Oversikt over EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator: forskjeller og TRL-forventninger

European Innovation Council (EIC) under Horizon Europe-rammeverket tilbyr tre forskjellige programmer for å støtte hele innovasjonslivssyklusen: EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator. Hvert program retter seg mot ulike stadier av teknologiutvikling, og gir skreddersydd finansiering og støtte for å hjelpe banebrytende innovasjoner til å nå markedet. Denne oversikten forklarer forskjellene mellom disse programmene, deres spesifikke krav og hvordan de er koblet sammen gjennom deres forventninger til teknologiberedskapsnivå (TRL). EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator-programmene er intrikat utformet for å gi omfattende støtte gjennom hele innovasjonslivssyklusen, slik at bedrifter kan dra nytte av kontinuerlig støtte fra TRL 1 til TRL 9. EIC Pathfinder støtter tidlig stadium, høyrisikoforskning for å utforske nye ideer og oppnå proof of concept (TRL 1-4). Vellykkede Pathfinder-prosjekter kan deretter gå videre til EIC Transition, som hjelper til med å validere og demonstrere gjennomførbarheten av disse teknologiene i relevante miljøer (TRL 3-6), og bygge bro mellom forskning og markedsberedskap. Til slutt tilbyr EIC Accelerator målrettet støtte for markedsklare innovasjoner (TRL 5-9), og gir både tilskudd og egenkapitalinvesteringer for å hjelpe selskaper med å kommersialisere produktene sine, skalere driften og forstyrre eksisterende markeder. Denne sømløse progresjonen sikrer at innovative selskaper kontinuerlig kan utvikle sine teknologier fra første konsept til full markedsdistribusjon, og utnytter EICs omfattende finansierings- og støttemekanismer i hvert kritisk stadium. EIC Pathfinder Formål EIC Pathfinder støtter visjonær forskning og utforskning av dristige ideer for å skape banebrytende teknologier. Den fokuserer på forskning på tidlig stadium for å legge grunnlaget for transformative innovasjoner. Nøkkelfunksjoner Finansieringsomfang: Støtter høyrisikoforskningsprosjekter med høy gevinst som utforsker nye teknologiske muligheter. TRL-fokus: Målretter primært TRL 1 til TRL 4. TRL 1: Grunnleggende prinsipper observert. TRL 2: Teknologikonsept formulert. TRL 3: Eksperimentelt proof of concept. TRL 4: Teknologi validert i lab. Krav Kvalifisering: Åpent for konsortier av minst tre uavhengige juridiske enheter fra forskjellige medlemsland eller assosierte land. Enkeltenheter som høyteknologiske SMB og forskningsorganisasjoner kan også søke. Forslag: Må skissere et visjonært, høyrisiko forskningsprosjekt med et sterkt potensial for vitenskapelig og teknologisk gjennombrudd. Finansieringsbeløp: Opptil 3 millioner EUR for Pathfinder Open, opptil 4 millioner EUR for Pathfinder Challenges. Finansieringssats: 100% av kvalifiserte kostnader. EIC Transition Formål EIC Transition har som mål å bygge bro over gapet mellom forskning på tidlig stadium og markedsberedskap. Den fokuserer på modning og validering av teknologier utviklet under EIC Pathfinder og andre EU-finansierte prosjekter. Nøkkelfunksjoner Finansieringsomfang: Støtter aktiviteter for å validere og demonstrere gjennomførbarheten av nye teknologier i applikasjonsrelevante miljøer. TRL-fokus: Targets TRL 3 til TRL 6. Starter TRL: TRL 3 (Eksperimentelt bevis på konsept) eller TRL 4 (Teknologi validert i lab). Slutt på TRL: TRL 5 (Teknologi validert i relevant miljø) til TRL 6 (Teknologi demonstrert i relevant miljø). Krav Kvalifisering: Åpent for enkeltenheter (SMB, spin-offs, startups, forskningsorganisasjoner, universiteter) eller konsortier (2-5 enheter) fra medlemsland eller assosierte land. Forslag: Må bygge på resultater fra tidligere EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies), eller andre EU-finansierte prosjekter. Forslagene bør inneholde en detaljert arbeidsplan for teknologivalidering og forretningsutvikling. Finansieringsbeløp: Opptil 2,5 millioner euro, med høyere beløp mulig hvis det er berettiget. Finansieringssats: 100% av kvalifiserte kostnader. EIC Accelerator Formål EIC Accelerator støtter individuelle SMB-er, inkludert startups og spin-offs, for å utvikle og oppskalere innovasjoner med høy effekt med potensial til å skape nye markeder eller forstyrre eksisterende. Nøkkelfunksjoner Finansieringsomfang: Gir både tilskuddsfinansiering og egenkapitalinvesteringer for å hjelpe SMB-er med å bringe sine innovasjoner ut på markedet. TRL-fokus: Targets TRL 5 til TRL 9. Starter TRL: TRL 5 (teknologi validert i relevant miljø) eller TRL 6 (teknologi demonstrert i relevant miljø). Slutt på TRL: TRL 8 (System komplett og kvalifisert) til TRL 9 (Faktisk system bevist i driftsmiljø). Krav Kvalifisering: Åpent for individuelle SMBer fra medlemsland eller assosierte land. Mid-caps (bedrifter med inntil 500 ansatte) kan også søke om blended finance (tilskudd + egenkapital). Forslag: Må presentere en innovasjon med høyt potensial med en sterk business case og tydelig markedspotensial. Forslagene bør inneholde en plan for kommersialisering og skalering. Finansieringsbeløp: Opptil 2,5 millioner EUR for kun tilskudd, med ytterligere egenkapitalinvesteringer tilgjengelig opptil 15 millioner EUR. Finansieringssats: 70% av kvalifiserte kostnader for tilskuddskomponent, egenkapitalkomponent bestemt basert på investeringsbehov. Koble programmene gjennom TRL-forventninger fra tidlig forskning til markedsberedskap De tre EIC-programmene er utviklet for å støtte hele innovasjonslivssyklusen, fra tidlig forskning til markedsinntreden: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokuserer på grunnleggende forskning og eksperimentelt bevis på konsept, som legger det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for fremtidige innovasjoner. EIC Transition (TRL 3-6): Bygger bro mellom utforskende forskning og markedsberedskap ved å validere og demonstrere teknologier i relevante miljøer. EIC Accelerator (TRL 5-9): Støtter utvikling, kommersialisering og skalering av markedsklare innovasjoner, og hjelper små og mellomstore bedrifter med å bringe produktene sine ut på markedet. Sømløs progresjon EIC Pathfinder til EIC Transition: Prosjekter som oppnår vellykket proof of concept og laboratorievalidering under EIC Pathfinder kan gå videre til EIC Transition for ytterligere validering og demonstrasjon i relevante miljøer. EIC Transition til EIC Accelerator: Når teknologiene er validert og demonstrert i relevante miljøer, kan de gå videre til EIC Accelerator for endelig utvikling, markedsinngang og skalering. Sammendrag EIC Pathfinder: Tidlig fase forskning (TRL 1-4), visjonære og høyrisikoprosjekter. EIC Transition: Brobygging av forskning og marked (TRL 3-6), teknologivalidering og demonstrasjon. EIC Accelerator: Markedsberedskap og skalering (TRL 5-9), kommersialiseringsstøtte for SMB. Ved å forstå de distinkte rollene og TRL-forventningene til hvert EIC-program, kan innovatører planlegge sin prosjektutviklingsvei strategisk, og sikre sømløs progresjon fra banebrytende forskning til vellykket markedsintroduksjon.

Bridging the Gap: EIC Transition Grant Program forklart

European Innovation Council (EIC) Transition Programme er en kritisk komponent i Horizon Europe-rammeverket, designet for å bygge bro mellom forskning på tidlig stadium og markedsklare innovasjoner. Dette programmet er spesifikt rettet mot fremskritt og modning av lovende teknologier utviklet under EIC Pathfinder-prosjekter og andre EU-finansierte forskningsinitiativer. Ved å gi finansiering og støtte, hjelper EIC Transition med å validere og demonstrere levedyktigheten til disse teknologiene i virkelige applikasjoner, og forenkler deres vei til kommersialisering og samfunnspåvirkning. Mål for EIC Transition-programmet EIC Transition-programmet har som mål å: Validere teknologier: Støtte prosjekter for å bevise gjennomførbarheten og robustheten til nye teknologier i applikasjonsrelevante miljøer. Utvikle forretningsplaner: Bidra til å lage omfattende forretningsplaner som skisserer det kommersielle potensialet og markedsstrategien for teknologien. Reduser markedsrisiko: Reduser de tekniske og kommersielle risikoene forbundet med å bringe ny teknologi på markedet. Fremme innovasjon: Oppmuntre til utvikling av innovative løsninger som kan møte betydelige samfunnsmessige og økonomiske utfordringer. Kvalifikasjonskriterier Hvem kan søke? EIC Transition-programmet er åpent for: Enkeltenheter: Som små og mellomstore bedrifter (SMB), spin-offs, startups, forskningsorganisasjoner og universiteter. Konsortier: Består av minimum to og maksimalt fem uavhengige juridiske enheter fra forskjellige medlemsland eller assosierte land. Spesifikke krav Kilde til resultater: Prosjekter må bygge på resultater fra EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies)-prosjekter eller andre EU-finansierte forskningsinitiativer. Utviklingsstadium: Teknologier bør være på et TRL (Technology Readiness Level) mellom 3 og 4 ved starten av prosjektet, med sikte på å nå TRL 5 til 6 innen prosjektets slutt. Finansiering og støtte Økonomisk støtte EIC Transition-programmet gir betydelig økonomisk støtte til vellykkede prosjekter: Tilskuddsbeløp: Opptil 2,5 millioner euro per prosjekt, selv om høyere beløp kan bes om det er berettiget. Finansieringssats: 100% av kvalifiserte kostnader, som dekker utgifter som personell, utstyr, forbruksvarer og underleverandører. Ytterligere støtte I tillegg til økonomisk støtte tilbyr EIC Transition: Business Acceleration Services: Skreddersydde tjenester inkludert coaching, veiledning og nettverksmuligheter med industriledere, investorer og økosystempartnere. Tilgang til ekspertise: Veiledning fra EIC-programledere og tilgang til en gruppe eksterne eksperter for å støtte teknologimodningsprosessen. Søknadsprosess Innlevering av forslag Søkere må sende inn forslagene sine via EUs portal for finansiering og anbudsmuligheter. Forslag bør gi detaljert informasjon om: Teknologi og innovasjon: Beskrivelse av teknologien, dens nyhet og den spesifikke innovasjonen den representerer. Arbeidsplan: Omfattende plan som skisserer prosjektets mål, metodikk, milepæler, leveranser og risikostyringsstrategier. Markedspotensial: Analyse av markedspotensialet, inkludert målmarkeder, konkurranselandskap og kommersialiseringsstrategi. Konsortiets evner: Bevis på konsortiets evne til å gjennomføre prosjektet vellykket, inkludert ekspertise, ressurser og tidligere erfaring. Evalueringskriterier Forslag vurderes basert på tre hovedkriterier: Fortreffelighet: Innovasjon: Nyheten og banebrytende teknologien. Vitenskapelig og teknologisk fortjeneste: Forsvaret av den foreslåtte metodikken og den teknologiske tilnærmingen. Effekt: Markedspotensial: Potensialet for kommersialisering og markedsopptak. Samfunnsmessige og økonomiske fordeler: De forventede fordelene for samfunnet og økonomien. Kvalitet og effektivitet ved implementering: Arbeidsplan: Klarheten, sammenhengen og effektiviteten til arbeidsplanen. Konsortiumskompetanse: Konsortiets kapasiteter og ekspertise. Evalueringsprosess Evalueringsprosessen omfatter flere stadier: Fjernevaluering: Forslag evalueres først eksternt av uavhengige eksperter basert på kriteriene ovenfor. Konsensusmøter: Evaluatorer diskuterer og blir enige om poengsum og kommentarer for hvert forslag. Intervjuer: Topprangerte forslag kan inviteres til intervju med en evalueringsjury, inkludert eksperter og potensielle investorer. Nøkkelfordeler med EIC Transition å bygge bro over dødens dal EIC Transition-programmet tar for seg den såkalte "dødens dal", den kritiske fasen hvor mange lovende teknologier ikke klarer å nå kommersialisering på grunn av mangel på finansiering og støtte. Ved å gi økonomiske ressurser og ekspertveiledning hjelper EIC Transition prosjekter med å overvinne denne hindringen og komme nærmere markedsberedskap. Akselererer innovasjon Ved å fokusere på både teknologisk validering og forretningsutvikling, akselererer EIC Transition innovasjonsprosessen. Denne doble tilnærmingen sikrer at prosjekter ikke bare er teknisk gjennomførbare, men også kommersielt levedyktige, noe som øker sjansene deres for å lykkes i markedet. Styrke europeisk konkurranseevne EIC Transition spiller en viktig rolle i å styrke konkurranseevnen til europeiske teknologier og selskaper på den globale scenen. Ved å støtte innovasjoner med høyt potensial, bidrar programmet til utviklingen av banebrytende løsninger som kan møte globale utfordringer og drive økonomisk vekst. Suksesshistorier Flere prosjekter finansiert under EIC Transition-programmet har gjort betydelige fremskritt mot kommersialisering. Viktige eksempler inkluderer: Prosjekt A: En banebrytende teknologi for bærekraftig energilagring, som vellykket validerte prototypen og tiltrakk seg betydelige investeringer for videre utvikling. Prosjekt B: Et innovativt medisinsk utstyr som forbedret pasientresultater og sikret partnerskap med ledende helsepersonell for markedsinngang. Prosjekt C: Et nytt materiale med overlegne egenskaper for industrielle applikasjoner, som demonstrerte dets gjennomførbarhet og skalerbarhet, noe som førte til kommersielle avtaler med store industriaktører. Konklusjon EIC Transition-programmet er et sentralt initiativ designet for å støtte modning og kommersialisering av banebrytende teknologier. Ved å gi betydelig finansiering, ekspertveiledning og forretningsstøtte, bidrar programmet til å bygge bro over gapet mellom forskning og marked, og sikre at innovasjoner med høyt potensial kan ha en konkret innvirkning på samfunnet og økonomien. Forskere, innovatører og entreprenører oppfordres til å utnytte denne muligheten til å bringe sine teknologier ut på markedet og bidra til å fremme europeisk innovasjon. Navigere i EIC Transition-evalueringskriteriene: En omfattende veiledning Introduksjon European Innovation Council (EIC) Transition Program er utviklet for å hjelpe lovende teknologier med å gå fra tidlig forskning til markedsklare innovasjoner. Et kritisk aspekt ved EIC Transition-programmet er evalueringsprosessen, som nøye vurderer forslag for å sikre at bare de mest lovende og virkningsfulle prosjektene mottar finansiering. Forståelse av evalueringskriteriene er avgjørende for at søkere skal kunne tilpasse forslagene sine effektivt og maksimere sjansene for å lykkes. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over EIC Transition-evalueringskriteriene, og gir innsikt i hva evaluatorer ser etter i forslag og hvordan søkere best kan møte disse forventningene. Oversikt over evalueringsprosessen Evalueringsprosessen … Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO