Udarbejdelse af et vellykket forslag: En omfattende vejledning til Horizon Europe EIC Pathfinder åben skabelon

Horizon Europe EIC Pathfinder repræsenterer en betydelig mulighed for forskere og innovatører til at sikre finansiering til banebrydende projekter. For at maksimere dine chancer for succes er det afgørende at omhyggeligt forberede dit forslag og sikre, at det overholder den angivne struktur og retningslinjer. Denne artikel dykker ned i detaljerne i standardansøgningsformularen (del B) og giver en omfattende guide til at lave en overbevisende teknisk beskrivelse til dit projekt. Bemærk: Denne artikel er kun til undervisningsformål, og der gives ingen garantier vedrørende dens nøjagtighed. Alle rettigheder tilhører de originale forfattere af skabelonerne. Forståelse af forslagsskabelonen Forslaget består af to hoveddele: Del A: Denne del er genereret af IT-systemet baseret på de oplysninger, du indtaster gennem indsendelsessystemet i Finansierings- & Udbudsportalen. Den indeholder administrative detaljer om projektet og de deltagende organisationer. Del B: Dette er den fortællende del af dit forslag, hvor du detaljerer de tekniske aspekter af dit projekt. Del B skal uploades som en PDF og følger en specifik skabelon, der omhandler tre centrale evalueringskriterier: Excellence, Impact og Quality and Efficiency of the Implementation. Sektion 1: Excellence Det første afsnit af del B fokuserer på dit forslags ekspertise. Her skal du klart formulere de visionære aspekter af dit projekt og dets potentiale til at rykke grænserne for nuværende teknologi og videnskab. Langsigtet vision: Beskriv din vision om den radikalt nye teknologi, som projektet vil bidrage til på længere sigt. Fremhæv det transformative potentiale ved denne teknologi. Science-towards-technology breakthrough: Forklar det science-towards-technology gennembrud, som dit projekt sigter mod at opnå. Diskuter nyheden og ambitionen i din tilgang sammenlignet med den nuværende state-of-the-art, og beskriv, hvordan dette gennembrud vil bidrage til den forudsete teknologi. Mål: Skitsér de konkrete mål for dit projekt, og sørg for, at de er målbare, verificerbare og realistisk opnåelige inden for projektets varighed. Detaljeret den overordnede metodologi og forklar dens egnethed til at håndtere de videnskabelige og teknologiske usikkerheder. Tværfaglighed: Beskriv, hvordan dit projekt integrerer bidrag fra forskellige videnskabelige og teknologiske discipliner. Forklar merværdien af denne tværfaglige tilgang til at nå dit projekts mål. Afsnit 2: Påvirkning Det andet afsnit omhandler virkningen af dit projekt. Dette afsnit er afgørende for at demonstrere den bredere betydning af din forskning og dens potentiale til at drive innovation og samfundsmæssige forandringer. Langsigtet påvirkning: Detaljer om de potentielle transformative effekter af din teknologi på økonomien, miljøet og samfundet. Forklar, hvordan dit projekt vil bidrage til langsigtede positive forandringer. Innovationspotentiale: Fremhæv dit projekts potentiale for at generere forstyrrende innovationer og skabe nye markeder. Beskriv de foranstaltninger, du vil tage for at beskytte og udnytte dit projekts resultater. Kommunikation og formidling: Giv en plan for, hvordan du vil kommunikere og formidle dit projekts resultater til interessenter, det videnskabelige samfund og offentligheden. Sørg for, at disse aktiviteter maksimerer projektets effekt. Afsnit 3: Kvalitet og effektivitet af implementering Det sidste afsnit dækker kvaliteten og effektiviteten af implementeringen. Denne del fokuserer på de praktiske aspekter af, hvordan du vil eksekvere dit projekt. Arbejdsplan og allokering af ressourcer: Præsenter en detaljeret arbejdsplan, inklusive arbejdspakker, opgaver og leverancer. Forklar fordelingen af ressourcer og begrund deres tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed. Konsortiets kvalitet: Beskriv sammensætningen af dit konsortium, med vægt på de involverede partneres ekspertise og komplementaritet. Fremhæv tidligere succesfulde samarbejder og specificer hver deltagers roller. Tabeller og bilag For at understøtte fortællingen skal der medtages flere tabeller, som beskriver arbejdspakker, leverancer, milepæle, kritiske risici og personaleindsats. Derudover, afhængigt af opkaldet, skal du muligvis inkludere bilag, der giver yderligere oplysninger om specifikke aspekter såsom kliniske forsøg, økonomisk støtte til tredjeparter, sikkerhedsspørgsmål og etiske overvejelser. Formaterings- og indsendelsesinstruktioner Forslaget skal overholde specifikke formateringsretningslinjer: Skrifttype og mellemrum: Brug Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) eller Nimbus Roman No. 9 L (Linux) med en minimum skriftstørrelse på 11 point og standard tegnafstand. Sidestørrelse og margener: Sidestørrelsen er A4 med mindst 15 mm marginer på alle sider. Sidebegrænsning: Den samlede længde af afsnit 1, 2 og 3 bør ikke overstige 20 sider. Konklusion Udarbejdelse af et vellykket forslag til Horizon Europe EIC Pathfinder Open call kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer og overholdelse af den specificerede skabelon. Ved klart at formulere dit projekts fortræffelighed, virkning og kvalitet og sikre, at alle nødvendige tabeller og bilag er inkluderet, kan du markant øge dine chancer for at sikre finansiering til din innovative forskning. For mere detaljeret vejledning henvises til den fulde forslagsskabelon og instruktionerne i Funding & Tenders Portal. Forslagsskabelon Del B: Teknisk beskrivelse FORSLAGETS TITEL [Dette dokument er mærket. Slet ikke tags; de er nødvendige til behandling.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excellence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Langsigtet vision #@PRJ-OBJ-PO@# Beskriv din vision om den radikalt nye teknologi , som projektet vil bidrage til på sigt. 1.2 Science-towards-technology breakthrough Beskriv konkret projektets science-towards-technology gennembrud. Diskuter nyheden og ambitionen i det foreslåede gennembrud med hensyn til det nyeste. Beskriv bidraget fra det videnskabelige-mod-teknologiske gennembrud til realiseringen af den forudsete teknologi. 1.3 Mål Beskriv målene for dit foreslåede arbejde. Forklar, hvordan de er konkrete, plausible, målbare, verificerbare og realistisk opnåelige inden for projektets varighed. Beskriv den overordnede metode, herunder de begreber, modeller og antagelser, der understøtter dit arbejde. Forklar dets egnethed til at håndtere de videnskabelige og teknologiske usikkerheder, og hvordan det muliggør alternative retninger og muligheder. 1.4 Tværfaglighed Beskriv den foreslåede tværfaglige tilgang, der involverer bidrag fra forskellige videnskabelige og teknologiske discipliner. Forklar i hvilket omfang kombinationen af discipliner bringer nye videnskabelige samarbejder med sig, og hvordan det bidrager til opnåelsen af det foreslåede gennembrud. 2. Påvirkning #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Langsigtet påvirkning Beskriv de potentielle transformative positive effekter, som den forudsete nye teknologi ville have på vores økonomi, miljø og samfund. 2.2 Innovationspotentiale Beskriv den påtænkte nye teknologis potentiale for at generere disruptive innovationer i fremtiden og … Læs mere

Oversigt over EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator: Forskelle og TRL-forventninger

European Innovation Council (EIC) under Horizon Europe-rammen tilbyder tre adskilte programmer til at understøtte hele innovationens livscyklus: EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator. Hvert program retter sig mod forskellige stadier af teknologisk udvikling og giver skræddersyet finansiering og støtte til at hjælpe banebrydende innovationer med at nå markedet. Denne oversigt forklarer forskellene mellem disse programmer, deres specifikke krav, og hvordan de er forbundet gennem deres forventninger til teknologiberedskabsniveau (TRL). EIC Pathfinder-, EIC Transition- og EIC Accelerator-programmerne er indviklet designet til at yde omfattende support på tværs af hele innovationslivscyklussen, hvilket gør det muligt for virksomheder at drage fordel af kontinuerlig bevillingspleje fra TRL 1 til TRL 9. EIC Pathfinder understøtter tidlige stadier, højrisikoforskning for at udforske nye ideer og opnå proof of concept (TRL 1-4). Succesfulde Pathfinder-projekter kan derefter gå videre til EIC Transition, som hjælper med at validere og demonstrere gennemførligheden af disse teknologier i relevante miljøer (TRL 3-6), og bygge bro mellem forskning og markedsberedskab. Endelig tilbyder EIC Accelerator målrettet støtte til markedsklare innovationer (TRL 5-9), der giver både tilskud og egenkapitalinvesteringer for at hjælpe virksomheder med at kommercialisere deres produkter, skalere deres operationer og forstyrre eksisterende markeder. Denne problemfri udvikling sikrer, at innovative virksomheder kontinuerligt kan udvikle deres teknologier fra indledende koncept til fuld markedsimplementering, ved at udnytte EIC's omfattende finansierings- og støttemekanismer på hvert kritisk stadium. EIC Pathfinder Formål EIC Pathfinder understøtter visionær forskning og udforskning af dristige ideer for at skabe banebrydende teknologier. Den fokuserer på forskning i tidlige stadier for at lægge grundlaget for transformative innovationer. Nøglefunktioner Finansieringsomfang: Understøtter højrisiko-, high-gevinst forskningsprojekter, der udforsker nye teknologiske muligheder. TRL-fokus: Målretter primært TRL 1 til TRL 4. TRL 1: Grundlæggende principper overholdt. TRL 2: Teknologikoncept formuleret. TRL 3: Eksperimentel proof of concept. TRL 4: Teknologi valideret i laboratoriet. Krav Kvalificering: Åben for konsortier af mindst tre uafhængige juridiske enheder fra forskellige medlemsstater eller associerede lande. Enkelte enheder som højteknologiske SMV'er og forskningsorganisationer kan også ansøge. Forslag: Skal skitsere et visionært højrisikoforskningsprojekt med et stærkt potentiale for videnskabeligt og teknologisk gennembrud. Finansieringsbeløb: Op til 3 millioner EUR til Pathfinder Open, op til 4 millioner EUR til Pathfinder Challenges. Finansieringssats: 100% af støtteberettigede omkostninger. EIC Transition Formål EIC Transition har til formål at bygge bro mellem forskning i tidlige stadier og markedsberedskab. Den fokuserer på modning og validering af teknologier udviklet under EIC Pathfinder og andre EU-finansierede projekter. Nøglefunktioner Finansieringsomfang: Understøtter aktiviteter til at validere og demonstrere gennemførligheden af nye teknologier i applikationsrelevante miljøer. TRL-fokus: Målretter mod TRL 3 til TRL 6. Start-TRL: TRL 3 (eksperimentelt bevis på koncept) eller TRL 4 (teknologi valideret i laboratoriet). Slutning af TRL: TRL 5 (Teknologi valideret i relevant miljø) til TRL 6 (Teknologi demonstreret i relevant miljø). Krav Kvalificering: Åben for enkelte enheder (SMV'er, spin-offs, startups, forskningsorganisationer, universiteter) eller konsortier (2-5 enheder) fra medlemsstater eller associerede lande. Forslag: Skal bygge på resultater fra tidligere EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) eller andre EU-finansierede projekter. Forslagene bør omfatte en detaljeret arbejdsplan for teknologivalidering og forretningsudvikling. Finansieringsbeløb: Op til 2,5 mio. EUR, med højere beløb muligt, hvis det er berettiget. Finansieringssats: 100% af støtteberettigede omkostninger. EIC Accelerator Formål EIC Accelerator understøtter individuelle SMV'er, herunder startups og spin-offs, til at udvikle og opskalere højtydende innovationer med potentiale til at skabe nye markeder eller forstyrre eksisterende. Nøglefunktioner Finansieringsomfang: Giver både tilskudsfinansiering og egenkapitalinvesteringer for at hjælpe SMV'er med at bringe deres innovationer på markedet. TRL-fokus: Targets TRL 5 til TRL 9. Startende TRL: TRL 5 (Teknologi valideret i relevant miljø) eller TRL 6 (Teknologi demonstreret i relevant miljø). Slutning af TRL: TRL 8 (System komplet og kvalificeret) til TRL 9 (Faktisk system bevist i driftsmiljø). Krav Berettigelse: Åben for individuelle SMV'er fra medlemsstater eller associerede lande. Mid-caps (virksomheder med op til 500 ansatte) kan også ansøge om blended finance (tilskud + egenkapital). Forslag: Skal præsentere en innovation med højt potentiale med en stærk business case og klart markedspotentiale. Forslagene bør indeholde en plan for kommercialisering og skalering. Finansieringsbeløb: Op til 2,5 mio. EUR til støtte, der kun er tilskud, med yderligere egenkapitalinvesteringer på op til 15 mio. EUR. Finansieringssats: 70% af støtteberettigede omkostninger til tilskudskomponent, egenkapitalkomponent bestemt ud fra investeringsbehov. Forbindelse af programmerne gennem TRL-forventninger fra tidlig forskning til markedsberedskab De tre EIC-programmer er designet til at understøtte den fulde innovationslivscyklus, fra tidlig forskning til markedsadgang: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokuserer på grundforskning og eksperimentel bevis for koncept, der lægger det videnskabelige og teknologiske grundlag for fremtidige innovationer. EIC Transition (TRL 3-6): Bygger bro mellem sonderende forskning og markedsberedskab ved at validere og demonstrere teknologier i relevante miljøer. EIC Accelerator (TRL 5-9): Understøtter udvikling, kommercialisering og skalering af markedsklare innovationer, og hjælper SMV'er med at bringe deres produkter på markedet. Seamless Progression EIC Pathfinder til EIC Transition: Projekter, der opnår succesfuld proof of concept og laboratorievalidering under EIC Pathfinder, kan gå videre til EIC Transition for yderligere validering og demonstration i relevante miljøer. EIC Transition til EIC Accelerator: Når teknologierne er valideret og demonstreret i relevante miljøer, kan de gå videre til EIC Accelerator for endelig udvikling, markedsadgang og skalering. Resumé EIC Pathfinder: Tidlig forskning (TRL 1-4), visionære og højrisikoprojekter. EIC Transition: Brodannelse mellem forskning og marked (TRL 3-6), teknologivalidering og demonstration. EIC Accelerator: Markedsberedskab og skalering (TRL 5-9), kommercialiseringsstøtte til SMV'er. Ved at forstå de forskellige roller og TRL-forventninger til hvert EIC-program, kan innovatører strategisk planlægge deres projektudviklingsforløb, hvilket sikrer problemfri progression fra banebrydende forskning til succesfuld markedsintroduktion.

Navigering i EIC Pathfinder-evalueringskriterierne: En omfattende vejledning

European Innovation Council (EIC) Pathfinder er et flagskibsprogram under Horizon Europe-rammen, designet til at støtte højrisiko- og højbelønningsforskningsprojekter med det formål at udvikle banebrydende teknologier. Forståelse af evalueringskriterierne for EIC Pathfinder-forslag er afgørende for ansøgere, der søger finansiering. Denne artikel giver et detaljeret overblik over EIC Pathfinder-evalueringskriterierne og giver indsigt i, hvad evaluatorer ser efter i forslag, og hvordan ansøgere kan tilpasse deres projekter til at opfylde disse forventninger. Oversigt over evalueringsprocessen Evalueringsprocessen for EIC Pathfinder-forslag er streng og involverer flere faser. Forslag vurderes af uafhængige ekspertevaluatorer baseret på tre hovedkriterier: Excellence, Impact og Quality and Efficiency of the Implementation. Hvert kriterium har specifikke underkriterier, der giver en struktureret ramme for evaluering. Evalueringsstadier Individuel evaluering: Hvert forslag evalueres først individuelt af mindst fire ekspertevaluatorer. Konsensusgruppe: Evaluatorer diskuterer deres individuelle vurderinger og opnår konsensus om score og kommentarer. Panelgennemgang: Et panel af evaluatorer gennemgår konsensusrapporterne og afslutter ranglisten. Detaljerede evalueringskriterier 1. Excellence Excellencekriteriet vurderer forslagets videnskabelige og teknologiske kvalitet. Det er det mest vægtede kriterium, der afspejler EIC Pathfinder's fokus på banebrydende forskning. Underkriterier: Langsigtet vision: Nøglespørgsmål: Hvor overbevisende er visionen om en radikalt ny teknologi? Forventning: Forslagene skal formulere en klar og ambitiøs vision for en ny teknologi, der kan transformere økonomien og samfundet. Science-towards-Technology Breakthrough: Nøglespørgsmål: Hvor konkret, nyt og ambitiøst er det foreslåede gennembrud? Forventning: Den foreslåede forskning skulle repræsentere et betydeligt fremskridt i forhold til nuværende teknologier med potentiale for et stort videnskabeligt gennembrud. Mål: Nøglespørgsmål: Hvor konkrete og plausible er målene? Forventning: Mål skal være klart definerede, opnåelige og tilpasset den overordnede vision. Forskningstilgangen bør være højrisiko/højfortjeneste. Tværfaglighed: Nøglespørgsmål: Hvor relevant er den tværfaglige tilgang? Forventning: Forslagene skal demonstrere en velintegreret tværfaglig tilgang, der kombinerer ekspertise fra forskellige områder for at opnå gennembruddet. 2. Påvirkning Påvirkningskriteriet evaluerer potentialet af den foreslåede teknologi til at generere betydelige økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige fordele. Underkriterier: Langsigtet påvirkning: Nøglespørgsmål: Hvor betydelige er de potentielle transformative effekter? Forventning: Den påtænkte teknologi skulle have potentialet til at skabe nye markeder, forbedre livskvaliteten eller løse globale udfordringer. Innovationspotentiale: Nøglespørgsmål: I hvilket omfang har teknologien potentiale for disruptive innovationer? Forventning: Forslagene bør skitsere en klar vej til innovation, herunder foranstaltninger til beskyttelse af intellektuel ejendom og udnyttelse. Kommunikation og formidling: Nøglespørgsmål: Hvor egnede er foranstaltningerne til at maksimere forventede resultater og virkninger? Forventning: Forslagene bør indeholde en robust plan for formidling af resultater og bevidstgørelse om projektets potentiale. 3. Kvalitet og effektivitet af implementeringen Dette kriterium vurderer gennemførligheden af projektplanen og konsortiets evne til at levere den foreslåede forskning. Underkriterier: Arbejdsplan: Nøglespørgsmål: Hvor sammenhængende og effektive er arbejdsplanen og risikobegrænsende foranstaltninger? Forventning: Arbejdsplanen skal være detaljeret og velstruktureret med klart definerede opgaver, leverancer, milepæle og tidslinjer. Risikostyringsstrategier bør være på plads. Allokering af ressourcer: Nøglespørgsmål: Hvor hensigtsmæssig og effektiv er allokering af ressourcer? Forventning: Ressourcer, herunder budget og personale, bør allokeres passende for at sikre projektets succes. Konsortiets kvalitet: Nøglespørgsmål: I hvilket omfang har konsortiet den nødvendige kapacitet og ekspertise? Forventning: Konsortiet bør bestå af komplementære partnere af høj kvalitet med dokumenteret ekspertise og kapacitet til at udføre den foreslåede forskning. Scoring og tærskler Hvert underkriterium bedømmes på en skala fra 0 til 5: 0: Forslaget opfylder ikke kriteriet eller kan ikke vurderes på grund af manglende eller ufuldstændige oplysninger. 1 (Dårlig): Kriteriet er utilstrækkeligt behandlet, eller der er alvorlige iboende svagheder. 2 (Retfærdigt): Forslaget behandler i store træk kriteriet, men der er væsentlige svagheder. 3 (Godt): Forslaget imødekommer kriteriet godt, men der er en række mangler. 4 (Meget godt): Forslaget imødekommer kriteriet meget godt, men der er et lille antal mangler. 5 (Fremragende): Forslaget behandler alle relevante aspekter af kriteriet. Eventuelle mangler er mindre. Tærskler Excellence: Minimumstærskel på 4/5 Indvirkning: Minimumstærskel på 3,5/5 Implementeringens kvalitet og effektivitet: Minimumstærskel på 3/5 Forslag skal opfylde eller overstige disse tærskler for at komme i betragtning til finansiering. Tips til ansøgere Klarhed og vision: Forklar klart din langsigtede vision, og hvordan dit projekt repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for teknologi. Tværfaglig tilgang: Fremhæv den tværfaglige karakter af dit konsortium, og hvordan det forbedrer projektet. Impact Pathway: Giv en detaljeret indvirkningssti, herunder planer for beskyttelse af intellektuel ejendom, udnyttelse og formidling. Detaljeret arbejdsplan: Sørg for, at din arbejdsplan er detaljeret med klare opgaver, leverancer, milepæle og risikobegrænsende strategier. Ressourceallokering: Begrund tildelingen af ressourcer og vis, at dit konsortium har den nødvendige ekspertise og kapacitet. Konklusion EIC Pathfinder's evalueringskriterier er designet til at identificere projekter med det højeste potentiale for banebrydende innovation og betydelig effekt. Ved at forstå og tilpasse sig disse kriterier kan ansøgere forbedre deres forslag og øge deres chancer for at sikre finansiering. EIC Pathfinder giver en unik mulighed for at omdanne visionære ideer til virkelighed, der driver videnskabelige og teknologiske fremskridt til gavn for samfundet.

Forståelse af TRL-krav og -forventninger til EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder er et nøgleinitiativ under Horizon Europe-programmet, der er designet til at støtte højrisiko-, high-gain-forskning med det formål at udvikle banebrydende teknologier. Et kritisk aspekt ved EIC Pathfinder er TRL-rammen (Technology Readiness Level), som giver en systematisk metrik til at vurdere modenheden af en bestemt teknologi. Denne artikel dykker ned i TRL-kravene og forventningerne til projekter under EIC Pathfinder, og giver en omfattende guide til ansøgere. Hvad er TRL? Technology Readiness Levels (TRL'er) er en skala fra 1 til 9, der bruges til at måle en teknologis modenhed. Oprindeligt udviklet af NASA, er denne skala nu bredt vedtaget af organisationer, herunder Europa-Kommissionen, for at evaluere udviklingsstadierne for teknologiske innovationer. Her er en kort oversigt over TRL-skalaen: TRL 1: Grundlæggende principper observeret TRL 2: Teknologikoncept formuleret TRL 3: Eksperimentelt bevis på koncept TRL 4: Teknologi valideret i laboratoriet TRL 5: Teknologi valideret i relevante omgivelser TRL 6: Teknologi demonstreret i relevante miljø TRL 7: System prototype demonstration i driftsmiljø TRL 8: System komplet og kvalificeret TRL 9: Faktisk system bevist i driftsmiljø TRL Krav til EIC Pathfinder EIC Pathfinder fokuserer primært på de tidlige stadier af teknologiudvikling, typisk spænder fra TRL 1 til TRL 4 EIC Pathfinder fokuserer på at understøtte tidlig udvikling af banebrydende teknologier, med projekter, der typisk starter på Technology Readiness Levels (TRL) 1 til 2, hvor grundlæggende principper overholdes og teknologikoncepter formuleres. Den forventede slut-TRL for Pathfinder-projekter er generelt mellem TRL 3 og TRL 4. Ved TRL 3 opnår projekter eksperimentelt proof of concept, der viser indledende gennemførlighed gennem laboratorieforsøg. Ved TRL 4 er teknologien valideret i et laboratoriemiljø, der viser evnen til at udføre som forventet under kontrollerede forhold. Denne progression har til formål at etablere et solidt videnskabeligt og teknisk grundlag for fremtidige fremskridt og potentiel kommercialisering. Forventningerne til hvert TRL-stadium under Pathfinder er som følger: TRL 1: Grundlæggende principper observeret På dette indledende stadium overholdes de grundlæggende principper for en ny teknologi. Forskningen er primært teoretisk og fokuserer på de grundlæggende videnskabelige principper, der kan understøtte fremtidige teknologiske anvendelser. Forventning: Klar artikulation af de observerede grundlæggende principper. Publikationer i videnskabelige tidsskrifter eller præsentationer på konferencer er almindelige output. TRL 2: Teknologikoncept formuleret Ved TRL 2 flyttes fokus til at definere teknologikonceptet. Dette involverer hypotese om potentielle anvendelser baseret på de observerede principper og identificere den nødvendige videnskabelige og tekniske viden, der kræves for at fortsætte. Forventning: Formulering af et klart og plausibelt teknologikoncept. Der forventes detaljerede teoretiske modeller og indledende forundersøgelser. TRL 3: Eksperimentel Proof of Concept TRL 3 involverer eksperimentel validering af teknologikonceptet. Indledende eksperimenter og laboratorieundersøgelser udføres for at vise, at konceptet er gennemførligt. Forventning: Eksperimentelle data viser proof of concept. Demonstration af, at de teoretiske modeller fungerer under kontrollerede forhold. TRL 4: Teknologi valideret i laboratoriet På dette stadium gennemgår teknologien mere strenge tests i et laboratoriemiljø. Målet er at validere teknologiens funktionalitet og ydeevne i forhold til forventede resultater. Forventning: Eksperimentelle valideringsresultater. Udvikling af prototyper eller modeller, der demonstrerer teknologiens formåen i et laboratoriemiljø. Forventninger fra EIC Pathfinder-projekter Projekter finansieret under EIC Pathfinder forventes at flytte grænserne for nuværende viden og teknologi. Her er en oversigt over forventningerne til projekter på hvert TRL-stadium: Tidlig forskning (TRL 1-2) Innovation: Projekter bør foreslå innovative og originale ideer, der udfordrer eksisterende paradigmer og har potentiale til at føre til store videnskabelige og teknologiske gennembrud. Videnskabelig ekspertise: Høj kvalitet, stringent forskning er afgørende. Projekter bør sigte mod at publicere i top-tier videnskabelige tidsskrifter og præsentere på førende konferencer. Tværfagligt samarbejde: EIC Pathfinder tilskynder til samarbejde på tværs af forskellige videnskabelige discipliner for at fremme nye perspektiver og tilgange. Proof of Concept (TRL 3) Gennemførlighed: Projekter bør sigte mod at demonstrere gennemførligheden af teknologikonceptet gennem eksperimentel proof of concept. Dette involverer udvikling og test af indledende prototyper eller modeller. Dokumentation: Detaljeret dokumentation af eksperimentelle procedurer og resultater er afgørende. Dette omfatter dataindsamling, analyse og fortolkning. Intellektuel ejendom: Overvejelse af beskyttelsesstrategier for intellektuel ejendom (IP). Projekter bør undersøge patentering eller andre former for IP-beskyttelse, hvor det er relevant. Validering i laboratorie (TRL 4) streng testning: Projekter bør udføre streng test og validering af teknologien i et kontrolleret laboratoriemiljø. Dette inkluderer stresstest, præstationsevaluering og pålidelighedsvurdering. Prototypeudvikling: Udvikling af mere raffinerede prototyper, der kan bruges til yderligere test og validering. Vej til kommercialisering: Projekter bør begynde at udforske potentielle veje til kommercialisering, herunder markedsanalyse, potentielle partnerskaber og finansieringsmuligheder for yderligere udvikling. Support og ressourcer EIC Pathfinder giver betydelig støtte og ressourcer til at hjælpe projekter med at nå deres TRL-milepæle. Dette inkluderer: Finansiering: Tilskud på op til 3 mio. EUR til EIC Pathfinder Open og op til 4 mio. EUR til EIC Pathfinder-udfordringer. Der kan anmodes om større beløb, hvis det er berettiget. Business Acceleration Services: Adgang til en bred vifte af tjenester, herunder coaching, mentoring og netværksmuligheder for at hjælpe projekter med at gå fra forskning til kommercialisering. EIC-programledere: Dedikerede programledere yder vejledning og støtte gennem hele projektets livscyklus og hjælper med at styre projekter mod succesfulde resultater. Konklusion EIC Pathfinder er et vigtigt initiativ, der har til formål at fremme banebrydende forskning og innovation i hele Europa. Ved at fokusere på de tidlige stadier af teknologiudvikling og yde betydelig støtte og ressourcer hjælper EIC Pathfinder med at transformere visionære ideer til håndgribelige teknologier. At forstå TRL-kravene og -forventningerne er afgørende for, at ansøgere kan tilpasse deres projekter til målene for EIC Pathfinder, hvilket i sidste ende bidrager til fremme af videnskab og teknologi til gavn for samfundet.

En omfattende vejledning til EIC Pathfinder Grant Funding Program

European Innovation Council (EIC) Pathfinder er et nøgleinitiativ under Horizon Europe-programmet, der har til formål at fremme avanceret forskning for at udvikle det videnskabelige grundlag for banebrydende teknologier. EIC Pathfinder støtter ambitiøse projekter, der flytter grænserne for videnskab og teknologi, og lægger grunden til innovationer, der kan transformere markeder og løse globale udfordringer. Denne artikel giver et detaljeret overblik over EIC Pathfinder, dets mål, finansieringsmuligheder, ansøgningsproces og evalueringskriterier. EIC Pathfinder Oversigt Mål for EIC Pathfinder EIC Pathfinder er designet til at understøtte de tidligste stadier af videnskabelig, teknologisk eller dybteknologisk forskning og udvikling. Dens primære mål er: Udvikling af videnskabelige fundamenter: At understøtte banebrydende teknologier, der kan forstyrre eksisterende markeder eller skabe nye. Forskning med høj risiko/høj gevinst: Tilskyndelse til projekter, der involverer betydelig risiko, men som har potentiale til betydelige belønninger. Tværfagligt samarbejde: Fremme samarbejde på tværs af forskellige videnskabelige og teknologiske discipliner for at opnå innovative gennembrud. Nøglekomponenter i EIC Pathfinder EIC Pathfinder er opdelt i to hovedkomponenter: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open giver støtte til projekter inden for ethvert område inden for videnskab, teknologi eller anvendelse uden foruddefinerede tematiske prioriteter. Den er rettet mod tidlig udvikling af fremtidige teknologier, og lægger vægt på højrisiko-/højfortjeneste-videnskab-mod-teknologisk gennembrudsforskning. Nøglefunktionerne omfatter: Ambitiøs vision: Projekter bør have en langsigtet vision for en radikalt ny teknologi med transformativt potentiale. Videnskabeligt gennembrud: Forslagene skal skitsere et konkret, nyt og ambitiøst videnskabeligt-mod-teknologisk gennembrud. High-Risk/High Gain-tilgang: Forskningstilgangen bør være innovativ og potentielt risikabel med sigte på væsentlige fremskridt. EIC Pathfinder-udfordringer EIC Pathfinder-udfordringerne fokuserer på foruddefinerede tematiske områder med specifikke mål. Disse udfordringer sigter mod at skabe sammenhængende porteføljer af projekter, der tilsammen opnår de ønskede resultater. Hver udfordring overvåges af en dedikeret programleder, som guider projekterne mod fælles mål. Nøglefunktionerne omfatter: Specifikke mål: Hver udfordring har definerede mål og forventede resultater. Porteføljetilgang: Projekter inden for en udfordring forventes at interagere og samarbejde og udnytte hinandens styrker. Dedikerede programledere: Programledere spiller en proaktiv rolle i at styre projekterne mod vellykkede resultater. Finansiering og støtte EIC Pathfinder tilbyder betydelig finansiering og støtte til udvalgte projekter. Finansieringen ydes gennem bevillinger til forsknings- og innovationsaktioner. De vigtigste detaljer er: Budget: Det samlede vejledende budget for EIC Pathfinder Open er EUR 136 millioner, mens budgettet for EIC Pathfinder Challenges er EUR 120 millioner. Tilskudsbeløb: For EIC Pathfinder Open er tilskud på op til EUR 3 millioner typiske, selvom der kan anmodes om større beløb, hvis det er berettiget. Til EIC Pathfinder Challenges kan tilskud være op til EUR 4 millioner. Finansieringssats: Finansieringssatsen er 100% af de støtteberettigede omkostninger. Ud over økonomisk støtte får succesfulde ansøgere adgang til en bred vifte af Business Acceleration Services, herunder coaching, mentoring og netværksmuligheder. Ansøgningsprocessen Ansøgningsprocessen for EIC Pathfinder omfatter flere trin: Indsendelse af forslag: Forslag skal indsendes via EU-portalen for finansiering og udbudsmuligheder. Antageligheds- og berettigelseskontrol: Forslag kontrolleres for overholdelse af berettigelseskriterierne. Evaluering: Forslag evalueres af ekspertevaluatorer baseret på foruddefinerede kriterier. Finansieringsbeslutning: Den endelige finansieringsbeslutning træffes på baggrund af evalueringsresultaterne. Kvalifikationskriterier Konsortiumkrav: For samarbejdsprojekter skal konsortiet omfatte mindst tre uafhængige juridiske enheder fra forskellige medlemsstater eller associerede lande. Enkeltmodtagerprojekter: I visse tilfælde kan enkelte enheder såsom SMV'er eller forskningsorganisationer ansøge. Evalueringskriterier Forslag vurderes ud fra tre hovedkriterier: Excellence: Herunder visionens nyhed og ambition, tilgangens soliditet og projektets tværfaglige karakter. Effekt: Vurdering af de potentielle transformative effekter, innovationspotentiale og foranstaltningerne til formidling og udnyttelse af resultater. Implementering: Evaluering af kvaliteten og effektiviteten af arbejdsplanen, allokeringen af ressourcer og konsortiets kapacitet. EIC Pathfinder-udfordringer for 2024 2024-arbejdsprogrammet omfatter flere specifikke udfordringer under EIC Pathfinder. Disse udfordringer er rettet mod strategiske interesseområder for Den Europæiske Union, såsom: Solar-to-X-enheder: Udvikling af vedvarende brændstoffer, kemikalier og materialer som veje til afbødning af klimaændringer. Cement og beton som kulstofdræn: Innovative materialer til at absorbere kuldioxid. Naturinspirerede alternativer til fødevareemballage: Skabe bæredygtige emballageløsninger. Nanoelektronik til energieffektive smartenheder: Fremme af energieffektive teknologier. Beskyttelse af EU's ruminfrastruktur: Forbedring af modstandsdygtigheden og bæredygtigheden af rumoperationer. Konklusion EIC Pathfinder er et centralt initiativ under Horizon Europe-programmet, der driver avanceret forskning til udvikling af banebrydende teknologier. Ved at støtte højrisiko-/højgevinstprojekter med betydelig finansiering og omfattende støttetjenester sigter EIC Pathfinder på at fremme innovationer, der kan transformere markeder, adressere globale udfordringer og positionere Europa som førende inden for avancerede teknologier. Forskere, startups, SMV'er og innovatører opfordres til at udnytte denne mulighed for at skubbe grænserne for videnskab og teknologi og have en betydelig indflydelse på fremtiden. EIC Pathfinder-udfordringer, der låser op for fremtiden for vedvarende energi: EIC Pathfinder-udfordringen om "Solar-to-X-enheder" I en æra, hvor klimaændringer udgør en væsentlig trussel mod globale økosystemer og økonomier, har European Innovation Council (EIC) indtaget en proaktiv holdning med sin Pathfinder Udfordring på "Solar-to-X-enheder." Dette initiativ, under EIC-arbejdsprogrammet for 2024, søger at katalysere udviklingen af banebrydende teknologier, der omdanner solenergi til forskellige nyttige former, såsom vedvarende brændstoffer, kemikalier og materialer. Ved at tage fat på denne udfordring sigter EIC mod at afbøde virkningerne af klimaændringer og fremme bæredygtige industrielle processer og dermed bidrage til EU's grønne omstillingsmål. Visionen og målene "Solar-to-X Devices"-udfordringen er drevet af en visionær tilgang til at udnytte solenergi ud over elproduktion. Det forestiller sig at omdanne solenergi til alsidige og lagrebare former for energi og materialer, som kan bruges i forskellige applikationer. De primære mål for denne udfordring omfatter: Decentraliseret vedvarende produktion: Udvikling af teknologier, der muliggør lokal og decentral produktion af vedvarende brændstoffer, kemikalier og materialer. Afbødning af klimaændringer: Reduktion af drivhusgasemissioner ved at erstatte fossilbaserede processer med bæredygtige soldrevne alternativer. Teknologisk innovation: At skubbe grænserne for nuværende solteknologier for at opnå højere effektivitet, omkostningseffektivitet og skalerbarhed. Omfang… Læs mere

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK