Oversigt over EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator: Forskelle og TRL-forventninger

European Innovation Council (EIC) under Horizon Europe-rammen tilbyder tre adskilte programmer til at understøtte hele innovationens livscyklus: EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator. Hvert program retter sig mod forskellige stadier af teknologisk udvikling og giver skræddersyet finansiering og støtte til at hjælpe banebrydende innovationer med at nå markedet. Denne oversigt forklarer forskellene mellem disse programmer, deres specifikke krav, og hvordan de er forbundet gennem deres forventninger til teknologiberedskabsniveau (TRL). EIC Pathfinder-, EIC Transition- og EIC Accelerator-programmerne er indviklet designet til at yde omfattende support på tværs af hele innovationslivscyklussen, hvilket gør det muligt for virksomheder at drage fordel af kontinuerlig bevillingspleje fra TRL 1 til TRL 9. EIC Pathfinder understøtter tidlige stadier, højrisikoforskning for at udforske nye ideer og opnå proof of concept (TRL 1-4). Succesfulde Pathfinder-projekter kan derefter gå videre til EIC Transition, som hjælper med at validere og demonstrere gennemførligheden af disse teknologier i relevante miljøer (TRL 3-6), og bygge bro mellem forskning og markedsberedskab. Endelig tilbyder EIC Accelerator målrettet støtte til markedsklare innovationer (TRL 5-9), der giver både tilskud og egenkapitalinvesteringer for at hjælpe virksomheder med at kommercialisere deres produkter, skalere deres operationer og forstyrre eksisterende markeder. Denne problemfri udvikling sikrer, at innovative virksomheder kontinuerligt kan udvikle deres teknologier fra indledende koncept til fuld markedsimplementering, ved at udnytte EIC's omfattende finansierings- og støttemekanismer på hvert kritisk stadium. EIC Pathfinder Formål EIC Pathfinder understøtter visionær forskning og udforskning af dristige ideer for at skabe banebrydende teknologier. Den fokuserer på forskning i tidlige stadier for at lægge grundlaget for transformative innovationer. Nøglefunktioner Finansieringsomfang: Understøtter højrisiko-, high-gevinst forskningsprojekter, der udforsker nye teknologiske muligheder. TRL-fokus: Målretter primært TRL 1 til TRL 4. TRL 1: Grundlæggende principper overholdt. TRL 2: Teknologikoncept formuleret. TRL 3: Eksperimentel proof of concept. TRL 4: Teknologi valideret i laboratoriet. Krav Kvalificering: Åben for konsortier af mindst tre uafhængige juridiske enheder fra forskellige medlemsstater eller associerede lande. Enkelte enheder som højteknologiske SMV'er og forskningsorganisationer kan også ansøge. Forslag: Skal skitsere et visionært højrisikoforskningsprojekt med et stærkt potentiale for videnskabeligt og teknologisk gennembrud. Finansieringsbeløb: Op til 3 millioner EUR til Pathfinder Open, op til 4 millioner EUR til Pathfinder Challenges. Finansieringssats: 100% af støtteberettigede omkostninger. EIC Transition Formål EIC Transition har til formål at bygge bro mellem forskning i tidlige stadier og markedsberedskab. Den fokuserer på modning og validering af teknologier udviklet under EIC Pathfinder og andre EU-finansierede projekter. Nøglefunktioner Finansieringsomfang: Understøtter aktiviteter til at validere og demonstrere gennemførligheden af nye teknologier i applikationsrelevante miljøer. TRL-fokus: Målretter mod TRL 3 til TRL 6. Start-TRL: TRL 3 (eksperimentelt bevis på koncept) eller TRL 4 (teknologi valideret i laboratoriet). Slutning af TRL: TRL 5 (Teknologi valideret i relevant miljø) til TRL 6 (Teknologi demonstreret i relevant miljø). Krav Kvalificering: Åben for enkelte enheder (SMV'er, spin-offs, startups, forskningsorganisationer, universiteter) eller konsortier (2-5 enheder) fra medlemsstater eller associerede lande. Forslag: Skal bygge på resultater fra tidligere EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) eller andre EU-finansierede projekter. Forslagene bør omfatte en detaljeret arbejdsplan for teknologivalidering og forretningsudvikling. Finansieringsbeløb: Op til 2,5 mio. EUR, med højere beløb muligt, hvis det er berettiget. Finansieringssats: 100% af støtteberettigede omkostninger. EIC Accelerator Formål EIC Accelerator understøtter individuelle SMV'er, herunder startups og spin-offs, til at udvikle og opskalere højtydende innovationer med potentiale til at skabe nye markeder eller forstyrre eksisterende. Nøglefunktioner Finansieringsomfang: Giver både tilskudsfinansiering og egenkapitalinvesteringer for at hjælpe SMV'er med at bringe deres innovationer på markedet. TRL-fokus: Targets TRL 5 til TRL 9. Startende TRL: TRL 5 (Teknologi valideret i relevant miljø) eller TRL 6 (Teknologi demonstreret i relevant miljø). Slutning af TRL: TRL 8 (System komplet og kvalificeret) til TRL 9 (Faktisk system bevist i driftsmiljø). Krav Berettigelse: Åben for individuelle SMV'er fra medlemsstater eller associerede lande. Mid-caps (virksomheder med op til 500 ansatte) kan også ansøge om blended finance (tilskud + egenkapital). Forslag: Skal præsentere en innovation med højt potentiale med en stærk business case og klart markedspotentiale. Forslagene bør indeholde en plan for kommercialisering og skalering. Finansieringsbeløb: Op til 2,5 mio. EUR til støtte, der kun er tilskud, med yderligere egenkapitalinvesteringer på op til 15 mio. EUR. Finansieringssats: 70% af støtteberettigede omkostninger til tilskudskomponent, egenkapitalkomponent bestemt ud fra investeringsbehov. Forbindelse af programmerne gennem TRL-forventninger fra tidlig forskning til markedsberedskab De tre EIC-programmer er designet til at understøtte den fulde innovationslivscyklus, fra tidlig forskning til markedsadgang: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokuserer på grundforskning og eksperimentel bevis for koncept, der lægger det videnskabelige og teknologiske grundlag for fremtidige innovationer. EIC Transition (TRL 3-6): Bygger bro mellem sonderende forskning og markedsberedskab ved at validere og demonstrere teknologier i relevante miljøer. EIC Accelerator (TRL 5-9): Understøtter udvikling, kommercialisering og skalering af markedsklare innovationer, og hjælper SMV'er med at bringe deres produkter på markedet. Seamless Progression EIC Pathfinder til EIC Transition: Projekter, der opnår succesfuld proof of concept og laboratorievalidering under EIC Pathfinder, kan gå videre til EIC Transition for yderligere validering og demonstration i relevante miljøer. EIC Transition til EIC Accelerator: Når teknologierne er valideret og demonstreret i relevante miljøer, kan de gå videre til EIC Accelerator for endelig udvikling, markedsadgang og skalering. Resumé EIC Pathfinder: Tidlig forskning (TRL 1-4), visionære og højrisikoprojekter. EIC Transition: Brodannelse mellem forskning og marked (TRL 3-6), teknologivalidering og demonstration. EIC Accelerator: Markedsberedskab og skalering (TRL 5-9), kommercialiseringsstøtte til SMV'er. Ved at forstå de forskellige roller og TRL-forventninger til hvert EIC-program, kan innovatører strategisk planlægge deres projektudviklingsforløb, hvilket sikrer problemfri progression fra banebrydende forskning til succesfuld markedsintroduktion.

Bridging the Gap: EIC Transition Grant Program forklaret

European Innovation Council (EIC) Transition Programme er en kritisk komponent i Horizon Europe-rammen, designet til at bygge bro mellem forskning i tidlige stadier og markedsklare innovationer. Dette program retter sig specifikt mod fremme og modning af lovende teknologier udviklet under EIC Pathfinder-projekter og andre EU-finansierede forskningsinitiativer. Ved at yde finansiering og støtte hjælper EIC Transition med at validere og demonstrere disse teknologiers levedygtighed i applikationer i den virkelige verden, hvilket letter deres vej til kommercialisering og samfundsmæssig påvirkning. Mål for EIC Transition-programmet EIC Transition-programmet har til formål at: Validere teknologier: Støtte projekter i at bevise gennemførligheden og robustheden af nye teknologier i applikationsrelevante miljøer. Udvikle forretningsplaner: Hjælp med at skabe omfattende forretningsplaner, der skitserer det kommercielle potentiale og markedsstrategi for teknologien. Reducer markedsrisici: Reducer de tekniske og kommercielle risici forbundet med at bringe nye teknologier på markedet. Fremme innovation: Fremme udviklingen af innovative løsninger, der kan løse betydelige samfundsmæssige og økonomiske udfordringer. Berettigelseskriterier Hvem kan ansøge? EIC Transition-programmet er åbent for: Enkelte enheder: Såsom små og mellemstore virksomheder (SMV'er), spin-offs, startups, forskningsorganisationer og universiteter. Konsortier: Bestående af mindst to og højst fem uafhængige juridiske enheder fra forskellige medlemsstater eller associerede lande. Specifikke krav Kilde til resultater: Projekter skal bygge på resultater fra EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) projekter eller andre EU-finansierede forskningsinitiativer. Udviklingsstadiet: Teknologier bør være på et TRL (Technology Readiness Level) mellem 3 og 4 ved projektets start, med det formål at nå TRL 5 til 6 ved projektets afslutning. Finansiering og støtte Finansiel støtte EIC Transition-programmet yder betydelig økonomisk støtte til succesfulde projekter: Tilskudsbeløb: Op til 2,5 mio. EUR pr. projekt, selvom der kan anmodes om højere beløb, hvis det er berettiget. Finansieringssats: 100% af støtteberettigede omkostninger, der dækker udgifter såsom personale, udstyr, forbrugsvarer og underleverandører. Yderligere support Ud over økonomisk støtte tilbyder EIC Transition: Business Acceleration Services: Skræddersyede tjenester, herunder coaching, mentoring og netværksmuligheder med brancheledere, investorer og økosystempartnere. Adgang til ekspertise: Vejledning fra EIC-programledere og adgang til en pulje af eksterne eksperter til at understøtte teknologimodningsprocessen. Ansøgningsproces Indsendelse af forslag Ansøgere skal indsende deres forslag via EU-portalen for finansiering og udbudsmuligheder. Forslagene skal indeholde detaljerede oplysninger om: Teknologi og innovation: Beskrivelse af teknologien, dens nyhed og den specifikke innovation, den repræsenterer. Arbejdsplan: Omfattende plan, der skitserer projektets mål, metodologi, milepæle, leverancer og risikostyringsstrategier. Markedspotentiale: Analyse af markedspotentialet, herunder målmarkeder, konkurrencelandskab og kommercialiseringsstrategi. Konsortiets evner: Bevis på konsortiets evne til at udføre projektet med succes, herunder ekspertise, ressourcer og tidligere erfaring. Evalueringskriterier Forslag vurderes ud fra tre hovedkriterier: Excellence: Innovation: Teknologiens nyhed og banebrydende karakter. Videnskabelig og teknologisk fortjeneste: Forsvarligheden af den foreslåede metodologi og teknologiske tilgang. Effekt: Markedspotentiale: Potentialet for kommercialisering og markedsoptagelse. Samfundsmæssige og økonomiske fordele: De forventede fordele for samfundet og økonomien. Kvalitet og effektivitet af implementering: Arbejdsplan: Arbejdsplanens klarhed, sammenhæng og effektivitet. Konsortiets kompetence: Konsortiets medlemmers evner og ekspertise. Evalueringsprocessen Evalueringsprocessen omfatter flere faser: Fjernevaluering: Forslag evalueres først eksternt af uafhængige eksperter baseret på ovenstående kriterier. Konsensusmøder: Evaluatorer diskuterer og er enige om pointene og kommentarerne til hvert forslag. Interviews: Toprangerede forslag kan inviteres til et interview med en evalueringsjury, herunder eksperter og potentielle investorer. Nøglefordele ved EIC Transition, der bygger bro mellem dødens dal EIC Transition-programmet retter sig mod den såkaldte "dødsdal", den kritiske fase, hvor mange lovende teknologier ikke når kommercialisering på grund af manglende finansiering og støtte. Ved at levere økonomiske ressourcer og ekspertvejledning hjælper EIC Transition projekter med at overvinde denne forhindring og komme tættere på markedsberedskab. Acceleration af innovation Ved at fokusere på både teknologisk validering og forretningsudvikling accelererer EIC Transition innovationsprocessen. Denne dobbelte tilgang sikrer, at projekter ikke kun er teknisk gennemførlige, men også kommercielt levedygtige, hvilket øger deres chancer for succes på markedet. Styrkelse af europæisk konkurrenceevne EIC Transition spiller en afgørende rolle i at styrke europæiske teknologiers og virksomheders konkurrenceevne på den globale scene. Ved at støtte højpotentielle innovationer bidrager programmet til udviklingen af banebrydende løsninger, der kan adressere globale udfordringer og drive økonomisk vækst. Succeshistorier Adskillige projekter finansieret under EIC Transition-programmet har gjort betydelige fremskridt hen imod kommercialisering. Bemærkelsesværdige eksempler omfatter: Projekt A: En banebrydende teknologi til bæredygtig energilagring, som med succes validerede sin prototype og tiltrak betydelige investeringer til yderligere udvikling. Projekt B: Et innovativt medicinsk udstyr, der forbedrede patientresultater og sikrede partnerskaber med førende sundhedsudbydere for at komme ind på markedet. Projekt C: Et nyt materiale med overlegne egenskaber til industrielle anvendelser, som demonstrerede dets gennemførlighed og skalerbarhed, hvilket førte til kommercielle aftaler med store industriaktører. Konklusion EIC Transition-programmet er et centralt initiativ designet til at støtte modningen og kommercialiseringen af banebrydende teknologier. Ved at give betydelig finansiering, ekspertvejledning og virksomhedsstøtte hjælper programmet med at bygge bro mellem forskning og marked og sikre, at innovationer med højt potentiale kan have en håndgribelig indvirkning på samfundet og økonomien. Forskere, innovatører og iværksættere opfordres til at udnytte denne mulighed for at bringe deres teknologier på markedet og bidrage til fremme af europæisk innovation. Navigering i EIC Transition-evalueringskriterierne: En omfattende vejledning Introduktion European Innovation Council (EIC) Transition-programmet er designet til at hjælpe lovende teknologier med overgangen fra tidlig forskning til markedsklare innovationer. Et kritisk aspekt af EIC Transition-programmet er evalueringsprocessen, som nøje vurderer forslag for at sikre, at kun de mest lovende og virkningsfulde projekter modtager støtte. At forstå evalueringskriterierne er afgørende for, at ansøgere kan tilpasse deres forslag effektivt og maksimere deres chancer for succes. Denne artikel giver et detaljeret overblik over EIC Transition-evalueringskriterierne og giver indsigt i, hvad evaluatorer ser efter i forslag, og hvordan ansøgere bedst kan opfylde disse forventninger. Oversigt over evalueringsprocessen Evalueringsprocessen … Læs mere

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK