EIC Accelerator EIC Fund Investment Guidelines Summary and Investment Buckets

Verzia: december 2023 Poznámka: Tento článok obsahuje súhrn oficiálnych investičných usmernení fondu EIC a obsahuje zjednodušenia, ktoré môžu v niektorých prípadoch zmeniť zamýšľaný význam. Odporúčame stiahnuť a prečítať oficiálny dokument. Úvod Investičné usmernenia EIC poskytujú potenciálnym príjemcom a spoluinvestorom základné informácie o stratégii a podmienkach pre investičné rozhodnutia fondu EIC a rozhodnutia o odpredaji. Táto aktualizovaná verzia obsahuje definície kvalifikovaných investorov, popisy investičných scenárov a nové klauzuly o následných investíciách a výstupoch, čím sa zabezpečuje podpora pre začínajúce podniky s vysokým potenciálom a MSP s cieľom urýchliť rast a prilákať ďalších investorov. Tento dokument sa vzťahuje konkrétne na časť EIC Fund Horizon Europe. Obsah Investičné pravidlá 1.1 Investičné obmedzenia 1.2 Investičný cieľ 1.3 Investičná stratégia 1.4 Investičný proces podfondu Investičné smernice 2.1 Vývojová fáza cieľovej spoločnosti 2.2 Typ inovácií 2.3 Ochrana európskych záujmov 2.4 Geografický rozsah 2.5 Vylúčenia 2.6 Investičná veľkosť 2. Co. -Investičné scenáre 2.8 Proces due diligence 2.9 Možné finančné nástroje 2.10 Implementácia investícií 2.11 Zverejňovanie informácií 2.12 Monitorovanie a následné investície 2.13 Následné investície 2.14 Mentori 2.15 Manažment duševného vlastníctva Investičné segmenty Príloha 2. 1 Definície Investičné pravidlá Príloha 1. 1.1 Investičné obmedzenia Podfond podlieha investičným obmedzeniam uvedeným vo Všeobecnej časti Memoranda o fonde EIC. Tieto obmedzenia zabezpečujú, že oddelenie funguje v rámci hraníc stanovených fondom EIC, pričom sa zachováva konzistentnosť a súlad s celkovými cieľmi. 1.2 Investičný cieľ Cieľom oddielu je investovať do konečných príjemcov fondov EIC, ktorí vyvíjajú alebo zavádzajú prelomové technológie a prevratné inovácie vytvárajúce trh. Cieľom tohto oddielu je riešiť kritickú medzeru vo financovaní na európskom trhu transferu technológií. Napriek značnému grantovému financovaniu výskumných a inovačných projektov v Európe sa len veľmi málo z nich podarí prilákať ďalšie investície a dosiahnuť fázy komercializácie a rozširovania. 1.3 Investičná stratégia Na dosiahnutie svojho investičného cieľa môže Podfond investovať priamo do majetkových cenných papierov alebo cenných papierov súvisiacich s akciami, vrátane prioritných akcií, konvertibilných dlhov, opcií, záruk alebo podobných cenných papierov. Oddiel poskytuje investičnú zložku EIC blended finance v rámci maximálnej výšky investície stanovenej Komisiou EÚ. Kandidátske spoločnosti sa uchádzajú o EIC Accelerator prostredníctvom verejných výziev na predkladanie návrhov zverejnených Komisiou EÚ. EISMEA tieto návrhy vyhodnotí a Komisia EÚ vyberie tie, ktoré budú podporené orientačnou sumou EIC blended finance. Táto podpora môže pozostávať z kombinácie grantu a investície, len grantovej podpory alebo podpory iba na investíciu. V prípadoch, keď európske záujmy v strategických oblastiach potrebujú ochranu, fond EIC prijme opatrenia, ako je získanie blokujúcej menšiny, aby sa zabránilo vstupu nových investorov z nespôsobilých krajín. Tento prístup zabezpečuje, že investície sú v súlade so strategickými prioritami a chránia európske záujmy. 1.4 Proces investovania do oddelenia Investičný proces zahŕňa niekoľko krokov: Počiatočné hodnotenie: Návrhy vybrané Komisiou EÚ sa posielajú externému správcovi AIF na počiatočné posúdenie. Kategorizácia: Prípady sú na základe hodnotenia kategorizované do rôznych investičných scenárov (Buckets). Due Diligence: Finančná due diligence a kontroly súladu s KYC sa vykonávajú v cieľových spoločnostiach. Diskusia o podmienkach financovania: Možný návrh podmienok financovania sa prerokuje s príjemcom a spoluinvestormi. Rozhodovanie: Externý správca AIF rozhoduje o financovaní operácií, o schválení alebo zamietnutí operácie. Právna dokumentácia: Po schválení sú pripravené a podpísané právne dokumenty. Monitorovanie: Externý správca AIF monitoruje investície vrátane míľnikových platieb, vykazovania a stratégií ukončenia. 2. Investičné usmernenia 2.1 Fáza rozvoja cieľovej spoločnosti Oprávnení žiadatelia v rámci EIC Accelerator zahŕňajú ziskové, vysoko inovatívne MSP, začínajúce podniky, spoločnosti v počiatočnom štádiu a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou z akéhokoľvek sektora, zvyčajne so silnou zložkou duševného vlastníctva. Cieľom EIC Accelerator je podporovať vysoko rizikové projekty, ktoré ešte nie sú atraktívne pre investorov, pričom tieto projekty odstraňujú riziko, aby sa katalyzovali súkromné investície. 2.2 Typ inovácií Oddelenie podporuje rôzne typy inovácií, najmä tie, ktoré sú založené na hĺbkovom alebo radikálnom myslení, a sociálne inovácie. Deep-tech označuje technológiu založenú na špičkových vedeckých pokrokoch a objavoch, ktoré si vyžadujú neustálu interakciu s novými nápadmi a laboratórnymi výsledkami. 2.3 Ochrana európskych záujmov V strategických oblastiach identifikovaných Komisiou EÚ prijme oddiel opatrenia súvisiace s investíciami na ochranu európskych záujmov. To môže zahŕňať získanie blokujúcej menšiny, investovanie napriek potenciálnemu záujmu investorov alebo zabezpečenie európskeho vlastníctva duševného vlastníctva a spoločnosti. 2.4 Geografický rozsah Oprávnené spoločnosti musia byť založené a pôsobiť v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k kapitálovej zložke III. piliera Horizontu Európa. Externý správca AIF môže investovať do holdingu alebo materskej spoločnosti založenej na týchto územiach za predpokladu, že spĺňa všetky kritériá oprávnenosti. 2.5 Vylúčenia Investície vylučujú sektory nezlučiteľné s etickým a sociálnym základom Horizontu Európa. Patria sem činnosti súvisiace so škodlivými pracovnými praktikami, nelegálnymi výrobkami, pornografiou, obchodom s voľne žijúcimi zvieratami, nebezpečnými materiálmi, metódami neudržateľného rybolovu a inými, ako je podrobne uvedené v prílohe 2. 2.6 Veľkosť investície a ciele majetkových podielov Investície podfondu sa pohybujú medzi 500 000 a 15 000 000 EUR za spoločnosť zameraná na menšinové vlastnícke podiely zvyčajne medzi 10% a 20%. Môže však získať blokovací podiel na ochranu európskych záujmov. Investície môžu byť nižšie alebo vyššie, ako sa pôvodne navrhovalo na základe zistení povinnej starostlivosti a rozhodnutia Komisie EÚ o udelení grantu. 2.7 Investície/scenáre spoločného investovania Od začiatku bude externý správca AIF spájať potenciálne spoločnosti, do ktorých investuje, s investorskou komunitou EIC Accelerator, aby využil príležitosti na spoločné investície. Vybraným príjemcom EIC sa odporúča, aby hľadali spoluinvestorov, pričom finančná a obchodná hĺbková kontrola môže byť vykonaná spoločne s týmito investormi. Cieľom EIC Accelerator je zbaviť sa rizika vybraných operácií a pritiahnuť značné dodatočné finančné prostriedky na podporu zavádzania inovácií a rozširovania. 2.8 Proces due diligence Proces due diligence sa zameriava na riadenie, kapitálovú štruktúru, obchodnú stratégiu, hospodársku súťaž, hodnotenie trhu, tvorbu hodnoty, právnu formu a jurisdikcie. Kontroly súladu zahŕňajú boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a dodržiavaniu KYC. Problémy s nesúladom môžu viesť k prerušeniu alebo ukončeniu podpory EIC. 2.9 Možné finančné nástroje Podfond primárne používa majetkové alebo kvázikapitálové investície, vrátane: Kmeňové akcie: Vlastnícky podiel v korporácii môže byť s hlasovacím právom alebo bez hlasovacieho práva. Preferované akcie: Hybridné akcie s vlastnosťami podobnými dlhu, ktoré zvyčajne vlastnia fondy rizikového kapitálu. Konvertibilné nástroje: dlhové nástroje… Čítaj viac

Konečný sprievodca krátkym návrhom EIC Accelerator (šablóna návrhu EIC Accelerator Krok 1)

Odomknutie inovácií: Šablóna návrhu EIC Accelerator Krok 1 – Sprievodca pre startupy a MSP V dynamickom svete financovania startupov predstavuje akcelerátor European Innovation Council (EIC) presvedčivú cestu pre startupy a malé a stredné podniky (MSP), ako si zabezpečiť značné financovanie. . Šablóna návrhu Krok 1 je kľúčovým nástrojom navrhnutým na uľahčenie prístupu až k 17,5 milióna EUR v blended financing, ktorý zahŕňa grantové aj kapitálové zložky. Tento článok poskytuje podrobný prehľad obsahu a užitočnosti šablóny návrhu EIC Accelerator Step 1, ktorá je prispôsobená tak, aby umožnila startupom a MSP v celej Európskej únii (EÚ). Podstata šablóny návrhu EIC Accelerator Krok 1 Oficiálna šablóna návrhu: Šablóna návrhu Krok 1 slúži ako oficiálny plán pre žiadateľov, starostlivo navrhnutý tak, aby zjednodušil proces podávania žiadostí o financovanie EIC. Zahŕňa základné časti, ktoré od žiadateľov vyžadujú, aby stručne vyjadrili svoju inováciu, obchodný model a potenciálny vplyv ich technológie. Tento štruktúrovaný prístup zabezpečuje systematické pokrytie všetkých kritických aspektov návrhu. Úroveň pripravenosti technológie (TRL) Zameranie: Kľúčovou súčasťou šablóny je dôraz na úrovne pripravenosti technológie. Žiadatelia musia preukázať zrelosť svojej inovácie, čo je kľúčové pre zosúladenie s očakávaniami EIC o pripravenosti trhu a potenciáli na nasadenie. Pitch deck a príprava na pohovor: Šablóna návrhu je strategicky navrhnutá tak, aby pomohla žiadateľom pripraviť sa na nasledujúce fázy procesu financovania. Podporuje stručnú, ale komplexnú prezentáciu nápadov, ktorá tvorí základnú časť prezentačného balíka a pripravuje pôdu pre proces rozhovoru. Ako šablóna umožňuje žiadateľom Zjednodušený proces pre žiadateľov: Poskytnutím jasnej štruktúry šablóna demystifikuje proces podávania žiadostí a sprístupňuje ho aj nováčikom v prostredí financovania EÚ. Vedie žiadateľov cez sériu dobre definovaných krokov a pomáha im efektívne prezentovať ich príbeh o inováciách. Navrhnuté pre veľký vplyv: Šablóna sa zameriava na inovácie s vysokým vplyvom, ktoré vyzývajú žiadateľov, aby kriticky premýšľali o potrebách trhu a jedinečnej hodnotovej ponuke ich technológie. Toto zameranie je v súlade s cieľom EIC podporovať projekty, ktoré majú potenciál expandovať a dosiahnuť významný prienik na trh. Podpora pre širokú škálu inovátorov: Od profesionálnych spisovateľov a nezávislých pracovníkov až po konzultantov, šablóna slúži ako zdroj, ktorý môžu využiť rôzne zainteresované strany zapojené do procesu písania grantov. Poskytuje štandardizovaný rámec, ktorý zabezpečuje konzistentnosť a kvalitu naprieč aplikáciami. Finančné a strategické možnosti zmiešaného financovania: Šablóna efektívne otvára dvere príležitostiam blended financing, ktoré zahŕňajú grant vo výške 2,5 milióna EUR a až 15 miliónov EUR vo financovaní vlastným kapitálom. Toto značné finančné zabezpečenie je určené na urýchlenie vývoja a škálovania prelomových inovácií. Štatistiky o kapitálovom financovaní: Pre podniky, ktoré sú potenciálne nebankové a kde tradičné mechanizmy financovania zaostávajú, možnosť vlastného imania uvedená v šablóne mení hru. Ponúka priamu cestu k významnému financovaniu, ktoré je kľúčové pre agresívne stratégie rastu a expanzie. Schválenie Európskou komisiou a EIC: Používanie oficiálnej šablóny zosúlaďuje projekty so strategickými prioritami Európskej komisie a EIC. Zabezpečuje, aby sa návrhy hodnotili podľa kritérií, ktoré odrážajú širšie ciele financovania inovácií EÚ, čím sa zvyšuje dôveryhodnosť a príťažlivosť projektov. Záver Šablóna návrhu EIC Accelerator Krok 1 nie je len dokument; je to strategický nástroj, ktorý môže výrazne zvýšiť šance na zabezpečenie financovania zosúladením startupov a MSP s kritickými prvkami, ktoré hľadá EIC. Podporuje jasnosť, stručnosť a zameranie, ktoré sú nevyhnutné na absolvovanie prísneho hodnotiaceho procesu. Využitím tejto šablóny môžu startupy a MSP efektívne formulovať svoje príbehy o inováciách a ukázať tak svoj potenciál transformovať priemyselné odvetvia a dosiahnuť nové úrovne na európskom trhu. EIC Accelerator Krok 1 Šablóna návrhu krátkeho návrhu 1. Popis spoločnosti Príbeh založenia Začiatok spoločnosti sa datuje k dátumu jej založenia, čo poukazuje na jej počiatky ako odčlenenie od významného výskumného ústavu. Tento príbeh podrobne opisuje spoluprácu medzi spoluzakladateľmi a zabezpečené počiatočné investície, čo ilustruje trajektóriu od sľubného nápadu k etablovanej entite. Takýto základný príbeh nielen zlepšuje profil spoločnosti, ale tiež upevňuje jej pozíciu dôveryhodného a inovatívneho hráča v technologickom priemysle, ktorého cieľom je pritiahnuť pozornosť zainteresovaných strán vrátane European Innovation Council (EIC). Misia a vízia Misia a vízia spoločnosti zhŕňajú jej hlavné ciele a ašpiračný vplyv, ktorý sa snaží dosiahnuť v globálnom meradle. Misia je postavená na riešení kritických priemyselných výziev, využívaní inovácií na zlepšenie efektivity alebo riešenie významných trhových medzier. Tento vizionársky prístup stavia spoločnosť ako lídra s perspektívnym myslením, ktorý je odhodlaný dosiahnuť výrazný pokrok vo svojom odbore. Dôraz na transformáciu teoretických myšlienok do praktických riešení pripravených na trh je v súlade s cieľmi European Innovation Council, čo ilustruje záväzok nielen viesť v inováciách, ale aj pozitívne prispievať k spoločenskému a ekonomickému rastu. Úspechy spoločnosti Úspechy spoločnosti sú dôkazom jej rastu a inovácií, ktoré sa vyznačujú významnými míľnikmi, akými sú ocenenia, finančné úspechy a technologický pokrok. Tieto úspechy sú rozhodujúce pri vytváraní dôveryhodnosti spoločnosti a zdôrazňovaní jej schopnosti spĺňať a prekračovať priemyselné štandardy. Uznanie od renomovaných orgánov prostredníctvom ocenení a úspešné dosiahnutie kritických úrovní technologickej pripravenosti podčiarkujú potenciál spoločnosti a pripravenosť na ďalší rast. Takéto výsledky sú nevyhnutné pri budovaní dôvery s European Innovation Council a potenciálnymi investormi, vďaka čomu sa spoločnosť stavia do pozície silného kandidáta na budúce príležitosti v konkurenčnom technologickom prostredí Európskej únie. Vzťahy so zákazníkmi Spoločnosť si vybudovala pevné vzťahy s rôznorodým spektrom zákazníkov, čím posilnila svoju pozíciu na trhu a upevnila svoju povesť v tomto odvetví. Tieto vzťahy nie sú len transakčné, ale obohacujú sa prostredníctvom spolupráce, poskytujú vzájomné výhody a posilňujú postavenie spoločnosti na trhu. Zvýraznenie najlepších zákazníkov a podrobný popis charakteru týchto interakcií ukazuje schopnosť spoločnosti udržiavať hodnotné partnerstvá. Okrem toho, zabezpečenie Letters of Intent (LOI) od týchto kľúčových zainteresovaných strán nielen demonštruje ich… Čítaj viac

Téglik inovácie EIC Accelerator: Univerzity a zrodenie podnikateľov DeepTech

Univerzity sú už dlho rodiskom niektorých z najprelomovejších a najtransformatívnejších technológií, aké náš svet videl. Tieto inštitúcie, ktoré majú korene v dôslednom akademickom výskume a podporované prostredím intelektuálnej zvedavosti, nie sú len centrami vzdelávania, ale aj kľúčovými inkubátormi pre inovatívnych podnikateľov. Najmä v oblasti vedeckých technológií stoja univerzity a výskumné ústavy v popredí toho, čo dnes bežne označujeme ako DeepTech – technológie, ktoré ponúkajú hlboký pokrok v rôznych sektoroch vrátane zdravotníctva, energetiky a výpočtovej techniky, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Spojenie medzi univerzitou a podnikaním Cesta od akademického výskumu k podnikaniu je cestou mnohých inovátorov. Univerzity so svojimi bohatými zdrojmi, vrátane najmodernejších laboratórií, prístupom k financovaniu a sieťou podobne zmýšľajúcich mysliteľov, ponúkajú jedinečný ekosystém pre starostlivosť o projekty DeepTech v počiatočnej fáze. Práve v týchto akademických halách prebieha základný výskum – často dlho predtým, ako sa vôbec uvažuje o uplatnení na trhu. Jedným z kľúčových prvkov tohto prostredia je podpora interdisciplinárnej spolupráce. Nie je nezvyčajné, že prelom v materiálovej vede na univerzite vydláždi cestu pre revolučné nové produkty v oblasti spotrebnej elektroniky alebo biomedicínsky výskum povedie k vývoju prelomových medicínskych zariadení. Tieto technológie pochádzajúce z akademických projektov majú potenciál riešiť kritické globálne výzvy a pripraviť cestu pre nové priemyselné odvetvia. Bridging the Gap: From Academie to Industry Cesta od univerzitného projektu k úspešnej spoločnosti DeepTech je však plná výziev. Proces komercializácie vedeckého výskumu si vyžaduje viac ako len technické znalosti; vyžaduje si dôkladné pochopenie trhu, strategické obchodné plánovanie a schopnosť zabezpečiť investície. V tom spočíva úloha podnikateľských programov a úradov pre transfer technológií v rámci univerzít, ktorých cieľom je preklenúť túto medzeru. Začínajúcim podnikateľom poskytujú mentorstvo, financovanie a obchodné schopnosti potrebné na uvedenie ich inovácií na trh. Okrem toho nemožno preceňovať úlohu verejného a súkromného financovania. Iniciatívy ako program European Innovation Council (EIC) Accelerator ponúkajú rozhodujúcu podporu prostredníctvom grantov a kapitálového financovania pre startupy, ktoré sa plavia v zradných vodách komercializácie DeepTech. Tieto programy poskytujú nielen finančnú podporu, ale prepožičiavajú startupom aj dôveryhodnosť a priťahujú ďalšie investície a partnerstvá. Vplyv na skutočný svet a budúcnosť Vplyv inovácií DeepTech vyrobených univerzitou na globálnu scénu je nepopierateľný. Od vytvorenia život zachraňujúcich medicínskych technológií až po vývoj trvalo udržateľných energetických riešení, tieto pokroky formujú budúcnosť. Keď sa pozrieme dopredu, význam univerzít ako inkubátorov inovácií bude len rásť. So správnymi podpornými štruktúrami je potenciál týchto akademických snáh premeniť sa na úspešné podniky, ktoré menia svet, neobmedzený. Na záver možno povedať, že univerzity nie sú len centrami vzdelávania, ale aj kľúčovými kolískami inovácií, ktoré vychovávajú podnikateľov, ktorí sú pripravení nanovo definovať náš svet pomocou inovácií DeepTech. Keďže tieto akademické inštitúcie sa neustále vyvíjajú, ich potenciál prispievať ku globálnemu hospodárskemu a spoločenskému pokroku je neobmedzený. S pokračujúcou podporou a investíciami sa most z akademickej obce do priemyslu posilní, čím sa začne nová éra transformačných technológií. Od laboratória k trhu: Odysea financovania univerzitných startupov Prechod od akademického výskumu k úspešnému startupu je skľučujúca cesta, najmä pre zakladateľov pochádzajúcich z oblastí ako chémia, farmácia, biológia a fyzika. Títo vedeckí podnikatelia čelia jedinečnému súboru výziev, z ktorých hlavnou je náročná úloha zabezpečiť financovanie. Na rozdiel od svojich kolegov v komerčnejších sektoroch sa vedci, ktorí sa stali zakladateľmi startupov, často ocitnú na neznámom území, pokiaľ ide o získavanie finančných prostriedkov. Fundraisingová výzva pre vedeckých podnikateľov Jadro problému spočíva v nedostatku odborných znalostí. Vedci sú školení, aby skúmali, objavovali a inovovali, pričom sa sústreďujú skôr na rozvoj vedomostí než na zložitosť obchodných modelov, prispôsobenie trhu alebo propagácie investorov. Táto medzera ich často znevýhodňuje v konkurenčnom prostredí financovania, ktorému dominujú investori hľadajúci rýchlu návratnosť a podniky s jasnými trhovými aplikáciami. Navyše, povaha DeepTech a vedeckých startupov znamená, že zvyčajne vyžadujú značné počiatočné investície do výskumu a vývoja s dlhšími cestami na trh a ziskovosť. To ešte viac komplikuje ich príťažlivosť pre tradičných investorov rizikového kapitálu, ktorí sa môžu vyhýbať inherentným rizikám a predĺženým časovým plánom. Granty: záchranné lano pre začiatok Vo svetle týchto výziev zohrávajú granty kľúčovú úlohu v počiatočných fázach životného cyklu vedeckého startupu. Mechanizmy financovania, ako je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, sa stávajú záchrannými lanami, ktoré ponúkajú nielen finančnú podporu, ale aj overenie potenciálneho vplyvu vedeckého projektu. Granty od vládnych a medzinárodných orgánov poskytujú základný kapitál potrebný na prechod od overenia koncepcie k životaschopnému produktu bez toho, aby oslabili kapitál zakladateľov alebo ich nútili do predčasných komercializačných stratégií. Budovanie mosta: Úloha univerzitných inkubátorov a podnikateľských programov Mnohé univerzity si uvedomujú jedinečné výzvy, ktorým čelia ich vedeckí podnikatelia, a preto založili inkubátory a podnikateľské programy určené na preklenutie vedomostnej priepasti. Tieto programy ponúkajú mentorstvo, obchodné školenia a prístup k sieťam investorov, ktorí sa konkrétne zaujímajú o DeepTech a vedecké inovácie. Ich cieľom je vybaviť vedcov potrebnými zručnosťami na orientáciu v prostredí financovania, od vytvárania presvedčivých balíčkov až po pochopenie finančných metrík, ktoré sú pre investorov kľúčové. Cesta vpred Napriek prekážkam sú potenciálne spoločenské a ekonomické výhody vedeckých startupov obrovské. S ich schopnosťou riešiť naliehavé globálne výzvy prostredníctvom inovácií je podpora týchto podnikov mimoriadne dôležitá. Pre ich úspech je rozhodujúce posilnenie ekosystému, ktorý podporuje vedeckých podnikateľov, od rozšírených grantových programov až po špecializovanejšie siete investorov. Na záver, zatiaľ čo cesta z univerzitného laboratória na trh je plná výziev, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie financovania, čoraz viac sa uznáva potreba podporovať týchto priekopníkov inovácií. Preklenutím medzery v odbornosti a využitím grantov ako odrazového mostíka sa cesta vpred pre vedecké startupy stáva jasnejšou a sľubuje budúcnosť, v ktorej bude možné naplno využiť ich transformačný potenciál. Navigácia v oblasti duševného vlastníctva: Sprievodca pre zakladateľov univerzitného spinoffu… Čítaj viac

Dekódovanie DeepTech: Navigácia v novom veku inovácií EIC Accelerator

V ére, ktorá sa vyznačuje rýchlym technologickým pokrokom a inováciami, sa pojem „DeepTech“ objavil ako módne slovo, ktoré je synonymom pre startupy a technický priemysel vo všeobecnosti. Ale čo presne znamená „DeepTech“ a prečo je kľúčový pre startupy a technologické sektory? DeepTech alebo hĺbková technológia označuje špičkové technológie, ktoré ponúkajú výrazné vylepšenia oproti existujúcim riešeniam. Tieto technológie sa vyznačujú hlbokým potenciálom narúšať priemyselné odvetvia, vytvárať nové trhy a riešiť zložité výzvy. Na rozdiel od bežnej technológie, ktorá sa zameriava na postupné vylepšenia, DeepTech sa ponorí hlbšie do vedeckých objavov alebo inžinierskych inovácií, aby priniesol radikálnu zmenu. Essence of DeepTech Vo svojom jadre stelesňuje DeepTech technológie zakorenené v podstatnom vedeckom pokroku a inováciách špičkových technológií. Tieto technológie sa často spájajú so sektormi, ako je umelá inteligencia (AI), robotika, blockchain, pokročilé materiály, biotechnológia a kvantová výpočtová technika. Zjednocujúcim faktorom medzi nimi je ich základná závislosť na dôkladnom výskume a vývoji (R&D), čo často vedie k objavom, ktorých dozretie a komercializácia môžu trvať roky. DeepTech v startupoch a technickom priemysle Pre startupy predstavuje DeepTech obrovskú príležitosť a zároveň obrovskú výzvu. Vývojový cyklus inovácií DeepTech je zvyčajne dlhší a vyžaduje si výraznejšie kapitálové investície v porovnaní so softvérovými alebo digitálnymi startupmi. Odmena však môže byť transformačná a ponúka riešenia naliehavých globálnych problémov, od klimatických zmien až po krízy zdravotnej starostlivosti. Záujem technologického priemyslu o DeepTech je poháňaný prísľubom vytvárania trvalej hodnoty a vytvárania nových hraníc v technológii. Na rozdiel od spotrebnej techniky, ktorá môže podliehať rýchlym zmenám v preferenciách spotrebiteľov, DeepTech ponúka základné zmeny, ktoré môžu predefinovať priemyselné odvetvia na desaťročia. Cesta vpred Navigácia v prostredí DeepTech si vyžaduje zmes vizionárskeho vedeckého výskumu, robustných mechanizmov financovania a strategických priemyselných partnerstiev. Pre startupy to znamená zabezpečiť investície od zainteresovaných strán, ktoré chápu dlhodobú povahu projektov DeepTech. Vyžaduje si to aj oddanosť výskumu a vývoju a ochotu stať sa priekopníkom neprebádaných území. Význam DeepTech presahuje obyčajný technologický pokrok; ide o budovanie budúcnosti. Využitím sily hlbokých technológií majú startupy potenciál začať novú éru inovácií a vyriešiť niektoré z najzložitejších svetových výziev riešeniami, ktoré sa kedysi považovali za nemožné. Na záver, DeepTech stojí na priesečníku prelomového vedeckého výskumu a technologických inovácií. Pre startupy a technologický priemysel predstavuje ďalšiu hranicu objavovania a prerušenia. Prijatie DeepTech nie je len investícia do technológie; je to záväzok voči budúcnosti, kde sa hranice toho, čo je možné, neustále rozširujú. Jedinečná kapitálová dynamika DeepTech: Navigácia vo vodách inovácií V rýchlo sa rozvíjajúcom svete startupov vyniká DeepTech nielen svojou ambíciou posúvať hranice inovácií, ale aj svojím odlišným finančným a rozvojovým prostredím. Startupy DeepTech sa svojou povahou ponoria do oblastí, ktoré sú kapitálovo aj časovo náročné, pričom sa často zameriavajú na vývoj hardvéru alebo prelomový vedecký výskum, ktorý si vyžaduje iný druh investícií: kapitál pacienta. Kapitálovo intenzívna povaha DeepTech Podniky DeepTech si často vyžadujú značné počiatočné investície, výrazne vyššie ako investície ich softvérových náprotivkov. Je to predovšetkým kvôli hardvérovo náročným aspektom mnohých projektov DeepTech, ako sú biotechnológia, robotika a čistá energia. Vývoj fyzických produktov alebo implementácia nových vedeckých objavov si vyžaduje nielen špecializované vybavenie a materiály, ale aj prístup k pokročilým výskumným zariadeniam. Faktor času Okrem finančných úvah hrá čas pri vývoji inovácií DeepTech kľúčovú úlohu. Na rozdiel od softvérových startupov, kde je možné produkty vyvíjať, testovať a opakovať v relatívne krátkych cykloch, projekty DeepTech často trvajú roky alebo dokonca desaťročia. Tento predĺžený časový rámec je spôsobený komplexnou povahou vyvíjanej technológie, potrebou rozsiahlych testovacích a certifikačných procesov a výzvou uvedenia prelomových inovácií na trh. Pacientsky kapitál: životne dôležitá zložka úspechu Vzhľadom na tieto jedinečné výzvy vyžadujú startupy DeepTech investorov, ktorí sú pripravení na dlhšiu cestu k návratnosti investícií (ROI). Tento „kapitál pacienta“ je ochotný podporovať začínajúce podniky počas dlhých období výskumu a vývoja a uvádzania na trh, ktoré sú vlastné podnikom DeepTech. Takíto investori zvyčajne dobre rozumejú špecifickým odvetviam a potenciálnemu vplyvu inovácií, čo im umožňuje vidieť za krátkodobými ziskami transformačný potenciál týchto technológií. Prečo je kapitál pacienta dôležitý Význam kapitálu pacienta presahuje len poskytovanie finančných zdrojov. Zahŕňa mentorstvo, odvetvové prepojenia a strategické poradenstvo, ktoré sú všetky kľúčové pre orientáciu v zložitom prostredí DeepTech. Kapitál pacienta navyše pomáha podporovať kultúru inovácií, kde sa podnikatelia môžu zamerať na objavy, ktoré nemusia mať okamžitú komerčnú životaschopnosť, ale majú potenciál vytvoriť z dlhodobého hľadiska značné spoločenské a ekonomické vplyvy. Na záver, cesta startupov DeepTech je jedinečne náročná a vyžaduje si viac ako len finančné investície. Vyžaduje si to záväzok voči vízii, ktorá presahuje tradičné investičné harmonogramy a ponúka prísľub revolučného pokroku. Pre tých, ktorí sú ochotní vydať sa na túto cestu, odmenou nie sú len potenciálne finančné výnosy, ale aj príspevok k pokroku, ktorý by mohol formovať budúcnosť našej spoločnosti. Rastúca príťažlivosť investícií DeepTech: Jedinečné technológie a vyššie výnosy Investičné prostredie je svedkom výrazného posunu smerom k DeepTech, ktorý je poháňaný jeho potenciálom vyšších výnosov a jeho prirodzenou jedinečnosťou. Spoločnosti DeepTech sa svojou povahou ponoria do prelomových technologických pokrokov, ktoré sú často chránené patentmi a právami duševného vlastníctva (IP). Táto jedinečnosť ich nielen odlišuje od preplneného priestoru softvérových startupov, ale ponúka aj vrstvu ochrany hospodárskej súťaže, ktorú investori vysoko oceňujú. Vysoké výnosy a konkurencieschopné priekopy Investície DeepTech sú čoraz atraktívnejšie kvôli potenciálu značných finančných výnosov. Technológie vyvinuté v rámci sektorov DeepTech – od biotechnológií a pokročilých materiálov až po umelú inteligenciu a kvantové výpočty – majú silu narušiť priemyselné odvetvia a vytvoriť úplne nové trhy. Tento transformačný potenciál sa premieta do významných finančných príležitostí pre investorov, ktorí sú skorými podporovateľmi takýchto inovácií. Navyše zložitosť a vlastná povaha inovácií DeepTech… Čítaj viac

Nový pracovný program EIC: Pochopenie eliminácie procesu vyvracania

V dynamickom prostredí financovania z Európskej únie (EÚ) zaviedol European Innovation Council (EIC) v rámci svojho pracovného programu na rok 2024 významné zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú proces podávania žiadostí a hodnotenia o financovanie. Medzi týmito úpravami vyniká vylúčenie procesu vyvracania, čo znamená posun smerom k efektívnejšiemu a nezávislému posudzovaniu návrhov. Tento článok sa ponorí do dôsledkov tejto zmeny pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky (MSP), ktoré hľadajú financovanie EIC Accelerator, s cieľom demystifikovať nový prístup a ponúknuť žiadateľom strategické usmernenia. Odklon od procesu vyvracania Historicky proces podávania žiadostí EIC Accelerator umožňoval žiadateľom riešiť a „vyvracať“ pripomienky z predchádzajúcich hodnotení v nasledujúcich podaniach. Tento proces vyvracania umožnil organizáciám vylepšiť a zlepšiť svoje návrhy na základe špecifickej spätnej väzby, čím sa teoreticky zvýšili ich šance na úspech v budúcich kolách. V rámci pracovného programu EIC 2024 bol však tento mechanizmus odstránený. V dôsledku toho už neexistuje štruktúrovaná cesta pre žiadateľov na začlenenie zlepšení z predchádzajúcich podaní priamo v reakcii na pripomienky hodnotiteľa. Nezávislé hodnotenie návrhov Významnou zmenou sprevádzajúcou odstránenie procesu vyvracania je prístup k hodnoteniu návrhov. Hodnotitelia už nebudú mať prístup k žiadnym predchádzajúcim predložkám ani hodnotiacim správam z predchádzajúcich kôl. Tým sa zabezpečí, že každý návrh sa posúdi nezávisle, výlučne na základe jeho kvalít a v súlade so štandardnými hodnotiacimi kritériami programu Horizont Europe. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť rovnaké podmienky a zabezpečiť, aby všetky žiadosti, či už od tých, ktorí predkladajú žiadosť prvýkrát, alebo od tých, ktorí sa opätovne uchádzajú, dostali objektívne posúdenie. Začlenenie vylepšení do príbehu Zatiaľ čo proces štruktúrovaného vyvracania bol postupne zrušený, žiadatelia si zachovávajú možnosť vylepšiť svoje návrhy na základe spätnej väzby z minulosti. Vylepšenia a vylepšenia môžu byť stále zahrnuté do popisnej časti B prihlášky. Je však dôležité poznamenať, že neexistuje žiadny špecifický formát alebo sekcia určená na tento účel. Žiadatelia preto musia bez problémov začleniť všetky úpravy do celkového opisu návrhu, čím sa zabezpečí, že zlepšenia budú koherentné a zvýšia celkovú kvalitu a realizovateľnosť návrhu. Strategické implikácie pre žiadateľov Táto úprava v procese hodnotenia EIC si vyžaduje strategický kľúč pre žiadateľov. Začínajúce podniky a malé a stredné podniky by sa mali od začiatku zamerať na vypracovanie robustného a presvedčivého návrhu, ktorý by mal ako základnú stratégiu integrovať neustále zlepšovanie, a nie spoliehať sa na špecifické slučky spätnej väzby. Uchádzačom sa odporúča: Vykonali dôkladné sebahodnotenie: Pred predložením kriticky zhodnoťte svoj návrh podľa kritérií a cieľov EIC, pričom identifikujte oblasti na zlepšenie bez spoliehania sa na externú spätnú väzbu. Využite profesionálnu podporu: Spojte sa s konzultantmi, profesionálnymi spisovateľmi alebo nezávislými pracovníkmi so skúsenosťami so žiadosťami o grant EÚ, aby ste vylepšili svoj návrh a zabezpečili, že bude v súlade so súčasnými prioritami a štandardmi EIC. Zdôraznite inováciu a vplyv: S každým návrhom, ktorý sa hodnotí podľa jeho vlastných predností, zdôraznite inováciu svojho projektu, trhový potenciál a spoločenský vplyv, čím sa stanete presvedčivým dôvodom na financovanie EIC. Záver Pracovný program EIC na rok 2024 zavádza zmenu paradigmy v spôsobe hodnotenia návrhov, pričom sa odstráni proces vyvracania, čím sa podčiarkuje posun smerom k nezávislejšiemu hodnoteniu založenému na zásluhách. Aj keď táto zmena vyzýva žiadateľov, aby sa prispôsobili, otvára tiež príležitosti na prezentáciu svojich inovácií v najlepšom možnom svetle, bez tieňa predchádzajúcich návrhov. Prijatím stratégie neustáleho zlepšovania a využívaním profesionálnych odborných znalostí môžu startupy a malé a stredné podniky úspešne prechádzať týmito zmenami a získať tak silnú pozíciu pre financovanie EIC Accelerator.

Pochopenie limitov predloženia pre EIC Accelerator v rámci pracovného programu na rok 2024

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) je základným kameňom záväzku EÚ podporovať inovácie a podporovať startupy a malé a stredné podniky (MSP) pri uvádzaní prelomových nápadov na trh. Zavedením pracovného programu EIC 2024 sa vykonali významné aktualizácie s cieľom zefektívniť procesy a objasniť pravidlá týkajúce sa predkladania a opätovného predkladania návrhov. Cieľom tohto článku je objasniť nové limity predkladania ponúk a poskytnúť jasný návod pre subjekty, ktoré chcú získať financovanie prostredníctvom tohto konkurenčného programu. Zjednodušené pravidlá predkladania Pracovný program EIC 2024 zaviedol priamočiarejší prístup k predkladaniu návrhov, rieši spätnú väzbu a má za cieľ sprístupniť proces financovania. Od začiatku roku 2024 môžu subjekty podať až tri neúspešné žiadosti v ktorejkoľvek fáze procesu a na akúkoľvek formu podpory. Patria sem: Krátke návrhy Úplné návrhy Výzvy špecifické pre výzvy Otvorené výzvy Len granty Zmiešané financovanie (kombinácia grantu a vlastného kapitálu) Len vlastné imanie Toto zjednodušenie znamená, že žiadatelia majú tri šance na zabezpečenie financovania, bez ohľadu na štádium alebo typ podpory, o ktorú žiadajú, pred budú vylúčené z ďalšieho predkladania v rámci EIC Accelerator Horizont Europe. Opätovné predloženie po zamietnutí Pozoruhodným aspektom nových pravidiel je ustanovenie o opätovnom predložení po zamietnutí v štádiu úplného návrhu. Žiadatelia, ktorí v tejto fáze neuspejú, môžu znova predložiť svoj návrh priamo do štádia úplného návrhu, pričom sa vyhne krátkej fáze návrhu za predpokladu, že nedosiahli limit troch žiadostí. Priame opätovné postúpenie do fázy pohovoru však nie je za žiadnych okolností povolené. Praktické príklady V záujme objasnenia pracovný program načrtáva niekoľko scenárov: Po jednom zamietnutí v štádiu úplného návrhu (či už počas hodnotenia na diaľku alebo pohovoru) môže subjekt predložiť ďalšie dva úplné návrhy. Po dvoch odmietnutiach vo fáze pohovoru je subjekt stále oprávnený predložiť úplný návrh a potenciálne môže byť pozvaný na tretí pohovor. Ak bol subjekt zamietnutý raz vo fáze úplného návrhu alebo pohovoru a raz vo fáze krátkeho návrhu, má nárok na ďalšie predloženie v štádiu úplného návrhu. Je dôležité poznamenať, že počítadlo neúspešných žiadostí sa 1. januára 2024 vynuluje. Toto vynulovanie ponúka nový začiatok pre subjekty, ktoré už možno dosiahli limit na predkladanie žiadostí, a poskytuje nové príležitosti na financovanie v rámci Horizon Europe. Dôsledky pre žiadateľov Cieľom týchto aktualizovaných pravidiel je vyvážiť konkurenčný charakter EIC Accelerator s potrebou flexibility a viacerých príležitostí na financovanie. Žiadatelia by mali strategicky naplánovať svoje návrhy, berúc do úvahy spätnú väzbu získanú z predchádzajúcich žiadostí, aby posilnili svoje návrhy. Zapojenie profesionálnych autorov, konzultantov alebo využitie oficiálnej šablóny návrhu EIC Accelerator môže zvýšiť kvalitu príspevkov. Okrem toho by si žiadatelia mali pamätať na limit predkladania a pri každom pokuse uprednostniť spresnenie a zlepšenie svojich návrhov. Možnosť opätovného predloženia návrhu priamo do fázy úplného návrhu po zamietnutí je významnou výhodou, ktorá subjektom umožňuje riešiť spätnú väzbu a zlepšovať svoje aplikácie bez toho, aby začínali od nuly. Záver Zjednodušené pravidlá predkladania a opätovného predkladania pracovného programu EIC 2024 predstavujú pozitívny krok smerom k lepšej dostupnosti finančných prostriedkov EÚ pre inovatívne podniky. Pochopením týchto nariadení a strategickým plánovaním ich aplikácií môžu startupy a MSP maximalizovať svoje šance na zabezpečenie životne dôležitej podpory potrebnej na uvedenie svojich inovácií na európske a globálne trhy.

Konečný sprievodca zvládnutím prípravy na pohovor EIC Accelerator: Akčný plán krok za krokom

Príprava na pohovor, najmä pre scenáre s vysokými stávkami, ako je ihrisko EIC Accelerator, si vyžaduje strategický a dobre premyslený prístup. Tento sprievodca destiluje múdrosť z našich zdrojov vedomostí do komplexného a použiteľného zoznamu odrážok, aby ste sa uistili, že ste plne pripravení a pripravení zapôsobiť. Príprava pred pohovorom Pochopte pravidlá a ciele EIC: Oboznámte sa s tým, čo hľadá porota, a so špecifickými kritériami EIC Accelerator. Napíšte si svoj návrh: Pripravte si pre svoj návrh text od slova do slova. Cvičte, kým to nedokážete doručiť prirodzene do 10-minútového limitu. Zdokonaľte svoje zručnosti v oblasti otázok a odpovedí: Venujte značnú časť svojho prípravného času nácviku na reláciu otázok a odpovedí, ktorá môže trvať až 35 minút. Poznajte svoju aplikáciu naruby: Ak ste si žiadosť nenapísali sami, dôkladne si ju preštudujte. Pochopte všetky uvedené čísla, stratégie a partnerov. Cvičenie robí perfektné Zapojte sa do nácviku prezentácií: Využite profesionálnych spisovateľov alebo konzultantov na rozsiahle precvičovanie prezentácií. Simulujte prostredie rozhovoru: Cvičte s rýchlymi otázkami a okamžitými následnými krokmi, aby ste simulovali prostredie pod vysokým tlakom. Pripravte sa, aby všetci členovia tímu odpovedali: Zabezpečte, aby všetci členovia tímu boli zvyknutí odpovedať na otázky hladko a súdržne ako celok. Day of the Pitch Žiadne operačné úlohy pred Pitch: Zamerajte sa výlučne na rozhovor; žiadne rozptýlenie. Vráťte sa k veľkému obrazu: Prejdite si snímky prezentácie a zamerajte sa na kľúčové posolstvá a vízie, ktoré chcete komunikovať. Vybavovanie sekcie otázok a odpovedí Očakávajte rýchle a následné otázky: Buďte pripravení odpovedať rýchlo a stručne. Cvičte so stopkami na meranie času. Vypracujte štandardné odpovede: Napíšte si odpovede na vysoko pravdepodobné otázky a tie, ktoré boli počas tréningov identifikované ako kritické. Osvojte si správne správanie: Precvičujte si pokojné a sebavedomé vystupovanie bez ohľadu na náročnosť otázky. Cvičenie predstierania poroty Vytvárajte interne stresujúce stretnutia s otázkami: Využite predstierané poroty vo svojom tíme na kladenie náročných otázok a poskytovanie okamžitých následných krokov. Integrujte kritické otázky: Vyberte si zosmiešňovaných pýtajúcich sa, ktorí sa môžu hrať na diablovho advokáta a vyvíjať tlak cez prerušenia a zložité otázky. Záverečné tipy Pochopte a vyjadrite svoje jedinečné predajné body (USP): Ujasnite si, čo odlišuje váš projekt, a buďte pripravení ho pútavo formulovať. Pripravte sa na nepríjemné zážitky: Niekedy môžu byť interakcie stresujúce alebo nepríjemné. Na takéto situácie sa psychicky pripravte. Vyhnite sa červeným vlajkám: Nedávajte porote žiadny dôvod, aby vás odmietla. Drž sa ďalej od tém, ktoré by mohli viesť k negatívnemu skúmaniu. Dodržiavaním tohto komplexného sprievodcu si nielen zvýšite sebadôveru, ale výrazne zvýšite svoje šance na úspech v akomkoľvek scenári pohovoru, najmä v prostredí s vysokými stávkami, ako je ihrisko EIC Accelerator. Pamätajte, že pod tlakom sa tejto príležitosti nepovznesiete; klesneš na úroveň svojho tréningu. Podľa toho sa pripravte.

Odhalenie najnovších výsledkov EIC Accelerator: Komplexná analýza (uzávierka 8. novembra 2023, vydanie vo februári 2024)

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator predstavuje systém podpory startupov a malých a stredných podnikov (SME) v celej Európe s cieľom podporiť inovácie a technologický pokrok. So svojimi najnovšími výsledkami zverejnenými 28. februára 2024 EIC Accelerator opäť preukázal svoj záväzok podporovať prelomové projekty s celkovým rozpočtom 285 miliónov EUR. Táto analýza sa zaoberá distribúciou grantov a blended financing, mierou úspešnosti v rôznych fázach a geografickým rozložením víťazných spoločností. Rozdelenie financovania: Bližší pohľad na alokáciu V najnovšom cykle financovania podporil EIC Accelerator 42 spoločností, ktoré predstavili rozmanitú škálu možností financovania prispôsobených rôznym potrebám európskych inovátorov. Rozdelenie typov financovania je nasledovné: Grant First: 12 spoločnostiam (29%) boli udelené granty ako počiatočný krok financovania, čo zdôrazňuje flexibilitu EIC pri podpore inovácií v počiatočnom štádiu. Zmiešané financie: 26 spoločností (62%), ktoré dominuje v oblasti financovania, získalo blended finance, pričom kombinujú granty a vlastný kapitál, aby poskytli robustnú podporu pre podniky pripravené na rozšírenie. Iba vlastný kapitál: Jedna spoločnosť (2%) zabezpečila financovanie vlastným kapitálom, čím sa zdôraznila úloha EIC pri získavaní podielu v sľubných podnikoch. Len grant: 3 spoločnosti (7%) získali granty bez majetkovej zložky so zameraním na projekty so špecifickými potrebami, ktoré je možné uspokojiť priamym financovaním. Cesta k úspechu: Analýza miery úspešnosti Proces výberu EIC Accelerator je prísny a je navrhnutý tak, aby identifikoval projekty s najvyšším potenciálnym dopadom. Miera úspešnosti v každej fáze procesu podávania žiadostí je nasledovná: Krok 1: Približne 70% žiadateľov prejde touto počiatočnou fázou, hoci presné čísla nie sú zverejnené. Krok 2: Prešlo len 22% projektov, čo odráža narastajúcu kontrolu žiadostí. Krok 3: Posledným krokom je ďalšie zúženie s úspešnosťou 17%. Kombinovaná miera úspešnosti: Kumulatívna miera úspešnosti pre žiadateľov, ktorí prešli krokmi 2 a 3, je iba 3,91 TP18T, zatiaľ čo celková miera úspešnosti vo všetkých troch fázach je približne 2,71 TP18T. Geografická diverzita: celoeurópsky vplyv Z posledného kola financovania profitovali spoločnosti z 15 rôznych krajín, čím sa ukázal celoeurópsky dosah EIC Accelerator. Nemecko vedie balík so 7 financovanými spoločnosťami, tesne za ním nasleduje Francúzsko so 6 a Španielsko a Švédsko po 5. Medzi ďalšie krajiny s úspešnými žiadateľmi patrí Fínsko (4), Taliansko (3), Izrael (2), Holandsko (2), Nórsko (2) a niekoľko ďalších, každý s jednou spoločnosťou, čo dokazuje záväzok EIC podporovať inovácie na celom kontinente. Záver Najnovšie výsledky financovania EIC Accelerator zdôrazňujú kľúčovú úlohu programu pri podpore európskeho inovačného ekosystému. S celkovým rozpočtom 285 miliónov EUR program podporil 42 spoločností v širokej škále sektorov a krajín, čím sa zdôraznila rozmanitosť a potenciál európskeho technologického prostredia. Keďže EIC Accelerator sa neustále vyvíja, jeho vplyv na podporu prelomových projektov a rozširovanie malých a stredných podnikov je nepopierateľný, čo z neho robí základný kameň európskej inovačnej politiky. Vďaka starostlivej pozornosti na podporu rôznorodých finančných potrieb, prísnym výberovým procesom a záväzku voči geografickej inkluzívnosti dláždi EIC Accelerator cestu pre inovatívnejšiu a odolnejšiu Európu. Keďže sa tešíme na budúce kolá financovania, výsledky z februára 2024 slúžia ako dôkaz živého podnikateľského ducha, ktorý prekvitá na celom kontinente. Údaje o financovaní Typ financovania Najprv grant: 12 spoločností (29%) Zmiešané financovanie: 26 spoločností (62%) Len vlastný kapitál: 1 spoločnosť (2%) Len grant: 3 spoločnosti (7%) Celkom: 42 spoločností Celkový rozpočet: 285 miliónov EUR Zníženie- Dátum vypnutia a výsledky EIC Accelerator Krok 2 uzávierkový dátum: 8. novembra 2023 Zverejnenie výsledkov: 28. februára 2024 Miera úspešnosti Krok 1: (približne 70%, pretože výsledky nie sú zverejnené) Krok 2: 22% Krok 3: 17% Kombinované 17% Krok 2:3.9 TP18T Krok 1, Krok 2 a Krok 3 spolu: (približne 2,71 TP18T) Financované krajiny Medzi financovanými spoločnosťami je 15 rôznych krajín. Nemecko: 7 spoločností Francúzsko: 6 spoločností Španielsko: 5 spoločností Švédsko: 5 spoločností Fínsko: 4 spoločnosti Taliansko: 3 spoločnosti Izrael: 2 spoločnosti Holandsko: 2 spoločnosti Nórsko: 2 spoločnosti Belgicko: 1 spoločnosť Bulharsko: 1 spoločnosť Dánsko: 1 spoločnosť Írsko: 1 spoločnosť Portugalsko: 1 spoločnosť Slovensko: 1 spoločnosť Všetkých 42 výhercov EIC Accelerator od 8. novembra 2023

Odhalenie budúcnosti európskej inovácie: Hlboký ponor do pracovného programu EIC 2024

Pracovný program European Innovation Council (EIC) na rok 2024, podrobne popísaný v dokumente, načrtáva jeho komplexnú stratégiu a komponenty určené na podporu inovácií v rámci Európskej únie. Tu sú hlavné komponenty a najvýznamnejšie body: Strategické ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI): Cieľom EIC je podporovať prelomové technológie a spoločnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie zeleného a digitálneho prechodu, pričom zabezpečuje otvorenú strategickú autonómiu v kritických technológiách. Stanovila si šesť strategických cieľov, medzi ktoré patrí stať sa preferovaným investorom pre startupy a podnikateľov s vysokým potenciálom, preklenúť medzery vo financovaní pre spoločnosti zaoberajúce sa hlbokými technológiami, podporovať vysokorizikové technológie, zvyšovať počet európskych jednorožcov a scaleupov, katalyzovať inovačné vplyvy z Európy. verejný výskum a dosahovanie prevádzkovej dokonalosti. Prehľad pracovného programu na rok 2024: Pracovný program organizuje svoje financovanie a podporu v rámci troch hlavných schém: EIC Pathfinder: Pre pokročilý výskum na rozvoj vedeckej základne pre prelomové technológie. EIC Transition: Overovať technológie a rozvíjať obchodné plány pre špecifické aplikácie. EIC Accelerator: Podporovať spoločnosti pri uvádzaní inovácií na trh a rozširovaní. Každá schéma je rozšírená o prístup k Business Acceleration Services, ktorý poskytuje odborné znalosti, spoločnosti, investorov a aktérov ekosystému. Hlavné zmeny pracovného programu na rok 2024: Na základe spätnej väzby a zníženého rozpočtu boli vykonané úpravy, zlepšenia a zjednodušenia. Tieto zmeny zahŕňajú zavedenie modelu jednorazových nákladov pre väčšinu výziev, posilnené opatrenia proti rizikám ekonomickej bezpečnosti a úpravy kritérií oprávnenosti a financovania v rôznych schémach. Kľúčové vlastnosti podpory EIC: Na urýchlenie a rast inovácií a spoločností EIC sa ponúka zmes finančnej a nefinančnej podpory. To zahŕňa proaktívne riadenie projektov a portfólia, prispôsobený prístup k hodnoteniu návrhov, politiky otvoreného prístupu a práv duševného vlastníctva a opatrenia na zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti. Spolupráca s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT): Dokument načrtáva rastúcu spoluprácu medzi EIC a EIT s cieľom posilniť Európsky inovačný ekosystém vrátane zdieľaných služieb, zrýchleného procesu a novej schémy inovačných stážistov. Výhľad na rok 2025 a budúce roky: Diskutuje sa o budúcich stratégiách a potenciálnych nových synergiách vrátane možnosti zvýšenia rozpočtov na väčšie investície prostredníctvom fondu EIC v kľúčových oblastiach. Slovník a definície: Dokument uzatvára podrobný slovník a časť s definíciami, ktorá vysvetľuje terminológiu a skratky používané v rámci pracovného programu. Tieto zložky sa spoločne zameriavajú na podporu strategických cieľov Európskej únie v oblasti inovácií, výskumu a technologického rozvoja, pričom sa kladie dôraz na vysoko rizikový, vysoko výnosný výskum a prelomové technológie s potenciálom významného spoločenského a ekonomického vplyvu. 1. Strategické ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) European Innovation Council (EIC) v rámci prelomového kroku, ktorý má posunúť európsku inováciu do budúcnosti, vytýčil svojím pracovným programom na rok 2024 odvážnu víziu so zameraním na identifikáciu, vývoj a rozširovanie prelomových udalostí. technológie a spoločnosti, ktoré sú kľúčové pre ekologický a digitálny prechod EÚ. Táto vízia je podporená strategickými cieľmi navrhnutými tak, aby zabezpečili otvorenú strategickú autonómiu Európy v kritických technológiách a podporili živý ekosystém, v ktorom môžu prosperovať začínajúce podniky a podnikatelia s vysokým potenciálom. Ambíciou programu nie je len preklenúť medzery vo financovaní, ktorým čelia spoločnosti zaoberajúce sa hlbokými technológiami, ale postaviť EIC ako investora pre vizionárske nápady, a tým ovplyvniť alokáciu súkromných aktív na podporu týchto inovácií. Základom strategickej vízie EIC je šesť ambicióznych cieľov, každý sprevádzaný jasnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI), ktorých cieľom je merať pokrok a usmerňovať implementáciu programu: Stať sa investorom voľby: EIC sa usiluje o uznanie na celom kontinente, prilákanie začínajúcich podnikov, podnikateľov a inovatívnych výskumníkov s vysokým potenciálom s osobitným dôrazom na nedostatočne zastúpené skupiny, ako sú ženy inovátorky a ženy z menej rozvinutých ekosystémov. Investície vo výške 30 – 50 miliárd EUR do európskych hlbokých technológií: Riešením kritickej medzery vo financovaní sa EIC snaží využiť svoj fond tak, aby výrazne ovplyvnil ekosystém hlbokých technológií a podporil tak klímu, v ktorej budú súkromné investície voľnejšie prúdiť na podporu prelomových inovácií. Podpora vysokorizikových technológií: V oblastiach kritických pre spoločnosť a strategickú autonómiu sa EIC zaviazalo podstupovať vypočítané riziká na podporu najsľubnejších príležitostí v oblasti hlbokých technológií od najskorších štádií až po komerčné rozšírenie, čím sa zabezpečí nezávislosť Európy v kľúčových technológiách. Zvyšovanie počtu európskych jednorožcov a škálovateľov: Cieľom EIC je podporovať rast európskych startupov a malých a stredných podnikov, aby sa vyrovnali svojim globálnym náprotivkom a prekonali ich, čím sa podporuje prostredie, v ktorom môžu európske inovácie viesť na svetovej scéne. Katalyzovanie inovačných vplyvov európskeho verejného výskumu: Budovaním partnerstiev v celej EÚ sa EIC zameriava na komercializáciu najlepších nápadov z výskumnej základne, čím vytvára úrodnú pôdu pre začínajúce podniky, aby sa rozrástli a dosiahli globálny vplyv. Dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti: Efektívnosť, agilnosť a schopnosť reagovať na operácie EIC sú navrhnuté tak, aby splnili vysoké očakávania žiadateľov, investorov a trhu ako celku, čím sa zabezpečí hladká cesta od inovatívneho nápadu k úspechu na trhu. Tieto strategické ciele nie sú len ambicióznymi cieľmi, ale predstavujú komplexný plán európskeho inovačného prostredia s cieľom vytvoriť úrodný ekosystém pre prelomové technológie, ktoré budú definovať budúcnosť hospodárstva a spoločnosti EÚ. Prostredníctvom kombinácie finančnej a nefinančnej podpory vytvára EIC pôdu pre transformačný vplyv, ktorý ďaleko presahuje bezprostredný horizont a zabezpečuje, že Európa zostane na čele inovácií a technológií. 2. Prehľad pracovného programu na rok 2024 Pracovný program 2024 European Innovation Council (EIC) predstavuje kľúčový krok smerom k podpore inovácií a technologických prielomov v rámci Európskej únie. Štruktúrovaný tak, aby riešil kritické potreby ekologickej a digitálnej transformácie, využíva viac ako 1,2 miliardy EUR vo financovaní, pričom organizuje komplexnú stratégiu na posilnenie postavenia výskumníkov, začínajúcich podnikov a malých a stredných podnikov (MSP). Tu je hĺbkový pohľad na jeho štrukturálny prehľad: EIC Pathfinder, Transition a Accelerator: Tri piliere Pracovný program je dômyselne rozdelený do troch základných schém financovania, z ktorých každá je prispôsobená rôznym štádiám inovácie a vývoja: EIC Pathfinder: Venovaný pokročilému výskumu, Pathfinder je rodiskom vedeckého výskumu zameraného na vývoj základných prvkov prelomových technológií. Zahŕňa otvorené výzvy pre akúkoľvek oblasť vedeckého výskumu a cielené výzvy, ktoré sa zaoberajú špecifickými strategickými záujmami… Čítaj viac

Opätovné odoslania EIC Accelerator: Dobré, zlé a náhodnosť

Navigácia v EIC Accelerator: Pochopenie pravidla „3 údery, si mimo“ Akcelerátor European Innovation Council (EIC) je kľúčovým mechanizmom financovania v rámci Horizon Europe, zameraný na startupy a malé a stredné podniky (SME), ktoré posúvajú hranice. inovácie. Vďaka kombinácii grantov a vlastného imania predstavuje kritickú príležitosť na to, aby prelomové projekty ožili. Navigácia v procese podávania žiadostí však nie je maličkosť, najmä ak platí prísne pravidlo „3 údery, ste mimo“. Táto politika stanovuje, že žiadatelia môžu byť zamietnutí maximálne trikrát v ktoromkoľvek z troch krokov hodnotiaceho procesu. Po dosiahnutí tohto limitu je opätovná žiadosť zakázaná až do ukončenia aktuálneho pracovného programu Horizont Europe v roku 2027. Tri kroky hodnotenia EIC Accelerator Krátka žiadosť: Prvý krok zahŕňa písomnú žiadosť a prezentačné video. Je to prvá prekážka, pri ktorej sa váš projekt preverí. Úplná prihláška: Úspešné projekty pokračujú v predložení podrobného návrhu s načrtnutím stratégie inovácie, vplyvu a implementácie. Rozhovor: Finalisti sú pozvaní, aby predložili svoje projekty porote zloženej z odborníkov, čo je posledná šanca presvedčiť sa pred rozhodnutím o financovaní. Dôsledky pravidla „3 Strikes“ Toto pravidlo zdôrazňuje súťažný charakter EIC Accelerator a dôležitosť starostlivej prípravy. Je to jasná správa, že šancu majú len tie najpútavejšie a najlepšie pripravené aplikácie. Táto politika tiež nabáda žiadateľov, aby pred podaním žiadosti kriticky zhodnotili svoju pripravenosť a potenciál svojej inovácie, čo môže ušetriť čas a zdroje pre žiadateľov aj hodnotiace komisie. Stratégie úspechu Hĺbková príprava: Pred podaním žiadosti sa uistite, že váš projekt je v súlade s prioritami EIC: veľký vplyv, inovácie a trhový potenciál. Profesionálna podpora: Zvážte zapojenie konzultantov alebo profesionálnych spisovateľov, ktorí sa špecializujú na aplikácie EIC, aby ste zlepšili svoje predloženie. Využitie spätnej väzby: V prípade odmietnutia použite spätnú väzbu na posilnenie slabých stránok vášho projektu pred opätovným podaním žiadosti. Rámec Horizontu Európa Súčasný pracovný program Horizont Európa trvá do roku 2027 a stanovuje časový rámec pre toto pravidlo. Je to obdobie bohaté na príležitosti, ale aj obmedzenia, ako jasne hovorí pravidlo „3 údery“. Žiadatelia sa musia orientovať v tejto krajine so strategickou predvídavosťou a zabezpečiť, aby ich inovácie neboli len prelomové, ale aj precízne prezentované. Záver Pravidlo „3 údery, ste mimo“ EIC Accelerator je kritickým faktorom, ktorý musia uchádzači zvážiť. Zdôrazňuje potrebu dokonalosti v každom aspekte aplikácie, od samotnej inovácie až po spôsob jej komunikácie. Keď sa budeme pohybovať cez Horizont Európa, toto pravidlo bude nepochybne formovať konkurenčné prostredie a tlačiť spoločnosti nielen k inováciám, ale aj k dokonalosti v artikulácii a stratégii. Maximalizácia vášho návrhu EIC Accelerator pomocou súhrnnej hodnotiacej správy (ESR) Cesta k zabezpečeniu financovania z akcelerátora European Innovation Council (EIC) môže byť náročná, pretože každý krok aplikácie je kontrolovaný odbornými hodnotiteľmi. Rozhodujúcim nástrojom na tejto ceste je súhrnná správa o hodnotení (ESR), ktorá sa poskytuje po každom zamietnutí. Táto správa nie je len upozornením na neúspešné pokusy, ale aj zlatou baňou konštruktívnej spätnej väzby priamo z pohľadu hodnotiteľov. Pochopenie ESR ESR ponúka transparentný pohľad na pripomienky hodnotiteľov vo všetkých aspektoch návrhu, vrátane excelentnosti, vplyvu a implementácie. Táto spätná väzba je neoceniteľná pre pochopenie silných a slabých stránok vášho príspevku. Krok 1 Spätná väzba: V prvom kroku hodnotenia váš návrh posúdia štyria hodnotitelia, ktorí poskytujú široký rozsah náhľadov na počiatočný dojem, ktorý váš projekt vyvoláva. Krok 2 Spätná väzba: Úplná fáza podávania žiadostí zahŕňa troch hodnotiteľov alebo štyroch v prípade zamietnutia, ktoré je úzko spochybnené. Táto fáza ponúka hlbší ponor do detailov vášho návrhu, pričom zhodnotí, ako dobre je v súlade s cieľmi EIC Accelerator. Využitie ESR pre úspech Akčné poznatky: Komentáre každého hodnotiteľa vás prevedú pri dolaďovaní vášho návrhu, zdôrazňujúc oblasti na zlepšenie v jasnosti, vplyve a uskutočniteľnosti. Revízie na mieru: Zaoberaním sa špecifickými kritikami môžete prispôsobiť svoje opätovné predloženie tak, aby priamo konfrontovalo predchádzajúce nedostatky, čím sa zvýši príťažlivosť vášho návrhu. Strategický prístup: Pochopenie opakujúcich sa tém spätnej väzby umožňuje strategické prepracovanie vášho návrhu, čím sa zabezpečí, že každý aspekt, od inovácie až po trhovú stratégiu, bude robustný a presvedčivý. Záver ESR je kritický mechanizmus spätnej väzby, ktorý pri rozumnom používaní môže výrazne zvýšiť vaše šance na úspech v budúcich aplikáciách EIC Accelerator. Dôkladnou analýzou a konaním na základe pripomienok hodnotiteľa môžu žiadatelia premeniť svoje inovatívne projekty na víťazné návrhy, ktoré sú v súlade s vysokými štandardmi EIC pre excelentnosť, dosah a implementáciu. Pamätajte, že každá spätná väzba je o krok bližšie k zabezpečeniu podpory potrebnej na to, aby sa vaša inovácia dostala do popredia európskeho priemyslu. Proces vyvrátenia EIC Accelerator: Premena odmietnutia na príležitosť Cesta k zabezpečeniu financovania z akcelerátora European Innovation Council (EIC) je plná výziev, jednou z nich je možnosť odmietnutia. EIC Accelerator však ponúka jedinečný proces vyvracania, ktorý umožňuje žiadateľom nielen reagovať na pripomienky hodnotiteľov, ale poskytuje aj platformu na nápravu nedorozumení a posilnenie návrhu na základe opodstatnenej kritiky. Podstata vyvrátenia Tento proces je viac než obyčajná výzva; je to príležitosť na dialóg. Vyvrátením pripomienok predchádzajúcich hodnotiteľov sa môžu žiadatelia priamo obrátiť na akékoľvek nepravdivé hodnotenia a spresniť aspekty svojho návrhu, ktoré mohli byť nesprávne pochopené alebo podhodnotené. Táto priama komunikácia je rozhodujúca pre nastavenie pozitívneho tónu pre opätovné predloženie, čím sa stáva strategickým nástrojom na presviedčanie nad rámec samotného písomného návrhu. Objasnenie strategických výhod: Umožňuje žiadateľom objasniť body, ktoré mohli byť nesprávne interpretované, čím sa zabezpečí, že návrh sa vyhodnotí podľa jeho skutočných kvalít. Zlepšenie: Platná kritika sa stáva príležitosťou na vylepšenie, čo umožňuje žiadateľom zlepšiť svoje návrhy na základe spätnej väzby od odborníkov. Zapojenie: Proces vyvrátenia vytvára dialóg medzi žiadateľmi a hodnotiteľmi, personalizuje proces podávania žiadostí a potenciálne môže ovplyvniť budúce hodnotenia v ich prospech. Navigácia v procese vyvrátenia Aby uchádzači čo najlepšie využili túto príležitosť, mali by pristupovať k vyvráteniu s konštruktívnym myslením. Uznanie opodstatnenej kritiky pri diplomatickom riešení akýchkoľvek nepresností môže preukázať profesionalitu a záväzok k dokonalosti. Okrem toho tento proces podčiarkuje dôležitosť odolnosti voči odmietnutiu a povzbudzuje žiadateľov, aby považovali neúspechy za… Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK