Een succesvol voorstel opstellen: een uitgebreide gids voor de open sjabloon Horizon Europe EIC Pathfinder

De Horizon Europe EIC Pathfinder vertegenwoordigt een belangrijke kans voor onderzoekers en innovators om financiering voor baanbrekende projecten veilig te stellen. Om uw kansen op succes te maximaliseren, is het van cruciaal belang dat u uw voorstel zorgvuldig voorbereidt en ervoor zorgt dat het voldoet aan de gegeven structuur en richtlijnen. Dit artikel gaat dieper in op de details van het standaardaanvraagformulier (deel B) en biedt een uitgebreide handleiding voor het opstellen van een overtuigende technische beschrijving voor uw project. Opmerking: dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Alle rechten behoren toe aan de oorspronkelijke auteurs van de sjablonen. Het voorstelsjabloon begrijpen Het voorstel bestaat uit twee hoofddelen: Deel A: Dit deel wordt gegenereerd door het IT-systeem op basis van de informatie die u invoert via het indieningssysteem in het Funding & Tenders Portal. Het bevat administratieve details over het project en de deelnemende organisaties. Deel B: Dit is het verhalende deel van uw voorstel, waarin u de technische aspecten van uw project beschrijft. Deel B moet als pdf worden geüpload en volgt een specifiek sjabloon dat drie kernevaluatiecriteria behandelt: uitmuntendheid, impact en kwaliteit en efficiëntie van de implementatie. Deel 1: Uitmuntendheid Het eerste deel van Deel B richt zich op de uitmuntendheid van uw voorstel. Hier moet u de visionaire aspecten van uw project en het potentieel ervan om de grenzen van de huidige technologie en wetenschap te verleggen duidelijk verwoorden. Langetermijnvisie: Beschrijf uw visie op de radicaal nieuwe technologie waaraan het project op de lange termijn zal bijdragen. Benadruk het transformatieve potentieel van deze technologie. Doorbraak van wetenschap naar technologie: Leg de doorbraak van wetenschap naar technologie uit die uw project wil bereiken. Bespreek de nieuwigheid en ambitie van uw aanpak in vergelijking met de huidige stand van zaken, en beschrijf hoe deze doorbraak zal bijdragen aan de beoogde technologie. Doelstellingen: Geef een overzicht van de concrete doelstellingen van uw project en zorg ervoor dat deze meetbaar, verifieerbaar en realistisch haalbaar zijn binnen de looptijd van het project. Geef een detail van de algemene methodologie en verklaar de geschiktheid ervan bij het aanpakken van de wetenschappelijke en technologische onzekerheden. Interdisciplinariteit: Beschrijf hoe uw project bijdragen uit verschillende wetenschappelijke en technologische disciplines integreert. Leg de toegevoegde waarde uit van deze interdisciplinaire aanpak bij het bereiken van de doelstellingen van uw project. Deel 2: Impact In het tweede deel wordt ingegaan op de impact van uw project. Dit gedeelte is van cruciaal belang om de bredere betekenis van uw onderzoek aan te tonen en het potentieel ervan om innovatie en maatschappelijke verandering te stimuleren. Impact op lange termijn: geef een gedetailleerd beeld van de potentiële transformerende effecten van uw technologie op de economie, het milieu en de samenleving. Leg uit hoe uw project zal bijdragen aan positieve veranderingen op de lange termijn. Innovatiepotentieel: Benadruk het potentieel van uw project om disruptieve innovaties te genereren en nieuwe markten te creëren. Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen om de resultaten van uw project te beschermen en te exploiteren. Communicatie en verspreiding: Geef een plan voor hoe u de resultaten van uw project gaat communiceren en verspreiden onder belanghebbenden, de wetenschappelijke gemeenschap en het publiek. Zorg ervoor dat deze activiteiten de impact van het project maximaliseren. Sectie 3: Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie Het laatste deel behandelt de kwaliteit en efficiëntie van de implementatie. Dit deel richt zich op de praktische aspecten van hoe u uw project gaat uitvoeren. Werkplan en toewijzing van middelen: presenteer een gedetailleerd werkplan, inclusief werkpakketten, taken en resultaten. Leg de toewijzing van middelen uit en motiveer de geschiktheid en geschiktheid ervan. Kwaliteit van het consortium: Beschrijf de samenstelling van uw consortium, waarbij u de nadruk legt op de expertise en complementariteit van de betrokken partners. Markeer eerdere succesvolle samenwerkingen en specificeer de rollen van elke deelnemer. Tabellen en bijlagen Om het verhaal te ondersteunen, moeten er verschillende tabellen worden opgenomen, waarin werkpakketten, resultaten, mijlpalen, kritieke risico's en personeelsinspanningen worden beschreven. Bovendien moet u, afhankelijk van de oproep, mogelijk bijlagen meesturen met meer informatie over specifieke aspecten, zoals klinische onderzoeken, financiële steun aan derden, veiligheidskwesties en ethische overwegingen. Opmaak- en indieningsinstructies Het voorstel moet voldoen aan specifieke opmaakrichtlijnen: Lettertype en spatiëring: gebruik Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) of Nimbus Roman No. 9 L (Linux) met een minimale lettergrootte van 11 punten en standaard tekenafstand. Paginaformaat en marges: Het paginaformaat is A4 met een marge van minimaal 15 mm aan alle zijden. Paginalimiet: De gecombineerde lengte van secties 1, 2 en 3 mag niet groter zijn dan 20 pagina's. Conclusie Het voorbereiden van een succesvol voorstel voor de Horizon Europe EIC Pathfinder Open call vereist nauwgezette aandacht voor detail en naleving van het gespecificeerde sjabloon. Door de excellentie, impact en kwaliteit van uw project duidelijk te verwoorden en ervoor te zorgen dat alle vereiste tabellen en bijlagen zijn opgenomen, kunt u uw kansen op het veiligstellen van financiering voor uw innovatieve onderzoek aanzienlijk vergroten. Voor meer gedetailleerde richtlijnen raadpleegt u het volledige voorstelsjabloon en de instructies op het Funding & Tenders Portal. Sjabloon voor voorstel Deel B: Technische beschrijving TITEL VAN HET VOORSTEL [Dit document is getagd. Verwijder de tags niet; ze zijn nodig voor de verwerking.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excellence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Langetermijnvisie #@PRJ-OBJ-PO@# Beschrijf uw visie op de radicaal nieuwe technologie , waaraan het project op de lange termijn zou bijdragen. 1.2 Wetenschap-naar-technologie doorbraak Beschrijf in concrete termen de wetenschap-naar-technologie doorbraak van het project. Bespreek de nieuwigheid en ambitie van de voorgestelde doorbraak met betrekking tot de state-of-the-art. Beschrijf de bijdrage van de doorbraak van wetenschap naar technologie aan de realisatie van de beoogde technologie. 1.3 Doelstellingen Beschrijf de doelstellingen van uw voorgestelde werk. Leg uit hoe ze concreet, plausibel, meetbaar, verifieerbaar en realistisch haalbaar zijn binnen de looptijd van het project. Beschrijf de algemene methodologie, inclusief de concepten, modellen en aannames die ten grondslag liggen aan uw werk. Leg uit hoe geschikt het is om met de wetenschappelijke en technologische onzekerheden om te gaan en hoe het alternatieve richtingen en opties mogelijk maakt. 1.4 Interdisciplinariteit Beschrijf de voorgestelde interdisciplinaire aanpak, waarbij bijdragen uit verschillende wetenschappelijke en technologische disciplines betrokken worden. Leg uit in hoeverre de combinatie van disciplines nieuwe wetenschappelijke samenwerkingen met zich meebrengt en hoe deze bijdraagt aan het realiseren van de voorgestelde doorbraak. 2. Impact #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Langetermijnimpact Beschrijf de potentiële transformerende positieve effecten die de beoogde nieuwe technologie zou hebben op onze economie, het milieu en de samenleving. 2.2 Innovatiepotentieel Beschrijf het potentieel van de beoogde nieuwe technologie voor het genereren van disruptieve innovaties in de toekomst en … Lees verder

Overzicht van EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator: verschillen en TRL-verwachtingen

De European Innovation Council (EIC) onder het Horizon Europe-framework biedt drie verschillende programma's om de gehele innovatielevenscyclus te ondersteunen: EIC Pathfinder, EIC Transition en EIC Accelerator. Elk programma richt zich op verschillende stadia van technologieontwikkeling en biedt op maat gemaakte financiering en ondersteuning om baanbrekende innovaties te helpen de markt te bereiken. In dit overzicht worden de verschillen tussen deze programma's uitgelegd, hun specifieke vereisten, en hoe ze met elkaar verbonden zijn via hun Technology Readiness Level (TRL)-verwachtingen. De EIC Pathfinder-, EIC Transition- en EIC Accelerator-programma's zijn ingewikkeld ontworpen om uitgebreide ondersteuning te bieden gedurende de gehele innovatielevenscyclus, waardoor bedrijven kunnen profiteren van voortdurende subsidieverlening van TRL 1 tot TRL 9. EIC Pathfinder ondersteunt onderzoek in een vroeg stadium met een hoog risico om nieuwe ideeën te verkennen en het behalen van een proof of concept (TRL 1-4). Succesvolle Pathfinder-projecten kunnen vervolgens doorstromen naar EIC Transition, dat helpt bij het valideren en aantonen van de haalbaarheid van deze technologieën in relevante omgevingen (TRL 3-6), waardoor de kloof tussen onderzoek en marktgereedheid wordt overbrugd. Ten slotte biedt de EIC Accelerator gerichte ondersteuning voor marktklare innovaties (TRL 5-9), waarbij zowel subsidies als aandeleninvesteringen worden verstrekt om bedrijven te helpen hun producten te commercialiseren, hun activiteiten op te schalen en bestaande markten te ontwrichten. Deze naadloze vooruitgang zorgt ervoor dat innovatieve bedrijven hun technologieën voortdurend kunnen ontwikkelen, van het eerste concept tot de volledige marktimplementatie, waarbij ze in elke kritieke fase gebruik kunnen maken van de uitgebreide financierings- en ondersteuningsmechanismen van de EIC. EIC Pathfinder Doel EIC Pathfinder ondersteunt visionair onderzoek en de verkenning van gedurfde ideeën om baanbrekende technologieën te creëren. Het richt zich op onderzoek in een vroeg stadium om de basis te leggen voor transformatieve innovaties. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Ondersteunt onderzoeksprojecten met een hoog risico en hoge opbrengsten die nieuwe technologische mogelijkheden verkennen. TRL Focus: Richt zich primair op TRL 1 t/m TRL 4. TRL 1: Basisprincipes in acht genomen. TRL 2: Technologieconcept geformuleerd. TRL 3: Experimenteel proof of concept. TRL 4: Technologie gevalideerd in het laboratorium. Vereisten Geschiktheid: Open voor consortia van ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen. Ook afzonderlijke entiteiten zoals hightech MKB-bedrijven en onderzoeksorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Voorstel: Moet een visionair, risicovol onderzoeksproject schetsen met een groot potentieel voor wetenschappelijke en technologische doorbraken. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 3 miljoen euro voor Pathfinder Open, maximaal 4 miljoen euro voor Pathfinder Challenges. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten. EIC Transition Doel EIC Transition heeft tot doel de kloof te overbruggen tussen onderzoek in een vroeg stadium en marktgereedheid. Het richt zich op het rijpen en valideren van technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van EIC Pathfinder en andere door de EU gefinancierde projecten. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Ondersteunt activiteiten om de haalbaarheid van nieuwe technologieën in applicatierelevante omgevingen te valideren en aan te tonen. TRL Focus: Doelstellingen TRL 3 tot TRL 6. Starten van TRL: TRL 3 (Experimenteel proof of concept) of TRL 4 (Technologie gevalideerd in het laboratorium). Einde TRL: TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) tot TRL 6 (technologie gedemonstreerd in relevante omgeving). Vereisten Subsidiabiliteit: Open voor afzonderlijke entiteiten (kmo's, spin-offs, startups, onderzoeksorganisaties, universiteiten) of consortia (2-5 entiteiten) uit lidstaten of geassocieerde landen. Voorstel: Moet voortbouwen op de resultaten van eerdere EIC Pathfinder-, FET- (Future and Emerging Technologies) of andere door de EU gefinancierde projecten. Voorstellen moeten een gedetailleerd werkplan voor technologievalidatie en bedrijfsontwikkeling bevatten. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro, met hogere bedragen mogelijk indien gerechtvaardigd. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten. EIC Accelerator Doel EIC Accelerator ondersteunt individuele MKB-bedrijven, inclusief startups en spin-offs, bij het ontwikkelen en opschalen van impactvolle innovaties met het potentieel om nieuwe markten te creëren of bestaande te ontwrichten. Belangrijkste kenmerken Financieringsbereik: Biedt zowel subsidiefinanciering als aandeleninvesteringen om het MKB te helpen hun innovaties op de markt te brengen. TRL-focus: Doelstellingen TRL 5 tot TRL 9. Starten van TRL: TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) of TRL 6 (technologie gedemonstreerd in relevante omgeving). Einde van TRL: TRL 8 (systeem compleet en gekwalificeerd) tot TRL 9 (feitelijk systeem bewezen in operationele omgeving). Voorwaarden om in aanmerking te komen: Open voor individuele MKB-bedrijven uit lidstaten of geassocieerde landen. Midcaps (bedrijven met maximaal 500 werknemers) kunnen ook blended finance (subsidie + eigen vermogen) aanvragen. Voorstel: Moet een innovatie met een hoog potentieel presenteren, met een sterke business case en een duidelijk marktpotentieel. Voorstellen moeten een plan voor commercialisering en schaalvergroting bevatten. Financieringssubsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro voor steun die uitsluitend uit subsidies bestaat, met aanvullende aandeleninvesteringen tot maximaal 15 miljoen euro. Financieringspercentage: 70% van de subsidiabele kosten voor de subsidiecomponent, de aandelencomponent bepaald op basis van de investeringsbehoeften. De programma's verbinden via TRL Verwachtingen van vroeg onderzoek tot marktgereedheid De drie EIC-programma's zijn ontworpen om de volledige innovatielevenscyclus te ondersteunen, van onderzoek in een vroeg stadium tot marktintroductie: EIC Pathfinder (TRL 1-4): richt zich op fundamenteel onderzoek en experimenteel bewijs van concept, dat de wetenschappelijke en technologische basis legt voor toekomstige innovaties. EIC Transition (TRL 3-6): Overbrugt de kloof tussen verkennend onderzoek en marktbereidheid door technologieën in relevante omgevingen te valideren en te demonstreren. EIC Accelerator (TRL 5-9): Ondersteunt de ontwikkeling, commercialisering en opschaling van marktklare innovaties, waardoor het MKB zijn producten op de markt kan brengen. Naadloze progressie EIC Pathfinder naar EIC Transition: Projecten die een succesvolle proof of concept en laboratoriumvalidatie onder EIC Pathfinder behalen, kunnen doorstromen naar EIC Transition voor verdere validatie en demonstratie in relevante omgevingen. EIC Transition naar EIC Accelerator: Zodra technologieën zijn gevalideerd en gedemonstreerd in relevante omgevingen, kunnen ze doorgaan naar EIC Accelerator voor definitieve ontwikkeling, markttoegang en schaalvergroting. Samenvatting EIC Pathfinder: Onderzoek in een vroeg stadium (TRL 1-4), visionaire en risicovolle projecten. EIC Transition: Overbrugging van onderzoek en markt (TRL 3-6), technologievalidatie en demonstratie. EIC Accelerator: Marktgereedheid en schaalvergroting (TRL 5-9), commercialiseringsondersteuning voor het MKB. Door de verschillende rollen en TRL-verwachtingen van elk EIC-programma te begrijpen, kunnen innovators hun projectontwikkelingstraject strategisch plannen, waardoor een naadloze voortgang van baanbrekend onderzoek naar succesvolle marktintroductie wordt gegarandeerd.

De kloof overbruggen: het EIC Transition-subsidieprogramma uitgelegd

Het European Innovation Council (EIC) Transitieprogramma is een cruciaal onderdeel van het Horizon Europe-kader, ontworpen om de kloof te overbruggen tussen onderzoek in een vroeg stadium en marktklare innovaties. Dit programma richt zich specifiek op de vooruitgang en rijping van veelbelovende technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van EIC Pathfinder-projecten en andere door de EU gefinancierde onderzoeksinitiatieven. Door financiering en ondersteuning te bieden, helpt EIC Transition de levensvatbaarheid van deze technologieën in toepassingen in de echte wereld te valideren en aan te tonen, waardoor hun pad naar commercialisering en maatschappelijke impact wordt vergemakkelijkt. Doelstellingen van het EIC Transition-programma Het EIC Transition-programma heeft tot doel: Technologieën valideren: projecten ondersteunen bij het bewijzen van de haalbaarheid en robuustheid van nieuwe technologieën in toepassingsrelevante omgevingen. Ontwikkel bedrijfsplannen: help bij het opstellen van uitgebreide bedrijfsplannen die het commerciële potentieel en de marktstrategie voor de technologie schetsen. Verminder marktrisico's: verminder de technische en commerciële risico's die gepaard gaan met het op de markt brengen van nieuwe technologieën. Innovatie bevorderen: Stimuleer de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen kunnen aanpakken. Geschiktheidscriteria Wie kan een aanvraag indienen? Het EIC Transition-programma staat open voor: Afzonderlijke entiteiten: zoals kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), spin-offs, startups, onderzoeksorganisaties en universiteiten. Consortia: bestaande uit minimaal twee en maximaal vijf onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen. Specifieke vereisten Bron van resultaten: Projecten moeten voortbouwen op de resultaten van EIC Pathfinder-, FET-projecten (Future and Emerging Technologies) of andere door de EU gefinancierde onderzoeksinitiatieven. Ontwikkelingsfase: Technologieën moeten aan het begin van het project een TRL (Technology Readiness Level) hebben tussen 3 en 4, met als doel om tegen het einde van het project TRL 5 tot 6 te bereiken. Financiering en ondersteuning Financiële ondersteuning Het EIC Transition-programma biedt substantiële financiële ondersteuning aan succesvolle projecten: Subsidiebedrag: Maximaal 2,5 miljoen euro per project, hoewel hogere bedragen kunnen worden aangevraagd als dit gerechtvaardigd is. Financieringspercentage: 100% aan subsidiabele kosten, ter dekking van uitgaven zoals personeel, uitrusting, verbruiksartikelen en onderaanneming. Aanvullende ondersteuning Naast financiële ondersteuning biedt EIC Transition het volgende: Business Acceleration Services: op maat gemaakte services, waaronder coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden met marktleiders, investeerders en ecosysteempartners. Toegang tot expertise: begeleiding van EIC-programmamanagers en toegang tot een pool van externe experts om het rijpingsproces van de technologie te ondersteunen. Aanvraagprocedure Indiening van voorstel Aanvragers moeten hun voorstellen indienen via het EU Funding and Tender Opportunities Portal. Voorstellen moeten gedetailleerde informatie bevatten over: Technologie en innovatie: beschrijving van de technologie, de nieuwheid ervan en de specifieke innovatie die deze vertegenwoordigt. Werkplan: Uitgebreid plan waarin de doelstellingen, methodologie, mijlpalen, resultaten en risicobeheerstrategieën van het project worden beschreven. Marktpotentieel: Analyse van het marktpotentieel, inclusief doelmarkten, concurrentielandschap en commercialiseringsstrategie. Consortiummogelijkheden: Bewijs van het vermogen van het consortium om het project met succes uit te voeren, inclusief expertise, middelen en eerdere ervaring. Evaluatiecriteria Voorstellen worden beoordeeld op basis van drie hoofdcriteria: Uitmuntendheid: Innovatie: De nieuwheid en baanbrekende aard van de technologie. Wetenschappelijke en technologische verdienste: de deugdelijkheid van de voorgestelde methodologie en technologische aanpak. Impact: Marktpotentieel: Het potentieel voor commercialisering en marktopname. Maatschappelijke en economische voordelen: de verwachte voordelen voor de samenleving en de economie. Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie: Werkplan: De duidelijkheid, samenhang en effectiviteit van het werkplan. Consortiumcompetentie: De capaciteiten en expertise van de consortiumleden. Evaluatieproces Het evaluatieproces omvat meerdere fasen: Evaluatie op afstand: voorstellen worden eerst op afstand beoordeeld door onafhankelijke deskundigen op basis van de bovenstaande criteria. Consensusbijeenkomsten: beoordelaars bespreken en komen tot overeenstemming over de scores en opmerkingen voor elk voorstel. Interviews: Topvoorstellen kunnen worden uitgenodigd voor een interview met een evaluatiejury, waaronder experts en potentiële investeerders. Belangrijkste voordelen van EIC Transition De vallei des doods overbruggen Het EIC Transition-programma richt zich op de zogenaamde “vallei des doods”, de kritieke fase waarin veel veelbelovende technologieën er niet in slagen commercialisering te bereiken vanwege een gebrek aan financiering en ondersteuning. Door financiële middelen en deskundige begeleiding te bieden, helpt EIC Transition projecten deze hindernis te overwinnen en dichter bij de marktgereedheid te komen. Innovatie versnellen Door zich te concentreren op zowel technologische validatie als bedrijfsontwikkeling, versnelt EIC Transition het innovatieproces. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat projecten niet alleen technisch haalbaar zijn, maar ook commercieel haalbaar, waardoor de kansen op succes in de markt toenemen. Versterking van het Europese concurrentievermogen EIC Transition speelt een cruciale rol bij het vergroten van het concurrentievermogen van Europese technologieën en bedrijven op het wereldtoneel. Door innovaties met een hoog potentieel te ondersteunen, draagt het programma bij aan de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen die mondiale uitdagingen kunnen aanpakken en de economische groei kunnen stimuleren. Succesverhalen Verschillende projecten die in het kader van het EIC Transition-programma worden gefinancierd, hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van commercialisering. Bekende voorbeelden zijn onder meer: Project A: Een baanbrekende technologie voor duurzame energieopslag, waarbij het prototype met succes werd gevalideerd en aanzienlijke investeringen voor verdere ontwikkeling werden aangetrokken. Project B: Een innovatief medisch apparaat dat de patiëntresultaten verbeterde en partnerschappen met toonaangevende gezondheidszorgaanbieders veiligstelde voor markttoegang. Project C: Een nieuw materiaal met superieure eigenschappen voor industriële toepassingen, dat de haalbaarheid en schaalbaarheid ervan aantoonde, wat leidde tot commerciële overeenkomsten met grote industriële spelers. Conclusie Het EIC Transition-programma is een cruciaal initiatief dat is ontworpen om de rijping en commercialisering van baanbrekende technologieën te ondersteunen. Door substantiële financiering, deskundige begeleiding en bedrijfsondersteuning te bieden, helpt het programma de kloof tussen onderzoek en de markt te overbruggen en ervoor te zorgen dat innovaties met een hoog potentieel een tastbare impact kunnen hebben op de samenleving en de economie. Onderzoekers, innovatoren en ondernemers worden aangemoedigd deze kans te benutten om hun technologieën op de markt te brengen en bij te dragen aan de vooruitgang van de Europese innovatie. Navigeren door de evaluatiecriteria van EIC Transition: een uitgebreide gids Inleiding Het European Innovation Council (EIC) Transitieprogramma is ontworpen om veelbelovende technologieën te helpen bij de overgang van onderzoek in een vroeg stadium naar marktklare innovaties. Een cruciaal aspect van het EIC Transition-programma is het evaluatieproces, waarbij voorstellen rigoureus worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat alleen de meest veelbelovende en impactvolle projecten financiering ontvangen. Het begrijpen van de beoordelingscriteria is essentieel voor aanvragers om hun voorstellen effectief op elkaar af te stemmen en hun kansen op succes te maximaliseren. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de EIC Transition-beoordelingscriteria en biedt inzicht in waar beoordelaars naar zoeken in voorstellen en hoe aanvragers het beste aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Overzicht van het evaluatieproces Het evaluatieproces … Lees verder

Navigeren door de EIC Pathfinder-evaluatiecriteria: een uitgebreide gids

De European Innovation Council (EIC) Pathfinder is een vlaggenschipprogramma binnen het Horizon Europe-kader, ontworpen ter ondersteuning van onderzoeksprojecten met een hoog risico en hoge beloning, gericht op de ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Het begrijpen van de evaluatiecriteria voor EIC Pathfinder-voorstellen is van cruciaal belang voor aanvragers die financiering zoeken. Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van de EIC Pathfinder-evaluatiecriteria en biedt inzicht in waar beoordelaars naar zoeken in voorstellen en hoe aanvragers hun projecten kunnen afstemmen om aan deze verwachtingen te voldoen. Overzicht van het evaluatieproces Het evaluatieproces voor EIC Pathfinder-voorstellen is rigoureus en omvat meerdere fasen. Voorstellen worden beoordeeld door onafhankelijke deskundige beoordelaars op basis van drie hoofdcriteria: uitmuntendheid, impact en kwaliteit en efficiëntie van de implementatie. Elk criterium heeft specifieke subcriteria die een gestructureerd kader voor evaluatie bieden. Fasen van de evaluatie Individuele evaluatie: Elk voorstel wordt eerst individueel beoordeeld door ten minste vier deskundige beoordelaars. Consensusgroep: beoordelaars bespreken hun individuele beoordelingen en bereiken een consensus over scores en opmerkingen. Panelbeoordeling: Een panel van beoordelaars beoordeelt de consensusrapporten en stelt de ranglijst vast. Gedetailleerde evaluatiecriteria 1. Excellentie Het uitmuntendheidscriterium beoordeelt de wetenschappelijke en technologische kwaliteit van het voorstel. Het is het zwaarst gewogen criterium en weerspiegelt de focus van de EIC Pathfinder op baanbrekend onderzoek. Subcriteria: Langetermijnvisie: Kernvraag: Hoe overtuigend is de visie op een radicaal nieuwe technologie? Verwachting: Voorstellen moeten een duidelijke en ambitieuze visie formuleren voor een nieuwe technologie die de economie en de samenleving kan transformeren. Doorbraak op het gebied van wetenschap naar technologie: sleutelvraag: hoe concreet, nieuw en ambitieus is de voorgestelde doorbraak? Verwachting: Het voorgestelde onderzoek zou een aanzienlijke vooruitgang moeten betekenen ten opzichte van de huidige technologieën, met het potentieel voor een grote wetenschappelijke doorbraak. Doelstellingen: Kernvraag: Hoe concreet en plausibel zijn de doelstellingen? Verwachting: Doelstellingen moeten duidelijk gedefinieerd, haalbaar en afgestemd zijn op de algemene visie. De onderzoeksaanpak moet een hoge risico/hoge winst opleveren. Interdisciplinariteit: Kernvraag: Hoe relevant is de interdisciplinaire aanpak? Verwachting: Voorstellen moeten blijk geven van een goed geïntegreerde interdisciplinaire aanpak, waarbij expertise uit verschillende vakgebieden wordt gecombineerd om de doorbraak te bereiken. 2. Impact Het Impact-criterium evalueert het potentieel van de voorgestelde technologie om aanzienlijke economische, maatschappelijke en ecologische voordelen te genereren. Subcriteria: Impact op lange termijn: Kernvraag: Hoe groot zijn de potentiële transformerende effecten? Verwachting: De beoogde technologie zou het potentieel moeten hebben om nieuwe markten te creëren, de levenskwaliteit te verbeteren of mondiale uitdagingen aan te pakken. Innovatiepotentieel: Kernvraag: In hoeverre heeft de technologie potentieel voor disruptieve innovaties? Verwachting: Voorstellen moeten een duidelijk traject naar innovatie schetsen, inclusief maatregelen voor de bescherming en exploitatie van intellectueel eigendom. Communicatie en verspreiding: Kernvraag: Hoe geschikt zijn de maatregelen om de verwachte resultaten en impact te maximaliseren? Verwachting: Voorstellen moeten een robuust plan bevatten voor het verspreiden van de resultaten en het vergroten van het bewustzijn over het potentieel van het project. 3. Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering Dit criterium beoordeelt de haalbaarheid van het projectplan en het vermogen van het consortium om het voorgestelde onderzoek op te leveren. Subcriteria: Werkplan: Kernvraag: Hoe coherent en effectief zijn het werkplan en de risicobeperkende maatregelen? Verwachting: Het werkplan moet gedetailleerd en goed gestructureerd zijn, met duidelijk gedefinieerde taken, resultaten, mijlpalen en tijdlijnen. Er moeten risicobeheerstrategieën aanwezig zijn. Toewijzing van middelen: Kernvraag: Hoe passend en effectief is de toewijzing van middelen? Verwachting: Middelen, inclusief budget en personeel, moeten op de juiste manier worden toegewezen om het succes van het project te garanderen. Kwaliteit van het consortium: Kernvraag: In hoeverre beschikt het consortium over de benodigde capaciteit en expertise? Verwachting: Het consortium moet bestaan uit hoogwaardige, complementaire partners met bewezen expertise en capaciteiten om het voorgestelde onderzoek uit te voeren. Scores en drempels Elk subcriterium wordt gescoord op een schaal van 0 tot 5: 0: Het voorstel voldoet niet aan het criterium of kan niet worden beoordeeld vanwege ontbrekende of onvolledige informatie. 1 (Slecht): Er wordt onvoldoende aan het criterium voldaan, of er zijn ernstige inherente zwakke punten. 2 (Redelijk): Het voorstel komt in grote lijnen tegemoet aan het criterium, maar er zijn aanzienlijke tekortkomingen. 3 (Goed): Het voorstel beantwoordt goed aan het criterium, maar er zijn een aantal tekortkomingen. 4 (Zeer goed): Het voorstel beantwoordt zeer goed aan het criterium, maar er is sprake van een klein aantal tekortkomingen. 5 (Uitstekend): Het voorstel behandelt met succes alle relevante aspecten van het criterium. Eventuele tekortkomingen zijn gering. Drempels Excellentie: Minimumdrempel van 4/5 Impact: Minimumdrempel van 3,5/5 Kwaliteit en efficiëntie van de implementatie: Minimumdrempel van 3/5 Voorstellen moeten aan deze drempels voldoen of deze overschrijden om voor financiering in aanmerking te komen. Tips voor aanvragers Duidelijkheid en visie: Breng uw langetermijnvisie duidelijk onder woorden en laat zien hoe uw project een aanzienlijke technologische vooruitgang vertegenwoordigt. Interdisciplinaire aanpak: Benadruk het interdisciplinaire karakter van uw consortium en hoe dit het project verbetert. Impacttraject: Zorg voor een gedetailleerd impacttraject, inclusief plannen voor de bescherming, exploitatie en verspreiding van intellectueel eigendom. Gedetailleerd werkplan: Zorg ervoor dat uw werkplan gedetailleerd is, met duidelijke taken, resultaten, mijlpalen en strategieën voor risicobeperking. Toewijzing van middelen: Verantwoord de toewijzing van middelen en toon aan dat uw consortium over de benodigde expertise en capaciteit beschikt. Conclusie De evaluatiecriteria van de EIC Pathfinder zijn bedoeld om projecten te identificeren met het hoogste potentieel voor baanbrekende innovatie en aanzienlijke impact. Door deze criteria te begrijpen en erop af te stemmen, kunnen aanvragers hun voorstellen verbeteren en hun kansen op financiering vergroten. De EIC Pathfinder biedt een unieke kans om visionaire ideeën om te zetten in realiteit, waardoor wetenschappelijke en technologische vooruitgang wordt gestimuleerd ten behoeve van de samenleving.

Inzicht in de TRL-vereisten en -verwachtingen voor de EIC Pathfinder

De European Innovation Council (EIC) Pathfinder is een belangrijk initiatief in het kader van het Horizon Europe-programma, ontworpen ter ondersteuning van onderzoek met een hoog risico en grote winst, gericht op de ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Een cruciaal aspect van de EIC Pathfinder is het Technology Readiness Level (TRL)-framework, dat een systematische maatstaf biedt om de volwassenheid van een bepaalde technologie te beoordelen. Dit artikel gaat dieper in op de TRL-vereisten en -verwachtingen voor projecten onder de EIC Pathfinder en biedt een uitgebreide handleiding voor aanvragers. Wat is TRL? Technology Readiness Levels (TRL's) zijn een schaal van 1 tot 9 die wordt gebruikt om de volwassenheid van een technologie te meten. Oorspronkelijk ontwikkeld door NASA, wordt deze schaal nu op grote schaal toegepast door organisaties, waaronder de Europese Commissie, om de ontwikkelingsfasen van technologische innovaties te evalueren. Hier is een kort overzicht van de TRL-schaal: TRL 1: Geobserveerde basisprincipes TRL 2: Technologieconcept geformuleerd TRL 3: Experimenteel proof of concept TRL 4: Technologie gevalideerd in laboratorium TRL 5: Technologie gevalideerd in relevante omgeving TRL 6: Technologie gedemonstreerd in relevante omgeving omgeving TRL 7: Demonstratie van het systeemprototype in een operationele omgeving TRL 8: Systeem compleet en gekwalificeerd TRL 9: Feitelijk systeem bewezen in een operationele omgeving TRL Vereisten voor EIC Pathfinder De EIC Pathfinder richt zich primair op de vroege stadia van technologieontwikkeling, doorgaans variërend van TRL 1 tot TRL 4 De EIC Pathfinder richt zich op het ondersteunen van de vroege ontwikkeling van baanbrekende technologieën, met projecten die doorgaans beginnen op Technology Readiness Levels (TRL) 1 tot 2, waar basisprincipes worden nageleefd en technologieconcepten worden geformuleerd. De verwachte eind-TRL voor Pathfinder-projecten ligt doorgaans tussen TRL 3 en TRL 4. Bij TRL 3 bereiken projecten experimentele proof of concept, waarmee de initiële haalbaarheid wordt aangetoond door middel van laboratoriumexperimenten. Door TRL 4 wordt de technologie gevalideerd in een laboratoriumomgeving, wat het vermogen aantoont om onder gecontroleerde omstandigheden te presteren zoals verwacht. Deze vooruitgang heeft tot doel een solide wetenschappelijke en technische basis te leggen voor toekomstige ontwikkelingen en potentiële commercialisering. De verwachtingen in elke TRL-fase onder de Pathfinder zijn als volgt: TRL 1: Geobserveerde basisprincipes In deze eerste fase worden de basisprincipes van een nieuwe technologie in acht genomen. Onderzoek is voornamelijk theoretisch en richt zich op de fundamentele wetenschappelijke principes die toekomstige technologische toepassingen zouden kunnen ondersteunen. Verwachting: Heldere verwoording van de waargenomen uitgangspunten. Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften of presentaties op conferenties zijn veelvoorkomende resultaten. TRL 2: Technologieconcept geformuleerd Bij TRL 2 verschuift de focus naar het definiëren van het technologieconcept. Dit omvat het opstellen van hypothesen over mogelijke toepassingen op basis van de waargenomen principes en het identificeren van de noodzakelijke wetenschappelijke en technische kennis die nodig is om verder te gaan. Verwachting: Formulering van een helder en plausibel technologieconcept. Er worden gedetailleerde theoretische modellen en initiële haalbaarheidsstudies verwacht. TRL 3: Experimenteel Proof of Concept TRL 3 omvat experimentele validatie van het technologieconcept. Er worden eerste experimenten en laboratoriumstudies uitgevoerd om aan te tonen dat het concept haalbaar is. Verwachting: experimentele gegevens die een proof of concept aantonen. Demonstratie dat de theoretische modellen onder gecontroleerde omstandigheden werken. TRL 4: Technologie gevalideerd in laboratorium In dit stadium wordt de technologie strenger getest in een laboratoriumomgeving. Het doel is om de functionaliteit en prestaties van de technologie te valideren ten opzichte van de verwachte resultaten. Verwachting: experimentele validatieresultaten. Ontwikkeling van prototypen of modellen die de mogelijkheden van de technologie in een laboratoriumomgeving demonstreren. Verwachtingen van EIC Pathfinder-projecten Van projecten die gefinancierd worden onder de EIC Pathfinder wordt verwacht dat zij de grenzen van de huidige kennis en technologie zullen verleggen. Hier volgt een overzicht van de verwachtingen voor projecten in elke TRL-fase: Onderzoek in een vroeg stadium (TRL 1-2) Innovatie: Projecten moeten innovatieve en originele ideeën voorstellen die bestaande paradigma's uitdagen en het potentieel hebben om tot grote wetenschappelijke en technologische doorbraken te leiden. Wetenschappelijke uitmuntendheid: Hoogwaardig, rigoureus onderzoek is essentieel. Projecten moeten ernaar streven te publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en te presenteren op toonaangevende conferenties. Interdisciplinaire samenwerking: EIC Pathfinder moedigt samenwerking tussen diverse wetenschappelijke disciplines aan om nieuwe perspectieven en benaderingen te bevorderen. Proof of Concept (TRL 3) Haalbaarheid: Projecten moeten ernaar streven de haalbaarheid van het technologieconcept aan te tonen door middel van experimentele proof of concept. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en testen van initiële prototypes of modellen. Documentatie: Gedetailleerde documentatie van experimentele procedures en resultaten is van cruciaal belang. Dit omvat het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens. Intellectueel eigendom: Overweging van strategieën voor de bescherming van intellectueel eigendom (IP). Projecten moeten, indien van toepassing, octrooiering of andere vormen van IE-bescherming onderzoeken. Validatie in het laboratorium (TRL 4) Rigoureuze tests: Projecten moeten rigoureuze tests en validatie van de technologie uitvoeren in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. Dit omvat stresstests, prestatie-evaluatie en betrouwbaarheidsbeoordeling. Prototypeontwikkeling: Ontwikkeling van meer verfijnde prototypes die kunnen worden gebruikt voor verder testen en validatie. Weg naar commercialisering: Projecten moeten potentiële wegen naar commercialisering gaan verkennen, inclusief marktanalyse, potentiële partnerschappen en financieringsmogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Ondersteuning en middelen De EIC Pathfinder biedt substantiële ondersteuning en middelen om projecten te helpen hun TRL-mijlpalen te bereiken. Dit omvat: Financiering: Subsidies tot 3 miljoen euro voor EIC Pathfinder Open en tot 4 miljoen euro voor EIC Pathfinder Challenges. Indien gerechtvaardigd kunnen grotere bedragen worden aangevraagd. Business Acceleration Services: Toegang tot een breed scala aan diensten, waaronder coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden om projecten te helpen zich te ontwikkelen van onderzoek naar commercialisering. EIC-programmamanagers: toegewijde programmamanagers bieden begeleiding en ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van het project en helpen projecten naar succesvolle resultaten te sturen. Conclusie De EIC Pathfinder is een essentieel initiatief gericht op het bevorderen van baanbrekend onderzoek en innovatie in heel Europa. Door zich te concentreren op de vroege stadia van de technologische ontwikkeling en substantiële ondersteuning en middelen te bieden, helpt de EIC Pathfinder visionaire ideeën om te zetten in tastbare technologieën. Het begrijpen van de TRL-vereisten en -verwachtingen is van cruciaal belang voor aanvragers om hun projecten af te stemmen op de doelstellingen van de EIC Pathfinder, en uiteindelijk bij te dragen aan de vooruitgang van wetenschap en technologie ten behoeve van de samenleving.

Een uitgebreide gids voor het EIC Pathfinder Grant Funding Program

De European Innovation Council (EIC) Pathfinder is een belangrijk initiatief in het kader van het Horizon Europe-programma, gericht op het bevorderen van geavanceerd onderzoek om de wetenschappelijke basis voor baanbrekende technologieën te ontwikkelen. De EIC Pathfinder ondersteunt ambitieuze projecten die de grenzen van wetenschap en technologie verleggen en de basis leggen voor innovaties die markten kunnen transformeren en mondiale uitdagingen kunnen aanpakken. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de EIC Pathfinder, de doelstellingen, financieringsmogelijkheden, het aanvraagproces en de evaluatiecriteria. Overzicht van de EIC Pathfinder Doelstellingen van de EIC Pathfinder De EIC Pathfinder is ontworpen om de vroegste stadia van wetenschappelijk, technologisch of diepgaand technisch onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. De belangrijkste doelstellingen zijn: Het ontwikkelen van wetenschappelijke fundamenten: het ondersteunen van baanbrekende technologieën die bestaande markten kunnen ontwrichten of nieuwe kunnen creëren. Onderzoek met hoog risico/hoge opbrengst: het aanmoedigen van projecten die aanzienlijke risico's met zich meebrengen, maar potentieel substantiële beloningen kunnen opleveren. Interdisciplinaire samenwerking: het bevorderen van samenwerking tussen diverse wetenschappelijke en technologische disciplines om innovatieve doorbraken te bereiken. Belangrijkste componenten van de EIC Pathfinder De EIC Pathfinder is verdeeld in twee hoofdcomponenten: EIC Pathfinder Open De EIC Pathfinder Open biedt ondersteuning voor projecten op elk gebied van wetenschap, technologie of toepassing zonder vooraf gedefinieerde thematische prioriteiten. Het richt zich op de vroege ontwikkeling van toekomstige technologieën, waarbij de nadruk wordt gelegd op baanbrekend onderzoek op het gebied van wetenschap en technologie met een hoog risico en grote winst. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer: Ambitieuze visie: Projecten moeten een langetermijnvisie hebben voor een radicaal nieuwe technologie met transformatief potentieel. Wetenschappelijke doorbraak: Voorstellen moeten een concrete, nieuwe en ambitieuze doorbraak van wetenschap naar technologie schetsen. Benadering met hoog risico/hoge winst: De onderzoeksaanpak moet innovatief en potentieel riskant zijn, gericht op aanzienlijke vooruitgang. EIC Pathfinder-uitdagingen De EIC Pathfinder-uitdagingen richten zich op vooraf gedefinieerde thematische gebieden met specifieke doelstellingen. Deze uitdagingen zijn gericht op het creëren van samenhangende portfolio's van projecten die gezamenlijk de gewenste resultaten bereiken. Elke uitdaging staat onder toezicht van een toegewijde programmamanager die de projecten naar gemeenschappelijke doelen begeleidt. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer: Specifieke doelstellingen: elke uitdaging heeft gedefinieerde doelen en verwachte resultaten. Portfoliobenadering: Van projecten binnen een uitdaging wordt verwacht dat ze met elkaar interacteren en samenwerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke punten. Toegewijde programmamanagers: Programmamanagers spelen een proactieve rol bij het sturen van de projecten naar succesvolle resultaten. Financiering en ondersteuning De EIC Pathfinder biedt aanzienlijke financiering en ondersteuning aan geselecteerde projecten. De financiering wordt verstrekt via subsidies voor onderzoeks- en innovatieacties. De belangrijkste details zijn: Budget: Het totale indicatieve budget voor EIC Pathfinder Open bedraagt 136 miljoen euro, terwijl het budget voor EIC Pathfinder Challenges 120 miljoen euro bedraagt. Subsidiebedrag: Voor EIC Pathfinder Open zijn subsidies tot 3 miljoen euro gebruikelijk, hoewel grotere bedragen kunnen worden aangevraagd als dit gerechtvaardigd is. Voor EIC Pathfinder Challenges kunnen subsidies oplopen tot 4 miljoen euro. Financieringspercentage: Het financieringspercentage bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Naast financiële steun krijgen succesvolle aanvragers toegang tot een breed scala aan Business Acceleration Services, waaronder coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden. Aanvraagproces Het aanvraagproces voor de EIC Pathfinder bestaat uit verschillende stappen: Indiening van voorstel: Voorstellen moeten worden ingediend via het EU Funding and Tender Opportunities Portal. Ontvankelijkheids- en subsidiabiliteitscontrole: Voorstellen worden gecontroleerd op naleving van de subsidiabiliteitscriteria. Evaluatie: Voorstellen worden beoordeeld door deskundige beoordelaars op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Financieringsbesluit: Het definitieve financieringsbesluit wordt genomen op basis van de evaluatieresultaten. Subsidiabiliteitscriteria Consortiumvereisten: Voor samenwerkingsprojecten moet het consortium ten minste drie onafhankelijke juridische entiteiten uit verschillende lidstaten of geassocieerde landen omvatten. Projecten met één begunstigde: In bepaalde gevallen kunnen afzonderlijke entiteiten, zoals kmo's of onderzoeksorganisaties, een aanvraag indienen. Evaluatiecriteria Voorstellen worden beoordeeld op basis van drie hoofdcriteria: Excellentie: inclusief de nieuwheid en ambitie van de visie, de deugdelijkheid van de aanpak en het interdisciplinaire karakter van het project. Impact: beoordeling van de potentiële transformatieve effecten, het innovatiepotentieel en de maatregelen voor verspreiding en exploitatie van resultaten. Implementatie: Evaluatie van de kwaliteit en efficiëntie van het werkplan, de toewijzing van middelen en de capaciteiten van het consortium. EIC Pathfinder-uitdagingen voor 2024 Het werkprogramma voor 2024 omvat verschillende specifieke uitdagingen in het kader van EIC Pathfinder. Deze uitdagingen richten zich op strategische interessegebieden voor de Europese Unie, zoals: Solar-to-X-apparaten: ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen als trajecten om de klimaatverandering te beperken. Cement en beton als koolstofputten: innovatieve materialen om koolstofdioxide te absorberen. Op de natuur geïnspireerde alternatieven voor voedselverpakkingen: het creëren van duurzame verpakkingsoplossingen. Nano-elektronica voor energie-efficiënte slimme apparaten: bevordering van energie-efficiënte technologieën. Bescherming van de EU-ruimte-infrastructuur: verbetering van de veerkracht en duurzaamheid van ruimtevaartoperaties. Conclusie De EIC Pathfinder is een cruciaal initiatief in het kader van het Horizon Europe-programma, dat geavanceerd onderzoek stimuleert om baanbrekende technologieën te ontwikkelen. Door projecten met een hoog risico/hoge winst te ondersteunen met substantiële financiering en uitgebreide ondersteunende diensten, wil de EIC Pathfinder innovaties bevorderen die markten kunnen transformeren, mondiale uitdagingen kunnen aanpakken en Europa kunnen positioneren als leider op het gebied van geavanceerde technologieën. Onderzoekers, startups, MKB-bedrijven en innovators worden aangemoedigd om deze kans te benutten om de grenzen van wetenschap en technologie te verleggen en een aanzienlijke impact op de toekomst te maken. EIC Pathfinder-uitdagingen De toekomst van hernieuwbare energie ontsluiten: de EIC Pathfinder-uitdaging over “Solar-to-X-apparaten” In een tijdperk waarin klimaatverandering een aanzienlijke bedreiging vormt voor mondiale ecosystemen en economieën, heeft de European Innovation Council (EIC) een proactieve houding aangenomen met zijn Pathfinder Uitdaging over ‘Solar-to-X-apparaten’. Dit initiatief, in het kader van het EIC-werkprogramma voor 2024, heeft tot doel de ontwikkeling te katalyseren van baanbrekende technologieën die zonne-energie omzetten in verschillende nuttige vormen, zoals hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen. Door deze uitdaging aan te pakken, wil de EIC de gevolgen van de klimaatverandering verzachten en duurzame industriële processen bevorderen, en zo bijdragen aan de groene transitiedoelstellingen van de Europese Unie. De visie en doelstellingen De ‘Solar-to-X Devices’-uitdaging wordt gedreven door een visionaire aanpak om zonne-energie te benutten die verder gaat dan de elektriciteitsproductie. Het beoogt de transformatie van zonne-energie in veelzijdige en opslagbare vormen van energie en materialen, die in diverse toepassingen kunnen worden gebruikt. De belangrijkste doelstellingen van deze uitdaging zijn onder meer: Gedecentraliseerde hernieuwbare productie: het ontwikkelen van technologieën die lokale en gedecentraliseerde productie van hernieuwbare brandstoffen, chemicaliën en materialen mogelijk maken. Mitigatie van klimaatverandering: Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door op fossiele brandstoffen gebaseerde processen te vervangen door duurzame, door zonne-energie aangedreven alternatieven. Technologische innovatie: de grenzen van de huidige zonne-energietechnologieën verleggen om een hogere efficiëntie, kosteneffectiviteit en schaalbaarheid te bereiken. Domein … Lees verder

Samenvatting van de EIC Accelerator EIC Fund-beleggingsrichtlijnen en beleggingscategorieën

Versie: december 2023 Let op: Dit artikel bevat een samenvatting van de officiële investeringsrichtlijnen van het EIC Fonds en bevat vereenvoudigingen die in sommige gevallen de bedoelde betekenis kunnen veranderen. Wij raden u aan het officiële document te downloaden en te lezen. Inleiding De EIC-investeringsrichtlijnen bieden essentiële informatie aan potentiële begunstigden en mede-investeerders over de strategie en voorwaarden voor investerings- en desinvesteringsbeslissingen van het EIC-fonds. Deze bijgewerkte versie bevat definities van gekwalificeerde investeerders, beschrijvingen van investeringsscenario's en nieuwe clausules over vervolginvesteringen en exits, waardoor steun wordt gegarandeerd voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen met een hoog potentieel om de groei te versnellen en extra investeerders aan te trekken. Dit document is specifiek van toepassing op het EIC Fund Horizon Europe-compartiment. Inhoudsopgave Beleggingsregels 1.1 Beleggingsbeperkingen 1.2 Beleggingsdoelstelling 1.3 Beleggingsstrategie 1.4 Beleggingsproces voor compartimenten Beleggingsrichtlijnen 2.1 Ontwikkelingsfase van doelbedrijf 2.2 Type innovaties 2.3 Bescherming van Europese belangen 2.4 Geografisch bereik 2.5 Uitsluitingen 2.6 Investeringsomvang en doelstellingen voor aandelenbelangen 2.7 Investering/Co -Beleggingsscenario's 2.8 Due diligence-proces 2.9 Mogelijke financiële instrumenten 2.10 Investeringsimplementatie 2.11 Publicatie van informatie 2.12 Monitoring en vervolginvesteringen 2.13 Vervolginvesteringen 2.14 Mentoren 2.15 Investeringsbuckets voor intellectueel eigendomsbeheer Bijlage 1. Definities Bijlage 2. Uitsluitingen 1. Beleggingsregels 1.1 Beleggingsbeperkingen Op het Compartiment zijn de Beleggingsbeperkingen van toepassing zoals uiteengezet in het Algemeen Deel van het EIC Fund Memorandum. Deze beperkingen zorgen ervoor dat het Compartiment functioneert binnen de grenzen die zijn vastgesteld door het EIC-fonds, waarbij de consistentie en afstemming met de algemene doelstellingen behouden blijft. 1.2 Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Compartiment is te investeren in eindontvangers van het EIC-fonds die baanbrekende technologieën en ontwrichtende, marktcreërende innovaties ontwikkelen of inzetten. Het Compartiment heeft tot doel een kritieke financieringskloof op de Europese markt voor technologieoverdracht aan te pakken. Ondanks aanzienlijke subsidies voor onderzoeks- en innovatieprojecten in Europa slagen slechts weinigen erin verdere investeringen aan te trekken en de fase van commercialisering en opschaling te bereiken. 1.3 Beleggingsstrategie Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Compartiment rechtstreeks beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten, waaronder preferente aandelen, converteerbare schulden, opties, warrants of vergelijkbare effecten. Het Compartiment biedt de investeringscomponent van de EIC blended finance, onderworpen aan het maximale investeringsbedrag dat is vastgesteld door de Europese Commissie. Kandidaat-bedrijven kunnen zich aanmelden voor de EIC Accelerator via openbare oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd door de Europese Commissie. De EISMEA evalueert deze voorstellen en de Europese Commissie selecteert de voorstellen die moeten worden ondersteund met een indicatief EIC blended finance-bedrag. Deze steun kan bestaan uit een combinatie van een subsidie en investering, alleen een subsidie of alleen een investering. In gevallen waarin Europese belangen op strategische gebieden bescherming nodig hebben, zal het EIC-fonds maatregelen nemen zoals het verwerven van een blokkerende minderheid om de toetreding van nieuwe investeerders uit niet in aanmerking komende landen te voorkomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat investeringen aansluiten bij strategische prioriteiten en de Europese belangen beschermen. 1.4 Compartimentbeleggingsproces Het beleggingsproces bestaat uit verschillende stappen: Initiële beoordeling: Door de Europese Commissie geselecteerde voorstellen worden voor initiële beoordeling naar de externe AIFM gestuurd. Categorisering: Cases worden op basis van de beoordeling onderverdeeld in verschillende investeringsscenario’s (Buckets). Due Diligence: Financiële due diligence en KYC-compliancecontroles worden uitgevoerd op doelbedrijven. Bespreking van financieringsvoorwaarden: Potentiële ontwerpen van financieringsvoorwaarden worden besproken met de begunstigde en mede-investeerders. Besluitvorming: De externe BAB beslist over de financiering van verrichtingen en het goedkeuren of afwijzen van de verrichting. Juridische documentatie: Na goedkeuring worden juridische documenten opgesteld en ondertekend. Monitoring: De externe AIFM houdt toezicht op de investeringen, inclusief mijlpaalbetalingen, rapportage en exitstrategieën. 2. Investeringsrichtlijnen 2.1 Ontwikkelingsfase van doelbedrijven Tot de in aanmerking komende aanvragers onder de EIC Accelerator behoren zeer innovatieve MKB-bedrijven met winstoogmerk, start-ups, beginnende bedrijven en kleine midcaps uit elke sector, doorgaans met een sterke component van intellectueel eigendom. Het EIC Accelerator heeft tot doel projecten met een hoog risico te ondersteunen die nog niet aantrekkelijk zijn voor investeerders, door de risico's van deze projecten te verminderen om particuliere investeringen te katalyseren. 2.2 Type innovaties Het Compartiment ondersteunt verschillende soorten innovatie, vooral die welke gebaseerd zijn op deep-tech of radicaal denken, en sociale innovatie. Deep-tech verwijst naar technologie die is gebaseerd op baanbrekende wetenschappelijke ontwikkelingen en ontdekkingen, die constante interactie met nieuwe ideeën en laboratoriumresultaten vereist. 2.3 Bescherming van Europese belangen Op strategische gebieden die door de Europese Commissie zijn geïdentificeerd, zal het Compartiment investeringsgerelateerde maatregelen nemen om de Europese belangen te beschermen. Dit kan het verwerven van een blokkerende minderheid omvatten, het investeren ondanks potentiële interesse van investeerders, of het veiligstellen van de Europese eigendom van intellectueel eigendom en het bedrijf. 2.4 Geografisch bereik Bedrijven die in aanmerking komen, moeten gevestigd zijn en actief zijn in EU-lidstaten of geassocieerde landen voor de pijler III-aandelencomponent van Horizon Europa. De externe BAB mag beleggen in de holding of moedermaatschappij die in deze gebieden is gevestigd, op voorwaarde dat deze aan alle geschiktheidscriteria voldoet. 2.5 Uitsluitingen Beleggingen sluiten sectoren uit die onverenigbaar zijn met de ethische en sociale basis van Horizon Europa. Deze omvatten activiteiten die verband houden met schadelijke arbeidspraktijken, illegale producten, pornografie, handel in wilde dieren, gevaarlijke materialen, niet-duurzame visserijmethoden en andere, zoals beschreven in bijlage 2. 2.6 Investeringsomvang en doelstellingen voor aandelenbelangen De beleggingen van het Compartiment variëren van EUR 500.000 tot EUR 15.000.000 per jaar. bedrijf, dat zich richt op minderheidsbelangen, doorgaans tussen 10% en 20%. Het kan echter een blokkerende rol verwerven om de Europese belangen te beschermen. De investeringen kunnen lager of hoger uitvallen dan aanvankelijk voorgesteld op basis van due diligence-bevindingen en het gunningsbesluit van de Europese Commissie. 2.7 Investerings-/co-investeringsscenario's Vanaf het begin zal de externe AIFM potentiële bedrijven waarin wordt geïnvesteerd verbinden met de EIC Accelerator-investeerdersgemeenschap om co-investeringsmogelijkheden te benutten. Door de EIC geselecteerde begunstigden worden aangemoedigd om mede-investeerders te zoeken, waarbij financieel en commercieel due diligence potentieel samen met deze investeerders kan worden uitgevoerd. Het EIC Accelerator heeft tot doel de risico's van geselecteerde operaties te verminderen en aanzienlijke aanvullende financiering aan te trekken ter ondersteuning van de implementatie en opschaling van innovatie. 2.8 Due diligence-proces Het due diligence-proces richt zich op governance, kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, concurrentie, marktbeoordeling, waardecreatie, rechtsvorm en rechtsgebieden. Nalevingscontroles omvatten onder meer de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, belastingontwijking en KYC-naleving. Niet-nalevingsproblemen kunnen leiden tot de onderbreking of stopzetting van de EIC-ondersteuning. 2.9 Mogelijke financiële instrumenten Het Compartiment maakt voornamelijk gebruik van aandelen- of quasi-aandelenbeleggingen, waaronder: Gewone aandelen: eigendomsbelangen in een onderneming, met of zonder stemrecht. Preferente aandelen: hybride aandelen met schuldachtige kenmerken, doorgaans aangehouden door durfkapitaalfondsen. Converteerbare instrumenten: schuldinstrumenten … Lees verder

De ultieme korte voorstelgids voor EIC Accelerator (EIC Accelerator stap 1 voorstelsjabloon)

Innovatie ontsluiten: het EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon – Een gids voor startups en het midden- en kleinbedrijf . Het Stap 1-voorstelsjabloon is een cruciaal hulpmiddel dat is ontworpen om de toegang tot maximaal € 17,5 miljoen aan blended financing te vergemakkelijken, dat zowel subsidie- als aandelencomponenten omvat. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de inhoud en het nut van de EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon, die is toegesneden op het versterken van startups en MKB-bedrijven in de hele Europese Unie (EU). De essentie van het EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon Officieel voorstelsjabloon: Het Stap 1-voorstelsjabloon dient als de officiële blauwdruk voor aanvragers, zorgvuldig ontworpen om het aanvraagproces voor EIC-financiering te stroomlijnen. Het omvat essentiële secties waarin aanvragers hun innovatie, bedrijfsmodel en de potentiële impact van hun technologie bondig moeten verwoorden. Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat alle kritische aspecten van het voorstel systematisch aan bod komen. Technology Readiness Level (TRL) Focus: Een cruciaal onderdeel van het sjabloon is de nadruk op Technology Readiness Levels. Aanvragers moeten de volwassenheid van hun innovatie aantonen, wat van cruciaal belang is om in lijn te komen met de verwachtingen van de EIC ten aanzien van marktgereedheid en potentieel voor implementatie. Pitch Deck en interviewvoorbereiding: het voorstelsjabloon is strategisch ontworpen om aanvragers te helpen zich voor te bereiden op de volgende fasen van het financieringsproces. Het moedigt een beknopte maar alomvattende presentatie van ideeën aan, die de ruggengraat van het pitchdeck vormt en het toneel vormt voor het interviewproces. Hoe het sjabloon aanvragers meer mogelijkheden geeft Gestroomlijnd proces voor aanvragers: Door een duidelijke structuur te bieden, maakt het sjabloon het aanvraagproces inzichtelijk, waardoor het zelfs toegankelijk wordt voor nieuwkomers in het financieringslandschap van de EU. Het begeleidt aanvragers door een reeks goed gedefinieerde stappen, waardoor ze hun innovatieverhaal effectief kunnen presenteren. Ontworpen voor hoge impact: het sjabloon is gericht op innovaties met een grote impact, waardoor aanvragers ertoe worden aangezet kritisch na te denken over de marktbehoeften en de unieke waardepropositie van hun technologie. Deze focus ligt in lijn met het doel van de EIC om projecten te ondersteunen die het potentieel hebben om op te schalen en een aanzienlijke marktpenetratie te bereiken. Ondersteuning voor een breed scala aan innovators: Van professionele schrijvers en freelancers tot consultants, de sjabloon dient als hulpmiddel dat kan worden gebruikt door verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij het schrijfproces van subsidies. Het biedt een gestandaardiseerd raamwerk dat consistentie en kwaliteit tussen applicaties garandeert. De financiële en strategische impact Gemengde financieringsmogelijkheden: Het sjabloon opent effectief de deur naar blended financing-mogelijkheden, bestaande uit een subsidie van € 2,5 miljoen en maximaal € 15 miljoen aan aandelenfinanciering. Deze substantiële financiële steun is bedoeld om de ontwikkeling en opschaling van baanbrekende innovaties te versnellen. Inzichten op het gebied van aandelenfinanciering: Voor ondernemingen die potentieel niet bankeerbaar zijn en waar traditionele financieringsmechanismen tekortschieten, is de aandelenoptie die in de template wordt gepresenteerd een gamechanger. Het biedt een directe weg naar aanzienlijke financiering, cruciaal voor agressieve groei- en expansiestrategieën. Goedkeuring door de Europese Commissie en de EIC: Door gebruik te maken van het officiële sjabloon worden projecten afgestemd op de strategische prioriteiten van de Europese Commissie en de EIC. Het zorgt ervoor dat voorstellen worden beoordeeld op criteria die de bredere doelstellingen van de EU-innovatiefinanciering weerspiegelen, waardoor de geloofwaardigheid en aantrekkingskracht van de projecten worden vergroot. Conclusie Het EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon is niet zomaar een document; het is een strategisch instrument dat de kansen op het veiligstellen van financiering aanzienlijk kan vergroten door startups en MKB-bedrijven op één lijn te brengen met de kritische elementen waarnaar de EIC streeft. Het moedigt duidelijkheid, beknoptheid en focus aan, die essentieel zijn om het rigoureuze evaluatieproces te doorstaan. Door gebruik te maken van dit sjabloon kunnen startups en MKB-bedrijven hun innovatieverhalen effectief onder woorden brengen en zo hun potentieel aantonen om industrieën te transformeren en nieuwe hoogten op de Europese markt te bereiken. EIC Accelerator Stap 1 Kort voorstel Voorstelsjabloon 1. Bedrijfsbeschrijving Oprichtingsverhaal De oprichting van het bedrijf gaat terug tot de oprichtingsdatum, waarbij de oorsprong als spin-off van een opmerkelijk onderzoeksinstituut wordt benadrukt. Dit verhaal beschrijft de samenwerking tussen de medeoprichters en de initiële investeringen die zijn binnengehaald, en illustreert een traject van een veelbelovend idee naar een gevestigde entiteit. Een dergelijk basisverhaal verbetert niet alleen het profiel van het bedrijf, maar verstevigt ook zijn positie als geloofwaardige en innovatieve speler in de technologie-industrie, met als doel de aandacht te trekken van belanghebbenden, waaronder de European Innovation Council (EIC). Missie en visie De missie en visie van het bedrijf omvatten de kerndoelstellingen en de ambitieuze impact die het op mondiale schaal wil bereiken. De missie is gericht op het oplossen van kritieke uitdagingen in de sector, waarbij innovatie wordt ingezet om de efficiëntie te verbeteren of aanzienlijke marktlacunes aan te pakken. Deze visionaire aanpak positioneert het bedrijf als een vooruitstrevende leider die zich inzet voor het boeken van substantiële vooruitgang in zijn vakgebied. De nadruk op het omzetten van theoretische ideeën in praktische, marktklare oplossingen sluit goed aan bij de doelstellingen van het European Innovation Council, en illustreert een engagement om niet alleen voorop te lopen op het gebied van innovatie, maar ook om positief bij te dragen aan de maatschappelijke en economische groei. Bedrijfsprestaties De prestaties van het bedrijf zijn een bewijs van groei en innovatie, gekenmerkt door belangrijke mijlpalen zoals prijzen, financiële successen en technologische vooruitgang. Deze prestaties zijn van cruciaal belang voor het vaststellen van de geloofwaardigheid van het bedrijf en voor het onderstrepen van het vermogen om aan de industriële normen te voldoen en deze zelfs te overtreffen. Erkenning door gerenommeerde instanties via onderscheidingen en het succesvol behalen van kritische technologische gereedheidsniveaus onderstrepen het potentieel en de bereidheid van het bedrijf voor verdere groei. Een dergelijk trackrecord is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen bij de European Innovation Council en potentiële investeerders, waardoor het bedrijf wordt gepositioneerd als een robuuste kandidaat voor toekomstige kansen in het competitieve technologielandschap van de Europese Unie. Klantrelaties Het bedrijf heeft robuuste relaties onderhouden met een breed scala aan klanten, waardoor de marktpositie is versterkt en de reputatie in de branche is verstevigd. Deze relaties zijn niet louter transactioneel, maar worden verrijkt door samenwerkingen, die wederzijdse voordelen opleveren en de positie van het bedrijf op de markt versterken. Door de belangrijkste klanten onder de aandacht te brengen en de aard van deze interacties in detail te beschrijven, wordt het vermogen van het bedrijf getoond om waardevolle partnerschappen te onderhouden. Bovendien toont het verkrijgen van Letters of Intent (LOI) van deze belangrijke belanghebbenden niet alleen hun … Lees verder

De smeltkroes van EIC Accelerator-innovatie: universiteiten en de geboorte van DeepTech-ondernemers

Universiteiten zijn lange tijd de geboorteplaats geweest van enkele van de meest baanbrekende en transformerende technologieën die onze wereld ooit heeft gezien. Geworteld in rigoureus academisch onderzoek en gevoed door een omgeving van intellectuele nieuwsgierigheid, zijn deze instellingen niet alleen centra van leren, maar ook cruciale broedplaatsen voor innovatieve ondernemers. Vooral op het gebied van wetenschappelijke technologieën lopen universiteiten en onderzoeksinstituten voorop bij wat we nu gewoonlijk DeepTech noemen – technologieën die diepgaande vooruitgang bieden in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, energie en informatica, om er maar een paar te noemen. Het verband tussen universiteit en ondernemerschap De reis van academisch onderzoek naar ondernemen is een pad dat door veel vernieuwers wordt bewandeld. Universiteiten, met hun rijkdom aan middelen, waaronder ultramoderne laboratoria, toegang tot financiering en een netwerk van gelijkgestemde denkers, bieden een ongeëvenaard ecosysteem voor het koesteren van DeepTech-projecten in een vroeg stadium. Het is in deze academische zalen dat het fundamentele onderzoek plaatsvindt – vaak lang voordat een markttoepassing zelfs maar wordt overwogen. Een van de belangrijkste elementen van deze omgeving is het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. Het is niet ongebruikelijk dat een doorbraak in de materiaalkunde aan een universiteit de weg vrijmaakt voor revolutionaire nieuwe producten op het gebied van consumentenelektronica, of dat biomedisch onderzoek leidt tot de ontwikkeling van baanbrekende medische apparaten. Deze technologieën, voortgekomen uit academische projecten, hebben het potentieel om cruciale mondiale uitdagingen aan te pakken en de weg vrij te maken voor nieuwe industrieën. De kloof overbruggen: van de academische wereld naar de industrie De weg van een universitair project naar een succesvol DeepTech-bedrijf is echter vol uitdagingen. Het proces van commercialisering van wetenschappelijk onderzoek vereist meer dan alleen technische expertise; het vereist een scherp inzicht in de markt, strategische bedrijfsplanning en het vermogen om investeringen veilig te stellen. Hierin ligt de rol van ondernemerschapsprogramma's en technologieoverdrachtsbureaus binnen universiteiten, die deze kloof willen overbruggen. Ze bieden beginnende ondernemers het mentorschap, de financiering en het zakelijk inzicht dat nodig is om hun innovaties op de markt te brengen. Bovendien kan de rol van publieke en private financiering niet genoeg worden benadrukt. Initiatieven zoals het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma bieden cruciale ondersteuning via subsidies en aandelenfinanciering voor startups die zich in de verraderlijke wateren van het commercialiseren van DeepTech bevinden. Deze programma's bieden niet alleen financiële steun, maar verlenen ook geloofwaardigheid aan de startups, waardoor verdere investeringen en partnerschappen worden aangetrokken. Impact in de praktijk en de toekomst De impact van door universiteiten geproduceerde DeepTech-innovaties op het wereldtoneel valt niet te ontkennen. Van de creatie van levensreddende medische technologieën tot de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen: deze ontwikkelingen geven vorm aan de toekomst. Als we vooruitkijken, zal de rol van universiteiten als broedplaatsen voor innovatie alleen maar belangrijker worden. Met de juiste ondersteuningsstructuren is het potentieel voor deze academische inspanningen om te transformeren in succesvolle, wereldveranderende ondernemingen grenzeloos. Kortom, universiteiten zijn niet alleen centra van leren, maar centrale bakermatten van innovatie, die de ondernemers voeden die op het punt staan onze wereld te herdefiniëren met DeepTech-innovaties. Terwijl deze academische instellingen zich blijven ontwikkelen, is hun potentieel om bij te dragen aan de mondiale economische en maatschappelijke vooruitgang onbeperkt. Met voortdurende steun en investeringen zal de brug tussen de academische wereld en de industrie sterker worden, waardoor een nieuw tijdperk van transformatieve technologieën wordt ingeluid. Van labbank naar markt: de financieringsodyssee van universitaire startups De transitie van academisch onderzoek naar een succesvolle startup is een lastige reis, vooral voor oprichters uit vakgebieden als scheikunde, farmacie, biologie en natuurkunde. Deze wetenschappelijke ondernemers worden geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen, waarvan de belangrijkste de zware taak is om financiering veilig te stellen. In tegenstelling tot hun tegenhangers in de meer commerciële sectoren, bevinden wetenschappers die startup-oprichters zijn geworden zich vaak op onbekend terrein als het gaat om fondsenwerving. De fondsenwervingsuitdaging voor wetenschappelijke ondernemers De kern van het probleem ligt in de expertisekloof. Wetenschappers zijn getraind om te verkennen, ontdekken en innoveren, waarbij de nadruk ligt op de vooruitgang van kennis in plaats van op de complexiteit van bedrijfsmodellen, marktfit of pitching voor investeerders. Deze kloof zorgt ervoor dat ze vaak in het nadeel zijn in een concurrerend financieringslandschap dat wordt gedomineerd door investeerders die op zoek zijn naar snelle rendementen en bedrijven met duidelijke markttoepassingen. Bovendien betekent de aard van DeepTech en wetenschappelijke startups dat ze doorgaans aanzienlijke investeringen vooraf vereisen voor onderzoek en ontwikkeling, met langere trajecten naar de markt en winstgevendheid. Dit maakt hun aantrekkingskracht op traditionele durfkapitalisten nog ingewikkelder, die de inherente risico's en langere tijdlijnen misschien uit de weg gaan. Subsidies: een reddingslijn om aan de slag te gaan In het licht van deze uitdagingen spelen subsidies een cruciale rol in de vroege stadia van de levenscyclus van een wetenschappelijke startup. Financieringsmechanismen zoals het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma worden levensaders, die niet alleen financiële steun bieden, maar ook de potentiële impact van de wetenschappelijke onderneming valideren. Subsidies van overheids- en internationale instanties verschaffen het essentiële kapitaal dat nodig is om van proof-of-concept naar een levensvatbaar product over te stappen, zonder het eigen vermogen van de oprichters te verwateren of hen te dwingen tot voortijdige commercialiseringsstrategieën. Een brug bouwen: de rol van universitaire incubators en ondernemerschapsprogramma's Veel universiteiten erkennen de unieke uitdagingen waarmee hun wetenschappelijke ondernemers worden geconfronteerd en hebben incubators en ondernemerschapsprogramma's opgezet die bedoeld zijn om de kenniskloof te overbruggen. Deze programma's bieden mentorschap, bedrijfstraining en toegang tot netwerken van investeerders die specifiek geïnteresseerd zijn in DeepTech en wetenschappelijke innovaties. Ze willen wetenschappers uitrusten met de nodige vaardigheden om door het financieringslandschap te navigeren, van het maken van overtuigende pitchdecks tot het begrijpen van de financiële statistieken die cruciaal zijn voor investeerders. De weg voorwaarts Ondanks de hindernissen zijn de potentiële maatschappelijke en economische voordelen van wetenschappelijke startups enorm. Omdat zij in staat zijn dringende mondiale uitdagingen aan te pakken door middel van innovatie, is het ondersteunen van deze ondernemingen van het allergrootste belang. Het versterken van het ecosysteem dat wetenschappelijke ondernemers ondersteunt, van verbeterde subsidieprogramma’s tot meer gespecialiseerde investeerdersnetwerken, is van cruciaal belang voor hun succes. Concluderend: hoewel de reis van universitair laboratorium naar de markt vol uitdagingen zit, vooral op het gebied van het veiligstellen van financiering, is er een groeiende erkenning van de noodzaak om deze pioniers van innovatie te ondersteunen. Door de expertisekloof te overbruggen en subsidies als springplank te gebruiken, wordt de weg voorwaarts voor wetenschappelijke startups duidelijker, wat een toekomst belooft waarin hun transformatieve potentieel volledig kan worden gerealiseerd. Navigeren door intellectueel eigendom: een gids voor oprichters van universitaire spin-offs De ... Lees verder

DeepTech decoderen: navigeren door het nieuwe tijdperk van EIC Accelerator-innovatie

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door snelle technologische vooruitgang en innovatie, is de term ‘DeepTech’ naar voren gekomen als een modewoord dat synoniem staat voor startups en de technologie-industrie in het algemeen. Maar wat betekent ‘DeepTech’ precies, en waarom is het cruciaal voor startups en technologiesectoren? DeepTech, of diepe technologie, verwijst naar geavanceerde technologieën die aanzienlijke verbeteringen bieden ten opzichte van bestaande oplossingen. Deze technologieën worden gekenmerkt door hun diepgaande potentieel om industrieën te ontwrichten, nieuwe markten te creëren en complexe uitdagingen op te lossen. In tegenstelling tot reguliere technologie die zich richt op stapsgewijze verbeteringen, duikt DeepTech dieper in wetenschappelijke ontdekkingen of technische innovaties om radicale veranderingen te bewerkstelligen. De essentie van DeepTech In de kern belichaamt DeepTech technologieën die geworteld zijn in substantiële wetenschappelijke vooruitgang en hightech technische innovatie. Deze technologieën worden vaak geassocieerd met sectoren als kunstmatige intelligentie (AI), robotica, blockchain, geavanceerde materialen, biotechnologie en quantum computing. De verbindende factor hiervan is hun fundamentele afhankelijkheid van diepgaande, substantiële onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen (R&D), die vaak resulteren in doorbraken die jaren kunnen duren voordat ze volwassen worden en op de markt worden gebracht. DeepTech in startups en de technische industrie Voor startups betekent het zich wagen aan DeepTech zowel een enorme kans als een enorme uitdaging. De ontwikkelingscyclus voor DeepTech-innovaties is doorgaans langer en vereist substantiëlere kapitaalinvesteringen in vergelijking met software- of digitale startups. De beloning kan echter transformerend zijn en oplossingen bieden voor urgente mondiale problemen, van klimaatverandering tot crises in de gezondheidszorg. De interesse van de technologie-industrie in DeepTech wordt gedreven door de belofte van het creëren van blijvende waarde en het vestigen van nieuwe grenzen in de technologie. In tegenstelling tot consumententechnologie, die onderhevig kan zijn aan snelle verschuivingen in de voorkeuren van consumenten, biedt DeepTech fundamentele veranderingen die industrieën decennialang kunnen herdefiniëren. Het pad voorwaarts Navigeren door het DeepTech-landschap vereist een mix van visionair wetenschappelijk onderzoek, robuuste financieringsmechanismen en strategische industriële partnerschappen. Voor startups betekent dit het veiligstellen van investeringen van belanghebbenden die het langetermijnkarakter van DeepTech-projecten begrijpen. Het vereist ook toewijding aan R&D en de bereidheid om onbekende gebieden te betreden. De betekenis van DeepTech gaat verder dan louter technologische vooruitgang; het gaat over het bouwen aan de toekomst. Door de kracht van diepgaande technologieën te benutten, hebben startups het potentieel om een nieuw tijdperk van innovatie in te luiden, waarbij ze enkele van de meest ingewikkelde uitdagingen ter wereld kunnen oplossen met oplossingen die ooit voor onmogelijk werden gehouden. Concluderend staat DeepTech op het kruispunt van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. Voor startups en de technologie-industrie vertegenwoordigt dit de volgende grens van ontdekking en disruptie. Het omarmen van DeepTech is niet alleen een investering in technologie; het is een toewijding aan een toekomst waarin de grenzen van wat mogelijk is voortdurend worden verlegd. De unieke kapitaaldynamiek van DeepTech: navigeren door de wateren van innovatie In de snelgroeiende wereld van startups onderscheidt DeepTech zich niet alleen door zijn ambitie om de grenzen van innovatie te verleggen, maar ook door zijn uitgesproken financiële en ontwikkelingslandschap. DeepTech-startups verdiepen zich van nature in gebieden die zowel kapitaalintensief als tijdrovend zijn, waarbij ze zich vaak richten op hardware-ontwikkelingen of baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat een ander type investering vereist: geduldig kapitaal. Het kapitaalintensieve karakter van DeepTech DeepTech-ondernemingen vereisen vaak substantiële initiële investeringen, aanzienlijk hoger dan die van hun software-tegenhangers. Dit is voornamelijk te wijten aan de hardware-intensieve aspecten van veel DeepTech-projecten, zoals op het gebied van biotechnologie, robotica en schone energie. De ontwikkeling van fysieke producten of de implementatie van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen vereist niet alleen gespecialiseerde apparatuur en materialen, maar ook toegang tot geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. De factor tijd Naast financiële overwegingen speelt tijd een cruciale rol bij de ontwikkeling van DeepTech-innovaties. In tegenstelling tot softwarestartups, waar producten in relatief korte cycli kunnen worden ontwikkeld, getest en herhaald, bestrijken DeepTech-projecten vaak jaren of zelfs decennia. Dit langere tijdsbestek is te wijten aan de complexe aard van de technologie die wordt ontwikkeld, de noodzaak van uitgebreide test- en certificeringsprocessen en de uitdaging om baanbrekende innovaties op de markt te brengen. Geduldig kapitaal: een essentieel ingrediënt voor succes Gezien deze unieke uitdagingen hebben DeepTech-startups investeerders nodig die voorbereid zijn op een langere reis om rendement op hun investering (ROI) te behalen. Dit ‘geduldige kapitaal’ is bereid startups te ondersteunen tijdens de lange perioden van R&D en marktintroductie die inherent zijn aan DeepTech-ondernemingen. Dergelijke investeerders hebben doorgaans een diepgaand inzicht in de specifieke sectoren en de potentiële impact van de innovaties, waardoor ze verder kunnen kijken dan de kortetermijnwinst en kunnen kijken naar het transformerende potentieel van deze technologieën. Waarom geduldig kapitaal belangrijk is Het belang van geduldig kapitaal gaat verder dan alleen het verschaffen van financiële middelen. Het omvat mentorschap, brancheverbindingen en strategische begeleiding, die allemaal cruciaal zijn voor het navigeren door het complexe landschap van DeepTech. Bovendien helpt geduldig kapitaal een innovatiecultuur te bevorderen waarin ondernemers zich kunnen concentreren op doorbraken die misschien niet onmiddellijk commercieel levensvatbaar zijn, maar wel het potentieel hebben om op de lange termijn substantiële maatschappelijke en economische gevolgen te creëren. Concluderend kan worden gesteld dat de reis van DeepTech-startups een unieke uitdaging is en meer vergt dan alleen financiële investeringen. Het vereist een toewijding aan een visie die de traditionele beleggingstermijnen overstijgt en de belofte van revolutionaire vooruitgang biedt. Voor degenen die bereid zijn aan deze reis te beginnen, liggen de beloningen niet alleen in het potentiële financiële rendement, maar ook in het bijdragen aan de vooruitgang die de toekomst van onze samenleving vorm zou kunnen geven. De toenemende aantrekkingskracht van DeepTech-investeringen: unieke technologieën en hogere rendementen Het investeringslandschap is getuige van een aanzienlijke verschuiving richting DeepTech, gedreven door het potentieel voor hogere rendementen en het inherente unieke karakter ervan. DeepTech-bedrijven verdiepen zich van nature in baanbrekende technologische ontwikkelingen, vaak beschermd door patenten en intellectuele eigendomsrechten (IP). Dit unieke karakter onderscheidt hen niet alleen van de drukke ruimte van software-startups, maar biedt ook een laag van concurrentiebescherming die zeer wordt gewaardeerd door investeerders. Hoge rendementen en concurrerende moats DeepTech-investeringen worden steeds aantrekkelijker vanwege het potentieel voor substantiële financiële rendementen. De technologieën die binnen de DeepTech-sectoren zijn ontwikkeld – variërend van biotechnologie en geavanceerde materialen tot kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers – hebben de kracht om industrieën te ontwrichten en geheel nieuwe markten te creëren. Dit transformatieve potentieel vertaalt zich in aanzienlijke financiële kansen voor investeerders die vroege voorstanders zijn van dergelijke innovaties. Bovendien zijn de complexiteit en het eigen karakter van DeepTech-innovaties … Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL