de wetenschappelijke en technologische onzekerheden om te gaan en hoe het alternatieve richtingen en opties mogelijk maakt. 1.4 Interdisciplinariteit Beschrijf de voorgestelde interdisciplinaire aanpak, waarbij bijdragen uit verschillende wetenschappelijke en technologische disciplines betrokken worden. Leg uit in hoeverre de combinatie van disciplines nieuwe wetenschappelijke samenwerkingen met zich meebrengt en hoe deze bijdraagt aan het realiseren van de voorgestelde doorbraak. 2. Impact #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Langetermijnimpact Beschrijf de potentiële transformerende positieve effecten die de beoogde nieuwe technologie zou hebben op onze economie, het milieu en de samenleving. 2.2 Innovatiepotentieel Beschrijf het potentieel van de beoogde nieuwe technologie voor het genereren van disruptieve innovaties in de toekomst en … Lees verder

Overzicht van EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator: verschillen en TRL-verwachtingen

De European Innovation Council (EIC) onder het Horizon Europe-framework biedt drie verschillende programma's om de gehele innovatielevenscyclus te ondersteunen: EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator. Elk programma richt zich op verschillende stadia van technologieontwikkeling en biedt op maat gemaakte financiering en ondersteuning om baanbrekende innovaties te helpen de markt te bereiken. In dit overzicht worden de verschillen tussen deze programma's uitgelegd, hun specifieke vereisten, en hoe ze met elkaar verbonden zijn via hun Technology Readiness Level (TRL)-verwachtingen. De EIC Pathfinder-, EIC Transition- en EIC Accelerator-programma's zijn ingewikkeld ontworpen om uitgebreide ondersteuning te bieden gedurende de gehele innovatielevenscyclus, waardoor bedrijven kunnen profiteren van voortdurende subsidieverlening van TRL 1 tot TRL 9. EIC Pathfinder ondersteunt onderzoek in een vroeg stadium met een hoog risico om nieuwe ideeën te verkennen en het behalen van een proof of concept (TRL 1-4). Succesvolle Pathfinder-projecten kunnen vervolgens doorstromen naar EIC Transition, dat helpt bij het valideren en aantonen van de haalbaarheid van deze technologieën in relevante omgevingen (TRL 3-6), waardoor de kloof tussen onderzoek en marktgereedheid wordt overbrugd. Ten slotte biedt de EIC Accelerator gerichte ondersteuning voor marktklare innovaties (TRL 5-9), waarbij zowel subsidies als aandeleninvesteringen worden verstrekt om bedrijven te helpen hun producten te commercialiseren, hun activiteiten op te schalen en bestaande markten te ontwrichten. Deze naadloze vooruitgang zorgt ervoor dat innovatieve bedrijven hun technologieën voortdurend kunnen ontwikkelen, van het eerste concept tot de volledige marktimplementatie, waarbij ze in elke kritieke fase gebruik kunnen maken van de uitgebreide financierings- en ondersteuningsmechanismen van de EIC. EIC Pathfinder Doel EIC Pathfinder ondersteunt visionair onderzoek en de verkenning van gedurfde ideeën om baanbrekende technologieën te creëren. Het richt zich op onderzoek in een vroeg stadium om de basis te leggen voor transformatieve innovaties. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Ondersteunt onderzoeksprojecten met een hoog risico en hoge opbrengsten die nieuwe technologische mogelijkheden verkennen. TRL Focus: Richt zich primair op TRL 1 t/m TRL 4. TRL 1: Basisprincipes in acht genomen. TRL 2: Technologieconcept geformuleerd. TRL 3: Experimenteel proof of concept. TRL 4: Technologie gevalideerd in het laboratorium. Vereisten Geschiktheid: Open voor consortia van ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen. Ook afzonderlijke entiteiten zoals hightech MKB-bedrijven en onderzoeksorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Voorstel: Moet een visionair, risicovol onderzoeksproject schetsen met een groot potentieel voor wetenschappelijke en technologische doorbraken. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 3 miljoen euro voor Pathfinder Open, maximaal 4 miljoen euro voor Pathfinder Challenges. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten. EIC Transition Doel EIC Transition heeft tot doel de kloof te overbruggen tussen onderzoek in een vroeg stadium en marktgereedheid. Het richt zich op het rijpen en valideren van technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van EIC Pathfinder en andere door de EU gefinancierde projecten. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Ondersteunt activiteiten om de haalbaarheid van nieuwe technologieën in applicatierelevante omgevingen te valideren en aan te tonen. TRL Focus: Doelstellingen TRL 3 tot TRL 6. Starten van TRL: TRL 3 (Experimenteel proof of concept) of TRL 4 (Technologie gevalideerd in het laboratorium). Einde TRL: TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) tot TRL 6 (technologie gedemonstreerd in relevante omgeving). Vereisten Subsidiabiliteit: Open voor afzonderlijke entiteiten (kmo's, spin-offs, startups, onderzoeksorganisaties, universiteiten) of consortia (2-5 entiteiten) uit lidstaten of geassocieerde landen. Voorstel: Moet voortbouwen op de resultaten van eerdere EIC Pathfinder-, FET- (Future and Emerging Technologies) of andere door de EU gefinancierde projecten. Voorstellen moeten een gedetailleerd werkplan voor technologievalidatie en bedrijfsontwikkeling bevatten. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro, met hogere bedragen mogelijk indien gerechtvaardigd. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten. EIC Accelerator Doel EIC Accelerator ondersteunt individuele MKB-bedrijven, inclusief startups en spin-offs, bij het ontwikkelen en opschalen van impactvolle innovaties met het potentieel om nieuwe markten te creëren of bestaande te ontwrichten. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Biedt zowel subsidiefinanciering als aandeleninvesteringen om het MKB te helpen hun innovaties op de markt te brengen. TRL-focus: Doelstellingen TRL 5 tot TRL 9. Starten van TRL: TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) of TRL 6 (technologie gedemonstreerd in relevante omgeving). Einde van TRL: TRL 8 (systeem compleet en gekwalificeerd) tot TRL 9 (feitelijk systeem bewezen in operationele omgeving). Voorwaarden om in aanmerking te komen: Open voor individuele MKB-bedrijven uit lidstaten of geassocieerde landen. Midcaps (bedrijven met maximaal 500 werknemers) kunnen ook blended finance (subsidie + eigen vermogen) aanvragen. Voorstel: Moet een innovatie met een hoog potentieel presenteren, met een sterke business case en een duidelijk marktpotentieel. Voorstellen moeten een plan voor commercialisering en schaalvergroting bevatten. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro voor steun die uitsluitend uit subsidies bestaat, met aanvullende aandeleninvesteringen tot maximaal 15 miljoen euro. Financieringspercentage: 70% van de subsidiabele kosten voor de subsidiecomponent, de aandelencomponent bepaald op basis van de investeringsbehoeften. De programma's verbinden via TRL Verwachtingen van vroeg onderzoek tot marktgereedheid De drie EIC-programma's zijn ontworpen om de volledige innovatielevenscyclus te ondersteunen, van onderzoek in een vroeg stadium tot marktintroductie: EIC Pathfinder (TRL 1-4): richt zich op fundamenteel onderzoek en experimenteel bewijs van concept, dat de wetenschappelijke en technologische basis legt voor toekomstige innovaties. EIC Transition (TRL 3-6): Overbrugt de kloof tussen verkennend onderzoek en marktbereidheid door technologieën in relevante omgevingen te valideren en te demonstreren. EIC Accelerator (TRL 5-9): Ondersteunt de ontwikkeling, commercialisering en opschaling van marktklare innovaties, waardoor het MKB zijn producten op de markt kan brengen. Naadloze progressie EIC Pathfinder naar EIC Transition: Projecten die een succesvolle proof of concept en laboratoriumvalidatie onder EIC Pathfinder behalen, kunnen doorstromen naar EIC Transition voor verdere validatie en demonstratie in relevante omgevingen. EIC Transition naar EIC Accelerator: Zodra technologieën zijn gevalideerd en gedemonstreerd in relevante omgevingen, kunnen ze doorgaan naar EIC Accelerator voor definitieve ontwikkeling, markttoegang en schaalvergroting. Samenvatting EIC Pathfinder: Onderzoek in een vroeg stadium (TRL 1-4), visionaire en risicovolle projecten. EIC Transition: Overbrugging van onderzoek en markt (TRL 3-6), technologievalidatie en demonstratie. EIC Accelerator: Marktgereedheid en schaalvergroting (TRL 5-9), commercialiseringsondersteuning voor het MKB. Door de verschillende rollen en TRL-verwachtingen van elk EIC-programma te begrijpen, kunnen innovators hun projectontwikkelingstraject strategisch plannen, waardoor een naadloze voortgang van baanbrekend onderzoek naar succesvolle marktintroductie wordt gegarandeerd.

Navigeren door de EIC Pathfinder-evaluatiecriteria: een uitgebreide gids

De European Innovation Council (EIC) Pathfinder is een vlaggenschipprogramma binnen het Horizon Europe-kader, ontworpen ter ondersteuning van onderzoeksprojecten met een hoog risico en hoge beloning, gericht op de ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Het begrijpen van de evaluatiecriteria voor EIC Pathfinder-voorstellen is van cruciaal belang voor aanvragers die financiering zoeken. Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van de EIC Pathfinder-evaluatiecriteria en biedt inzicht in waar beoordelaars naar zoeken in voorstellen en hoe aanvragers hun projecten kunnen afstemmen om aan deze verwachtingen te voldoen. Overzicht van het evaluatieproces Het evaluatieproces voor EIC Pathfinder-voorstellen is rigoureus en omvat meerdere fasen. Voorstellen worden beoordeeld door onafhankelijke deskundige beoordelaars op basis van drie hoofdcriteria: uitmuntendheid, impact en kwaliteit en efficiëntie van de implementatie. Elk criterium heeft specifieke subcriteria die een gestructureerd kader voor evaluatie bieden. Fasen van de evaluatie Individuele evaluatie: Elk voorstel wordt eerst individueel beoordeeld door ten minste vier deskundige beoordelaars. Consensusgroep: beoordelaars bespreken hun individuele beoordelingen en bereiken een consensus over scores en opmerkingen. Panelbeoordeling: Een panel van beoordelaars beoordeelt de consensusrapporten en stelt de ranglijst vast. Gedetailleerde evaluatiecriteria 1. Excellentie Het uitmuntendheidscriterium beoordeelt de wetenschappelijke en technologische kwaliteit van het voorstel. Het is het zwaarst gewogen criterium en weerspiegelt de focus van de EIC Pathfinder op baanbrekend onderzoek. Subcriteria: Langetermijnvisie: Kernvraag: Hoe overtuigend is de visie op een radicaal nieuwe technologie? Verwachting: Voorstellen moeten een duidelijke en ambitieuze visie formuleren voor een nieuwe technologie die de economie en de samenleving kan transformeren. Doorbraak op het gebied van wetenschap naar technologie: sleutelvraag: hoe concreet, nieuw en ambitieus is de voorgestelde doorbraak? Verwachting: Het voorgestelde onderzoek zou een aanzienlijke vooruitgang moeten betekenen ten opzichte van de huidige technologieën, met het potentieel voor een grote wetenschappelijke doorbraak. Doelstellingen: Kernvraag: Hoe concreet en plausibel zijn de doelstellingen? Verwachting: Doelstellingen moeten duidelijk gedefinieerd, haalbaar en afgestemd zijn op de algemene visie. De onderzoeksaanpak moet een hoge risico/hoge winst opleveren. Interdisciplinariteit: Kernvraag: Hoe relevant is de interdisciplinaire aanpak? Verwachting: Voorstellen moeten blijk geven van een goed geïntegreerde interdisciplinaire aanpak, waarbij expertise uit verschillende vakgebieden wordt gecombineerd om de doorbraak te bereiken. 2. Impact Het Impact-criterium evalueert het potentieel van de voorgestelde technologie om aanzienlijke economische, maatschappelijke en ecologische voordelen te genereren. Subcriteria: Impact op lange termijn: Kernvraag: Hoe groot zijn de potentiële transformerende effecten? Verwachting: De beoogde technologie zou het potentieel moeten hebben om nieuwe markten te creëren, de levenskwaliteit te verbeteren of mondiale uitdagingen aan te pakken. Innovatiepotentieel: Kernvraag: In hoeverre heeft de technologie potentieel voor disruptieve innovaties? Verwachting: Voorstellen moeten een duidelijk traject naar innovatie schetsen, inclusief maatregelen voor de bescherming en exploitatie van intellectueel eigendom. Communicatie en verspreiding: Kernvraag: Hoe geschikt zijn de maatregelen om de verwachte resultaten en impact te maximaliseren? Verwachting: Voorstellen moeten een robuust plan bevatten voor het verspreiden van de resultaten en het vergroten van het bewustzijn over het potentieel van het project. 3. Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering Dit criterium beoordeelt de haalbaarheid van het projectplan en het vermogen van het consortium om het voorgestelde onderzoek op te leveren. Subcriteria: Werkplan: Kernvraag: Hoe coherent en effectief zijn het werkplan en de risicobeperkende maatregelen? Verwachting: Het werkplan moet gedetailleerd en goed gestructureerd zijn, met duidelijk gedefinieerde taken, resultaten, mijlpalen en tijdlijnen. Er moeten risicobeheerstrategieën aanwezig zijn. Toewijzing van middelen: Kernvraag: Hoe passend en effectief is de toewijzing van middelen? Verwachting: Middelen, inclusief budget en personeel, moeten op de juiste manier worden toegewezen om het succes van het project te garanderen. Kwaliteit van het consortium: Kernvraag: In hoeverre beschikt het consortium over de benodigde capaciteit en expertise? Verwachting: Het consortium moet bestaan uit hoogwaardige, complementaire partners met bewezen expertise en capaciteiten om het voorgestelde onderzoek uit te voeren. Scores en drempels Elk subcriterium wordt gescoord op een schaal van 0 tot 5: 0: Het voorstel voldoet niet aan het criterium of kan niet worden beoordeeld vanwege ontbrekende of onvolledige informatie. 1 (Slecht): Er wordt onvoldoende aan het criterium voldaan, of er zijn ernstige inherente zwakke punten. 2 (Redelijk): Het voorstel komt in grote lijnen tegemoet aan het criterium, maar er zijn aanzienlijke tekortkomingen. 3 (Goed): Het voorstel beantwoordt goed aan het criterium, maar er zijn een aantal tekortkomingen. 4 (Zeer goed): Het voorstel beantwoordt zeer goed aan het criterium, maar er is sprake van een klein aantal tekortkomingen. 5 (Uitstekend): Het voorstel behandelt met succes alle relevante aspecten van het criterium. Eventuele tekortkomingen zijn gering. Drempels Excellentie: Minimumdrempel van 4/5 Impact: Minimumdrempel van 3,5/5 Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie: Minimumdrempel van 3/5 Voorstellen moeten aan deze drempels voldoen of deze overschrijden om voor financiering in aanmerking te komen. Tips voor aanvragers Duidelijkheid en visie: Breng uw langetermijnvisie duidelijk onder woorden en laat zien hoe uw project een aanzienlijke technologische vooruitgang vertegenwoordigt. Interdisciplinaire aanpak: Benadruk het interdisciplinaire karakter van uw consortium en hoe dit het project verbetert. Impacttraject: Zorg voor een gedetailleerd impacttraject, inclusief plannen voor de bescherming, exploitatie en verspreiding van intellectueel eigendom. Gedetailleerd werkplan: Zorg ervoor dat uw werkplan gedetailleerd is, met duidelijke taken, resultaten, mijlpalen en strategieën voor risicobeperking. Toewijzing van middelen: Verantwoord de toewijzing van middelen en toon aan dat uw consortium over de benodigde expertise en capaciteit beschikt. Conclusie De evaluatiecriteria van de EIC Pathfinder zijn bedoeld om projecten te identificeren met het hoogste potentieel voor baanbrekende innovatie en aanzienlijke impact. Door deze criteria te begrijpen en erop af te stemmen, kunnen aanvragers hun voorstellen verbeteren en hun kansen op financiering vergroten. De EIC Pathfinder biedt een unieke kans om visionaire ideeën om te zetten in realiteit, waardoor wetenschappelijke en technologische vooruitgang wordt gestimuleerd ten behoeve van de samenleving.

Inzicht in de TRL-vereisten en -verwachtingen voor de EIC Pathfinder

De European Innovation Council (EIC) Pathfinder is een belangrijk initiatief in het kader van het Horizon Europe-programma, ontworpen ter ondersteuning van onderzoek met een hoog risico en grote winst, gericht op de ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Een cruciaal aspect van de EIC Pathfinder is het Technology Readiness Level (TRL)-framework, dat een systematische maatstaf biedt om de volwassenheid van een bepaalde technologie te beoordelen. Dit artikel gaat dieper in op de TRL-vereisten en -verwachtingen voor projecten onder de EIC Pathfinder en biedt een uitgebreide handleiding voor aanvragers. Wat is TRL? Technology Readiness Levels (TRL's) zijn een schaal van 1 tot 9 die wordt gebruikt om de volwassenheid van een technologie te meten. Oorspronkelijk ontwikkeld door NASA, wordt deze schaal nu op grote schaal toegepast door organisaties, waaronder de Europese Commissie, om de ontwikkelingsfasen van technologische innovaties te evalueren. Hier is een kort overzicht van de TRL-schaal: TRL 1: Geobserveerde basisprincipes TRL 2: Technologieconcept geformuleerd TRL 3: Experimenteel proof of concept TRL 4: Technologie gevalideerd in laboratorium TRL 5: Technologie gevalideerd in relevante omgeving TRL 6: Technologie gedemonstreerd in relevante omgeving omgeving TRL 7: Demonstratie van het systeemprototype in een operationele omgeving TRL 8: Systeem compleet en gekwalificeerd TRL 9: Feitelijk systeem bewezen in een operationele omgeving TRL Vereisten voor EIC Pathfinder De EIC Pathfinder richt zich primair op de vroege stadia van technologieontwikkeling, doorgaans variërend van TRL 1 tot TRL 4 De EIC Pathfinder richt zich op het ondersteunen van de vroege ontwikkeling van baanbrekende technologieën, met projecten die doorgaans beginnen op Technology Readiness Levels (TRL) 1 tot 2, waar basisprincipes worden nageleefd en technologieconcepten worden geformuleerd. De verwachte eind-TRL voor Pathfinder-projecten ligt doorgaans tussen TRL 3 en TRL 4. Bij TRL 3 bereiken projecten experimentele proof of concept, waarmee de initiële haalbaarheid wordt aangetoond door middel van laboratoriumexperimenten. Door TRL 4 wordt de technologie gevalideerd in een laboratoriumomgeving, wat het vermogen aantoont om onder gecontroleerde omstandigheden te presteren zoals verwacht. Deze vooruitgang heeft tot doel een solide wetenschappelijke en technische basis te leggen voor toekomstige ontwikkelingen en potentiële commercialisering. De verwachtingen in elke TRL-fase onder de Pathfinder zijn als volgt: TRL 1: Geobserveerde basisprincipes In deze eerste fase worden de basisprincipes van een nieuwe technologie in acht genomen. Onderzoek is voornamelijk theoretisch en richt zich op de fundamentele wetenschappelijke principes die toekomstige technologische toepassingen zouden kunnen ondersteunen. Verwachting: Heldere verwoording van de waargenomen uitgangspunten. Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften of presentaties op conferenties zijn veelvoorkomende resultaten. TRL 2: Technologieconcept geformuleerd Bij TRL 2 verschuift de focus naar het definiëren van het technologieconcept. Dit omvat het opstellen van hypothesen over mogelijke toepassingen op basis van de waargenomen principes en het identificeren van de noodzakelijke wetenschappelijke en technische kennis die nodig is om verder te gaan. Verwachting: Formulering van een helder en plausibel technologieconcept. Er worden gedetailleerde theoretische modellen en initiële haalbaarheidsstudies verwacht. TRL 3: Experimenteel Proof of Concept TRL 3 omvat experimentele validatie van het technologieconcept. Er worden eerste experimenten en laboratoriumstudies uitgevoerd om aan te tonen dat het concept haalbaar is. Verwachting: experimentele gegevens die een proof of concept aantonen. Demonstratie dat de theoretische modellen onder gecontroleerde omstandigheden werken. TRL 4: Technologie gevalideerd in laboratorium In dit stadium wordt de technologie strenger getest in een laboratoriumomgeving. Het doel is om de functionaliteit en prestaties van de technologie te valideren ten opzichte van de verwachte resultaten. Verwachting: experimentele validatieresultaten. Ontwikkeling van prototypen of modellen die de mogelijkheden van de technologie in een laboratoriumomgeving demonstreren. Verwachtingen van EIC Pathfinder-projecten Van projecten die gefinancierd worden onder de EIC Pathfinder wordt verwacht dat zij de grenzen van de huidige kennis en technologie zullen verleggen. Hier volgt een overzicht van de verwachtingen voor projecten in elke TRL-fase: Onderzoek in een vroeg stadium (TRL 1-2) Innovatie: Projecten moeten innovatieve en originele ideeën voorstellen die bestaande paradigma's uitdagen en het potentieel hebben om tot grote wetenschappelijke en technologische doorbraken te leiden. Wetenschappelijke uitmuntendheid: Hoogwaardig, rigoureus onderzoek is essentieel. Projecten moeten ernaar streven te publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en te presenteren op toonaangevende conferenties. Interdisciplinaire samenwerking: EIC Pathfinder moedigt samenwerking tussen diverse wetenschappelijke disciplines aan om nieuwe perspectieven en benaderingen te bevorderen. Proof of Concept (TRL 3) Haalbaarheid: Projecten moeten ernaar streven de haalbaarheid van het technologieconcept aan te tonen door middel van experimentele proof of concept. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en testen van initiële prototypes of modellen. Documentatie: Gedetailleerde documentatie van experimentele procedures en resultaten is van cruciaal belang. Dit omvat het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens. Intellectueel eigendom: Overweging van strategieën voor de bescherming van intellectueel eigendom (IP). Projecten moeten, indien van toepassing, octrooiering of andere vormen van IE-bescherming onderzoeken. Validatie in het laboratorium (TRL 4) Rigoureuze tests: Projecten moeten rigoureuze tests en validatie van de technologie uitvoeren in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. Dit omvat stresstests, prestatie-evaluatie en betrouwbaarheidsbeoordeling. Prototypeontwikkeling: Ontwikkeling van meer verfijnde prototypes die kunnen worden gebruikt voor verder testen en validatie. Weg naar commercialisering: Projecten moeten potentiële wegen naar commercialisering gaan verkennen, inclusief marktanalyse, potentiële partnerschappen en financieringsmogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Ondersteuning en middelen De EIC Pathfinder biedt substantiële ondersteuning en middelen om projecten te helpen hun TRL-mijlpalen te bereiken. Dit omvat: Financiering: Subsidies tot 3 miljoen euro voor EIC Pathfinder Open en tot 4 miljoen euro voor EIC Pathfinder Challenges. Indien gerechtvaardigd kunnen grotere bedragen worden aangevraagd. Business Acceleration Services: Toegang tot een breed scala aan diensten, waaronder coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden om projecten te helpen zich te ontwikkelen van onderzoek naar commercialisering. EIC-programmamanagers: toegewijde programmamanagers bieden begeleiding en ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van het project en helpen projecten naar succesvolle resultaten te sturen. Conclusie De EIC Pathfinder is een essentieel initiatief gericht op het bevorderen van baanbrekend onderzoek en innovatie in heel Europa. Door zich te concentreren op de vroege stadia van de technologische ontwikkeling en substantiële ondersteuning en middelen te bieden, helpt de EIC Pathfinder visionaire ideeën om te zetten in tastbare technologieën. Het begrijpen van de TRL-vereisten en -verwachtingen is van cruciaal belang voor aanvragers om hun projecten af te stemmen op de doelstellingen van de EIC Pathfinder, en uiteindelijk bij te dragen aan de vooruitgang van wetenschap en technologie ten behoeve van de samenleving.

Een uitgebreide gids voor het EIC Pathfinder Grant Funding Program

De European Innovation Council (EIC) Pathfinder is een belangrijk initiatief in het kader van het Horizon Europe-programma, gericht op het bevorderen van geavanceerd onderzoek om de wetenschappelijke basis voor baanbrekende technologieën te ontwikkelen. De EIC Pathfinder ondersteunt ambitieuze projecten die de grenzen van wetenschap en technologie verleggen en de basis leggen voor innovaties die markten kunnen transformeren en mondiale uitdagingen kunnen aanpakken. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de EIC Pathfinder, de doelstellingen, financieringsmogelijkheden, het aanvraagproces en de evaluatiecriteria. Overzicht van de EIC Pathfinder Doelstellingen van de EIC Pathfinder De EIC Pathfinder is ontworpen om de vroegste stadia van wetenschappelijk, technologisch of diepgaand technisch onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. De belangrijkste doelstellingen zijn: Het ontwikkelen van wetenschappelijke fundamenten: het ondersteunen van baanbrekende technologieën die bestaande markten kunnen ontwrichten of nieuwe kunnen creëren. Onderzoek met hoog risico/hoge opbrengst: het aanmoedigen van projecten die aanzienlijke risico's met zich meebrengen, maar potentieel substantiële beloningen kunnen opleveren. Interdisciplinaire samenwerking: het bevorderen van samenwerking tussen diverse wetenschappelijke en technologische disciplines om innovatieve doorbraken te bereiken. Belangrijkste componenten van de EIC Pathfinder De EIC Pathfinder is verdeeld in twee hoofdcomponenten: EIC Pathfinder Open De EIC Pathfinder Open biedt ondersteuning voor projecten op elk gebied van wetenschap, technologie of toepassing zonder vooraf gedefinieerde thematische prioriteiten. Het richt zich op de vroege ontwikkeling van toekomstige technologieën, waarbij de nadruk wordt gelegd op baanbrekend onderzoek op het gebied van wetenschap en technologie met een hoog risico en grote winst. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer: Ambitieuze visie: Projecten moeten een langetermijnvisie hebben voor een radicaal nieuwe technologie met transformatief potentieel. Wetenschappelijke doorbraak: Voorstellen moeten een concrete, nieuwe en ambitieuze doorbraak van wetenschap naar technologie schetsen. Benadering met hoog risico/hoge winst: De onderzoeksaanpak moet innovatief en potentieel riskant zijn, gericht op aanzienlijke vooruitgang. EIC Pathfinder-uitdagingen De EIC Pathfinder-uitdagingen richten zich op vooraf gedefinieerde thematische gebieden met specifieke doelstellingen. Deze uitdagingen zijn gericht op het creëren van samenhangende portfolio's van projecten die gezamenlijk de gewenste resultaten bereiken. Elke uitdaging staat onder toezicht van een toegewijde programmamanager die de projecten naar gemeenschappelijke doelen begeleidt. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer: Specifieke doelstellingen: elke uitdaging heeft gedefinieerde doelen en verwachte resultaten. Portfoliobenadering: Van projecten binnen een uitdaging wordt verwacht dat ze met elkaar interacteren en samenwerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke punten. Toegewijde programmamanagers: Programmamanagers spelen een proactieve rol bij het sturen van de projecten naar succesvolle resultaten. Financiering en ondersteuning De EIC Pathfinder biedt aanzienlijke financiering en ondersteuning aan geselecteerde projecten. De financiering wordt verstrekt via subsidies voor onderzoeks- en innovatieacties. De belangrijkste details zijn: Budget: Het totale indicatieve budget voor EIC Pathfinder Open bedraagt 136 miljoen euro, terwijl het budget voor EIC Pathfinder Challenges 120 miljoen euro bedraagt. Subsidiebedrag: Voor EIC Pathfinder Open zijn subsidies tot 3 miljoen euro gebruikelijk, hoewel grotere bedragen kunnen worden aangevraagd als dit gerechtvaardigd is. Voor EIC Pathfinder Challenges kunnen subsidies oplopen tot 4 miljoen euro. Financieringspercentage: Het financieringspercentage bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Naast financiële steun krijgen succesvolle aanvragers toegang tot een breed scala aan Business Acceleration Services, waaronder coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden. Aanvraagproces Het aanvraagproces voor de EIC Pathfinder bestaat uit verschillende stappen: Indiening van voorstel: Voorstellen moeten worden ingediend via het EU Funding and Tender Opportunities Portal. Ontvankelijkheids- en subsidiabiliteitscontrole: Voorstellen worden gecontroleerd op naleving van de subsidiabiliteitscriteria. Evaluatie: Voorstellen worden beoordeeld door deskundige beoordelaars op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Financieringsbesluit: Het definitieve financieringsbesluit wordt genomen op basis van de evaluatieresultaten. Subsidiabiliteitscriteria Consortiumvereisten: Voor samenwerkingsprojecten moet het consortium ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen omvatten. Projecten met één begunstigde: In bepaalde gevallen kunnen afzonderlijke entiteiten, zoals kmo's of onderzoeksorganisaties, een aanvraag indienen. Evaluatiecriteria Voorstellen worden beoordeeld op basis van drie hoofdcriteria: Excellentie: inclusief de nieuwheid en ambitie van de visie, de deugdelijkheid van de aanpak en het interdisciplinaire karakter van het project. Impact: beoordeling van de potentiële transformatieve effecten, het innovatiepotentieel en de maatregelen voor verspreiding en exploitatie van resultaten. Implementatie: Evaluatie van de kwaliteit en efficiëntie van het werkplan, de toewijzing van middelen en de capaciteiten van het consortium. EIC Pathfinder-uitdagingen voor 2024 Het werkprogramma voor 2024 omvat verschillende specifieke uitdagingen in het kader van EIC Pathfinder. Deze uitdagingen richten zich op strategische interessegebieden voor de Europese Unie, zoals: Solar-to-X-apparaten: ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen als trajecten om de klimaatverandering te beperken. Cement en beton als koolstofputten: innovatieve materialen om koolstofdioxide te absorberen. Op de natuur geïnspireerde alternatieven voor voedselverpakkingen: het creëren van duurzame verpakkingsoplossingen. Nano-elektronica voor energie-efficiënte slimme apparaten: bevordering van energie-efficiënte technologieën. Bescherming van de EU-ruimte-infrastructuur: verbetering van de veerkracht en duurzaamheid van ruimtevaartoperaties. Conclusie De EIC Pathfinder is een cruciaal initiatief in het kader van het Horizon Europe-programma, dat geavanceerd onderzoek stimuleert om baanbrekende technologieën te ontwikkelen. Door projecten met een hoog risico/hoge winst te ondersteunen met substantiële financiering en uitgebreide ondersteunende diensten, wil de EIC Pathfinder innovaties bevorderen die markten kunnen transformeren, mondiale uitdagingen kunnen aanpakken en Europa kunnen positioneren als leider op het gebied van geavanceerde technologieën. Onderzoekers, startups, MKB-bedrijven en innovators worden aangemoedigd om deze kans te benutten om de grenzen van wetenschap en technologie te verleggen en een aanzienlijke impact op de toekomst te maken. EIC Pathfinder-uitdagingen De toekomst van hernieuwbare energie ontsluiten: de EIC Pathfinder-uitdaging over “Solar-to-X-apparaten” In een tijdperk waarin klimaatverandering een aanzienlijke bedreiging vormt voor mondiale ecosystemen en economieën, heeft de European Innovation Council (EIC) een proactieve houding aangenomen met zijn Pathfinder Uitdaging over ‘Solar-to-X-apparaten’. Dit initiatief, in het kader van het EIC-werkprogramma voor 2024, heeft tot doel de ontwikkeling te katalyseren van baanbrekende technologieën die zonne-energie omzetten in verschillende nuttige vormen, zoals hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen. Door deze uitdaging aan te pakken, wil de EIC de gevolgen van de klimaatverandering verzachten en duurzame industriële processen bevorderen, en zo bijdragen aan de groene transitiedoelstellingen van de Europese Unie. De visie en doelstellingen De ‘Solar-to-X Devices’-uitdaging wordt gedreven door een visionaire aanpak om zonne-energie te benutten die verder gaat dan de elektriciteitsproductie. Het beoogt de transformatie van zonne-energie in veelzijdige en opslagbare vormen van energie en materialen, die in diverse toepassingen kunnen worden gebruikt. De belangrijkste doelstellingen van deze uitdaging zijn onder meer: Gedecentraliseerde hernieuwbare productie: het ontwikkelen van technologieën die lokale en gedecentraliseerde productie van hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen mogelijk maken. Mitigatie van klimaatverandering: Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door op fossiele brandstoffen gebaseerde processen te vervangen door duurzame, door zonne-energie aangedreven alternatieven. Technologische innovatie: de grenzen van de huidige zonne-energietechnologieën verleggen om een hogere efficiëntie, kosteneffectiviteit en schaalbaarheid te bereiken. Domein … Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL