Odhalení nejnovějších výsledků EIC Accelerator: Komplexní analýza (uzávěrka 8. listopadu 2023, vydání v únoru 2024)

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The European Innovation Council (EIC) Accelerator program stands as a system of support for startups and Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) across Europe, aiming to fuel innovation and technological advancement. With its latest results published on February 28th, 2024, the EIC Accelerator has once again demonstrated its commitment to fostering groundbreaking projects with a total budget allocation of €285 million. This analysis delves into the distribution of grants and blended financing, the success rates across different stages, and the geographical spread of the winning companies. Funding Breakdown: A Closer Look at the Allocation In the latest funding cycle, the EIC Accelerator has supported 42 companies, showcasing a diverse range of financing options tailored to meet the varied needs of Europe’s innovators. The distribution of funding types is as follows: Grant First: 12 companies (29%) were awarded grants as an initial funding step, highlighting the EIC’s flexibility in supporting early-stage innovations. Blended Finance: Dominating the funding landscape, 26 companies (62%) received blended finance, combining grants and equity to provide a robust backing for ventures ready to scale up. Equity Only: A single company (2%) secured equity financing, underscoring the EIC’s role in taking a stake in promising enterprises. Grant Only: 3 companies (7%) received grants without the equity component, focusing on projects with specific needs that can be met with direct funding. The Path to Success: Analyzing the Success Rates The EIC Accelerator’s selection process is rigorous, designed to identify projects with the highest potential impact. The success rates at each stage of the application process are as follows: Step 1: Approximately 70% of applicants pass this initial stage, though exact figures are not disclosed. Step 2: Only 22% of projects make it through, reflecting the increasing scrutiny applications undergo. Step 3: The final step sees a further narrowing, with a 17% success rate. Combined Success Rates: The cumulative success rate for applicants passing through Steps 2 and 3 is a mere 3.9%, while the overall success rate across all three stages is approximately 2.7%. Geographical Diversity: A Pan-European Impact The latest round of funding has benefited companies from 15 different countries, showcasing the EIC Accelerator’s pan-European reach. Germany leads the pack with 7 companies funded, followed closely by France with 6, and Spain and Sweden each with 5. Other countries with successful applicants include Finland (4), Italy (3), Israel (2), Netherlands (2), Norway (2), and several others with one company each, demonstrating the EIC’s commitment to fostering innovation across the continent. Conclusion The EIC Accelerator’s latest funding results highlight the program’s critical role in supporting the European innovation ecosystem. With a total budget of €285 million, the program has backed 42 companies across a wide range of sectors and countries, underlining the diversity and potential of Europe’s technological landscape. As the EIC Accelerator continues to evolve, its impact on fostering groundbreaking projects and scaling up SMEs is undeniable, making it a cornerstone of Europe’s innovation policy. With meticulous attention to supporting diverse financing needs, rigorous selection processes, and a commitment to geographical inclusivity, the EIC Accelerator is paving the way for a more innovative and resilient Europe. As we look forward to future rounds of funding, the results from February 2024 serve as a testament to the vibrant entrepreneurial spirit that thrives across the continent. Funding Data Type of Funding Grant first: 12 companies (29%) Blended finance: 26 companies (62%) Equity only: 1 company (2%) Grant only: 3 companies (7%) Total: 42 Companies Budget Total Budget: €285 million Cut-Off Date and Results EIC Accelerator Step 2 cutoff date: November 8th 2023 Publication of results: February 28th 2024 Success Rates Step 1: (approximately 70% since results are not published) Step 2: 22% Step 3: 17% Step 2 & Step 3 combined: 3.9% Step 1 & Step 2 & Step 3 combined: (approximately 2.7%) Funded Countries There are 15 different countries among the funded companies. Germany: 7 companies France: 6 companies Spain: 5 companies Sweden: 5 companies Finland: 4 companies Italy: 3 companies Israel: 2 companies Netherlands: 2 companies Norway: 2 companies Belgium: 1 company Bulgaria: 1 company Denmark: 1 company Ireland: 1 company Portugal: 1 company Slovakia: 1 company All 42 EIC Accelerator Winners from November 8th 2023

Odhalení budoucnosti evropských inovací: hluboký ponor do pracovního programu EIC 2024

Pracovní program European Innovation Council (EIC) 2024, podrobně popsaný v dokumentu, nastiňuje jeho komplexní strategii a součásti určené k podpoře inovací v rámci Evropské unie. Zde jsou hlavní součásti a hlavní body: Strategické cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Cílem EIC je podporovat průlomové technologie a společnosti, které jsou klíčové pro dosažení zeleného a digitálního přechodu, a zajistit tak otevřenou strategickou autonomii v kritických technologiích. Stanovila si šest strategických cílů, mezi které patří stát se preferovaným investorem pro začínající a podnikatele s vysokým potenciálem, překlenout mezery ve financování pro hluboce technologické společnosti, podporovat vysoce rizikové technologie, zvýšit počet evropských jednorožců a scale-upů, katalyzovat dopady inovací z evropských zemí. veřejný výzkum a dosahování provozní dokonalosti. Přehled pracovního programu na rok 2024: Pracovní program organizuje své financování a podporu ve třech hlavních schématech: EIC Pathfinder: Pro pokročilý výzkum za účelem rozvoje vědecké základny pro průlomové technologie. EIC Transition: Ověřovat technologie a rozvíjet obchodní plány pro konkrétní aplikace. EIC Accelerator: Podporovat společnosti při uvádění inovací na trh a jejich rozšiřování. Každé schéma je rozšířeno o přístup k Business Acceleration Services, který poskytuje odborné znalosti, korporace, investory a ekosystémové aktéry. Hlavní změny pracovního programu na rok 2024: Na základě zpětné vazby a sníženého rozpočtu byly provedeny úpravy, vylepšení a zjednodušení. Tyto změny zahrnují zavedení modelu paušálních nákladů pro většinu výzev, posílená opatření proti ekonomickým bezpečnostním rizikům a úpravy kritérií způsobilosti a financování napříč různými schématy. Klíčové vlastnosti podpory EIC: Pro urychlení a růst inovací a společností EIC je nabízena kombinace finanční a nefinanční podpory. To zahrnuje proaktivní správu projektů a portfolia, přizpůsobený přístup k hodnocení návrhů, zásady otevřeného přístupu a práv duševního vlastnictví a opatření k zajištění ekonomické bezpečnosti. Spolupráce s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT): Dokument nastiňuje rostoucí spolupráci mezi EIC a EIT za účelem posílení evropského inovačního ekosystému, včetně sdílených služeb, procesu Fast Track a nového schématu inovačních stážistů. Výhled na rok 2025 a budoucí roky: Diskutuje se o budoucích strategiích a potenciálních nových synergiích, včetně možnosti navýšení rozpočtů na větší investice prostřednictvím fondu EIC v klíčových oblastech. Slovník a definice: Dokument končí podrobným glosářem a oddílem s definicemi, který vysvětluje terminologii a zkratky používané v celém pracovním programu. Tyto složky se společně zaměřují na podporu strategických cílů Evropské unie v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje s důrazem na vysoce rizikový, vysoce ziskový výzkum a průlomové technologie s potenciálem významného společenského a ekonomického dopadu. 1. Strategické cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) Jako přelomový krok k posunu evropských inovací do budoucnosti stanovil European Innovation Council (EIC) ve svém pracovním programu 2024 odvážnou vizi, která se zaměřuje na identifikaci, vývoj a rozšíření průlomu. technologie a společnosti, které jsou klíčové pro zelenou a digitální transformaci EU. Tato vize je podpořena strategickými cíli navrženými tak, aby zajistily otevřenou strategickou autonomii Evropy v kritických technologiích a podpořily živý ekosystém, kde mohou prosperovat startupy a podnikatelé s vysokým potenciálem. Ambicí programu není jen překlenout mezery ve financování, kterým čelí společnosti zabývající se hlubokými technologiemi, ale také postavit EIC jako investora pro vizionářské nápady, a tím ovlivnit alokaci soukromých aktiv na podporu těchto inovací. Jádrem strategické vize EIC je šest ambiciózních cílů, z nichž každý je doprovázen jasnými klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI), jejichž cílem je měřit pokrok a řídit implementaci programu: Stát se investorem volby: EIC usiluje o uznání na celém kontinentu, přilákat začínající podniky, podnikatele a inovativní výzkumníky s vysokým potenciálem se zvláštním důrazem na nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou ženy inovující a ženy z méně rozvinutých ekosystémů. Investice ve výši 30–50 miliard EUR do evropských technologií Deep Tech: Řešením kritické mezery ve financování se EIC snaží využít svůj fond tak, aby významně ovlivnil ekosystém hlubokých technologií a podpořil tak klima, kde soukromé investice volně proudí na podporu převratných inovací. Podpora vysoce rizikových technologií: V oblastech kritických pro společnost a strategickou autonomii je EIC odhodláno podstupovat vypočítaná rizika na podporu nejslibnějších příležitostí v oblasti hlubokých technologií od nejranějších fází až po komerční rozšíření, což zajistí nezávislost Evropy v klíčových technologiích. Zvyšování počtu evropských jednorožců a škálovatelů: EIC má za úkol podporovat růst evropských startupů a malých a středních podniků tak, aby se vyrovnaly a předčily své globální protějšky, a podporovat tak prostředí, kde mohou evropské inovace vést na světové scéně. Urychlení inovačních dopadů evropského veřejného výzkumu: Budováním partnerství v celé EU se EIC snaží komercializovat nejlepší nápady z výzkumné základny a vytvořit tak úrodnou půdu pro začínající podniky, aby se rozšířily a dosáhly globálního dopadu. Dosažení provozní dokonalosti: Efektivita, agilita a reakceschopnost operací EIC jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoká očekávání žadatelů, investorů a trhu jako celku a zajistily hladkou cestu od inovativní myšlenky k úspěchu na trhu. Tyto strategické cíle nejsou jen ambiciózními cíli, ale představují komplexní plán pro evropské inovační prostředí, jehož cílem je vytvořit úrodný ekosystém pro průlomové technologie, které budou určovat budoucnost hospodářství a společnosti EU. Prostřednictvím kombinace finanční a nefinanční podpory vytváří EIC půdu pro transformační dopad, který daleko přesahuje bezprostřední horizont, a zajišťuje, že Evropa zůstane v popředí inovací a technologií. 2. Přehled pracovního programu 2024 Pracovní program 2024 European Innovation Council (EIC) představuje klíčový krok k podpoře inovací a technologických průlomů v rámci Evropské unie. Je strukturován tak, aby řešil kritické potřeby zeleného a digitálního přechodu, využívá finanční prostředky ve výši více než 1,2 miliardy EUR a vytváří komplexní strategii pro posílení postavení výzkumných pracovníků, začínajících podniků a malých a středních podniků (MSP). Zde je podrobný pohled na jeho strukturální přehled: EIC Pathfinder, Transition a Accelerator: Tři pilíře Pracovní program je důmyslně rozdělen do tří primárních schémat financování, z nichž každý je přizpůsoben různým fázím inovace a vývoje: EIC Pathfinder: Věnováno pokročilému výzkumu, Pathfinder je rodištěm vědeckého průzkumu zaměřeného na vývoj základních prvků průlomových technologií. Zahrnuje jak otevřené výzvy pro jakoukoli oblast vědeckého bádání, tak cílené výzvy řešící specifické strategické zájmy… Přečtěte si více

EIC Accelerator: Posílení průlomových inovací se vzrušujícími možnostmi financování!

Objevte příležitosti s EIC Accelerator: Podněcování inovací a růstu! Objevte svět příležitostí s EIC Accelerator, posilujícím programem financování, který vám přináší European Innovation Council (EIC), klíčový hráč v rámci Horizon Europe. Tato dynamická iniciativa je věnována povznesení inovativních společností, které jsou v popředí technologických průlomů a vědeckých objevů v doméně DeepTech. S EIC Accelerator by váš vizionářský projekt mohl zajistit až 2,5 milionu EUR ve formě grantového financování, doplněného potenciálem dalších 15 milionů EUR v kapitálovém financování. Posuňme vaše průkopnické nápady do hmatatelných úspěchů a společně utvářejme budoucnost! Prozkoumejte vzrušující řadu technologií způsobilých pro financování EIC Accelerator! Od svého založení v roce 2021 EIC Accelerator hrdě posílil dynamické portfolio více než 400 příjemců, kteří předvedli pestrou paletu sektorů od průkopnického kapitálově náročného hardwaru po revoluční čistě softwarové podniky, to vše s důrazem na špičkovou oblast DeepTech. S otevřenou náručí zahrnuje EIC Accelerator širokou škálu technologických inovací za předpokladu, že jsou v souladu s politikami EU a vyhýbají se mimo jiné vojenským aplikacím. A co víc, EIC Accelerator každoročně upozorňuje na některé průkopnické technologie svými technologickými výzvami, oslavuje a urychluje cestu k brilantní, technologicky vpřed budoucnosti. Objevte ideální úroveň technologické vyspělosti pro úspěch EIC Accelerator! Pozvedněte svou inovativní technologii do nových výšin s podporou EIC Accelerator! Pokud je vaše technologie na úrovni technologické připravenosti (TRL) 5 nebo mimo ni, kde již byla ověřena v příslušném prostředí, máte vynikající pozici pro uplatnění. EIC Accelerator propaguje pokrok v prototypech a demonstraci proof-of-concept a aktivně se snaží pohánět vaše průlomy od TRL 5 dále. A to není vše! Cesta plynule pokračuje s dostupnými grantovými příležitostmi pro technologie, které dosáhly TRL 6 nebo 7, což zajišťuje hladký postup směrem k připravenosti na trh. Pro ty vynikající inovace, které dospěly k TRL 8, nabízí EIC Accelerator jedinečnou vyhlídku čistě kapitálových investic. Připravte se na akceleraci vaší technologie s dynamickým a podpůrným zázemím EIC Accelerator! Prozkoumejte vzrušující možnosti financování s EIC Accelerator! Vítejte v dynamickém světě EIC Accelerator, kde přeplňujeme inovativní společnosti sadou možností financování přizpůsobených tak, aby posouvaly vaše podnikání do popředí vašeho odvětví! Ponořte se do našich štědrých grantů ve výši až 2,5 milionu EUR a nastartujte své podnikání, aniž byste se vzdali vlastního kapitálu. Nebo, pokud chcete posílit svůj růst významnou kapitálovou injekcí, prozkoumejte naši akciovou opci s investicemi až 15 milionů EUR, kde se EIC Fund stane hrdým účastníkem vašeho úspěchu. Nemůžete si vybrat mezi těmito dvěma? Naše Blended Finance v sobě spojuje to nejlepší z obou světů a nabízí až 17,5 milionu EUR ve fondech, což vám zajišťuje flexibilitu a zdroje k dosažení nových výšin. Vyberte si typ a množství financování, které dokonale odpovídá ambicím vaší společnosti, a v těch mimořádných případech, kdy vaše vize vyžaduje ještě širší finanční plátno, jsme připraveni diskutovat o větších možnostech financování. S EIC Accelerator nezná váš obchodní potenciál mezí! Uvolněte svou inovaci: Začněte svou cestu žadatele! Objevte průkopníky: Oslava příjemců financování EIC Accelerator! Připravte se na vzrušující příležitost s EIC Accelerator! Pokud jste dynamická zisková společnost registrovaná v jedné z našich určených způsobilých zemí, jste na správném místě, kde můžete podpořit své inovace a růst. Ale to není vše – vizionářští jednotlivci a investoři myslící dopředu jsou také srdečně zváni, aby se připojili k jízdě! Jen se ujistěte, že jste svou společnost založili dříve, než inkoust zaschne na smlouvě o grantu. Váš podnik by měl být nezávislým malým a středním podnikem (SME), který se vyznačuje živým týmem s méně než 250 lidmi a robustním finančním zdravím s obratem 50 milionů EUR nebo méně a celkovou rozvahou nepřesahující 43 milionů eur. Nastupte a nechte EIC Accelerator posouvat vaše podnikání do nových výšin! Objevte vzrušující příležitosti: Všechny země EU Vítejte v podání žádosti o EIC Accelerator! EIC Accelerator představuje vzrušující příležitost pro inovativní společnosti a podnikatele v celé EU-27, včetně Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kyperské republiky, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, jakož i jejich příslušná území. Tato živá platforma nabízí vizionářům ze všech koutů EU vstupní bránu, aby uvedli své převratné nápady do popředí a posunuli evropské inovační prostředí do jasné a dynamické budoucnosti! Objevte, jak se mezinárodní inovátoři mohou připojit k dobrodružství EIC Accelerator! S potěšením oznamujeme, že prostřednictvím našich dohod o přidružení s Horizon Europe se společnostem a jednotlivcům otevřel svět příležitostí v působivé řadě zemí! Pokud sídlíte v Albánii, Arménii, Bosně a Hercegovině, Faerských ostrovech, Gruzii, Islandu, Izraeli, Kosovu, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Srbsku, Tunisku, Turecku, Ukrajině, Maroku nebo Spojeném království ( Grant only), připravte se uvést své inovativní nápady k životu s EIC Accelerator. Toto je vaše šance připojit se k pulzující komunitě pokrokových myslitelů a hráčů, kteří mění hru. Přihlaste se nyní a pojďme společně utvářet budoucnost! Objevte, jak může EIC Accelerator pohánět vaši inovační cestu! Objevte svůj potenciál: Odhalte úspěšné příběhy s EIC Accelerator! Vydejte se na vzrušující cestu s EIC Accelerator, kde každá aplikace je příležitostí zazářit! I když si vážíme soutěžního ducha, přesné míry úspěšnosti pro každý z našich tří dynamických hodnotících kroků zůstávají dobře udržovaným překvapením. Přesto se odhaduje, že z kroku 1 do kroku 3 vítězně přejde oslnivých 5% žadatelů nebo více, což demonstruje skutečnou inovaci a potenciál. Mějte na paměti, že míra úspěšnosti může stoupat v závislosti na ročním rozpočtu EIC Accelerator a temperamentním počtu žádostí o každé odvolání. Navíc, ať už se jedná o otevřenou výzvu nebo výzvu přizpůsobenou výzvám, šance na úspěch se mohou lišit, což zdůrazňuje, že se správným nápadem a vynikajícím provedením váš projekt… Přečtěte si více

Přidělování finančních zdrojů na urychlení převratných technologických inovací prostřednictvím programu EIC Accelerator

Pochopení akcelerátoru European Innovation Council: Komplexní přehled jeho účelu, funkcí a příležitostí pro vizionářské podnikatele Akcelerátor European Innovation Council (EIC) představuje klíčovou součást komplexní sady iniciativ financování Horizon Europe, pečlivě navržených tak, aby podporovaly špičkové společnosti, které jsou na trhu do popředí využívání radikálních technologických pokroků nebo průkopnických vědeckých poznatků, souhrnně známých jako Deep Technology (DeepTech). S finančním rámcem, který zahrnuje až 2,5 milionu EUR ve formě neředícího grantového financování a potenciálem až 15 milionů EUR v kapitálových investicích na jednotlivý projekt, EIC Accelerator organizuje robustní mechanismus pro pohon vysoce rizikových a vysoce rizikových ovlivnit inovace od konceptu až po realizaci na trhu. Tato strategická infuze kapitálu má za cíl urychlit růstové trajektorie začínajících podniků a malých a středních podniků, které procházejí náročnými fázemi vývoje produktu, škálování a zavádění na trh. Komplexní přehled cílených technologií způsobilých pro financování prostřednictvím programu EIC Accelerator Program European Innovation Council (EIC) Accelerator od svého založení v roce 2021 podpořil více než 400 průkopnických podniků, které pokrývají rozmanité spektrum odvětví. To zahrnuje podniky zabývající se vývojem kapitálově náročných hardwarových řešení i podniky zaměřené výhradně na inovace a nasazení sofistikovaných softwarových produktů se zvláštním důrazem na domény Deep Technology (DeepTech). EIC Accelerator zachovává otevřený postoj k široké škále technologických vylepšení a neklade svým žadatelům překlenující technologická omezení. Aby však zůstaly v souladu se směrnicemi EU, technologie s potenciálními vojenskými aplikacemi jsou vyňaty z úvahy. Kromě tohoto širokého prostoru pro inovace program EIC Accelerator každoročně identifikuje a podporuje řadu technologických výzev. Tyto výzvy jsou navrženy tak, aby zdůrazňovaly a motivovaly pokrok v konkrétních technologických oblastech, které jsou považovány za strategicky důležité a mají vysoký potenciál pro společenský dopad v rámci Evropské unie. Posouzení úrovně vyspělosti požadované pro technologii, aby se kvalifikovala do programu EIC Accelerator Program European Innovation Council (EIC) Accelerator se specificky zaměřuje na inovace, které dosáhly minimálně úrovně technologické připravenosti (TRL) 5, což je fáze charakterizovaná validací technologie v prostředí. která přesně zrcadlí podmínky reálného světa. Na této úrovni se očekává, že inovace pokročila za teoretická stádia a ztělesňuje hmatatelný prototyp nebo prokazatelný důkaz konceptu, který dokládá její účinnost a potenciál. Žadatelé, kteří hledají finanční podporu z EIC Accelerator, mohou žádat o grantové financování, pokud jejich technologie postoupila na TRL 6 nebo TRL 7. Na TRL 6 musí být technologie předvedena v příslušném prostředí a předvést svou schopnost fungovat za podmínek podobných jejím zamýšleným použití. Další postup k TRL 7 naznačuje, že prototyp prošel předvedením prototypu systému v provozním prostředí, které nabízí komplexnější ověření jeho výkonu a vhodnosti. Pro technologie, které dosáhly TRL 8, kde byl skutečný systém dokončen a kvalifikován prostřednictvím testování a demonstrace, nabízí EIC Accelerator možnost požádat o čistou akciovou investici. Tato možnost financování je navržena tak, aby podporovala poslední fáze technologického vývoje a škálování a usnadnila přechod od inovativní koncepce k produktu nebo řešení připravenému na trh. Prozkoumání rozsahu finanční podpory nabízené prostřednictvím programu EIC Accelerator Akcelerátor European Innovation Council (EIC) poskytuje robustní finanční podporu přizpůsobenou potřebám společností připravených na růst a expanzi na trhu. Kvalifikované podniky mohou získat přístup k podstatnému financování prostřednictvím tří různých nástrojů: 1. Grantové financování: EIC Accelerator nabízí neředící grantové financování až do výše 2,5 milionu EUR, přidělené jako jednorázová částka na podporu činností, jako je proof of concept, prototypování, vývoj systému, pilotování, ověřování a testování v reálných prostředích, stejně jako tržní replikace. 2. Kapitálové financování: Pro podniky hledající významnější mechanismus financování může EIC Accelerator poskytnout kapitálové investice dosahující až 15 milionů EUR. Tato kapitálová složka je zajišťována prostřednictvím fondu EIC nebo jeho přidružených společností a zahrnuje kalkulovanou výměnu kapitálu za strategický vlastnický podíl ve společnosti žadatele. To umožňuje výraznější finanční podporu, umožňuje škálování a významný růst bez nutnosti splácet investici jako tradiční půjčka. 3. Smíšené finance: Společnosti, které vyžadují synergii grantového a kapitálového zajištění, mohou využívat smíšené finance, které představují kombinaci obou typů financování až do souhrnného stropu 17,5 milionu EUR. Tento hybridní model financování je strukturován tak, aby využíval výhod grantového financování spolu s značnou kapitálovou infuzí, kterou kapitálové financování nabízí, a poskytuje tak komplexní finanční balíček. Žadatelé mají flexibilitu při určování modelu financování, který nejlépe odpovídá jejich strategickým cílům a rozsahu jejich inovačního projektu. Mohou přizpůsobit svůj požadavek tak, aby zahrnoval požadovaný typ financování (grant, kapitál nebo blended finance) a specifikovat částku, která odráží jejich potřeby. Navíc za okolností, kdy rozsah a ambice inovačního projektu ospravedlňují větší investici, je EIC Accelerator otevřen zvažování požadavků, které překračují standardní stropy financování. Tyto výjimečné případy jsou posuzovány na základě jejich individuálních zásluh, což zajišťuje, že ty nejpřevratnější a nejrušivější společnosti mají přístup ke kapitálu potřebnému k dosažení svého plného tržního potenciálu. Podrobný přehled kritérií způsobilosti žadatele o podnikání a inovace EIC Accelerator a typů subjektů, které se kvalifikují pro financování EIC Accelerator Subjekty hledající financování prostřednictvím programu European Innovation Council (EIC) Accelerator musí být především ziskové malé a střední podniky (SME), které jsou právně zapsány v členském státě nebo přidružené zemi, která je považována za způsobilou k účasti. Rámec však vychází vstříc i žádostem jednotlivých podnikatelů a investorů s tím, že kvalifikovaná společnost musí být založena před formálním podpisem smlouvy o grantu. Aby se podnik kvalifikoval jako malý a střední podnik podle směrnic EIC Accelerator, musí být autonomní, nesmí být propojen s většími firmami, které nespadají do kategorizace malých a středních podniků, ani s nimi nesmí být partnerem. Malý a střední podnik by měl mít méně než 250 zaměstnanců a musí vykazovat buď roční obrat nepřesahující 50 milionů EUR, nebo celkovou rozvahu… Přečtěte si více

Financování průkopnických průlomů prostřednictvím EIC Accelerator

Přehled programu European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, vážená finanční iniciativa pod záštitou European Innovation Council (EIC) a integrální součástí rámce Horizon Europe, se zaměřuje na poskytování značné finanční podpory průkopnickým podnikům. Tento program se zaměřuje na organizace, které jsou v popředí technologických inovací nebo využívají potenciál vědeckých objevů v oblasti Deep Technology (DeepTech). Způsobilé projekty mohou získat až 2,5 milionu EUR ve formě grantů, doplněných o možnost kapitálového financování až do výše 15 milionů EUR, což podpoří růst a škálovatelnost převratných podniků. Přehled financovaných technologií v rámci programu EIC Accelerator Od svého založení v roce 2021 podporuje akcelerátor European Innovation Council (EIC) různorodou škálu více než 400 podniků v mnoha sektorech. Mezi tyto příjemce patří podniky, které se zabývají kapitálově náročnými hardwarovými operacemi, stejně jako ty, které se věnují čistě softwarově řízeným iniciativám, se silným důrazem na inovace Deep Technology. EIC Accelerator si zachovává široký technologický rozsah bez překlenujících omezení za předpokladu, že navrhované technologie dodržují směrnice Evropské unie a nepodporují vojenské aplikace nebo příbuzné obory. Kromě toho EIC Accelerator podtrhuje svůj závazek prosazovat průkopnické technologie každoročním zdůrazňováním konkrétních technologických výzev, čímž upozorňuje na oblasti strategického zájmu a potenciálního růstu v rámci inovačního ekosystému. Posouzení úrovně technologické připravenosti pro způsobilost EIC Accelerator Akcelerátor European Innovation Council (EIC) poskytuje finanční podporu pro rozvoj technologií, které dosáhly minimálně úrovně technologické připravenosti (TRL) 5, která se vyznačuje ověřením technologie v příslušném provozním prostředí. . Aby se žadatelé kvalifikovali pro financování, obvykle se očekává, že vyvinuli prototyp nebo vytvořili proof-of-concept, který dokládá účinnost technologie. Subjekty, jejichž technologie postoupily do TRL 6 nebo 7, mohou navíc žádat o grantové financování na další rozvoj. U technologií, které postoupily na TRL 8, může EIC Accelerator nabízet čistě akciové investiční možnosti, které usnadní jejich vstup na trh a rozšíření. Přehled dostupných toků financování prostřednictvím EIC Accelerator Akcelerátor European Innovation Council (EIC) poskytuje finanční podporu podnikům prostřednictvím tří odlišných mechanismů financování: Granty až do výše 2,5 milionu EUR, které neředí a jsou vypláceny jako jednorázové platby; Kapitálové investice až do výše 15 milionů EUR provedené fondem EIC nebo jeho přidruženými společnostmi výměnou za akcie v rámci společnosti; a Blended Finance, která slučuje jak grantové, tak kapitálové financování až do maximální výše 17,5 milionu EUR. Potenciální žadatelé mají na uvážení vybrat si preferovaný typ financování a odpovídající částku, která odpovídá jejich obchodním požadavkům. Za mimořádných okolností mohou být žadatelé zvažováni pro přidělení finančních prostředků, které překračují standardní prahové hodnoty. Profil žadatele o program EIC Accelerator Kritéria způsobilosti pro příjemce financování EIC Accelerator Oprávněné subjekty pro EIC Accelerator zahrnují ziskové malé a střední podniky (SME), které jsou řádně registrovány v kvalifikované zemi. Dále mohou jednotlivci nebo investoři předkládat žádosti za předpokladu, že založí společnost před uzavřením smlouvy o grantu. Aby se tyto společnosti kvalifikovaly, musí dodržovat definici malých a středních podniků Evropské unie, která zahrnuje udržení pracovní síly méně než 250 osob a buď roční obrat nepřesahující 50 milionů EUR, nebo roční rozvahu nepřesahující 43 milionů EUR, čímž je zajištěno nezávislou povahu podnikatelského subjektu. Kritéria způsobilosti: Účastnické členské státy EU pro EIC Accelerator Program EIC Accelerator rozšiřuje svou způsobilost na subjekty a podnikatele v celé Evropské unii, zahrnuje všech 27 členských států, mezi něž patří Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, jakož i jejich přidružená území. Tato komplexní dostupnost zajišťuje spravedlivé příležitosti pro inovace a rozvoj podnikání v celé Unii. Kritéria způsobilosti pro účast zemí mimo EU v programu EIC Accelerator Akcelerátor European Innovation Council (EIC) potvrzuje existenci dohod o přidružení s Horizon Europe, které umožňují subjektům a jednotlivcům ze zavedeného souboru třetích zemí účastnit se programu. Způsobilí žadatelé z těchto přidružených zemí mohou žádat o financování: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Kosovo*, Moldavská republika, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Maroko a Spojené království (které má nárok pouze na grantovou účast). * Tímto označením nejsou dotčeny postoje ke statutu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. Určení vhodnosti pro program EIC Accelerator: Je vhodný pro váš podnik? Analýza metrik úspěšnosti a schvalovacích poměrů EIC Accelerator EIC Accelerator zajišťuje transparentnost a spravedlnost ve svých hodnotících procesech; přesné míry úspěšnosti pro každou ze tří různých fází hodnocení však nejsou běžně zveřejňovány. Nicméně se odhaduje, že kumulativní úspěšnost projektů postupujících z kroku 1 do kroku 3 je na nebo pod prahem 5%. Je důležité poznamenat, že tato sazba podléhá kolísání, které je ovlivněno faktory, jako jsou roční rozpočtové alokace EIC Accelerator, objem předložených návrhů k určenému termínu uzávěrky a specifická povaha výzvy – ať už se jedná o otevřenou výzvu nebo výzvy. volání. V důsledku toho mohou žadatelé zaznamenat různé míry úspěšnosti v souladu s těmito parametry. Posouzení způsobilosti vaší společnosti pro program EIC Accelerator EIC Accelerator upřednostňuje podporu podniků, které jsou v popředí inovací, které se vyznačují převratným technologickým pokrokem s hlubokým základem DeepTech nebo podnikům významného vědeckého nebo technického charakteru. Mandát EIC Accelerator je podporovat vysoce rizikové podniky s vysokým potenciálem, které vykazují jasnou strategii pro tržní nasazení. Historicky EIC Accelerator poskytoval finanční podporu rozmanité řadě vědeckých objevů, stejně jako softwarovým podnikům, platformám Software as a Service (SaaS) a dokonce i firmám s robustní kapitalizací s relativně nižšími rizikovými trajektoriemi. Kritéria způsobilosti a hodnocení… Přečtěte si více

Přizpůsobení úrovní připravenosti technologie EIC Accelerator (TRL) na SaaS, hardwarové a průmyslové inovace

V tomto komplexním průzkumu programu EIC Accelerator, klíčové iniciativy Evropské komise (EC) a European Innovation Council (EIC), se ponoříme do pozoruhodných příležitostí, které nabízí pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME) v celé Evropě. Unie (EU). Tento program je majákem naděje pro inovativní podniky a nabízí možnosti blended financing, včetně až 2,5 milionu EUR v grantovém financování a až 15 milionů EUR v kapitálovém financování, což vyvrcholí potenciálním celkovým financováním ve výši 17,5 milionu EUR. EIC Accelerator vyniká nejen svou finanční podporou, ale také svým závazkem zvyšovat úroveň technologické připravenosti (TRL) průkopnických projektů. Dohlíží na něj European Innovation Council a výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA), což zajišťuje zjednodušený a efektivní proces podávání žádostí. Potenciální žadatelé mohou využít poradenství profesionálních spisovatelů, nezávislých pracovníků a konzultantů, kteří využívají oficiální šablonu návrhu k vytvoření přesvědčivých návrhů. Komponenty EIC Accelerator Video a Pitch deck navíc poskytují inovativní platformy pro žadatele, aby mohli předvést své projekty. Úspěšná přihláška vyvrcholí pohovorem, kritickým krokem k získání EIC Grantu nebo EIC Equity, což představuje významný milník na cestě každého ambiciózního podniku, který se snaží prosadit v rámci EU i mimo ni. Úrovně připravenosti technologie (TRL) V tomto článku se vydáváme na cestu přizpůsobení tradičních úrovní připravenosti k technologiím (TRL) pro různé typy obchodních modelů, od společností zabývajících se softwarem jako službou (SaaS) až po ty, kteří se podílejí na vývoji nových průmyslových procesů. a hardwarové produkty. Uvědomili jsme si, že původní rámec TRL, primárně navržený pro hardwarové technologie, nelze bez problémů aplikovat na různorodá prostředí dnešních obchodních podniků, přizpůsobili jsme tyto fáze tak, aby lépe odpovídaly specifickým potřebám a charakteristikám každého obchodního modelu. Ať už se jedná o společnost SaaS působící v prostředí B2C, podnik vyvíjející inovativní průmyslový proces nebo firmu vytvářející nový hardwarový produkt, každý scénář vyžaduje jedinečný přístup k fázím TRL. Tato adaptace nejen demonstruje všestrannost rámce TRL, ale také podtrhuje důležitost přizpůsobení vývojových benchmarků tak, aby vyhovovaly specifické povaze obchodních produktů, služeb a tržního prostředí. TRL v roce 2024 jsou: základní principy sledované technologie koncepce formulované experimentální důkazy koncepce technologie ověřené v laboratoři technologie ověřené v příslušném prostředí technologie předvedené v příslušném prostředí prototypová demonstrace systému v provozním prostředí úplný a kvalifikovaný skutečný systém ověřený v provozním prostředí Přizpůsobení úrovní připravenosti technologie (TRL) pro společnost SaaS s modelem B2B Navigace v přizpůsobených úrovních připravenosti technologie pro společnosti B2B SaaS Úrovně technologické připravenosti (TRL) jsou metodou pro odhad vyspělosti technologií během pořizovací fáze programu. Tyto fáze byly původně vyvinuty pro hardwarové technologie a vyžadují přizpůsobení pro společnosti Software as a Service (SaaS), zejména ty, které pracují v modelu B2B. Tradiční fáze TRL, které začínají v laboratorním prostředí a postupují až do plného provozu, vyžadují úpravu, aby vyhovovaly jedinečné cestě vývoje produktů SaaS. Tento článek nastiňuje přizpůsobené fáze TRL pro společnost SaaS B2B a vysvětluje důvody těchto změn. 1. Definice konceptu a aplikace (Upravený TRL 1) Původní TRL 1: Dodržené základní principy. Přizpůsobeno pro SaaS: Je formulován počáteční koncept produktu SaaS. To zahrnuje identifikaci potenciálních aplikací a primární firemní zákaznickou základnu. Důvod změny: Vývoj SaaS začíná koncepční fází zaměřenou na potřeby trhu a potenciální aplikace, spíše než na základní vědecký výzkum. 2. Formulovaný technologický koncept (upravený TRL 2) Původní TRL 2: Formulovaný technologický koncept. Upraveno pro SaaS: Je vyvinut podrobnější přehled řešení SaaS, včetně předběžné softwarové architektury a potenciálních uživatelských rozhraní. Důvod změny: Důraz je kladen na plánování softwarové architektury a uživatelské zkušenosti v rané fázi procesu. 3. Proof of Concept Developed (Upravený TRL 3) Původní TRL 3: Experimentální důkaz konceptu. Přizpůsobeno pro SaaS: Jsou vyvinuty počáteční prototypy softwaru. Ty mohou mít omezenou funkčnost, ale demonstrují základní koncept. Důvod změny: V případě SaaS, důkaz konceptu často zahrnuje vytvoření minimálního životaschopného produktu spíše než laboratorní experimenty. 4. Vyvinutá beta verze (upravená TRL 4) Původní TRL 4: Technologie ověřená v laboratoři. Přizpůsobeno pro SaaS: Vývoj beta verze softwaru, která je testována v simulovaném nebo omezeném operačním prostředí s beta uživateli. Důvod změny: Na rozdíl od hardwaru vstupuje SaaS do provozního prostředí dříve s beta verzemi testovanými skutečnými uživateli. 5. Beta testování s počátečními uživateli (Upravené TRL 5) Původní TRL 5: Technologie ověřená v příslušném prostředí. Přizpůsobeno pro SaaS: Beta testování je rozšířeno o širší skupinu uživatelů. Zpětná vazba je shromažďována za účelem vylepšení a optimalizace softwaru. Důvod změny: Pro vývoj SaaS je zásadní přímá zpětná vazba od uživatelů a software je často testován v kontextu zamýšleného trhu již na začátku. 6. Model systému demonstrovaný v provozním prostředí (upravený TRL 6) Původní TRL 6: Technologie demonstrovaná v příslušném prostředí. Upraveno pro SaaS: Plně funkční verze softwaru je testována ve skutečném provozním prostředí s vybranými firemními klienty. Důvod změny: Produkty SaaS obvykle dosahují provozního testování rychleji, s důrazem na reálné aplikace na cílovém trhu. 7. Provozní prototyp systému (upravený TRL 7) Původní TRL 7: Ukázka prototypu systému v provozním prostředí. Přizpůsobeno pro SaaS: Software je vylepšen na základě rozsáhlého testování a zpětné vazby. Funguje v podmínkách reálného světa a ukazuje svou hodnotu firemním uživatelům. Důvod změny: Důraz na zdokonalení uživatelské zkušenosti a funkčnosti na základě hloubkové provozní zpětné vazby. 8. Systém dokončen a kvalifikován (upravený TRL 8) Původní TRL 8: Systém je kompletní a kvalifikovaný. Přizpůsobeno pro SaaS: Plné nasazení produktu SaaS. Software je nyní spolehlivý, plně funkční a integrovaný do obchodních procesů koncových uživatelů. Důvod změny: Úplné nasazení je kritickou fází, která demonstruje schopnost softwaru bezproblémově se integrovat do podnikových pracovních postupů. 9. Aktuální systém osvědčený v provozním prostředí (upravený TRL 9) Původní TRL 9: Skutečný systém osvědčený v provozním prostředí. Upraveno pro SaaS:… Přečtěte si více

Maximalizace návrhů EIC Accelerator pomocí ChatEIC: Hluboký ponor do psaní vylepšeného umělou inteligencí

V neustále se vyvíjejícím prostředí technologií a podnikání představuje European Innovation Council (EIC) Accelerator maják podpory pro hluboce technologické společnosti. Když se ponoříme do tohoto složitého světa, nedávná video ukázka předvedla pozoruhodné schopnosti ChatEIC, špičkového nástroje AI, při vytváření návrhu EIC Accelerator. Toto video, praktický průvodce pro startupy a malé a střední podniky (SME), osvětluje proces používání ChatEIC nejen k psaní, ale také ke zlepšení efektivity části návrhu. Případová studie: Ginkgo Bioworks Video se točí kolem skutečné případové studie zahrnující Ginkgo Bioworks, hluboce technologickou společnost, jejíž povaha dokonale odpovídá zaměření technického řešení EIC. Využitím veřejně dostupného investorského balíčku Ginkgo Bioworks demonstrace představuje hmatatelný příklad toho, jak může ChatEIC pomoci při vypracování přesvědčivého návrhu EIC Accelerator. Síla ChatEIC při psaní návrhů Jedním z klíčových vrcholů videa je schopnost ChatEIC extrahovat zásadní informace z jediného dokumentu, v tomto případě investičního balíčku. Tato funkce je výhodná zejména pro profesionály, kteří chtějí podat dobře prozkoumanou a podrobnou žádost o grant EU. Znalosti ChatEIC v rozpoznání a vypracování relevantních detailů z dokumentu podtrhují jeho užitečnost jako nepostradatelný nástroj pro psaní návrhů. Strukturování a rozšiřování pomocí ChatEIC Dalším aspektem, který video zdůrazňuje, je strukturální schopnost ChatEIC. Spíše než vypracování celého návrhu najednou, ChatEIC vyniká ve vytváření strukturovaných nebo menších sekcí. Tento přístup je podobný tomu, že máte kopilota AI, kde nástroj na požádání důsledně rozšiřuje specifické aspekty. Taková funkce je užitečná pro profesionální spisovatele, nezávislé pracovníky a konzultanty, kteří potřebují spolehlivého asistenta, který by upřesnil a rozpracoval jejich nápady. Interaktivní povaha ChatEIC Interaktivní povaha ChatEIC je také ústředním bodem videa. Uživatelům se doporučuje, aby se s nástrojem zapojili a požádali jej, aby objasnil body a v případě potřeby přidal další informace. Tento interaktivní přístup zajišťuje, že konečný výstup není jen produktem umělé inteligence, ale společným úsilím mezi umělou inteligencí a uživatelem, což vede k přesnějšímu a přizpůsobenějšímu návrhu. Závěr Video končí zdůrazněním významné výhody, kterou ChatEIC nabízí v oblasti žádostí o grant EIC. Díky své schopnosti zaměřit se na konkrétní sekce, rozšířit nápady a komunikovat s uživatelem za účelem dalšího objasnění je ChatEIC revolučním nástrojem pro každého, kdo si chce zajistit financování prostřednictvím programu EIC Accelerator. Stručně řečeno, tato důmyslná video ukázka nabízí pohled do budoucnosti psaní návrhů, kde nástroje umělé inteligence jako ChatEIC hrají klíčovou roli při zvyšování kvality a efektivity žádostí o granty EU a kapitálové financování.

Překlenutí propasti: sladění časových plánů spouštění se zdlouhavými procesy podávání žádostí o grant

Úvod V uspěchaném světě startupů je čas rozhodujícím faktorem. Startupy často spoléhají na rychlost a výhodu prvního tahu, aby se prosadily na trhu. Při podávání žádostí o granty, jako je EIC Accelerator, však čelí značné výzvě, přičemž proces žádosti může trvat měsíce nebo dokonce roky. Tento článek zkoumá nepoměr mezi rychlými časovými osami startupů a zdlouhavými procesy podávání žádostí o grant a navrhuje způsoby, jak tento nesoulad zmírnit. Dilema časové disparity Rychlé tempo spouštění: Startupy obvykle fungují na zrychlených časových liniích, jejichž cílem je rychle vyvíjet a uvádět produkty na trh, aby zachytily příležitosti na trhu. Zpoždění může znamenat promeškání kritických příležitostí nebo zaostávání za konkurenty. Zdlouhavé grantové procesy: Na druhou stranu grantové programy mají často zdlouhavé procesy hodnocení a schvalování. Od předložení ke konečnému rozhodnutí může trvat několik měsíců i déle, což je v rozporu s rychle se rozvíjející povahou startupů. Dopad na plánování a strategii: Tento rozdíl může významně ovlivnit plánování a strategii startupu. Čekání na grantové financování může zpozdit vývoj produktu, vstup na trh a další kritické obchodní aktivity. Finanční nápor: Nejistota a čekání spojené s dlouhými procesy podávání žádostí mohou také vytvořit finanční nápor, zejména pro začínající podniky, které jsou při rozvoji svých projektů závislé na grantovém financování. Strategie pro navigaci v časové ose Hledejte alternativní zdroje financování: Zatímco čekáte na výsledky grantů, prozkoumejte alternativní možnosti financování, jako jsou andělští investoři, rizikový kapitál nebo crowdfunding. To může poskytnout prozatímní financování pro udržení dynamiky startupu. Paralelní zpracování: Práce na grantových žádostech souběžně s dalšími obchodními aktivitami. Neodkládejte všechny aktivity kvůli grantu; místo toho pokračujte ve vývoji produktu a zkoumání příležitostí na trhu. Robustní finanční plánování: Vypracujte finanční plán, který zohlední potenciální zpoždění ve financování grantů. To může zahrnovat rozpočtování pro delší časové harmonogramy vývoje a v případě potřeby hledání překlenovacího financování. Využijte možnosti Fast-Track: Některé grantové programy nabízejí rychlé nebo urychlené možnosti pro nadějné startupy. Prozkoumejte tyto možnosti a použijte tam, kde je to způsobilé, abyste zkrátili čekací doby. Udržujte flexibilitu: Zůstaňte přizpůsobiví a připraveni na otočení. Pokud se během procesu žádosti změní trh nebo technologické prostředí, buďte připraveni odpovídajícím způsobem upravit svou obchodní strategii. Závěr Dlouhá doba podávání žádostí o granty, jako je EIC Accelerator, představuje značnou výzvu pro začínající podniky, které se potřebují rychle posunout, aby zúročily svou výhodu prvního na trhu. Prozkoumáním alternativních zdrojů financování, udržováním paralelních obchodních procesů, finančním plánováním zpoždění, hledáním urychlených grantových možností a zachováním flexibility mohou startupy lépe sladit svou rychlou povahu s realitou zdlouhavých procesů žádostí o grant.

Využití školicích kurzů jako alternativa ke poradenství při žádostech o grant

Úvod Společným problémem mezi dřívějšími žadateli o grantové programy, jako je EIC Accelerator, je spoléhání se na poradenské společnosti, které často vyžadují, aby žadatelé významně přispěli k sepsání své vlastní žádosti. To vedlo k rostoucímu zájmu o alternativní přístupy, jako je využití školicích kurzů nabízených platformami jako Rasph (www.rasph.com). Tento článek zkoumá výhody výběru školicích kurzů oproti tradičním poradenským službám pro žádosti o grant. Konzultační dilema Vysoká závislost na vstupu žadatele: Mnoho poradenských společností vyžaduje od žadatelů značný vstup, což je často vede k tomu, že velké části žádosti napíší sami. To může negovat vnímanou výhodu najímání konzultanta, zejména pro začínající podniky a malé a střední podniky s omezenými zdroji. Cena vs. hodnota: Náklady na poradenské služby mohou být značné, a když žadatelé skončí většinu práce sami, hodnota za peníze přichází v úvahu. Budování omezené kapacity: Velké spoléhání se na konzultanty může žadatelům bránit v rozvoji jejich vlastních dovedností a porozumění procesu žádosti o grant, což omezuje jejich kapacitu pro budoucí žádosti. Školicí kurzy: životaschopné alternativní posílení prostřednictvím vzdělávání: Školicí kurzy, jako jsou kurzy nabízené na Rasph, zmocňují žadatele tím, že jim poskytují znalosti a dovednosti potřebné k samostatné orientaci v procesu žádosti o grant. Nákladově efektivní učení: Školicí kurzy jsou obvykle nákladově efektivnější ve srovnání s najímáním konzultantů. Poskytují jednorázovou investici do učení, kterou lze aplikovat na více aplikací. Budování interní odbornosti: Účastí na školicích kurzech mohou startupy a malé a střední podniky budovat své interní odborné znalosti. Tato investice do vzdělávání zvyšuje jejich schopnost zpracovávat budoucí žádosti o granty bez externího spoléhání se. Aktualizovaný a relevantní obsah: Platformy jako Rasph často zajišťují, že jejich kurzy jsou aktuální s nejnovějšími trendy, politikami a požadavky grantových programů a poskytují studentům aktuální a použitelné znalosti. Příležitosti pro vytváření sítí: Školicí kurzy mohou také nabízet příležitosti k vytváření sítí s dalšími žadateli a odborníky, a tím podporovat komunitu sdíleného učení a podpory. Úvahy o výběru školení před konzultačním časem a požadovaným úsilím: Žadatelé musí být ochotni investovat čas a úsilí do učení a uplatňování znalostí získaných ze školících kurzů. Počáteční křivka učení: Počáteční křivka učení může být strmější ve srovnání se spoléháním se na poradenství, ale tato investice se z dlouhodobého hlediska vyplatí. Vyvážení školení s obchodními operacemi: Žadatelé musí vyvážit čas strávený školením s jinými obchodními operacemi a zajistit, aby žádná z nich nebyla zanedbána. Závěr Spoléhání se na poradenské firmy je pro mnoho žadatelů o grantové programy dvojsečná zbraň, která je často vede k tomu, že velkou část sepisování žádostí přebírají sami. Školicí kurzy, jako jsou kurzy nabízené na Rasph, představují cennou alternativu, která žadatelům umožňuje získat znalosti a dovednosti k samostatné orientaci v procesu žádosti o grant. I když tento přístup vyžaduje nasazení času a úsilí, dlouhodobé přínosy nákladové efektivity a budování kapacit z něj činí přesvědčivou volbu pro začínající podniky a malé a střední podniky.

Výzva konzistentnosti: Vliv různých hodnotitelů ve vícestupňových grantových procesech

Úvod Ve vícestupňových procesech žádostí o grant, jako jsou procesy EIC Accelerator, představuje zapojení různých hodnotitelů v každé fázi jedinečnou výzvu. Tento systém může vést k nejednotnosti hodnocení, což má vliv na výsledek pro žadatele. Pochopení důsledků této struktury je klíčové pro začínající podniky a malé a střední podniky, které se pohybují v prostředí žádostí o grant. Vícestupňový proces hodnocení a jeho výzvy Různé perspektivy: Různí hodnotitelé přinášejí do každé fáze své vlastní perspektivy, odborné znalosti a předsudky. Tato rozmanitost, i když je cenná pro komplexní posouzení, může vést k odlišným názorům na stejnou aplikaci. Nekonzistence ve zpětné vazbě a bodování: Jak žádosti postupují různými fázemi, mohou dostávat protichůdnou zpětnou vazbu nebo různé skóre, což žadatelům způsobuje zmatek a ztěžuje efektivní řešení obav hodnotitelů. Strategická obtížnost pro žadatele: Pro žadatele může být náročné vytvořit konzistentní strategii, když čelí různým skupinám hodnotitelů. To, co se líbí jedné skupině, nemusí nutně rezonovat s jinou, což komplikuje přípravu prezentací, rozhovorů a odpovědí. Nejistota ve výsledku: Zapojení různých hodnotitelů v každé fázi zavádí prvek nepředvídatelnosti, což žadatelům ztěžuje změřit průběh jejich žádosti a potenciální úspěch. Orientace ve výzvě různorodých hodnotitelů Komplexní příprava: Připravte si ucelenou aplikaci, která řeší všechny aspekty projektu – inovace, tržní potenciál, týmové schopnosti a proveditelnost. Tento holistický přístup může oslovit širokou škálu hodnotitelů. Adaptabilní komunikační strategie: Vytvořte flexibilní komunikační strategie pro různé fáze. Přizpůsobte svou nabídku a odpovědi tak, aby vyhovovaly zaměření každého kola hodnocení, ať už jde o technické detaily, obchodní potenciál nebo implementační strategie. Hledání zpětné vazby a učení: Po každé fázi hledejte zpětnou vazbu, bez ohledu na výsledek. Pomocí této zpětné vazby můžete porozumět perspektivám různých hodnotitelů a upřesnit svou žádost pro budoucí fáze nebo jiné grantové příležitosti. Zapojení odborné pomoci: Zvažte konzultaci s odborníky, kteří mají zkušenosti s vícestupňovými grantovými procesy. Mohou poskytnout informace o efektivním procházení změn v panelech hodnotitelů. Zachování konzistence v základním sdělení: Při přizpůsobování různým fázím udržujte konzistentní základní sdělení o hodnotové nabídce vašeho projektu. Tato konzistence pomáhá při budování silného a koherentního příběhu v průběhu procesu aplikace. Závěr Zapojení různých hodnotitelů do každé fáze žádostí o grant, jako je EIC Accelerator, představuje významnou výzvu pro dosažení konzistentního výsledku. Komplexní přípravou, přizpůsobením komunikačních strategií, aktivním vyhledáváním zpětné vazby a udržováním konzistentního základního sdělení mohou žadatelé lépe procházet touto složitostí a zvýšit své šance na úspěch.

Zrychlení aplikací EIC Accelerator: Výhody školení Rasph pro interní týmovou spolupráci

Úvod Pro začínající podniky a malé a střední podniky, které se chtějí ucházet o EIC Accelerator, nabízí školicí program Rasph strategickou výhodu. Tím, že program vybaví interní tým potřebnými dovednostmi a znalostmi, umožňuje společnostem psát své aplikace společně a efektivně. Tento přístup může často vést k rychlejšímu konečnému výsledku ve srovnání se spoléháním se na jednoho zapisovatele nebo s outsourcingem úkolu. Výhody školení Rasph pro týmovou spolupráci a efektivitu při psaní interních aplikací: Školení interního týmu vytváří prostředí pro spolupráci, kde mohou různí členové přispívat svými specifickými odbornými znalostmi k aplikaci. Tato spolupráce může výrazně urychlit proces psaní ve srovnání se spoléháním se na jednoho spisovatele. Komplexní porozumění podnikání: Interní tým dobře obeznámený s provozem a strategií společnosti prostřednictvím školení Rasph dokáže efektivně převést podnikové nuance do aplikace. Toto hluboké porozumění zajišťuje koherentnější a přesvědčivější návrh. Rychlá odezva a iterace: Díky internímu týmu mohou revize a iterace probíhat rychle. Přímá komunikace a okamžitá zpětná vazba umožňují týmu rychle přizpůsobit a vylepšit aplikaci, reagovat na vyvíjející se potřeby a poznatky. Nákladově efektivní přístup: Školení interního týmu je často z dlouhodobého hlediska nákladově efektivnější než outsourcing. I když jde o počáteční investici do školení, eliminuje to opakované náklady spojené s najímáním externích konzultantů pro každou aplikaci. Budování dlouhodobé kapacity: Školicí program Rasph buduje v týmu dlouhodobé dovednosti pro podávání žádostí o grant. Tato kapacita zůstává ve společnosti, což přináší výhody budoucím aplikacím a snižuje závislost na externích zdrojích. Efektivní implementace školení Rasph Výběr správných členů týmu: Vyberte si členy týmu s různými dovednostmi – včetně technických, obchodních a psaní odborných znalostí – pro absolvování školení Rasph. Tato rozmanitost zajišťuje ucelený přístup k aplikaci. Integrace školení s vývojem aplikací: Slaďte plán školení s časovou osou aplikace. Aplikujte poznatky ze školení přímo do aplikačního procesu a zajistěte výhody v reálném čase. Podpora spolupráce mezi odděleními: Podporujte prostředí pro spolupráci, kde mohou členové týmu z různých oddělení přispívat svými poznatky, což vede ke komplexnější a mnohostrannější aplikaci. Využití digitálních nástrojů a zdrojů: Využijte digitální nástroje pro projektový management, spolupráci na dokumentech a správu verzí, abyste zefektivnili proces psaní aplikací a zvýšili efektivitu týmu. Závěr Použití školicího programu Rasph pro přípravu aplikací EIC Accelerator umožňuje společnostem využít své vlastní schopnosti, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu psaní aplikací. Tento přístup nejen urychluje proces podávání žádostí, ale také buduje udržitelný soubor dovedností v rámci organizace, což se ukazuje jako přínosné pro současné i budoucí možnosti financování.

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ