EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator ülevaade: erinevused ja TRL-i ootused

Euroopa Horisont raamistiku European Innovation Council (EIC) pakub kolme erinevat programmi, mis toetavad kogu innovatsiooni elutsüklit: EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator. Iga programm on suunatud tehnoloogia arendamise erinevatele etappidele, pakkudes kohandatud rahastamist ja tuge, et aidata läbimurdelistel uuendustel turule jõuda. See ülevaade selgitab nende programmide erinevusi, nende spetsiifilisi nõudeid ja nende seost tehnoloogia valmisoleku taseme (TRL) ootuste kaudu. Programmid EIC Pathfinder, EIC Transition ja EIC Accelerator on läbimõeldult välja töötatud, et pakkuda igakülgset tuge kogu innovatsiooni elutsükli jooksul, võimaldades ettevõtetel saada kasu pidevast toetuste kasvatamisest alates TRL 1 kuni TRL 9. EIC Pathfinder toetab varajases staadiumis kõrge riskiga uuringuid uudsete ideede uurimiseks. ja saavutada kontseptsiooni tõestamine (TRL 1-4). Edukad Pathfinderi projektid võivad seejärel areneda EIC Transition-le, mis aitab valideerida ja demonstreerida nende tehnoloogiate teostatavust asjakohastes keskkondades (TRL 3–6), ületades lõhe uurimistöö ja turuvalmiduse vahel. Lõpuks pakub EIC Accelerator sihipärast tuge turuvalmis uuendustele (TRL 5-9), pakkudes nii toetusi kui ka omakapitaliinvesteeringuid, et aidata ettevõtetel oma tooteid turustada, oma tegevust laiendada ja olemasolevaid turge häirida. See sujuv edasiminek tagab, et uuenduslikud ettevõtted saavad pidevalt arendada oma tehnoloogiaid alates esialgsest kontseptsioonist kuni täieliku turuleviimiseni, võimendades igas kriitilises etapis KIKi kõikehõlmavaid rahastamis- ja tugimehhanisme. EIC Pathfinder eesmärk EIC Pathfinder toetab visioonilist uurimistööd ja julgete ideede uurimist läbimurdeliste tehnoloogiate loomiseks. See keskendub varajases staadiumis teadusuuringutele, et panna alus ümberkujundavatele uuendustele. Põhifunktsioonid Rahastamise ulatus: Toetab kõrge riskiga ja suure tuluga uurimisprojekte, mis uurivad uusi tehnoloogilisi võimalusi. TRL Fookus: sihib peamiselt TRL 1 kuni TRL 4. TRL 1: järgitud põhiprintsiibid. TRL 2: sõnastatud tehnoloogiakontseptsioon. TRL 3: kontseptsiooni eksperimentaalne tõestus. TRL 4: Laboris kinnitatud tehnoloogia. Nõuded Abikõlblikkus: avatud vähemalt kolmest sõltumatust juriidilisest isikust koosnevatele konsortsiumidele erinevatest liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest. Taotleda võivad ka üksikud üksused, nagu kõrgtehnoloogilised VKEd ja teadusasutused. Ettepanek: tuleb visandada visiooniline kõrge riskiga uurimisprojekt, millel on suur potentsiaal teaduslikuks ja tehnoloogiliseks läbimurdeks. Rahastamistoetuse summa: kuni 3 miljonit eurot Pathfinder Openi jaoks, kuni 4 miljonit eurot Pathfinder Challenge jaoks. Rahastamismäär: 100% abikõlblikest kuludest. EIC Transition Eesmärk EIC Transition eesmärk on ületada lõhe varajases staadiumis uurimistöö ja turuvalmiduse vahel. See keskendub EIC Pathfinder ja muude ELi rahastatud projektide raames välja töötatud tehnoloogiate küpsemisele ja valideerimisele. Põhifunktsioonid Rahastamise ulatus: Toetab tegevusi uute tehnoloogiate teostatavuse kinnitamiseks ja demonstreerimiseks rakendusega seotud keskkondades. TRL-i fookus: sihib TRL 3 kuni TRL 6. TRL-i alustamine: TRL 3 (kontseptsiooni eksperimentaalne tõestus) või TRL 4 (laboris kinnitatud tehnoloogia). TRL-i lõpp: TRL 5 (asjakohases keskkonnas kinnitatud tehnoloogia) kuni TRL 6 (asjakohases keskkonnas demonstreeritud tehnoloogia). Nõuded Abikõlblikkus: avatud üksikutele üksustele (VKEd, spin-off-ettevõtted, idufirmad, teadusorganisatsioonid, ülikoolid) või konsortsiumidele (2–5 üksust) liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest. Ettepanek: peab tuginema varasemate EIC Pathfinder, tulevaste ja arenevate tehnoloogiate (Future and Emerging Technologies) või muude ELi rahastatud projektide tulemustele. Ettepanekud peaksid sisaldama üksikasjalikku tööplaani tehnoloogia valideerimiseks ja ettevõtte arendamiseks. Toetuse suurus: Kuni 2,5 miljonit eurot, põhjendatud juhul on võimalik ka suuremaid summasid. Rahastamismäär: 100% abikõlblikest kuludest. EIC Accelerator eesmärk EIC Accelerator toetab üksikuid VKEsid, sealhulgas idufirmasid ja spin-off ettevõtteid, et arendada ja laiendada suure mõjuga uuendusi, mis võivad luua uusi turge või häirida olemasolevaid. Põhifunktsioonid Rahastamise ulatus: pakub nii toetuste rahastamist kui ka omakapitaliinvesteeringuid, et aidata VKEdel oma uuendusi turule tuua. TRL-i fookus: sihib TRL 5 kuni TRL 9. TRL-i alustamine: TRL 5 (asjakohases keskkonnas kinnitatud tehnoloogia) või TRL 6 (asjakohases keskkonnas demonstreeritud tehnoloogia). TRL-i lõpp: TRL 8 (süsteem on täielik ja kvalifitseeritud) kuni TRL 9 (tegelik süsteem on töökeskkonnas tõestatud). Nõuded Abikõlblikkus: avatud üksikutele liikmesriikide või assotsieerunud riikide VKEdele. blended finance (toetus + omakapital) saavad taotleda ka keskmise suurusega ettevõtted (kuni 500 töötajaga ettevõtted). Ettepanek: peab esitama suure potentsiaaliga uuendust, millel on tugev ärialane põhjendus ja selge turupotentsiaal. Ettepanekud peaksid sisaldama turustamis- ja skaleerimisplaani. Rahastamine Toetuse summa: kuni 2,5 miljonit eurot ainult toetusrahaks, lisaks on võimalik investeerida omakapitali kuni 15 miljonit eurot. Toetuse määr: 70% abikõlblikest kuludest toetuse komponent, omakapitali komponent määratakse investeeringuvajaduse alusel. Programmide ühendamine TRL-i ootuste kaudu varajasest uurimistööst turuvalmiduseni Kolm KIKi programmi on loodud toetama kogu innovatsiooni elutsüklit, alates varasest faasist kuni turule sisenemiseni: EIC Pathfinder (TRL 1-4): keskendub alusuuringutele ja eksperimentaalsetele tõenditele. kontseptsioon, luues teadusliku ja tehnoloogilise aluse tulevastele uuendustele. EIC Transition (TRL 3-6): ületab lõhe uurimuslike uuringute ja turuvalmiduse vahel, valideerides ja demonstreerides tehnoloogiaid asjakohastes keskkondades. EIC Accelerator (TRL 5-9): toetab turule sobivate uuenduste arendamist, turustamist ja skaleerimist, aidates VKEdel oma tooteid turule tuua. Sujuv edenemine EIC Pathfinder-st EIC Transition-ks: projektid, mis saavutavad EIC Pathfinder alusel eduka kontseptsiooni tõestamise ja labori valideerimise, võivad areneda EIC Transition-ks edasiseks valideerimiseks ja tutvustamiseks asjakohastes keskkondades. EIC Transition kuni EIC Accelerator: kui tehnoloogiad on asjakohastes keskkondades valideeritud ja demonstreeritud, saavad need lõplikuks arendamiseks, turule sisenemiseks ja skaleerimiseks liikuda EIC Accelerator-le. Kokkuvõte EIC Pathfinder: Varajases staadiumis uurimine (TRL 1-4), visioonilised ja kõrge riskiga projektid. EIC Transition: teadusuuringute ja turu ühendamine (TRL 3–6), tehnoloogia valideerimine ja tutvustamine. EIC Accelerator: Turuvalmidus ja skaleerimine (TRL 5-9), turustamistoetus VKEdele. Mõistes iga KIK-i programmi erinevaid rolle ja TRL-i ootusi, saavad uuendajad oma projekti arendusteed strateegiliselt planeerida, tagades sujuva edasimineku murrangulisest uurimistööst eduka turuletoomiseni.

EIC Accelerator KIKi fondi investeerimisjuhiste kokkuvõte ja investeerimisämbrid

Versioon: detsember 2023 Märkus: see artikkel sisaldab KIK-fondi ametlike investeerimisjuhiste kokkuvõtet ja lihtsustusi, mis võivad teatud juhtudel muuta kavandatud tähendust. Soovitame ametliku dokumendi alla laadida ja lugeda. Sissejuhatus KIKi investeerimisjuhised annavad potentsiaalsetele kasusaajatele ja kaasinvestoritele olulist teavet KIKi fondi investeerimis- ja loovutamisotsuste strateegia ja tingimuste kohta. See uuendatud versioon sisaldab kvalifitseeritud investorite määratlusi, investeerimisstsenaariumide kirjeldusi ja uusi klausleid jätkuinvesteeringute ja väljumiste kohta, tagades suure potentsiaaliga alustavatele ettevõtetele ja VKEdele toe kasvu kiirendamiseks ja täiendavate investorite meelitamiseks. See dokument kehtib konkreetselt KIKi fondi Horizon Europe osakonna kohta. Sisukord Investeerimisreeglid 1.1 Investeerimispiirangud 1.2 Investeerimiseesmärk 1.3 Investeerimisstrateegia 1.4 Sektsioonide investeerimisprotsesside investeerimissuunised 2.1 Ettevõtte eesmärgi arendamise etapp 2.2 Uuenduste tüüp 2.3 Euroopa huvide kaitse 2.4 Geograafiline ulatus 2.4 ELUTSIOONID 2.5 Investeerimissuurus ja omakapitali eesmärk 2.7 Investment/SO -Investeerimisstsenaariumid 2.8 Hoolsusprotsess 2.9 Võimalikud finantsinstrumendid 2.10 Investeeringute elluviimine 2.11 Teabe avaldamine 2.12 Investeeringute seire ja järelmeetmed 2.13 Järelinvesteeringud 2.14 Mentorid 2.15 Intellektuaalomandi haldamise lisad Investeeringud 1. Definitsioonide lisamine Investeeringud 1.2. 1.1 Investeerimispiirangud Osale kehtivad KIKi fondi memorandumi üldosas sätestatud investeerimispiirangud. Need piirangud tagavad, et osakond töötab KIKi fondi poolt kehtestatud piirides, säilitades järjepidevuse ja kooskõla üldiste eesmärkidega. 1.2 Investeerimise eesmärk Osakonna eesmärk on investeerida KIKi fondi lõppsaajatesse, kes arendavad või juurutavad läbimurdelisi tehnoloogiaid ja murrangulisi, turgu loovaid uuendusi. Osakonna eesmärk on kõrvaldada kriitiline rahastamislünk Euroopa tehnosiirde turul. Vaatamata Euroopa teadus- ja innovatsiooniprojektide märkimisväärsele rahastamisele, õnnestub väga vähestel meelitada ligi täiendavaid investeeringuid ning jõuda kommertsialiseerimise ja laiendamise etappi. 1.3 Investeerimisstrateegia Oma investeerimiseesmärgi saavutamiseks võib osakond investeerida otse aktsiatesse või aktsiatega seotud väärtpaberitesse, sealhulgas eelisaktsiatesse, konverteeritavatesse võlakirjadesse, optsioonidesse, ostutähtedesse või sarnastesse väärtpaberitesse. Sektsioon pakub KIK blended finance investeeringukomponenti, arvestades EL Komisjoni määratud maksimaalset investeeringusummat. Kandidaatettevõtted kandideerivad EIC Accelerator-le ELi Komisjoni avaldatud avalike projektikonkursside kaudu. EISMEA hindab neid ettepanekuid ja EL Komisjon valib need, mida toetatakse soovitusliku KIK blended finance summaga. See toetus võib koosneda toetuse ja investeeringu kombinatsioonist, ainult toetusest või ainult investeeringutoetusest. Juhtudel, kui Euroopa huvid strateegilistes valdkondades vajavad kaitset, võtab KIKi fond kasutusele meetmed, näiteks blokeeriva vähemuse omandamine, et takistada uute investorite sisenemist mitteabikõlblikest riikidest. Selline lähenemine tagab, et investeeringud on kooskõlas strateegiliste prioriteetidega ja kaitsevad Euroopa huve. 1.4 Osakonna investeerimisprotsess Investeerimisprotsess koosneb mitmest etapist: Esialgne hindamine: ELi Komisjoni valitud ettepanekud suunatakse välisele AIFi valitsejale esialgseks hindamiseks. Kategoriseerimine: juhtumid liigitatakse hinnangu alusel erinevatesse investeerimisstsenaariumidesse (ämbritesse). Due Diligence: Finantshoolsust ja KYC vastavust kontrollitakse sihtettevõtete puhul. Finantseerimistingimuste arutelu: Võimalikud finantseerimistingimuste eelnõud arutatakse läbi toetuse saaja ja kaasinvestoritega. Otsuste tegemine: väline AIFi valitseja otsustab tehingute rahastamise, toimingu heakskiitmise või tagasilükkamise. Juriidiline dokumentatsioon: kinnitamisel koostatakse ja allkirjastatakse juriidilised dokumendid. Järelevalve: väline alternatiivse investeerimisfondi valitseja jälgib investeeringuid, sealhulgas vahe-eesmärkide väljamakseid, aruandlust ja väljumisstrateegiaid. 2. Investeerimissuunised 2.1 Sihtettevõtte arenguetapp EIC Accelerator alusel abikõlblike taotlejate hulka kuuluvad kasumit taotlevad väga uuenduslikud VKEd, idufirmad, varajases staadiumis ettevõtted ja väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtted mis tahes sektorist, millel on tavaliselt tugev intellektuaalomandi komponent. EIC Accelerator eesmärk on toetada kõrge riskiga projekte, mis ei ole veel investoritele atraktiivsed, vähendades nende projektide riske, et katalüseerida erainvesteeringuid. 2.2 Innovatsiooni tüübid Osakond toetab erinevat tüüpi innovatsiooni, eriti neid, mis põhinevad süvatehnoloogilisel või radikaalsel mõtlemisel, ja sotsiaalset innovatsiooni. Süvatehnoloogia viitab tehnoloogiale, mis põhineb tipptasemel teaduslikel edusammudel ja avastustel, mis nõuavad pidevat suhtlemist uute ideede ja laboritulemustega. 2.3 Euroopa huvide kaitsmine ELi Komisjoni määratud strateegilistes valdkondades võtab osakond Euroopa huvide kaitseks investeeringutega seotud meetmeid. See võib hõlmata blokeeriva vähemuse omandamist, investeerimist hoolimata potentsiaalsest investori huvist või intellektuaalomandi ja ettevõtte Euroopa omandiõiguse kindlustamist. 2.4 Geograafiline ulatus Abikõlblikud ettevõtted peavad olema asutatud ja tegutsema ELi liikmesriikides või Horizon Europe'i III samba omakapitali komponendiga assotsieerunud riikides. Väline alternatiivse investeerimisfondi valitseja võib investeerida nendel territooriumidel asutatud valdus- või emaettevõtjasse, tingimusel et see vastab kõigile abikõlblikkuse kriteeriumidele. 2.5 Erandid Investeeringud ei hõlma sektoreid, mis ei sobi kokku programmi „Horisont Euroopa” eetilise ja sotsiaalse alusega. Need hõlmavad tegevusi, mis on seotud kahjulike töötavade, ebaseaduslike toodete, pornograafia, metsloomadega kauplemise, ohtlike materjalide, mittesäästvate kalapüügimeetodite ja muuga, nagu on kirjeldatud lisas 2. 2.6 Investeeringu suurus ja osaluse eesmärgid Osakonna investeering jääb vahemikku 500 000–15 000 000 eurot. ettevõte, mis sihib vähemusosaluseid tavaliselt vahemikus 10% kuni 20%. Siiski võib see Euroopa huvide kaitseks omandada blokeeriva osaluse. Investeeringud võivad hoolsuskohustuse tulemuste ja ELi Komisjoni toetuse andmise otsuse põhjal olla esialgsest kavandatust väiksemad või suuremad. 2.7 Investeerimise/kaasinvesteerimise stsenaariumid Alates algusest ühendab väline alternatiivse investeerimisfondi valitseja potentsiaalsed investeerimisobjektid EIC Accelerator investorite kogukonnaga, et kasutada kaasinvesteerimisvõimalusi. KIK-i valitud kasusaajatel soovitatakse otsida kaasinvestoreid, mille finants- ja äritegevuse hoolsusuuringud võidakse läbi viia koos nende investoritega. EIC Accelerator eesmärk on riskivabastada valitud toimingud, kaasates märkimisväärset lisaraha, et toetada innovatsiooni kasutuselevõttu ja laiendamist. 2.8 Hoolsusprotsess Hoolsuskohustuse protsess keskendub juhtimisele, kapitalistruktuurile, äristrateegiale, konkurentsile, turu hindamisele, väärtuse loomisele, õiguslikule vormile ja jurisdiktsioonidele. Nõuetele vastavuse kontrollid hõlmavad rahapesuvastast võitlust, terrorismi rahastamise tõkestamist, maksude vältimist ja KYC järgimist. Nõuetele mittevastavus võib kaasa tuua KIKi toetuse katkemise või lõpetamise. 2.9 Võimalikud finantsinstrumendid Osakond kasutab peamiselt aktsia- või kvaasikapitaliinvesteeringuid, sealhulgas: Lihtaktsiad: Osalus ettevõttes, võib olla hääleõiguslik või hääleõiguseta. Eelistatud aktsiad: võlalaadsete omadustega hübriidaktsiad, mida tavaliselt hoiavad riskikapitalifondid. Konverteeritavad instrumendid: võlainstrumendid … Loe rohkem

Ultimate EIC Accelerator lühike ettepanekute juhend (EIC Accelerator 1. sammu pakkumismall)

Innovatsiooni avamine: EIC Accelerator 1. sammu pakkumismall – juhend idufirmadele ja VKEdele European Innovation Council (EIC) kiirendi pakub idufirmade rahastamise dünaamilises maailmas idufirmadele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) kaasahaaravat teed märkimisväärse rahastamise tagamiseks. . Step 1 ettepaneku mall on oluline tööriist, mille eesmärk on hõlbustada juurdepääsu kuni 17,5 miljonile eurole blended financing-s, mis sisaldab nii toetuse kui ka omakapitali komponente. See artikkel annab üksikasjaliku ülevaate EIC Accelerator Step 1 ettepaneku malli sisust ja kasulikkusest, mis on loodud idufirmadele ja VKEdele kogu Euroopa Liidus (EL). EIC Accelerator 1. etapi taotlusvormi olemus Ametlik taotlusmall: 1. etapi taotlusmall on taotlejatele ametlik kavand, mis on hoolikalt kavandatud KIK-i rahastamise taotlemise protsessi sujuvamaks muutmiseks. See hõlmab olulisi jaotisi, mis nõuavad taotlejatelt lühidalt oma innovatsiooni, ärimudelit ja tehnoloogia võimalikku mõju. Selline struktureeritud lähenemisviis tagab, et ettepaneku kõiki olulisi aspekte käsitletakse süstemaatiliselt. Tehnoloogia valmisoleku tase (TRL) Fookus: malli keskne osa on rõhuasetus tehnoloogia valmisoleku tasemetele. Taotlejad peavad näitama oma innovatsiooni küpsust, mis on ülioluline, et viia vastavusse KIKi ootustega turuvalmiduse ja kasutuselevõtupotentsiaali osas. Ettekande ja intervjuu ettevalmistamine: pakkumise mall on strateegiliselt loodud selleks, et aidata taotlejatel valmistuda rahastamisprotsessi järgmisteks etappideks. See julgustab ideid lühidalt, kuid siiski kõikehõlmavalt esitama, mis moodustab esitusplaadi selgroo ja loob aluse intervjuu protsessile. Kuidas mall annab taotlejatele võimaluse taotlejate jaoks sujuvamaks protsessiks: pakkudes selget struktuuri, muudab mall taotlusprotsessi müstiliseks, muutes selle kättesaadavaks isegi ELi rahastamismaastikul uutele tulijatele. See juhendab taotlejaid läbima rea täpselt määratletud samme, aidates neil oma innovatsiooninarratiivi tõhusalt esitada. Loodud suure mõjuga: mall keskendub suure mõjuga uuendustele, ärgitades taotlejaid kriitiliselt mõtlema turu vajadustele ja oma tehnoloogia ainulaadsele väärtuspakkumisele. See fookus on kooskõlas KIKi eesmärgiga toetada projekte, millel on potentsiaali laiendada ja saavutada märkimisväärne turuosa. Toetus paljudele uuendajatele: alates professionaalsetest kirjanikest ja vabakutselistest kuni konsultantideni on mall ressursina, mida saavad kasutada mitmed toetuste kirjutamise protsessiga seotud sidusrühmad. See pakub standardiseeritud raamistikku, mis tagab järjepidevuse ja kvaliteedi kõigis rakendustes. Finants- ja strateegilise mõju kombineeritud rahastamisvõimalused: mall avab tõhusalt ukse blended financing võimalustele, mis sisaldab 2,5 miljoni euro suurust toetust ja kuni 15 miljonit eurot omakapitali rahastamist. See märkimisväärne rahaline toetus on mõeldud murranguliste uuenduste väljatöötamise ja skaleerimise kiirendamiseks. Omakapitali rahastamise ülevaated: ettevõtete puhul, mis on potentsiaalselt mittepangatavad ja mille traditsioonilised rahastamismehhanismid ei sobi, on mallis esitatud omakapitalivalik mängu muutja. See pakub otsest teed märkimisväärse rahastamiseni, mis on agressiivse kasvu ja laienemisstrateegiate jaoks ülioluline. Euroopa Komisjoni ja KIKi kinnitus: Ametliku malli kasutamine viib projektid vastavusse Euroopa Komisjoni ja KIKi strateegiliste prioriteetidega. See tagab, et ettepanekuid hinnatakse kriteeriumide alusel, mis kajastavad ELi innovatsiooni rahastamise laiemaid eesmärke, suurendades projektide usaldusväärsust ja atraktiivsust. Kokkuvõte EIC Accelerator Step 1 ettepaneku mall ei ole lihtsalt dokument; see on strateegiline tööriist, mis võib märkimisväärselt suurendada rahastamise saamise võimalusi, viies idufirmad ja VKEd vastavusse KIKi otsitavate kriitiliste elementidega. See julgustab selgust, kokkuvõtlikkust ja keskendumist, mis on range hindamisprotsessi läbimiseks hädavajalikud. Seda malli kasutades saavad idufirmad ja VKEd tõhusalt sõnastada oma innovatsioonilugusid, näidates oma potentsiaali tööstusharusid muuta ja Euroopa turul uusi kõrgusi saavutada. EIC Accelerator 1. samm Lühipakkumise ettepaneku mall 1. Ettevõtte kirjeldus Asutamislugu Ettevõtte asutamist jälgitakse selle asutamiskuupäevaga, tuues esile selle päritolu kui märkimisväärse uurimisinstituudi kõrvaltegevuse. See narratiiv kirjeldab kaasasutajate vahelist koostööd ja tagatud esialgseid investeeringuid, illustreerides trajektoori paljutõotavast ideest väljakujunenud üksuseni. Selline aluslugu mitte ainult ei suurenda ettevõtte profiili, vaid tugevdab ka selle positsiooni usaldusväärse ja uuendusliku mängijana tehnoloogiatööstuses, mille eesmärk on äratada huvirühmade, sealhulgas European Innovation Council (EIC) tähelepanu. Missioon ja visioon Ettevõtte missioon ja visioon kätkevad endas selle põhieesmärke ja püüdlusi, mida ettevõtte eesmärk on saavutada globaalsel skaalal. Missioon on kujundatud kriitiliste tööstuse väljakutsete lahendamisele, innovatsiooni võimendamisele tõhususe parandamiseks või oluliste turulünide kõrvaldamiseks. See nägemuslik lähenemine positsioneerib ettevõtte tulevikku mõtleva juhina, kes on pühendunud oma valdkonnas olulistele edusammudele. Rõhk teoreetiliste ideede muutmisele praktilisteks, turule sobivateks lahendusteks on hästi kooskõlas European Innovation Council eesmärkidega, näitlikustades pühendumust mitte ainult innovatsioonis juhtpositsioonile, vaid ka positiivsele panusele ühiskonna- ja majanduskasvule. Ettevõtte saavutused Ettevõtte saavutused annavad tunnistust selle kasvust ja innovatsioonist, mida iseloomustavad sellised olulised verstapostid nagu auhinnad, rahalised edusammud ja tehnoloogilised edusammud. Need saavutused on otsustava tähtsusega ettevõtte usaldusväärsuse loomisel ja selle suutlikkuse tõstmisel tööstusharu standarditele vastamisel ja ületamisel. Mainekate asutuste tunnustus auhindade ja kriitilise tehnoloogiavalmidustaseme eduka saavutamise kaudu rõhutavad ettevõtte potentsiaali ja valmisolekut edasiseks kasvuks. Sellised kogemused on olulised usalduse loomisel European Innovation Council ja potentsiaalsete investorite vastu, et positsioneerida ettevõte tugeva kandidaadina tulevaste võimaluste jaoks Euroopa Liidu konkurentsivõimelisel tehnoloogiamaastikul. Kliendisuhted Ettevõte on arendanud tugevaid suhteid mitmesuguste klientidega, parandades oma turupositsiooni ja tugevdades oma mainet selles valdkonnas. Need suhted ei ole ainult tehingulised, vaid neid rikastavad koostöö, pakkudes vastastikust kasu ja tugevdades ettevõtte jalgealust turul. Tippklientide esiletõstmine ja nende suhtluse olemuse üksikasjalik kirjeldamine näitab ettevõtte võimet säilitada väärtuslikke partnerlussuhteid. Lisaks ei näita nendelt peamistelt sidusrühmadelt kavatsuste kirjade hankimine mitte ainult nende… Loe rohkem

EIC Accelerator innovatsiooni tiigel: ülikoolid ja DeepTech ettevõtjate sünd

Ülikoolid on pikka aega olnud mõnede kõige murrangulisemate ja transformatiivsemate tehnoloogiate sünnikohad, mida meie maailm on näinud. Need asutused, mis on juurdunud ranges akadeemilises uurimistöös ja mida toetab intellektuaalse uudishimu keskkond, ei ole pelgalt õppekeskused, vaid innovatiivsete ettevõtjate kesksed inkubaatorid. Eriti teadustehnoloogia valdkonnas on ülikoolid ja uurimisinstituudid esirinnas selles, mida me praegu tavaliselt nimetame DeepTech-ks – tehnoloogiad, mis pakuvad sügavaid edusamme erinevates sektorites, sealhulgas tervishoid, energeetika ja andmetöötlus. Ülikooli ja ettevõtluse suhe Teekond akadeemilisest uurimistööst ettevõtluse juurde on paljude uuendajate tee. Ülikoolid oma rikkalike ressurssidega, sealhulgas tipptasemel laborid, juurdepääs rahastamisele ja sarnaselt mõtlevate mõtlejate võrgustik, pakuvad enneolematut ökosüsteemi varajases staadiumis DeepTech projektide arendamiseks. Just nendes akadeemilistes saalides tehakse alusuuringuid – sageli ammu enne, kui turutaotlust üldse kaalutakse. Üks selle keskkonna põhielemente on valdkondadevahelise koostöö julgustamine. Pole harvad juhud, kui materjaliteaduse läbimurre ülikoolis sillutab teed revolutsioonilistele uutele toodetele olmeelektroonikas või biomeditsiiniliste uuringute tulemusel murranguliste meditsiiniseadmete väljatöötamiseni. Need akadeemilistest projektidest sündinud tehnoloogiad võivad lahendada kriitilisi globaalseid väljakutseid ja sillutada teed uutele tööstusharudele. Lõhe ületamine: akadeemiast tööstuseni Tee ülikooliprojektist eduka DeepTech ettevõtteni on aga täis väljakutseid. Teadusuuringute kommertsialiseerimise protsess nõuab enamat kui lihtsalt tehnilisi teadmisi; see nõuab teravat arusaamist turust, strateegilist äriplaneerimist ja investeeringute kindlustamise võimet. Siin on ülikoolide ettevõtlusprogrammide ja tehnosiirde büroode roll, mille eesmärk on seda lõhet ületada. Nad pakuvad algajatele ettevõtjatele mentorlust, rahastamist ja ärivaistu, mida on vaja nende uuenduste turule toomiseks. Lisaks ei saa ülehinnata avaliku ja erasektori rahastamise rolli. Sellised algatused nagu European Innovation Council (EIC) Accelerator programm pakuvad kriitilist tuge toetuste ja omakapitali rahastamise kaudu alustavatele ettevõtetele, kes navigeerivad DeepTech turustamise petlikel vetel. Need programmid ei paku mitte ainult rahalist toetust, vaid loovad ka idufirmadele usaldusväärsust, meelitades ligi täiendavaid investeeringuid ja partnerlussuhteid. Reaalse maailma mõju ja tulevik Ülikoolides toodetud DeepTech uuenduste mõju globaalsele areenile on vaieldamatu. Need edusammud kujundavad tulevikku alates elupäästvate meditsiinitehnoloogiate loomisest kuni säästvate energialahenduste väljatöötamiseni. Tulevikku vaadates muutub ülikoolide kui innovatsiooniinkubaatorite tähtsus ainult suuremaks. Õigete tugistruktuuride olemasolul on nende akadeemiliste püüdluste potentsiaal muutuda edukateks, maailma muutvateks ettevõteteks piiritult. Kokkuvõtteks võib öelda, et ülikoolid ei ole pelgalt õppimiskeskused, vaid innovatsiooni pöördelised hällid, mis toidavad ettevõtjaid, kes on valmis meie maailma DeepTech uuendustega uuesti määratlema. Kuna need akadeemilised institutsioonid arenevad edasi, on nende potentsiaal panustada ülemaailmsetesse majandus- ja ühiskondlikesse edusammudesse piiramatu. Jätkuva toetuse ja investeeringutega tugevneb sild akadeemiliste ringkondadelt tööstusele, juhatades sisse uue transformatiivsete tehnoloogiate ajastu. Laboripingilt turuni: ülikoolipõhiste idufirmade rahastamise odüsseia Üleminek akadeemilisest uurimistööst edukaks idufirmaks on hirmuäratav teekond, eriti keemia, farmaatsia, bioloogia ja füüsika asutajate jaoks. Need teadusettevõtjad seisavad silmitsi ainulaadsete väljakutsetega, millest peamine on rahastamise tagamise raske ülesanne. Erinevalt oma kolleegidest kommertssektorites satuvad idufirmade asutajateks saanud teadlased raha kogumise osas sageli võõrale territooriumile. Teadusettevõtjate raha kogumise väljakutse Probleemi tuum seisneb teadmiste puudujäägis. Teadlased on koolitatud uurima, avastama ja uuendusi tegema, keskendudes pigem teadmiste edendamisele, mitte ärimudelite, turu sobivuse või investorite suunamise keerukusele. See lõhe jätab nad sageli ebasoodsasse olukorda konkurentsivõimelisel rahastamismaastikul, kus domineerivad kiiret tulu otsivad investorid ja selgete tururakendustega ettevõtted. Veelgi enam, DeepTech ja teaduslike idufirmade olemus tähendab, et nad nõuavad tavaliselt märkimisväärseid esialgseid investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse ning pikemad turu- ja kasumlikkuse teed. See muudab veelgi keerulisemaks nende atraktiivsuse traditsiooniliste riskikapitalistide jaoks, kes võivad hoiduda loomuomastest riskidest ja pikendatud tähtaegadest. Toetused: päästerõngas alustamiseks Nende väljakutsete valguses mängivad stipendiumid teadusliku idufirma elutsükli varases staadiumis üliolulist rolli. Sellised rahastamismehhanismid nagu European Innovation Council (EIC) Accelerator programm saavad päästerõngaks, pakkudes mitte ainult rahalist toetust, vaid ka teadusliku ettevõtmise võimaliku mõju kinnitamist. Valitsusasutuste ja rahvusvaheliste asutuste toetused annavad olulise kapitali, mis on vajalik kontseptsiooni tõestamiselt elujõulisele tootele üleminekuks, ilma et see vähendaks asutajate omakapitali või sundiks neid enneaegsetesse turustamisstrateegiatesse. Silla ehitamine: ülikoolide inkubaatorite ja ettevõtlusprogrammide roll Tunnistades ainulaadseid väljakutseid, millega nende teadusettevõtjad silmitsi seisavad, on paljud ülikoolid loonud inkubaatoreid ja ettevõtlusprogramme, mille eesmärk on teadmistelünkade ületamine. Need programmid pakuvad mentorlust, ärikoolitust ja juurdepääsu DeepTech-st ja teaduslikest uuendustest huvitatud investorite võrgustikele. Nende eesmärk on varustada teadlasi rahastamismaastikul navigeerimiseks vajalike oskustega, alates kaalukate esitluste koostamisest kuni investorite jaoks ülioluliste finantsnäitajate mõistmiseni. Teekond edasi Vaatamata takistustele on idufirmade potentsiaalne ühiskondlik ja majanduslik kasu tohutu. Nende ettevõtmiste toetamine on ülimalt tähtis, kuna nad suudavad innovatsiooni kaudu lahendada pakilisi globaalseid väljakutseid. Teadusettevõtjaid toetava ökosüsteemi tugevdamine alates täiustatud toetusprogrammidest kuni spetsialiseerunud investorvõrgustikeni on nende edu jaoks ülioluline. Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi teekond ülikooli laborist turule on täis väljakutseid, eriti rahastamise tagamisel, tunnistatakse üha enam vajadust neid innovatsiooni teerajajaid toetada. Asjatundlikkuse lünka ületades ja toetusi hüppelauana võimendades muutub teaduse alustavate ettevõtete tee selgemaks, tõotades tulevikku, kus nende ümberkujundavat potentsiaali saab täielikult realiseerida. Intellektuaalomandis navigeerimine: juhend ülikooli Spinoffi asutajatele … Loe rohkem

DeepTech dekodeerimine: navigeerimine EIC Accelerator innovatsiooni uuel ajastul

Ajastul, mida iseloomustab kiire tehnoloogiline areng ja innovatsioon, on termin "DeepTech" muutunud moesõnaks, mis on idufirmade ja laiemalt tehnoloogiatööstuse sünonüüm. Kuid mida täpselt tähendab "DeepTech" ja miks on see alustavate ettevõtete ja tehnoloogiasektorite jaoks keskse tähtsusega? DeepTech ehk süvatehnoloogia viitab tipptasemel tehnoloogiatele, mis pakuvad olulisi edusamme võrreldes olemasolevate lahendustega. Neid tehnoloogiaid iseloomustab nende sügav potentsiaal häirida tööstusi, luua uusi turge ja lahendada keerulisi väljakutseid. Erinevalt tavatehnoloogiast, mis keskendub järkjärgulistele täiustustele, sukeldub DeepTech sügavamale teadusavastustesse või inseneriuuendustesse, et tuua radikaalseid muutusi. DeepTech olemus Oma tuumaks on DeepTech tehnoloogia, mis põhineb olulistel teaduslikel edusammudel ja kõrgtehnoloogilisel innovatsioonil. Neid tehnoloogiaid seostatakse sageli selliste sektoritega nagu tehisintellekt (AI), robootika, plokiahel, täiustatud materjalid, biotehnoloogia ja kvantarvuti. Neid ühendav tegur on nende põhiline toetumine põhjalikele, sisulistele teadus- ja arendustegevusele, mille tulemuseks on sageli läbimurded, mille valmimine ja turustamine võib võtta aastaid. DeepTech idufirmades ja tehnikatööstuses Idufirmade jaoks on DeepTech-ga tutvumine nii kolossaalne võimalus kui ka suur väljakutse. DeepTech uuenduste arendustsükkel on tavaliselt pikem ja nõuab suuremaid kapitaliinvesteeringuid võrreldes tarkvara või digitaalsete idufirmadega. Siiski võib kasu olla muutlik, pakkudes lahendusi pakiliste ülemaailmsete probleemide jaoks, alates kliimamuutustest kuni tervishoiukriisideni. Tehnoloogiatööstuse huvi DeepTech vastu on ajendatud lubadusest luua püsivat väärtust ja luua tehnoloogias uusi piire. Erinevalt tarbijatehnoloogiast, mis võib tarbijate eelistustes kiiresti muutuda, pakub DeepTech põhilisi muudatusi, mis võivad tööstusi aastakümneteks ümber määratleda. Teekond edasi DeepTech maastikul navigeerimine nõuab nägemuslike teadusuuringute, tugevate rahastamismehhanismide ja strateegiliste tööstuspartnerluste kombinatsiooni. Idufirmade jaoks tähendab see investeeringute tagamist sidusrühmadelt, kes mõistavad DeepTech projektide pikaajalist olemust. See nõuab ka pühendumust teadus- ja arendustegevusele ning valmisolekut olla teerajaja kaardistamata aladel. DeepTech tähtsus ulatub kaugemale pelgalt tehnoloogilisest arengust; see on tuleviku ehitamisest. Kasutades süvatehnoloogiate jõudu, on idufirmadel potentsiaal juhatada sisse uus innovatsiooniajastu, lahendades mõned maailma kõige keerulisemad väljakutsed lahendustega, mida kunagi peeti võimatuks. Kokkuvõtteks võib öelda, et DeepTech on murrangulise teadusliku uurimistöö ja tehnoloogilise innovatsiooni ristumiskohas. Idufirmade ja tehnoloogiatööstuse jaoks on see avastamise ja katkestuste järgmine piir. DeepTech omaksvõtmine ei ole lihtsalt investeering tehnoloogiasse; see on pühendumine tulevikule, kus võimaliku piire pidevalt laiendatakse. DeepTech ainulaadne kapitalidünaamika: navigeerimine innovatsiooni vetes DeepTech ei paista silma mitte ainult oma ambitsioonikuse poolest innovatsiooni piire nihutada, vaid ka oma erilise finants- ja arengumaastiku poolest. DeepTech idufirmad süvenevad oma olemuselt valdkondadesse, mis on nii kapitalimahukad kui ka aeganõudvad, keskendudes sageli riistvaraarendustele või murrangulistele teadusuuringutele, mis nõuavad teistsugust investeeringut: patsiendikapitali. DeepTech DeepTech ettevõtmiste kapitalimahukas olemus nõuab sageli olulisi alginvesteeringuid, mis on oluliselt suuremad kui nende tarkvarapartnerid. Selle põhjuseks on eelkõige paljude DeepTech projektide riistvaramahukad aspektid, nagu biotehnoloogia, robootika ja puhas energia. Füüsiliste toodete arendamine või uudsete teaduslike avastuste rakendamine ei nõua mitte ainult spetsiaalseid seadmeid ja materjale, vaid ka juurdepääsu täiustatud uurimisrajatistele. Ajategur Lisaks rahalistele kaalutlustele mängib aeg DeepTech uuenduste väljatöötamisel otsustavat rolli. Erinevalt tarkvara käivitamisest, kus tooteid saab suhteliselt lühikeste tsüklite jooksul arendada, testida ja itereerida, hõlmavad DeepTech projektid sageli aastaid või isegi aastakümneid. See pikendatud ajakava on tingitud arendatava tehnoloogia keerukusest, vajadusest ulatuslike testimis- ja sertifitseerimisprotsesside järele ning väljakutsest tuua turule murrangulisi uuendusi. Kannatlik kapital: edu oluline koostisosa Arvestades neid ainulaadseid väljakutseid, nõuavad DeepTech idufirmad investoreid, kes on valmis investeeringutasuvuse (ROI) nimel pikemaks teekonnaks. See "kannatlik kapital" on valmis toetama idufirmasid DeepTech ettevõtmistele omase pika uurimis- ja arendustegevuse ning turule toomise perioodi jooksul. Sellistel investoritel on tavaliselt sügav arusaam konkreetsetest tööstusharudest ja uuenduste võimalikust mõjust, mis võimaldab neil näha nende tehnoloogiate ümberkujundamispotentsiaali lühiajalisest kasust kaugemale. Miks patsiendikapital on oluline Patsiendikapitali tähtsus ulatub kaugemale pelgalt rahaliste vahendite eraldamisest. See hõlmab mentorlust, tööstusühendusi ja strateegilist juhendamist, mis kõik on DeepTech keerulisel maastikul navigeerimiseks üliolulised. Lisaks aitab kannatlik kapital edendada innovatsioonikultuuri, kus ettevõtjad saavad keskenduda läbimurretele, millel ei pruugi olla kohest ärilist elujõulisust, kuid millel on potentsiaal pikas perspektiivis avaldada märkimisväärset ühiskondlikku ja majanduslikku mõju. Kokkuvõtteks võib öelda, et DeepTech idufirmade teekond on ainulaadselt keeruline, nõudes enamat kui lihtsalt finantsinvesteeringuid. See nõuab pühendumist visioonile, mis ületab traditsiooniliste investeerimistähtaegade, pakkudes revolutsioonilisi edusamme. Neile, kes soovivad sellele teekonnale asuda, ei ole hüved mitte ainult võimaliku rahalise tuluna, vaid ka panustamisel edusammudesse, mis võivad kujundada meie ühiskonna tulevikku. DeepTech investeeringute kasvav atraktiivsus: ainulaadsed tehnoloogiad ja kõrgem tootlus Investeerimismaastik on tunnistajaks märkimisväärsele nihkele DeepTech suunas, mis on tingitud selle potentsiaalist saada suuremat tulu ja loomupärasest unikaalsusest. DeepTech ettevõtted süvenevad oma olemuselt murrangulistesse tehnoloogilistesse edusammudesse, mis on sageli kaitstud patentide ja intellektuaalomandi (IP) õigustega. See ainulaadsus mitte ainult ei erista neid tarkvara idufirmade rahvarohkest ruumist, vaid pakub ka konkurentsikaitset, mida investorid kõrgelt hindavad. Kõrge tootlus ja konkurentsivõimelised Moats DeepTech investeeringud on märkimisväärse rahalise tulu potentsiaali tõttu üha atraktiivsemad. DeepTech sektorites välja töötatud tehnoloogiad – alates biotehnoloogiast ja kõrgtehnoloogilistest materjalidest kuni tehisintellekti ja kvantandmetöötluseni – on võimelised häirima tööstusi ja looma täiesti uusi turge. See ümberkujundamispotentsiaal annab märkimisväärseid rahalisi võimalusi investoritele, kes on selliste uuenduste varajased toetajad. Lisaks on DeepTech uuenduste keerukus ja patenteeritud olemus… Loe rohkem

KIKi uus tööprogramm: ümberlükkamisprotsessi kõrvaldamise mõistmine

Euroopa Liidu (EL) rahastamise dünaamilisel maastikul on European Innovation Council (KIK) oma 2024. aasta tööprogrammi raames teinud märkimisväärseid muudatusi, mis mõjutavad otseselt rahastamise taotlemise ja hindamisprotsessi. Nende kohanduste hulgas torkab silma ümberlükkamisprotsessi kaotamine, mis tähendab nihet ettepanekute sujuvama ja sõltumatuma hindamise suunas. See artikkel käsitleb selle muudatuse mõju idufirmadele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele), kes otsivad EIC Accelerator rahastamist, eesmärgiga selgitada välja uus lähenemisviis ja pakkuda taotlejatele strateegilisi juhiseid. Ümberlükkamisprotsessist eemaldumine Ajalooliselt võimaldas EIC Accelerator taotlusprotsess taotlejatel järgmistes esildistes käsitleda ja ümber lükata varasemate hindamiste kommentaare. See ümberlükkamisprotsess võimaldas organisatsioonidel täpsustada ja täiustada oma ettepanekuid konkreetse tagasiside põhjal, suurendades teoreetiliselt nende eduvõimalusi tulevastes voorudes. 2024. aasta KIKi tööprogrammi raames on see mehhanism aga eemaldatud. Järelikult ei ole taotlejatel enam struktureeritud võimalust lisada eelmiste esildiste täiustusi otse vastuseks hindaja kommentaaridele. Ettepanekute sõltumatu hindamine Oluliseks muudatuseks, mis kaasneb ümberlükkamise protsessi kaotamisega, on lähenemine ettepanekute hindamisele. Hindajatel ei ole enam juurdepääsu varasemate voorude varasematele esildistele ega hindamisaruannetele. See tagab, et iga ettepanekut hinnatakse sõltumatult, ainult selle eeliste põhjal ja kooskõlas Horisont Euroopa standardsete hindamiskriteeriumidega. Selle muudatuse eesmärk on võrdsustada konkurentsitingimusi, tagades, et kõik taotlused, olenemata sellest, kas nad on esitanud esimest korda või uuesti taotlevad, vaadatakse erapooletult läbi. Narratiivi täiustuste kaasamine Kuigi struktureeritud ümberlükkamisprotsess on järk-järgult lõpetatud, säilitavad taotlejad võimaluse oma ettepanekuid varasema tagasiside põhjal täpsustada. Parandusi ja täiendusi saab endiselt lisada taotlusvormi jutustavasse B-ossa. Siiski on oluline märkida, et selleks pole spetsiaalset vormingut ega jaotist. Taotlejad peavad seetõttu sujuvalt integreerima kõik kohandused üldisesse ettepaneku narratiivi, tagades, et täiustused on sidusad ja parandavad ettepaneku üldist kvaliteeti ja teostatavust. Strateegiline mõju taotlejatele See muudatus KIKi hindamisprotsessis nõuab taotlejate jaoks strateegilist pöördepunkti. Idufirmad ja VKEd peaksid keskenduma algusest peale tugeva ja mõjuva ettepaneku koostamisele, integreerides pideva täiustamise põhistrateegiana selle asemel, et tugineda konkreetsetele tagasisideahelatele. Taotlejatel soovitatakse: Viia läbi põhjalik enesehindamine: enne esitamist hinnake oma ettepanekut kriitiliselt KIKi kriteeriumide ja eesmärkide suhtes, määrates kindlaks valdkonnad, mida on vaja arendada, ilma välisele tagasisidele tuginemata. Kasutage professionaalset tuge: võtke ühendust konsultantide, professionaalsete kirjanike või vabakutselistega, kellel on kogemusi ELi toetustaotluste esitamisel, et täpsustada oma ettepanekut, tagades, et see on kooskõlas KIKi praeguste prioriteetide ja standarditega. Rõhutage innovatsiooni ja mõju: iga ettepanekut hinnatakse selle eeliste alusel, tõstke esile oma projekti innovatsioon, turupotentsiaal ja ühiskondlik mõju, toetades KIK-i rahastamist. Kokkuvõte KIKi 2024. aasta tööprogramm toob sisse paradigma muutuse ettepanekute hindamises, tühistades ümberlükkamisprotsessi, mis rõhutab liikumist sõltumatumate ja teenetel põhinevate hindamiste poole. Kuigi see muudatus paneb taotlejad kohanema, avab see ka võimalused esitleda oma uuendusi parimas võimalikus valguses, ilma eelnevate taotluste varjust. Võttes omaks pideva täiustamise strateegia ja võimendades professionaalseid teadmisi, saavad idufirmad ja VKEd nendes muutustes edukalt navigeerida, olles tugevalt EIC Accelerator rahastamise jaoks.

2024. aasta tööprogrammi EIC Accelerator esitamispiirangute mõistmine

European Innovation Council (EIC) Accelerator on nurgakivi ELi pühendumusele edendada innovatsiooni ning toetada idufirmasid ning väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) murranguliste ideede turule toomisel. KIK 2024 tööprogrammi kasutuselevõtuga on tehtud olulisi uuendusi, et tõhustada protsesse ja täpsustada ettepanekute esitamise ja uuesti esitamise reegleid. Selle artikli eesmärk on selgitada uusi esitamise piiranguid, pakkudes selget juhist üksustele, kes soovivad selle konkursiprogrammi kaudu rahastada. Lihtsustatud esitamise reeglid KIK 2024 tööprogrammis on taotluste esitamisel kasutusele võetud sirgjoonelisem lähenemine, võttes arvesse tagasisidet ja eesmärgiga muuta rahastamisprotsess kättesaadavamaks. Alates 2024. aasta algusest on üksustel lubatud esitada kuni kolm ebaõnnestunud taotlust protsessi mis tahes etapis ja mis tahes vormis toetuse saamiseks. See hõlmab järgmist: Lühipakkumised Täielikud pakkumised Väljakutsepõhised konkursikutsed Avatud konkursid Ainult toetus Segafinantseerimine (toetuse ja omakapitali kombinatsioonid) Ainult omakapital See lihtsus tähendab, et taotlejatel on kolm võimalust raha saada, olenemata taotletava toetuse etapist või liigist enne Horisont Euroopa programmi EIC Accelerator raames ei saa edasisi taotlusi esitada. Uuesti esitamine pärast tagasilükkamist Uute reeglite tähelepanuväärne aspekt on säte uuesti esitamiseks pärast täieliku ettepaneku tagasilükkamist. Taotlejatel, kes selles etapis ei õnnestu, on lubatud esitada oma ettepanek uuesti otse täieliku taotlusetappi, möödudes lühikesest pakkumise etapist, tingimusel et nad ei ole jõudnud oma kolme taotluse piiranguni. Otsene uuesti intervjuu faasi esitamine ei ole aga mingil juhul lubatud. Praktilised näited Selguse huvides on tööprogrammis välja toodud mitu stsenaariumi: Pärast ühte tagasilükkamist täieliku pakkumise etapis (kas kaughindamise või vestluse käigus) võib üksus esitada veel kaks täielikku ettepanekut. Pärast kaht tagasilükkamist vestluse etapis on üksus endiselt õigustatud esitama täielikku ettepanekut ja võidakse kutsuda kolmandale vestlusele. Kui üksus on üks kord tagasi lükatud kas täieliku pakkumise või vestluse etapis ja üks kord lühikese ettepaneku etapis, on tal õigus saada veel üks taotlus täieliku pakkumise etapis. Oluline on märkida, et ebaõnnestunud taotluste loendur lähtestatakse 1. jaanuaril 2024 nullile. See lähtestamine pakub uut algust üksustele, kes võisid olla varem oma esitamislimiidini jõudnud, pakkudes uusi rahastamisvõimalusi raamistiku Horisont Euroopa raames. Mõju taotlejatele Nende uuendatud reeglite eesmärk on tasakaalustada EIC Accelerator konkurentsivõimelist olemust paindlikkuse ja mitmete rahastamisvõimaluste vajadusega. Taotlejad peaksid oma ettepanekuid strateegiliselt kavandama, võttes arvesse varasematelt taotlustelt saadud tagasisidet, et oma ettepanekuid tugevdada. Professionaalsete kirjanike, konsultantidega suhtlemine või EIC Accelerator ametliku ettepaneku malli kasutamine võib esildiste kvaliteeti parandada. Lisaks peaksid taotlejad meeles pidama taotluste esitamise ülempiiri, pidades iga katse puhul prioriteediks oma ettepanekute täpsustamist ja täiustamist. Võimalus esitada pärast tagasilükkamist uuesti otse täieliku pakkumise etappi on märkimisväärne eelis, mis võimaldab üksustel anda tagasisidet ja täiustada oma taotlusi ilma nullist alustamata. Kokkuvõte KIK 2024 tööprogrammi lihtsustatud reeglid esitamise ja uuesti esitamise kohta on positiivne samm ELi rahastamise kättesaadavamaks muutmisel uuenduslikele ettevõtetele. Nendest määrustest aru saades ja oma rakendusi strateegiliselt kavandades saavad idufirmad ja VKEd maksimeerida oma võimalusi saada elutähtsat tuge, mis on vajalik uuenduste toomiseks Euroopa ja maailma turgudele.

Lõplik juhend EIC Accelerator intervjuu ettevalmistamiseks: samm-sammult tegevuskava

Intervjuuks valmistumine, eriti suurte panustega stsenaariumide jaoks, nagu EIC Accelerator pitch, nõuab strateegilist ja läbimõeldud lähenemist. See juhend koondab meie teadmiste allikatest saadud tarkused kõikehõlmavaks ja teostatavaks täppideks, et tagada, et olete täielikult ette valmistatud ja valmis muljet avaldama. Intervjuueelne ettevalmistus Saage aru KIKi reeglitest ja eesmärkidest: tutvuge žürii otsitavate asjadega ja EIC Accelerator konkreetsete kriteeriumidega. Skriptige oma sõnakõne: valmistage oma helikõne jaoks ette sõna-sõna skript. Harjutage seni, kuni saate selle loomulikul teel 10 minuti jooksul kohale toimetada. Täiustage oma küsimuste ja vastuste oskusi: pühendage märkimisväärne osa oma ettevalmistusajast Q&A seansi harjutamisele, mis võib kesta kuni 35 minutit. Tunne oma rakendust seestpoolt: kui te ei kirjutanud avaldust ise, uurige seda põhjalikult. Mõistke kõiki mainitud numbreid, strateegiaid ja partnereid. Harjutamine teeb täiuslikuks kaasarääkimise esituse praktikas: kasutage professionaalseid kirjanikke või konsultante, et oma helikõnet põhjalikult harjutada. Intervjuukeskkonna simuleerimine: kõrgsurvekeskkonna simuleerimiseks harjutage kiirtulega küsimuste ja koheste järelmeetmetega. Valmistage ette, et kõik meeskonnaliikmed vastaksid: veenduge, et kõik meeskonnaliikmed oleksid harjunud vastama küsimustele sujuvalt ja ühtselt. Esitluse päev Enne esitlust pole tegevusülesandeid: keskenduge ainult intervjuule; ei mingeid segajaid. Vaadake uuesti suurt pilti: vaadake oma esitlusslaidid, keskendudes põhisõnumitele ja visioonidele, mida soovite edastada. Küsimuste ja vastuste seansi käsitlemine Oodake kiiret tulekahju ja järelküsimusi: olge valmis vastama kiiresti ja lühidalt. Harjutage ajavõttu stopperiga. Töötage välja standardvastused: kirjutage välja vastused väga tõenäolistele küsimustele ja neile, mis on harjutuste ajal kriitilise tähtsusega. Kasutage õiget käitumist: harjutage säilitama rahulikku ja enesekindlat käitumist, olenemata küsimuse raskusest. Žürii näidispraktika Looge sisemiselt stressirohke küsitlusseanss: kasutage oma meeskonnas väljakutsuvate küsimuste esitamiseks ja koheste järelmeetmete pakkumiseks näidisžüriid. Integreerige kriitiline küsimine: valige pilkupüüdjad, kes suudavad mängida kuradi advokaadina, avaldades survet katkestuste ja keeruliste küsimuste kaudu. Viimased näpunäited Mõistke ja sõnastage oma ainulaadsed müügiargumendid (USP): tehke selgeks, mis teie projekti eristab, ja olge valmis seda veenvalt sõnastama. Valmistuge ebameeldivateks kogemusteks: mõnikord võib suhtlus olla stressirohke või ebameeldiv. Valmistuge sellisteks olukordadeks vaimselt. Vältige punaseid lippe: ärge andke žüriile põhjust teid tagasi lükata. Hoia eemale teemadest, mis võivad viia negatiivse kontrollini. Seda kõikehõlmavat juhendit järgides ei suurenda te mitte ainult oma enesekindlust, vaid suurendate märkimisväärselt oma eduvõimalusi igas intervjuustsenaariumis, eriti kõrge panusega keskkondades, nagu EIC Accelerator pitch. Pidage meeles, et surve all ei tule te selle sündmusega toime; sa langed oma treeningu tasemele. Valmistage vastavalt ette.

Viimaste EIC Accelerator tulemuste avalikustamine: põhjalik analüüs (8. novembril 2023, 2024. aasta veebruari väljalase)

European Innovation Council (EIC) Accelerator programm on idufirmade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) tugisüsteem kogu Euroopas, mille eesmärk on edendada innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut. Oma viimaste tulemustega, mis avaldati 28. veebruaril 2024, on EIC Accelerator taas näidanud oma pühendumust murranguliste projektide edendamisele, mille eelarve on kokku 285 miljonit eurot. Selles analüüsis käsitletakse toetuste ja blended financing jaotust, erinevate etappide edukuse määra ja võitnud ettevõtete geograafilist levikut. Rahastamise jaotus: lähem ülevaade jaotusest Viimase rahastamistsükli jooksul on EIC Accelerator toetanud 42 ettevõtet, tutvustades erinevaid rahastamisvõimalusi, mis on kohandatud Euroopa uuendajate erinevatele vajadustele. Rahastamisliikide jaotus on järgmine: Grant First: 12 ettevõttele (29%) määrati toetus esmase rahastamisetapina, mis toob esile KIKi paindlikkuse varase faasi uuenduste toetamisel. Segafinantseerimine: rahastamismaastikul domineerivad 26 ettevõtet (62%) said blended finance, ühendades toetused ja omakapitali, et pakkuda tugevat toetust ettevõtmistele, mis on valmis laienema. Ainult omakapital: üks ettevõte (2%) tagas omakapitali rahastamise, rõhutades KIKi rolli lootustandvates ettevõtetes osaluse võtmisel. Ainult toetus: 3 ettevõtet (7%) said toetusi ilma omakapitali komponendita, keskendudes konkreetsete vajadustega projektidele, mida saab rahuldada otserahastuse abil. Tee eduni: edukuse määrade analüüsimine EIC Accelerator valikuprotsess on range ning selle eesmärk on tuvastada suurima potentsiaalse mõjuga projekte. Taotlusprotsessi iga etapi edukuse määrad on järgmised: 1. etapp: ligikaudu 70% taotlejat läbib selle esialgse etapi, kuigi täpseid arve ei avaldata. 2. samm: ainult 22% projekti jõuab läbi, peegeldades seda, et taotlusi kontrollitakse üha enam. 3. samm: viimases etapis on 17% edukuse määr veelgi vähenenud. Kombineeritud edukuse määr: 2. ja 3. etapi läbinud taotlejate kumulatiivne edukuse määr on vaid 3,91 TP18T, samas kui üldine edukuse määr kõigis kolmes etapis on ligikaudu 2,71 TP18T. Geograafiline mitmekesisus: üleeuroopaline mõju Viimasest rahastamisvoorust on kasu saanud ettevõtted 15 erinevast riigist, tutvustades EIC Accelerator üleeuroopalist ulatust. Saksamaa juhib 7 rahastatud ettevõttega, Prantsusmaa 6 ning Hispaania ja Rootsi kumbki 5 ettevõttega. Teised edukad taotlejad on Soome (4), Itaalia (3), Iisrael (2), Holland (2), Norra (2) ja mitmed teised ühe ettevõttega, mis näitavad KIKi pühendumust innovatsiooni edendamisele kogu kontinendil. Kokkuvõte EIC Accelerator viimased rahastamistulemused rõhutavad programmi olulist rolli Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi toetamisel. Programmi kogueelarvega 285 miljonit eurot on toetatud 42 ettevõtet paljudes sektorites ja riikides, rõhutades Euroopa tehnoloogilise maastiku mitmekesisust ja potentsiaali. Kuna EIC Accelerator areneb edasi, on selle mõju murranguliste projektide edendamisele ja VKEde suurendamisele vaieldamatu, muutes selle Euroopa innovatsioonipoliitika nurgakiviks. Pöörates hoolikat tähelepanu erinevate rahastamisvajaduste toetamisele, rangetele valikuprotsessidele ja pühendudes geograafilisele kaasatusele, sillutab EIC Accelerator teed uuenduslikumale ja vastupidavamale Euroopale. Kuna ootame tulevasi rahastamisvoore, annavad 2024. aasta veebruari tulemused tunnistust elavast ettevõtlusvaimust, mis õitseb kogu kontinendil. Rahastamisandmed Toetuse tüüp kõigepealt: 12 ettevõtet (29%) Segarahastamine: 26 ettevõtet (62%) Ainult omakapital: 1 ettevõte (2%) Ainult toetus: 3 ettevõtet (7%) Kokku: 42 Ettevõtte eelarve Kogueelarve: 285 miljonit eurot Kärbe- Väljalülitamise kuupäev ja tulemused EIC Accelerator 2. etapi lõppkuupäev: 8. november 2023 Tulemuste avaldamine: 28. veebruar 2024 Edukuse määrad 1. samm: (ligikaudu 70%, kuna tulemusi ei avaldata) 2. samm: 22%, 3. samm: 17% 3. samm: 17% 3. samm: 3. samm.18T. TP18T Step 1 & Step 2 & Step 3 kokku: (umbes 2,71 TP18T) Rahastatavad riigid Rahastatud ettevõtete hulgas on 15 erinevat riiki. Saksamaa: 7 ettevõtet Prantsusmaa: 6 ettevõtet Hispaania: 5 ettevõtet Rootsi: 5 ettevõtet Soome: 4 ettevõtet Itaalia: 3 ettevõtet Iisrael: 2 ettevõtet Holland: 2 ettevõtet Norra: 2 ettevõtet Belgia: 1 ettevõtet Bulgaarias: 1 ettevõtet Taanis: 1 ettevõtet Iirimaa: 1 ettevõte Portugal: 1 ettevõte Slovakkia: 1 ettevõte Kõik 42 EIC Accelerator võitjat alates 8. novembrist 2023

Euroopa innovatsiooni tuleviku tutvustamine: sügav sukeldumine KIKi 2024. aasta tööprogrammi

Dokumendis üksikasjalikult kirjeldatud European Innovation Council (EIC) 2024. aasta tööprogramm kirjeldab selle kõikehõlmavat strateegiat ja komponente, mille eesmärk on edendada innovatsiooni Euroopa Liidus. Siin on peamised komponendid ja esiletõstmised: Strateegilised eesmärgid ja peamised tulemusnäitajad (KPI): KIKi eesmärk on toetada murrangulisi tehnoloogiaid ja ettevõtteid, mis on olulised rohelise ja digitaalse ülemineku saavutamiseks, tagades avatud strateegilise autonoomia kriitiliste tehnoloogiate vallas. See on seadnud kuus strateegilist eesmärki, sealhulgas saada suure potentsiaaliga idufirmade ja ettevõtjate jaoks valitud investoriks, süvatehnoloogiaettevõtete rahastamislünkade ületamine, kõrge riskiga tehnoloogiate toetamine, Euroopa ükssarvikute arvu suurendamine ja Euroopa innovatsioonimõjude katalüseerimine. avalikud teadusuuringud ja tipptaseme saavutamine. Ülevaade 2024. aasta tööprogrammist: tööprogrammi rahastamine ja toetus korraldatakse kolme põhiskeemi alusel: EIC Pathfinder: Täiustatud teadusuuringute jaoks läbimurdetehnoloogiate teadusliku aluse väljatöötamiseks. EIC Transition: tehnoloogiate valideerimiseks ja konkreetsete rakenduste äriplaanide väljatöötamiseks. EIC Accelerator: Toetada ettevõtteid uuenduste turule toomisel ja suurendamisel. Igale skeemile lisatakse juurdepääs Business Acceleration Services'ile, mis pakub ekspertteadmisi, ettevõtteid, investoreid ja ökosüsteemis osalejaid. 2024. aasta tööprogrammi peamised muudatused: tagasiside ja vähendatud eelarve põhjal on tehtud kohandusi, parandusi ja lihtsustusi. Need muudatused hõlmavad kindlasummalise kulumudeli kasutuselevõttu enamiku kõnede puhul, tugevdatud meetmeid majandusjulgeoleku riskide vastu ning abikõlblikkuse ja rahastamiskriteeriumide kohandamist erinevates skeemides. KIK-i toe põhijooned: KIK-i uuenduste ja ettevõtete kiirendamiseks ja kasvatamiseks pakutakse nii rahalist kui ka mitterahalist toetust. See hõlmab proaktiivset projektide ja portfelli haldamist, kohandatud lähenemisviisi ettepanekute hindamisele, avatud juurdepääsu ja intellektuaalomandi õiguste poliitikat ning meetmeid majandusliku turvalisuse tagamiseks. Koostöö Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudiga (EIT): Dokumendis kirjeldatakse KIKi ja EIT vahelist suurenevat koostööd, et tugevdada Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi, sealhulgas jagatud teenuseid, Fast Track protsessi ja uut innovatsioonipraktikantide kava. Väljavaated 2025. aastaks ja tulevasteks aastateks: arutatakse tulevikustrateegiaid ja võimalikke uusi sünergiaid, sealhulgas võimalust suurendada eelarveid suuremateks investeeringuteks KIKi fondi kaudu peamistes fookusvaldkondades. Sõnastik ja mõisted. Dokumendi lõpus on üksikasjalik sõnastik ja mõistete osa, mis selgitab kogu tööprogrammis kasutatud terminoloogiat ja akronüüme. Nende komponentide ühiseks eesmärgiks on toetada Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke innovatsiooni, teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse vallas, rõhutades kõrge riskitasemega ja suure kasuteguriga teadusuuringuid ning läbimurdetehnoloogiaid, millel võib olla märkimisväärne ühiskondlik ja majanduslik mõju. 1. Strateegilised eesmärgid ja peamised tulemusnäitajad (KPI-d) Euroopa innovatsiooni tulevikku tõukejõuliseks sammuks on European Innovation Council (EIC) esitanud oma 2024. aasta tööprogrammiga julge visiooni, keskendudes läbimurde tuvastamisele, arendamisele ja suurendamisele. tehnoloogiad ja ettevõtted, mis on ELi rohelise ja digitaalse ülemineku jaoks keskse tähtsusega. Seda visiooni toetavad strateegilised eesmärgid, mille eesmärk on tagada Euroopa avatud strateegiline autonoomia kriitiliste tehnoloogiate vallas, edendades elavat ökosüsteemi, kus suure potentsiaaliga idufirmad ja ettevõtjad saavad areneda. Programmi eesmärk ei ole ainult süvatehnoloogiaettevõtete rahastamislünkade ületamine, vaid ka KIK-i positsioneerimine visiooniliste ideede eelistatud investorina, mõjutades seeläbi eravarade eraldamist nende uuenduste toetamiseks. KIKi strateegilise visiooni keskmes on kuus ambitsioonikat eesmärki, millest igaühega kaasnevad selged põhinäitajad (KPI), mille eesmärk on mõõta edusamme ja suunata programmi elluviimist. Valikuinvestoriks saamine: KIK taotleb kogu kontinendi tunnustust, meelitada ligi suure potentsiaaliga idufirmasid, ettevõtjaid ja uuenduslikke teadlasi, pöörates erilist rõhku alaesindatud rühmadele, nagu naisnovaatorid ja vähem arenenud ökosüsteemidest pärit inimesed. 30–50 miljardi euro suurune investeeringute kogumine Euroopa süvatehnoloogiasse: kriitilise rahastamispuudujäägi lahendamisega soovib KIK oma fondi võimendada, et oluliselt mõjutada süvatehnoloogia ökosüsteemi, edendades õhkkonda, kus erainvesteeringud liiguvad vabamalt, et toetada murrangulisi uuendusi. Kõrge riskiga tehnoloogiate toetamine. Ühiskonna ja strateegilise autonoomia jaoks kriitilistes valdkondades on KIK pühendunud kalkuleeritud riskide võtmisele, et toetada kõige lootustandvamaid süvatehnoloogilisi võimalusi alates varaseimast etapist kuni ärilise laienemiseni, tagades Euroopa sõltumatuse võtmetehnoloogiate vallas. Euroopa ükssarvikute ja mastaapsete ettevõtete arvu suurendamine: KIKi missiooniks on edendada Euroopa idufirmade ja VKEde kasvu, et jõuda samaväärselt ja ületada oma globaalseid kolleege, edendades keskkonda, kus Euroopa innovatsioonid võivad maailma areenil juhtida. Euroopa avalike teadusuuringute innovatsioonimõjude katalüseerimine: kogu ELis partnerlussuhteid luues püüab KIK turustada teadusbaasi parimaid ideid, luues soodsa pinnase idufirmadele laienemiseks ja ülemaailmse mõju avaldamiseks. Tegevuse tipptaseme saavutamine: KIKi tegevuse tõhusus, paindlikkus ja reageerimisvõime on kavandatud vastama taotlejate, investorite ja turu laiemalt kõrgetele ootustele, tagades sujuva tee uuenduslikust ideest turul eduni. Need strateegilised eesmärgid ei ole lihtsalt ambitsioonikad eesmärgid, vaid kujutavad endast kõikehõlmavat kavandit Euroopa innovatsioonimaastikule, mille eesmärk on luua viljakas ökosüsteem murranguliste tehnoloogiate jaoks, mis määravad ELi majanduse ja ühiskonna tuleviku. Rahalise ja mitterahalise toetuse kombinatsiooni abil loob KIK aluse ümberkujundavale mõjule, mis ulatub kaugele lähitulevikust kaugemale, tagades Euroopa püsimise innovatsiooni ja tehnoloogia esirinnas. 2. Ülevaade 2024. aasta tööprogrammist 2024. aasta European Innovation Council (EIC) tööprogramm on pöördeline samm innovatsiooni ja tehnoloogiliste läbimurde edendamise suunas Euroopa Liidus. Rohelise ja digitaalse ülemineku kriitiliste vajaduste rahuldamiseks üles ehitatud see rahastab üle 1,2 miljardi euro, koostades laiaulatusliku strateegia teadlaste, idufirmade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) suurendamiseks. Siin on põhjalik ülevaade selle struktuurilisest ülevaatest: EIC Pathfinder, üleminek ja kiirendi: kolm sammast Tööprogramm on geniaalselt jaotatud kolmeks peamiseks rahastamisskeemiks, millest igaüks on kohandatud innovatsiooni ja arengu erinevatele etappidele: EIC Pathfinder: pühendatud kõrgtasemel teadusuuringutele, Rajaleidja on läbimurdetehnoloogiate põhielementide väljatöötamisele suunatud teadusuuringute sünnikoht. See hõlmab nii avatud konkursikutseid mis tahes teadusuuringute valdkonna jaoks kui ka sihipäraseid väljakutseid, mis tegelevad konkreetsete strateegiliste huvidega… Loe rohkem

Rasph – EIC Accelerator Consulting
et