Overzicht van EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator: verschillen en TRL-verwachtingen

De European Innovation Council (EIC) onder het Horizon Europe-framework biedt drie verschillende programma's om de gehele innovatielevenscyclus te ondersteunen: EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator. Elk programma richt zich op verschillende stadia van technologieontwikkeling en biedt op maat gemaakte financiering en ondersteuning om baanbrekende innovaties te helpen de markt te bereiken. In dit overzicht worden de verschillen tussen deze programma's uitgelegd, hun specifieke vereisten, en hoe ze met elkaar verbonden zijn via hun Technology Readiness Level (TRL)-verwachtingen. De EIC Pathfinder-, EIC Transition- en EIC Accelerator-programma's zijn ingewikkeld ontworpen om uitgebreide ondersteuning te bieden gedurende de gehele innovatielevenscyclus, waardoor bedrijven kunnen profiteren van voortdurende subsidieverlening van TRL 1 tot TRL 9. EIC Pathfinder ondersteunt onderzoek in een vroeg stadium met een hoog risico om nieuwe ideeën te verkennen en het behalen van een proof of concept (TRL 1-4). Succesvolle Pathfinder-projecten kunnen vervolgens doorstromen naar EIC Transition, dat helpt bij het valideren en aantonen van de haalbaarheid van deze technologieën in relevante omgevingen (TRL 3-6), waardoor de kloof tussen onderzoek en marktgereedheid wordt overbrugd. Ten slotte biedt de EIC Accelerator gerichte ondersteuning voor marktklare innovaties (TRL 5-9), waarbij zowel subsidies als aandeleninvesteringen worden verstrekt om bedrijven te helpen hun producten te commercialiseren, hun activiteiten op te schalen en bestaande markten te ontwrichten. Deze naadloze vooruitgang zorgt ervoor dat innovatieve bedrijven hun technologieën voortdurend kunnen ontwikkelen, van het eerste concept tot de volledige marktimplementatie, waarbij ze in elke kritieke fase gebruik kunnen maken van de uitgebreide financierings- en ondersteuningsmechanismen van de EIC. EIC Pathfinder Doel EIC Pathfinder ondersteunt visionair onderzoek en de verkenning van gedurfde ideeën om baanbrekende technologieën te creëren. Het richt zich op onderzoek in een vroeg stadium om de basis te leggen voor transformatieve innovaties. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Ondersteunt onderzoeksprojecten met een hoog risico en hoge opbrengsten die nieuwe technologische mogelijkheden verkennen. TRL Focus: Richt zich primair op TRL 1 t/m TRL 4. TRL 1: Basisprincipes in acht genomen. TRL 2: Technologieconcept geformuleerd. TRL 3: Experimenteel proof of concept. TRL 4: Technologie gevalideerd in het laboratorium. Vereisten Geschiktheid: Open voor consortia van ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen. Ook afzonderlijke entiteiten zoals hightech MKB-bedrijven en onderzoeksorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Voorstel: Moet een visionair, risicovol onderzoeksproject schetsen met een groot potentieel voor wetenschappelijke en technologische doorbraken. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 3 miljoen euro voor Pathfinder Open, maximaal 4 miljoen euro voor Pathfinder Challenges. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten. EIC Transition Doel EIC Transition heeft tot doel de kloof te overbruggen tussen onderzoek in een vroeg stadium en marktgereedheid. Het richt zich op het rijpen en valideren van technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van EIC Pathfinder en andere door de EU gefinancierde projecten. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Ondersteunt activiteiten om de haalbaarheid van nieuwe technologieën in applicatierelevante omgevingen te valideren en aan te tonen. TRL Focus: Doelstellingen TRL 3 tot TRL 6. Starten van TRL: TRL 3 (Experimenteel proof of concept) of TRL 4 (Technologie gevalideerd in het laboratorium). Einde TRL: TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) tot TRL 6 (technologie gedemonstreerd in relevante omgeving). Vereisten Subsidiabiliteit: Open voor afzonderlijke entiteiten (kmo's, spin-offs, startups, onderzoeksorganisaties, universiteiten) of consortia (2-5 entiteiten) uit lidstaten of geassocieerde landen. Voorstel: Moet voortbouwen op de resultaten van eerdere EIC Pathfinder-, FET- (Future and Emerging Technologies) of andere door de EU gefinancierde projecten. Voorstellen moeten een gedetailleerd werkplan voor technologievalidatie en bedrijfsontwikkeling bevatten. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro, met hogere bedragen mogelijk indien gerechtvaardigd. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten. EIC Accelerator Doel EIC Accelerator ondersteunt individuele MKB-bedrijven, inclusief startups en spin-offs, bij het ontwikkelen en opschalen van impactvolle innovaties met het potentieel om nieuwe markten te creëren of bestaande te ontwrichten. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Biedt zowel subsidiefinanciering als aandeleninvesteringen om het MKB te helpen hun innovaties op de markt te brengen. TRL-focus: Doelstellingen TRL 5 tot TRL 9. Starten van TRL: TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) of TRL 6 (technologie gedemonstreerd in relevante omgeving). Einde van TRL: TRL 8 (systeem compleet en gekwalificeerd) tot TRL 9 (feitelijk systeem bewezen in operationele omgeving). Voorwaarden om in aanmerking te komen: Open voor individuele MKB-bedrijven uit lidstaten of geassocieerde landen. Midcaps (bedrijven met maximaal 500 werknemers) kunnen ook blended finance (subsidie + eigen vermogen) aanvragen. Voorstel: Moet een innovatie met een hoog potentieel presenteren, met een sterke business case en een duidelijk marktpotentieel. Voorstellen moeten een plan voor commercialisering en schaalvergroting bevatten. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro voor steun die uitsluitend uit subsidies bestaat, met aanvullende aandeleninvesteringen tot maximaal 15 miljoen euro. Financieringspercentage: 70% van de subsidiabele kosten voor de subsidiecomponent, de aandelencomponent bepaald op basis van de investeringsbehoeften. De programma's verbinden via TRL Verwachtingen van vroeg onderzoek tot marktgereedheid De drie EIC-programma's zijn ontworpen om de volledige innovatielevenscyclus te ondersteunen, van onderzoek in een vroeg stadium tot marktintroductie: EIC Pathfinder (TRL 1-4): richt zich op fundamenteel onderzoek en experimenteel bewijs van concept, dat de wetenschappelijke en technologische basis legt voor toekomstige innovaties. EIC Transition (TRL 3-6): Overbrugt de kloof tussen verkennend onderzoek en marktbereidheid door technologieën in relevante omgevingen te valideren en te demonstreren. EIC Accelerator (TRL 5-9): Ondersteunt de ontwikkeling, commercialisering en opschaling van marktklare innovaties, waardoor het MKB zijn producten op de markt kan brengen. Naadloze progressie EIC Pathfinder naar EIC Transition: Projecten die een succesvolle proof of concept en laboratoriumvalidatie onder EIC Pathfinder behalen, kunnen doorstromen naar EIC Transition voor verdere validatie en demonstratie in relevante omgevingen. EIC Transition naar EIC Accelerator: Zodra technologieën zijn gevalideerd en gedemonstreerd in relevante omgevingen, kunnen ze doorgaan naar EIC Accelerator voor definitieve ontwikkeling, markttoegang en schaalvergroting. Samenvatting EIC Pathfinder: Onderzoek in een vroeg stadium (TRL 1-4), visionaire en risicovolle projecten. EIC Transition: Overbrugging van onderzoek en markt (TRL 3-6), technologievalidatie en demonstratie. EIC Accelerator: Marktgereedheid en schaalvergroting (TRL 5-9), commercialiseringsondersteuning voor het MKB. Door de verschillende rollen en TRL-verwachtingen van elk EIC-programma te begrijpen, kunnen innovators hun projectontwikkelingstraject strategisch plannen, waardoor een naadloze voortgang van baanbrekend onderzoek naar succesvolle marktintroductie wordt gegarandeerd.

De kloof overbruggen: het EIC Transition-subsidieprogramma uitgelegd

Het European Innovation Council (EIC) Transitieprogramma is een cruciaal onderdeel van het Horizon Europe-kader, ontworpen om de kloof te overbruggen tussen onderzoek in een vroeg stadium en marktklare innovaties. Dit programma richt zich specifiek op de vooruitgang en rijping van veelbelovende technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van EIC Pathfinder-projecten en andere door de EU gefinancierde onderzoeksinitiatieven. Door financiering en ondersteuning te bieden, helpt EIC Transition de levensvatbaarheid van deze technologieën in toepassingen in de echte wereld te valideren en aan te tonen, waardoor hun pad naar commercialisering en maatschappelijke impact wordt vergemakkelijkt. Doelstellingen van het EIC Transition-programma Het EIC Transition-programma heeft tot doel: Technologieën valideren: projecten ondersteunen bij het bewijzen van de haalbaarheid en robuustheid van nieuwe technologieën in toepassingsrelevante omgevingen. Ontwikkel bedrijfsplannen: help bij het opstellen van uitgebreide bedrijfsplannen die het commerciële potentieel en de marktstrategie voor de technologie schetsen. Verminder marktrisico's: verminder de technische en commerciële risico's die gepaard gaan met het op de markt brengen van nieuwe technologieën. Innovatie bevorderen: Stimuleer de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen kunnen aanpakken. Geschiktheidscriteria Wie kan een aanvraag indienen? Het EIC Transition-programma staat open voor: Afzonderlijke entiteiten: zoals kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), spin-offs, startups, onderzoeksorganisaties en universiteiten. Consortia: bestaande uit minimaal twee en maximaal vijf onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen. Specifieke vereisten Bron van resultaten: Projecten moeten voortbouwen op de resultaten van EIC Pathfinder-, FET-projecten (Future and Emerging Technologies) of andere door de EU gefinancierde onderzoeksinitiatieven. Ontwikkelingsfase: Technologieën moeten aan het begin van het project een TRL (Technology Readiness Level) hebben tussen 3 en 4, met als doel om tegen het einde van het project TRL 5 tot 6 te bereiken. Financiering en ondersteuning Financiële ondersteuning Het EIC Transition-programma biedt substantiële financiële ondersteuning aan succesvolle projecten: Subsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro per project, hoewel hogere bedragen kunnen worden aangevraagd als dit gerechtvaardigd is. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten, ter dekking van uitgaven zoals personeel, uitrusting, verbruiksartikelen en onderaanneming. Aanvullende ondersteuning Naast financiële ondersteuning biedt EIC Transition het volgende: Business Acceleration Services: op maat gemaakte services, waaronder coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden met marktleiders, investeerders en ecosysteempartners. Toegang tot expertise: begeleiding van EIC-programmamanagers en toegang tot een pool van externe experts om het rijpingsproces van de technologie te ondersteunen. Aanvraagprocedure Indiening van voorstel Aanvragers moeten hun voorstellen indienen via het EU Funding and Tender Opportunities Portal. Voorstellen moeten gedetailleerde informatie bevatten over: Technologie en innovatie: beschrijving van de technologie, de nieuwheid ervan en de specifieke innovatie die deze vertegenwoordigt. Werkplan: Uitgebreid plan waarin de doelstellingen, methodologie, mijlpalen, resultaten en risicobeheerstrategieën van het project worden beschreven. Marktpotentieel: Analyse van het marktpotentieel, inclusief doelmarkten, concurrentielandschap en commercialiseringsstrategie. Consortiummogelijkheden: Bewijs van het vermogen van het consortium om het project met succes uit te voeren, inclusief expertise, middelen en eerdere ervaring. Evaluatiecriteria Voorstellen worden beoordeeld op basis van drie hoofdcriteria: Uitmuntendheid: Innovatie: De nieuwheid en baanbrekende aard van de technologie. Wetenschappelijke en technologische verdienste: de deugdelijkheid van de voorgestelde methodologie en technologische aanpak. Impact: Marktpotentieel: Het potentieel voor commercialisering en marktopname. Maatschappelijke en economische voordelen: de verwachte voordelen voor de samenleving en de economie. Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie: Werkplan: De duidelijkheid, samenhang en effectiviteit van het werkplan. Consortiumcompetentie: De capaciteiten en expertise van de consortiumleden. Evaluatieproces Het evaluatieproces omvat meerdere fasen: Evaluatie op afstand: voorstellen worden eerst op afstand beoordeeld door onafhankelijke deskundigen op basis van de bovenstaande criteria. Consensusbijeenkomsten: beoordelaars bespreken en komen tot overeenstemming over de scores en opmerkingen voor elk voorstel. Interviews: Topvoorstellen kunnen worden uitgenodigd voor een interview met een evaluatiejury, waaronder experts en potentiële investeerders. Belangrijkste voordelen van EIC Transition De vallei des doods overbruggen Het EIC Transition-programma richt zich op de zogenaamde “vallei des doods”, de kritieke fase waarin veel veelbelovende technologieën er niet in slagen commercialisering te bereiken vanwege een gebrek aan financiering en ondersteuning. Door financiële middelen en deskundige begeleiding te bieden, helpt EIC Transition projecten deze hindernis te overwinnen en dichter bij de marktgereedheid te komen. Innovatie versnellen Door zich te concentreren op zowel technologische validatie als bedrijfsontwikkeling, versnelt EIC Transition het innovatieproces. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat projecten niet alleen technisch haalbaar zijn, maar ook commercieel haalbaar, waardoor de kansen op succes in de markt toenemen. Versterking van het Europese concurrentievermogen EIC Transition speelt een cruciale rol bij het vergroten van het concurrentievermogen van Europese technologieën en bedrijven op het wereldtoneel. Door innovaties met een hoog potentieel te ondersteunen, draagt het programma bij aan de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen die mondiale uitdagingen kunnen aanpakken en de economische groei kunnen stimuleren. Succesverhalen Verschillende projecten die in het kader van het EIC Transition-programma worden gefinancierd, hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van commercialisering. Bekende voorbeelden zijn onder meer: Project A: Een baanbrekende technologie voor duurzame energieopslag, waarbij het prototype met succes werd gevalideerd en aanzienlijke investeringen voor verdere ontwikkeling werden aangetrokken. Project B: Een innovatief medisch apparaat dat de patiëntresultaten verbeterde en partnerschappen met toonaangevende gezondheidszorgaanbieders veiligstelde voor markttoegang. Project C: Een nieuw materiaal met superieure eigenschappen voor industriële toepassingen, dat de haalbaarheid en schaalbaarheid ervan aantoonde, wat leidde tot commerciële overeenkomsten met grote industriële spelers. Conclusie Het EIC Transition-programma is een cruciaal initiatief dat is ontworpen om de rijping en commercialisering van baanbrekende technologieën te ondersteunen. Door substantiële financiering, deskundige begeleiding en bedrijfsondersteuning te bieden, helpt het programma de kloof tussen onderzoek en de markt te overbruggen en ervoor te zorgen dat innovaties met een hoog potentieel een tastbare impact kunnen hebben op de samenleving en de economie. Onderzoekers, innovatoren en ondernemers worden aangemoedigd deze kans te benutten om hun technologieën op de markt te brengen en bij te dragen aan de vooruitgang van de Europese innovatie. Navigeren door de evaluatiecriteria van EIC Transition: een uitgebreide gids Inleiding Het European Innovation Council (EIC) Transitieprogramma is ontworpen om veelbelovende technologieën te helpen bij de overgang van onderzoek in een vroeg stadium naar marktklare innovaties. Een cruciaal aspect van het EIC Transition-programma is het evaluatieproces, waarbij voorstellen rigoureus worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat alleen de meest veelbelovende en impactvolle projecten financiering ontvangen. Het begrijpen van de beoordelingscriteria is essentieel voor aanvragers om hun voorstellen effectief op elkaar af te stemmen en hun kansen op succes te maximaliseren. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de EIC Transition-beoordelingscriteria en biedt inzicht in waar beoordelaars naar zoeken in voorstellen en hoe aanvragers het beste aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Overzicht van het evaluatieproces Het evaluatieproces … Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL