EIC Accelerator EIC Fund Investment Guidelines Summary and Investment Buckets

Verze: prosinec 2023 Poznámka: Tento článek obsahuje souhrn oficiálních investičních pokynů fondu EIC a obsahuje zjednodušení, která mohou v některých případech změnit zamýšlený význam. Doporučujeme stáhnout a přečíst si oficiální dokument. Úvod Investiční směrnice EIC poskytují potenciálním příjemcům a spoluinvestorům zásadní informace o strategii a podmínkách pro investiční rozhodnutí a rozhodnutí o prodeji fondu EIC. Tato aktualizovaná verze obsahuje definice kvalifikovaných investorů, popisy investičních scénářů a nové doložky o následných investicích a odchodech, což zajišťuje podporu pro začínající podniky s vysokým potenciálem a malé a střední podniky s cílem urychlit růst a přilákat další investory. Tento dokument se vztahuje konkrétně na složku EIC Fund Horizon Europe. Obsah Investiční pravidla 1.1 Investiční omezení 1.2 Investiční cíl 1.3 Investiční strategie 1.4 Investiční proces v podfondu Investiční směrnice 2.1 Fáze rozvoje cílové společnosti 2.2 Typ inovací 2.3 Ochrana evropských zájmů 2.4 Geografický rozsah 2.5 Výjimky 2.6 Velikost investice a kapitál Co. -Investiční scénáře 2.8 Proces due diligence 2.9 Možné finanční nástroje 2.10 Implementace investic 2.11 Zveřejňování informací 2.12 Monitorování a následné investice 2.13 Následné investice 2.14 Mentoři 2.15 Vyloučení Správa duševního vlastnictví Investiční segmenty Příloha 2. 1 Definice investičních segmentů Příloha 1. 1.1 Investiční omezení Podfond podléhá investičním omezením uvedeným v obecné části Memoranda fondu EIC. Tato omezení zajišťují, že podfond funguje v mezích stanovených fondem EIC a udržuje konzistenci a soulad s celkovými cíli. 1.2 Investiční cíl Cílem podfondu je investovat do konečných příjemců fondu EIC, kteří vyvíjejí nebo zavádějí průlomové technologie a převratné inovace vytvářející trh. Cílem oddílu je vyřešit kritickou mezeru ve financování na evropském trhu transferu technologií. Navzdory značnému grantovému financování výzkumných a inovačních projektů v Evropě se jen velmi málo z nich podaří přilákat další investice a dosáhnout komercializace a fáze rozšiřování. 1.3 Investiční strategie K dosažení svého investičního cíle může podfond investovat přímo do majetkových cenných papírů nebo cenných papírů souvisejících s akciemi, včetně přednostních akcií, konvertibilních dluhů, opcí, warrantů nebo podobných cenných papírů. Oddíl poskytuje investiční složku EIC blended finance s výhradou maximální výše investice stanovené Komisí EU. Kandidátské společnosti se hlásí do EIC Accelerator prostřednictvím veřejných výzev k předkládání návrhů zveřejněných komisí EU. EISMEA tyto návrhy vyhodnotí a Evropská komise vybere ty, které budou podpořeny orientační částkou EIC blended finance. Tato podpora může sestávat z kombinace grantu a investice, pouze grantové podpory nebo pouze investiční podpory. V případech, kdy evropské zájmy ve strategických oblastech potřebují ochranu, přijme Fond EIC opatření, jako je získání blokační menšiny, aby se zabránilo vstupu nových investorů z nezpůsobilých zemí. Tento přístup zajišťuje, že investice jsou v souladu se strategickými prioritami a chrání evropské zájmy. 1.4 Proces investování do oddělení Investiční proces zahrnuje několik kroků: Počáteční posouzení: Návrhy vybrané Komisí EU jsou předány externímu správci AIF k počátečnímu posouzení. Kategorizace: Případy jsou na základě posouzení kategorizovány do různých investičních scénářů (Buckets). Due Diligence: Finanční due diligence a kontroly souladu s KYC se provádějí u cílových společností. Diskuse o podmínkách financování: Případné návrhy podmínek financování jsou projednávány s příjemcem a spoluinvestory. Rozhodování: Externí správce AIF rozhoduje o financování operací, schvaluje nebo zamítá operaci. Právní dokumentace: Po schválení jsou připraveny a podepsány právní dokumenty. Monitorování: Externí správce AIF monitoruje investice, včetně vyplácení milníků, výkaznictví a výstupních strategií. 2. Investiční směrnice 2.1 Fáze rozvoje cílové společnosti Mezi způsobilé žadatele v rámci EIC Accelerator patří ziskové, vysoce inovativní malé a střední podniky, začínající podniky, společnosti v rané fázi a malé společnosti se střední kapitalizací z jakéhokoli sektoru, obvykle se silnou složkou duševního vlastnictví. EIC Accelerator si klade za cíl podporovat vysoce rizikové projekty, které ještě nejsou atraktivní pro investory, a tyto projekty zbavit rizik, aby katalyzovaly soukromé investice. 2.2 Typy inovací Oddíl podporuje různé typy inovací, zejména ty, které jsou založeny na hlubokém technologickém nebo radikálním myšlení, a sociální inovace. Deep-tech označuje technologii založenou na špičkových vědeckých pokrocích a objevech, která vyžaduje neustálou interakci s novými nápady a laboratorními výsledky. 2.3 Ochrana evropských zájmů Ve strategických oblastech určených Komisí EU přijme oddíl opatření související s investicemi na ochranu evropských zájmů. To může zahrnovat získání blokační menšiny, investování navzdory potenciálnímu zájmu investorů nebo zajištění evropského vlastnictví duševního vlastnictví a společnosti. 2.4 Geografický rozsah Způsobilé společnosti musí být založeny a působit v členských státech EU nebo v zemích přidružených k kapitálové složce III Pilíře Horizont Evropa. Externí správce AIF může investovat do holdingu nebo mateřské společnosti usazené na těchto územích, pokud splňuje všechna kritéria způsobilosti. 2.5 Výjimky Investice vylučují odvětví neslučitelná s etickým a sociálním základem Horizontu Evropa. Patří sem činnosti související se škodlivými pracovními praktikami, nelegálními produkty, pornografií, obchodem s divokými zvířaty, nebezpečnými materiály, neudržitelnými metodami rybolovu a dalšími, jak je podrobně popsáno v příloze 2. 2.6 Velikost investice a cíle kapitálových podílů Investice podfondu se pohybuje mezi 500 000 a 15 000 000 EUR na společnost zaměřená na menšinové vlastnické podíly obvykle mezi 10% a 20%. Může však získat blokovací podíl na ochranu evropských zájmů. Investice mohou být nižší nebo vyšší, než bylo původně navrženo na základě zjištění due diligence a rozhodnutí Komise EU o udělení grantu. 2.7 Investice/scénáře spoluinvestice Od počátku bude externí správce AIF propojovat potenciální společnosti, do nichž investuje, s investorskou komunitou EIC Accelerator, aby využil příležitostí pro společné investice. Vybraným příjemcům EIC se doporučuje, aby hledali spoluinvestory, přičemž finanční a obchodní due diligence mohou být prováděny společně s těmito investory. Cílem EIC Accelerator je zbavit vybrané operace rizik a přilákat značné dodatečné finanční prostředky na podporu zavádění a rozšiřování inovací. 2.8 Proces due diligence Proces due diligence se zaměřuje na správu, kapitálovou strukturu, obchodní strategii, konkurenci, hodnocení trhu, tvorbu hodnoty, právní formu a jurisdikce. Kontroly dodržování předpisů zahrnují boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu, vyhýbání se daňovým povinnostem a dodržování zásad KYC. Problémy s nedodržením mohou vést k přerušení nebo ukončení podpory EIC. 2.9 Možné finanční nástroje Podfond primárně používá kapitálové nebo kvazikapitálové investice, včetně: Kmenových akcií: Vlastnický podíl v korporaci může být s hlasovacím právem nebo bez hlasovacího práva. Preferované akcie: Hybridní akcie s vlastnostmi podobnými dluhu, obvykle držené fondy rizikového kapitálu. Konvertibilní nástroje: dluhové nástroje… Přečtěte si více

Konečný průvodce krátkým návrhem EIC Accelerator (šablona návrhu EIC Accelerator krok 1)

Odemykání inovací: Šablona návrhu EIC Accelerator Krok 1 – Průvodce pro startupy a malé a střední podniky V dynamickém světě financování startupů představuje akcelerátor European Innovation Council (EIC) přesvědčivou cestu pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME), jak si zajistit značné finanční prostředky. . Šablona návrhu Step 1 je kritickým nástrojem navrženým pro usnadnění přístupu až k 17,5 milionu EUR v blended financing, který zahrnuje jak grantovou, tak kapitálovou složku. Tento článek poskytuje podrobný přehled obsahu a užitečnosti šablony návrhu EIC Accelerator Step 1, která je přizpůsobena tak, aby umožnila startupům a malým a středním podnikům v celé Evropské unii (EU). Podstata šablony návrhu EIC Accelerator Krok 1 Oficiální šablona návrhu: Šablona návrhu Krok 1 slouží jako oficiální plán pro žadatele, pečlivě navržený tak, aby zjednodušil proces podávání žádostí o financování EIC. Zahrnuje základní části, které vyžadují, aby žadatelé stručně formulovali své inovace, obchodní model a potenciální dopad jejich technologie. Tento strukturovaný přístup zajišťuje systematické pokrytí všech kritických aspektů návrhu. Úroveň technologické připravenosti (TRL) Zaměření: Stěžejní částí šablony je důraz na úrovně připravenosti technologie. Žadatelé musí prokázat vyspělost své inovace, což je zásadní pro sladění se s očekáváním EIC ohledně připravenosti trhu a potenciálu pro nasazení. Příprava prezentace a pohovoru: Šablona návrhu je strategicky navržena tak, aby pomohla žadatelům připravit se na následující fáze procesu financování. Podporuje stručnou, ale komplexní prezentaci myšlenek, která tvoří páteř hřiště a připravuje půdu pro proces rozhovoru. Jak šablona umožňuje žadatelům Zjednodušený proces pro žadatele: Poskytnutím jasné struktury šablona demystifikuje proces podávání žádostí a zpřístupňuje jej i nováčkům v prostředí financování EU. Provádí žadatele řadou dobře definovaných kroků a pomáhá jim efektivně prezentovat jejich příběh o inovacích. Navrženo pro velký dopad: Šablona se zaměřuje na inovace s velkým dopadem a vybízí žadatele, aby kriticky přemýšleli o potřebách trhu a jedinečné hodnotové nabídce jejich technologie. Toto zaměření je v souladu s cílem EIC podporovat projekty, které mají potenciál rozšířit se a dosáhnout významného pronikání na trh. Podpora pro širokou škálu inovátorů: Od profesionálních spisovatelů a nezávislých pracovníků až po konzultanty, šablona slouží jako zdroj, který mohou využít různé zúčastněné strany zapojené do procesu psaní grantů. Poskytuje standardizovaný rámec, který zajišťuje konzistenci a kvalitu napříč aplikacemi. Smíšené finanční příležitosti s finančním a strategickým dopadem: Šablona účinně otevírá dveře příležitostem blended financing, které zahrnují grant ve výši 2,5 milionu EUR a až 15 milionů EUR v kapitálovém financování. Tato značná finanční podpora je navržena tak, aby urychlila vývoj a škálování převratných inovací. Statistiky kapitálového financování: U podniků, které jsou potenciálně nebankovní a kde tradiční mechanismy financování zaostávají, je možnost vlastního kapitálu uvedená v šabloně zásadní změnou. Nabízí přímou cestu k významnému financování, které je klíčové pro agresivní růstové a expanzní strategie. Podpora Evropské komise a EIC: Použití oficiální šablony sladí projekty se strategickými prioritami Evropské komise a EIC. Zajišťuje, že návrhy jsou hodnoceny podle kritérií, která odrážejí širší cíle financování inovací EU, čímž se zvyšuje důvěryhodnost a přitažlivost projektů. Závěr Šablona návrhu EIC Accelerator Step 1 není jen dokument; je to strategický nástroj, který může výrazně zvýšit šance na zajištění financování tím, že spojí startupy a malé a střední podniky s kritickými prvky, o které usiluje EIC. Podporuje srozumitelnost, stručnost a zaměření, které jsou nezbytné pro absolvování přísného procesu hodnocení. Využitím této šablony mohou startupy a malé a střední podniky efektivně formulovat své inovační příběhy a prokázat svůj potenciál transformovat průmyslová odvětví a dosáhnout nových výšin na evropském trhu. EIC Accelerator Krok 1 Šablona návrhu krátkého návrhu 1. Popis společnosti Příběh založení Počátek společnosti se datuje k datu jejího založení, což zdůrazňuje její počátky jako odštěpení od významného výzkumného ústavu. Tento příběh podrobně popisuje spolupráci mezi spoluzakladateli a zajištěné počáteční investice a ilustruje trajektorii od slibného nápadu k zavedenému subjektu. Takový příběh založení nejen zlepšuje profil společnosti, ale také upevňuje její pozici důvěryhodného a inovativního hráče v technologickém průmyslu, jehož cílem je přitáhnout pozornost zúčastněných stran, včetně European Innovation Council (EIC). Poslání a vize Poslání a vize společnosti shrnuje její hlavní cíle a aspirační dopad, kterého chce dosáhnout v celosvětovém měřítku. Mise je vytvořena kolem řešení kritických průmyslových problémů, využití inovací ke zlepšení efektivity nebo řešení významných mezer na trhu. Tento vizionářský přístup staví společnost jako lídra s progresivním myšlením, který se zavázal k výraznému pokroku ve svém oboru. Důraz na transformaci teoretických myšlenek do praktických řešení připravených pro trh je v souladu s cíli European Innovation Council, což ilustruje závazek nejen vést v inovacích, ale také pozitivně přispívat ke společenskému a ekonomickému růstu. Úspěchy společnosti Úspěchy společnosti jsou důkazem jejího růstu a inovací, které se vyznačují významnými milníky, jako jsou ocenění, finanční úspěchy a technologický pokrok. Tyto úspěchy jsou zásadní pro vytvoření důvěryhodnosti společnosti a zdůraznění její schopnosti plnit a překračovat průmyslové standardy. Uznání od renomovaných orgánů prostřednictvím ocenění a úspěšné dosažení kritické úrovně technologické připravenosti podtrhují potenciál společnosti a připravenost k dalšímu růstu. Takové výsledky jsou zásadní pro budování důvěry s European Innovation Council a potenciálními investory, díky čemuž se společnost staví jako robustní kandidát na budoucí příležitosti v konkurenčním technologickém prostředí Evropské unie. Vztahy se zákazníky Společnost si vybudovala pevné vztahy s různorodým spektrem zákazníků, čímž posílila svou pozici na trhu a upevnila svou pověst v oboru. Tyto vztahy nejsou pouze transakční, ale jsou obohaceny spoluprací, poskytují vzájemné výhody a posilují postavení společnosti na trhu. Zdůraznění nejlepších zákazníků a podrobný popis povahy těchto interakcí ukazuje schopnost společnosti udržovat hodnotná partnerství. Navíc zajištění Letters of Intent (LOI) od těchto klíčových zúčastněných stran nejen demonstruje jejich… Přečtěte si více

Crucible of EIC Accelerator Innovation: Univerzity a zrození DeepTech podnikatelů

Univerzity jsou již dlouho místem zrodu některých z nejpřevratnějších a nejtransformativnějších technologií, jaké náš svět viděl. Tyto instituce, zakořeněné v přísném akademickém výzkumu a podporované prostředím intelektuální zvídavosti, nejsou jen centry učení, ale stěžejními inkubátory pro inovativní podnikatele. Zejména v oblasti vědeckých technologií stojí univerzity a výzkumné ústavy v popředí toho, co dnes běžně nazýváme DeepTech – technologií, které nabízejí hluboký pokrok v různých sektorech včetně zdravotnictví, energetiky a výpočetní techniky, abychom jmenovali alespoň některé. Spojení mezi univerzitou a podnikáním Cesta od akademického výzkumu k podnikání je cestou mnoha inovátorů. Univerzity se svými bohatými zdroji, včetně nejmodernějších laboratoří, přístupem k financování a sítí podobně smýšlejících myslitelů, nabízejí jedinečný ekosystém pro péči o projekty DeepTech v rané fázi. Právě v těchto akademických sálech probíhá základní výzkum – často dlouho předtím, než se vůbec uvažuje o uplatnění na trhu. Jedním z klíčových prvků tohoto prostředí je podpora mezioborové spolupráce. Není neobvyklé, že průlom v materiálové vědě na univerzitě vydláždí cestu revolučním novým produktům v oblasti spotřební elektroniky nebo biomedicínský výzkum povede k vývoji převratných lékařských přístrojů. Tyto technologie, zrozené z akademických projektů, mají potenciál řešit kritické globální výzvy a připravit cestu pro nová průmyslová odvětví. Bridging the Gap: From Academie to Industry Cesta od univerzitního projektu k úspěšné společnosti DeepTech je plná výzev. Proces komercializace vědeckého výzkumu vyžaduje více než jen technickou odbornost; vyžaduje důkladné porozumění trhu, strategické obchodní plánování a schopnost zajistit investice. V tom spočívá role podnikatelských programů a kanceláří pro transfer technologií v rámci univerzit, jejichž cílem je překlenout tuto propast. Poskytují začínajícím podnikatelům mentorství, financování a obchodní prozíravost potřebné k uvedení jejich inovací na trh. Kromě toho nelze přeceňovat roli veřejného a soukromého financování. Iniciativy, jako je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, nabízejí zásadní podporu prostřednictvím grantů a kapitálového financování pro startupy, které se pohybují ve zrádných vodách komercializace DeepTech. Tyto programy poskytují nejen finanční podporu, ale také propůjčují startupům důvěryhodnost a přitahují další investice a partnerství. Skutečný světový dopad a budoucnost Dopad univerzitních inovací DeepTech na globální scénu je nepopiratelný. Od vytvoření život zachraňujících lékařských technologií až po vývoj udržitelných energetických řešení, tyto pokroky utvářejí budoucnost. Když se podíváme dopředu, role univerzit jako inkubátorů inovací bude jen nabývat na významu. Se správnými podpůrnými strukturami je potenciál těchto akademických snah přeměnit se v úspěšné podniky, které mění svět, neomezený. Závěrem lze říci, že univerzity nejsou jen centry učení, ale stěžejními kolébkami inovací, které vychovávají podnikatele, kteří jsou připraveni předefinovat náš svět pomocí inovací DeepTech. Jak se tyto akademické instituce neustále vyvíjejí, jejich potenciál přispívat ke globálnímu hospodářskému a společenskému pokroku je neomezený. S pokračující podporou a investicemi se most z akademické sféry do průmyslu posílí a zahájí novou éru transformačních technologií. Od laboratoře k trhu: Odysea financování univerzitních startupů Přechod od akademického výzkumu k úspěšnému startupu je skličující cesta, zejména pro zakladatele pocházející z oborů, jako je chemie, farmacie, biologie a fyzika. Tito vědečtí podnikatelé čelí jedinečnému souboru výzev, z nichž hlavní je náročný úkol zajistit financování. Na rozdíl od svých protějšků v komerčnějších sektorech se vědci, kteří se stali zakladateli startupů, často ocitají na neznámém území, pokud jde o fundraising. Fundraisingová výzva pro vědecké podnikatele Jádro problému spočívá v nedostatku odborných znalostí. Vědci jsou školeni k prozkoumávání, objevování a inovaci, přičemž se zaměřují spíše na rozvoj znalostí než na složitost obchodních modelů, přizpůsobení trhu nebo propagace investorů. Tato mezera je často znevýhodňuje v konkurenčním prostředí financování, kterému dominují investoři hledající rychlé výnosy a podniky s jasným uplatněním na trhu. Navíc povaha DeepTech a vědeckých startupů znamená, že obvykle vyžadují značné počáteční investice do výzkumu a vývoje, s delšími cestami na trh a ziskovostí. To dále komplikuje jejich přitažlivost pro tradiční investory rizikového kapitálu, kteří se mohou vyhýbat inherentním rizikům a prodlouženým lhůtám. Granty: záchranné lano pro začátek Ve světle těchto výzev hrají granty klíčovou roli v raných fázích životního cyklu vědeckého startupu. Mechanismy financování, jako je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, se stávají záchrannými lany, které nabízejí nejen finanční podporu, ale také ověření potenciálního dopadu vědeckého podniku. Granty od vládních a mezinárodních orgánů poskytují základní kapitál potřebný k přechodu z proof-of-concept na životaschopný produkt, aniž by rozmělňoval vlastní kapitál zakladatelů nebo je nutil do předčasných komercializačních strategií. Budování mostu: Role univerzitních inkubátorů a podnikatelských programů Mnohé univerzity si uvědomují jedinečné výzvy, kterým čelí jejich vědečtí podnikatelé, a proto založily inkubátory a podnikatelské programy určené k překlenutí mezery ve znalostech. Tyto programy nabízejí mentorství, obchodní školení a přístup k sítím investorů, kteří se konkrétně zajímají o DeepTech a vědecké inovace. Jejich cílem je vybavit vědce nezbytnými dovednostmi, aby se mohli orientovat v oblasti financování, od vytváření působivých prezentačních balíčků až po pochopení finančních metrik, které jsou pro investory zásadní. Cesta vpřed Navzdory překážkám jsou potenciální společenské a ekonomické přínosy vědeckých startupů obrovské. Vzhledem k jejich schopnosti řešit naléhavé globální výzvy prostřednictvím inovací je podpora těchto podniků nanejvýš důležitá. Pro jejich úspěch je zásadní posílení ekosystému, který podporuje vědecké podnikatele, od rozšířených grantových programů po specializovanější sítě investorů. Závěrem lze říci, že i když je cesta z univerzitní laboratoře na trh plná výzev, zejména v oblasti zajištění financování, stále více se uznává potřeba podporovat tyto průkopníky inovací. Překlenutím propasti v odborných znalostech a využitím grantů jako odrazového můstku se cesta vpřed pro vědecké startupy stává jasnější a slibuje budoucnost, kde bude možné plně využít jejich transformační potenciál. Navigace v oblasti duševního vlastnictví: Průvodce pro zakladatele univerzitního spinoffu The… Přečtěte si více

Dekódování DeepTech: Navigace v novém věku inovací EIC Accelerator

V éře poznamenané rychlým technologickým pokrokem a inovacemi se termín „DeepTech“ objevil jako módní slovo, které je synonymem pro startupy a technický průmysl obecně. Ale co přesně znamená „DeepTech“ a proč je klíčové pro startupy a technologické sektory? DeepTech, neboli hluboká technologie, označuje špičkové technologie, které nabízejí významný pokrok oproti stávajícím řešením. Tyto technologie jsou charakteristické svým hlubokým potenciálem narušit průmyslová odvětví, vytvářet nové trhy a řešit složité výzvy. Na rozdíl od běžné technologie, která se zaměřuje na postupná vylepšení, se DeepTech ponoří hlouběji do vědeckých objevů nebo technických inovací, aby přinesl radikální změnu. Essence of DeepTech DeepTech ve svém jádru ztělesňuje technologie zakořeněné v podstatném vědeckém pokroku a high-tech inženýrských inovacích. Tyto technologie jsou často spojovány s odvětvími, jako je umělá inteligence (AI), robotika, blockchain, pokročilé materiály, biotechnologie a kvantové výpočty. Sjednocujícím faktorem mezi nimi je jejich základní spoléhání se na důkladný, podstatný výzkum a vývoj (R&D), což často vede k průlomům, jejichž zrání a komercializace může trvat roky. DeepTech ve startupech a technologickém průmyslu Pro startupy představuje DeepTech jak kolosální příležitost, tak obrovskou výzvu. Vývojový cyklus pro inovace DeepTech je obvykle delší a vyžaduje větší kapitálové investice ve srovnání se softwarovými nebo digitálními startupy. Výplata však může být transformační a nabízí řešení naléhavých globálních problémů, od změny klimatu po krize ve zdravotnictví. Zájem technologického průmyslu o DeepTech je poháněn příslibem vytvoření trvalé hodnoty a stanovení nových hranic v technologii. Na rozdíl od spotřební techniky, která může podléhat rychlým změnám v preferencích spotřebitelů, DeepTech nabízí základní změny, které mohou předefinovat průmyslová odvětví na desetiletí. Cesta vpřed Navigace v prostředí DeepTech vyžaduje směs vizionářského vědeckého výzkumu, robustních mechanismů financování a strategických průmyslových partnerství. Pro startupy to znamená zajistit investice od stakeholderů, kteří chápou dlouhodobou povahu projektů DeepTech. Vyžaduje také oddanost výzkumu a vývoji a ochotu stát se průkopníkem neprobádaných území. Význam DeepTech přesahuje pouhý technologický pokrok; jde o budování budoucnosti. Využitím síly hlubokých technologií mají startupy potenciál zahájit novou éru inovací a vyřešit některé z nejsložitějších výzev světa pomocí řešení, která byla kdysi považována za nemožná. Závěrem lze říci, že DeepTech stojí na průsečíku převratného vědeckého výzkumu a technologických inovací. Pro startupy a technologický průmysl představuje další hranici objevování a narušení. Přijetí DeepTech není jen investice do technologie; je to závazek k budoucnosti, kde se hranice toho, co je možné, neustále rozšiřují. Jedinečná kapitálová dynamika DeepTech: Navigace ve vodách inovací V rozvíjejícím se světě startupů vyniká DeepTech nejen svou ambicí posouvat hranice inovací, ale také svým odlišným finančním a vývojovým prostředím. Startupy DeepTech se ze své podstaty ponoří do oblastí, které jsou kapitálově i časově náročné, často se zaměřují na vývoj hardwaru nebo převratný vědecký výzkum, který vyžaduje jiný druh investic: kapitál pacientů. Kapitálově intenzivní povaha DeepTech Podniky DeepTech často vyžadují značné počáteční investice, výrazně vyšší než u jejich softwarových protějšků. To je způsobeno především hardwarově náročnými aspekty mnoha projektů DeepTech, jako jsou biotechnologie, robotika a čistá energie. Vývoj fyzických produktů nebo realizace nových vědeckých objevů vyžaduje nejen specializované vybavení a materiály, ale také přístup k vyspělým výzkumným zařízením. Časový faktor Kromě finančních aspektů hraje při vývoji inovací DeepTech klíčovou roli čas. Na rozdíl od softwarových startupů, kde lze produkty vyvíjet, testovat a iterovat v relativně krátkých cyklech, projekty DeepTech často trvají roky nebo dokonce desetiletí. Tento prodloužený časový rámec je způsoben složitou povahou vyvíjené technologie, nutností rozsáhlých testovacích a certifikačních procesů a výzvou uvést na trh převratné inovace. Pacientský kapitál: zásadní složka úspěchu Vzhledem k těmto jedinečným výzvám vyžadují startupy DeepTech investory, kteří jsou připraveni na delší cestu k návratnosti investic (ROI). Tento „kapitál trpělivosti“ je ochoten podporovat startupy během dlouhých období výzkumu a vývoje a uvádění na trh, které jsou vlastní podnikům DeepTech. Takoví investoři obvykle hluboce rozumí konkrétním průmyslovým odvětvím a potenciálnímu dopadu inovací, což jim umožňuje vidět za krátkodobými zisky transformační potenciál těchto technologií. Proč je kapitál pacienta důležitý Význam kapitálu pacienta přesahuje pouhé poskytování finančních zdrojů. Zahrnuje mentorství, průmyslová propojení a strategické vedení, které jsou všechny klíčové pro orientaci ve složitém prostředí DeepTech. Kapitál pacientů navíc pomáhá podporovat kulturu inovací, kde se podnikatelé mohou zaměřit na průlomové objevy, které nemusí mít okamžitou komerční životaschopnost, ale mají potenciál vytvořit v dlouhodobém horizontu podstatné společenské a ekonomické dopady. Závěrem lze říci, že cesta startupů DeepTech je jedinečně náročná a vyžaduje více než jen finanční investice. Vyžaduje to závazek k vizi, která přesahuje tradiční časové plány investic a nabízí příslib revolučního pokroku. Pro ty, kdo jsou ochotni se vydat na tuto cestu, odměny nespočívají pouze v potenciálních finančních výnosech, ale také v přispění k pokroku, který by mohl utvářet budoucnost naší společnosti. Rostoucí přitažlivost investic DeepTech: Jedinečné technologie a vyšší výnosy Investiční prostředí je svědkem významného posunu směrem k DeepTech, který je dán jeho potenciálem pro vyšší výnosy a jeho vlastní jedinečností. Společnosti DeepTech se ze své podstaty ponoří do převratných technologických pokroků, často chráněných patenty a právy duševního vlastnictví (IP). Tato jedinečnost je nejen odlišuje od přeplněného prostoru softwarových startupů, ale nabízí také vrstvu ochrany hospodářské soutěže, kterou investoři vysoce oceňují. Vysoké výnosy a konkurenceschopné příkopy Investice DeepTech jsou stále atraktivnější díky potenciálu značných finančních výnosů. Technologie vyvinuté v rámci odvětví DeepTech – od biotechnologií a pokročilých materiálů po umělou inteligenci a kvantové výpočty – mají sílu narušit průmyslová odvětví a vytvořit zcela nové trhy. Tento transformační potenciál se promítá do významných finančních příležitostí pro investory, kteří jsou prvními podporovateli takových inovací. Navíc složitost a proprietární povaha inovací DeepTech… Přečtěte si více

Nový pracovní program EIC: Pochopení odstranění procesu vyvracení

V dynamickém prostředí financování z Evropské unie (EU) zavedl European Innovation Council (EIC) v rámci svého pracovního programu na rok 2024 významné změny, které přímo ovlivňují proces podávání žádostí a hodnocení o financování. Mezi těmito úpravami vyniká odstranění procesu vyvracení, což znamená posun k efektivnějšímu a nezávislému posuzování návrhů. Tento článek se ponoří do důsledků této změny pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME), které hledají financování EIC Accelerator, s cílem demystifikovat nový přístup a nabídnout žadatelům strategické pokyny. Odklon od procesu vyvracení Historicky proces aplikace EIC Accelerator umožňoval žadatelům řešit a „vyvracet“ připomínky z předchozích hodnocení v následných podáních. Tento proces vyvracení umožnil organizacím vylepšit a zlepšit své návrhy na základě konkrétní zpětné vazby, čímž se teoreticky zvýšila jejich šance na úspěch v budoucích kolech. V rámci pracovního programu EIC 2024 byl však tento mechanismus odstraněn. V důsledku toho již neexistuje strukturovaný způsob, jak žadatelé začlenit vylepšení z předchozích podání přímo v reakci na připomínky hodnotitele. Nezávislé hodnocení návrhů Významnou změnou provázející odstranění procesu vyvracení je přístup k hodnocení návrhů. Hodnotitelé již nebudou mít přístup k žádným předchozím podáním nebo hodnotícím zprávám z dřívějších kol. To zajišťuje, že každý návrh je posuzován nezávisle, pouze na základě jeho zásluh a v souladu se standardními hodnotícími kritérii Horizon Europe. Tato změna si klade za cíl vytvořit rovné podmínky a zajistit, aby všechny žádosti, ať už od těch, kteří podali žádost poprvé, nebo od těch, kteří se hlásí znovu, obdržely nezaujatou kontrolu. Začlenění vylepšení do vyprávění Zatímco strukturovaný proces vyvracení byl postupně ukončen, žadatelé si zachovávají možnost upřesnit své návrhy na základě zpětné vazby z minulosti. Vylepšení a vylepšení lze stále zahrnout do popisné části B formuláře žádosti. Je však důležité poznamenat, že pro tento účel neexistuje žádný konkrétní formát nebo sekce. Žadatelé proto musí bez problémů začlenit jakékoli úpravy do celkového vyprávění návrhu, aby zajistili, že zlepšení budou koherentní a zvýší celkovou kvalitu a proveditelnost návrhu. Strategické implikace pro žadatele Tato úprava v procesu hodnocení EIC vyžaduje strategický střed pro žadatele. Startupy a malé a střední podniky by se měly od samého počátku zaměřit na vytvoření robustního a přesvědčivého návrhu, integrovat neustálé zlepšování jako hlavní strategii spíše než spoléhat na konkrétní smyčky zpětné vazby. Žadatelé se vyzývají, aby: Provedli důkladné sebehodnocení: Před předložením kriticky zhodnoťte svůj návrh podle kritérií a cílů EIC a určete oblasti pro vylepšení, aniž byste se spoléhali na externí zpětnou vazbu. Využijte profesionální podporu: Spojte se s konzultanty, profesionálními spisovateli nebo nezávislými pracovníky se zkušenostmi s žádostmi o granty EU, abyste svůj návrh vylepšili a zajistili, že bude v souladu se současnými prioritami a standardy EIC. Zdůrazněte inovaci a dopad: S každým návrhem hodnoceným podle jeho vlastních předností zdůrazněte inovaci svého projektu, tržní potenciál a společenský dopad, což je přesvědčivý důvod pro financování EIC. Závěr Pracovní program EIC 2024 zavádí změnu paradigmatu ve způsobu hodnocení návrhů, přičemž odstranění procesu vyvracení podtrhuje posun k nezávislejšímu hodnocení založenému na zásluhách. I když tato změna vyzývá žadatele, aby se přizpůsobili, otevírá také příležitosti prezentovat své inovace v nejlepším možném světle, bez stínu předchozích příspěvků. Přijetím strategie neustálého zlepšování a využití profesionálních odborných znalostí mohou startupy a malé a střední podniky úspěšně procházet těmito změnami a získat tak silnou pozici pro financování EIC Accelerator.

Pochopení limitů předložení pro EIC Accelerator v rámci pracovního programu 2024

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) je základním kamenem závazku EU podporovat inovace a podporovat začínající podniky a malé a střední podniky (SME) při uvádění převratných nápadů na trh. Se zavedením pracovního programu EIC 2024 byly provedeny významné aktualizace za účelem zefektivnění procesů a vyjasnění pravidel pro předkládání a opětovné předkládání návrhů. Tento článek si klade za cíl objasnit nové limity pro podávání žádostí a nabízí jasný návod pro subjekty, které chtějí získat financování prostřednictvím tohoto konkurenčního programu. Zjednodušená pravidla pro předkládání návrhů Pracovní program EIC 2024 zavedl přímočařejší přístup k předkládání návrhů, řeší zpětnou vazbu a usiluje o zpřístupnění procesu financování. Od začátku roku 2024 mohou subjekty podat až tři neúspěšné žádosti v jakékoli fázi procesu a na jakoukoli formu podpory. To zahrnuje: Krátké návrhy Úplné návrhy Výzvy pro konkrétní výzvy Otevřené výzvy Pouze granty Smíšené financování (kombinace grantu a vlastního kapitálu) Pouze vlastní kapitál Toto zjednodušení znamená, že žadatelé mají tři šance na zajištění financování, bez ohledu na fázi nebo typ podpory, o kterou žádali, dříve než bude vyloučeno z dalších předkládání v rámci EIC Accelerator Horizon Europe. Opětovné předložení po zamítnutí Pozoruhodným aspektem nových pravidel je ustanovení o opětovném předložení po zamítnutí ve fázi úplného návrhu. Žadatelé, kteří v této fázi neuspějí, mohou znovu předložit svůj návrh přímo do fáze úplného návrhu a obejít krátkou fázi návrhu, pokud nedosáhli limitu tří přihlášek. Přímé opětovné předložení do fáze pohovoru však není za žádných okolností povoleno. Praktické příklady Aby byl pracovní program jasnější, nastiňuje několik scénářů: Po jednom zamítnutí ve fázi úplného návrhu (ať již během hodnocení na dálku nebo pohovoru) může subjekt předložit další dva úplné návrhy. Po dvou zamítnutích ve fázi pohovoru je subjekt stále způsobilý předložit úplný návrh a mohl by být případně pozván na třetí pohovor. Pokud byl subjekt jednou zamítnut buď ve fázi úplného návrhu nebo pohovoru a jednou ve fázi krátkého návrhu, má nárok na další podání ve fázi úplného návrhu. Je důležité poznamenat, že počítadlo neúspěšných žádostí se vynuluje 1. ledna 2024. Toto vynulování nabízí nový začátek pro subjekty, které již dříve dosáhly limitu pro podání, a poskytuje nové příležitosti pro financování v rámci Horizon Europe. Důsledky pro žadatele Cílem těchto aktualizovaných pravidel je vyvážit konkurenční povahu EIC Accelerator s potřebou flexibility a více příležitostí pro financování. Žadatelé by měli strategicky naplánovat své návrhy a vzít v úvahu zpětnou vazbu získanou z předchozích žádostí, aby posílili své návrhy. Zapojení profesionálních autorů, konzultantů nebo využití oficiální šablony návrhu EIC Accelerator může zlepšit kvalitu příspěvků. Žadatelé by dále měli mít na paměti limit pro předložení a upřednostňovat upřesnění a vylepšení svých návrhů při každém pokusu. Možnost znovu odeslat přímo do fáze úplného návrhu po zamítnutí je významnou výhodou, která subjektům umožňuje řešit zpětnou vazbu a zlepšovat své aplikace, aniž by začínaly od nuly. Závěr Zjednodušená pravidla pro předkládání a opětovné předkládání v pracovním programu EIC 2024 znamenají pozitivní krok k tomu, aby byly finanční prostředky EU dostupnější pro inovativní podniky. Pochopením těchto předpisů a strategickým plánováním jejich aplikací mohou startupy a malé a střední podniky maximalizovat své šance na zajištění nezbytné podpory potřebné k uvedení svých inovací na evropské a globální trhy.

Nejlepší průvodce, jak zvládnout přípravu na pohovor EIC Accelerator: Akční plán krok za krokem

Příprava na pohovor, zejména u scénářů s vysokými sázkami, jako je hřiště EIC Accelerator, vyžaduje strategický a dobře promyšlený přístup. Tento průvodce destiluje moudrost z našich zdrojů znalostí do komplexního a použitelného seznamu bodů, abyste měli jistotu, že jste plně připraveni a připraveni zapůsobit. Příprava na pohovor Porozumět pravidlům a cílům EIC: Seznamte se s tím, co porota hledá, a se specifickými kritérii EIC Accelerator. Skriptujte svůj návrh: Připravte si pro svůj návrh slovo od slova skript. Cvičte, dokud to nedokážete přirozeně doručit do 10minutového limitu. Zdokonalte své dovednosti v oblasti otázek a odpovědí: Věnujte značnou část svého času na přípravu cvičení na sezení otázek a odpovědí, které může trvat až 35 minut. Poznejte svou aplikaci naruby: Pokud jste aplikaci nenapsali sami, důkladně si ji prostudujte. Pochopte všechna uvedená čísla, strategie a partnery. Cvičení dělá perfektní Zapojte se do praxe pitchů: Využijte profesionální spisovatele nebo konzultanty k rozsáhlému procvičování vašeho hřiště. Simulujte prostředí rozhovoru: Cvičte s rychlými otázkami a bezprostředními následnými kroky, abyste simulovali prostředí pod vysokým tlakem. Připravte se na odpovědi všech členů týmu: Zajistěte, aby všichni členové týmu byli zvyklí odpovídat na otázky hladce a soudržně jako celek. Day of the Pitch Žádné provozní úkoly Před hřištěm: Zaměřte se pouze na rozhovor; žádné rozptýlení. Znovu se podívejte na velký obrázek: Projděte si snímky prezentace a zaměřte se na klíčová sdělení a vize, které chcete sdělit. Zpracování relace Q&A Očekávejte rychlé a následné otázky: Buďte připraveni odpovědět rychle a stručně. Cvičte se stopkami pro měření času. Vypracujte standardní odpovědi: Vytvořte si odpovědi na vysoce pravděpodobné otázky a ty, které byly během cvičení označeny jako kritické. Osvojte si správné chování: Procvičujte si klidné a sebevědomé vystupování bez ohledu na obtížnost otázky. Cvičení předstírané poroty Interně vytvářejte stresující sezení dotazování: Využijte předstírané poroty ve svém týmu k pokládání náročných otázek a poskytování okamžitých následných kroků. Integrujte kritické otázky: Vyberte si falešné tazatele, kteří dokážou hrát ďáblova advokáta a vyvíjet nátlak prostřednictvím vyrušování a obtížných otázek. Závěrečné tipy Pochopte a formulujte své jedinečné prodejní body (USP): Ujasněte si, čím se váš projekt odlišuje, a buďte připraveni jej přesvědčivě formulovat. Připravte se na nepříjemné zážitky: Někdy mohou být interakce stresující nebo nepříjemné. Na takové situace se psychicky připravte. Vyhněte se červeným vlajkám: Nedávejte porotě žádný důvod, aby vás odmítla. Drž se dál od témat, která by mohla vést k negativnímu zkoumání. Dodržováním tohoto komplexního průvodce si nejen zvýšíte sebevědomí, ale výrazně zvýšíte své šance na úspěch v jakémkoli scénáři pohovoru, zejména v prostředích s vysokými sázkami, jako je hřiště EIC Accelerator. Pamatujte, že pod tlakem se této příležitosti nezmůžete; spadnete na úroveň svého tréninku. Podle toho se připravte.

Odhalení nejnovějších výsledků EIC Accelerator: Komplexní analýza (uzávěrka 8. listopadu 2023, vydání v únoru 2024)

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator představuje systém podpory startupů a malých a středních podniků (SME) v celé Evropě, jehož cílem je podporovat inovace a technologický pokrok. Se svými nejnovějšími výsledky zveřejněnými 28. února 2024 EIC Accelerator opět prokázal svůj závazek podporovat průkopnické projekty s celkovým přidělením rozpočtu 285 milionů EUR. Tato analýza se ponoří do distribuce grantů a blended financing, míry úspěšnosti v různých fázích a geografického rozšíření vítězných společností. Rozdělení financování: Bližší pohled na alokaci V posledním cyklu financování podpořil EIC Accelerator 42 společností, které předvedly rozmanitou škálu možností financování přizpůsobených tak, aby vyhovovaly různým potřebám evropských inovátorů. Rozdělení typů financování je následující: Grant First: 12 společnostem (29%) získalo granty jako počáteční krok financování, což zdůrazňuje flexibilitu EIC při podpoře inovací v rané fázi. Smíšené finance: 26 společností (62%), které dominuje v oblasti financování, získalo blended finance, které kombinují granty a vlastní kapitál, aby poskytlo robustní zázemí pro podniky připravené na rozšíření. Pouze vlastní kapitál: Jediná společnost (2%) zajistila financování vlastním kapitálem, což podtrhuje roli EIC při získávání podílu ve slibných podnicích. Pouze grant: 3 společnosti (7%) získaly granty bez kapitálové složky se zaměřením na projekty se specifickými potřebami, které lze uspokojit přímým financováním. Cesta k úspěchu: Analýza míry úspěšnosti Výběrový proces EIC Accelerator je přísný a je navržen tak, aby identifikoval projekty s nejvyšším potenciálním dopadem. Míra úspěšnosti v každé fázi procesu žádosti je následující: Krok 1: Přibližně 70% žadatelů projde touto počáteční fází, i když přesné údaje nejsou zveřejněny. Krok 2: Pouze 22% projektů projde, což odráží rostoucí kontrolu aplikací, kterým prochází. Krok 3: Posledním krokem je další zúžení s úspěšností 17%. Kombinovaná míra úspěšnosti: Kumulativní míra úspěšnosti pro žadatele, kteří prošli kroky 2 a 3, je pouhých 3,91 TP18T, zatímco celková úspěšnost ve všech třech fázích je přibližně 2,71 TP18T. Geografická rozmanitost: celoevropský dopad Poslední kolo financování přineslo prospěch společnostem z 15 různých zemí a ukázalo se, že EIC Accelerator má celoevropský dosah. Německo vede balík se 7 financovanými společnostmi, těsně za ním následuje Francie se 6 a Španělsko a Švédsko každý s 5. Mezi další země s úspěšnými žadateli patří Finsko (4), Itálie (3), Izrael (2), Nizozemsko (2), Norsko (2) a několik dalších, každý s jednou společností, což dokazuje závazek EIC podporovat inovace na celém kontinentu. Závěr Nejnovější výsledky financování EIC Accelerator zdůrazňují zásadní roli programu při podpoře evropského inovačního ekosystému. S celkovým rozpočtem 285 milionů EUR program podpořil 42 společností v celé řadě odvětví a zemí, což podtrhuje rozmanitost a potenciál evropského technologického prostředí. Vzhledem k tomu, že se EIC Accelerator neustále vyvíjí, je jeho dopad na podporu průlomových projektů a rozšiřování malých a středních podniků nepopiratelný, což z něj činí základní kámen evropské inovační politiky. S pečlivou pozorností na podporu různých potřeb financování, přísnými výběrovými procesy a odhodláním geografické inkluzivity dláždí EIC Accelerator cestu pro inovativnější a odolnější Evropu. Vzhledem k tomu, že se těšíme na budoucí kola financování, výsledky z února 2024 slouží jako důkaz živého podnikatelského ducha, kterému se daří na celém kontinentu. Údaje o financování Typ financování Nejprve grant: 12 společností (29%) Smíšené finance: 26 společností (62%) Pouze vlastní kapitál: 1 společnost (2%) Pouze grant: 3 společnosti (7%) Celkem: 42 společností Celkový rozpočet: 285 milionů EUR Snížení- Datum a výsledky EIC Accelerator Krok 2 Uzávěrka: 8. listopadu 2023 Zveřejnění výsledků: 28. února 2024 Míra úspěšnosti Krok 1: (přibližně 70%, protože výsledky nejsou zveřejněny) Krok 2: 22% Krok 3: 17% Kombinovaný krok 2:3.3 TP18T Krok 1 & Krok 2 & Krok 3 dohromady: (přibližně 2,7%) Podporované země Mezi financovanými společnostmi je 15 různých zemí. Německo: 7 společností Francie: 6 společností Španělsko: 5 společností Švédsko: 5 společností Finsko: 4 společnosti Itálie: 3 společnosti Izrael: 2 společnosti Nizozemsko: 2 společnosti Norsko: 2 společnosti Belgie: 1 společnost Bulharsko: 1 společnost Dánsko: 1 společnost Irsko: 1 společnost Portugalsko: 1 společnost Slovensko: 1 společnost Všech 42 výherců EIC Accelerator od 8. listopadu 2023

Odhalení budoucnosti evropských inovací: hluboký ponor do pracovního programu EIC 2024

Pracovní program European Innovation Council (EIC) 2024, podrobně popsaný v dokumentu, nastiňuje jeho komplexní strategii a součásti určené k podpoře inovací v rámci Evropské unie. Zde jsou hlavní součásti a hlavní body: Strategické cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Cílem EIC je podporovat průlomové technologie a společnosti, které jsou klíčové pro dosažení zeleného a digitálního přechodu, a zajistit tak otevřenou strategickou autonomii v kritických technologiích. Stanovila si šest strategických cílů, mezi které patří stát se preferovaným investorem pro začínající a podnikatele s vysokým potenciálem, překlenout mezery ve financování pro hluboce technologické společnosti, podporovat vysoce rizikové technologie, zvýšit počet evropských jednorožců a scale-upů, katalyzovat dopady inovací z evropských zemí. veřejný výzkum a dosahování provozní dokonalosti. Přehled pracovního programu na rok 2024: Pracovní program organizuje své financování a podporu ve třech hlavních schématech: EIC Pathfinder: Pro pokročilý výzkum za účelem rozvoje vědecké základny pro průlomové technologie. EIC Transition: Ověřovat technologie a rozvíjet obchodní plány pro konkrétní aplikace. EIC Accelerator: Podporovat společnosti při uvádění inovací na trh a jejich rozšiřování. Každé schéma je rozšířeno o přístup k Business Acceleration Services, který poskytuje odborné znalosti, korporace, investory a ekosystémové aktéry. Hlavní změny pracovního programu na rok 2024: Na základě zpětné vazby a sníženého rozpočtu byly provedeny úpravy, vylepšení a zjednodušení. Tyto změny zahrnují zavedení modelu paušálních nákladů pro většinu výzev, posílená opatření proti ekonomickým bezpečnostním rizikům a úpravy kritérií způsobilosti a financování napříč různými schématy. Klíčové vlastnosti podpory EIC: Pro urychlení a růst inovací a společností EIC je nabízena kombinace finanční a nefinanční podpory. To zahrnuje proaktivní správu projektů a portfolia, přizpůsobený přístup k hodnocení návrhů, zásady otevřeného přístupu a práv duševního vlastnictví a opatření k zajištění ekonomické bezpečnosti. Spolupráce s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT): Dokument nastiňuje rostoucí spolupráci mezi EIC a EIT za účelem posílení evropského inovačního ekosystému, včetně sdílených služeb, procesu Fast Track a nového schématu inovačních stážistů. Výhled na rok 2025 a budoucí roky: Diskutuje se o budoucích strategiích a potenciálních nových synergiích, včetně možnosti navýšení rozpočtů na větší investice prostřednictvím fondu EIC v klíčových oblastech. Slovník a definice: Dokument končí podrobným glosářem a oddílem s definicemi, který vysvětluje terminologii a zkratky používané v celém pracovním programu. Tyto složky se společně zaměřují na podporu strategických cílů Evropské unie v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje s důrazem na vysoce rizikový, vysoce ziskový výzkum a průlomové technologie s potenciálem významného společenského a ekonomického dopadu. 1. Strategické cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) Jako přelomový krok k posunu evropských inovací do budoucnosti stanovil European Innovation Council (EIC) ve svém pracovním programu 2024 odvážnou vizi, která se zaměřuje na identifikaci, vývoj a rozšíření průlomu. technologie a společnosti, které jsou klíčové pro zelenou a digitální transformaci EU. Tato vize je podpořena strategickými cíli navrženými tak, aby zajistily otevřenou strategickou autonomii Evropy v kritických technologiích a podpořily živý ekosystém, kde mohou prosperovat startupy a podnikatelé s vysokým potenciálem. Ambicí programu není jen překlenout mezery ve financování, kterým čelí společnosti zabývající se hlubokými technologiemi, ale také postavit EIC jako investora pro vizionářské nápady, a tím ovlivnit alokaci soukromých aktiv na podporu těchto inovací. Jádrem strategické vize EIC je šest ambiciózních cílů, z nichž každý je doprovázen jasnými klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI), jejichž cílem je měřit pokrok a řídit implementaci programu: Stát se investorem volby: EIC usiluje o uznání na celém kontinentu, přilákat začínající podniky, podnikatele a inovativní výzkumníky s vysokým potenciálem se zvláštním důrazem na nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou ženy inovující a ženy z méně rozvinutých ekosystémů. Investice ve výši 30–50 miliard EUR do evropských technologií Deep Tech: Řešením kritické mezery ve financování se EIC snaží využít svůj fond tak, aby významně ovlivnil ekosystém hlubokých technologií a podpořil tak klima, kde soukromé investice volně proudí na podporu převratných inovací. Podpora vysoce rizikových technologií: V oblastech kritických pro společnost a strategickou autonomii je EIC odhodláno podstupovat vypočítaná rizika na podporu nejslibnějších příležitostí v oblasti hlubokých technologií od nejranějších fází až po komerční rozšíření, což zajistí nezávislost Evropy v klíčových technologiích. Zvyšování počtu evropských jednorožců a škálovatelů: EIC má za úkol podporovat růst evropských startupů a malých a středních podniků tak, aby se vyrovnaly a předčily své globální protějšky, a podporovat tak prostředí, kde mohou evropské inovace vést na světové scéně. Urychlení inovačních dopadů evropského veřejného výzkumu: Budováním partnerství v celé EU se EIC snaží komercializovat nejlepší nápady z výzkumné základny a vytvořit tak úrodnou půdu pro začínající podniky, aby se rozšířily a dosáhly globálního dopadu. Dosažení provozní dokonalosti: Efektivita, agilita a reakceschopnost operací EIC jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoká očekávání žadatelů, investorů a trhu jako celku a zajistily hladkou cestu od inovativní myšlenky k úspěchu na trhu. Tyto strategické cíle nejsou jen ambiciózními cíli, ale představují komplexní plán pro evropské inovační prostředí, jehož cílem je vytvořit úrodný ekosystém pro průlomové technologie, které budou určovat budoucnost hospodářství a společnosti EU. Prostřednictvím kombinace finanční a nefinanční podpory vytváří EIC půdu pro transformační dopad, který daleko přesahuje bezprostřední horizont, a zajišťuje, že Evropa zůstane v popředí inovací a technologií. 2. Přehled pracovního programu 2024 Pracovní program 2024 European Innovation Council (EIC) představuje klíčový krok k podpoře inovací a technologických průlomů v rámci Evropské unie. Je strukturován tak, aby řešil kritické potřeby zeleného a digitálního přechodu, využívá finanční prostředky ve výši více než 1,2 miliardy EUR a vytváří komplexní strategii pro posílení postavení výzkumných pracovníků, začínajících podniků a malých a středních podniků (MSP). Zde je podrobný pohled na jeho strukturální přehled: EIC Pathfinder, Transition a Accelerator: Tři pilíře Pracovní program je důmyslně rozdělen do tří primárních schémat financování, z nichž každý je přizpůsoben různým fázím inovace a vývoje: EIC Pathfinder: Věnováno pokročilému výzkumu, Pathfinder je rodištěm vědeckého průzkumu zaměřeného na vývoj základních prvků průlomových technologií. Zahrnuje jak otevřené výzvy pro jakoukoli oblast vědeckého bádání, tak cílené výzvy řešící specifické strategické zájmy… Přečtěte si více

Opětovné odevzdání EIC Accelerator: Dobré, špatné a náhodnost

Navigace v EIC Accelerator: Pochopení pravidla „3 Strikes, You're Out“ Akcelerátor European Innovation Council (EIC) je klíčový mechanismus financování v rámci Horizon Europe, zaměřený na startupy a malé a střední podniky (SME), které posouvají hranice. inovace. Díky kombinaci grantů a vlastního kapitálu představuje zásadní příležitost pro oživení průkopnických projektů. Navigace v procesu podávání žádostí však není žádná maličkost, zvláště když platí přísné pravidlo „3 údery, jste mimo“. Tato politika nařizuje, že žadatelé mohou být odmítnuti maximálně třikrát v kterémkoli ze tří kroků procesu hodnocení. Po dosažení tohoto limitu je opětovná přihláška vyloučena až do uzavření aktuálního pracovního programu Horizon Europe v roce 2027. Tři kroky hodnocení EIC Accelerator Krátká přihláška: První krok zahrnuje písemnou přihlášku a prezentační video. Je to první překážka, při které je váš projekt prověřen. Úplná přihláška: Úspěšné projekty postoupí k předložení podrobného návrhu s nastíněním strategie inovace, dopadu a implementace. Rozhovor: Finalisté jsou vyzváni, aby představili své projekty porotě složené z odborníků, což je poslední šance přesvědčit se před rozhodnutím o financování. Důsledky pravidla „3 Strikes“ Toto pravidlo zdůrazňuje soutěžní povahu EIC Accelerator a důležitost pečlivé přípravy. Je to jasná zpráva, že šanci mají jen ty nejpřesvědčivější a nejlépe připravené aplikace. Tato politika rovněž vybízí žadatele, aby před podáním žádosti kriticky zhodnotili svou připravenost a potenciál své inovace, což může ušetřit čas a zdroje jak žadatelům, tak hodnotícím komisím. Strategie úspěchu Hloubková příprava: Před podáním žádosti se ujistěte, že váš projekt je v souladu s prioritami EIC: velký dopad, inovace a tržní potenciál. Profesionální podpora: Zvažte zapojení konzultantů nebo profesionálních autorů, kteří se specializují na aplikace EIC, abyste vylepšili svůj příspěvek. Využití zpětné vazby: V případě zamítnutí použijte zpětnou vazbu k posílení slabých míst vašeho projektu, než znovu podáte žádost. Rámec Horizontu Evropa Současný pracovní program Horizont Evropa běží do roku 2027 a stanoví časový rámec pro toto pravidlo. Je to období bohaté na příležitosti, ale také omezení, jak jasně říká pravidlo „3 údery“. Žadatelé se musí touto krajinou pohybovat se strategickou předvídavostí a zajistit, aby jejich inovace nebyly jen průlomové, ale také pečlivě prezentované. Závěr Pravidlo EIC Accelerator „3 údery, jste mimo“ je pro žadatele kritickým faktorem, který je třeba zvážit. Zdůrazňuje potřebu dokonalosti v každém aspektu aplikace, od inovace samotné až po způsob, jakým je komunikována. Jak se pohybujeme v Horizontu Evropa, toto pravidlo bude nepochybně utvářet konkurenční prostředí a posouvat společnosti nejen k inovacím, ale k dokonalosti v artikulaci a strategii. Maximalizace vašeho návrhu EIC Accelerator pomocí souhrnné hodnotící zprávy (ESR) Cesta k zajištění financování z akcelerátoru European Innovation Council (EIC) může být náročná, protože každý krok aplikace prověřují odborní hodnotitelé. Rozhodujícím nástrojem na této cestě je souhrnná zpráva o hodnocení (ESR), poskytovaná po každém zamítnutí. Tato zpráva není pouze upozorněním na neúspěšné pokusy, ale zlatým dolem konstruktivní zpětné vazby přímo z pohledu hodnotitelů. Porozumění ESR ESR nabízí transparentní pohled na komentáře hodnotitelů napříč všemi aspekty návrhu, včetně excelence, dopadu a implementace. Tato zpětná vazba je neocenitelná pro pochopení silných a slabých stránek vašeho podání. Krok 1 Zpětná vazba: V prvním kroku hodnocení váš návrh posoudí čtyři hodnotitelé, kteří poskytují širokou škálu náhledů na počáteční dojem, který váš projekt udělá. Krok 2 Zpětná vazba: Úplná fáze žádosti zahrnuje tři hodnotitele nebo čtyři v případě ostře sporných zamítnutí. Tato fáze nabízí hlubší ponor do detailů vašeho návrhu a posouzení, jak dobře odpovídá cílům EIC Accelerator. Využití ESR k úspěchu Akční statistiky: Komentáře každého hodnotitele vás vedou při dolaďování vašeho návrhu a zdůrazňují oblasti, které je třeba zlepšit, pokud jde o srozumitelnost, dopad a proveditelnost. Přizpůsobené revize: Tím, že se budete zabývat konkrétními kritikami, můžete upravit své opětovné předložení tak, aby přímo čelilo předchozím nedostatkům, čímž zvýšíte přitažlivost vašeho návrhu. Strategický přístup: Pochopení opakujících se témat zpětné vazby umožňuje strategicky přepracovat váš návrh a zajistit, že každý aspekt, od inovace po tržní strategii, bude robustní a přesvědčivý. Závěr ESR je kritický mechanismus zpětné vazby, který při rozumném používání může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch v budoucích aplikacích EIC Accelerator. Důkladnou analýzou a jednáním na základě připomínek hodnotitelů mohou žadatelé přeměnit své inovativní projekty na vítězné návrhy, které jsou v souladu s vysokými standardy EIC pro excelenci, dopad a implementaci. Pamatujte, že každá zpětná vazba je o krok blíže k zajištění podpory potřebné k tomu, aby se vaše inovace dostala do popředí evropského průmyslu. Proces vyvrácení EIC Accelerator: Proměna odmítnutí v příležitost Cesta k zajištění financování z akcelerátoru European Innovation Council (EIC) je plná výzev, z nichž jednou je možnost odmítnutí. EIC Accelerator však nabízí jedinečný proces vyvracení, který žadatelům nejen umožňuje reagovat na připomínky hodnotitelů, ale také poskytuje platformu pro nápravu nedorozumění a posílení návrhu na základě oprávněné kritiky. Essence of the Rebuttal Tento proces je více než pouhá výzva; je to příležitost k dialogu. Vyvrácením připomínek předchozích hodnotitelů mohou žadatelé přímo řešit nepravdivá hodnocení a upřesnit aspekty svého návrhu, které mohly být nepochopeny nebo podceněny. Tato přímá komunikace je zásadní pro nastavení pozitivního tónu pro opětovné předložení, což z ní činí strategický nástroj pro přesvědčování nad rámec samotného písemného návrhu. Vyjasnění strategických výhod: Umožňuje žadatelům objasnit body, které mohly být nesprávně interpretovány, a zajišťuje, že návrh bude vyhodnocen podle svých skutečných předností. Vylepšení: Platná kritika se stává příležitostí k upřesnění, což žadatelům umožňuje vylepšit své návrhy na základě zpětné vazby od odborníků. Zapojení: Proces vyvracení vytváří dialog mezi žadateli a hodnotiteli, personalizuje proces podávání žádostí a potenciálně mění budoucí hodnocení ve svůj prospěch. Navigace v procesu vyvracení Chcete-li tuto příležitost co nejlépe využít, měli by žadatelé přistupovat k vyvrácení s konstruktivním myšlením. Uznání oprávněné kritiky při diplomatickém řešení jakýchkoli nepřesností může prokázat profesionalitu a závazek k dokonalosti. Tento proces navíc podtrhuje důležitost odolnosti vůči odmítnutí a povzbuzuje žadatele, aby považovali neúspěchy za… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ