Vytvoření úspěšného návrhu: Komplexní průvodce otevřenou šablonou Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder představuje významnou příležitost pro výzkumné pracovníky a inovátory, jak zajistit financování průlomových projektů. Chcete-li maximalizovat své šance na úspěch, je důležité pečlivě připravit svůj návrh a zajistit, aby dodržoval poskytnutou strukturu a pokyny. Tento článek se ponoří do podrobností standardního formuláře žádosti (část B) a poskytuje komplexního průvodce vytvořením přesvědčivého technického popisu vašeho projektu. Poznámka: Tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a neposkytujeme žádné záruky týkající se jeho přesnosti. Všechna práva patří původním autorům šablon. Porozumění šabloně návrhu Návrh se skládá ze dvou hlavních částí: Část A: Tato část je generována systémem IT na základě informací, které zadáte prostřednictvím systému pro podávání nabídek na portálu financování a výběrových řízení. Obsahuje administrativní podrobnosti o projektu a zúčastněných organizacích. Část B: Toto je popisná část vašeho návrhu, kde podrobně popisujete technické aspekty vašeho projektu. Část B musí být nahrána jako PDF a řídí se specifickou šablonou, která se zabývá třemi základními hodnotícími kritérii: Excelence, Impact a Quality and Efficiency of the Implementation. Část 1: Excelence První oddíl části B se zaměřuje na excelenci vašeho návrhu. Zde musíte jasně formulovat vizionářské aspekty vašeho projektu a jeho potenciál posunout hranice současné technologie a vědy. Dlouhodobá vize: Popište svou vizi radikálně nové technologie, ke které projekt v dlouhodobém horizontu přispěje. Zdůrazněte transformační potenciál této technologie. Průlom ve vědě směrem k technologii: Vysvětlete průlom ve vědě směrem k technologii, kterého chce váš projekt dosáhnout. Diskutujte o novosti a ambicích vašeho přístupu ve srovnání se současným stavem techniky a popište, jak tento průlom přispěje k předpokládané technologii. Cíle: Načrtněte konkrétní cíle svého projektu a zajistěte, aby byly měřitelné, ověřitelné a reálně dosažitelné během doby trvání projektu. Podrobně popište celkovou metodologii a vysvětlete její vhodnost při řešení vědeckých a technologických nejistot. Interdisciplinarita: Popište, jak váš projekt integruje příspěvky z různých vědeckých a technologických oborů. Vysvětlete přidanou hodnotu tohoto interdisciplinárního přístupu při dosahování cílů vašeho projektu. Část 2: Dopad Druhá část se zabývá dopadem vašeho projektu. Tato část je zásadní pro demonstraci širšího významu vašeho výzkumu a jeho potenciálu řídit inovace a společenské změny. Dlouhodobý dopad: Popište potenciální transformační účinky vaší technologie na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Vysvětlete, jak váš projekt přispěje k dlouhodobým pozitivním změnám. Inovační potenciál: Zvýrazněte potenciál svého projektu vytvářet převratné inovace a vytvářet nové trhy. Popište opatření, která přijmete k ochraně a využití výsledků vašeho projektu. Komunikace a šíření: Poskytněte plán, jak budete komunikovat a šířit výsledky svého projektu zúčastněným stranám, vědecké komunitě a veřejnosti. Zajistěte, aby tyto činnosti maximalizovaly dopad projektu. Část 3: Kvalita a účinnost implementace Poslední část se zabývá kvalitou a účinností implementace. Tato část se zaměřuje na praktické aspekty toho, jak budete svůj projekt realizovat. Pracovní plán a alokace zdrojů: Předložte podrobný pracovní plán, včetně pracovních balíčků, úkolů a výstupů. Vysvětlete alokaci zdrojů a zdůvodněte jejich přiměřenost a vhodnost. Kvalita konsorcia: Popište složení svého konsorcia a zdůrazněte odbornost a komplementaritu zapojených partnerů. Vyzdvihněte předchozí úspěšnou spolupráci a specifikujte role každého účastníka. Tabulky a přílohy Na podporu vyprávění je třeba zahrnout několik tabulek, které podrobně popisují pracovní balíčky, výstupy, milníky, kritická rizika a úsilí zaměstnanců. Navíc, v závislosti na výzvě, budete možná muset zahrnout přílohy poskytující další informace o konkrétních aspektech, jako jsou klinické studie, finanční podpora třetím stranám, bezpečnostní otázky a etické aspekty. Pokyny pro formátování a odesílání Návrh musí splňovat specifické pokyny pro formátování: Písmo a mezery: Použijte Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) nebo Nimbus Roman No. 9 L (Linux) s minimální velikostí písma 11 bodů a standardní mezery mezi znaky. Velikost stránky a okraje: Velikost stránky je A4 s minimálně 15 mm okraji na všech stranách. Limit stránek: Celková délka sekcí 1, 2 a 3 by neměla přesáhnout 20 stran. Závěr Příprava úspěšného návrhu pro otevřenou výzvu Horizon Europe EIC Pathfinder vyžaduje pečlivou pozornost k detailům a dodržení zadané šablony. Jasným vyjádřením excelence, dopadu a kvality vašeho projektu a zajištěním zahrnutí všech požadovaných tabulek a příloh můžete výrazně zvýšit své šance na zajištění financování pro váš inovativní výzkum. Podrobnější pokyny naleznete v úplné šabloně návrhu a pokynech uvedených na portálu financování a výběrových řízení. Šablona návrhu Část B: Technický popis NÁZEV NÁVRHU [Tento dokument je označen. Neodstraňujte značky; jsou potřebné pro zpracování.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excelence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Dlouhodobá vize #@PRJ-OBJ-PO@# Popište svou vizi radikálně nové technologie , k čemuž by projekt dlouhodobě přispěl. 1.2 Průlom v oblasti vědy k technice Popište konkrétně průlom projektu v oblasti vědy k technice. Diskutujte o novosti a ambicích navrhovaného průlomu s ohledem na stav techniky. Popište přínos průlomu vědy směrem k technologii k realizaci předpokládané technologie. 1.3 Cíle Popište cíle vámi navrhované práce. Vysvětlete, jak jsou konkrétní, věrohodné, měřitelné, ověřitelné a reálně dosažitelné během trvání projektu. Popište celkovou metodologii, včetně konceptů, modelů a předpokladů, o které se opírá vaše práce. Vysvětlete jeho vhodnost pro řešení vědeckých a technologických nejistot a jak umožňuje alternativní směry a možnosti. 1.4 Interdisciplinarita Popište navrhovaný interdisciplinární přístup využívající příspěvky z různých vědeckých a technologických oborů. Vysvětlete, do jaké míry spojení oborů přináší nové vědecké spolupráce a jak přispívá k dosažení navrhovaného průlomu. 2. Dopad #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Dlouhodobý dopad Popište potenciální transformační pozitivní účinky, které by předpokládaná nová technologie měla na naši ekonomiku, životní prostředí a společnost. 2.2 Inovační potenciál Popište potenciál předpokládané nové technologie pro vytváření převratných inovací v budoucnosti a… Přečtěte si více

Přehled EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator: Rozdíly a očekávání TRL

European Innovation Council (EIC) v rámci Horizon Europe nabízí tři různé programy na podporu celého životního cyklu inovace: EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator. Každý program se zaměřuje na různé fáze technologického vývoje a poskytuje na míru šité financování a podporu, aby se průlomové inovace dostaly na trh. Tento přehled vysvětluje rozdíly mezi těmito programy, jejich specifické požadavky a způsob jejich propojení prostřednictvím jejich očekávání úrovně technologické připravenosti (TRL). Programy EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator jsou důmyslně navrženy tak, aby poskytovaly komplexní podporu v průběhu celého životního cyklu inovace a umožnily společnostem těžit z nepřetržitého poskytování grantů od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podporuje rané fáze vysoce rizikového výzkumu za účelem prozkoumání nových nápadů. a dosáhnout proof of concept (TRL 1-4). Úspěšné projekty Pathfinder pak mohou postoupit do EIC Transition, což pomáhá ověřit a prokázat proveditelnost těchto technologií v příslušných prostředích (TRL 3-6), čímž překlenuje propast mezi výzkumem a připraveností na trh. A konečně, EIC Accelerator nabízí cílenou podporu pro inovace připravené na trh (TRL 5-9), poskytuje jak granty, tak kapitálové investice, které pomáhají společnostem komercializovat jejich produkty, škálovat jejich operace a narušovat stávající trhy. Tento bezproblémový vývoj zajišťuje, že inovativní společnosti mohou nepřetržitě vyvíjet své technologie od počátečního konceptu až po plné nasazení na trh, přičemž v každé kritické fázi využívají komplexní mechanismy financování a podpory EIC. EIC Pathfinder Účel EIC Pathfinder podporuje vizionářský výzkum a zkoumání odvážných nápadů k vytvoření průlomových technologií. Zaměřuje se na výzkum v rané fázi, aby položil základy pro transformativní inovace. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Podporuje vysoce rizikové výzkumné projekty s vysokým ziskem, které zkoumají nové technologické možnosti. TRL Focus: Primárně se zaměřuje na TRL 1 až TRL 4. TRL 1: Dodržované základní principy. TRL 2: Formulován technologický koncept. TRL 3: Experimentální důkaz konceptu. TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři. Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro konsorcia nejméně tří nezávislých právních subjektů z různých členských států nebo přidružených zemí. Mohou se také přihlásit jednotlivé subjekty, jako jsou high-tech MSP a výzkumné organizace. Návrh: Musí nastínit vizionářský, vysoce rizikový výzkumný projekt se silným potenciálem pro vědecký a technologický průlom. Výše finančního grantu: Až 3 miliony EUR pro Pathfinder Open, až 4 miliony EUR pro Pathfinder Challenges. Míra financování: 100% způsobilých nákladů. EIC Transition Účel Cílem EIC Transition je překlenout propast mezi výzkumem v rané fázi a připraveností trhu. Zaměřuje se na zrání a ověřování technologií vyvinutých v rámci EIC Pathfinder a dalších projektů financovaných EU. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Podporuje činnosti k ověření a demonstraci proveditelnosti nových technologií v prostředích relevantních pro aplikace. TRL Focus: Cílí na TRL 3 až TRL 6. Počáteční TRL: TRL 3 (experimentální důkaz koncepce) nebo TRL 4 (Technologie ověřená v laboratoři). Končící TRL: TRL 5 (Technologie ověřená v příslušném prostředí) až TRL 6 (Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí). Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro jednotlivé subjekty (MSP, spin-off, startupy, výzkumné organizace, univerzity) nebo konsorcia (2–5 subjektů) z členských států nebo přidružených zemí. Návrh: Musí vycházet z výsledků předchozích projektů EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) nebo jiných projektů financovaných EU. Návrhy by měly obsahovat podrobný pracovní plán pro ověřování technologie a rozvoj podnikání. Financování Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR, v odůvodněných případech jsou možné i vyšší částky. Míra financování: 100% způsobilých nákladů. EIC Accelerator Účel EIC Accelerator podporuje jednotlivé malé a střední podniky, včetně startupů a spin-offů, aby vyvíjely a rozšiřovaly vysoce účinné inovace s potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit ty stávající. Klíčové vlastnosti Rozsah financování: Poskytuje jak grantové financování, tak kapitálové investice, aby pomohl malým a středním podnikům uvést své inovace na trh. TRL Focus: Cílí na TRL 5 až TRL 9. Počáteční TRL: TRL 5 (Technologie ověřená v příslušném prostředí) nebo TRL 6 (Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí). Končící TRL: TRL 8 (Systém kompletní a kvalifikovaný) až TRL 9 (Aktuální systém ověřený v provozním prostředí). Požadavky Způsobilost: Otevřeno pro jednotlivé MSP z členských států nebo přidružených zemí. O blended finance (grant + equity) mohou požádat také společnosti se střední tržní kapitalizací (společnosti do 500 zaměstnanců). Návrh: Musí představovat inovaci s vysokým potenciálem se silným obchodním případem a jasným tržním potenciálem. Návrhy by měly obsahovat plán komercializace a škálování. Financování Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR pro podporu pouze z grantu, s dodatečnými kapitálovými investicemi až do výše 15 milionů EUR. Míra financování: 70% způsobilých nákladů na grantovou složku, kapitálová složka určená na základě investičních potřeb. Propojení programů prostřednictvím očekávání TRL Od raného výzkumu k připravenosti na trh Tři programy EIC jsou navrženy tak, aby podporovaly celý životní cyklus inovací, od počátečního výzkumu po vstup na trh: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Zaměřuje se na základní výzkum a experimentální důkazy. koncepce, pokládající vědecký a technologický základ pro budoucí inovace. EIC Transition (TRL 3-6): Překlenuje propast mezi průzkumným výzkumem a připraveností na trh ověřováním a demonstrací technologií v příslušných prostředích. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podporuje vývoj, komercializaci a škálování inovací připravených na trh a pomáhá malým a středním podnikům uvést jejich produkty na trh. Bezproblémová progrese EIC Pathfinder až EIC Transition: Projekty, které dosáhnou úspěšného ověření konceptu a laboratorního ověření podle EIC Pathfinder, mohou postoupit na EIC Transition pro další ověření a předvedení v příslušných prostředích. EIC Transition až EIC Accelerator: Jakmile jsou technologie ověřeny a předvedeny v příslušných prostředích, mohou přejít na EIC Accelerator pro konečný vývoj, vstup na trh a škálování. Shrnutí EIC Pathfinder: Výzkum v rané fázi (TRL 1-4), vizionářské a vysoce rizikové projekty. EIC Transition: Přemosťování výzkumu a trhu (TRL 3-6), ověřování technologie a demonstrace. EIC Accelerator: Připravenost a škálování trhu (TRL 5-9), podpora komercializace pro malé a střední podniky. Pochopením odlišných rolí a očekávání TRL každého programu EIC mohou inovátoři strategicky naplánovat cestu vývoje svého projektu a zajistit hladký postup od průkopnického výzkumu k úspěšnému uvedení na trh.

Překlenutí propasti: Vysvětlení grantového programu EIC Transition

Přechodný program European Innovation Council (EIC) je kritickou součástí rámce Horizon Europe, který má překlenout propast mezi výzkumem v rané fázi a inovacemi připravenými na trh. Tento program se konkrétně zaměřuje na pokrok a zrání slibných technologií vyvinutých v rámci projektů EIC Pathfinder a dalších výzkumných iniciativ financovaných EU. Poskytováním finančních prostředků a podpory pomáhá EIC Transition ověřovat a demonstrovat životaschopnost těchto technologií v aplikacích v reálném světě, což usnadňuje jejich cestu ke komercializaci a společenskému dopadu. Cíle programu EIC Transition Program EIC Transition si klade za cíl: Ověřovat technologie: Podporovat projekty při prokazování proveditelnosti a robustnosti nových technologií v prostředích relevantních pro aplikaci. Vypracujte obchodní plány: Pomozte při vytváření komplexních obchodních plánů, které nastiňují komerční potenciál a tržní strategii pro technologii. Snížení tržních rizik: Snižte technická a obchodní rizika spojená s uváděním nových technologií na trh. Podporovat inovace: Podporovat vývoj inovativních řešení, která mohou řešit významné společenské a ekonomické výzvy. Kritéria způsobilosti Kdo se může přihlásit? Program EIC Transition je otevřen: Samostatným subjektům: jako jsou malé a střední podniky (SME), spin-off, startupy, výzkumné organizace a univerzity. Konsorcia: Skládající se z minimálně dvou a maximálně pěti nezávislých právních subjektů z různých členských států nebo přidružených zemí. Specifické požadavky Zdroj výsledků: Projekty musí vycházet z výsledků projektů EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) nebo jiných výzkumných iniciativ financovaných EU. Stupeň vývoje: Technologie by měly být na začátku projektu na úrovni TRL (Technology Readiness Level) mezi 3 a 4, s cílem dosáhnout TRL 5 až 6 do konce projektu. Financování a podpora Finanční podpora Program EIC Transition poskytuje významnou finanční podporu úspěšným projektům: Výše grantu: Až 2,5 milionu EUR na projekt, i když v odůvodněných případech lze požadovat i vyšší částky. Míra financování: 100% způsobilých nákladů, které pokrývají výdaje jako personál, vybavení, spotřební materiál a subdodávky. Další podpora Kromě finanční podpory nabízí EIC Transition: Služby pro urychlení podnikání: Služby šité na míru včetně koučování, mentoringu a příležitostí pro vytváření sítí s lídry v oboru, investory a ekosystémovými partnery. Přístup k odborným znalostem: Pokyny od programových manažerů EIC a přístup ke skupině externích odborníků na podporu procesu zrání technologie. Proces podání návrhu žádosti Žadatelé musí předložit své návrhy prostřednictvím portálu EU pro financování a výběrové řízení. Návrhy by měly poskytovat podrobné informace o: Technologie a inovace: Popis technologie, její novost a konkrétní inovace, kterou představuje. Pracovní plán: Komplexní plán nastiňující cíle projektu, metodologii, milníky, výstupy a strategie řízení rizik. Tržní potenciál: Analýza tržního potenciálu, včetně cílových trhů, konkurenčního prostředí a strategie komercializace. Schopnosti konsorcia: Důkaz o schopnosti konsorcia úspěšně realizovat projekt, včetně odborných znalostí, zdrojů a předchozích zkušeností. Kritéria hodnocení Návrhy jsou hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: Excelence: Inovace: Novost a průkopnická povaha technologie. Vědecké a technologické přednosti: Přiměřenost navržené metodologie a technologického přístupu. Dopad: Tržní potenciál: Potenciál pro komercializaci a uplatnění na trhu. Společenské a ekonomické přínosy: Předpokládané přínosy pro společnost a ekonomiku. Kvalita a účinnost implementace: Pracovní plán: Jasnost, soudržnost a účinnost pracovního plánu. Kompetence konsorcia: Schopnosti a odbornost členů konsorcia. Proces hodnocení Proces hodnocení zahrnuje několik fází: Dálkové hodnocení: Návrhy jsou nejprve hodnoceny na dálku nezávislými odborníky na základě výše uvedených kritérií. Konsensuální setkání: Hodnotitelé diskutují a dohodnou se na skóre a komentářích pro každý návrh. Pohovory: Nejlépe hodnocené návrhy mohou být pozvány k pohovoru s hodnotící porotou, v níž jsou odborníci a potenciální investoři. Klíčové výhody EIC Transition přemostění údolí smrti Program EIC Transition se zabývá takzvaným „údolím smrti“, kritickou fází, kdy se mnoha slibným technologiím nedaří dosáhnout komercializace kvůli nedostatku financí a podpory. Poskytováním finančních zdrojů a odborného vedení pomáhá EIC Transition projektům překonat tuto překážku a přiblížit se připravenosti na trh. Urychlení inovací Tím, že se EIC Transition zaměřuje jak na technologické ověřování, tak na rozvoj podnikání, urychluje inovační proces. Tento duální přístup zajišťuje, že projekty jsou nejen technicky proveditelné, ale také komerčně životaschopné, což zvyšuje jejich šance na úspěch na trhu. Posílení evropské konkurenceschopnosti EIC Transition hraje zásadní roli při zvyšování konkurenceschopnosti evropských technologií a společností na globální scéně. Podporou inovací s vysokým potenciálem program přispívá k vývoji špičkových řešení, která mohou řešit globální výzvy a řídit ekonomický růst. Příběhy úspěšných Několik projektů financovaných v rámci programu EIC Transition učinilo významný pokrok směrem ke komercializaci. Mezi pozoruhodné příklady patří: Projekt A: Přelomová technologie pro udržitelné skladování energie, která úspěšně ověřila svůj prototyp a přilákala značné investice do dalšího vývoje. Projekt B: Inovativní zdravotnické zařízení, které zlepšilo výsledky pacientů a zajistilo partnerství s předními poskytovateli zdravotní péče pro vstup na trh. Projekt C: Nový materiál s vynikajícími vlastnostmi pro průmyslové aplikace, který prokázal svou proveditelnost a škálovatelnost, což vedlo k obchodním dohodám s hlavními průmyslovými hráči. Závěr Program EIC Transition je klíčovou iniciativou navrženou na podporu zrání a komercializace průlomových technologií. Tím, že program poskytuje značné finanční prostředky, odborné poradenství a podporu podnikání, pomáhá překlenout propast mezi výzkumem a trhem a zajišťuje, že inovace s vysokým potenciálem mohou mít hmatatelný dopad na společnost a ekonomiku. Výzkumní pracovníci, inovátoři a podnikatelé se vyzývají, aby využili této příležitosti k uvedení svých technologií na trh a přispěli k pokroku evropských inovací. Orientace v hodnotících kritériích EIC Transition: Komplexní průvodce Úvod Program European Innovation Council (EIC) Transition Program je navržen tak, aby pomohl slibným technologiím při přechodu z rané fáze výzkumu k inovacím připraveným na trh. Kritickým aspektem programu EIC Transition je proces hodnocení, který přísně posuzuje návrhy, aby bylo zajištěno, že financování obdrží pouze ty nejslibnější a nejpůsobivější projekty. Pochopení hodnotících kritérií je pro žadatele zásadní, aby mohli své návrhy efektivně sladit a maximalizovat své šance na úspěch. Tento článek poskytuje podrobný přehled hodnotících kritérií EIC Transition a nabízí pohled na to, co hodnotitelé v návrzích hledají a jak mohou žadatelé tato očekávání nejlépe splnit. Přehled procesu hodnocení Proces hodnocení … Přečtěte si více

Orientace v kritériích hodnocení EIC Pathfinder: Komplexní průvodce

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je vlajkový program v rámci Horizon Europe, navržený na podporu vysoce rizikových výzkumných projektů s vysokou odměnou zaměřených na vývoj průlomových technologií. Pochopení hodnotících kritérií pro návrhy EIC Pathfinder je zásadní pro žadatele, kteří hledají financování. Tento článek poskytuje podrobný přehled hodnotících kritérií EIC Pathfinder a nabízí pohled na to, co hodnotitelé v návrzích hledají a jak mohou žadatelé sladit své projekty, aby tato očekávání splnili. Přehled procesu hodnocení Proces hodnocení návrhů EIC Pathfinder je přísný a zahrnuje několik fází. Návrhy posuzují nezávislí odborní hodnotitelé na základě tří hlavních kritérií: Excelence, Dopad a Kvalita a účinnost implementace. Každé kritérium má specifická dílčí kritéria, která poskytují strukturovaný rámec pro hodnocení. Etapy hodnocení Individuální hodnocení: Každý návrh je nejprve individuálně hodnocen minimálně čtyřmi odbornými hodnotiteli. Konsensuální skupina: Hodnotitelé diskutují o svých individuálních hodnoceních a dosáhnou konsensu ohledně skóre a komentářů. Panelová kontrola: Panel hodnotitelů přezkoumává zprávy o konsenzu a dokončuje hodnocení. Podrobná hodnotící kritéria 1. Excelence Kritérium excelence posuzuje vědeckou a technologickou kvalitu návrhu. Je to nejvíce vážené kritérium, které odráží zaměření EIC Pathfinder na převratný výzkum. Dílčí kritéria: Dlouhodobá vize: Klíčová otázka: Jak přesvědčivá je vize radikálně nové technologie? Očekávání: Návrhy by měly formulovat jasnou a ambiciózní vizi nové technologie, která může transformovat ekonomiku a společnost. Průlom ve vědě směrem k technologii: Klíčová otázka: Jak konkrétní, neotřelý a ambiciózní je navrhovaný průlom? Očekávání: Navrhovaný výzkum by měl představovat významný pokrok oproti současným technologiím s potenciálem velkého vědeckého průlomu. Cíle: Klíčová otázka: Jak konkrétní a věrohodné jsou cíle? Očekávání: Cíle by měly být jasně definované, dosažitelné a v souladu s celkovou vizí. Výzkumný přístup by měl být vysoce rizikový/vysoký zisk. Interdisciplinarita: klíčová otázka: Jak relevantní je interdisciplinární přístup? Očekávání: Návrhy by měly prokázat dobře integrovaný mezioborový přístup, který spojuje odborné znalosti z různých oblastí, aby bylo dosaženo průlomu. 2. Dopad Kritérium dopadu hodnotí potenciál navrhované technologie vytvářet významné ekonomické, společenské a environmentální přínosy. Dílčí kritéria: Dlouhodobý dopad: Klíčová otázka: Jak významné jsou potenciální transformační efekty? Očekávání: Předpokládaná technologie by měla mít potenciál vytvořit nové trhy, zlepšit kvalitu života nebo řešit globální výzvy. Inovační potenciál: Klíčová otázka: Do jaké míry má technologie potenciál pro převratné inovace? Očekávání: Návrhy by měly nastínit jasnou cestu k inovaci, včetně opatření na ochranu a využívání duševního vlastnictví. Komunikace a šíření: klíčová otázka: Jak vhodná jsou opatření k maximalizaci očekávaných výsledků a dopadů? Očekávání: Návrhy by měly obsahovat důkladný plán šíření výsledků a zvyšování povědomí o potenciálu projektu. 3. Kvalita a efektivita realizace Toto kritérium hodnotí proveditelnost projektového záměru a schopnost konsorcia dodat navrhovaný výzkum. Dílčí kritéria: Pracovní plán: Klíčová otázka: Jak koherentní a efektivní jsou pracovní plán a opatření ke zmírnění rizik? Očekávání: Pracovní plán by měl být podrobný a dobře strukturovaný, s jasně definovanými úkoly, výstupy, milníky a časovými osami. Měly by být zavedeny strategie řízení rizik. Přidělování zdrojů: Klíčová otázka: Jak vhodné a efektivní je přidělování zdrojů? Očekávání: Zdroje, včetně rozpočtu a personálu, by měly být vhodně alokovány, aby byl zajištěn úspěch projektu. Kvalita konsorcia: klíčová otázka: Do jaké míry má konsorcium potřebnou kapacitu a odbornost? Očekávání: Konsorcium by se mělo skládat z vysoce kvalitních, doplňujících se partnerů s prokázanými odbornými znalostmi a schopnostmi provádět navrhovaný výzkum. Bodování a prahové hodnoty Každé dílčí kritérium je hodnoceno na stupnici od 0 do 5: 0: Návrh nesplňuje kritérium nebo jej nelze posoudit z důvodu chybějících nebo neúplných informací. 1 (Nízká): Kritérium je nedostatečně zohledněno nebo existují závažné inherentní nedostatky. 2 (Spravedlivý): Návrh se obecně zabývá kritériem, má však významné nedostatky. 3 (Dobrý): Návrh řeší kritérium dobře, má však řadu nedostatků. 4 (velmi dobře): Návrh se kritériu velmi dobře věnuje, je zde však malý počet nedostatků. 5 (Výborně): Návrh úspěšně řeší všechny relevantní aspekty kritéria. Případné nedostatky jsou drobné. Prahové hodnoty Excelence: Minimální práh 4/5 Dopad: Minimální práh 3,5/5 Kvalita a účinnost implementace: Minimální práh 3/5 Návrhy musí tyto prahové hodnoty splnit nebo překročit, aby mohly být zváženy pro financování. Tipy pro žadatele Jasnost a vize: Jasně formulujte svou dlouhodobou vizi a to, jak váš projekt představuje významný pokrok v technologii. Interdisciplinární přístup: Zdůrazněte interdisciplinární povahu vašeho konsorcia a to, jak projekt zlepšuje. Cesta dopadu: Poskytněte podrobnou cestu dopadu, včetně plánů ochrany duševního vlastnictví, využívání a šíření. Podrobný pracovní plán: Zajistěte, aby byl váš pracovní plán podrobný, s jasnými úkoly, výstupy, milníky a strategiemi pro zmírnění rizik. Přidělování zdrojů: Zdůvodněte přidělování zdrojů a prokažte, že vaše konsorcium má nezbytnou odbornost a kapacitu. Závěr Hodnotící kritéria EIC Pathfinder jsou navržena tak, aby identifikovala projekty s nejvyšším potenciálem průlomových inovací a významným dopadem. Pochopením a sladěním se s těmito kritérii mohou žadatelé zlepšit své návrhy a zvýšit své šance na zajištění financování. EIC Pathfinder nabízí jedinečnou příležitost proměnit vizionářské myšlenky ve skutečnost a pohánět vědecký a technologický pokrok ve prospěch společnosti.

Pochopení požadavků a očekávání TRL pro EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je klíčová iniciativa v rámci programu Horizon Europe, navržená na podporu vysoce rizikového a vysoce ziskového výzkumu zaměřeného na vývoj převratných technologií. Kritickým aspektem EIC Pathfinder je rámec Technology Readiness Level (TRL), který poskytuje systematickou metriku pro posouzení vyspělosti konkrétní technologie. Tento článek se ponoří do požadavků a očekávání TRL pro projekty v rámci EIC Pathfinder a poskytuje komplexní průvodce pro žadatele. Co je TRL? Úrovně připravenosti technologie (TRL) jsou stupnice od 1 do 9, která se používá k měření vyspělosti technologie. Tato stupnice, původně vyvinutá NASA, je nyní široce přijímána organizacemi, včetně Evropské komise, k hodnocení vývojových fází technologických inovací. Zde je stručný přehled stupnice TRL: TRL 1: Základní principy dodržované TRL 2: Koncept technologie formulovaný TRL 3: Experimentální důkaz konceptu TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři TRL 5: Technologie ověřená v relevantním prostředí TRL 6: Technologie demonstrována v relevantních prostředí TRL 7: Demonstrace prototypu systému v operačním prostředí TRL 8: Systém kompletní a kvalifikovaný TRL 9: Skutečný systém ověřený v operačním prostředí Požadavky TRL pro EIC Pathfinder EIC Pathfinder se zaměřuje především na rané fáze vývoje technologie, typicky v rozsahu od TRL 1 do TRL 4 EIC Pathfinder se zaměřuje na podporu počátečního vývoje převratných technologií, přičemž projekty obvykle začínají na úrovních technologické připravenosti (TRL) 1 až 2, kde jsou dodržovány základní principy a formulovány technologické koncepty. Očekávaná koncová TRL pro projekty Pathfinder je obecně mezi TRL 3 a TRL 4. Na TRL 3 projekty dosáhnou experimentálního důkazu konceptu, který demonstruje počáteční proveditelnost prostřednictvím laboratorních experimentů. V TRL 4 je technologie ověřena v laboratorním prostředí a předvádí schopnost fungovat podle očekávání za kontrolovaných podmínek. Tento vývoj má za cíl vytvořit solidní vědecký a technický základ pro budoucí pokrok a potenciální komercializaci. Očekávání v každé fázi TRL pod Pathfinderem jsou následující: TRL 1: Dodržované základní principy V této počáteční fázi jsou pozorovány základní principy nové technologie. Výzkum je primárně teoretický a zaměřuje se na základní vědecké principy, které by mohly být základem budoucích technologických aplikací. Očekávání: Jasná artikulace dodržovaných základních principů. Běžnými výstupy jsou publikace ve vědeckých časopisech nebo prezentace na konferencích. TRL 2: Technologický koncept formulovaný V TRL 2 se zaměření přesouvá na definování technologického konceptu. To zahrnuje hypotetizaci potenciálních aplikací na základě pozorovaných principů a identifikaci nezbytných vědeckých a technických znalostí potřebných k postupu. Očekávání: Formulace jasné a věrohodné technologické koncepce. Očekávají se podrobné teoretické modely a počáteční studie proveditelnosti. TRL 3: Experimentální důkaz konceptu TRL 3 zahrnuje experimentální ověření konceptu technologie. Provádějí se počáteční experimenty a laboratorní studie, aby se prokázalo, že tento koncept je proveditelný. Očekávání: Experimentální data ukazující důkaz konceptu. Ukázka, že teoretické modely fungují za řízených podmínek. TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři V této fázi prochází technologie přísnějším testováním v laboratorním prostředí. Cílem je ověřit funkčnost a výkon technologie oproti očekávaným výsledkům. Očekávání: Výsledky experimentální validace. Vývoj prototypů nebo modelů, které demonstrují schopnosti technologie v laboratorním prostředí. Očekávání od projektů EIC Pathfinder Očekává se, že projekty financované v rámci EIC Pathfinder posunou hranice současných znalostí a technologií. Zde je rozpis očekávání pro projekty v každé fázi TRL: Výzkum v rané fázi (TRL 1-2) Inovace: Projekty by měly navrhovat inovativní a originální nápady, které zpochybňují stávající paradigmata a mají potenciál vést k velkým vědeckým a technologickým průlomům. Vědecká dokonalost: Vysoce kvalitní a pečlivý výzkum je nezbytný. Projekty by měly mít za cíl publikovat ve špičkových vědeckých časopisech a prezentovat se na předních konferencích. Interdisciplinární spolupráce: EIC Pathfinder podporuje spolupráci napříč různými vědeckými disciplínami, aby podpořila nové perspektivy a přístupy. Proof of Concept (TRL 3) Proveditelnost: Projekty by měly mít za cíl demonstrovat proveditelnost technologického konceptu prostřednictvím experimentálního důkazu konceptu. To zahrnuje vývoj a testování počátečních prototypů nebo modelů. Dokumentace: Rozhodující je podrobná dokumentace experimentálních postupů a výsledků. To zahrnuje sběr dat, analýzu a interpretaci. Duševní vlastnictví: Zvažování strategií ochrany duševního vlastnictví (IP). Projekty by měly prozkoumat patentování nebo jiné formy ochrany duševního vlastnictví, kde je to vhodné. Validace v laboratoři (TRL 4) Přísné testování: Projekty by měly provádět přísné testování a validaci technologie v kontrolovaném laboratorním prostředí. To zahrnuje zátěžové testování, hodnocení výkonu a hodnocení spolehlivosti. Vývoj prototypů: Vývoj propracovanějších prototypů, které lze použít pro další testování a ověřování. Cesta ke komercializaci: Projekty by měly začít zkoumat potenciální cesty ke komercializaci, včetně analýzy trhu, potenciálních partnerství a možností financování dalšího rozvoje. Podpora a zdroje EIC Pathfinder poskytuje významnou podporu a zdroje, které pomáhají projektům dosáhnout jejich milníků TRL. To zahrnuje: Financování: Granty až do výše 3 milionů EUR na EIC Pathfinder Open a až 4 miliony EUR na výzvy EIC Pathfinder. V odůvodněných případech lze požadovat vyšší částky. Business Acceleration Services: Přístup k široké škále služeb včetně koučování, mentoringu a příležitostí k vytváření sítí, které pomohou projektům postupovat od výzkumu ke komercializaci. Programoví manažeři EIC: Specializovaní programoví manažeři poskytují poradenství a podporu během celého životního cyklu projektu a pomáhají nasměrovat projekty k úspěšným výsledkům. Závěr EIC Pathfinder je zásadní iniciativa zaměřená na podporu průkopnického výzkumu a inovací v celé Evropě. Tím, že se EIC Pathfinder zaměřuje na rané fáze vývoje technologií a poskytuje podstatnou podporu a zdroje, pomáhá transformovat vizionářské nápady do hmatatelných technologií. Pochopení požadavků a očekávání TRL je zásadní pro žadatele, aby sladili své projekty s cíli EIC Pathfinder, což v konečném důsledku přispívá k pokroku vědy a techniky ve prospěch společnosti.

Komplexní průvodce programem grantového financování EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je klíčovou iniciativou v rámci programu Horizon Europe, jejímž cílem je podpora pokročilého výzkumu s cílem vytvořit vědeckou základnu pro průlomové technologie. EIC Pathfinder podporuje ambiciózní projekty, které posouvají hranice vědy a technologie a pokládají základy pro inovace, které mohou transformovat trhy a řešit globální výzvy. Tento článek poskytuje podrobný přehled o EIC Pathfinder, jeho cílech, možnostech financování, procesu podávání žádostí a hodnotících kritériích. Přehled EIC Pathfinder Cíle EIC Pathfinder EIC Pathfinder je navržen tak, aby podporoval nejranější fáze vědeckého, technologického nebo hluboce technologického výzkumu a vývoje. Jeho hlavní cíle jsou: Rozvoj vědeckých základů: Podporovat průlomové technologie, které mohou narušit stávající trhy nebo vytvořit nové. Výzkum s vysokým rizikem/vysokým ziskem: Podpora projektů, které zahrnují značné riziko, ale mají potenciál pro významné odměny. Interdisciplinární spolupráce: Podpora spolupráce napříč různými vědeckými a technologickými obory za účelem dosažení inovativních průlomů. Klíčové komponenty EIC Pathfinder EIC Pathfinder je rozdělen do dvou hlavních komponent: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open poskytuje podporu pro projekty v jakékoli oblasti vědy, technologie nebo aplikace bez předem definovaných tematických priorit. Zaměřuje se na ranou fázi vývoje budoucích technologií a klade důraz na vysoce rizikový a vysoce ziskový přelomový výzkum v oblasti vědy k technologii. Mezi klíčové vlastnosti patří: Ambiciózní vize: Projekty by měly mít dlouhodobou vizi pro radikálně novou technologii s transformačním potenciálem. Vědecký průlom: Návrhy by měly nastínit konkrétní, neotřelý a ambiciózní průlom vědy směrem k technologii. Přístup s vysokým rizikem/vysokým ziskem: Výzkumný přístup by měl být inovativní a potenciálně riskantní a měl by usilovat o významný pokrok. Výzvy EIC Pathfinder Výzvy EIC Pathfinder se zaměřují na předem definované tematické oblasti se specifickými cíli. Tyto výzvy mají za cíl vytvořit ucelená portfolia projektů, které společně dosahují požadovaných výsledků. Na každou výzvu dohlíží specializovaný programový manažer, který vede projekty ke společným cílům. Mezi klíčové vlastnosti patří: Specifické cíle: Každá výzva má definované cíle a očekávané výsledky. Portfoliový přístup: Od projektů v rámci výzvy se očekává, že budou interagovat a spolupracovat a vzájemně využívat své silné stránky. Specializovaní programoví manažeři: Programoví manažeři hrají proaktivní roli při řízení projektů směrem k úspěšným výsledkům. Financování a podpora EIC Pathfinder nabízí významné financování a podporu vybraným projektům. Financování je poskytováno prostřednictvím grantů na výzkumné a inovační akce. Klíčové podrobnosti jsou: Rozpočet: Celkový orientační rozpočet pro EIC Pathfinder Open je 136 milionů EUR, zatímco rozpočet pro EIC Pathfinder Challenges je 120 milionů EUR. Výše grantu: Pro EIC Pathfinder Open jsou typické granty až do výše 3 milionů EUR, i když lze v odůvodněných případech požadovat i vyšší částky. U výzev EIC Pathfinder mohou granty činit až 4 miliony EUR. Míra financování: Míra financování je 1001 TP18T způsobilých nákladů. Kromě finanční podpory získají úspěšní žadatelé přístup k široké škále služeb pro urychlení podnikání, včetně koučování, mentoringu a příležitostí k vytváření sítí. Proces podání žádosti Proces podání žádosti o EIC Pathfinder zahrnuje několik kroků: Předložení návrhu: Návrhy musí být předloženy prostřednictvím portálu EU pro financování a výběrové řízení. Kontrola přijatelnosti a způsobilosti: U návrhů se kontroluje, zda splňují kritéria způsobilosti. Hodnocení: Návrhy jsou hodnoceny odbornými hodnotiteli na základě předem definovaných kritérií. Rozhodnutí o financování: Konečné rozhodnutí o financování je učiněno na základě výsledků hodnocení. Kritéria způsobilosti Požadavky na konsorcium: V případě projektů spolupráce musí konsorcium zahrnovat alespoň tři nezávislé právnické osoby z různých členských států nebo přidružených zemí. Projekty s jedním příjemcem: V určitých případech se mohou přihlásit jednotlivé subjekty, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumné organizace. Hodnotící kritéria Návrhy jsou hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: Excelence: Včetně novosti a ambicí vize, solidnosti přístupu a interdisciplinární povahy projektu. Dopad: Posouzení potenciálních transformačních účinků, inovačního potenciálu a opatření pro šíření a využívání výsledků. Realizace: Hodnocení kvality a efektivity pracovního plánu, alokace zdrojů a schopnosti konsorcia. Výzvy EIC Pathfinder pro rok 2024 Pracovní program pro rok 2024 zahrnuje několik konkrétních výzev v rámci EIC Pathfinder. Tyto výzvy se zaměřují na strategické oblasti zájmu Evropské unie, jako jsou: Zařízení Solar-to-X: Vývoj obnovitelných paliv, chemikálií a materiálů jako cest ke zmírnění změny klimatu. Cement a beton jako jímky uhlíku: Inovativní materiály pro absorpci oxidu uhličitého. Přírodou inspirované alternativy pro balení potravin: Vytváření udržitelných obalových řešení. Nanoelektronika pro energeticky účinná inteligentní zařízení: Pokrok v energeticky účinných technologiích. Ochrana vesmírné infrastruktury EU: Posílení odolnosti a udržitelnosti vesmírných operací. Závěr EIC Pathfinder je klíčovou iniciativou v rámci programu Horizon Europe, která podněcuje pokročilý výzkum k vývoji průlomových technologií. Podporou vysoce rizikových/vysoce ziskových projektů se značným financováním a komplexními podpůrnými službami se EIC Pathfinder zaměřuje na podporu inovací, které mohou transformovat trhy, řešit globální výzvy a postavit Evropu jako lídra v oblasti špičkových technologií. Výzkumní pracovníci, začínající podniky, malé a střední podniky a inovátoři se vyzývají, aby využili této příležitosti k posunutí hranic vědy a techniky a významně ovlivnili budoucnost. Výzvy EIC Pathfinder odemykání budoucnosti obnovitelné energie: Výzva EIC Pathfinder o „zařízeních Solar-to-X“ V době, kdy změna klimatu představuje významnou hrozbu pro globální ekosystémy a ekonomiky, zaujal European Innovation Council (EIC) proaktivní postoj se svým Pathfinderem. Výzva na téma „Zařízení Solar-to-X“. Tato iniciativa v rámci pracovního programu EIC 2024 se snaží urychlit vývoj převratných technologií, které přeměňují sluneční energii na různé užitečné formy, jako jsou obnovitelná paliva, chemikálie a materiály. Řešením této výzvy se EIC zaměřuje na zmírnění dopadů změny klimatu a podporu udržitelných průmyslových procesů, čímž přispívá k cílům zelené transformace Evropské unie. Vize a cíle Výzva „Solar-to-X Devices“ je poháněna vizionářským přístupem k využití solární energie nad rámec výroby elektřiny. Předpokládá přeměnu sluneční energie na všestranné a skladovatelné formy energie a materiálů, které lze využít v různých aplikacích. Mezi hlavní cíle této výzvy patří: Decentralizovaná výroba z obnovitelných zdrojů: Vývoj technologií, které umožňují místní a decentralizovanou výrobu obnovitelných paliv, chemikálií a materiálů. Zmírňování změny klimatu: Snížení emisí skleníkových plynů nahrazením procesů založených na fosilních palivech udržitelnými alternativami poháněnými sluneční energií. Technologické inovace: Posouvání hranic současných solárních technologií k dosažení vyšší účinnosti, hospodárnosti a škálovatelnosti. Rozsah … Přečtěte si více

EIC Accelerator EIC Fund Investment Guidelines Summary and Investment Buckets

Verze: prosinec 2023 Poznámka: Tento článek obsahuje souhrn oficiálních investičních pokynů fondu EIC a obsahuje zjednodušení, která mohou v některých případech změnit zamýšlený význam. Doporučujeme stáhnout a přečíst si oficiální dokument. Úvod Investiční směrnice EIC poskytují potenciálním příjemcům a spoluinvestorům zásadní informace o strategii a podmínkách pro investiční rozhodnutí a rozhodnutí o prodeji fondu EIC. Tato aktualizovaná verze obsahuje definice kvalifikovaných investorů, popisy investičních scénářů a nové doložky o následných investicích a odchodech, což zajišťuje podporu pro začínající podniky s vysokým potenciálem a malé a střední podniky s cílem urychlit růst a přilákat další investory. Tento dokument se vztahuje konkrétně na složku EIC Fund Horizon Europe. Obsah Investiční pravidla 1.1 Investiční omezení 1.2 Investiční cíl 1.3 Investiční strategie 1.4 Investiční proces v podfondu Investiční směrnice 2.1 Fáze rozvoje cílové společnosti 2.2 Typ inovací 2.3 Ochrana evropských zájmů 2.4 Geografický rozsah 2.5 Výjimky 2.6 Velikost investice a kapitál Co. -Investiční scénáře 2.8 Proces due diligence 2.9 Možné finanční nástroje 2.10 Implementace investic 2.11 Zveřejňování informací 2.12 Monitorování a následné investice 2.13 Následné investice 2.14 Mentoři 2.15 Vyloučení Správa duševního vlastnictví Investiční segmenty Příloha 2. 1 Definice investičních segmentů Příloha 1. 1.1 Investiční omezení Podfond podléhá investičním omezením uvedeným v obecné části Memoranda fondu EIC. Tato omezení zajišťují, že podfond funguje v mezích stanovených fondem EIC a udržuje konzistenci a soulad s celkovými cíli. 1.2 Investiční cíl Cílem podfondu je investovat do konečných příjemců fondu EIC, kteří vyvíjejí nebo zavádějí průlomové technologie a převratné inovace vytvářející trh. Cílem oddílu je vyřešit kritickou mezeru ve financování na evropském trhu transferu technologií. Navzdory značnému grantovému financování výzkumných a inovačních projektů v Evropě se jen velmi málo z nich podaří přilákat další investice a dosáhnout komercializace a fáze rozšiřování. 1.3 Investiční strategie K dosažení svého investičního cíle může podfond investovat přímo do majetkových cenných papírů nebo cenných papírů souvisejících s akciemi, včetně přednostních akcií, konvertibilních dluhů, opcí, warrantů nebo podobných cenných papírů. Oddíl poskytuje investiční složku EIC blended finance s výhradou maximální výše investice stanovené Komisí EU. Kandidátské společnosti se hlásí do EIC Accelerator prostřednictvím veřejných výzev k předkládání návrhů zveřejněných komisí EU. EISMEA tyto návrhy vyhodnotí a Evropská komise vybere ty, které budou podpořeny orientační částkou EIC blended finance. Tato podpora může sestávat z kombinace grantu a investice, pouze grantové podpory nebo pouze investiční podpory. V případech, kdy evropské zájmy ve strategických oblastech potřebují ochranu, přijme Fond EIC opatření, jako je získání blokační menšiny, aby se zabránilo vstupu nových investorů z nezpůsobilých zemí. Tento přístup zajišťuje, že investice jsou v souladu se strategickými prioritami a chrání evropské zájmy. 1.4 Proces investování do oddělení Investiční proces zahrnuje několik kroků: Počáteční posouzení: Návrhy vybrané Komisí EU jsou předány externímu správci AIF k počátečnímu posouzení. Kategorizace: Případy jsou na základě posouzení kategorizovány do různých investičních scénářů (Buckets). Due Diligence: Finanční due diligence a kontroly souladu s KYC se provádějí u cílových společností. Diskuse o podmínkách financování: Případné návrhy podmínek financování jsou projednávány s příjemcem a spoluinvestory. Rozhodování: Externí správce AIF rozhoduje o financování operací, schvaluje nebo zamítá operaci. Právní dokumentace: Po schválení jsou připraveny a podepsány právní dokumenty. Monitorování: Externí správce AIF monitoruje investice, včetně vyplácení milníků, výkaznictví a výstupních strategií. 2. Investiční směrnice 2.1 Fáze rozvoje cílové společnosti Mezi způsobilé žadatele v rámci EIC Accelerator patří ziskové, vysoce inovativní malé a střední podniky, začínající podniky, společnosti v rané fázi a malé společnosti se střední kapitalizací z jakéhokoli sektoru, obvykle se silnou složkou duševního vlastnictví. EIC Accelerator si klade za cíl podporovat vysoce rizikové projekty, které ještě nejsou atraktivní pro investory, a tyto projekty zbavit rizik, aby katalyzovaly soukromé investice. 2.2 Typy inovací Oddíl podporuje různé typy inovací, zejména ty, které jsou založeny na hlubokém technologickém nebo radikálním myšlení, a sociální inovace. Deep-tech označuje technologii založenou na špičkových vědeckých pokrocích a objevech, která vyžaduje neustálou interakci s novými nápady a laboratorními výsledky. 2.3 Ochrana evropských zájmů Ve strategických oblastech určených Komisí EU přijme oddíl opatření související s investicemi na ochranu evropských zájmů. To může zahrnovat získání blokační menšiny, investování navzdory potenciálnímu zájmu investorů nebo zajištění evropského vlastnictví duševního vlastnictví a společnosti. 2.4 Geografický rozsah Způsobilé společnosti musí být založeny a působit v členských státech EU nebo v zemích přidružených k kapitálové složce III Pilíře Horizont Evropa. Externí správce AIF může investovat do holdingu nebo mateřské společnosti usazené na těchto územích, pokud splňuje všechna kritéria způsobilosti. 2.5 Výjimky Investice vylučují odvětví neslučitelná s etickým a sociálním základem Horizontu Evropa. Patří sem činnosti související se škodlivými pracovními praktikami, nelegálními produkty, pornografií, obchodem s divokými zvířaty, nebezpečnými materiály, neudržitelnými metodami rybolovu a dalšími, jak je podrobně popsáno v příloze 2. 2.6 Velikost investice a cíle kapitálových podílů Investice podfondu se pohybuje mezi 500 000 a 15 000 000 EUR na společnost zaměřená na menšinové vlastnické podíly obvykle mezi 10% a 20%. Může však získat blokovací podíl na ochranu evropských zájmů. Investice mohou být nižší nebo vyšší, než bylo původně navrženo na základě zjištění due diligence a rozhodnutí Komise EU o udělení grantu. 2.7 Investice/scénáře spoluinvestice Od počátku bude externí správce AIF propojovat potenciální společnosti, do nichž investuje, s investorskou komunitou EIC Accelerator, aby využil příležitostí pro společné investice. Vybraným příjemcům EIC se doporučuje, aby hledali spoluinvestory, přičemž finanční a obchodní due diligence mohou být prováděny společně s těmito investory. Cílem EIC Accelerator je zbavit vybrané operace rizik a přilákat značné dodatečné finanční prostředky na podporu zavádění a rozšiřování inovací. 2.8 Proces due diligence Proces due diligence se zaměřuje na správu, kapitálovou strukturu, obchodní strategii, konkurenci, hodnocení trhu, tvorbu hodnoty, právní formu a jurisdikce. Kontroly dodržování předpisů zahrnují boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu, vyhýbání se daňovým povinnostem a dodržování zásad KYC. Problémy s nedodržením mohou vést k přerušení nebo ukončení podpory EIC. 2.9 Možné finanční nástroje Podfond primárně používá kapitálové nebo kvazikapitálové investice, včetně: Kmenových akcií: Vlastnický podíl v korporaci může být s hlasovacím právem nebo bez hlasovacího práva. Preferované akcie: Hybridní akcie s vlastnostmi podobnými dluhu, obvykle držené fondy rizikového kapitálu. Konvertibilní nástroje: dluhové nástroje… Přečtěte si více

Konečný průvodce krátkým návrhem EIC Accelerator (šablona návrhu EIC Accelerator krok 1)

Odemykání inovací: Šablona návrhu EIC Accelerator Krok 1 – Průvodce pro startupy a malé a střední podniky V dynamickém světě financování startupů představuje akcelerátor European Innovation Council (EIC) přesvědčivou cestu pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME), jak si zajistit značné finanční prostředky. . Šablona návrhu Step 1 je kritickým nástrojem navrženým pro usnadnění přístupu až k 17,5 milionu EUR v blended financing, který zahrnuje jak grantovou, tak kapitálovou složku. Tento článek poskytuje podrobný přehled obsahu a užitečnosti šablony návrhu EIC Accelerator Step 1, která je přizpůsobena tak, aby umožnila startupům a malým a středním podnikům v celé Evropské unii (EU). Podstata šablony návrhu EIC Accelerator Krok 1 Oficiální šablona návrhu: Šablona návrhu Krok 1 slouží jako oficiální plán pro žadatele, pečlivě navržený tak, aby zjednodušil proces podávání žádostí o financování EIC. Zahrnuje základní části, které vyžadují, aby žadatelé stručně formulovali své inovace, obchodní model a potenciální dopad jejich technologie. Tento strukturovaný přístup zajišťuje systematické pokrytí všech kritických aspektů návrhu. Úroveň technologické připravenosti (TRL) Zaměření: Stěžejní částí šablony je důraz na úrovně připravenosti technologie. Žadatelé musí prokázat vyspělost své inovace, což je zásadní pro sladění se s očekáváním EIC ohledně připravenosti trhu a potenciálu pro nasazení. Příprava prezentace a pohovoru: Šablona návrhu je strategicky navržena tak, aby pomohla žadatelům připravit se na následující fáze procesu financování. Podporuje stručnou, ale komplexní prezentaci myšlenek, která tvoří páteř hřiště a připravuje půdu pro proces rozhovoru. Jak šablona umožňuje žadatelům Zjednodušený proces pro žadatele: Poskytnutím jasné struktury šablona demystifikuje proces podávání žádostí a zpřístupňuje jej i nováčkům v prostředí financování EU. Provádí žadatele řadou dobře definovaných kroků a pomáhá jim efektivně prezentovat jejich příběh o inovacích. Navrženo pro velký dopad: Šablona se zaměřuje na inovace s velkým dopadem a vybízí žadatele, aby kriticky přemýšleli o potřebách trhu a jedinečné hodnotové nabídce jejich technologie. Toto zaměření je v souladu s cílem EIC podporovat projekty, které mají potenciál rozšířit se a dosáhnout významného pronikání na trh. Podpora pro širokou škálu inovátorů: Od profesionálních spisovatelů a nezávislých pracovníků až po konzultanty, šablona slouží jako zdroj, který mohou využít různé zúčastněné strany zapojené do procesu psaní grantů. Poskytuje standardizovaný rámec, který zajišťuje konzistenci a kvalitu napříč aplikacemi. Smíšené finanční příležitosti s finančním a strategickým dopadem: Šablona účinně otevírá dveře příležitostem blended financing, které zahrnují grant ve výši 2,5 milionu EUR a až 15 milionů EUR v kapitálovém financování. Tato značná finanční podpora je navržena tak, aby urychlila vývoj a škálování převratných inovací. Statistiky kapitálového financování: U podniků, které jsou potenciálně nebankovní a kde tradiční mechanismy financování zaostávají, je možnost vlastního kapitálu uvedená v šabloně zásadní změnou. Nabízí přímou cestu k významnému financování, které je klíčové pro agresivní růstové a expanzní strategie. Podpora Evropské komise a EIC: Použití oficiální šablony sladí projekty se strategickými prioritami Evropské komise a EIC. Zajišťuje, že návrhy jsou hodnoceny podle kritérií, která odrážejí širší cíle financování inovací EU, čímž se zvyšuje důvěryhodnost a přitažlivost projektů. Závěr Šablona návrhu EIC Accelerator Step 1 není jen dokument; je to strategický nástroj, který může výrazně zvýšit šance na zajištění financování tím, že spojí startupy a malé a střední podniky s kritickými prvky, o které usiluje EIC. Podporuje srozumitelnost, stručnost a zaměření, které jsou nezbytné pro absolvování přísného procesu hodnocení. Využitím této šablony mohou startupy a malé a střední podniky efektivně formulovat své inovační příběhy a prokázat svůj potenciál transformovat průmyslová odvětví a dosáhnout nových výšin na evropském trhu. EIC Accelerator Krok 1 Šablona návrhu krátkého návrhu 1. Popis společnosti Příběh založení Počátek společnosti se datuje k datu jejího založení, což zdůrazňuje její počátky jako odštěpení od významného výzkumného ústavu. Tento příběh podrobně popisuje spolupráci mezi spoluzakladateli a zajištěné počáteční investice a ilustruje trajektorii od slibného nápadu k zavedenému subjektu. Takový příběh založení nejen zlepšuje profil společnosti, ale také upevňuje její pozici důvěryhodného a inovativního hráče v technologickém průmyslu, jehož cílem je přitáhnout pozornost zúčastněných stran, včetně European Innovation Council (EIC). Poslání a vize Poslání a vize společnosti shrnuje její hlavní cíle a aspirační dopad, kterého chce dosáhnout v celosvětovém měřítku. Mise je vytvořena kolem řešení kritických průmyslových problémů, využití inovací ke zlepšení efektivity nebo řešení významných mezer na trhu. Tento vizionářský přístup staví společnost jako lídra s progresivním myšlením, který se zavázal k výraznému pokroku ve svém oboru. Důraz na transformaci teoretických myšlenek do praktických řešení připravených pro trh je v souladu s cíli European Innovation Council, což ilustruje závazek nejen vést v inovacích, ale také pozitivně přispívat ke společenskému a ekonomickému růstu. Úspěchy společnosti Úspěchy společnosti jsou důkazem jejího růstu a inovací, které se vyznačují významnými milníky, jako jsou ocenění, finanční úspěchy a technologický pokrok. Tyto úspěchy jsou zásadní pro vytvoření důvěryhodnosti společnosti a zdůraznění její schopnosti plnit a překračovat průmyslové standardy. Uznání od renomovaných orgánů prostřednictvím ocenění a úspěšné dosažení kritické úrovně technologické připravenosti podtrhují potenciál společnosti a připravenost k dalšímu růstu. Takové výsledky jsou zásadní pro budování důvěry s European Innovation Council a potenciálními investory, díky čemuž se společnost staví jako robustní kandidát na budoucí příležitosti v konkurenčním technologickém prostředí Evropské unie. Vztahy se zákazníky Společnost si vybudovala pevné vztahy s různorodým spektrem zákazníků, čímž posílila svou pozici na trhu a upevnila svou pověst v oboru. Tyto vztahy nejsou pouze transakční, ale jsou obohaceny spoluprací, poskytují vzájemné výhody a posilují postavení společnosti na trhu. Zdůraznění nejlepších zákazníků a podrobný popis povahy těchto interakcí ukazuje schopnost společnosti udržovat hodnotná partnerství. Navíc zajištění Letters of Intent (LOI) od těchto klíčových zúčastněných stran nejen demonstruje jejich… Přečtěte si více

Crucible of EIC Accelerator Innovation: Univerzity a zrození DeepTech podnikatelů

Univerzity jsou již dlouho místem zrodu některých z nejpřevratnějších a nejtransformativnějších technologií, jaké náš svět viděl. Tyto instituce, zakořeněné v přísném akademickém výzkumu a podporované prostředím intelektuální zvídavosti, nejsou jen centry učení, ale stěžejními inkubátory pro inovativní podnikatele. Zejména v oblasti vědeckých technologií stojí univerzity a výzkumné ústavy v popředí toho, co dnes běžně nazýváme DeepTech – technologií, které nabízejí hluboký pokrok v různých sektorech včetně zdravotnictví, energetiky a výpočetní techniky, abychom jmenovali alespoň některé. Spojení mezi univerzitou a podnikáním Cesta od akademického výzkumu k podnikání je cestou mnoha inovátorů. Univerzity se svými bohatými zdroji, včetně nejmodernějších laboratoří, přístupem k financování a sítí podobně smýšlejících myslitelů, nabízejí jedinečný ekosystém pro péči o projekty DeepTech v rané fázi. Právě v těchto akademických sálech probíhá základní výzkum – často dlouho předtím, než se vůbec uvažuje o uplatnění na trhu. Jedním z klíčových prvků tohoto prostředí je podpora mezioborové spolupráce. Není neobvyklé, že průlom v materiálové vědě na univerzitě vydláždí cestu revolučním novým produktům v oblasti spotřební elektroniky nebo biomedicínský výzkum povede k vývoji převratných lékařských přístrojů. Tyto technologie, zrozené z akademických projektů, mají potenciál řešit kritické globální výzvy a připravit cestu pro nová průmyslová odvětví. Bridging the Gap: From Academie to Industry Cesta od univerzitního projektu k úspěšné společnosti DeepTech je plná výzev. Proces komercializace vědeckého výzkumu vyžaduje více než jen technickou odbornost; vyžaduje důkladné porozumění trhu, strategické obchodní plánování a schopnost zajistit investice. V tom spočívá role podnikatelských programů a kanceláří pro transfer technologií v rámci univerzit, jejichž cílem je překlenout tuto propast. Poskytují začínajícím podnikatelům mentorství, financování a obchodní prozíravost potřebné k uvedení jejich inovací na trh. Kromě toho nelze přeceňovat roli veřejného a soukromého financování. Iniciativy, jako je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, nabízejí zásadní podporu prostřednictvím grantů a kapitálového financování pro startupy, které se pohybují ve zrádných vodách komercializace DeepTech. Tyto programy poskytují nejen finanční podporu, ale také propůjčují startupům důvěryhodnost a přitahují další investice a partnerství. Skutečný světový dopad a budoucnost Dopad univerzitních inovací DeepTech na globální scénu je nepopiratelný. Od vytvoření život zachraňujících lékařských technologií až po vývoj udržitelných energetických řešení, tyto pokroky utvářejí budoucnost. Když se podíváme dopředu, role univerzit jako inkubátorů inovací bude jen nabývat na významu. Se správnými podpůrnými strukturami je potenciál těchto akademických snah přeměnit se v úspěšné podniky, které mění svět, neomezený. Závěrem lze říci, že univerzity nejsou jen centry učení, ale stěžejními kolébkami inovací, které vychovávají podnikatele, kteří jsou připraveni předefinovat náš svět pomocí inovací DeepTech. Jak se tyto akademické instituce neustále vyvíjejí, jejich potenciál přispívat ke globálnímu hospodářskému a společenskému pokroku je neomezený. S pokračující podporou a investicemi se most z akademické sféry do průmyslu posílí a zahájí novou éru transformačních technologií. Od laboratoře k trhu: Odysea financování univerzitních startupů Přechod od akademického výzkumu k úspěšnému startupu je skličující cesta, zejména pro zakladatele pocházející z oborů, jako je chemie, farmacie, biologie a fyzika. Tito vědečtí podnikatelé čelí jedinečnému souboru výzev, z nichž hlavní je náročný úkol zajistit financování. Na rozdíl od svých protějšků v komerčnějších sektorech se vědci, kteří se stali zakladateli startupů, často ocitají na neznámém území, pokud jde o fundraising. Fundraisingová výzva pro vědecké podnikatele Jádro problému spočívá v nedostatku odborných znalostí. Vědci jsou školeni k prozkoumávání, objevování a inovaci, přičemž se zaměřují spíše na rozvoj znalostí než na složitost obchodních modelů, přizpůsobení trhu nebo propagace investorů. Tato mezera je často znevýhodňuje v konkurenčním prostředí financování, kterému dominují investoři hledající rychlé výnosy a podniky s jasným uplatněním na trhu. Navíc povaha DeepTech a vědeckých startupů znamená, že obvykle vyžadují značné počáteční investice do výzkumu a vývoje, s delšími cestami na trh a ziskovostí. To dále komplikuje jejich přitažlivost pro tradiční investory rizikového kapitálu, kteří se mohou vyhýbat inherentním rizikům a prodlouženým lhůtám. Granty: záchranné lano pro začátek Ve světle těchto výzev hrají granty klíčovou roli v raných fázích životního cyklu vědeckého startupu. Mechanismy financování, jako je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, se stávají záchrannými lany, které nabízejí nejen finanční podporu, ale také ověření potenciálního dopadu vědeckého podniku. Granty od vládních a mezinárodních orgánů poskytují základní kapitál potřebný k přechodu z proof-of-concept na životaschopný produkt, aniž by rozmělňoval vlastní kapitál zakladatelů nebo je nutil do předčasných komercializačních strategií. Budování mostu: Role univerzitních inkubátorů a podnikatelských programů Mnohé univerzity si uvědomují jedinečné výzvy, kterým čelí jejich vědečtí podnikatelé, a proto založily inkubátory a podnikatelské programy určené k překlenutí mezery ve znalostech. Tyto programy nabízejí mentorství, obchodní školení a přístup k sítím investorů, kteří se konkrétně zajímají o DeepTech a vědecké inovace. Jejich cílem je vybavit vědce nezbytnými dovednostmi, aby se mohli orientovat v oblasti financování, od vytváření působivých prezentačních balíčků až po pochopení finančních metrik, které jsou pro investory zásadní. Cesta vpřed Navzdory překážkám jsou potenciální společenské a ekonomické přínosy vědeckých startupů obrovské. Vzhledem k jejich schopnosti řešit naléhavé globální výzvy prostřednictvím inovací je podpora těchto podniků nanejvýš důležitá. Pro jejich úspěch je zásadní posílení ekosystému, který podporuje vědecké podnikatele, od rozšířených grantových programů po specializovanější sítě investorů. Závěrem lze říci, že i když je cesta z univerzitní laboratoře na trh plná výzev, zejména v oblasti zajištění financování, stále více se uznává potřeba podporovat tyto průkopníky inovací. Překlenutím propasti v odborných znalostech a využitím grantů jako odrazového můstku se cesta vpřed pro vědecké startupy stává jasnější a slibuje budoucnost, kde bude možné plně využít jejich transformační potenciál. Navigace v oblasti duševního vlastnictví: Průvodce pro zakladatele univerzitního spinoffu The… Přečtěte si více

Dekódování DeepTech: Navigace v novém věku inovací EIC Accelerator

V éře poznamenané rychlým technologickým pokrokem a inovacemi se termín „DeepTech“ objevil jako módní slovo, které je synonymem pro startupy a technický průmysl obecně. Ale co přesně znamená „DeepTech“ a proč je klíčové pro startupy a technologické sektory? DeepTech, neboli hluboká technologie, označuje špičkové technologie, které nabízejí významný pokrok oproti stávajícím řešením. Tyto technologie jsou charakteristické svým hlubokým potenciálem narušit průmyslová odvětví, vytvářet nové trhy a řešit složité výzvy. Na rozdíl od běžné technologie, která se zaměřuje na postupná vylepšení, se DeepTech ponoří hlouběji do vědeckých objevů nebo technických inovací, aby přinesl radikální změnu. Essence of DeepTech DeepTech ve svém jádru ztělesňuje technologie zakořeněné v podstatném vědeckém pokroku a high-tech inženýrských inovacích. Tyto technologie jsou často spojovány s odvětvími, jako je umělá inteligence (AI), robotika, blockchain, pokročilé materiály, biotechnologie a kvantové výpočty. Sjednocujícím faktorem mezi nimi je jejich základní spoléhání se na důkladný, podstatný výzkum a vývoj (R&D), což často vede k průlomům, jejichž zrání a komercializace může trvat roky. DeepTech ve startupech a technologickém průmyslu Pro startupy představuje DeepTech jak kolosální příležitost, tak obrovskou výzvu. Vývojový cyklus pro inovace DeepTech je obvykle delší a vyžaduje větší kapitálové investice ve srovnání se softwarovými nebo digitálními startupy. Výplata však může být transformační a nabízí řešení naléhavých globálních problémů, od změny klimatu po krize ve zdravotnictví. Zájem technologického průmyslu o DeepTech je poháněn příslibem vytvoření trvalé hodnoty a stanovení nových hranic v technologii. Na rozdíl od spotřební techniky, která může podléhat rychlým změnám v preferencích spotřebitelů, DeepTech nabízí základní změny, které mohou předefinovat průmyslová odvětví na desetiletí. Cesta vpřed Navigace v prostředí DeepTech vyžaduje směs vizionářského vědeckého výzkumu, robustních mechanismů financování a strategických průmyslových partnerství. Pro startupy to znamená zajistit investice od stakeholderů, kteří chápou dlouhodobou povahu projektů DeepTech. Vyžaduje také oddanost výzkumu a vývoji a ochotu stát se průkopníkem neprobádaných území. Význam DeepTech přesahuje pouhý technologický pokrok; jde o budování budoucnosti. Využitím síly hlubokých technologií mají startupy potenciál zahájit novou éru inovací a vyřešit některé z nejsložitějších výzev světa pomocí řešení, která byla kdysi považována za nemožná. Závěrem lze říci, že DeepTech stojí na průsečíku převratného vědeckého výzkumu a technologických inovací. Pro startupy a technologický průmysl představuje další hranici objevování a narušení. Přijetí DeepTech není jen investice do technologie; je to závazek k budoucnosti, kde se hranice toho, co je možné, neustále rozšiřují. Jedinečná kapitálová dynamika DeepTech: Navigace ve vodách inovací V rozvíjejícím se světě startupů vyniká DeepTech nejen svou ambicí posouvat hranice inovací, ale také svým odlišným finančním a vývojovým prostředím. Startupy DeepTech se ze své podstaty ponoří do oblastí, které jsou kapitálově i časově náročné, často se zaměřují na vývoj hardwaru nebo převratný vědecký výzkum, který vyžaduje jiný druh investic: kapitál pacientů. Kapitálově intenzivní povaha DeepTech Podniky DeepTech často vyžadují značné počáteční investice, výrazně vyšší než u jejich softwarových protějšků. To je způsobeno především hardwarově náročnými aspekty mnoha projektů DeepTech, jako jsou biotechnologie, robotika a čistá energie. Vývoj fyzických produktů nebo realizace nových vědeckých objevů vyžaduje nejen specializované vybavení a materiály, ale také přístup k vyspělým výzkumným zařízením. Časový faktor Kromě finančních aspektů hraje při vývoji inovací DeepTech klíčovou roli čas. Na rozdíl od softwarových startupů, kde lze produkty vyvíjet, testovat a iterovat v relativně krátkých cyklech, projekty DeepTech často trvají roky nebo dokonce desetiletí. Tento prodloužený časový rámec je způsoben složitou povahou vyvíjené technologie, nutností rozsáhlých testovacích a certifikačních procesů a výzvou uvést na trh převratné inovace. Pacientský kapitál: zásadní složka úspěchu Vzhledem k těmto jedinečným výzvám vyžadují startupy DeepTech investory, kteří jsou připraveni na delší cestu k návratnosti investic (ROI). Tento „kapitál trpělivosti“ je ochoten podporovat startupy během dlouhých období výzkumu a vývoje a uvádění na trh, které jsou vlastní podnikům DeepTech. Takoví investoři obvykle hluboce rozumí konkrétním průmyslovým odvětvím a potenciálnímu dopadu inovací, což jim umožňuje vidět za krátkodobými zisky transformační potenciál těchto technologií. Proč je kapitál pacienta důležitý Význam kapitálu pacienta přesahuje pouhé poskytování finančních zdrojů. Zahrnuje mentorství, průmyslová propojení a strategické vedení, které jsou všechny klíčové pro orientaci ve složitém prostředí DeepTech. Kapitál pacientů navíc pomáhá podporovat kulturu inovací, kde se podnikatelé mohou zaměřit na průlomové objevy, které nemusí mít okamžitou komerční životaschopnost, ale mají potenciál vytvořit v dlouhodobém horizontu podstatné společenské a ekonomické dopady. Závěrem lze říci, že cesta startupů DeepTech je jedinečně náročná a vyžaduje více než jen finanční investice. Vyžaduje to závazek k vizi, která přesahuje tradiční časové plány investic a nabízí příslib revolučního pokroku. Pro ty, kdo jsou ochotni se vydat na tuto cestu, odměny nespočívají pouze v potenciálních finančních výnosech, ale také v přispění k pokroku, který by mohl utvářet budoucnost naší společnosti. Rostoucí přitažlivost investic DeepTech: Jedinečné technologie a vyšší výnosy Investiční prostředí je svědkem významného posunu směrem k DeepTech, který je dán jeho potenciálem pro vyšší výnosy a jeho vlastní jedinečností. Společnosti DeepTech se ze své podstaty ponoří do převratných technologických pokroků, často chráněných patenty a právy duševního vlastnictví (IP). Tato jedinečnost je nejen odlišuje od přeplněného prostoru softwarových startupů, ale nabízí také vrstvu ochrany hospodářské soutěže, kterou investoři vysoce oceňují. Vysoké výnosy a konkurenceschopné příkopy Investice DeepTech jsou stále atraktivnější díky potenciálu značných finančních výnosů. Technologie vyvinuté v rámci odvětví DeepTech – od biotechnologií a pokročilých materiálů po umělou inteligenci a kvantové výpočty – mají sílu narušit průmyslová odvětví a vytvořit zcela nové trhy. Tento transformační potenciál se promítá do významných finančních příležitostí pro investory, kteří jsou prvními podporovateli takových inovací. Navíc složitost a proprietární povaha inovací DeepTech… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ