Pārskats par EIC Pathfinder, EIC Transition un EIC Accelerator: atšķirības un TRL cerības

European Innovation Council (EIC) saskaņā ar programmu "Apvārsnis Eiropa" piedāvā trīs atšķirīgas programmas, lai atbalstītu visu inovācijas dzīves ciklu: EIC Pathfinder, EIC Transition un EIC Accelerator. Katra programma ir vērsta uz dažādiem tehnoloģiju attīstības posmiem, nodrošinot pielāgotu finansējumu un atbalstu, lai palīdzētu novatoriskām inovācijām sasniegt tirgu. Šajā pārskatā ir izskaidrotas atšķirības starp šīm programmām, to īpašās prasības un to savstarpējā saistība ar tehnoloģiju gatavības līmeņa (TRL) prasībām. Programmas EIC Pathfinder, EIC Transition un EIC Accelerator ir sarežģīti izstrādātas, lai sniegtu visaptverošu atbalstu visā inovācijas dzīves ciklā, ļaujot uzņēmumiem gūt labumu no nepārtrauktas grantu piešķiršanas no TRL 1 līdz TRL 9. EIC Pathfinder atbalsta agrīnas stadijas augsta riska pētniecību, lai izpētītu jaunas idejas. un sasniegt koncepcijas pierādījumu (TRL 1-4). Veiksmīgi Pathfinder projekti pēc tam var pāriet uz EIC Transition, kas palīdz apstiprināt un demonstrēt šo tehnoloģiju iespējamību attiecīgajās vidēs (TRL 3-6), mazinot plaisu starp pētniecību un tirgus gatavību. Visbeidzot, EIC Accelerator piedāvā mērķtiecīgu atbalstu tirgum gatavām inovācijām (TRL 5-9), nodrošinot gan dotācijas, gan ieguldījumus kapitālā, lai palīdzētu uzņēmumiem komercializēt savus produktus, paplašināt darbību un izjaukt esošos tirgus. Šī nemanāmā attīstība nodrošina, ka inovatīvi uzņēmumi var nepārtraukti attīstīt savas tehnoloģijas no sākotnējās koncepcijas līdz pilnīgai ieviešanai tirgū, katrā kritiskajā posmā izmantojot EIC visaptverošo finansējuma un atbalsta mehānismus. EIC Pathfinder mērķis EIC Pathfinder atbalsta vīziju izpēti un drosmīgu ideju izpēti, lai radītu revolucionāras tehnoloģijas. Tā koncentrējas uz agrīnās stadijas pētniecību, lai liktu pamatu transformatīvām inovācijām. Galvenās funkcijas Finansējuma joma: atbalsta augsta riska, lielas peļņas pētniecības projektus, kas pēta jaunas tehnoloģiskās iespējas. TRL fokuss: galvenokārt mērķauditorija ir no TRL 1 līdz TRL 4. TRL 1: ievēroti pamatprincipi. TRL 2: formulēta tehnoloģiju koncepcija. TRL 3: eksperimentāls koncepcijas pierādījums. TRL 4: laboratorijā apstiprināta tehnoloģija. Prasības Atbilstība: Atvērts konsorcijiem, kuros ir vismaz trīs neatkarīgas juridiskās personas no dažādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. Var pieteikties arī atsevišķas struktūras, piemēram, augsto tehnoloģiju MVU un pētniecības organizācijas. Priekšlikums: jāiekļauj vizionārs, augsta riska pētniecības projekts ar spēcīgu zinātniskā un tehnoloģiskā sasnieguma potenciālu. Finansējuma dotācijas summa: līdz 3 miljoniem eiro Pathfinder Open, līdz 4 miljoniem eiro Pathfinder izaicinājumiem. Finansējuma likme: 100% no attiecināmajām izmaksām. EIC Transition mērķis EIC Transition mērķis ir pārvarēt plaisu starp agrīnās stadijas pētniecību un gatavību tirgum. Tā koncentrējas uz tehnoloģiju nogatavināšanu un apstiprināšanu, kas izstrādātas saskaņā ar EIC Pathfinder un citiem ES finansētiem projektiem. Galvenās funkcijas. TRL fokuss: Mērķis ir no TRL 3 līdz TRL 6. Sākuma TRL: TRL 3 (eksperimentāls koncepcijas pierādījums) vai TRL 4 (laboratorijā apstiprināta tehnoloģija). Beigu TRL: TRL 5 (tehnoloģija, kas apstiprināta attiecīgajā vidē) līdz TRL 6 (tehnoloģija, kas demonstrēta attiecīgajā vidē). Prasības Atbilstība: Atvērts atsevišķām struktūrām (MVU, spin-off, jaunizveidotiem uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, universitātēm) vai konsorcijiem (2–5 vienības) no dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. Priekšlikums: jābalstās uz rezultātiem no iepriekšējiem EIC Pathfinder, FET (nākotnes un jaunās tehnoloģijas) vai citiem ES finansētiem projektiem. Priekšlikumos jāiekļauj detalizēts darba plāns tehnoloģiju apstiprināšanai un uzņēmējdarbības attīstībai. Finansējuma dotācijas summa: līdz 2,5 miljoniem eiro, ja pamatoti ir iespējamas lielākas summas. Finansējuma likme: 100% no attiecināmajām izmaksām. EIC Accelerator mērķis EIC Accelerator atbalsta atsevišķus MVU, tostarp jaunuzņēmumus un atdalītos uzņēmumus, lai izstrādātu un paplašinātu lielas ietekmes inovācijas ar potenciālu radīt jaunus tirgus vai izjaukt esošos. Galvenās iezīmes Finansējuma apjoms: nodrošina gan dotāciju finansējumu, gan kapitāla ieguldījumus, lai palīdzētu MVU ieviest tirgū savus jauninājumus. TRL fokuss: Mērķis ir no TRL 5 līdz TRL 9. Sākuma TRL: TRL 5 (attiecīgā vidē apstiprināta tehnoloģija) vai TRL 6 (attiecīgā vidē demonstrēta tehnoloģija). Beigu TRL: TRL 8 (sistēma pabeigta un kvalificēta) līdz TRL 9 (faktiskā sistēma ir pārbaudīta darbības vidē). Prasības Atbilstība: var piedalīties atsevišķi MVU no dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. Uz blended finance (dotācija + pamatkapitāls) var pieteikties arī vidējas kapitalizācijas uzņēmumi (uzņēmumi ar līdz 500 darbiniekiem). Priekšlikums: jāiesniedz augsta potenciāla inovācija ar spēcīgu biznesa pamatojumu un skaidru tirgus potenciālu. Priekšlikumos jāiekļauj komercializācijas un mērogošanas plāns. Finansējuma dotācijas summa: līdz 2,5 miljoniem eiro tikai dotācijas atbalstam, ar papildu ieguldījumiem kapitālā līdz 15 miljoniem eiro. Finansējuma likme: 70% no attiecināmajām izmaksām granta komponentei, pašu kapitāla daļa noteikta, pamatojoties uz investīciju vajadzībām. Programmu savienošana, izmantojot TRL cerības no agrīnas izpētes līdz tirgus gatavībai Trīs EIC programmas ir paredzētas, lai atbalstītu pilnu inovācijas dzīves ciklu, sākot no agrīnas stadijas pētījumiem līdz ienākšanai tirgū: EIC Pathfinder (TRL 1-4): koncentrējas uz fundamentāliem pētījumiem un eksperimentāliem pierādījumiem koncepcija, liekot zinātnisko un tehnoloģisko pamatu nākotnes inovācijām. EIC Transition (TRL 3-6): novērš plaisu starp izpētes pētniecību un gatavību tirgum, apstiprinot un demonstrējot tehnoloģijas atbilstošā vidē. EIC Accelerator (TRL 5-9): atbalsta tirgum gatavu inovāciju izstrādi, komercializāciju un mērogošanu, palīdzot MVU laist tirgū savus produktus. Nevainojama virzība no EIC Pathfinder uz EIC Transition: projekti, kas nodrošina veiksmīgu koncepcijas pierādījumu un laboratorijas validāciju saskaņā ar EIC Pathfinder, var pāriet uz EIC Transition turpmākai validācijai un demonstrēšanai attiecīgajās vidēs. EIC Transition uz EIC Accelerator: kad tehnoloģijas ir apstiprinātas un demonstrētas attiecīgajās vidēs, tās var pāriet uz EIC Accelerator galīgai izstrādei, ienākšanai tirgū un mērogošanai. Kopsavilkums EIC Pathfinder: Agrīnās stadijas pētījumi (TRL 1-4), vizionāri un augsta riska projekti. EIC Transition: pētniecības un tirgus savienošana (TRL 3-6), tehnoloģiju apstiprināšana un demonstrēšana. EIC Accelerator: gatavība tirgum un mērogošana (TRL 5-9), komercializācijas atbalsts MVU. Izprotot katras EIC programmas atšķirīgās lomas un TRL cerības, novatori var stratēģiski plānot savu projektu attīstības ceļu, nodrošinot nemanāmu virzību no revolucionāra pētījuma līdz veiksmīgai ieviešanai tirgū.

Atšķirības pārvarēšana: EIC Transition grantu programmas skaidrojums

Pārejas programma European Innovation Council (EIC) ir būtiska pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” sastāvdaļa, kas paredzēta, lai pārvarētu plaisu starp agrīnās stadijas pētniecību un tirgum piemērotām inovācijām. Šī programma ir īpaši vērsta uz daudzsološu tehnoloģiju attīstību un nobriešanu, kas izstrādātas saskaņā ar EIC Pathfinder projektiem un citām ES finansētām pētniecības iniciatīvām. Nodrošinot finansējumu un atbalstu, EIC Transition palīdz apstiprināt un demonstrēt šo tehnoloģiju dzīvotspēju reālās pasaules lietojumos, atvieglojot to komercializāciju un ietekmi uz sabiedrību. Programmas EIC Transition mērķi Programmas EIC Transition mērķis ir: Validēt tehnoloģijas: atbalstīt projektus jaunu tehnoloģiju iespējamības un noturības pierādīšanai lietojumprogrammām atbilstošā vidē. Izstrādāt biznesa plānus: palīdziet izveidot visaptverošus biznesa plānus, kas iezīmē tehnoloģijas komerciālo potenciālu un tirgus stratēģiju. Samaziniet tirgus riskus: samaziniet tehniskos un komerciālos riskus, kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu tirgū. Inovācijas veicināšana: veicināt novatorisku risinājumu izstrādi, kas var risināt nozīmīgas sabiedrības un ekonomikas problēmas. Atbilstības kritēriji Kas var pieteikties? Programma EIC Transition ir atvērta: Atsevišķas vienības: piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), spin-off uzņēmumi, jaundibinājumi, pētniecības organizācijas un universitātes. Konsorcijs: tajā ietilpst vismaz divas un ne vairāk kā piecas neatkarīgas juridiskas personas no dažādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. Īpašas prasības Rezultātu avots. Projektiem jābalstās uz EIC Pathfinder, FET (nākotnes un jaunās tehnoloģijas) projektu vai citu ES finansētu pētniecības iniciatīvu rezultātiem. Attīstības stadija. Projekta sākumā tehnoloģijām jābūt TRL (tehnoloģiju gatavības līmenim) no 3 līdz 4, lai projekta beigās sasniegtu TRL 5 līdz 6. Finansējums un atbalsts Finansiālais atbalsts Programma EIC Transition sniedz būtisku finansiālu atbalstu veiksmīgiem projektiem: Dotācijas summa: Līdz EUR 2,5 miljoniem vienam projektam, lai gan, ja tas ir pamatoti, var pieprasīt lielākas summas. Finansējuma likme: 100% attaisnoto izmaksu, kas sedz tādus izdevumus kā personāls, aprīkojums, palīgmateriāli un apakšlīgumi. Papildu atbalsts Papildus finansiālajam atbalstam EIC Transition piedāvā: Biznesa paātrināšanas pakalpojumus: pielāgotus pakalpojumus, tostarp apmācību, mentoringu un sadarbības iespējas ar nozares līderiem, investoriem un ekosistēmu partneriem. Piekļuve speciālajām zināšanām: EIC programmu vadītāju norādījumi un piekļuve ārējo ekspertu grupai, lai atbalstītu tehnoloģiju nobriešanas procesu. Pieteikšanās process Priekšlikumu iesniegšana Pretendentiem savi priekšlikumi jāiesniedz, izmantojot ES finansējuma un konkursu iespēju portālu. Priekšlikumos jāsniedz detalizēta informācija par: Tehnoloģija un inovācijas: tehnoloģijas apraksts, tās novitāte un konkrēts jauninājums, ko tā pārstāv. Darba plāns: visaptverošs plāns, kurā izklāstīti projekta mērķi, metodoloģija, atskaites punkti, rezultāti un riska pārvaldības stratēģijas. Tirgus potenciāls: tirgus potenciāla analīze, tostarp mērķa tirgi, konkurences ainava un komercializācijas stratēģija. Konsorcija iespējas: pierādījumi par konsorcija spēju sekmīgi izpildīt projektu, tostarp zināšanas, resursi un iepriekšējā pieredze. Vērtēšanas kritēriji Priekšlikumi tiek vērtēti, pamatojoties uz trim galvenajiem kritērijiem: Izcilība: Inovācija: Tehnoloģijas novitāte un revolucionārs raksturs. Zinātniskie un tehnoloģiskie nopelni: piedāvātās metodoloģijas un tehnoloģiskās pieejas pamatotība. Ietekme: tirgus potenciāls: potenciāls komercializācijai un iekļaušanai tirgū. Sociālie un ekonomiskie ieguvumi: paredzamie ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai. Īstenošanas kvalitāte un efektivitāte: Darba plāns: darba plāna skaidrība, saskaņotība un efektivitāte. Konsorcija kompetence: konsorcija dalībnieku spējas un zināšanas. Vērtēšanas process Vērtēšanas process ietver vairākus posmus: Attālināta vērtēšana. Priekšlikumus vispirms attālināti novērtē neatkarīgi eksperti, pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem. Vienprātības sanāksmes: vērtētāji apspriež un vienojas par katra priekšlikuma punktiem un komentāriem. Intervijas: visaugstāk novērtētos priekšlikumus var uzaicināt uz interviju ar vērtēšanas žūriju, tostarp ekspertiem un potenciālajiem investoriem. EIC Transition galvenās priekšrocības Nāves ielejas savienošana Programma EIC Transition attiecas uz tā saukto "nāves ieleju", kas ir kritiskā fāze, kurā daudzas daudzsološas tehnoloģijas nespēj sasniegt komercializāciju finansējuma un atbalsta trūkuma dēļ. Nodrošinot finanšu resursus un ekspertu ieteikumus, EIC Transition palīdz projektiem pārvarēt šo šķērsli un tuvoties tirgus gatavībai. Inovācijas paātrināšana Koncentrējoties gan uz tehnoloģiju apstiprināšanu, gan uzņēmējdarbības attīstību, EIC Transition paātrina inovācijas procesu. Šī divējāda pieeja nodrošina, ka projekti ir ne tikai tehniski īstenojami, bet arī komerciāli dzīvotspējīgi, palielinot to izredzes gūt panākumus tirgū. Eiropas konkurētspējas stiprināšana EIC Transition ir būtiska nozīme Eiropas tehnoloģiju un uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanā pasaules mērogā. Atbalstot augsta potenciāla inovācijas, programma veicina progresīvu risinājumu izstrādi, kas var risināt globālas problēmas un veicināt ekonomikas izaugsmi. Veiksmes stāsti Vairāki EIC Transition programmas finansētie projekti ir guvuši ievērojamus soļus komercializācijas virzienā. Ievērojami piemēri: Projekts A: revolucionāra tehnoloģija ilgtspējīgai enerģijas uzglabāšanai, kas veiksmīgi apstiprināja savu prototipu un piesaistīja ievērojamas investīcijas turpmākai attīstībai. Projekts B: novatoriska medicīnas ierīce, kas uzlaboja pacientu rezultātus un nodrošināja partnerības ar vadošajiem veselības aprūpes sniedzējiem, lai iekļūtu tirgū. Projekts C: jauns materiāls ar izcilām īpašībām rūpnieciskiem lietojumiem, kas parādīja tā iespējamību un mērogojamību, kā rezultātā tika noslēgti komerciāli līgumi ar galvenajiem nozares dalībniekiem. Secinājums Programma EIC Transition ir galvenā iniciatīva, kas izstrādāta, lai atbalstītu revolucionāru tehnoloģiju nobriešanu un komercializāciju. Nodrošinot ievērojamu finansējumu, ekspertu ieteikumus un atbalstu uzņēmējdarbībai, programma palīdz pārvarēt plaisu starp pētniecību un tirgu, nodrošinot, ka augsta potenciāla inovācijas var būtiski ietekmēt sabiedrību un ekonomiku. Pētnieki, novatori un uzņēmēji tiek mudināti izmantot šo iespēju, lai piedāvātu savas tehnoloģijas tirgū un veicinātu Eiropas inovāciju attīstību. Pārvietošanās EIC Transition vērtēšanas kritērijos: visaptverošs ceļvedis Ievads European Innovation Council (EIC) pārejas programma ir izstrādāta, lai palīdzētu daudzsološām tehnoloģijām pāriet no agrīnās stadijas pētniecības uz tirgum gatavām inovācijām. Kritisks EIC Transition programmas aspekts ir novērtēšanas process, kurā tiek rūpīgi izvērtēti priekšlikumi, lai nodrošinātu, ka finansējumu saņem tikai visdaudzsološākie un ietekmīgākie projekti. Vērtēšanas kritēriju izpratne ir būtiska, lai pretendenti varētu efektīvi saskaņot savus priekšlikumus un palielināt izredzes gūt panākumus. Šajā rakstā ir sniegts detalizēts pārskats par EIC Transition vērtēšanas kritērijiem, sniedzot ieskatu par to, ko vērtētāji meklē priekšlikumos un kā pretendenti var vislabāk apmierināt šīs cerības. Pārskats par vērtēšanas procesu Novērtēšanas process… Lasīt vairāk

Rasph - EIC Accelerator Consulting
lv