EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator ülevaade: erinevused ja TRL-i ootused

Euroopa Horisont raamistiku European Innovation Council (EIC) pakub kolme erinevat programmi, mis toetavad kogu innovatsiooni elutsüklit: EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator. Iga programm on suunatud tehnoloogia arendamise erinevatele etappidele, pakkudes kohandatud rahastamist ja tuge, et aidata läbimurdelistel uuendustel turule jõuda. See ülevaade selgitab nende programmide erinevusi, nende spetsiifilisi nõudeid ja nende seost tehnoloogia valmisoleku taseme (TRL) ootuste kaudu. Programmid EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator on läbimõeldult välja töötatud, et pakkuda igakülgset tuge kogu innovatsiooni elutsükli jooksul, võimaldades ettevõtetel saada kasu pidevast toetuste kasvatamisest alates TRL 1 kuni TRL 9. EIC Pathfinder toetab varajases staadiumis kõrge riskiga uuringuid uudsete ideede uurimiseks. ja saavutada kontseptsiooni tõestamine (TRL 1-4). Edukad Pathfinderi projektid võivad seejärel areneda EIC Transition-le, mis aitab valideerida ja demonstreerida nende tehnoloogiate teostatavust asjakohastes keskkondades (TRL 3–6), ületades lõhe uurimistöö ja turuvalmiduse vahel. Lõpuks pakub EIC Accelerator sihipärast tuge turuvalmis uuendustele (TRL 5-9), pakkudes nii toetusi kui ka omakapitaliinvesteeringuid, et aidata ettevõtetel oma tooteid turustada, oma tegevust laiendada ja olemasolevaid turge häirida. See sujuv edasiminek tagab, et uuenduslikud ettevõtted saavad pidevalt arendada oma tehnoloogiaid alates esialgsest kontseptsioonist kuni täieliku turuleviimiseni, võimendades igas kriitilises etapis KIKi kõikehõlmavaid rahastamis- ja tugimehhanisme. EIC Pathfinder eesmärk EIC Pathfinder toetab visioonilist uurimistööd ja julgete ideede uurimist läbimurdeliste tehnoloogiate loomiseks. See keskendub varajases staadiumis teadusuuringutele, et panna alus ümberkujundavatele uuendustele. Põhifunktsioonid Rahastamise ulatus: Toetab kõrge riskiga ja suure tuluga uurimisprojekte, mis uurivad uusi tehnoloogilisi võimalusi. TRL Fookus: sihib peamiselt TRL 1 kuni TRL 4. TRL 1: järgitud põhiprintsiibid. TRL 2: sõnastatud tehnoloogiakontseptsioon. TRL 3: kontseptsiooni eksperimentaalne tõestus. TRL 4: Laboris kinnitatud tehnoloogia. Nõuded Abikõlblikkus: avatud vähemalt kolmest sõltumatust juriidilisest isikust koosnevatele konsortsiumidele erinevatest liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest. Taotleda võivad ka üksikud üksused, nagu kõrgtehnoloogilised VKEd ja teadusasutused. Ettepanek: tuleb visandada visiooniline kõrge riskiga uurimisprojekt, millel on suur potentsiaal teaduslikuks ja tehnoloogiliseks läbimurdeks. Rahastamistoetuse summa: kuni 3 miljonit eurot Pathfinder Openi jaoks, kuni 4 miljonit eurot Pathfinder Challenge jaoks. Rahastamismäär: 100% abikõlblikest kuludest. EIC Transition Eesmärk EIC Transition eesmärk on ületada lõhe varajases staadiumis uurimistöö ja turuvalmiduse vahel. See keskendub EIC Pathfinder ja muude ELi rahastatud projektide raames välja töötatud tehnoloogiate küpsemisele ja valideerimisele. Põhifunktsioonid Rahastamise ulatus: Toetab tegevusi uute tehnoloogiate teostatavuse kinnitamiseks ja demonstreerimiseks rakendusega seotud keskkondades. TRL-i fookus: sihib TRL 3 kuni TRL 6. TRL-i alustamine: TRL 3 (kontseptsiooni eksperimentaalne tõestus) või TRL 4 (laboris kinnitatud tehnoloogia). TRL-i lõpp: TRL 5 (asjakohases keskkonnas kinnitatud tehnoloogia) kuni TRL 6 (asjakohases keskkonnas demonstreeritud tehnoloogia). Nõuded Abikõlblikkus: avatud üksikutele üksustele (VKEd, spin-off-ettevõtted, idufirmad, teadusorganisatsioonid, ülikoolid) või konsortsiumidele (2–5 üksust) liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest. Ettepanek: peab tuginema varasemate EIC Pathfinder, tulevaste ja arenevate tehnoloogiate (Future and Emerging Technologies) või muude ELi rahastatud projektide tulemustele. Ettepanekud peaksid sisaldama üksikasjalikku tööplaani tehnoloogia valideerimiseks ja ettevõtte arendamiseks. Toetuse suurus: Kuni 2,5 miljonit eurot, põhjendatud juhul on võimalik ka suuremaid summasid. Rahastamismäär: 100% abikõlblikest kuludest. EIC Accelerator eesmärk EIC Accelerator toetab üksikuid VKEsid, sealhulgas idufirmasid ja spin-off ettevõtteid, et arendada ja laiendada suure mõjuga uuendusi, mis võivad luua uusi turge või häirida olemasolevaid. Põhifunktsioonid Rahastamise ulatus: pakub nii toetuste rahastamist kui ka omakapitaliinvesteeringuid, et aidata VKEdel oma uuendusi turule tuua. TRL-i fookus: sihib TRL 5 kuni TRL 9. TRL-i alustamine: TRL 5 (asjakohases keskkonnas kinnitatud tehnoloogia) või TRL 6 (asjakohases keskkonnas demonstreeritud tehnoloogia). TRL-i lõpp: TRL 8 (süsteem on täielik ja kvalifitseeritud) kuni TRL 9 (tegelik süsteem on töökeskkonnas tõestatud). Nõuded Abikõlblikkus: avatud üksikutele liikmesriikide või assotsieerunud riikide VKEdele. blended finance (toetus + omakapital) saavad taotleda ka keskmise suurusega ettevõtted (kuni 500 töötajaga ettevõtted). Ettepanek: peab esitama suure potentsiaaliga uuendust, millel on tugev ärialane põhjendus ja selge turupotentsiaal. Ettepanekud peaksid sisaldama turustamis- ja skaleerimisplaani. Rahastamine Toetuse summa: kuni 2,5 miljonit eurot ainult toetusrahaks, lisaks on võimalik investeerida omakapitali kuni 15 miljonit eurot. Toetuse määr: 70% abikõlblikest kuludest toetuse komponent, omakapitali komponent määratakse investeeringuvajaduse alusel. Programmide ühendamine TRL-i ootuste kaudu varajasest uurimistööst turuvalmiduseni Kolm KIKi programmi on loodud toetama kogu innovatsiooni elutsüklit, alates varasest faasist kuni turule sisenemiseni: EIC Pathfinder (TRL 1-4): keskendub alusuuringutele ja eksperimentaalsetele tõenditele. kontseptsioon, luues teadusliku ja tehnoloogilise aluse tulevastele uuendustele. EIC Transition (TRL 3-6): ületab lõhe uurimuslike uuringute ja turuvalmiduse vahel, valideerides ja demonstreerides tehnoloogiaid asjakohastes keskkondades. EIC Accelerator (TRL 5-9): toetab turule sobivate uuenduste arendamist, turustamist ja skaleerimist, aidates VKEdel oma tooteid turule tuua. Sujuv edenemine EIC Pathfinder-st EIC Transition-ks: projektid, mis saavutavad EIC Pathfinder alusel eduka kontseptsiooni tõestamise ja labori valideerimise, võivad areneda EIC Transition-ks edasiseks valideerimiseks ja tutvustamiseks asjakohastes keskkondades. EIC Transition kuni EIC Accelerator: kui tehnoloogiad on asjakohastes keskkondades valideeritud ja demonstreeritud, saavad need lõplikuks arendamiseks, turule sisenemiseks ja skaleerimiseks liikuda EIC Accelerator-le. Kokkuvõte EIC Pathfinder: Varajases staadiumis uurimine (TRL 1-4), visioonilised ja kõrge riskiga projektid. EIC Transition: teadusuuringute ja turu ühendamine (TRL 3–6), tehnoloogia valideerimine ja tutvustamine. EIC Accelerator: Turuvalmidus ja skaleerimine (TRL 5-9), turustamistoetus VKEdele. Mõistes iga KIK-i programmi erinevaid rolle ja TRL-i ootusi, saavad uuendajad oma projekti arendusteed strateegiliselt planeerida, tagades sujuva edasimineku murrangulisest uurimistööst eduka turuletoomiseni.

Lõhe ületamine: EIC Transition toetusprogrammi selgitus

European Innovation Council (EIC) üleminekuprogramm on Euroopa Horisont raamistiku kriitiline komponent, mille eesmärk on ületada lõhe varajases staadiumis teadusuuringute ja turule sobivate uuenduste vahel. See programm on konkreetselt suunatud EIC Pathfinder projektide ja muude ELi rahastatavate uurimisalgatuste raames välja töötatud paljutõotavate tehnoloogiate edendamisele ja täiustamisele. Rahastamise ja tuge pakkudes aitab EIC Transition kinnitada ja demonstreerida nende tehnoloogiate elujõulisust reaalsetes rakendustes, hõlbustades nende kommertsialiseerumist ja ühiskondlikku mõju. Programmi EIC Transition eesmärgid Programmi EIC Transition eesmärk on: Tehnoloogiate kinnitamine: Toetada projekte uute tehnoloogiate teostatavuse ja vastupidavuse tõestamisel rakendusega seotud keskkondades. Äriplaanide väljatöötamine: Aidake koostada kõikehõlmavaid äriplaane, mis kirjeldavad tehnoloogia ärilist potentsiaali ja turustrateegiat. Tururiskide vähendamine: maandada tehnilisi ja kaubanduslikke riske, mis on seotud uute tehnoloogiate turule toomisega. Innovatsiooni edendamine: julgustada selliste uuenduslike lahenduste väljatöötamist, mis suudavad lahendada olulisi ühiskondlikke ja majanduslikke väljakutseid. Sobivuskriteeriumid Kes saab kandideerida? Programm EIC Transition on avatud: Üksikud üksused: näiteks väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), spin-off-ettevõtted, idufirmad, teadusorganisatsioonid ja ülikoolid. Konsortsium: koosneb vähemalt kahest ja maksimaalselt viiest sõltumatust juriidilisest isikust erinevatest liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest. Konkreetsed nõuded Tulemuste allikas: projektid peavad põhinema EIC Pathfinder, tulevaste ja arenevate tehnoloogiate (Future and Emerging Technologies) projektide või muude ELi rahastatud uurimisalgatuste tulemustel. Arenguetapp: tehnoloogiad peaksid projekti alguses olema TRL-il (Technology Readiness Level) vahemikus 3–4, eesmärgiga jõuda projekti lõpuks TRL-i 5–6. Rahastamine ja toetus Rahaline toetus Programm EIC Transition pakub edukatele projektidele märkimisväärset rahalist toetust: Toetuse summa: Kuni 2,5 miljonit eurot projekti kohta, kuigi põhjendatud juhtudel võib taotleda suuremaid summasid. Rahastamismäär: 1001 TP18 tonni abikõlblikke kulusid, mis katavad kulud, nagu personal, seadmed, tarbekaubad ja alltöövõtt. Täiendav tugi Lisaks rahalisele toele pakub EIC Transition: Ärikiirendusteenuseid: kohandatud teenuseid, sealhulgas juhendamist, juhendamist ja võrgustike loomise võimalusi tööstusharu liidrite, investorite ja ökosüsteemi partneritega. Juurdepääs ekspertteadmistele: KIKi programmijuhtide juhised ja juurdepääs välisekspertide reservile, et toetada tehnoloogia küpsemisprotsessi. Taotlusprotsess Ettepaneku esitamine Taotlejad peavad esitama oma ettepanekud ELi rahastamise ja pakkumisvõimaluste portaali kaudu. Ettepanekud peaksid sisaldama üksikasjalikku teavet järgmiste kohta: Tehnoloogia ja innovatsioon: tehnoloogia kirjeldus, selle uudsus ja konkreetne uuendus, mida see esindab. Tööplaan: põhjalik plaan, mis kirjeldab projekti eesmärke, metoodikat, vahe-eesmärke, tulemusi ja riskijuhtimise strateegiaid. Turupotentsiaal: turupotentsiaali analüüs, sealhulgas sihtturud, konkurentsikeskkond ja turustamisstrateegia. Konsortsiumi võimalused: tõendid konsortsiumi suutlikkuse kohta projekti edukalt ellu viia, sealhulgas teadmised, ressursid ja eelnev kogemus. Hindamiskriteeriumid Ettepanekuid hinnatakse kolme põhikriteeriumi alusel: Suurepärasus: Innovatsioon: Tehnoloogia uudsus ja murranguline olemus. Teaduslikud ja tehnoloogilised eelised: pakutud metoodika ja tehnoloogilise lähenemisviisi usaldusväärsus. Mõju: Turupotentsiaal: Kommertsialiseerimise ja turule sisenemise potentsiaal. Ühiskondlik ja majanduslik kasu: eeldatav kasu ühiskonnale ja majandusele. Rakenduse kvaliteet ja tõhusus: tööplaan: tööplaani selgus, sidusus ja tõhusus. Konsortsiumi pädevus: konsortsiumi liikmete võimed ja teadmised. Hindamisprotsess Hindamisprotsess hõlmab mitut etappi: Kaughindamine: taotlusi hindavad kõigepealt ülaltoodud kriteeriumide alusel sõltumatud eksperdid. Konsensuse koosolekud: hindajad arutavad ja lepivad kokku iga ettepaneku hinded ja kommentaarid. Intervjuud: Kõrgeima asetusega ettepanekuid võidakse kutsuda hindamisžüriile, kuhu kuuluvad eksperdid ja potentsiaalsed investorid, vestlusele. EIC Transition peamised eelised Surmaoru sildamine EIC Transition programm käsitleb niinimetatud "surmaorgu", kriitilist faasi, kus paljud paljutõotavad tehnoloogiad ei jõua rahastuse ja toetuse puudumise tõttu kommertsialiseerumiseni. Pakkudes rahalisi ressursse ja asjatundlikke juhiseid, aitab EIC Transition projektidel sellest takistusest üle saada ja läheneda turuvalmidusele. Innovatsiooni kiirendamine Keskendudes nii tehnoloogilisele valideerimisele kui ka äriarendusele, kiirendab EIC Transition innovatsiooniprotsessi. See kahekordne lähenemisviis tagab, et projektid pole mitte ainult tehniliselt teostatavad, vaid ka äriliselt elujõulised, suurendades nende võimalusi turul edu saavutada. Euroopa konkurentsivõime tugevdamine EIC Transition mängib olulist rolli Euroopa tehnoloogiate ja ettevõtete konkurentsivõime suurendamisel ülemaailmsel areenil. Toetades suure potentsiaaliga uuendusi, aitab programm kaasa tipptasemel lahenduste väljatöötamisele, mis suudavad lahendada globaalseid väljakutseid ja edendada majanduskasvu. Edulood Mitmed EIC Transition programmi raames rahastatud projektid on teinud suuri edusamme kommertsialiseerimise suunas. Märkimisväärsed näited hõlmavad järgmist: Projekt A: murranguline säästva energia salvestamise tehnoloogia, mis edukalt valideeris oma prototüübi ja meelitas kaasa märkimisväärseid investeeringuid edasiseks arendamiseks. Projekt B: uuenduslik meditsiiniseade, mis parandas patsientide tulemusi ja kindlustas turule sisenemiseks partnerluse juhtivate tervishoiuteenuste osutajatega. Projekt C: uudne materjal, millel on suurepärased omadused tööstuslikeks rakendusteks, mis näitas oma teostatavust ja mastaapsust, mille tulemusel sõlmiti ärikokkulepped peamiste tööstusharu osalejatega. Kokkuvõte EIC Transition programm on pöördeline algatus, mille eesmärk on toetada läbimurdeliste tehnoloogiate küpsemist ja turustamist. Pakkudes märkimisväärset rahastamist, ekspertide juhendamist ja ettevõtlustoetust, aitab programm ületada lõhet teadusuuringute ja turu vahel, tagades, et suure potentsiaaliga uuendused võivad avaldada ühiskonnale ja majandusele käegakatsutavat mõju. Teadlasi, uuendajaid ja ettevõtjaid julgustatakse kasutama seda võimalust, et tuua oma tehnoloogiad turule ja aidata kaasa Euroopa innovatsiooni edendamisele. EIC Transition hindamiskriteeriumides navigeerimine: põhjalik juhend Sissejuhatus European Innovation Council (EIC) üleminekuprogramm on loodud selleks, et aidata paljutõotavatel tehnoloogiatel üleminekul varases staadiumis teadusuuringutelt turule sobivatele uuendustele. EIC Transition programmi kriitiline aspekt on hindamisprotsess, mille käigus hinnatakse rangelt ettepanekuid tagamaks, et raha saavad ainult kõige lootustandvamad ja mõjukamad projektid. Hindamiskriteeriumide mõistmine on oluline, et taotlejad saaksid oma ettepanekuid tõhusalt kooskõlla viia ja eduvõimalusi maksimeerida. See artikkel annab üksikasjaliku ülevaate EIC Transition hindamiskriteeriumidest, pakkudes ülevaadet selle kohta, mida hindajad ettepanekutest ootavad ja kuidas taotlejad saavad neid ootusi kõige paremini täita. Ülevaade hindamisprotsessist Hindamisprotsess … Loe rohkem

Rasph – EIC Accelerator Consulting
et