Povzetek naložbenih smernic sklada EIC Accelerator EIC in naložbene skupine

Različica: december 2023 Opomba: ta članek vsebuje povzetek uradnih naložbenih smernic sklada EIC in vsebuje poenostavitve, ki lahko v nekaterih primerih spremenijo predvideni pomen. Priporočamo, da prenesete in preberete uradni dokument. Uvod Naložbene smernice EIC zagotavljajo bistvene informacije potencialnim upravičencem in soinvestitorjem v zvezi s strategijo in pogoji za naložbe sklada EIC in odločitve o odprodaji. Ta posodobljena različica vključuje definicije kvalificiranih vlagateljev, opise naložbenih scenarijev in nove klavzule o nadaljnjih naložbah in izstopih, kar zagotavlja podporo za novoustanovljena podjetja z velikim potencialom ter MSP za pospešitev rasti in privabljanje dodatnih vlagateljev. Ta dokument velja posebej za oddelek sklada EIC Horizon Europe. Kazalo Naložbena pravila 1.1 Naložbene omejitve 1.2 Naložbeni cilj 1.3 Naložbena strategija 1.4 Naložbene smernice za razdelek naložbenega procesa 2.1 Ciljna razvojna stopnja podjetja 2.2 Vrsta inovacij 2.3 Zaščita evropskih interesov 2.4 Geografski obseg 2.5 Izjeme 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža 2.7 Naložba/C o -Naložbeni scenariji 2.8 Postopek skrbnega pregleda 2.9 Možni finančni instrumenti 2.10 Izvajanje naložb 2.11 Objava informacij 2.12 Spremljanje in nadaljnje naložbe 2.13 Nadaljnje naložbe 2.14 Mentorji 2.15 Naložbene skupine za upravljanje intelektualne lastnine Priloga 1. Definicije Priloga 2. Izjeme 1. Naložbe Ru les 1.1 Naložbene omejitve Za oddelek veljajo naložbene omejitve, določene v splošnem delu memoranduma sklada EIC. Te omejitve zagotavljajo, da oddelek deluje znotraj meja, ki jih je določil sklad EIC, ter ohranja doslednost in usklajenost s splošnimi cilji. 1.2 Naložbeni cilj Cilj oddelka je vlaganje v končne prejemnike sklada EIC, ki razvijajo ali uvajajo prebojne tehnologije in prelomne inovacije, ki ustvarjajo trg. Namen oddelka je odpraviti kritično vrzel v financiranju na evropskem trgu prenosa tehnologije. Kljub precejšnjim nepovratnim financiranjem za raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi le redki uspejo pritegniti nadaljnje naložbe ter doseči komercializacijo in stopnje povečanja. 1.3 Naložbena strategija Za doseganje svojega naložbenega cilja lahko oddelek vlaga neposredno v lastniške vrednostne papirje ali z lastniškim kapitalom povezane vrednostne papirje, vključno s prednostnim lastniškim kapitalom, zamenljivim dolgom, opcijami, nakupnimi boni ali podobnimi vrednostnimi papirji. Oddelek zagotavlja naložbeno komponento EIC blended finance, odvisno od največjega zneska naložbe, ki ga je določila Komisija EU. Podjetja kandidatke se na EIC Accelerator prijavljajo preko javnih razpisov, ki jih objavlja Evropska komisija. EISMEA te predloge oceni, Evropska komisija pa izbere tiste, ki bodo podprti z okvirnim zneskom EIC blended finance. Ta podpora je lahko sestavljena iz kombinacije nepovratnih sredstev in naložb, samo nepovratnih sredstev ali podpore samo za naložbe. V primerih, ko je potrebna zaščita evropskih interesov na strateških področjih, bo sklad EIC sprejel ukrepe, kot je pridobitev blokirajoče manjšine, da prepreči vstop novih vlagateljev iz neupravičenih držav. Ta pristop zagotavlja usklajenost naložb s strateškimi prednostnimi nalogami in zaščito evropskih interesov. 1.4 Naložbeni proces oddelkov Naložbeni proces vključuje več korakov: Začetna ocena: Predlogi, ki jih izbere Evropska komisija, se pošljejo zunanjemu UAIS v začetno oceno. Kategorizacija: Primeri so razvrščeni v različne naložbene scenarije (Vedra) na podlagi ocene. Skrbni pregled: Finančni skrbni pregled in preverjanja skladnosti z KYC se izvajajo v ciljnih podjetjih. Razprava o pogojih financiranja: z upravičencem in soinvestitorji se razpravlja o možnih osnutkih pogojev financiranja. Odločanje: Zunanji UAIS odloča o financiranju operacij, odobri ali zavrne operacijo. Pravna dokumentacija: Po odobritvi se pripravijo in podpišejo pravni dokumenti. Spremljanje: Zunanji UAIS spremlja naložbe, vključno z izplačili mejnikov, poročanjem in izhodnimi strategijami. 2. Naložbene smernice 2.1 Razvojna stopnja ciljnega podjetja Upravičeni kandidati v okviru EIC Accelerator vključujejo profitna, zelo inovativna mala in srednja podjetja, novoustanovljena podjetja, podjetja v zgodnji fazi in mala podjetja s srednjo kapitalizacijo iz katerega koli sektorja, običajno z močno komponento intelektualne lastnine. Namen EIC Accelerator je podpirati projekte z visokim tveganjem, ki še niso privlačni za vlagatelje, z zmanjšanjem tveganja teh projektov, da bi spodbudili zasebne naložbe. 2.2 Vrste inovacij Oddelek podpira različne vrste inovacij, zlasti tiste, ki temeljijo na globokem tehnološkem ali radikalnem razmišljanju, in družbene inovacije. Deep-tech se nanaša na tehnologijo, ki temelji na vrhunskem znanstvenem napredku in odkritjih, ter zahteva nenehno interakcijo z novimi idejami in laboratorijskimi rezultati. 2.3 Zaščita evropskih interesov Na strateških področjih, ki jih je opredelila Evropska komisija, bo Oddelek za zaščito evropskih interesov sprejel ukrepe, povezane z naložbami. To lahko vključuje pridobitev blokirajoče manjšine, vlaganje kljub potencialnemu zanimanju vlagateljev ali zagotovitev evropskega lastništva intelektualne lastnine in podjetja. 2.4 Geografski obseg Upravičena podjetja morajo biti ustanovljena in delovati v državah članicah EU ali pridruženih državah za lastniško komponento stebra III Horizon Europe. Zunanji UAIS lahko vlaga v holding ali nadrejeno družbo s sedežem na teh ozemljih, če izpolnjuje vsa merila primernosti. 2.5 Izključitve Naložbe izključujejo sektorje, ki niso združljivi z etično in družbeno osnovo Obzorja Evropa. Ti vključujejo dejavnosti, povezane s škodljivimi delovnimi praksami, nezakonitimi izdelki, pornografijo, trgovino s prosto živečimi živalmi, nevarnimi materiali, netrajnostnimi metodami ribolova in drugim, kot je podrobno opisano v Prilogi 2. 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža Naložba oddelka se giblje med 500.000 EUR in 15.000.000 EUR na podjetje, ki cilja na manjšinske lastniške deleže, običajno med 10% in 20%. Lahko pa pridobi blokirni delež zaradi zaščite evropskih interesov. Naložbe so lahko nižje ali višje od prvotno predlaganih na podlagi ugotovitev skrbnega pregleda in odločitve Evropske komisije o dodelitvi. 2.7 Scenariji naložb/sovlaganj Od samega začetka bo zunanji UAIS povezal potencialna podjetja, v katera bodo vlagali, s skupnostjo vlagateljev EIC Accelerator, da bi izkoristil priložnosti za sovlaganje. Izbrane upravičence EIC spodbujamo, da poiščejo soinvestitorje, pri čemer se finančno in komercialno skrbni pregled lahko izvede skupaj s temi vlagatelji. Namen EIC Accelerator je zmanjšati tveganje za izbrane operacije in pritegniti znatna dodatna sredstva za podporo uvajanju in širitvi inovacij. 2.8 Postopek skrbnega pregleda Postopek skrbnega pregleda se osredotoča na upravljanje, kapitalsko strukturo, poslovno strategijo, konkurenco, oceno trga, ustvarjanje vrednosti, pravno obliko in jurisdikcije. Preverjanja skladnosti vključujejo preprečevanje pranja denarja, financiranje terorizma, izogibanje davkom in skladnost z KYC. Težave z neskladnostjo lahko povzročijo prekinitev ali prenehanje podpore EIC. 2.9 Možni finančni instrumenti Oddelek uporablja predvsem lastniške ali navidezne lastniške naložbe, vključno z: navadnimi delnicami: lastniški delež v družbi je lahko glasovalni ali neglasovalni. Prednostne delnice: Hibridni lastniški kapital z lastnostmi, podobnimi dolgu, običajno v lasti skladov tveganega kapitala. Zamenljivi instrumenti: dolžniški instrumenti … Preberi več

Vrhunski vodnik po kratkih predlogih EIC Accelerator (predloga predloga EIC Accelerator, korak 1)

Odklepanje inovacij: Predloga predloga EIC Accelerator Korak 1 – vodnik za zagonska podjetja in MSP V dinamičnem svetu financiranja zagonskih podjetij predstavlja pospeševalnik European Innovation Council (EIC) prepričljivo pot za zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), da zagotovijo znatna finančna sredstva . Predloga za predlog 1. koraka je ključno orodje, zasnovano za lažji dostop do do 17,5 milijona € v blended financing, ki vključuje komponente nepovratnih sredstev in kapitala. Ta članek nudi podroben pregled vsebine in uporabnosti predloge EIC Accelerator Step 1, ki je prilagojena za opolnomočenje novoustanovljenih podjetij in MSP po vsej Evropski uniji (EU). Bistvo predloge predloga EIC Accelerator 1. Uradna predloga predloga: Predloga predloga 1. koraka služi kot uradni načrt za prosilce, ki je natančno zasnovan za poenostavitev postopka prijave za financiranje EIC. Zajema bistvene razdelke, ki od prijaviteljev zahtevajo, da jedrnato izrazijo svojo inovacijo, poslovni model in potencialni vpliv svoje tehnologije. Ta strukturiran pristop zagotavlja, da so vsi kritični vidiki predloga sistematično zajeti. Poudarek na stopnji pripravljenosti na tehnologijo (TRL): osrednji del predloge je poudarek na stopnjah pripravljenosti na tehnologijo. Prosilci morajo dokazati zrelost svoje inovacije, kar je ključnega pomena za uskladitev s pričakovanji EIC o pripravljenosti na trg in potencialu za uporabo. Predstavitev in priprava na razgovor: Predloga predloga je strateško zasnovana za pomoč prijaviteljem pri pripravi na naslednje faze postopka financiranja. Spodbuja jedrnato, a izčrpno predstavitev idej, ki tvori hrbtenico predstavitve in postavlja temelje za postopek intervjuja. Kako predloga opolnomoči prijavitelje. Poenostavljen postopek za prijavitelje: Z zagotavljanjem jasne strukture predloga demistificira postopek prijave, zaradi česar je dostopen celo novincem v okolju financiranja EU. Prijavitelje vodi skozi vrsto natančno opredeljenih korakov in jim pomaga učinkovito predstaviti svojo inovacijsko pripoved. Zasnovano za velik vpliv: Predloga se osredotoča na inovacije z velikim vplivom, ki vlagatelje spodbujajo k kritičnemu razmišljanju o potrebah trga in edinstveni ponudbi vrednosti njihove tehnologije. Ta poudarek je usklajen s ciljem EIC, da podpre projekte, ki imajo potencial za povečanje obsega in doseganje pomembnega prodora na trg. Podpora širokemu naboru inovatorjev: od profesionalnih piscev in samostojnih podjetnikov do svetovalcev, predloga služi kot vir, ki ga lahko uporabljajo različne zainteresirane strani, vključene v postopek pisanja nepovratnih sredstev. Zagotavlja standardiziran okvir, ki zagotavlja doslednost in kakovost med aplikacijami. Finančne in strateške možnosti kombiniranega financiranja: Predloga učinkovito odpira vrata priložnostim blended financing, ki vključujejo nepovratna sredstva v višini 2,5 milijona € in do 15 milijonov € lastniškega financiranja. Ta znatna finančna podpora je namenjena pospeševanju razvoja in širitve revolucionarnih inovacij. Vpogled v lastniško financiranje: Za podvige, ki so potencialno bančni in pri katerih tradicionalni mehanizmi financiranja ne uspejo, je lastniška možnost, predstavljena v predlogi, sprememba igre. Ponuja neposredno pot do znatnega financiranja, ključnega pomena za agresivno rast in strategije širitve. Potrditev Evropske komisije in EIC: uporaba uradne predloge usklajuje projekte s strateškimi prednostnimi nalogami Evropske komisije in EIC. Zagotavlja, da se predlogi ocenjujejo na podlagi meril, ki odražajo širše cilje financiranja EU za inovacije, s čimer se poveča verodostojnost in privlačnost projektov. Zaključek Predloga predloga EIC Accelerator Korak 1 ni le dokument; je strateško orodje, ki lahko bistveno poveča možnosti za zagotovitev financiranja z usklajevanjem startupov in MSP s ključnimi elementi, ki jih želi EIC. Spodbuja jasnost, jedrnatost in osredotočenost, ki so bistvenega pomena za uspešno opravljen strog postopek ocenjevanja. Z uporabo te predloge lahko novoustanovljena in mala in srednja podjetja učinkovito artikulirajo svoje inovacijske zgodbe, s čimer pokažejo svoj potencial za preoblikovanje panog in doseganje novih višin na evropskem trgu. EIC Accelerator Korak 1 Kratka predloga Predloga predloga 1. Opis podjetja Zgodba o ustanovitvi Začetki podjetja segajo nazaj do datuma ustanovitve, pri čemer je poudarjen njegov izvor kot odcepitev od pomembnega raziskovalnega inštituta. Ta pripoved podrobno opisuje sodelovanje med soustanovitelji in zagotovljene začetne naložbe ter ponazarja pot od obetavne ideje do uveljavljenega subjekta. Takšna temeljna zgodba ne samo krepi profil podjetja, ampak tudi utrjuje njegov položaj verodostojnega in inovativnega igralca v tehnološki industriji, s ciljem pritegniti pozornost zainteresiranih strani, vključno z European Innovation Council (EIC). Poslanstvo in vizija Poslanstvo in vizija podjetja zajemata njegove glavne cilje in ambiciozen učinek, ki ga želi doseči v svetovnem merilu. Poslanstvo je oblikovano okoli reševanja kritičnih izzivov industrije, izkoriščanja inovacij za izboljšanje učinkovitosti ali odpravljanja pomembnih tržnih vrzeli. Ta vizionarski pristop uvršča podjetje v napredno mislečega vodjo, ki je zavezan znatnemu napredku na svojem področju. Poudarek na preoblikovanju teoretičnih idej v praktične rešitve, pripravljene na trg, se dobro ujema s cilji European Innovation Council, kar ponazarja zavezo, da ne bomo le vodilni v inovacijah, temveč tudi pozitivno prispevali k družbeni in gospodarski rasti. Dosežki podjetja Dosežki podjetja so dokaz njegove rasti in inovativnosti, zaznamovani s pomembnimi mejniki, kot so nagrade, finančni uspehi in tehnološki napredek. Ti dosežki so ključni pri vzpostavljanju verodostojnosti podjetja in poudarjanju njegove sposobnosti doseganja in preseganja industrijskih standardov. Priznanje uglednih organov z nagradami in uspešno doseganje ravni kritične tehnološke pripravljenosti poudarjajo potencial in pripravljenost podjetja za nadaljnjo rast. Takšna zgodovina je bistvenega pomena za izgradnjo zaupanja z European Innovation Council in potencialnimi vlagatelji, saj podjetje postavlja kot močnega kandidata za prihodnje priložnosti v konkurenčnem tehnološkem okolju Evropske unije. Odnosi s strankami Podjetje je negovalo trdne odnose z različnimi strankami, s čimer je okrepilo svoj položaj na trgu in utrdilo svoj ugled v industriji. Ti odnosi niso le transakcijski, ampak se obogatijo s sodelovanjem, ki zagotavlja vzajemne koristi in krepi oporo podjetja na trgu. Izpostavljanje najboljših strank in podrobna narava teh interakcij prikazuje sposobnost podjetja, da vzdržuje dragocena partnerstva. Poleg tega pridobitev pisem o nameri (LOI) od teh ključnih deležnikov ne dokazuje le njihovega ... Preberi več

Lonček inovacij EIC Accelerator: Univerze in rojstvo podjetnikov DeepTech

Univerze so že dolgo rojstni kraj nekaterih najbolj prelomnih in transformativnih tehnologij, kar jih je naš svet videl. Te ustanove, ki temeljijo na strogih akademskih raziskavah in jih spodbuja okolje intelektualne radovednosti, niso le središča učenja, temveč osrednji inkubatorji za inovativne podjetnike. Zlasti na področju znanstvenih tehnologij so univerze in raziskovalni inštituti v ospredju tega, kar zdaj običajno imenujemo DeepTech – tehnologije, ki ponujajo velik napredek v različnih sektorjih, vključno z zdravstvenim varstvom, energijo in računalništvom, če naštejemo le nekatere. Povezava med univerzo in podjetništvom Potovanje od akademskega raziskovanja do podjetniškega podviga je pot, po kateri hodijo številni inovatorji. Univerze s svojimi bogatimi viri, vključno z najsodobnejšimi laboratoriji, dostopom do financiranja in mrežo podobno mislečih mislecev, ponujajo neprimerljiv ekosistem za negovanje projektov DeepTech v zgodnji fazi. V teh akademskih dvoranah potekajo temeljne raziskave – pogosto veliko preden sploh pride v poštev tržna aplikacija. Eden ključnih elementov tega okolja je spodbujanje meddisciplinarnega sodelovanja. Nič nenavadnega ni, da preboj v znanosti o materialih na univerzi utre pot revolucionarnim novim izdelkom na področju zabavne elektronike ali da biomedicinske raziskave vodijo v razvoj prelomnih medicinskih naprav. Te tehnologije, rojene iz akademskih projektov, imajo potencial za reševanje kritičnih globalnih izzivov in utirajo pot novim industrijam. Premostitev vrzeli: od akademije do industrije Vendar pa je pot od univerzitetnega projekta do uspešnega podjetja DeepTech polna izzivov. Proces komercializacije znanstvenih raziskav zahteva več kot le tehnično strokovno znanje; zahteva dobro poznavanje trga, strateško poslovno načrtovanje in sposobnost zagotavljanja naložb. V tem je vloga podjetniških programov in uradov za prenos tehnologije na univerzah, katerih cilj je premostiti to vrzel. Nadobudnim podjetnikom zagotavljajo mentorstvo, financiranje in poslovno žilico, ki je potrebna, da svoje inovacije predstavijo trgu. Poleg tega ni mogoče preceniti vloge javnega in zasebnega financiranja. Pobude, kot je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, ponujajo ključno podporo z nepovratnimi sredstvi in lastniškim financiranjem za zagonska podjetja, ki plujejo po zahrbtnih vodah komercializacije DeepTech. Ti programi ne zagotavljajo samo finančne podpore, ampak tudi dajejo kredibilnost startupom, pritegnejo nadaljnje naložbe in partnerstva. Vpliv v resničnem svetu in prihodnost Vpliv inovacij DeepTech, ki jih proizvajajo univerze, na svetovno prizorišče je neizpodbiten. Od ustvarjanja medicinskih tehnologij, ki rešujejo življenja, do razvoja trajnostnih energetskih rešitev, ta napredek oblikuje prihodnost. Ko gledamo naprej, bo vloga univerz kot inkubatorjev inovacij le še naraščala. S pravimi podpornimi strukturami je potencial za preoblikovanje teh akademskih prizadevanj v uspešna podjetja, ki spreminjajo svet, neomejen. Skratka, univerze niso samo središča učenja, ampak ključne zibelke inovacij, ki negujejo podjetnike, ki bodo na novo definirali naš svet z inovacijami DeepTech. Ker se te akademske ustanove še naprej razvijajo, je njihov potencial za prispevanje k globalnemu gospodarskemu in družbenemu napredku neomejen. Z nadaljnjo podporo in naložbami se bo most med akademskim svetom in industrijo okrepil, s čimer se bo začela nova doba transformativnih tehnologij. Od laboratorijske mize do trga: odisejada financiranja univerzitetnih startupov Prehod od akademskih raziskav do uspešnega startupa je zastrašujoča pot, zlasti za ustanovitelje s področij, kot so kemija, farmacija, biologija in fizika. Ti znanstveni podjetniki se soočajo z edinstvenim nizom izzivov, glavni med njimi je težka naloga zagotavljanja financiranja. Za razliko od svojih kolegov v bolj komercialnih sektorjih se znanstveniki, ki so postali ustanovitelji zagonskih podjetij, pogosto znajdejo na neznanem področju, ko gre za zbiranje sredstev. Izziv zbiranja sredstev za znanstvene podjetnike Jedro problema je v vrzeli v strokovnem znanju. Znanstveniki so usposobljeni za raziskovanje, odkrivanje in inovacije, pri čemer se osredotočajo na napredek znanja in ne na zapletenost poslovnih modelov, prilagajanje trgu ali nagovarjanje vlagateljev. Zaradi te vrzeli so pogosto v slabšem položaju v konkurenčnem okolju financiranja, kjer prevladujejo vlagatelji, ki iščejo hitre donose, in podjetja z jasnimi tržnimi aplikacijami. Poleg tega narava DeepTech in znanstvenih startupov pomeni, da običajno zahtevajo znatne vnaprejšnje naložbe za raziskave in razvoj, z daljšimi potmi do trga in dobičkonosnosti. To dodatno otežuje njihovo privlačnost za tradicionalne vlagatelje tveganega kapitala, ki se morda izogibajo inherentnim tveganjem in podaljšanim rokom. Donacije: rešilna bilka za začetek V luči teh izzivov igrajo donacije ključno vlogo v zgodnjih fazah življenjskega cikla znanstvenega startupa. Mehanizmi financiranja, kot je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, postanejo rešilne bilke, saj ne ponujajo samo finančne podpore, ampak tudi potrditev možnega vpliva znanstvenega podviga. Donacije vladnih in mednarodnih organov zagotavljajo osnovni kapital, ki je potreben za prehod od dokazanega koncepta do uspešnega izdelka, ne da bi zmanjšali kapital ustanoviteljev ali jih prisilili v prezgodnje strategije komercializacije. Gradnja mostu: vloga univerzitetnih inkubatorjev in podjetniških programov Številne univerze se zavedajo edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo njihovi znanstveni podjetniki, zato so vzpostavile inkubatorje in podjetniške programe, namenjene premostitvi vrzeli v znanju. Ti programi ponujajo mentorstvo, poslovno usposabljanje in dostop do mrež vlagateljev, ki jih posebej zanimajo DeepTech in znanstvene inovacije. Njihov cilj je opremiti znanstvenike s potrebnimi veščinami za navigacijo v okolju financiranja, od oblikovanja prepričljivih predstavitev do razumevanja finančnih meritev, ki so ključne za vlagatelje. Pot naprej Kljub oviram so potencialne družbene in gospodarske koristi znanstvenih zagonskih podjetij ogromne. Z njihovo sposobnostjo reševanja perečih globalnih izzivov z inovacijami je podpora tem podvigom izjemnega pomena. Krepitev ekosistema, ki podpira znanstvene podjetnike, od izboljšanih programov nepovratnih sredstev do bolj specializiranih mrež vlagateljev, je ključnega pomena za njihov uspeh. Skratka, medtem ko je pot od univerzitetnega laboratorija do trga polna izzivov, zlasti pri zagotavljanju financiranja, se vedno bolj priznava potreba po podpori teh pionirjev inovacij. S premostitvijo vrzeli v strokovnem znanju in izkoriščanjem nepovratnih sredstev kot odskočne deske postaja pot naprej za znanstvena zagonska podjetja jasnejša, kar obeta prihodnost, v kateri bo mogoče v celoti uresničiti njihov transformacijski potencial. Krmarjenje po intelektualni lastnini: vodnik za ustanovitelje spinoffov na univerzah. Preberi več

Dekodiranje DeepTech: Krmarjenje po novi dobi inovacij EIC Accelerator

V dobi, ki jo zaznamujejo hiter tehnološki napredek in inovacije, se je izraz »DeepTech« pojavil kot modna beseda, ki je sinonim za startupe in tehnološko industrijo na splošno. Toda kaj točno pomeni "DeepTech" in zakaj je ključnega pomena za startupe in tehnološke sektorje? DeepTech ali globoka tehnologija se nanaša na vrhunske tehnologije, ki ponujajo bistven napredek v primerjavi z obstoječimi rešitvami. Za te tehnologije je značilen velik potencial za motnje v panogah, ustvarjanje novih trgov in reševanje kompleksnih izzivov. Za razliko od običajne tehnologije, ki se osredotoča na postopne izboljšave, se DeepTech poglobi v znanstvena odkritja ali inženirske inovacije, da bi prinesel radikalne spremembe. Bistvo DeepTech V svojem bistvu DeepTech uteleša tehnologije, ki temeljijo na znatnem znanstvenem napredku in visokotehnoloških inženirskih inovacijah. Te tehnologije so pogosto povezane s sektorji, kot so umetna inteligenca (AI), robotika, blockchain, napredni materiali, biotehnologija in kvantno računalništvo. Povezujoči dejavnik med temi je njihova temeljna odvisnost od temeljitih, bistvenih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj (R&R), ki pogosto povzročijo preboje, ki lahko trajajo leta, da dozorijo in komercializirajo. DeepTech v zagonskih podjetjih in tehnološki industriji Za zagonska podjetja predstavlja vstop v DeepTech izjemno priložnost in izjemen izziv. Razvojni cikel za inovacije DeepTech je običajno daljši in zahteva večjo kapitalsko naložbo v primerjavi s programsko opremo ali digitalnimi startupi. Vendar je izplačilo lahko transformativno, saj ponuja rešitve za pereča globalna vprašanja, od podnebnih sprememb do zdravstvenih kriz. Zanimanje tehnološke industrije za DeepTech poganja obljuba o ustvarjanju trajne vrednosti in postavljanju novih meja v tehnologiji. Za razliko od potrošniške tehnologije, ki je lahko podvržena hitrim spremembam v preferencah potrošnikov, DeepTech ponuja temeljne spremembe, ki lahko na novo definirajo industrije za desetletja. Pot naprej Krmarjenje po okolju DeepTech zahteva mešanico vizionarskih znanstvenih raziskav, robustnih mehanizmov financiranja in strateških industrijskih partnerstev. Za zagonska podjetja to pomeni zagotavljanje naložb deležnikov, ki razumejo dolgoročno naravo projektov DeepTech. Zahteva tudi predanost raziskavam in razvoju ter pripravljenost pionirati na neraziskanih ozemljih. Pomen DeepTech presega zgolj tehnološki napredek; gre za gradnjo prihodnosti. Z izkoriščanjem moči globokih tehnologij imajo zagonska podjetja potencial za vstop v novo dobo inovacij in reševanje nekaterih najbolj zapletenih izzivov na svetu z rešitvami, ki so se nekoč zdele nemogoče. Skratka, DeepTech stoji na stičišču prelomnih znanstvenih raziskav in tehnoloških inovacij. Za zagonska podjetja in tehnološko industrijo predstavlja naslednjo mejo odkrivanja in motenj. Sprejemanje DeepTech ni samo naložba v tehnologijo; to je zaveza prihodnosti, kjer se meje možnega nenehno širijo. Edinstvena kapitalska dinamika DeepTech: krmarjenje po vodah inovacij V rastočem svetu zagonskih podjetij DeepTech ne izstopa le po svojih ambicijah premakniti meje inovacij, ampak tudi po svoji posebni finančni in razvojni pokrajini. Zagonska podjetja DeepTech po svoji naravi posegajo na področja, ki so hkrati kapitalsko intenzivna in zamudna, pri čemer se pogosto osredotočajo na razvoj strojne opreme ali prelomne znanstvene raziskave, ki zahtevajo drugačno vrsto naložb: potrpežljivi kapital. Kapitalsko intenzivna narava DeepTech Podvigi DeepTech pogosto zahtevajo precejšnje začetne naložbe, bistveno višje od tistih v njihove podobne programske opreme. To je predvsem posledica vidikov, ki zahtevajo strojno opremo številnih projektov DeepTech, na primer v biotehnologiji, robotiki in čisti energiji. Razvoj fizičnih izdelkov ali izvajanje novih znanstvenih odkritij ne zahteva le specializirane opreme in materialov, ampak tudi dostop do naprednih raziskovalnih zmogljivosti. Časovni dejavnik Poleg finančnih razlogov igra čas ključno vlogo pri razvoju inovacij DeepTech. Za razliko od zagonskih podjetij programske opreme, kjer je izdelke mogoče razviti, preizkusiti in ponoviti v razmeroma kratkih ciklih, projekti DeepTech pogosto trajajo leta ali celo desetletja. Ta podaljšan časovni okvir je posledica zapletene narave tehnologije, ki se razvija, potrebe po obsežnih postopkih testiranja in certificiranja ter izziva uvajanja prelomnih inovacij na trg. Potrpežljiv kapital: ključna sestavina za uspeh Glede na te edinstvene izzive zagonska podjetja DeepTech potrebujejo vlagatelje, ki so pripravljeni na daljšo pot do donosnosti naložbe (ROI). Ta »potrpežljivi kapital« je pripravljen podpreti zagonska podjetja v dolgih obdobjih raziskav in razvoja ter uvajanja na trg, ki je del podvigov DeepTech. Takšni vlagatelji običajno dobro razumejo specifične panoge in potencialni vpliv inovacij, kar jim omogoča, da poleg kratkoročnih dobičkov vidijo transformativni potencial teh tehnologij. Zakaj je kapital bolnikov pomemben Pomen kapitala bolnikov presega zgolj zagotavljanje finančnih virov. Vključuje mentorstvo, povezave z industrijo in strateško vodenje, kar je vse ključnega pomena za navigacijo v kompleksni pokrajini DeepTech. Poleg tega potrpežljivi kapital pomaga spodbujati kulturo inovacij, pri kateri se podjetniki lahko osredotočijo na preboje, ki morda nimajo takojšnje komercialne upravičenosti, vendar lahko dolgoročno ustvarijo znatne družbene in gospodarske učinke. Skratka, pot zagonskih podjetij DeepTech je edinstveno zahtevna in zahteva več kot le finančno naložbo. Zahteva zavezanost viziji, ki presega tradicionalne naložbene časovnice in ponuja obljubo revolucionarnega napredka. Za tiste, ki so se pripravljeni podati na to potovanje, nagrade niso le v morebitnih finančnih donosih, temveč v prispevanju k napredku, ki bi lahko oblikoval prihodnost naše družbe. Naraščajoča privlačnost naložb DeepTech: edinstvene tehnologije in višji donosi Naložbeno okolje je priča pomembnemu premiku k DeepTech, ki ga vodita njegov potencial za višje donose in njegova inherentna edinstvenost. Podjetja DeepTech se po svoji naravi ukvarjajo z revolucionarnimi tehnološkimi napredki, ki so pogosto zaščiteni s patenti in pravicami intelektualne lastnine (IP). Ta edinstvenost jih ne le razlikuje od natrpanega prostora startupov programske opreme, temveč ponuja tudi raven zaščite konkurence, ki jo vlagatelji zelo cenijo. Visoki donosi in konkurenčne naložbe v Moats DeepTech so vse bolj privlačne zaradi možnosti za znatne finančne donose. Tehnologije, razvite v sektorjih DeepTech – od biotehnologije in naprednih materialov do umetne inteligence in kvantnega računalništva – imajo moč, da motijo industrije in ustvarjajo povsem nove trge. Ta preobrazbeni potencial se pretvori v znatne finančne priložnosti za vlagatelje, ki so prvi podporniki takšnih inovacij. Poleg tega kompleksnost in lastniška narava inovacij DeepTech … Preberi več

Novi delovni program EIC: Razumevanje odprave postopka zavrnitve

V dinamični pokrajini financiranja Evropske unije (EU) je European Innovation Council (EIC) v okviru svojega delovnega programa za leto 2024 uvedel opazne spremembe, ki neposredno vplivajo na postopek prijave in ocenjevanja za financiranje. Med temi prilagoditvami izstopa odprava postopka zavrnitve, kar pomeni premik k bolj racionalizirani in neodvisni presoji predlogov. Ta članek obravnava posledice te spremembe za zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki iščejo financiranje EIC Accelerator, s ciljem demistificirati nov pristop in ponuditi strateške smernice za prijavitelje. Odmik od postopka zavrnitve V preteklosti je prijavni postopek EIC Accelerator omogočal prijaviteljem, da obravnavajo in "ovržejo" pripombe iz prejšnjih ocen v naslednjih oddajah. Ta postopek zavrnitve je organizacijam omogočil, da so izboljšale in izboljšale svoje predloge na podlagi specifičnih povratnih informacij, kar je teoretično povečalo njihove možnosti za uspeh v prihodnjih krogih. Vendar je bil v okviru delovnega programa EIC za leto 2024 ta mehanizem odstranjen. Posledično ni več strukturiranega načina, da bi prijavitelji vključili izboljšave prejšnjih vlog neposredno kot odgovor na pripombe ocenjevalcev. Neodvisno ocenjevanje predlogov Pomembna sprememba, ki spremlja odpravo postopka zavrnitve, je pristop k ocenjevanju predlogov. Ocenjevalci ne bodo imeli več dostopa do predhodnih oddaj ali ocenjevalnih poročil iz prejšnjih krogov. To zagotavlja, da je vsak predlog ocenjen neodvisno, izključno glede na njegove prednosti in v skladu s standardnimi merili za ocenjevanje programa Obzorje Evropa. Namen te spremembe je izenačiti konkurenčne pogoje in zagotoviti, da so vse vloge, ne glede na to, ali so vložile prvič, ali tiste, ki se ponovno prijavljajo, nepristransko pregledane. Vključevanje izboljšav v pripoved Medtem ko je bil strukturiran postopek zavrnitve postopoma opuščen, prijavitelji ohranjajo možnost izboljšanja svojih predlogov na podlagi preteklih povratnih informacij. Izboljšave in izboljšave je še vedno mogoče vključiti v opisni del B obrazca za prijavo. Vendar je pomembno upoštevati, da ni posebne oblike ali razdelka, določenega za ta namen. Prosilci morajo zato morebitne prilagoditve neopazno vključiti v celotno besedilo predloga, s čimer zagotovijo, da so izboljšave skladne in izboljšajo splošno kakovost in izvedljivost predloga. Strateške posledice za prijavitelje. Ta sprememba v postopku ocenjevanja EIC zahteva strateški preobrat za prijavitelje. Zagonska podjetja in mala in srednja podjetja bi se morala osredotočiti na oblikovanje robustnega in prepričljivega predloga že od samega začetka, pri čemer bi stalne izboljšave vključevale kot temeljno strategijo, namesto da bi se zanašale na posebne povratne zanke. Kandidate spodbujamo, da: Izvedejo temeljito samoocenjevanje: Pred oddajo kritično ocenijo svoj predlog glede na merila in cilje EIC ter opredelijo področja za izboljšave, ne da bi se zanašali na zunanje povratne informacije. Izkoristite strokovno podporo: Sodelujte s svetovalci, strokovnimi pisci ali samostojnimi podjetniki, ki imajo izkušnje z vlogami za nepovratna sredstva EU, da izboljšate svoj predlog in zagotovite, da je usklajen s trenutnimi prednostnimi nalogami in standardi EIC. Poudarite inovativnost in vpliv: z vsakim predlogom, ocenjenim glede na lastne prednosti, poudarite inovativnost, tržni potencial in družbeni vpliv vašega projekta, kar je prepričljiv razlog za financiranje EIC. Zaključek Delovni program EIC za leto 2024 uvaja spremembo paradigme pri ocenjevanju predlogov, pri čemer odprava postopka zavrnitve poudarja prehod k bolj neodvisnim ocenam, ki temeljijo na zaslugah. Čeprav ta sprememba izziva prijavitelje, da se prilagodijo, hkrati odpira priložnosti za predstavitev svojih inovacij v najboljši možni luči, brez sence prejšnjih prijav. S sprejetjem strategije nenehnega izboljševanja in izkoriščanjem strokovnega znanja lahko startupi in mala in srednja podjetja uspešno krmarijo s temi spremembami in se močno postavijo za financiranje EIC Accelerator.

Razumevanje omejitev predložitve za EIC Accelerator v okviru delovnega programa 2024

Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) je temelj zavezanosti EU k spodbujanju inovacij in podpori zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri uvajanju prelomnih idej na trg. Z uvedbo delovnega programa EIC 2024 so bile narejene pomembne posodobitve za poenostavitev postopkov in pojasnitev pravil v zvezi z oddajo in ponovno oddajo predlogov. Namen tega članka je pojasniti nove omejitve oddaje in ponuditi jasen vodnik za subjekte, ki želijo zagotoviti financiranje s tem konkurenčnim programom. Poenostavljena pravila za oddajo. Delovni program EIC 2024 je uvedel enostavnejši pristop k oddaji predlogov, obravnava povratne informacije in želi narediti postopek financiranja bolj dostopen. Od začetka leta 2024 lahko subjekti oddajo do tri neuspešne vloge v kateri koli fazi postopka in za katero koli obliko podpore. To vključuje: Kratke predloge Celotne predloge Razpise za posebne izzive Odprte razpise Samo nepovratna sredstva Mešano financiranje (kombinacije nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala) Samo lastniški kapital Ta poenostavitev pomeni, da imajo prijavitelji tri možnosti za zagotovitev financiranja, ne glede na stopnjo ali vrsto podpore, za katero so zaprosili, preden izključena iz nadaljnjih predložitev v skladu z EIC Accelerator Horizon Europe. Ponovna predložitev po zavrnitvi Pomembe vreden vidik novih pravil je določba o ponovni predložitvi po zavrnitvi v fazi celotnega predloga. Kandidati, ki na tej stopnji ne uspejo, lahko svoj predlog ponovno oddajo neposredno v fazo celotnega predloga, tako da zaobidejo fazo kratkega predloga, pod pogojem, da niso dosegli omejitve treh prijav. Vendar neposredna ponovna predložitev v fazo razgovora v nobenem primeru ni dovoljena. Praktični primeri Za večjo jasnost je v delovnem programu opisanih več scenarijev: po eni zavrnitvi na stopnji celotnega predloga (bodisi med ocenjevanjem na daljavo ali razgovorom) lahko subjekt odda še dva popolna predloga. Po dveh zavrnitvah na stopnji razgovora je subjekt še vedno upravičen do oddaje celotnega predloga in bi lahko bil povabljen na tretji razgovor. Če je bil subjekt zavrnjen enkrat na stopnji popolne ponudbe ali razgovora in enkrat na stopnji kratke ponudbe, je upravičen do še ene predložitve na stopnji celotne ponudbe. Pomembno je omeniti, da se 1. januarja 2024 števec za neuspešne vloge ponastavi na nič. Ta ponastavitev ponuja nov začetek za subjekte, ki so morda že prej dosegli svojo omejitev oddaje, kar zagotavlja nove priložnosti za financiranje v okviru okvira Obzorje Evropa. Posledice za prijavitelje Namen teh posodobljenih pravil je uravnotežiti konkurenčno naravo EIC Accelerator s potrebo po prilagodljivosti in številnimi priložnostmi za financiranje. Prosilci bi morali strateško načrtovati svoje prijave in pri tem upoštevati povratne informacije, prejete iz prejšnjih prijav, da okrepijo svoje predloge. Sodelovanje s profesionalnimi pisci, svetovalci ali uporaba uradne predloge predloga EIC Accelerator lahko izboljša kakovost oddaje. Poleg tega morajo prijavitelji upoštevati omejitev oddaje, pri čemer morajo dati prednost izboljšavi in izboljšavi svojih predlogov pri vsakem poskusu. Možnost ponovne oddaje neposredno na fazo celotnega predloga po zavrnitvi je pomembna prednost, saj subjektom omogoča, da obravnavajo povratne informacije in izboljšajo svoje aplikacije, ne da bi začeli iz nič. Zaključek Poenostavljena pravila delovnega programa EIC 2024 o oddaji in ponovni oddaji pomenijo pozitiven korak k temu, da bo financiranje EU bolj dostopno inovativnim podjetjem. Z razumevanjem teh predpisov in strateškim načrtovanjem svojih aplikacij lahko novoustanovljena in mala in srednja podjetja čim bolj povečajo svoje možnosti za zagotovitev bistvene podpore, potrebne za prenos svojih inovacij na evropski in svetovni trg.

Najboljši vodnik za obvladovanje vaše priprave na intervju EIC Accelerator: akcijski načrt po korakih

Priprave na razgovor, zlasti za scenarije z visokimi vložki, kot je predstavitev EIC Accelerator, zahtevajo strateški in dobro premišljen pristop. Ta vodnik združuje modrost iz naših virov znanja v izčrpen in uporaben seznam točk, da zagotovite, da ste popolnoma pripravljeni in pripravljeni narediti vtis. Priprava pred intervjujem Razumevanje pravil in ciljev EIC: Seznanite se s tem, kaj žirija išče, in s posebnimi merili EIC Accelerator. Napišite scenarij za vašo predstavo: pripravite dobesedni scenarij za vašo predstavo. Vadite, dokler ga ne boste mogli izvesti naravno v 10-minutni omejitvi. Izpopolnite svoje spretnosti vprašanj in odgovorov: Posvetite velik del svojega pripravljalnega časa vadbi za sejo vprašanj in odgovorov, ki je lahko dolga do 35 minut. Spoznajte svojo prijavo od znotraj navzven: Če prijave niste napisali sami, jo temeljito preučite. Razumeti vse omenjene številke, strategije in partnerje. Praksa je popolna. Vključite se v prakso predstavitve: uporabite profesionalne pisce ali svetovalce, da obširno vadijo vašo predstavo. Simulirajte okolje intervjuja: vadite s hitrimi vprašanji in takojšnjimi nadaljnjimi ukrepi za simulacijo okolja visokega pritiska. Pripravite se na odgovarjanje vseh članov ekipe: Zagotovite, da so vsi člani ekipe navajeni gladko in usklajeno odgovarjati na vprašanja kot enota. Dan predstavitve Brez operativnih nalog pred predstavitvijo: osredotočite se izključno na intervju; brez motenj. Ponovno si oglejte veliko sliko: preglejte diapozitive svoje predstavitve in se osredotočite na ključna sporočila in vizije, ki jih želite sporočiti. Vodenje seje vprašanj in odgovorov Pričakujte hitra in nadaljnja vprašanja: Bodite pripravljeni odgovoriti hitro in jedrnato. Vadite s štoparico za merjenje časa. Razvijte standardne odgovore: Napišite odgovore na zelo verjetna vprašanja in tista, ki so bila med vajami prepoznana kot kritična. Sprejmite pravilno vedenje: vadite ohraniti zbrano in samozavestno vedenje, ne glede na težavnost vprašanja. Praksa lažne žirije Ustvarite stresne interne seje spraševanja: uporabite lažne žirije znotraj svoje ekipe, da postavite zahtevna vprašanja in zagotovite takojšnje nadaljnje ukrepanje. Vključite kritično spraševanje: izberite lažne spraševalce, ki lahko igrajo vlogo hudičevega odvetnika in izvajajo pritisk s prekinitvami in težkimi vprašanji. Končni nasveti Razumejte in artikulirajte svoje edinstvene prodajne točke (USP): Jasno povejte, kaj vaš projekt ločuje od drugih, in bodite pripravljeni to prepričljivo artikulirati. Pripravite se na neprijetne izkušnje: včasih so lahko interakcije stresne ali neprijetne. Psihično se pripravite na takšne situacije. Izogibajte se rdečim zastavam: žiriji ne dajte nobenega razloga, da bi vas zavrnila. Izogibajte se temam, ki bi lahko povzročile negativno oceno. Z upoštevanjem tega izčrpnega vodnika ne boste samo povečali svoje samozavesti, ampak tudi znatno povečali svoje možnosti za uspeh v katerem koli scenariju razgovora, zlasti v okoljih z visokimi vložki, kot je predstavitev EIC Accelerator. Ne pozabite, da pod pritiskom ne boste dorasli priložnosti; padel boš na raven svojega treninga. Ustrezno se pripravite.

Razkritje najnovejših rezultatov EIC Accelerator: celovita analiza (8. november 2023, objava februarja 2024)

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator predstavlja sistem podpore za novoustanovljena podjetja ter mala in srednja podjetja (MSP) po vsej Evropi, katerega cilj je spodbujanje inovacij in tehnološkega napredka. Z zadnjimi rezultati, objavljenimi 28. februarja 2024, je EIC Accelerator ponovno dokazal svojo zavezanost spodbujanju prelomnih projektov s skupno dodelitvijo proračuna v višini 285 milijonov evrov. Ta analiza se poglobi v razdelitev nepovratnih sredstev in blended financing, stopnje uspešnosti na različnih stopnjah in geografsko razširjenost zmagovalnih podjetij. Razčlenitev financiranja: podrobnejši pogled na dodelitev V zadnjem ciklu financiranja je EIC Accelerator podprl 42 podjetij in prikazal raznolik nabor možnosti financiranja, prilagojenih različnim potrebam evropskih inovatorjev. Porazdelitev vrst financiranja je naslednja: Najprej nepovratna sredstva: 12 podjetjem (29%) so bila dodeljena nepovratna sredstva kot začetni korak financiranja, kar poudarja prožnost EIC pri podpiranju inovacij v zgodnji fazi. Mešane finance: 26 podjetij (62%), ki prevladujejo na področju financiranja, je prejelo blended finance, ki združuje nepovratna sredstva in lastniški kapital, da zagotovi trdno podporo za podvige, pripravljene na povečanje. Samo lastniški kapital: eno samo podjetje (2%) je zagotovilo lastniško financiranje, kar poudarja vlogo EIC pri prevzemanju deleža v obetavnih podjetjih. Samo nepovratna sredstva: 3 podjetja (7%) so prejela nepovratna sredstva brez lastniške komponente, osredotočena na projekte s posebnimi potrebami, ki jih je mogoče izpolniti z neposrednim financiranjem. Pot do uspeha: Analiza stopenj uspešnosti Izbirni postopek EIC Accelerator je strog in zasnovan tako, da identificira projekte z največjim potencialnim učinkom. Stopnje uspešnosti na vsaki stopnji postopka prijave so naslednje: 1. korak: Približno 70% prosilcev opravi to začetno stopnjo, čeprav natančne številke niso razkrite. 2. korak: Samo 22% projektov se prebije skozi, kar odraža vse več aplikacij, ki so podvržene nadzoru. 3. korak: zadnji korak kaže nadaljnje zoženje s stopnjo uspešnosti 17%. Skupna stopnja uspešnosti: kumulativna stopnja uspešnosti za kandidate, ki gredo skozi 2. in 3. korak, je zgolj 3,9%, medtem ko je skupna stopnja uspešnosti v vseh treh stopnjah približno 2,7%. Geografska raznolikost: vseevropski vpliv Zadnji krog financiranja je koristil podjetjem iz 15 različnih držav, kar dokazuje vseevropski doseg EIC Accelerator. Nemčija vodi v paketu s 7 financiranimi podjetji, tesno ji sledijo Francija s 6 ter Španija in Švedska s po 5. Druge države z uspešnimi prijavitelji so Finska (4), Italija (3), Izrael (2), Nizozemska (2), Norveška (2) in več drugih s po enim podjetjem, kar dokazuje predanost EIC spodbujanju inovacij po vsej celini. Zaključek Zadnji rezultati financiranja EIC Accelerator poudarjajo ključno vlogo programa pri podpiranju evropskega inovacijskega ekosistema. S skupnim proračunom v višini 285 milijonov evrov je program podprl 42 podjetij v številnih sektorjih in državah, s čimer je poudaril raznolikost in potencial evropskega tehnološkega okolja. Ker se EIC Accelerator še naprej razvija, je njegov vpliv na spodbujanje prelomnih projektov in povečevanje MSP neizpodbiten, zaradi česar je temelj evropske politike inovacij. Z natančno pozornostjo podpori raznolikim potrebam po financiranju, strogim izbirnim postopkom in zavezanostjo geografski vključenosti EIC Accelerator utira pot bolj inovativni in odporni Evropi. Medtem ko se veselimo prihodnjih krogov financiranja, rezultati iz februarja 2024 služijo kot dokaz živahnega podjetniškega duha, ki uspeva po vsej celini. Podatki o financiranju Vrsta financiranja Prva nepovratna sredstva: 12 podjetij (29%) Mešano financiranje: 26 podjetij (62%) Samo lastniški kapital: 1 podjetje (2%) Samo nepovratna sredstva: 3 podjetja (7%) Skupaj: 42 podjetij Proračun Skupni proračun: 285 milijonov EUR Datum izklopa in rezultati EIC Accelerator Končni datum 2. koraka: 8. november 2023 Objava rezultatov: 28. februar 2024 Stopnje uspešnosti 1. korak: (približno 70%, ker rezultati niso objavljeni) 2. korak: 22% 3. korak: 17% 2. in 3. korak skupaj: 3,91 TP18T 1. korak, 2. in 3. korak skupaj: (približno 2,7%) Financirane države Med financiranimi podjetji je 15 različnih držav. Nemčija: 7 podjetij Francija: 6 podjetij Španija: 5 podjetij Švedska: 5 podjetij Finska: 4 podjetja Italija: 3 podjetja Izrael: 2 podjetja Nizozemska: 2 podjetja Norveška: 2 podjetja Belgija: 1 podjetje Bolgarija: 1 podjetje Danska: 1 podjetje Irska: 1 podjetje Portugalska: 1 podjetje Slovaška: 1 podjetje Vseh 42 zmagovalcev EIC Accelerator od 8. novembra 2023

Razkrivanje prihodnosti evropskih inovacij: poglobljeni potop v delovni program EIC 2024

Delovni program European Innovation Council (EIC) 2024, ki je podrobno opisan v dokumentu, opisuje svojo celovito strategijo in komponente, namenjene spodbujanju inovacij v Evropski uniji. Tukaj so glavni sestavni deli in poudarki: Strateški cilji in ključni kazalniki uspešnosti (KPI): cilj EIC je podpirati prebojne tehnologije in podjetja, ki so ključnega pomena za doseganje zelenega in digitalnega prehoda, pri čemer zagotavlja odprto strateško avtonomijo v kritičnih tehnologijah. Postavila si je šest strateških ciljev, med drugim postati vlagatelj po izbiri za startupe in podjetnike z visokim potencialom, premostiti vrzeli v financiranju za globoko tehnološka podjetja, podpreti visoko tvegane tehnologije, povečati število evropskih samorogov in razširitev, pospešiti inovacijske učinke iz Evrope javne raziskave in doseganje operativne odličnosti. Pregled delovnega programa 2024: Delovni program organizira svoje financiranje in podporo v treh glavnih shemah: EIC Pathfinder: Za napredne raziskave za razvoj znanstvene podlage za prodorne tehnologije. EIC Transition: Potrjevanje tehnologij in razvoj poslovnih načrtov za posebne aplikacije. EIC Accelerator: Podpora podjetjem pri uvajanju inovacij na trg in povečevanju. Vsaka shema je razširjena z dostopom do storitev pospeševanja poslovanja, ki zagotavlja strokovno znanje, podjetja, vlagatelje in akterje ekosistema. Glavne spremembe delovnega programa 2024: Prilagoditve, izboljšave in poenostavitve so bile izvedene na podlagi povratnih informacij in zmanjšanega proračuna. Te spremembe vključujejo uvedbo modela pavšalnih stroškov za večino razpisov, okrepljene ukrepe proti tveganjem ekonomske varnosti ter prilagoditve meril za upravičenost in financiranje v različnih shemah. Ključne značilnosti podpore EIC: Na voljo je mešanica finančne in nefinančne podpore za pospeševanje in rast inovacij in podjetij EIC. To vključuje proaktivno upravljanje projektov in portfelja, prilagojen pristop k ocenjevanju predlogov, politike o odprtem dostopu in pravicah intelektualne lastnine ter ukrepe za zagotavljanje ekonomske varnosti. Sodelovanje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT): dokument opisuje naraščajoče sodelovanje med EIC in EIT za krepitev evropskega inovacijskega ekosistema, vključno s skupnimi storitvami, postopkom Fast Track in novo shemo pripravnikov za inovacije. Obeti za leto 2025 in prihodnja leta: razpravlja se o prihodnjih strategijah in morebitnih novih sinergijah, vključno z možnostjo povečanja proračunov za večje naložbe prek sklada EIC na ključnih osrednjih področjih. Glosar in definicije: Dokument se zaključi s podrobnim razdelkom glosarja in definicij, ki pojasnjuje terminologijo in kratice, ki se uporabljajo v celotnem delovnem programu. Te komponente skupaj podpirajo strateške cilje Evropske unije na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja, s poudarkom na visoko tveganih raziskavah z visokimi dobički in prebojnih tehnologijah s potencialom pomembnega družbenega in gospodarskega vpliva. 1. Strateški cilji in ključni kazalniki uspešnosti (KPI) V prelomnem koraku za poganjanje evropskih inovacij v prihodnost je European Innovation Council (EIC) s svojim delovnim programom 2024 postavil drzno vizijo, ki se osredotoča na prepoznavanje, razvoj in povečanje preboja. tehnologije in podjetja, ki so ključni za zeleni in digitalni prehod EU. Ta vizija je podprta s strateškimi cilji, namenjenimi zagotavljanju odprte strateške avtonomije Evrope na področju kritičnih tehnologij, spodbujanju živahnega ekosistema, kjer lahko uspevajo startupi in podjetniki z velikim potencialom. Ambicija programa ni samo premostiti vrzeli v financiranju, s katerimi se soočajo globoko tehnološka podjetja, temveč postaviti EIC kot izbranega vlagatelja za vizionarske ideje, s čimer bi vplivali na dodelitev zasebnih sredstev v podporo tem inovacijam. V središču strateške vizije EIC je šest ambicioznih ciljev, vsakega spremljajo jasni ključni kazalniki uspešnosti (KPI), katerih cilj je merjenje napredka in usmerjanje izvajanja programa: Postati vlagatelj po izbiri: EIC si prizadeva za priznanje po vsej celini, privabljanje startupov z visokim potencialom, podjetnikov in inovativnih raziskovalcev, s posebnim poudarkom na premalo zastopanih skupinah, kot so inovatorke in tiste iz manj razvitih ekosistemov. Zbrati 30–50 milijard evrov vredne naložbe v evropsko globoko tehnologijo: Z odpravljanjem kritične vrzeli v financiranju želi EIC izkoristiti svoj sklad za pomemben vpliv na ekosistem globoke tehnologije in tako spodbuditi ozračje, v katerem zasebne naložbe tečejo bolj svobodno v podporo revolucionarnim inovacijam. Podpora tehnologijam z visokim tveganjem: Na področjih, ki so kritična za družbo in strateško avtonomijo, je EIC zavezan k prevzemanju izračunanih tveganj za podporo najbolj obetavnih globoko tehnoloških priložnosti od najzgodnejših faz do komercialnega povečanja, s čimer zagotavlja neodvisnost Evrope pri ključnih tehnologijah. Povečanje števila evropskih samorogov in razširitev: EIC je na misiji spodbujanja rasti evropskih startupov in malih in srednje velikih podjetij, da bi dosegli in presegli svoje globalne partnerje ter spodbujali okolje, v katerem lahko evropske inovacije vodijo na svetovnem prizorišču. Spodbujanje inovacijskih učinkov evropskih javnih raziskav: EIC želi z vzpostavljanjem partnerstev po vsej EU komercializirati najboljše zamisli iz raziskovalne baze, s čimer ustvari plodna tla za novoustanovljena podjetja, da se povečajo in dosežejo globalni vpliv. Doseganje operativne odličnosti: Učinkovitost, agilnost in odzivnost delovanja EIC so zasnovane tako, da izpolnjujejo visoka pričakovanja prosilcev, vlagateljev in trga na splošno, kar zagotavlja gladko pot od inovativne ideje do tržnega uspeha. Ti strateški cilji niso le ambiciozni cilji, ampak predstavljajo celovit načrt za evropsko inovacijsko krajino, katerega cilj je ustvariti ploden ekosistem za prodorne tehnologije, ki bodo določale prihodnost gospodarstva in družbe EU. S kombinacijo finančne in nefinančne podpore EIC pripravlja temelje za preobrazbeni učinek, ki sega daleč preko neposrednega obzorja in zagotavlja, da Evropa ostane v ospredju inovacij in tehnologije. 2. Pregled delovnega programa 2024 Delovni program 2024 European Innovation Council (EIC) predstavlja ključni korak k spodbujanju inovacij in tehnoloških prebojev v Evropski uniji. Strukturiran je tako, da izpolnjuje kritične potrebe zelenega in digitalnega prehoda, izkorišča več kot 1,2 milijarde EUR financiranja in usmerja celovito strategijo za opolnomočenje raziskovalcev, novoustanovljenih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP). Tukaj je poglobljen pogled na njegov strukturni pregled: EIC Pathfinder, Prehod in pospeševalnik: trije stebri Delovni program je genialno segmentiran v tri primarne sheme financiranja, od katerih je vsaka prilagojena različnim stopnjam inovacij in razvoja: EIC Pathfinder: Predan naprednim raziskavam, Pathfinder je rojstni kraj znanstvenega raziskovanja, katerega cilj je razvoj temeljnih elementov prebojnih tehnologij. Zajema tako odprte razpise za katero koli področje znanstvenega raziskovanja kot ciljno usmerjene izzive, ki obravnavajo posebne, strateške interese … Preberi več

EIC Accelerator Ponovna predložitev: dobro, slabo in naključnost

Krmarjenje po EIC Accelerator: razumevanje pravila »3 udarci, izpadeš« Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) je osrednji mehanizem financiranja v okviru Horizon Europe, namenjen zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki premikajo meje inovativnosti. Z mešanico nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala predstavlja ključno priložnost za prelomne projekte, da zaživijo. Vendar krmarjenje s postopkom prijave ni majhen podvig, še posebej ob veljavnem strogem pravilu »3 opomin, izpadeš«. Ta politika nalaga, da so kandidati lahko zavrnjeni največ trikrat v katerem koli od treh korakov postopka ocenjevanja. Ko je ta omejitev dosežena, je ponovna prijava prepovedana do zaključka trenutnega delovnega programa Horizon Europe leta 2027. Trije koraki evalvacije EIC Accelerator Kratka prijava: začetni korak vključuje pisno prijavo in videoposnetek predstavitve. To je prva ovira, pri kateri se vaš projekt pregleda. Polna prijava: uspešni projekti nadaljujejo s predložitvijo podrobnega predloga, ki opisuje inovacijo, učinek in strategijo izvajanja. Intervju: Finalisti so povabljeni, da svoje projekte predstavijo žiriji strokovnjakov, kar je zadnja priložnost za prepričevanje, preden se sprejme odločitev o financiranju. Posledice pravila "3 udarcev" To pravilo poudarja tekmovalno naravo EIC Accelerator in pomen natančne priprave. To je jasno sporočilo, da imajo možnost le najbolj prepričljive in dobro pripravljene aplikacije. Ta politika tudi spodbuja prijavitelje, da pred prijavo kritično ocenijo svojo pripravljenost in potencial svoje inovativnosti, s čimer potencialno prihranijo čas in sredstva tako prijaviteljem kot ocenjevalnim komisijam. Strategije za uspeh Poglobljena priprava: Preden se prijavite, zagotovite, da je vaš projekt usklajen s prednostnimi nalogami EIC: velik učinek, inovativnost in tržni potencial. Strokovna podpora: razmislite o angažiranju svetovalcev ali profesionalnih piscev, ki so specializirani za aplikacije EIC, da izboljšate svojo predložitev. Uporaba povratnih informacij: Če ste zavrnjeni, uporabite povratne informacije, da okrepite šibke točke svojega projekta, preden se znova prijavite. Okvir Obzorje Evropa Trenutni delovni program, Obzorje Evropa, traja do leta 2027 in določa časovni okvir za to pravilo. To je obdobje, bogato s priložnostmi, a tudi z omejitvami, kot jasno pove pravilo »3 udarcev«. Kandidati morajo v tej pokrajini krmariti s strateškim predvidevanjem in zagotoviti, da njihove inovacije niso le prelomne, temveč tudi natančno predstavljene. Zaključek Pravilo EIC Accelerator »3 udarci, izpadeš« je ključni dejavnik, ki ga morajo kandidati upoštevati. Poudarja potrebo po odličnosti v vseh vidikih aplikacije, od same inovacije do načina komuniciranja. Ko se pomikamo skozi Horizon Europe, bo to pravilo nedvomno oblikovalo konkurenčno krajino in podjetja potiskalo ne le k inovacijam, temveč tudi k odličnosti v artikulaciji in strategiji. Povečanje vašega predloga EIC Accelerator s povzetkom poročila o oceni (ESR) Pot do zagotavljanja financiranja iz pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je lahko naporna, saj vsak korak prijave natančno pregledajo strokovni ocenjevalci. Ključno orodje na tej poti je zbirno poročilo o oceni (ESR), ki se zagotovi po vsaki zavrnitvi. To poročilo ni le obvestilo o neuspešnih poskusih, temveč zlata jama konstruktivnih povratnih informacij neposredno iz perspektive ocenjevalcev. Razumevanje ESR ESR ponuja pregleden pogled na pripombe ocenjevalcev v vseh vidikih predloga, vključno z odličnostjo, vplivom in izvajanjem. Te povratne informacije so neprecenljive za razumevanje prednosti in slabosti vaše predložitve. 1. korak Povratne informacije: V prvem koraku ocenjevanja vaš predlog pregledajo štirje ocenjevalci, ki zagotavljajo širok nabor vpogledov v začetni vtis, ki ga naredi vaš projekt. 2. korak: Povratne informacije: Celotna faza prijave vključuje tri ocenjevalce ali štiri v primerih zelo spornih zavrnitev. Ta stopnja ponuja globlji potop v podrobnosti vašega predloga in oceno, kako dobro je usklajen s cilji EIC Accelerator. Izkoriščanje ESR za uspeh Vpogledi, ki jih je mogoče uporabiti: Komentarji vsakega ocenjevalca vas vodijo pri izpopolnjevanju vašega predloga, poudarjajo področja za izboljšanje jasnosti, učinka in izvedljivosti. Prilagojene revizije: Z obravnavanjem določenih kritik lahko svojo ponovno predložitev prilagodite tako, da se neposredno soočite s prejšnjimi pomanjkljivostmi, s čimer povečate privlačnost svojega predloga. Strateški pristop: Razumevanje ponavljajočih se tem povratnih informacij omogoča strateško prenovo vašega predloga in zagotavlja, da je vsak vidik, od inovacije do tržne strategije, robusten in prepričljiv. Zaključek ESR je kritičen povratni mehanizem, ki lahko ob pametni uporabi znatno poveča vaše možnosti za uspeh v prihodnjih aplikacijah EIC Accelerator. S temeljito analizo in upoštevanjem pripomb ocenjevalcev lahko prijavitelji svoje inovativne projekte spremenijo v zmagovalne predloge, ki so v skladu z visokimi standardi EIC glede odličnosti, vpliva in izvajanja. Ne pozabite, da je vsaka povratna informacija korak bližje k zagotavljanju podpore, ki je potrebna za postavitev vaše inovacije v ospredje evropskih industrij. Postopek zavrnitve EIC Accelerator: spremeniti zavrnitev v priložnost Pot do zagotavljanja financiranja iz pospeševalnika European Innovation Council (EIC) je polna izzivov, eden izmed njih je možnost zavrnitve. Vendar pa EIC Accelerator ponuja edinstven postopek zavrnitve, ki vlagateljem ne omogoča le odgovarjanja na komentarje ocenjevalcev, temveč zagotavlja tudi platformo za odpravljanje nesporazumov in krepitev predloga na podlagi utemeljenih kritik. Bistvo zavrnitve Ta postopek je več kot le pritožba; to je priložnost za dialog. Z zavrnitvijo pripomb prejšnjih ocenjevalcev lahko prijavitelji neposredno obravnavajo morebitne napačne ocene in podrobneje pojasnijo vidike svojega predloga, ki so bili morda napačno razumljeni ali podcenjeni. Ta neposredna komunikacija je ključnega pomena za nastavitev pozitivnega tona za ponovno predložitev, zaradi česar je strateško orodje za prepričevanje, ki presega sam pisni predlog. Pojasnilo strateških prednosti: prijaviteljem omogoča, da pojasnijo točke, ki so bile morda napačno razložene, s čimer zagotovi, da se predlog oceni glede na njegove resnične prednosti. Izboljšava: Upravičene kritike postanejo priložnosti za izboljšave, kar prijaviteljem omogoča, da izboljšajo svoje predloge na podlagi povratnih informacij strokovnjakov. Sodelovanje: Postopek zavrnitve ustvari dialog med prijavitelji in ocenjevalci, personalizira prijavni postopek in potencialno spremeni prihodnje ocene v njihovo korist. Krmarjenje po postopku zavrnitve Da bi kar najbolje izkoristili to priložnost, se morajo vlagatelji zavrnitve lotiti s konstruktivno miselnostjo. Priznavanje utemeljenih kritik in diplomatsko obravnavanje kakršnih koli netočnosti lahko dokaže strokovnost in zavezanost odličnosti. Poleg tega ta proces poudarja pomen odpornosti ob zavrnitvi, pri čemer prosilce spodbuja, da na nazadovanje gledajo kot na ... Preberi več

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI