Vytvoření úspěšného návrhu: Komplexní průvodce otevřenou šablonou Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder představuje významnou příležitost pro výzkumné pracovníky a inovátory, jak zajistit financování průlomových projektů. Chcete-li maximalizovat své šance na úspěch, je důležité pečlivě připravit svůj návrh a zajistit, aby dodržoval poskytnutou strukturu a pokyny. Tento článek se ponoří do podrobností standardního formuláře žádosti (část B) a poskytuje komplexního průvodce vytvořením přesvědčivého technického popisu vašeho projektu. Poznámka: Tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a neposkytujeme žádné záruky týkající se jeho přesnosti. Všechna práva patří původním autorům šablon. Porozumění šabloně návrhu Návrh se skládá ze dvou hlavních částí: Část A: Tato část je generována systémem IT na základě informací, které zadáte prostřednictvím systému pro podávání nabídek na portálu financování a výběrových řízení. Obsahuje administrativní podrobnosti o projektu a zúčastněných organizacích. Část B: Toto je popisná část vašeho návrhu, kde podrobně popisujete technické aspekty vašeho projektu. Část B musí být nahrána jako PDF a řídí se specifickou šablonou, která se zabývá třemi základními hodnotícími kritérii: Excelence, Impact a Quality and Efficiency of the Implementation. Část 1: Excelence První oddíl části B se zaměřuje na excelenci vašeho návrhu. Zde musíte jasně formulovat vizionářské aspekty vašeho projektu a jeho potenciál posunout hranice současné technologie a vědy. Dlouhodobá vize: Popište svou vizi radikálně nové technologie, ke které projekt v dlouhodobém horizontu přispěje. Zdůrazněte transformační potenciál této technologie. Průlom ve vědě směrem k technologii: Vysvětlete průlom ve vědě směrem k technologii, kterého chce váš projekt dosáhnout. Diskutujte o novosti a ambicích vašeho přístupu ve srovnání se současným stavem techniky a popište, jak tento průlom přispěje k předpokládané technologii. Cíle: Načrtněte konkrétní cíle svého projektu a zajistěte, aby byly měřitelné, ověřitelné a reálně dosažitelné během doby trvání projektu. Podrobně popište celkovou metodologii a vysvětlete její vhodnost při řešení vědeckých a technologických nejistot. Interdisciplinarita: Popište, jak váš projekt integruje příspěvky z různých vědeckých a technologických oborů. Vysvětlete přidanou hodnotu tohoto interdisciplinárního přístupu při dosahování cílů vašeho projektu. Část 2: Dopad Druhá část se zabývá dopadem vašeho projektu. Tato část je zásadní pro demonstraci širšího významu vašeho výzkumu a jeho potenciálu řídit inovace a společenské změny. Dlouhodobý dopad: Popište potenciální transformační účinky vaší technologie na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Vysvětlete, jak váš projekt přispěje k dlouhodobým pozitivním změnám. Inovační potenciál: Zvýrazněte potenciál svého projektu vytvářet převratné inovace a vytvářet nové trhy. Popište opatření, která přijmete k ochraně a využití výsledků vašeho projektu. Komunikace a šíření: Poskytněte plán, jak budete komunikovat a šířit výsledky svého projektu zúčastněným stranám, vědecké komunitě a veřejnosti. Zajistěte, aby tyto činnosti maximalizovaly dopad projektu. Část 3: Kvalita a účinnost implementace Poslední část se zabývá kvalitou a účinností implementace. Tato část se zaměřuje na praktické aspekty toho, jak budete svůj projekt realizovat. Pracovní plán a alokace zdrojů: Předložte podrobný pracovní plán, včetně pracovních balíčků, úkolů a výstupů. Vysvětlete alokaci zdrojů a zdůvodněte jejich přiměřenost a vhodnost. Kvalita konsorcia: Popište složení svého konsorcia a zdůrazněte odbornost a komplementaritu zapojených partnerů. Vyzdvihněte předchozí úspěšnou spolupráci a specifikujte role každého účastníka. Tabulky a přílohy Na podporu vyprávění je třeba zahrnout několik tabulek, které podrobně popisují pracovní balíčky, výstupy, milníky, kritická rizika a úsilí zaměstnanců. Navíc, v závislosti na výzvě, budete možná muset zahrnout přílohy poskytující další informace o konkrétních aspektech, jako jsou klinické studie, finanční podpora třetím stranám, bezpečnostní otázky a etické aspekty. Pokyny pro formátování a odesílání Návrh musí splňovat specifické pokyny pro formátování: Písmo a mezery: Použijte Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) nebo Nimbus Roman No. 9 L (Linux) s minimální velikostí písma 11 bodů a standardní mezery mezi znaky. Velikost stránky a okraje: Velikost stránky je A4 s minimálně 15 mm okraji na všech stranách. Limit stránek: Celková délka sekcí 1, 2 a 3 by neměla přesáhnout 20 stran. Závěr Příprava úspěšného návrhu pro otevřenou výzvu Horizon Europe EIC Pathfinder vyžaduje pečlivou pozornost k detailům a dodržení zadané šablony. Jasným vyjádřením excelence, dopadu a kvality vašeho projektu a zajištěním zahrnutí všech požadovaných tabulek a příloh můžete výrazně zvýšit své šance na zajištění financování pro váš inovativní výzkum. Podrobnější pokyny naleznete v úplné šabloně návrhu a pokynech uvedených na portálu financování a výběrových řízení. Šablona návrhu Část B: Technický popis NÁZEV NÁVRHU [Tento dokument je označen. Neodstraňujte značky; jsou potřebné pro zpracování.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excelence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Dlouhodobá vize #@PRJ-OBJ-PO@# Popište svou vizi radikálně nové technologie , k čemuž by projekt dlouhodobě přispěl. 1.2 Průlom v oblasti vědy k technice Popište konkrétně průlom projektu v oblasti vědy k technice. Diskutujte o novosti a ambicích navrhovaného průlomu s ohledem na stav techniky. Popište přínos průlomu vědy směrem k technologii k realizaci předpokládané technologie. 1.3 Cíle Popište cíle vámi navrhované práce. Vysvětlete, jak jsou konkrétní, věrohodné, měřitelné, ověřitelné a reálně dosažitelné během trvání projektu. Popište celkovou metodologii, včetně konceptů, modelů a předpokladů, o které se opírá vaše práce. Vysvětlete jeho vhodnost pro řešení vědeckých a technologických nejistot a jak umožňuje alternativní směry a možnosti. 1.4 Interdisciplinarita Popište navrhovaný interdisciplinární přístup využívající příspěvky z různých vědeckých a technologických oborů. Vysvětlete, do jaké míry spojení oborů přináší nové vědecké spolupráce a jak přispívá k dosažení navrhovaného průlomu. 2. Dopad #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Dlouhodobý dopad Popište potenciální transformační pozitivní účinky, které by předpokládaná nová technologie měla na naši ekonomiku, životní prostředí a společnost. 2.2 Inovační potenciál Popište potenciál předpokládané nové technologie pro vytváření převratných inovací v budoucnosti a… Přečtěte si více

Statistiky odvětví od vítězů EIC Accelerator v letech 2021–2023

Financování EIC Accelerator (grant a equity, s možností blended financing) Evropskou komisí (EC) a European Innovation Council (EIC) je určeno k financování začínajících podniků a malých a středních podniků (SME) a poskytuje granty a granty až do výše 2,5 milionu EUR. 15 milionů EUR kapitálového financování na projekt (celkem 17,5 milionů EUR). Příjemci jsou často podporováni profesionálními spisovateli, nezávislými pracovníky nebo konzultanty, protože proces aplikace EIC Accelerator je velmi složitý a zdlouhavý. Program je navíc obecně neprůhledný a matoucí pro většinu žadatelů poprvé, protože jeho dokumentace je velmi obecná, zatímco statistiky a zprávy se většinou zaměřují na několik případových studií a špičková průmyslová odvětví, než aby představovaly velký obrázek. Analýza příjemců EIC Accelerator ChatEIC, vlastní umělá inteligence založená na GPT-4, se zaměřuje na EIC Accelerator a je schopna analyzovat velké datové sady a také extrahovat cenné informace, které mohou žadatelům o EIC Accelerator a tvůrcům politik pomoci získat přehled o typech společností, které jsou financovány. podle programu. Vzhledem k tomu, že všichni příjemci EIC Accelerator jsou zveřejněni, je možné odvodit informace o jejich odvětvích a produktech. Všichni žadatelé o EIC Accelerator, kteří jsou financováni od roku 2021, spadají do následujících kategorií na vysoké úrovni v pořadí podle oblíbenosti: Zdravotnická zařízení Environmentální technologie Farmaceutika Biotechnologie Polovodičová technologie Umělá inteligence Zemědělská technologie Zdravotnická technologie Vesmírná technologie Obnovitelná energie a skladování Kvantové výpočty Technologie potravin Stavební technologie Technologie baterií Automobilová technologie Kybernetická bezpečnost Čistá technologie Recyklační technologie Průmyslová automatizace Elektromobily Telekomunikace 3D tisk Nanotechnologie Technologie úpravy vody Textilní průmysl Zrnitější přístup Ale samozřejmě, že tyto průmyslové přehledy na vysoké úrovni jsou tím, co již bylo hlášeno mnohokrát. Společnosti velmi často inovují na křižovatce stávajících technologií a často je nemožné je zařadit do jednoho odvětví. Následující seznam tedy představuje podrobnější přístup týkající se všech financovaných společností EIC Accelerator od roku 2021 a jejich příslušných odvětví: Biotechnologie (75 společností) Zdravotnická zařízení (52 společností) Lékařská technologie (22 společností) Quantum Computing (9 společností) Polovodičová technologie (8 společností ) Zemědělská technologie (7 společností) Obnovitelná energie (6 společností) Environmentální technologie (6 společností) Farmacie (5 společností) Lékařské zobrazování (5 společností) HealthTech (5 společností) Lékařská diagnostika (5 společností) AgriTech (4 společnosti) Umělá inteligence (4 Společnosti) Biotechnologie / Farmacie (3 společnosti) Stavební technologie (3 společnosti) Lékařská robotika (3 společnosti) Technologie baterií (3 společnosti) Digitální zdraví (3 společnosti) Automobilová technika (3 společnosti) Monitorování životního prostředí (3 společnosti) Skladování obnovitelné energie (3 Společnosti) Kosmické technologie (3 společnosti) Obalové materiály (2 společnosti) Biomedicínské inženýrství (2 společnosti) Zelené technologie (2 společnosti) Dopravní technologie (2 společnosti) Cleantech HVAC (2 společnosti) Kybernetická bezpečnost (2 společnosti) Technologie potravin (2 společnosti) Polovodiče (2 společnosti) Aditivní výroba (2 společnosti) Onkologie Biotechnologie (2 společnosti) Technologie čisté energie (2 společnosti) Textilní technologie (2 společnosti) Asistenční technologie (2 společnosti) Telekomunikace (2 společnosti) Recyklační technologie (2 společnosti) Biotechnologie AI (2 Společnosti) Umělá inteligence pro lékařské zobrazování (2 společnosti) Skladování energie (2 společnosti) Technologie akvakultury (2 společnosti) Rozšířená realita (2 společnosti) Letecký průmysl (1 společnost) Analytické přístroje (1 společnost) AgriTech / BioTech (1 společnost) Fotonika (1 společnost ) Onkologie Biotechnologie (1 společnost) Nabíjení elektromobilů (1 společnost) Dermatologická diagnostika (1 společnost) Biotechnologie Barviva (1 společnost) Materiálové technologie (1 společnost) LiFi Aerospace Communication (1 společnost) Zobrazování pomocí umělé inteligence (1 společnost) Vesmírná technologie (1 Společnost) Skladování zelené energie (1 společnost) Biomedicínské zobrazování (1 společnost) Biologicky rozložitelné materiály (1 společnost) Optimalizace dopravy (1 společnost) Monitorování kvality vzduchu v interiéru (1 společnost) Počítačové vidění (1 společnost) Zdravotnická technika (1 společnost) Sportovní technologie nebo nositelné Technologie (1 společnost) Bezdrátové nabíjení (1 společnost) Bioinformatika SaaS (1 společnost) Technologie syntetické řeči (1 společnost) FoodTech / AgriTech (1 společnost) Onkologie Terapeutika (1 společnost) Termoakustická tepelná čerpadla (1 společnost) Medtech Robotics (1 Společnost) Akvakultura (1 společnost) Udržitelná námořní technologie (1 společnost) Radiační filtr (1 společnost) Zemědělská biotechnologie (1 společnost) EdTech (Vzdělávací technologie) (1 společnost) AgriTech AI (1 společnost) Udržitelné balení (1 společnost) Výkonová elektronika ( 1 společnost) Ortopedie Biotechnologie (1 společnost) Nástroje pro zelené konstrukce (1 společnost) Bezpečnost vesmíru (1 společnost) Technologie fotoniky (1 společnost) Letecký průmysl (1 společnost) Izolační materiály (1 společnost) Technologie analýzy plynů (1 společnost) Biotechnologie nebo lékařství Zařízení (1 společnost) Platforma herního obsahu (1 společnost) Biologická aditiva (1 společnost) Farmaceutická technologie (1 společnost) Námořní technologie (1 společnost) Elektrická vozidla (1 společnost) Hudební technologie (1 společnost) Biotechnologie / farmaceutický průmysl (1 Společnost) Průmyslová automatizace (1 společnost) Termodynamika/technologie chlazení (1 společnost) Internet věcí (IoT) (1 společnost) Technologie navigace pomocí dronů (1 společnost) Distribuce digitálních médií (1 společnost) Výroba biokontroly (1 společnost) Biotechnologický software (1 Společnost) Technologie exoskeletonu (1 společnost) Energetická technologie (1 společnost) Energetický management (1 společnost) Kvantová komunikace (1 společnost) Analytické přístroje (1 společnost) Mobilní sítě (1 společnost) Termodynamika (1 společnost) Výroba obuvi (1 společnost) Foodtech (1 společnost) Finanční technologie (FinTech) (1 společnost) Lékařské vybavení (1 společnost) Optická metrologie (1 společnost) Těžební technologie (1 společnost) Letecká technika (1 společnost) Nakládání s odpady (1 společnost) Recyklace textilu (1 společnost) Automobilový průmysl Senzory (1 společnost) Letecká logistika (1 společnost) Logistická technologie (1 společnost) Technologie biopaliv (1 společnost) Jaderná energie (1 společnost) Climate Tech (1 společnost) Farmaceutická biotechnologie (1 společnost) Solární energie (1 společnost) Materiály baterií ( 1 společnost) Dentální technologie (1 společnost) IP polovodiče (1 společnost) HVAC řešení (1 společnost) Geospatial Analytics (1 společnost) Analýza dat klimatu (1 společnost) Mykotechnologie (1 společnost) Přenos elektřiny (1 společnost) Analýza baterií (1 společnost ) Elektronický obchod Technologie (1 společnost) Analytická technologie (1 společnost) Biotechnologický senzor (1 společnost) Personalizovaná medicína (1 společnost) Galvanizace (1 společnost) Ortopedická zařízení (1 společnost) Vinařská technologie (1 společnost) Geotechnické inženýrství (1 společnost) Fotonický průmysl (1 společnost) Bezdrátové komunikace (1 společnost) Biotechnologická výroba (1 společnost) Technika hospodářských zvířat (1 společnost) Konstrukce robotiky (1 společnost) Buněčné zemědělství (1 společnost) Ochrana moře (1 společnost) Zemědělská biotechnologie (1 společnost) AgriTech/ BioTech (1 společnost) Prediktivní údržba (1 společnost) Green Packaging (1 společnost) Ocean Acoustics (1 společnost) Technologie dodavatelského řetězce (1 společnost) Biotechnologie nebo Agribiotech (1 společnost) Zelená technologie (1 společnost) Stavební materiály (1 společnost) Pokročilé Technologie senzorů (1 společnost) AI Vizuální pomoc (1 společnost) Technologie chovu hmyzu (1 společnost) Výroba fotovoltaiky (1 společnost) Výroba skladování energie (1 společnost) Audio technika (1 společnost) Úprava vody (1 společnost) Elektronická recyklace (1 společnost ) Nositelná technologie (1 společnost) Optoelektronika … Přečtěte si více

Představujeme ChatEIC: AI Co-Pilot pro aplikace EIC Accelerator

Představte si, že byste mohli jednoduše vygenerovat celou aplikaci EIC Accelerator na základě jediného firemního souboru a několika výzev. ChatEIC, vlastní umělá inteligence založená na GPT-4, dokáže přesně to. Moduly EIC Accelerator Školicí program EIC Accelerator využívá modulový přístup k psaní grantů, kde jsou specifické sekce kombinovány do modulů pro usnadnění procesu učení a psaní. Pomocí stejného přístupu pro výuku firem, jak napsat žádost o grant a požádat o EIC Accelerator, se ChatEIC dokáže naučit, jak musí být každá sekce strukturována, a může své poznatky jednoduše aplikovat na jakoukoli společnost. V tomto scénáři musí uživatel poskytnout pouze minimální vstup, pokud vůbec nějaký. V ideálním případě uživatel potřebuje nahrát pouze investorský balíček nebo dlouhý pitch deck a ChatEIC to odtud vezme. Případová studie: Vytváření částí návrhu Jako příklad lze použít veřejně dostupná data, jako je balíček investorů veřejně obchodované syntetické biologické společnosti Ginkgo Bioworks. I když tento balíček není v žádném případě kompletní, obsahuje 66 stránek cenných informací a především popisuje projekt DeepTech, který je velmi sladěn s EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, ačkoli je to americká firma, je vynikající případová studie k testování schopností sekcí návrhů grantů generovaných umělou inteligencí, protože hlavním výkonnostním standardem pro každého autora grantů AI je minimální vstup. Použití textového generátoru umělé inteligence je užitečné pouze v případě, že snižuje pracovní zátěž, což vyžaduje minimální rychlou práci. Nyní se podívejme, jak dobře si ChatEIC povede se svými obecnými znalostmi ohledně psaní návrhů EIC Accelerator. Velkou výzvou je přeměnit obecné znalosti na specializované znalosti, protože každá společnost, trh a průmysl jsou jiné. Je tedy ChatEIC schopen vytvářet specializované sekce, nebo to skončí jako generické? Příklad: Trh, Abstrakt a Rizika Poznámka: Moduly obsahují předdefinovaný kontext, který ChatEIC rozpozná a použije k zápisu pro tento projekt. ChatEIC nemusí připomínat, co každý modul znamená, protože je zná nazpaměť a potřebuje slyšet pouze číslo. V tomto případě první vstupní výzva obsahuje pouze Ginkgo Bioworks Investor Deck jako přílohu PDF. Následující chatová konverzace představuje celou konverzaci, výzvy a informace vyměňované s ChatEIC bez jakýchkoli úprav nebo vynechání. ChatEIC nemá žádné předchozí znalosti týkající se grantových žádostí pro Ginkgo Bioworks ani specializované znalosti společností zabývajících se syntetickou biologií mimo základnu GPT-4. Vstup: Zápis Modul 56 (přiložen Ginkgo.PDF) ChatEIC: Po prostudování poskytnutého dokumentu jsem nenašel konkrétní informace týkající se velikosti a růstu trhu (modul 56) pro Ginkgo. Na základě povahy práce a odvětví Ginkgo však mohu navrhnout obecný Modul 56 pro vaši recenzi. Modul 56: Velikost trhu a růst Velikost trhu a složená roční míra růstu (CAGR) Ginkgo působí v rychle se rozvíjejícím biotechnologickém sektoru se zaměřením na buněčné programování a bioinženýrství. Celkový adresný trh (TAM) pro globální biotechnologický průmysl se odhaduje na více než XX miliard EUR, což je způsobeno rostoucí poptávkou po inovativních řešeních zdravotní péče, udržitelných zemědělských postupech a nových biologických produktech. Serviceable Addressable Market (SAM) V rámci tohoto širokého trhu lze SAM společnosti Ginkgo rozdělit do specializovaných oblastí, jako je syntetická biologie, genomové inženýrství a biologická bezpečnost, v celkové výši přibližně XX miliard EUR. Tento segment se vyznačuje silnou trajektorií růstu díky technologickému pokroku a rostoucímu přijímání bioinženýrských řešení v různých průmyslových odvětvích. Serviceable Obtainable Market (SOM) SOM společnosti Ginkgo se s ohledem na její aktuální nabídku produktů a služeb předpokládá v rozmezí XX milionů až XX milionů eur. Díky své inovativní platformě, strategickým partnerstvím a pokročilým schopnostem v oblasti buněčného programování má společnost dobrou pozici k tomu, aby získala významnou část tohoto trhu. Trendy na trhu a výhled do budoucna Trh je svědkem výrazného posunu směrem k udržitelným a ekologicky šetrným řešením, kde jsou odborné znalosti Ginkgo v oblasti bioinženýrství vysoce relevantní. Nadcházející regulační změny, zvýšené investice do biotechnologického výzkumu a rostoucí zaměření na personalizovanou medicínu a udržitelné postupy budou pravděpodobně dále podporovat růst trhu. Schopnost Ginkgo přizpůsobit se a inovovat pozice je příznivá pro využití těchto trendů pro trvalý růst. Tento modul je obecným zobrazením založeným na typickém tržním prostředí pro společnosti jako Ginkgo. Pro přesnější a podrobnější modul jsou vyžadovány konkrétní údaje o trhu a projekce růstu související s produkty a službami Ginkgo. Máte nějaké další informace nebo konkrétní datové body, které byste chtěli zahrnout do tohoto modulu? Vstup: Použijte Bing k hledání zpráv o trhu pro SAM a SOM a také v širším prostoru syntetické biologie ChatEIC: Na základě rychlého vyhledávání jsem objevil toto. Hledání konkrétních tržních zpráv o Serviceable Addressable Market (SAM) a Serviceable Obtainable Market (SOM) v prostoru syntetické biologie pro rok 2024 nepřineslo přesné výsledky. Dostupné informace pokrývají především celkový trh syntetické biologie. Zde je to, co jsem našel: Velikost trhu syntetické biologie se odhaduje na 79,39 miliard USD v roce 2024 a očekává se, že do roku 2029 dosáhne 145,49 miliard USD, přičemž během prognózovaného období (2024-2029) poroste na CAGR 12,88%​.[[ ref] Podle jiné zprávy byl trh syntetické biologie v roce 2022 oceněn na 13,1 miliardy USD a předpokládá se, že se bude rozšiřovat výrazným tempem růstu[ref] Jiný zdroj uvádí, že velikost globálního trhu syntetické biologie byla oceněna na USD 13,09 miliardy v roce 2022 a očekává se, že se rozšíří při CAGR 18,97% od roku 2023 do roku 2030[ref] Další zpráva podporuje odhad velikosti trhu syntetické biologie na 79,39 miliardy USD v roce 2024 s prognózou růstu až 145,49 miliardy USD do roku 2029[ref] A konečně další studie ocenila trh syntetické biologie na 9,4 miliardy USD v roce 2022 a očekávala, že do roku 2029 dosáhne 47,4 miliardy USD s CAGR 26% během prognózovaného období 2023-29​ [ref] Tato zjištění poskytují široký přehled o velikosti trhu a rychlosti růstu v sektoru syntetické biologie. Nicméně pro přesnější odhad SAM a SOM pro Ginkgo… Přečtěte si více

Problém hodnocení EIC Accelerator v roce 2022

V roce 2021 dokončil EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) svůj první rok v rámci nového aplikačního rámce (čtěte: Proces aplikace). Se 2 uzávěrkami v roce 2021 (červen a říjen) představila strmou křivku učení pro malé a střední podniky (SME), profesionální spisovatele a European Innovation Council (EIC). Byl spuštěn nový online proces pro žádosti EIC Accelerator, který byl průběžně vylepšován souběžně s prvním podáváním grantů, což představovalo jedinečné výzvy pro způsob, jakým EIC a konzultanti komunikovali s potenciálními žadateli. Termíny byly posunuty, uniklé informace byly spolehlivější než oficiální tiskové zprávy EIC a komentáře poskytnuté hodnotiteli vedly k určité kontroverzi. I když je větší transparentnost obecně pozitivním krokem, zejména pro veřejnou instituci financovanou z daní občanů, může se obrátit proti nim, pokud odhalí významné nesrovnalosti. Tento článek si klade za cíl prozkoumat některé z těchto nesrovnalostí. Kroky žádosti European Innovation Council a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA), Evropská komise (EC) a EIC přišly s novým procesem žádosti, který zahrnuje 3 odlišné kroky (poznámka: ty nesouvisejí s fázemi roku 2020). Tento nový proces do značné míry závisí na použití online formuláře pro podání a vyřadil většinu formátů typu PDF/dokumentů, které žadatelé používali před rokem 2021. Souhrnně řečeno, aktuální kroky jsou: Krok 1: Miniaplikace (text , video, pitch deck). K úspěchu musí žádost schválit alespoň 2 ze 4 hodnotitelů. Krok 2: Dlouhá žádost (text, podpůrné dokumenty, nabídka). Aby žádost uspěla, musí žádost schválit alespoň 3 ze 3 hodnotitelů. Krok 3: Vzdálený nebo osobní pohovor. Aby žádost uspěla, musí žádost schválit všichni členové poroty. Pro získání financování EIC Accelerator musí startupy úspěšně projít všemi třemi kroky v určeném pořadí. Každý pokus o krok, úspěšný či neúspěšný, bude rovněž podrobně komentován hodnotiteli nebo členy poroty. Poznámka: Prostřednictvím zrychleného programu implementovaného EIC mohou některé společnosti přeskočit určité kroky, pokud jsou splněny příslušné podmínky. Krok 1 Krok 1 je navržen tak, aby vzbudil zájem hodnotitele, jak uvedlo EIC. Jedná se o velmi krátkou verzi podnikatelského plánu a neposkytuje žádné podrobné informace o financích, plánovaných pracovních balíčcích nebo jiných kritických částech inovačního projektu. Dokonce i pitch deck je zredukován na 10-snímkový dokument, který bude přečten a nebude ve skutečnosti nabízen. Práh úspěšnosti v kroku 1 je velmi snadné splnit, protože pouze 2 ze 4 hodnotitelů na dálku musí poskytnout příznivé hodnocení, které žadateli umožní přejít ke kroku 2 (viz míry úspěšnosti). Krok 2 Krok 2 je velmi podrobnou prezentací navrhovaného inovačního projektu, protože vyžaduje vytvoření obchodního plánu, který se téměř výhradně skládá z textu, poskytuje velmi málo vizuálních dat a žádá od malých a středních podniků, aby odpověděly na mnoho podrobných otázek. Patří mezi ně hodnotový řetězec, popisy produktů, technické zázemí, analýzy trhu, obchodní strategie a mnoho dalších podrobností. Tento krok se ukázal být nejselektivnějším a také nejnáročnějším stupněm EIC Accelerator. Krok 3 Krok 3 je vzdálený nebo osobní rozhovor, který se skládá z 10minutového prezentačního programu a 35minutového setkání s otázkami a odpověďmi. Rozhovor bude založen na zaslané přihlášce Step 2 a pitch decku, ale porotci nemusí být důvěrně obeznámeni s veškerým poskytnutým obsahem. Lineární postup mezi kroky I když nový proces pro aplikace EIC Accelerator vypadá a působí moderně, přidal novou vrstvu problémů, která je propojena s jeho 3-krokovou strukturou. Při generování aplikačního procesu, který prověřuje společnosti po několik měsíců, je důležité zajistit, aby každý hodnotící krok představoval lineární postup od svého předchůdce. Pokud jsou hodnocení kroku 1 a kroku 2 příliš odlišná, pak to nevyhnutelně povede ke zbytečnému úsilí jak pro žadatele, tak pro recenzenty. Aby byla tato skutečnost transparentní, EIC by mělo zveřejňovat údaje o kontrole kvality, kde jsou výsledky všech tří kroků, pokud jsou pro každého žadatele k dispozici, korelovány, aby se zjistilo, zda byla část hodnocena konzistentně ve více krocích. Pokud všichni hodnotitelé v kroku 2 schválí velmi podrobný obchodní model, ale členové poroty v kroku 3 jednomyslně zpochybní jeho kvalitu, bude tento proces chybný. Na základě prvních žádostí v roce 2021 je jasné, že tři kroky mají různou hloubku, jiné zaměření a používají různé skupiny hodnotitelů, což ze své podstaty vede k významným omezením. Výsledkem je, že proces není plně lineární. Konflikty mezi hodnoceními Při lineárním procesu podávání žádostí by se projektu s perfektním skóre v kroku 1 dařilo v kroku 2. Projekt, který představil desítky stránek o komerční strategii a získal od hodnotitelů perfektní hodnocení v kroku 2, by neměl mít toto přezkoumání je v kroku 3 obráceno. Zatímco rozdíl v množství mezi krokem 1 a krokem 2 je významný a může vést k posunům ve vnímané kvalitě, rozdíl mezi krokem 2 a krokem 3 by měl být nepatrný. V lineárním procesu by nikdy neměl nastat případ, kdy byl příjmový model v kroku 2 dokonale ohodnocen, aby byl následně zamítnut se špatnými recenzemi v kroku 3. Takové případy se však vyskytují často, protože přibližně 50% žadatelů bude odmítnuto v kroku 3. s hlavními důvody jsou komerční aspekty. Pokud se projekt mezi dvěma kroky nezměnil, jak je možné, že hodnotitelé Kroku 2 hodnotí projekt tak odlišně od poroty Kroku 3? Aplikace Step 2 představuje ve srovnání s předchozími roky nebývalou úroveň detailů, takže nedostatek obsahu by byl špatným důvodem pro nesrovnalosti. Je také nepravděpodobné, že žadatel úmyslně předloží nepravdivé informace nebo bude jednat podvodně, takže jak lze takový výsledek vysvětlit? Porotci EIC… Přečtěte si více

Úrovně připravenosti nových technologií (TRL) pro rok 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) provedl významné změny v roce 2021 a úspěšně prošel prvním cyklem předložení a schválení pro nové příjemce (přečtěte si: Znovuobjevení EIC Accelerator). Z více než 1 500 startupů a malých a středních podniků (SME), které požádaly od dubna 2021 (přečtěte si: AI Tool Review), bylo nyní vybráno k financování 65, protože úspěšně prošly krokem 1 (krátká žádost + video) , Krok 2 (dlouhá žádost) a Krok 3 (osobní pohovor typu VC). Úrovně technologické připravenosti (TRL) v roce 2021 Přestože bylo provedeno mnoho změn, jednou ze změn, které jsou pro potenciální žadatele, profesionální spisovatele a konzultanty nejdůležitější, jsou úrovně technologické připravenosti (TRL). Analýzu předchozích iterací TRL lze nalézt zde: Úrovně technologické připravenosti (TRL) pro EIC Accelerator (SME Instrument) Jak EIC Accelerator financuje úrovně technologické připravenosti (TRL) (SME Instrument) Od roku 2021 jsou jejich nové definice následující: Základní Výzkum: Pozorované základní principy Formulace technologie: Formulovaný koncept technologie Potřeby Validace: Experimentální důkaz konceptu Prototyp malého rozsahu: Technologie ověřená v laboratoři Prototyp velkého rozsahu: Technologie ověřená v relevantním prostředí (průmyslově relevantní prostředí v případě klíčových technologií) Prototypový systém: Technologie demonstrovaná v relevantním prostředí (průmyslově relevantní prostředí v případě klíčových podpůrných technologií) Demonstrační systém: Demonstrace prototypu systému v provozním prostředí First Of A Kind Komerční systém: Kompletní a kvalifikovaný systém Plná komerční aplikace: Skutečný systém ověřený v provozním prostředí (konkurenční výroba v případě klíčových technologií; nebo ve vesmíru) Počáteční TRL pro EIC Accelerator U EIC Accelerator se doporučuje začít s TRL 5 nebo 6, protože toto je obecně prototypová úroveň, která zaručuje další grantové financování a následné kapitálové investice pro škálování operací. Vzhledem k tomu, že EIC Accelerator také umožňuje aplikace pouze pro vlastní kapitál, horní limit pro počáteční bod aplikace EIC je TRL8. Konkrétní pravidla pro tento proces jsou nastíněna v pracovním programu zveřejněném Evropskou komisí a EIC: EIC Accelerator podporuje pozdější fáze technologického vývoje i rozšiřování. Technologická složka vaší inovace proto musí být otestována a ověřena v laboratoři nebo jiném relevantním prostředí (např. alespoň úroveň technologické připravenosti 5/6 nebo vyšší). Tento výpis ukazuje výchozí bod pro technologie financované v rámci EIC Accelerator. Všechny inovace musí dosáhnout alespoň TRL5. Rozdíly mezi kapitálovým a grantovým financováním Až 2,5 milionu EUR grantová složka na vývoj a validaci technologií (TRL 5/6 až 8); Investiční složka 0,5 – 15 mil. EUR na rozšiřování a další aktivity. To znamená, že grantová složka je striktně zacílena na všechny aktivity, které končí na TRL8 nebo nižších. Akciová složka nemá žádná omezení a lze ji aplikovat na celý životní cyklus od TRL5 do TRL9. Můžete požádat pouze o grantovou složku nebo o grant jako první (tj. maximálně 2,5 milionu EUR na pokrytí TRL 5/6 až 8 a bez žádosti o investiční složku pro TRL 9), pokud jste dříve nezískali pouze grantovou podporu EIC Accelerator. Pokud je požadován pouze grant (a žádný kapitál), pak konec projektu bude TRL8, pokud jde o EIC. Žadatelé musí uvést další odůvodnění toho, jak je dosaženo TRL9. Pokud návrh obdrží GO a je doporučen k financování, porota může doporučit snížení výše grantu, pokud jsou zjištěny aktivity nad TRL 8 Pravidlo TRL8 pro financování grantu je přísně vynucováno, takže žádný žadatel by se neměl snažit toto obejít (tj. financovat aktivity TRL9 prostřednictvím grantu). [Equity] je určen k financování nasazení na trhu a jeho rozšíření, ale může být také použit pro jiné účely (včetně spolufinancování nebo dokonce úplného financování inovačních aktivit) Je jasně uvedeno, že kapitálové financování EIC Accelerator je také použitelné pro aktivity mezi TRL5 a TRL8 (inovační aktivity). Shrnutí Stručně řečeno, příslušné finanční prostředky poskytnuté EIC na projekt EIC Accelerator jsou rozděleny na: Vlastní kapitál (Fondem EIC): Finance Činnosti TRL5 až TRL9 Grant (Evropská komise): Finance Činnosti TRL5 až TRL8 Při žádosti o financování , žádat o grant i o vlastní kapitál je možné (tj. blended financing), přičemž obojí je nepovinné, protože žadatel může žádat i jedno bez druhého (tj. pouze equity, grant-only nebo grant-first).

O najímání konzultanta nebo spisovatele grantů pro rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) zavedl v roce 2021 novou fázi procesu podávání žádostí, která funguje jako mini-návrh nazvaný Krok 1 (čtěte: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahrnuje materiály, jako je písemná žádost o grant, video prezentace a prezentace, které musí být předloženy platformě AI European Innovation Councils (EIC) (přečtěte si: AI Tool Review). S touto změnou má EIC Accelerator nyní tři kroky, které musí projít, konkrétně krok 1 (krátká aplikace), krok 2 (úplná aplikace) a krok 3 (osobní pohovor) (čtěte: Doporučení pro EICA), ale mnoho startupy a malé a střední podniky (SME) si nejsou jisti, co tyto kroky znamenají a jaké termíny a časové osy jsou s nimi spojeny. Jako stručného průvodce mohou žadatelé použít následující poznámky: Krok 1 je krátká žádost, kterou lze připravit za méně než 30 dní a lze ji odeslat kdykoli bez pevného termínu (přečtěte si: Pracovní postup prezentačního videa) Krok 2 je velmi dlouhá žádost, kterou lze podat pouze v případě, že (i) byl schválen krok 1 a (ii) EIC zveřejnilo pevný termín. V roce 2021 došlo ke dvěma odstávkám, a to v červnu a říjnu. Minimální doba pro přípravu aplikace Krok 2 by měla být 60 dní, ale doporučuje se více. Krok 3 je osobní rozhovor, který využívá podklady předložené v kroku 2. Je dostupný pouze pro projekty, které byly schváleny v kroku 2 a data pro tento krok jsou pevně stanovena tak, aby byla hned po vyhodnocení kroku 2. propuštěn (tj. týden hřiště). Přípravu na tento Krok lze provést za 14 dní. Co vyvíjet samostatně a co outsourcovat Neexistuje žádné obecné pravidlo ohledně toho, kdy by měl být konzultant nebo profesionální spisovatel najat nebo zda je vůbec potřeba. Oficiální šablony návrhů, pracovní program a pokyny (tj. pro fond EIC a nástroj AI) jsou veřejně dostupné, což znamená, že každá společnost je technicky schopna podat žádost sama. Je třeba vzít v úvahu dostupné zdroje a načasování sepsání grantu. Pro Krok 1 je úsilí poměrně malé: Výhody vývoje Krok 1 Interně Krok 1 vyžaduje poměrně málo času a úsilí Krok 1 je relativně snadný na vývoj Žádné peníze se nevyhazují v případě, že projekt není vhodný pro EIC Accelerator (tj. poradenské společnosti zapojí případy s nízkým úspěchem) Plná kontrola nad výsledkem Výhody najmutí konzultanta Konzultant může projekt utvářet a učinit jej účinnějším a také se vyhnout varovným signálům Být součástí kroku 1 zjednoduší proces kroku 2 Optimalizace automatického bodování na platformě AI na základě zkušeností Úspora času Úzký kontakt s EIC, abyste byli připraveni na neočekávané změny Konzultanti v případě zamítnutí znovu předloží návrh, zatímco zamítnutý projekt bude mít problém najmout konzultanta Nevýhody každého přístupu jsou naopak navzájem, což znamená, že výhoda najmutí konzultanta bude nevýhodou samotné přípravy žádosti. Pro Krok 2 bude srovnání následující: Poznámka: Porovnání pro Krok 2 předpokládá, že žadatelé sami úspěšně zažádali o Krok 1 a zvažují najmutí partnera z Kroku 2. Výhody vývoje Krok 2 Vnitropodnikové úspory nákladů Plná kontrola nad výsledkem Výhody najmutí konzultanta Konzultant může projekt utvářet a učinit jej účinnějším, stejně jako se vyhnout varovným vlajkám Organizace vývoje projektu a spolupráce mezi manažerským týmem, aby splnil požadavky termín Úspora času Úzký kontakt s EIC, abyste byli připraveni na neočekávané změny Spolu s výše uvedenými obecnými kompromisy najímání poradenské společnosti je třeba vzít v úvahu řadu úvah. Jedním z nich je způsob, jakým společnosti hodnotí své vlastní schopnosti a způsob, jakým posuzují své vynaložené úsilí. Není neobvyklé, že konzultanta kontaktuje klient, který se chce sám přihlásit do Kroku 1, přičemž mimochodem zmíní, že dosáhl skóre B nebo C ve všech segmentech nástrojů AI, i když je projekt vysoce kvalifikovaný pro EIC Accelerator. To, že je krok 1 relativně snadný na přípravu, neznamená, že jde o nízko visící ovoce. Přípravě aplikace je třeba věnovat značné úsilí bez ohledu na její jednoduchost. Ano, EIC chce žadatelům usnadnit podávání žádostí a chce se vyhnout tomu, aby ztráceli čas dlouhým podáváním žádostí, pokud nemají šanci uspět. To ale neznamená, že hodnotitelé dostanou projekt s minimálním vstupem nebo budou číst mezi řádky. Společnosti, které jsou velmi vytížené, si často myslí, že příprava rychlé žádosti bude stačit, ale to neplatí pro granty EIC. Společnost by měla být připravena jít s žádostí o krok navíc a vyplnit každou sekci s maximálním množstvím pozornosti a úsilí. Závěr Nejlepší způsob, jak odpovědět na otázku, kdy by měl být konzultant najat, by bylo nejprve se rozhodnout, zda je vůbec možné připravit vlastní návrh (tj. časová dostupnost, kvalifikovaný personál). Za druhé, společnost by měla mluvit s poradenskými společnostmi, aby zjistila, zda má projekt přiměřené šance na úspěch (tj. doporučuje se více názorů, protože některé poradenské společnosti nejsou dostatečně selektivní). Zatřetí, společnost musí zvážit kompromisy při psaní vlastních návrhů, což jsou náročné časové požadavky, zejména pro Krok 2, ale také pracovní vytížení manažerského týmu, kterému by bylo lepší doporučit, aby se místo psaní zaměřoval na úkoly související s podnikáním.

Výběr klíčových slov a hodnotitelů pro aplikace EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) umožňuje všem začínajícím firmám a malým a středním podnikům (SME) přidávat klíčová slova do platformy, která budou použita k výběru odborných hodnotitelů (přečtěte si: AI Tool Review). V minulosti byla tato funkce funkcí černé skříňky, protože profesionální autoři a konzultanti nevěděli, jak by různí hodnotitelé ohodnotili aplikaci nebo jestli to vůbec znamenalo rozdíl (přečtěte si: Re-Inventing the EIC Accelerator). Běžným přístupem bylo vybrat nejrelevantnější klíčová slova, která odrážejí projekt (tj. technologie baterií, strojové učení, biomasa) a doufají v to nejlepší. I když je to stále osvědčený způsob, jak se řídit, tento článek představuje názor na to, jak lze vybrat klíčová slova, aby se maximalizovaly šance na úspěch odeslání. Skupina hodnotitelů a klíčová slova Celková skupina hodnotitelů obsahuje tisíce odborníků, kteří budou vybráni na základě dostupnosti a, což je důležité, klíčových slov zadaných do platformy. Tato klíčová slova se vybírají z rozevíracího seznamu, zatímco více nadřazených klíčových slov obsahuje více podřízených klíčových slov, zatímco pro projekt jsou v určitém pořadí vybrány celkem 3 páry nadřazené a podřízené klíčové slovo. Kromě toho lze přidat bezplatná klíčová slova, která doplní počáteční výběr klíčových slov. Při výběru klíčových slov existuje obvykle více možností, protože spuštění AI baterie může vést s Energií, následovanou baterií a poté strojovým učením nebo může toto pořadí obrátit. Ale co když je trhem PropTech nebo zejména nemovitosti, protože projekt poskytuje řešení pro ukládání energie pro záložní systémy v komerčních budovách? Pak by se klíčová slova mohla zaměřit také na odvětví nemovitostí, určité segmenty zákazníků (tj. společnosti poskytující veřejné služby) nebo podobné aspekty. Na výběr je z mnoha různých možností, ale dosud nebylo známo, jak ovlivní hodnocení žádosti, protože pokusům a omylům bránila netransparentní hodnocení, nahodilost kontrol a omezené termíny v roce 2020. Hodnotitelé Zpětná vazba European Innovation Council (EIC) zavedl do procesu hodnocení funkci zpětné vazby, která umožňuje recenzentům zanechat komentáře pro žadatele velmi podrobným způsobem. Zatímco jejich identitu a pozadí žadatel nezná, konkrétní komentáře hodnotitelů často odhalí, z jakého úhlu se hodnotitel na inovaci dívá. Pokud se jedná o někoho, kdo má vědeckou perspektivu, technický pohled nebo je začleněn do odvětví, pak se komentáře často zaměří na tento aspekt. Ať už je to dobré nebo špatné, typ hodnotitele může mít významný vliv na to, jak je návrh přezkoumán. Po prostudování několika hodnocení Kroku 1 je zřejmé, že hodnotitelé mají velmi odlišné pohledy. Stejný aspekt projektu může být chválen nebo kritizován ve stejné recenzi, díky níž je kritické hledisko, nejen kvalita projektu. Ze zkušenosti kladné recenze v kroku 1 často chválily dopad, proveditelnost a vizi projektu, pokud hodnotitelé viděli, že existuje silný potenciál pro narušení, zatímco kritické kontroly se zaměřovaly spíše na izolované technické nebo komerční aspekty. Jiný přístup Místo toho, abyste se zeptali sami sebe: Jaká klíčová slova nejlépe popisují můj projekt? Zdá se, že lepší přístup je zeptat se: Jaké pozadí potřebuje hodnotitel, aby na něj udělal největší dojem? Vědec zabývající se strojovým učením nemusí být velmi často ohromen určitou aplikací umělé inteligence, zatímco někdo z odvětví, na které se zaměřuje, by okamžitě viděl přínos a měl pozitivní názor. Opak by však mohl být pravdou, pokud je dopad na průmysl obtížněji představitelný než špičková povaha technologie, která by na vědce udělala lepší dojem ve srovnání s účastníkem oboru. Cílem výběru hodnotitelů by mělo být vybrat odborníky, kteří budou chápat vizi společnosti a budou inovaci vnímat pozitivně. Čemu je třeba se vyhnout, jsou myšlenky jako: Back-end je sofistikovaný, sleduje jedinečný přístup a narušuje trh, ale nemyslím si, že je z vědeckého hlediska dostatečně špičkový Produkt je vědecky podložený, ale jak ho přesvědčíte abych si to koupil? Zejména pokud jde o softwarová řešení, mohou existovat puristé, kteří zanedbávají zaměření EIC na narušení průmyslu a nové obchodní modely, jen aby kritizovali izolovaný aspekt projektu. Závěr Má smysl hluboce přemýšlet o klíčových slovech, která si člověk zvolí, před odesláním a ujistit se, že potenciální zázemí, které bude mít hodnotitel, odpovídá rozsahu a zaměření žádosti. Tento přístup není osvědčenou metodou, jak získat dobré hodnotitele, ale může jasně ovlivnit, jaký bude výsledek hodnocení. Každý profesionální spisovatel viděl aplikace s hodnocením, které si odporuje a postrádá konsensus. Často je důvod, proč tomu tak je, zcela zřejmý z komentářů hodnotitele a vždy záleží na jeho úhlu pohledu definovaného jeho pozadím. Bohužel tento přístup bude pravděpodobně velmi krátkodobý. EIC již shromažďuje klíčová slova během kroku 1 EIC Accelerator a ruční výběr dalších klíčových slov se v této fázi zdá nadbytečný. Dokud však lze výběr hodnotitelů ovlivnit, měl by být prováděn opatrně.

O úspěšnosti EIC Accelerator v roce 2021 (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) se v roce 2021 znovu objevil s novým procesem podávání, větším rozpočtem a novými prahy úspěchu (přečtěte si: AI Tool Review). To druhé je významné, protože přímo definují, kolik času budou společnosti muset strávit žádostí a kolik času by bylo promarněno v případě zamítnutí (čtěte: Společnosti, které by neměly žádat). Vzhledem k tomu, že míra úspěšnosti se po mnoho let přibližovala 5% a v roce 2020 zaznamenala prudký pokles z 2,7% v lednu na <1% v říjnu, je pravděpodobné, že se tato míra úspěšnosti nyní posouvá k historickému maximu. Již dříve publikovaný článek zkoumal potenciální úspěšnost a předpokládanou zátěž jednotlivých fází, konkrétně Krok 1 (krátká aplikace), Krok 2 (plná aplikace) a Krok 3 (osobní pohovor). Analýza se zabývala nejlepšími výsledky pro žadatele, protože analýza přímo korelovala míru úspěšnosti s pracovní zátěží kladenou na žadatele a dospěla k závěru, že nejselektivnější překážky by měly být na začátku než na konci, aby se předešlo zmařeným měsícům úsilí. Míra úspěšnosti v roce 2021 Vzhledem k tomu, že mnoho startupů a malých a středních podniků (SME) požádalo o EIC Accelerator pro rok 2021 buď samo, nebo prostřednictvím konzultantů a profesionálních autorů, je nyní možné vyvodit závěry o celkovém rozložení úspěšnosti ( čtěte: Znovuobjevení EIC Accelerator). Vzhledem k tomu, že krok 1 je neustále otevřen pro odesílání, míra schválení se neustále mění, ale k 15. květnu 2021 prošlo 671 TP18T společností s 755 z 1 114. Očekává se, že toto číslo zůstane v následujících měsících relativně konstantní, protože je to také prahová hodnota, na kterou se European Innovation Council (EIC) zaměřil. Výsledky kroku 2 byly zveřejněny teprve nedávno a nemusí být reprezentativní pro nadcházející uzávěrky, protože (i) doba přípravy pro žadatele byla kratší než 30 dní, (ii) šlo o úplně první výzvu s novým procesem podávání žádostí a (iii) zpětná vazba porot z 3. kroku může ovlivnit budoucí hodnocení 2. kroku. Nicméně v červnu bylo pro Krok 3 vybráno 130 z 801 uchazečů, což znamená, že v této fázi uspělo 16% společností. Poznámka: Ze 130 pozvánek na pohovor pro 3. krok EIC Accelerator bylo 24 švýcarských startupů považováno za nezpůsobilých kvůli nedávnému rozhodnutí švýcarských úřadů ve vztahu k Horizon Europe (2021–2027). To by v této fázi přineslo úspěšnost 13% vzhledem k tomu, že rozhovorů v polovině září se zúčastní pouze 106 společností. Kombinací míry úspěšnosti kroku 1 a kroku 2 získáme celkovou míru úspěšnosti 11% vedoucí ke kroku 3, a vzhledem k tomu, že míra úspěšnosti fáze pohovoru (krok 3) byla v letech 2018/2019 historicky mezi přibližně 50%, lze předpokládat, že celková úspěšnost znovu získá celkem 5% pro EIC Accelerator. Poznámka: Zatímco míra úspěšnosti pohovorů byla přibližně 50% v roce 2018/2019, oscilovala mezi 30% a 50% ve 4. čtvrtletí 2019 a v průběhu roku 2020. Kvůli vysokým rozpočtům a vypadnutí 24 švýcarských žadatelů po Step2 (18% všech pozvaných) hodnocení, úspěšnost kroku 3 by mohla potenciálně dosáhnout 70%, což by přineslo míru financování 7%+. Závěr Zbývá vidět, jak se skutečná míra úspěšnosti vyvine v kroku 3 a jak budoucí změny ve formulářích pro podání, oficiální šabloně návrhu a hodnocení (zejména se zpětnou vazbou poroty) ovlivní tyto prahové hodnoty. Rozpočet ve výši 1 miliardy EUR na pouhé 2 odstávky v roce 2021 je rovněž extrémně vysoký, což znamená, že tato zlatá horečka v roce 2021 může mít krátké trvání. Jedna věc je jistá: EIC Accelerator nikdy nebyl tak dostupný jako dnes a mnoho skvělých projektů má vyšší šance na získání finančních prostředků. Zbývá zjistit, zda si EIC stojí za svým závazkem a neřadí návrhy proti sobě, ale zachová si svou individualizovanou metodiku GO & NO-GO. Pokud je tomu tak, pak by akcelerátor EIC mohl zůstat stejně dostupný jako nyní pro celý Horizont Evropa (2021–2027), protože žádný počet žadatelů ani konkurence by nebránila jednotlivým projektům v šancích na úspěch. I když se to zdá jako ideální scénář, zbývá zjistit, zda je to proveditelné. Pokud GO v kroku 2 nebo 3 překročí rozpočty, pak existují pouze tři možnosti: (1) odmítnout žadatele o GO na základě diskriminačních faktorů (tj. průmysl, náklady, pohlaví), (2) vytvořit čekací listinu pro schválené návrhy buď v kroku 2 nebo 3 (tj. před pohovorem nebo po pohovoru) nebo (3) změnit back-end hodnocení před zveřejněním výsledků tak, aby byly zpětně odmítnuty jinak financované žadatele (tj. zpřísnění hodnocení poroty). Poslední věc, kterou je třeba zmínit, je, že některé vládní agentury jsou nuceny zcela utratit své roční rozpočty, protože to přímo souvisí s jejich přiděleným rozpočtem v následujícím roce, takže přerušení EIC Accelerator v říjnu 2021 by mohlo znamenat překvapivý počet financovaných společností, pokud červnová uzávěrka neutratí svých dostupných 500 milionů EUR.

Nový přístup k rozvoji projektů EIC Accelerator v rámci Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) lze považovat za zcela nový program financování v rámci Horizon Europe (2021–2027). Změnila nejen proces podávání návrhů na grant, ale také hodnocení, které pravděpodobně zaznamená významné změny v typech společností vybraných jako příjemci (přečtěte si: Re-Inventing the EIC Accelerator). Tento článek si klade za cíl porovnat předchozí pracovní postup profesionálních autorů grantů a konzultantů s touto nejnovější iterací European Innovation Council (EIC) startupu a financování malých a středních podniků (SME) (přečtěte si: AI Tool Review). Vzhledem k tomu, že inovace jsou vždy na mysli autorů i hodnotitelů, provedení nezbytných změn a přizpůsobení se novému a nepředvídatelnému prostředí je samozřejmostí. I velké poradenské společnosti jako takové již přizpůsobily své pracovní postupy a začaly měnit své interní procesy, aby si zachovaly efektivitu a kvalitu. Jak vypadalo psaní grantových návrhů v roce 2020 V roce 2020 a letech v rámci programu Horizont 2020 (2014–2020) byl proces psaní žádostí EIC Accelerator (nebo poté SME Instrument) poměrně jednoduchý. Spolupráce by začala Kick-Off Meeting (KOM), přenosem příslušných souborů a pak by se autonomní pustili do práce – většinou autonomně. Vzhledem k omezenému prostoru a nedostatečné hloubce, pokud jde o technologii, byl malý důvod k tomu, aby společnost sama příliš přispívala, protože návrh se soustředil na krátký, narativní popis technických segmentů. V roce 2021 se tento přístup změnil, protože samotná aplikace je strukturována jinak. Tento článek si klade za cíl upozornit na to, jak je nyní starý způsob psaní návrhů nahrazen modernějším a jemnějším přístupem, který vyžaduje více spolupráce, hloubky a propracovanosti. Proč starý přístup přestal fungovat 1. Požadavky na text a délka Návrh EIC Accelerator z roku 2020 byl relativně dlouhý s 30 stranami jako hlavním dokumentem, ale verze z roku 2021 tento počet ohromně zvýšila. To je způsobeno velkým množstvím textových polí většinou 1 000 znaků, které je nutné vyplnit v celé aplikaci, zatímco některé segmenty dosahují také 5 000 znaků, 10 000 nebo neomezeně mezer. Jako takové jsou popisy mnohem podrobnější a musí být často vyvinuty pro samotný návrh, protože společnosti ne vždy používají určité typy segmentací. Příklady jsou funkce a případy použití, milníky úrovně technologické připravenosti (TRL), celkový dostupný trh (TAM), dostupný trh (SAM), obslužný dostupný trh (SOM) nebo životní cyklus přijetí technologie (TALC). 2. Technické detaily a hloubka Mnoho sekcí v roce 2020 bylo spíše povrchových a autoři se často snažili vyčlenit více než 1 stránku DINA4 pro popis technologie, včetně obrázků, kvůli přísným omezením. S novým modelem funkcí a případů použití lze snadno nastavit 10 funkcí se 7 000 znaky, což poskytuje 70 000 znaků pro samotný popis technologie. Vezmeme-li v úvahu potřebu popsat Freedom to Operate (FTO), v současnosti existující znalosti, úzká místa a přidanou hodnotu pro každou funkci, je zřejmé, že je zapotřebí bezprecedentní úroveň hloubky. Za předpokladu, že 140 slov na 1 000 znaků a 750 slov tvoří blok textu na stránce DINA4 (s použitím okrajů EIC Accelerator z roku 2020 bez obrázků), by to dalo 13 stránek čistého textu DINA4 pro samotné funkce. Ve srovnání s předchozí jedinou stránkou, která musela obsahovat obrázky, je změna poměrně drastická a 13 stran by ani nepokrylo celý popis řešení, protože to musí být popsáno i jinde. Tuto úroveň hloubky není možné naplnit bez silné spolupráce s hlavním technickým ředitelem (CTO) a dostatečného výzkumu. Vzhledem k tomu, že velikost všech sekcí, které pokrývají trh, finance, obchodní strategii a další, se rovněž zvětšila, je jasné, že návrh EIC Accelerator pro rok 2021 se ve srovnání s rokem 2020 snadno zčtyřnásobil. 3. Více kontroly směrem ke komerčním strategiím Komerční strategie a trh analýzy byly obvykle dost omezené kvůli omezením stránek EIC Accelerator z roku 2020. S nyní nabubřelým procesem Step 2 se to výrazně změnilo. Sekce trhu a zejména TALC vyžadují podrobný rozpis toho, jak budou zákazníci osloveni se specifickými očekáváními pronikání na trh. Strategie jako taková bude vyžadovat plány, které překračují zjednodušené představy jako: Chceme začít v Evropské unii (EU) a poté jít do celého světa Máme místní distributory, kteří nám mohou pomoci Očekáváme, že do 3 let oslovíme 100 zákazníků. zákaznická síť Nová šablona žádá začínající podniky a malé a střední podniky, aby definovaly každý segment penetrace a dokonce pro každý uvedly peněžní toky (provoz, investice a financování), včetně časové osy a zisku a ztráty (P&L). Zejména zisk a ztráta, i když je nyní nová tabulka zjednodušená, bude potřebovat další členění, aby se zohlednily údaje uvedené v TALC, které mohou zahrnovat více než 10 let do budoucnosti, zatímco zisky a ztráty obvykle zobrazují pouze 5 let. 4. Další sekce Mimo Go2Market a technické části existuje celá řada čísel a úvah, které vyžadují více vstupů od žadatelů, protože v roce 2020 byli více povrchní. Zejména sekce rizik, investiční potřeby a konkurenti (tj. bolesti a zisky) vyžadují silný příspěvek od vedení společnosti. Jak strukturovat vývoj projektu v roce 2021 Výsledkem je, že předchozí přístup k outsourcingu psaní návrhu konzultantovi je nemožný, ale je nahrazen přístupem více založeným na spolupráci, kdy se společnost musí aktivně zapojit do projednávání potřebných vstupů a musí být přivedena. pro strukturování celé aplikace. Největší změnou v roce 2021 je spolupráce mezi konzultanty (nebo profesionálními spisovateli) a klienty. Namísto samostatného navrhování podnikatelského plánu musí konzultanti přivést své klienty do procesu, a protože manažerský tým scale-up je obvykle dost zaneprázdněný, prokázat vynikající řízení projektu během celého procesu. Tyto změny jsou stále zcela nové, ale hlavními vylepšeními oproti starým metodám by mohly být: Vícenásobné zahajovací výzvy pro vyhrazené sekce… Přečtěte si více

Pohled na inovace z nového úhlu: Změna hodnocení návrhů EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (grant and equity) prošel dramatickým přechodem od svého prvního založení z již zastaralé SME Instrument fáze 2 v roce 2019 a jeho následující testovací fáze jako EIC Accelerator Pilot v roce 2019/2020. S novým procesem podávání žádostí, který zahrnuje více kroků, online platformu AI pro podání a video prezentaci, změnil nejen svůj proces, ale také své výsledky (přečtěte si: AI Tool Review). Vzhledem k tomu, že se hodnocení a šablona návrhu změnily spolu s touto nejnovější iterací, je jasné, že to, co fungovalo v roce 2020 a dřívějších fázích, nemusí být použitelné v roce 2021. Návrh samozřejmě vypadá jinak, upřednostňuje předem stanovenou strukturu před volným obchodním plánem. vyprávění a definuje konkrétní plán, který musí všechny společnosti dodržovat. Ale faktorem, který by mohl mít nejvýraznější dopad na nejnovější změny EIC Accelerator, může být samotné hodnocení. Odklon od SME Instrument fáze 2 a EIC Accelerator Pilot Cílem nového kroku 1 EIC Accelerator je kontrola kvality žádostí, aby se zjistilo, zda je projekt v zájmu EU a zda odpovídá obecnému riziku, inovaci, týmu a trhu. kritéria. Jako takový byl původně inzerován jako způsob, jak napodobit starou pečeť excelence*, která byla udělena projektům roku 2020 s hodnocením alespoň 13 z 15. Historicky 30% až 50% ze všech předložených projektů v letech 2018 až 2020 dosáhl této úrovně. Současná míra úspěšnosti kroku 1 60-70% tomuto prahu poměrně dobře odpovídá, i když by se dalo namítnout, že ekvivalentní staré skóre by spíše odpovídalo 12,5 a ne plným 13. Přesto krok 1 funguje jako prahová hodnota, která částečně nahrazuje staré skóre. bodování, ale má také výrazně odlišné zaměření, pokud jde o kvalitu projektu. Tento kvalitativní aspekt lze prozkoumat jednoduchou otázkou: Bude opětovné odeslání 12,5+ bodovaných žádostí z roku 2020 automaticky úspěšné v kroku 1 roku 2021? *Poznámka: Nová pečeť excelence se nyní uděluje pouze některým společnostem, které dosáhnou kroku 3 procesu hodnocení, konkrétně fáze pohovoru. Pečeť excelence 2021 není spojena s krátkou aplikací Krok 1 ani s žádným typem bodování, ale funguje jako užitečná analogie k předchozím iteracím programu financování před rokem 2021. Přechod z roku 2020 na rok 2021: Prahové hodnoty a kvalita EIC má uvedl, že krok 1 je navržen tak, aby „vyvolal zájem hodnotitelů“, což znamená, že se jedná o velmi povrchové hodnocení ve srovnání se starou fází 1 SME Instrument. V kroku 1 je pouze 5 zjednodušených hodnotících kritérií, zatímco hodnocení v roce 2020 musela oslovit 17 velmi podrobných kritérií. Dalo by se namítnout, že nejnovější hodnotící kritéria, která přímo definují úspěšnost projektů, nyní silně upřednostňují inovace, riziko a trh, zatímco stará kritéria pohlížela na každý aspekt společnosti a projektu stejnou vahou. Bez posouzení přínosu nebo kompromisů tohoto přístupu jasně ovlivní, jaké typy projektů uspějí, a pravděpodobně se bude velmi lišit od toho, co bylo pozorováno v roce 2020 a také v předchozím desetiletí (čtěte: Doporučení pro EICA). Objevily se některé zajímavé případy žadatelů, kteří se přihlásili do EIC Accelerator, zatímco podání z roku 2020, které vykazovalo nízké skóre 10 až 11 z maximálního počtu 15, prošlo v roce 2021 krokem 1 s velmi pozitivními recenzemi. Zajímavé je, že tak nízké skóre v roce 2020 bylo v očích profesionálních spisovatelů nebo poradenských společností často považováno za ztracený případ, protože to znamená, že buď projekt postrádá sofistikovanost potřebnou k tomu, aby přesvědčil European Innovation Council (EIC), nebo startup nebo Small- a Medium-Sized Enterprise (SME) nemá promyšlený obchodní model ani finanční plánování. Změna hodnotících kritérií Vzhledem k tomu, že první fáze je navržena tak, aby pouze vrcholila zájem hodnotitele, mnoho projektů, u kterých by se v roce 2020 neuvažovalo o financování, i kdyby měla Evropská komise (EK) k dispozici přebytečné financování, může nyní snadno projít první fází. Jak se to změní v kroku 2, není jasné, ale lze říci, že hodnotící kritéria se výrazně změnila. V roce 2020 existovalo 17 podrobných kritérií, která pokrývala celý obchodní model od subdodávek přes partnerskou síť až po detaily zákaznické základny (čtěte: Společnosti, které by se neměly ucházet). Otázky byly velmi podrobné a pokryté: Proč by zákazníci nakupovali u vás? Je váš obchodní model schopen škálovat vaši společnost? Je strategický plán komercializace dostatečný? Řeší se nějaké problémy s IP nebo licencí? Je produkt snadno použitelný? … Toto bylo nahrazeno 13 kritérii v kroku 2 a pouze 5 v kroku 1. Namísto kladení velmi jemných otázek hodnotitelům, kteří musí hodnotit celý projekt v přírůstcích, jsou nová kritéria zjednodušena a zaměřují se na mnoho stejných otázek. i když s menšími detaily. Je zajímavé, že nová kritéria opomíjejí rovnost pohlaví, širší přínosy v EU a společenské výzvy. Ty byly explicitně uvedeny ve starých hodnotících kritériích, ale nyní neexistují, i když musí být popsány v aplikaci Krok 2. Je to pravděpodobně kvůli novým strategickým výzvám a kvótám pro ženy, které jsou vynuceny v back-endu a nesmí být znovu opakovány ve front-endu hodnocení. Kritéria „Go“ V nových hodnotících kritériích je zjevně jiné zaměření se silnou preferencí pro riziko, trh, inovace a tým s pokyny pro hodnotitele, že krok 2 Go by měl odpovídat tomu, co by bylo 4,5 až 5 skóre podle pravidel pro rok 2020.** Abychom se vrátili k výše zmíněné anekdotě, aplikace se skóre 10,5 by měla průměrné skóre 3,5 pro každou sekci, což znamená, že by neměla mít šanci… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ