EIC Accelerator EIC Fund Investeringsretningslinjer Resumé og investeringsbøtter

Version: December 2023 Bemærk: Denne artikel indeholder et resumé af de officielle investeringsretningslinjer for EIC Fund og indeholder forenklinger, der i nogle tilfælde kan ændre den tilsigtede betydning. Vi anbefaler at downloade og læse det officielle dokument. Introduktion EIC-investeringsretningslinjerne giver vigtige oplysninger til potentielle støttemodtagere og medinvestorer vedrørende strategien og betingelserne for EIC-fondens investerings- og frasalgsbeslutninger. Denne opdaterede version indeholder definitioner af kvalificerede investorer, beskrivelser af investeringsscenarier og nye klausuler om opfølgende investeringer og exits, der sikrer støtte til højpotentielle startups og SMV'er for at accelerere væksten og tiltrække yderligere investorer. Dette dokument gælder specifikt for EIC Fund Horizon Europe-afdelingen. Indholdsfortegnelse Investeringsregler 1.1 Investeringsrestriktioner 1.2 Investeringsmål 1.3 Investeringsstrategi 1.4 Afdelingsinvesteringsproces Investeringsretningslinjer 2.1 Målvirksomhedens udviklingsfase 2.2 Innovationstype 2.3 Beskyttelse af europæiske interesser 2.4 Geografisk omfang 2.5 Eksklusioner 2.6 Investeringsmål 2.6 Investeringsstørrelse og investeringsmål 7. -Investeringsscenarier 2.8 Due Diligence-proces 2.9 Mulige finansielle instrumenter 2.10 Investeringsimplementering 2.11 Offentliggørelse af information 2.12 Overvågning og opfølgning af investeringer 2.13 Opfølgende investeringer 2.14 Mentorer 2.15 Intellektuel ejendomsforvaltning Investeringsbøtte Bilag Bilag 1.fin. 1.1 Investeringsrestriktioner Afdelingen er underlagt de investeringsrestriktioner, der er angivet i det generelle afsnit af EIC Fund Memorandum. Disse restriktioner sikrer, at afdelingen opererer inden for de grænser, der er fastsat af EIC-fonden, og opretholder sammenhæng og overensstemmelse med de overordnede mål. 1.2 Investeringsmål Formålet med afdelingen er at investere i EIC Fund Final Recipients, der udvikler eller implementerer banebrydende teknologier og forstyrrende, markedsskabende innovationer. Afdelingen sigter mod at løse et kritisk finansieringsgab på det europæiske teknologioverførselsmarked. På trods af betydelige bevillinger til forsknings- og innovationsprojekter i Europa er det meget få, der formår at tiltrække yderligere investeringer og nå kommercialiserings- og opskaleringsstadier. 1.3 Investeringsstrategi For at nå sit investeringsmål kan afdelingen investere direkte i aktieværdipapirer eller aktierelaterede værdipapirer, herunder foretrukne aktier, konvertibel gæld, optioner, warrants eller lignende værdipapirer. Afdelingen leverer investeringskomponenten af EIC blended finance, underlagt det maksimale investeringsbeløb fastsat af EU-Kommissionen. Kandidatvirksomheder ansøger om EIC Accelerator gennem offentlige indkaldelser af forslag offentliggjort af EU-Kommissionen. EISMEA evaluerer disse forslag, og EU-Kommissionen udvælger dem, der skal støttes med et vejledende EIC blended finance-beløb. Denne støtte kan bestå af en kombination af et tilskud og investeringsstøtte, kun tilskud eller kun investeringsstøtte. I tilfælde, hvor europæiske interesser i strategiske områder har brug for beskyttelse, vil EIC-fonden træffe foranstaltninger såsom at erhverve et blokerende mindretal for at forhindre, at nye investorer kommer ind fra ikke-berettigede lande. Denne tilgang sikrer, at investeringer stemmer overens med strategiske prioriteter og beskytter europæiske interesser. 1.4 Afdelingsinvesteringsproces Investeringsprocessen omfatter flere trin: Indledende vurdering: Forslag udvalgt af EU-Kommissionen kanaliseres til den eksterne FAIF til indledende vurdering. Kategorisering: Sager kategoriseres i forskellige investeringsscenarier (Buckets) baseret på vurderingen. Due Diligence: Finansiel due diligence og KYC-overholdelsestjek udføres på målvirksomheder. Finansieringsvilkår Diskussion: Potentielle udkast til finansieringsvilkår drøftes med modtageren og medinvestorerne. Beslutningstagning: Den eksterne FAIF træffer beslutning om finansiering af operationer, godkender eller afviser operationen. Juridisk dokumentation: Efter godkendelse udarbejdes og underskrives juridiske dokumenter. Overvågning: Den eksterne FAIF overvåger investeringerne, herunder milepælsudbetalinger, rapportering og exitstrategier. 2. Investeringsretningslinjer 2.1 Målvirksomhedens udviklingsfase Kvalificerede ansøgere under EIC Accelerator omfatter for-profit, yderst innovative SMV'er, nystartede virksomheder, tidlige stadier og små mid-caps fra enhver sektor, typisk med en stærk intellektuel ejendomsret komponent. EIC Accelerator sigter mod at støtte højrisikoprojekter, der endnu ikke er attraktive for investorer, og mindske disse projekter for at katalysere private investeringer. 2.2 Typer af innovationer Afdelingen understøtter forskellige typer af innovation, især dem, der er baseret på deep-tech eller radikal tænkning, og social innovation. Deep-tech refererer til teknologi baseret på banebrydende videnskabelige fremskridt og opdagelser, der kræver konstant interaktion med nye ideer og laboratorieresultater. 2.3 Beskyttelse af europæiske interesser På strategiske områder udpeget af EU-Kommissionen vil afdelingen træffe investeringsrelaterede foranstaltninger for at beskytte europæiske interesser. Dette kan omfatte erhvervelse af en blokerende minoritet, investering på trods af potentiel investorinteresse eller sikring af europæisk ejerskab af intellektuel ejendom og virksomheden. 2.4 Geografisk anvendelsesområde Støtteberettigede virksomheder skal være etableret og operere i EU-medlemsstater eller associerede lande til Horisont Europas søjle III egenkapitalkomponent. Den eksterne FAIF kan investere i holding- eller moderselskabet etableret i disse områder, forudsat at det opfylder alle berettigelseskriterier. 2.5 Udelukkelser Investeringer udelukker sektorer, der er uforenelige med Horisont Europas etiske og sociale grundlag. Disse omfatter aktiviteter relateret til skadelig arbejdspraksis, ulovlige produkter, pornografi, handel med vilde dyr, farlige materialer, ikke-bæredygtige fiskemetoder og andre som beskrevet i bilag 2. 2.6 Investeringsstørrelse og aktieindsats Mål Afdelingens investering ligger mellem EUR 500.000 og EUR 15.000.000 pr. virksomhed, målrettet mod minoritetsejerandele typisk mellem 10% og 20%. Det kan dog få en blokerende andel for at beskytte europæiske interesser. Investeringer kan være lavere eller højere end oprindeligt foreslået baseret på due diligence-resultater og EU-Kommissionens tildelingsbeslutning. 2.7 Investerings-/saminvesteringsscenarier Fra begyndelsen vil den eksterne FAIF forbinde potentielle virksomheder, der er investeret i, til EIC Accelerator-investorsamfundet for at udnytte mulighederne for saminvestering. EIC Selected Beneficiaries opfordres til at søge medinvestorer, hvor finansiel og kommerciel due diligence potentielt udføres sammen med disse investorer. EIC Accelerator sigter mod at mindske risikoen for udvalgte operationer og tiltrække betydelige yderligere midler til at understøtte innovationsimplementering og opskalering. 2.8 Due Diligence-proces Due diligence-processen fokuserer på ledelse, kapitalstruktur, forretningsstrategi, konkurrence, markedsvurdering, værdiskabelse, juridisk form og jurisdiktioner. Overholdelsestjek omfatter anti-hvidvaskning af penge, antiterrorfinansiering, skatteundgåelse og overholdelse af KYC. Problemer med manglende overholdelse kan føre til afbrydelse eller ophør af EIC-støtte. 2.9 Mulige finansielle instrumenter Afdelingen anvender primært aktie- eller kvasi-aktieinvesteringer, herunder: Fællesaktier: Ejerandele i et selskab kan være stemmeberettigede eller ikke-stemmeberettigede. Foretrukne aktier: Hybrid egenkapital med gældslignende funktioner, normalt ejet af VC-fonde. Konvertible instrumenter: Gældsinstrumenter … Læs mere

Den ultimative EIC Accelerator kort forslagsvejledning (EIC Accelerator trin 1 forslagsskabelon)

Frigør innovation: EIC Accelerator Trin 1-forslagsskabelonen – En vejledning til startups og SMV'er I den dynamiske verden af startup-finansiering præsenterer European Innovation Council (EIC) Accelerator en overbevisende vej for startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til at sikre betydelig finansiering . Trin 1-forslagsskabelonen er et kritisk værktøj designet til at lette adgangen til op til €17,5 millioner i blended financing, som inkluderer både tilskuds- og egenkapitalkomponenter. Denne artikel giver et detaljeret overblik over indholdet og anvendeligheden af EIC Accelerator Trin 1-forslagsskabelonen, som er skræddersyet til at styrke startups og SMV'er i hele Den Europæiske Union (EU). Essensen af EIC Accelerator Trin 1-forslagsskabelonen Officiel forslagsskabelon: Trin 1-forslagsskabelonen fungerer som det officielle plan for ansøgere, omhyggeligt designet til at strømline ansøgningsprocessen for EIC-finansiering. Det omfatter væsentlige sektioner, der kræver, at ansøgere kortfattet formulerer deres innovation, forretningsmodel og den potentielle effekt af deres teknologi. Denne strukturerede tilgang sikrer, at alle kritiske aspekter af forslaget dækkes systematisk. Technology Readiness Level (TRL) Fokus: En central del af skabelonen er vægten på teknologisk parathedsniveauer. Ansøgere skal demonstrere deres innovations modenhed, hvilket er afgørende for at tilpasse sig EIC's forventninger om markedsberedskab og potentiale for implementering. Pitch Deck og Interview Forberedelse: Forslagsskabelonen er strategisk designet til at hjælpe ansøgere med at forberede sig på efterfølgende faser af finansieringsprocessen. Det tilskynder til en kortfattet, men omfattende præsentation af ideer, som danner rygraden i pitch-dækket og sætter scenen for interviewprocessen. Hvordan skabelonen styrker ansøgere strømlinet proces for ansøgere: Ved at give en klar struktur afmystificerer skabelonen ansøgningsprocessen og gør den tilgængelig selv for nytilkomne i EU's finansieringslandskab. Den guider ansøgere gennem en række veldefinerede trin, der hjælper dem med at præsentere deres innovationsfortælling effektivt. Designet til høj effekt: Skabelonen fokuserer på innovationer med stor effekt, hvilket får ansøgere til at tænke kritisk over markedets behov og det unikke værditilbud ved deres teknologi. Dette fokus er i overensstemmelse med EIC's mål om at støtte projekter, der har potentiale til at opskalere og opnå betydelig markedspenetration. Støtte til en bred vifte af innovatører: Fra professionelle skribenter og freelancere til konsulenter tjener skabelonen som en ressource, der kan bruges af forskellige interessenter, der er involveret i bevillingsprocessen. Det giver en standardiseret ramme, der sikrer konsistens og kvalitet på tværs af applikationer. Den finansielle og strategiske indvirkning blandede finansieringsmuligheder: Skabelonen åbner effektivt døren til blended financing-muligheder, der omfatter et tilskud på 2,5 millioner euro og op til 15 millioner euro i egenkapitalfinansiering. Denne betydelige økonomiske opbakning er designet til at accelerere udviklingen og skaleringen af banebrydende innovationer. Equity Financing Insights: For ventures, der er potentielt ikke-bankable, og hvor traditionelle finansieringsmekanismer kommer til kort, er aktiemuligheden præsenteret i skabelonen en game-changer. Det giver en direkte vej til betydelig finansiering, afgørende for aggressive vækst- og ekspansionsstrategier. Europa-Kommissionen og EIC-godkendelse: Brug af den officielle skabelon tilpasser projekter til de strategiske prioriteter for Europa-Kommissionen og EIC. Det sikrer, at forslag evalueres ud fra kriterier, der afspejler de bredere mål for EU's innovationsfinansiering, hvilket øger projekternes troværdighed og appel. Konklusion EIC Accelerator Trin 1 forslagsskabelonen er ikke bare et dokument; det er et strategisk værktøj, der markant kan øge chancerne for at sikre finansiering ved at tilpasse startups og SMV'er til de kritiske elementer, som EIC søger. Det tilskynder til klarhed, kortfattethed og fokus, som er afgørende for at bestå den strenge evalueringsproces. Ved at udnytte denne skabelon kan startups og SMV'er effektivt formulere deres innovationshistorier og demonstrere deres potentiale til at transformere industrier og skalere nye højder på det europæiske marked. EIC Accelerator Trin 1 Skabelon for kort forslagsforslag 1. Virksomhedsbeskrivelse Grundlæggelseshistorie Virksomhedens begyndelse spores tilbage til dens grundlæggelsesdato, hvilket fremhæver dens oprindelse som en spin-off fra et bemærkelsesværdigt forskningsinstitut. Denne fortælling beskriver samarbejdet mellem medstiftere og de sikrede initiale investeringer, hvilket illustrerer en bane fra en lovende idé til en etableret enhed. En sådan grundhistorie styrker ikke kun virksomhedens profil, men styrker også dens position som en troværdig og innovativ spiller i tech-industrien med det formål at tiltrække opmærksomhed fra interessenter, herunder European Innovation Council (EIC). Mission og vision Virksomhedens mission og vision indkapsler dens kernemål og den forhåbningsfulde effekt, den sigter mod at opnå på globalt plan. Missionen er udformet omkring løsning af kritiske brancheudfordringer, udnyttelse af innovation til at forbedre effektiviteten eller adressere betydelige markedshuller. Denne visionære tilgang positionerer virksomheden som en fremadskuende leder, der er forpligtet til at gøre væsentlige fremskridt inden for sit felt. Vægten på at transformere teoretiske ideer til praktiske, markedsklare løsninger stemmer godt overens med målene for European Innovation Council, hvilket illustrerer en forpligtelse til ikke kun at lede inden for innovation, men også at bidrage positivt til samfundsmæssig og økonomisk vækst. Virksomhedens præstationer Virksomhedens præstationer er et vidnesbyrd om dets vækst og innovation, præget af betydelige milepæle såsom priser, økonomiske succeser og teknologiske fremskridt. Disse præstationer er afgørende for at etablere virksomhedens troværdighed og fremhæve dens evne til at opfylde og overgå industristandarder. Anerkendelse fra velrenommerede organer gennem priser og succesfuld opnåelse af kritiske teknologiberedskabsniveauer understreger virksomhedens potentiale og parathed til yderligere vækst. En sådan track record er afgørende for at opbygge tillid til European Innovation Council og potentielle investorer, hvilket positionerer virksomheden som en robust kandidat for fremtidige muligheder i EU's konkurrencedygtige teknologiske landskab. Kunderelationer Virksomheden har plejet robuste relationer med en bred vifte af kunder, hvilket har styrket sin markedsposition og styrket sit omdømme i branchen. Disse relationer er ikke blot transaktionelle, men beriges gennem samarbejder, hvilket giver gensidige fordele og styrker virksomhedens fodfæste på markedet. Fremhævelse af topkunderne og detaljering af arten af disse interaktioner viser virksomhedens evne til at opretholde værdifulde partnerskaber. Desuden viser sikring af hensigtserklæringer (LOI) fra disse nøgleinteressenter ikke kun deres ... Læs mere

The Crucible of EIC Accelerator Innovation: Universiteter og fødslen af DeepTech-iværksættere

Universiteter har længe været fødestedet for nogle af de mest banebrydende og transformerende teknologier, vores verden har set. Med rod i streng akademisk forskning og fremmet af et miljø præget af intellektuel nysgerrighed, er disse institutioner ikke kun læringscentre, men centrale inkubatorer for innovative iværksættere. Især inden for videnskabelige teknologiers område står universiteter og forskningsinstitutter i spidsen for det, vi nu almindeligvis omtaler som DeepTech – teknologier, der tilbyder dybtgående fremskridt på tværs af forskellige sektorer, herunder sundhedspleje, energi og databehandling, for at nævne nogle få. The University-Entrepreneurship Nexus Rejsen fra akademisk forskning til iværksættervirksomhed er en vej, som mange innovatører betræder. Universiteter tilbyder med deres rigdom af ressourcer, herunder state-of-the-art laboratorier, adgang til finansiering og et netværk af ligesindede tænkere, et uovertruffent økosystem til at pleje tidlige DeepTech-projekter. Det er i disse akademiske haller, at den grundlæggende forskning finder sted – ofte længe før en markedsansøgning overhovedet bliver overvejet. Et af nøgleelementerne i dette miljø er tilskyndelse til tværfagligt samarbejde. Det er ikke ualmindeligt, at et gennembrud inden for materialevidenskab på et universitet baner vejen for revolutionerende nye produkter inden for forbrugerelektronik eller for biomedicinsk forskning, der fører til udviklingen af banebrydende medicinsk udstyr. Disse teknologier, født fra akademiske projekter, har potentialet til at løse kritiske globale udfordringer og bane vejen for nye industrier. Bridging the Gap: Fra akademisk verden til industri Vejen fra et universitetsprojekt til en succesfuld DeepTech-virksomhed er imidlertid fyldt med udfordringer. Processen med kommercialisering af videnskabelig forskning kræver mere end blot teknisk ekspertise; det kræver en skarp forståelse af markedet, strategisk forretningsplanlægning og evnen til at sikre investeringer. Heri ligger rollen for iværksætterprogrammer og teknologioverførselskontorer inden for universiteter, som har til formål at bygge bro over dette hul. De giver spirende iværksættere det mentorskab, finansiering og forretningssans, der er nødvendigt for at bringe deres innovationer på markedet. Derudover kan den offentlige og private finansierings rolle ikke overvurderes. Initiativer som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet tilbyder kritisk støtte gennem tilskud og egenkapitalfinansiering til startups, der navigerer i det forræderiske vand ved at kommercialisere DeepTech. Disse programmer giver ikke kun finansiel støtte, men giver også troværdighed til startups og tiltrækker yderligere investeringer og partnerskaber. Virkning på den virkelige verden og fremtiden Indvirkningen af universitetsproducerede DeepTech-innovationer på den globale scene er ubestridelig. Fra skabelsen af livreddende medicinske teknologier til udviklingen af bæredygtige energiløsninger former disse fremskridt fremtiden. Når vi ser fremad, vil universiteternes rolle som inkubatorer for innovation kun vokse i betydning. Med de rette støttestrukturer på plads er potentialet for disse akademiske bestræbelser på at transformere sig til succesrige, verdensforandrende virksomheder ubegrænset. Som konklusion er universiteter ikke kun centre for læring, men centrale vugger for innovation, der nærer de iværksættere, der er indstillet på at omdefinere vores verden med DeepTech-innovationer. Da disse akademiske institutioner fortsætter med at udvikle sig, er deres potentiale til at bidrage til globale økonomiske og samfundsmæssige fremskridt ubegrænset. Med fortsat støtte og investeringer vil broen fra den akademiske verden til industrien blive styrket, hvilket indvarsler en ny æra med transformative teknologier. Fra laboratoriebænk til marked: Finansieringsodysseen for universitetsbaserede startups Overgangen fra akademisk forskning til en succesfuld startup er en skræmmende rejse, især for grundlæggere, der kommer fra områder som kemi, farma, biologi og fysik. Disse videnskabelige iværksættere står over for et unikt sæt udfordringer, hvoraf de vigtigste er den besværlige opgave at sikre finansiering. I modsætning til deres kolleger i mere kommercielle sektorer, befinder videnskabsmænd, der er blevet startup-stiftere, sig ofte i ukendt territorium, når det kommer til fundraising. Fundraising-udfordringen for videnskabelige iværksættere Kernen af problemet ligger i ekspertisen. Forskere er uddannet til at udforske, opdage og innovere, med fokus på fremme af viden snarere end forviklingerne i forretningsmodeller, markedstilpasning eller investorpitching. Denne kløft efterlader dem ofte i en ulempe i et konkurrencedygtigt finansieringslandskab domineret af investorer, der leder efter hurtige afkast og virksomheder med klare markedsapplikationer. Desuden betyder karakteren af DeepTech og videnskabelige startups, at de typisk kræver betydelige forhåndsinvesteringer til forskning og udvikling, med længere veje til marked og rentabilitet. Dette komplicerer yderligere deres appel til traditionelle venturekapitalister, som kan vige tilbage fra de iboende risici og udvidede tidslinjer. Tilskud: En livline til at komme i gang I lyset af disse udfordringer spiller tilskud en afgørende rolle i de tidlige stadier af en videnskabelig startups livscyklus. Finansieringsmekanismer såsom European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet bliver livline, og tilbyder ikke kun økonomisk støtte, men også validering af den videnskabelige virksomheds potentielle effekt. Tilskud fra statslige og internationale organer giver den nødvendige kapital til at gå fra proof-of-concept til et levedygtigt produkt uden at udvande stifternes egenkapital eller tvinge dem til for tidlig kommercialiseringsstrategier. At bygge en bro: Universitetsvæksternes og entreprenørskabsprogrammernes rolle I erkendelse af de unikke udfordringer, som deres videnskabelige iværksættere står over for, har mange universiteter etableret inkubatorer og iværksætterprogrammer designet til at bygge bro over videnskløften. Disse programmer tilbyder mentorskab, erhvervstræning og adgang til netværk af investorer, der er specifikt interesseret i DeepTech og videnskabelige innovationer. De sigter mod at udstyre videnskabsmænd med de nødvendige færdigheder til at navigere i finansieringslandskabet, fra at lave overbevisende pitch-decks til at forstå de finansielle målinger, der er afgørende for investorer. Vejen frem På trods af forhindringerne er de potentielle samfundsmæssige og økonomiske fordele ved videnskabelige startups enorme. Med deres evne til at tackle presserende globale udfordringer gennem innovation er det af største vigtighed at støtte disse ventures. Styrkelse af økosystemet, der understøtter videnskabelige iværksættere, fra forbedrede tilskudsprogrammer til mere specialiserede investornetværk, er afgørende for deres succes. Som konklusion, mens rejsen fra universitetslaboratorium til marked er fyldt med udfordringer, især med hensyn til at sikre finansiering, er der en voksende erkendelse af behovet for at støtte disse innovationspionerer. Ved at bygge bro over ekspertisekløften og udnytte bevillinger som et springbræt bliver vejen fremad for videnskabelige startups tydeligere og lover en fremtid, hvor deres transformative potentiale kan realiseres fuldt ud. Navigering af intellektuel ejendomsret: En vejledning til University Spinoff-stiftere … Læs mere

Afkodning af DeepTech: Navigering i den nye tidsalder af EIC Accelerator-innovation

I en æra præget af hurtige teknologiske fremskridt og innovation, er udtrykket "DeepTech" dukket op som et buzzword synonymt med startups og tech-industrien som helhed. Men hvad betyder "DeepTech" præcist, og hvorfor er det afgørende for startups og teknologisektorer? DeepTech, eller dyb teknologi, refererer til banebrydende teknologier, der tilbyder betydelige fremskridt i forhold til eksisterende løsninger. Disse teknologier er kendetegnet ved deres dybe potentiale til at forstyrre industrier, skabe nye markeder og løse komplekse udfordringer. I modsætning til almindelig teknologi, der fokuserer på trinvise forbedringer, dykker DeepTech dybere ned i videnskabelige opdagelser eller tekniske innovationer for at skabe radikale ændringer. Essensen af DeepTech I sin kerne er DeepTech et udtryk for teknologier, der er forankret i væsentlige videnskabelige fremskridt og højteknologisk ingeniørinnovation. Disse teknologier er ofte forbundet med sektorer som kunstig intelligens (AI), robotteknologi, blockchain, avancerede materialer, bioteknologi og kvantecomputere. Den samlende faktor blandt disse er deres grundlæggende afhængighed af dybtgående, substantiel forskning og udvikling (F&U), hvilket ofte resulterer i gennembrud, der kan tage år at modne og kommercialisere. DeepTech i startups og den tekniske industri For startups repræsenterer det at vove sig ind i DeepTech både en kolossal mulighed og en formidabel udfordring. Udviklingscyklussen for DeepTech-innovationer er typisk længere og kræver større kapitalinvesteringer sammenlignet med software eller digitale startups. Udbyttet kan dog være transformerende og tilbyde løsninger på presserende globale problemer, fra klimaændringer til sundhedskriser. Teknologiindustriens interesse for DeepTech er drevet af løftet om at skabe varig værdi og etablere nye grænser inden for teknologi. I modsætning til forbrugerteknologi, som kan være genstand for hurtige ændringer i forbrugerpræferencer, tilbyder DeepTech grundlæggende ændringer, der kan omdefinere industrier i årtier. Vejen fremad At navigere i DeepTech-landskabet kræver en blanding af visionær videnskabelig forskning, robuste finansieringsmekanismer og strategiske industripartnerskaber. For startups betyder det at sikre investeringer fra interessenter, der forstår den langsigtede karakter af DeepTech-projekter. Det kræver også en forpligtelse til F&U og en vilje til at være pionerer i ukendte territorier. Betydningen af DeepTech går ud over blotte teknologiske fremskridt; det handler om at bygge fremtiden. Ved at udnytte kraften fra dybe teknologier har startups potentialet til at indlede en ny æra af innovation og løse nogle af verdens mest indviklede udfordringer med løsninger, der engang blev anset for umulige. Som konklusion står DeepTech i skæringspunktet mellem banebrydende videnskabelig forskning og teknologisk innovation. For startups og teknologiindustrien repræsenterer det den næste grænse for opdagelse og disruption. At omfavne DeepTech er ikke kun en investering i teknologi; det er en forpligtelse til en fremtid, hvor grænserne for, hvad der er muligt, hele tiden udvides. Den unikke kapitaldynamik i DeepTech: Navigering i innovationens vand I den spirende verden af startups skiller DeepTech sig ikke kun ud for sin ambition om at skubbe grænserne for innovation, men også for sit særskilte økonomiske og udviklingslandskab. DeepTech-startups dykker i sagens natur ind i områder, der er både kapitalkrævende og tidskrævende, ofte med fokus på hardwareudvikling eller banebrydende videnskabelig forskning, der nødvendiggør en anden type investering: tålmodig kapital. Den kapitalintensive karakter af DeepTech DeepTech ventures kræver ofte betydelige initialinvesteringer, betydeligt højere end deres softwaremodparters. Dette skyldes primært de hardware-intensive aspekter af mange DeepTech-projekter, såsom inden for bioteknologi, robotteknologi og ren energi. Udviklingen af fysiske produkter eller implementeringen af nye videnskabelige opdagelser kræver ikke kun specialiseret udstyr og materialer, men også adgang til avancerede forskningsfaciliteter. Tidsfaktoren Ud over økonomiske overvejelser spiller tid en afgørende rolle i udviklingen af DeepTech-innovationer. I modsætning til softwarestartups, hvor produkter kan udvikles, testes og gentages i relativt korte cyklusser, strækker DeepTech-projekter sig ofte over år eller endda årtier. Denne forlængede tidsramme skyldes den komplekse karakter af den teknologi, der udvikles, nødvendigheden af omfattende test- og certificeringsprocesser og udfordringen med at bringe banebrydende innovationer på markedet. Patientkapital: En vital ingrediens for succes I betragtning af disse unikke udfordringer kræver DeepTech-startups investorer, der er forberedt på en længere rejse til investeringsafkast (ROI). Denne "tålmodige kapital" er villig til at støtte startups gennem de lange perioder med forskning og udvikling og markedsintroduktion, der er iboende i DeepTech-ventures. Sådanne investorer har typisk en dyb forståelse af de specifikke industrier og innovationernes potentielle virkning, hvilket gør dem i stand til at se ud over kortsigtede gevinster i retning af disse teknologiers transformative potentiale. Hvorfor tålmodig kapital betyder noget Betydningen af tålmodig kapital rækker ud over blot at levere økonomiske ressourcer. Det inkluderer mentorskab, brancheforbindelser og strategisk vejledning, som alle er afgørende for at navigere i det komplekse landskab i DeepTech. Desuden er tålmodig kapital med til at fremme en innovationskultur, hvor iværksættere kan fokusere på gennembrud, der måske ikke har øjeblikkelig kommerciel levedygtighed, men som har potentialet til at skabe væsentlige samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser på lang sigt. Som konklusion er rejsen for DeepTech-startups enestående udfordrende, der kræver mere end blot økonomiske investeringer. Det kræver en forpligtelse til en vision, der overskrider traditionelle investeringstidslinjer, og som giver løftet om revolutionære fremskridt. For dem, der er villige til at påbegynde denne rejse, er belønningen ikke kun i potentielle økonomiske afkast, men i at bidrage til de fremskridt, der kan forme fremtiden for vores samfund. Den stigende tiltrækning af DeepTech-investeringer: Unikke teknologier og højere afkast Investeringslandskabet er vidne til et markant skift i retning af DeepTech, drevet af dets potentiale for højere afkast og dets iboende unikke karakter. DeepTech-virksomheder dykker i sagens natur ned i banebrydende teknologiske fremskridt, ofte beskyttet af patenter og intellektuelle ejendomsrettigheder (IP). Denne unikhed adskiller dem ikke kun fra softwarestartups overfyldte rum, men tilbyder også et lag af konkurrencebeskyttelse, der værdsættes højt af investorer. Højt afkast og konkurrencedygtige grave DeepTech-investeringer bliver mere og mere attraktive på grund af potentialet for betydelige økonomiske afkast. De teknologier, der er udviklet inden for DeepTech-sektorer – lige fra bioteknologi og avancerede materialer til kunstig intelligens og kvantecomputere – har magten til at forstyrre industrier og skabe helt nye markeder. Dette transformative potentiale udmønter sig i betydelige økonomiske muligheder for investorer, der er tidlige tilhængere af sådanne innovationer. Desuden er kompleksiteten og den proprietære karakter af DeepTech-innovationer ... Læs mere

Det nye EIC-arbejdsprogram: Forståelse af afskaffelsen af gendrivelsesprocessen

I det dynamiske landskab af EU-finansiering har European Innovation Council (EIC) indført bemærkelsesværdige ændringer under sit arbejdsprogram for 2024, som direkte påvirker ansøgnings- og evalueringsprocessen for finansiering. Blandt disse justeringer skiller elimineringen af afvisningsprocessen sig ud, hvilket betyder et skift i retning af en mere strømlinet og uafhængig vurdering af forslag. Denne artikel dykker ned i konsekvenserne af denne ændring for startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der søger EIC Accelerator-finansiering, med det formål at afmystificere den nye tilgang og tilbyde strategisk vejledning til ansøgere. Skiftet væk fra gendrivelsesprocessen Historisk set tillod EIC Accelerator-ansøgningsprocessen ansøgere at adressere og "afkræfte" kommentarer fra tidligere evalueringer i efterfølgende indsendelser. Denne afvisningsproces gjorde det muligt for organisationer at forfine og forbedre deres forslag baseret på specifik feedback, hvilket teoretisk øgede deres chancer for succes i fremtidige runder. I henhold til EIC-arbejdsprogrammet for 2024 er denne mekanisme blevet fjernet. Som følge heraf er der ikke længere en struktureret mulighed for ansøgere til at indarbejde forbedringer fra tidligere indsendelser direkte som svar på evaluatorkommentarer. Uafhængig evaluering af forslag En væsentlig ændring, der ledsager fjernelsen af afvisningsprocessen, er tilgangen til at evaluere forslag. Evaluatorer vil ikke længere have adgang til tidligere indsendelser eller evalueringsrapporter fra tidligere runder. Dette sikrer, at hvert forslag vurderes uafhængigt, udelukkende på dets fortjenester og i overensstemmelse med standardvurderingskriterierne for Horizon Europe. Denne ændring har til formål at udjævne vilkårene og sikre, at alle ansøgninger, uanset om de er fra førstegangsindsendere eller dem, der ansøger igen, modtager en objektiv vurdering. Inkorporering af forbedringer i fortællingen Mens den strukturerede tilbagevisningsproces er blevet udfaset, bevarer ansøgere muligheden for at forfine deres forslag baseret på tidligere feedback. Forbedringer og forbedringer kan stadig inkluderes i den narrative del B af ansøgningsskemaet. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke er noget specifikt format eller afsnit, der er udpeget til dette formål. Ansøgere skal derfor problemfrit integrere eventuelle justeringer i den overordnede forslagsfortælling og sikre, at forbedringerne er sammenhængende og forbedrer forslagets overordnede kvalitet og gennemførlighed. Strategiske konsekvenser for ansøgere Denne ændring af EIC's evalueringsproces nødvendiggør et strategisk omdrejningspunkt for ansøgere. Startups og SMV'er bør fokusere på at skabe et robust og overbevisende forslag fra starten, og integrere løbende forbedringer som en kernestrategi i stedet for at stole på specifikke feedback-loops. Ansøgere opfordres til at: Udføre en grundig selvevaluering: Før indsendelse, kritisk evaluere dit forslag i forhold til EIC's kriterier og mål, identificere områder for forbedring uden at stole på ekstern feedback. Udnyt professionel support: Tag fat i konsulenter, professionelle skribenter eller freelancere med erfaring i EU-tilskudsansøgninger for at forfine dit forslag og sikre, at det stemmer overens med EIC's nuværende prioriteter og standarder. Fremhæv innovation og effekt: Med hvert forslag evalueret på dets egne fortjenester, fremhæve dit projekts innovation, markedspotentiale og samfundsmæssige påvirkning, hvilket gør en overbevisende argumentation for EIC-finansiering. Konklusion EIC-arbejdsprogrammet for 2024 introducerer et paradigmeskifte i, hvordan forslag evalueres, hvor fjernelsen af gendrivelsesprocessen understreger et skridt hen imod mere uafhængige og meritbaserede vurderinger. Selvom denne ændring udfordrer ansøgere til at tilpasse sig, åbner den også muligheder for at præsentere deres innovationer i det bedst mulige lys, fri fra skyggen af tidligere indsendelser. Ved at omfavne en strategi med løbende forbedringer og udnytte professionel ekspertise, kan startups og SMV'er navigere i disse ændringer med succes og positionere sig stærkt for EIC Accelerator-finansiering.

Forstå indsendelsesgrænser for EIC Accelerator under 2024-arbejdsprogrammet

European Innovation Council (EIC)-acceleratoren er en hjørnesten i EU's forpligtelse til at fremme innovation og støtte startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at bringe banebrydende ideer på markedet. Med introduktionen af EIC 2024-arbejdsprogrammet er der foretaget væsentlige opdateringer for at strømline processer og tydeliggøre reglerne omkring indsendelse og genindsendelse af forslag. Denne artikel har til formål at belyse de nye indsendelsesgrænser og tilbyder en klar vejledning til enheder, der sigter mod at sikre finansiering gennem dette konkurrencedygtige program. Forenklede regler for indsendelse EIC 2024-arbejdsprogrammet har introduceret en mere ligetil tilgang til indsendelse af forslag, der adresserer feedback og sigter mod at gøre finansieringsprocessen mere tilgængelig. Fra starten af 2024 har enheder lov til at indsende op til tre mislykkede ansøgninger på tværs af enhver fase af processen og for enhver form for støtte. Dette omfatter: Korte forslag Fuldstændige forslag Udfordringsspecifikke indkaldelser Åbne udbud Kun tilskud Blandet finansiering (kombinationer af tilskud og egenkapital) Kun egenkapital Denne forenkling betyder, at ansøgere har tre chancer for at sikre sig finansiering, uanset hvilken fase eller type støtte der søges om, inden er udelukket fra yderligere indsendelser under Horizon Europes EIC Accelerator. Genindsendelse efter afslag Et bemærkelsesværdigt aspekt af de nye regler er bestemmelsen om genindsendelse efter et afslag på hele forslagsstadiet. Ansøgere, der ikke lykkes på dette stadium, har tilladelse til at genindsende deres forslag direkte til hele forslagsfasen, uden at den korte forslagsfase, forudsat at de ikke har nået deres tre-ansøgningsgrænse. Direkte genindsendelse til interviewfasen er dog under ingen omstændigheder tilladt. Praktiske eksempler For at skabe klarhed skitserer arbejdsprogrammet flere scenarier: Efter et afslag på hele forslagsstadiet (uanset om det er under fjernevalueringen eller interviewet), kan en enhed indsende yderligere to fuldstændige forslag. Efter to afslag på interviewstadiet er en enhed stadig berettiget til at indsende et fuldstændigt forslag og kan potentielt blive inviteret til en tredje samtale. Hvis en enhed er blevet afvist én gang på enten det fuldstændige forslag eller interviewstadiet og én gang på det korte forslagsstadium, er de berettiget til endnu en indsendelse på det fuldstændige forslagsstadium. Det er vigtigt at bemærke, at tælleren for mislykkede ansøgninger nulstilles den 1. januar 2024. Denne nulstilling giver en ny start for enheder, der tidligere kan have nået deres indsendelsesgrænse, hvilket giver nye muligheder for finansiering under Horizon Europe-rammen. Konsekvenser for ansøgere Disse opdaterede regler sigter mod at balancere EIC Accelerator's konkurrencemæssige karakter med behovet for fleksibilitet og flere muligheder for finansiering. Ansøgere bør strategisk planlægge deres indsendelser under hensyntagen til feedback modtaget fra tidligere ansøgninger for at styrke deres forslag. At engagere sig med professionelle skribenter, konsulenter eller udnytte EIC Accelerator's officielle forslagsskabelon kan forbedre kvaliteten af indsendelser. Desuden skal ansøgere være opmærksomme på indsendelsesloftet og prioritere forfining og forbedring af deres forslag med hvert forsøg. Muligheden for at genindsende direkte til hele forslagsstadiet efter afvisning er en væsentlig fordel, der giver enheder mulighed for at behandle feedback og forbedre deres ansøgninger uden at starte forfra. Konklusion EIC 2024-arbejdsprogrammets forenklede regler for indsendelse og genindsendelse er et positivt skridt hen imod at gøre EU-finansiering mere tilgængelig for innovative virksomheder. Ved at forstå disse regler og strategisk planlægge deres applikationer kan startups og SMV'er maksimere deres chancer for at sikre den nødvendige støtte til at bringe deres innovationer til det europæiske og globale marked.

Ultimativ guide til at mestre din EIC Accelerator-samtaleforberedelse: En trin-for-trin handlingsplan

Forberedelse til et interview, især til scenarier med høj indsats, såsom EIC Accelerator-pitch, kræver en strategisk og gennemtænkt tilgang. Denne guide destillerer visdommen fra vores videnkilder til en omfattende, handlingsvenlig punktliste for at sikre, at du er fuldt forberedt og klar til at imponere. Forberedelse før interview Forstå EIC-reglerne og -målene: Gør dig bekendt med, hvad juryen ser efter og de specifikke kriterier for EIC Accelerator. Script din pitch: Forbered et ord-for-ord script til din pitch. Øv, indtil du kan levere det naturligt inden for 10-minutters grænsen. Forfin dine Q&A-færdigheder: Dediker en betydelig del af din forberedelsestid til at øve dig til Q&A-sessionen, som kan vare op til 35 minutter. Kend din ansøgning ud og ind: Hvis du ikke selv har skrevet ansøgningen, skal du studere den grundigt. Forstå alle tal, strategier og partnere nævnt. Øvelse gør mester Deltag i Pitch-praksis: Brug professionelle skribenter eller konsulenter til at øve dit pitch grundigt. Simuler interviewmiljøet: Øv dig med hurtige spørgsmål og øjeblikkelig opfølgning for at simulere et højtryksmiljø. Forbered dig på, at alle teammedlemmer kan svare: Sørg for, at alle teammedlemmer er vant til at besvare spørgsmål problemfrit og sammenhængende som en enhed. Day of the Pitch Ingen operationelle opgaver før pitch: Fokuser udelukkende på interviewet; ingen distraktioner. Genbesøg det store billede: Gå gennem dine præsentationsdias, med fokus på de centrale budskaber og visioner, du ønsker at kommunikere. Håndtering af Q&A-sessionen Forvent hurtig-ild og opfølgningsspørgsmål: Vær forberedt på at svare hurtigt og kortfattet. Øv med et stopur for timing. Udvikl standardsvar: Skriv svar på højst sandsynlige spørgsmål og dem, der er identificeret som kritiske under træningssessioner. Adopter den rigtige opførsel: Øv dig i at bevare en sammensat og selvsikker opførsel, uanset spørgsmålets sværhedsgrad. Mock-jury-praksis Opret stressende spørgesessioner internt: Brug falske juryer i dit team til at stille udfordrende spørgsmål og give øjeblikkelig opfølgning. Integrer kritiske spørgsmål: Vælg spottede spørgere, der kan spille djævelens advokat og lægge pres gennem afbrydelser og vanskelige spørgsmål. Afsluttende tips Forstå og formuler dine unikke salgsargumenter (USP): Vær klar over, hvad der adskiller dit projekt, og vær klar til at formulere det overbevisende. Forbered dig på ubehagelige oplevelser: Nogle gange kan interaktioner være stressende eller ubehagelige. Forbered dig mentalt på sådanne situationer. Undgå røde flag: Giv ikke juryen nogen grund til at afvise dig. Hold dig væk fra emner, der kan føre til negativ undersøgelse. Ved at følge denne omfattende guide vil du ikke kun booste din selvtillid, men øge dine chancer for succes betydeligt i ethvert interviewscenarie, især i miljøer med høj indsats som EIC Accelerator-pitch. Husk, at under pres, vil du ikke stige til lejligheden; du vil falde til niveauet for din træning. Forbered dig derefter.

Afsløring af de seneste EIC Accelerator-resultater: En omfattende analyse (8. november 2023 Cut-Off, februar 2024 udgivelse)

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet står som et system til støtte for startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i hele Europa, med det formål at fremme innovation og teknologiske fremskridt. Med sine seneste resultater offentliggjort den 28. februar 2024 har EIC Accelerator endnu en gang demonstreret sit engagement i at fremme banebrydende projekter med en samlet budgettildeling på €285 millioner. Denne analyse dykker ned i fordelingen af tilskud og blended financing, succesraterne på tværs af forskellige stadier og den geografiske spredning af de vindende virksomheder. Finansieringsopdeling: Et nærmere kig på tildelingen I den seneste finansieringscyklus har EIC Accelerator støttet 42 virksomheder og fremvist en bred vifte af finansieringsmuligheder, der er skræddersyet til at imødekomme de forskellige behov hos Europas innovatører. Fordelingen af finansieringstyper er som følger: Tilskud Først: 12 virksomheder (29%) blev tildelt tilskud som et indledende finansieringstrin, hvilket understreger EIC's fleksibilitet med hensyn til at støtte innovationer i tidlige stadier. Blended Finance: Dominerende finansieringslandskabet modtog 26 virksomheder (62%) blended finance, der kombinerer tilskud og egenkapital for at give en robust opbakning til ventures, der er klar til at skalere op. Kun egenkapital: En enkelt virksomhed (2%) sikrede egenkapitalfinansiering, hvilket understreger EIC's rolle i at tage en andel i lovende virksomheder. Kun tilskud: 3 virksomheder (7%) modtog tilskud uden egenkapitalkomponenten med fokus på projekter med specifikke behov, der kan imødekommes med direkte finansiering. Vejen til succes: Analyse af succesraterne EIC Accelerator's udvælgelsesproces er streng, designet til at identificere projekter med den største potentielle effekt. Succesraterne på hvert trin i ansøgningsprocessen er som følger: Trin 1: Cirka 70% af ansøgere består denne indledende fase, selvom de nøjagtige tal ikke oplyses. Trin 2: Kun 22% af projekter kommer igennem, hvilket afspejler den stigende kontrol, ansøgninger gennemgår. Trin 3: Det sidste trin ser en yderligere indsnævring med en succesrate på 17%. Kombinerede succesrater: Den kumulative succesrate for ansøgere, der passerer gennem trin 2 og 3, er kun 3,9%, mens den samlede succesrate på tværs af alle tre faser er cirka 2,7%. Geografisk mangfoldighed: En paneuropæisk effekt Den seneste finansieringsrunde har været til gavn for virksomheder fra 15 forskellige lande, hvilket viser EIC Accelerator's paneuropæiske rækkevidde. Tyskland fører flokken med 7 finansierede virksomheder, tæt fulgt af Frankrig med 6, og Spanien og Sverige hver med 5. Andre lande med succesfulde ansøgere omfatter Finland (4), Italien (3), Israel (2), Holland (2), Norge (2) og flere andre med en virksomhed hver, der viser EIC's forpligtelse til at fremme innovation på tværs af kontinentet. Konklusion EIC Accelerator's seneste finansieringsresultater fremhæver programmets afgørende rolle i at støtte det europæiske innovationsøkosystem. Med et samlet budget på 285 millioner euro har programmet støttet 42 virksomheder på tværs af en bred vifte af sektorer og lande, hvilket understreger mangfoldigheden og potentialet i Europas teknologiske landskab. Efterhånden som EIC Accelerator fortsætter med at udvikle sig, er dens indvirkning på at fremme banebrydende projekter og opskalering af SMV'er ubestridelig, hvilket gør den til en hjørnesten i Europas innovationspolitik. Med omhyggelig opmærksomhed på at understøtte forskellige finansieringsbehov, stringente udvælgelsesprocesser og en forpligtelse til geografisk inklusivitet, baner EIC Accelerator vejen for et mere innovativt og modstandsdygtigt Europa. Mens vi ser frem til fremtidige finansieringsrunder, tjener resultaterne fra februar 2024 som et vidnesbyrd om den pulserende iværksætterånd, der trives på tværs af kontinentet. Finansieringsdata Type finansiering Tilskud først: 12 virksomheder (29%) Blandet finansiering: 26 virksomheder (62%) Kun egenkapital: 1 virksomhed (2%) Kun tilskud: 3 virksomheder (7%) I alt: 42 Virksomheder Budget Samlet budget: €285 mio. Off-dato og resultater EIC Accelerator Trin 2 skæringsdato: 8. november 2023 Offentliggørelse af resultater: 28. februar 2024 Succesrater Trin 1: (ca. 70%, da resultaterne ikke offentliggøres) Trin 2: 22% Trin 3: 17% kombineret: Trin 233 TP18T Trin 1 & Trin 2 & Trin 3 kombineret: (ca. 2,7%) Finansierede lande Der er 15 forskellige lande blandt de finansierede virksomheder. Tyskland: 7 virksomheder Frankrig: 6 virksomheder Spanien: 5 virksomheder Sverige: 5 virksomheder Finland: 4 virksomheder Italien: 3 virksomheder Israel: 2 virksomheder Holland: 2 virksomheder Norge: 2 virksomheder Belgien: 1 virksomhed Bulgarien: 1 virksomhed Danmark: 1 virksomhed Irland: 1 virksomhed Portugal: 1 virksomhed Slovakiet: 1 virksomhed Alle 42 EIC Accelerator-vindere fra 8. november 2023

Afsløring af fremtiden for europæisk innovation: Et dybt dyk ind i EIC-arbejdsprogrammet 2024

European Innovation Council (EIC) arbejdsprogram 2024, som er beskrevet detaljeret i dokumentet, skitserer dens omfattende strategi og komponenter designet til at fremme innovation i Den Europæiske Union. Her er hovedkomponenterne og højdepunkterne: Strategiske mål og Key Performance Indicators (KPI'er): EIC har til formål at støtte banebrydende teknologier og virksomheder, der er afgørende for at opnå den grønne og digitale omstilling, og sikre åben strategisk autonomi i kritiske teknologier. Den har sat seks strategiske mål, herunder at blive den foretrukne investor for højpotentielle startups og iværksættere, bygge bro over finansieringshuller for deep tech-virksomheder, støtte højrisikoteknologier, øge antallet af europæiske enhjørninger og opskaleringer, katalysere innovationseffekter fra europæiske offentlig forskning og opnåelse af operationel ekspertise. Oversigt over 2024-arbejdsprogrammet: Arbejdsprogrammet organiserer sin finansiering og støtte på tværs af tre hovedordninger: EIC Pathfinder: For avanceret forskning for at udvikle det videnskabelige grundlag for banebrydende teknologier. EIC Transition: At validere teknologier og udvikle forretningsplaner for specifikke applikationer. EIC Accelerator: At støtte virksomheder i at bringe innovationer på markedet og opskalere. Hver ordning er udvidet med adgang til Business Acceleration Services, der giver ekspertise, virksomheder, investorer og økosystemaktører. Vigtigste ændringer af arbejdsprogrammet for 2024: Der er foretaget justeringer, forbedringer og forenklinger baseret på feedback og det reducerede budget. Disse ændringer omfatter indførelse af en engangsomkostningsmodel for de fleste opkald, styrkede foranstaltninger mod økonomiske sikkerhedsrisici og justeringer i berettigelses- og finansieringskriterier på tværs af forskellige ordninger. Nøgletræk ved EIC-støtte: En blanding af finansiel og ikke-finansiel støtte tilbydes for at accelerere og vækste EIC-innovationer og -virksomheder. Dette omfatter proaktiv projekt- og porteføljestyring, en skræddersyet tilgang til forslagsevaluering, politikker om åben adgang og intellektuelle ejendomsrettigheder og foranstaltninger til at sikre økonomisk sikkerhed. Samarbejde med Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): Dokumentet skitserer det stigende samarbejde mellem EIC og EIT for at styrke det europæiske innovationsøkosystem, herunder delte tjenester, Fast Track-processen og den nye innovationspraktikantordning. Forventninger til 2025 og fremtidige år: Fremtidige strategier og potentielle nye synergier diskuteres, herunder muligheden for øgede budgetter til større investeringer gennem EIC-fonden på centrale fokusområder. Ordliste og definitioner: Dokumentet afsluttes med en detaljeret ordliste og definitionsafsnit, der forklarer terminologien og akronymerne, der bruges gennem hele arbejdsprogrammet. Disse komponenter sigter tilsammen på at støtte Den Europæiske Unions strategiske mål inden for innovation, forskning og teknologisk udvikling, idet de lægger vægt på højrisiko-, højfortjenesteforskning og banebrydende teknologier med potentiale for betydelig samfundsmæssig og økonomisk indvirkning. 1. Strategiske mål og nøglepræstationsindikatorer (KPI'er) I et skelsættende skridt for at drive europæisk innovation ind i fremtiden har European Innovation Council (EIC) lagt en dristig vision med sit arbejdsprogram for 2024 med fokus på at identificere, udvikle og opskalere gennembrud teknologier og virksomheder, der er afgørende for EU's grønne og digitale omstilling. Denne vision er understøttet af strategiske mål designet til at sikre Europas åbne strategiske autonomi inden for kritiske teknologier, der fremmer et levende økosystem, hvor startups og iværksættere med stort potentiale kan trives. Programmets ambition er ikke blot at bygge bro over de finansieringshuller, som deep tech-virksomheder står over for, men at positionere EIC som den foretrukne investor for visionære ideer og derved påvirke allokeringen af private aktiver til støtte for disse innovationer. Kernen i EIC's strategiske vision er seks ambitiøse mål, hver ledsaget af klare Key Performance Indicators (KPI'er), der har til formål at måle fremskridt og guide implementeringen af programmet: Becoming the Investor of Choice: EIC søger anerkendelse på hele kontinentet, tiltrække højpotentielle startups, iværksættere og innovative forskere, med særlig vægt på underrepræsenterede grupper såsom kvindelige innovatører og dem fra mindre udviklede økosystemer. Trængsel i 30-50 milliarder euro investeringer i European Deep Tech: Ved at adressere det kritiske finansieringsgab sigter EIC mod at udnytte sin fond til at påvirke det dybe teknologiske økosystem betydeligt og fremme et klima, hvor private investeringer flyder mere frit for at støtte banebrydende innovationer. Støtte til højrisikoteknologier: På områder, der er kritiske for samfundet og strategisk autonomi, er EIC forpligtet til at tage kalkulerede risici for at understøtte de mest lovende dybe teknologiske muligheder fra de tidligste stadier til kommerciel opskalering, hvilket sikrer Europas uafhængighed inden for nøgleteknologier. Forøgelse af antallet af europæiske enhjørninger og opskaleringer: EIC er på en mission for at fremme væksten af europæiske startups og SMV'er, så de matcher og overgår deres globale modparter, og fremmer et miljø, hvor europæiske innovationer kan føre på verdensscenen. Katalysering af innovationseffekter fra europæisk offentlig forskning: Ved at opbygge partnerskaber på tværs af EU sigter EIC på at kommercialisere de bedste ideer fra forskningsbasen, hvilket skaber en grobund for startups til at skalere op og få global indflydelse. Opnåelse af operationel ekspertise: Effektiviteten, smidigheden og lydhørheden af EIC's operationer er designet til at opfylde de høje forventninger fra ansøgere, investorer og markedet som helhed, hvilket sikrer en jævn vej fra innovativ idé til markedssucces. Disse strategiske mål er ikke kun ambitiøse mål, men repræsenterer en omfattende plan for Europas innovationslandskab, der sigter mod at skabe et frugtbart økosystem for banebrydende teknologier, der vil definere fremtiden for EU's økonomi og samfund. Gennem en kombination af finansiel og ikke-finansiel støtte sætter EIC scenen for en transformativ effekt, der rækker langt ud over den umiddelbare horisont, og sikrer, at Europa forbliver på forkant med innovation og teknologi. 2. Oversigt over 2024-arbejdsprogrammet 2024 European Innovation Council (EIC)-arbejdsprogrammet repræsenterer et afgørende skridt hen imod at fremme innovation og teknologiske gennembrud i Den Europæiske Union. Struktureret til at imødekomme de kritiske behov for den grønne og digitale omstilling, udnytter den over 1,2 mia. EUR i finansiering og orkestrerer en omfattende strategi for at styrke forskere, startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Her er et dybdegående kig på dets strukturelle oversigt: EIC Pathfinder, Transition og Accelerator: De tre søjler Arbejdsprogrammet er genialt opdelt i tre primære finansieringsordninger, der hver især er skræddersyet til forskellige stadier af innovation og udvikling: EIC Pathfinder: Dedikeret til avanceret forskning, Pathfinder er fødestedet for videnskabelig udforskning med det formål at udvikle de grundlæggende elementer i banebrydende teknologier. Det omfatter både åbne indkaldelser til ethvert område af videnskabelig undersøgelse og målrettede udfordringer, der adresserer specifikke, strategiske interesser for ... Læs mere

EIC Accelerator Genindsendelser: Det gode, det dårlige og det tilfældige

Navigering i EIC Accelerator: Forståelse af "3 Strikes, You're Out"-reglen European Innovation Council (EIC) Accelerator er en central finansieringsmekanisme under Horizon Europe, rettet mod startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der flytter grænserne af innovation. Med en blanding af tilskud og egenkapital repræsenterer det en kritisk mulighed for at banebrydende projekter kan komme til live. Det er dog ikke en lille opgave at navigere i ansøgningsprocessen, især med den strenge "3 strejker, du er ude"-regel på plads. Denne politik kræver, at ansøgere maksimalt kan afvises tre gange i et af de tre trin i evalueringsprocessen. Når denne grænse er nået, er genansøgning spærret indtil afslutningen af det nuværende Horizon Europe-arbejdsprogram i 2027. De tre trin af EIC Accelerator-evaluering Kort ansøgning: Det indledende trin involverer en skriftlig ansøgning og en pitch-video. Det er den første forhindring, hvor dit projekt bliver screenet. Fuld ansøgning: Succesfulde projekter går videre til at indsende et detaljeret forslag, der skitserer innovation, effekt og implementeringsstrategi. Interview: Finalister inviteres til at pitche deres projekter for en jury af eksperter, sidste chance for at overbevise, før finansieringsbeslutninger træffes. Implikationer af "3 Strikes"-reglen Denne regel understreger konkurrencekarakteren af EIC Accelerator og vigtigheden af omhyggelig forberedelse. Det er et klart budskab, at kun de mest overbevisende og velforberedte ansøgninger har en chance. Denne politik opfordrer også ansøgere til kritisk at vurdere deres parathed og potentialet i deres innovation, før de ansøger, hvilket potentielt sparer tid og ressourcer for både ansøgerne og bedømmelsesudvalgene. Strategier for succes Dybdegående forberedelse: Før du ansøger, skal du sikre dig, at dit projekt stemmer overens med EIC's prioriteter: høj effekt, innovation og markedspotentiale. Professionel support: Overvej at engagere konsulenter eller professionelle forfattere, der specialiserer sig i EIC-applikationer, for at forbedre din indsendelse. Brug af feedback: Hvis den afvises, skal du bruge feedbacken til at styrke dit projekts svage punkter, før du ansøger igen. Horisont Europa-rammen Det nuværende arbejdsprogram, Horisont Europa, løber frem til 2027 og fastsætter tidsrammen for denne regel. Det er en periode rig på muligheder, men også begrænsninger, som "3 strikes"-reglen gør det klart. Ansøgere skal navigere i dette landskab med strategisk fremsyn og sikre, at deres innovationer ikke bare er banebrydende, men også omhyggeligt præsenteret. Konklusion EIC Accelerator's "3 strejker, du er ude"-regel er en kritisk faktor for ansøgere at overveje. Det understreger behovet for ekspertise i alle aspekter af applikationen, fra selve innovationen til den måde, den kommunikeres på. Når vi bevæger os gennem Horizon Europe, vil denne regel utvivlsomt forme det konkurrenceprægede landskab og skubbe virksomheder mod ikke blot innovation, men ekspertise inden for artikulation og strategi. Maksimering af dit EIC Accelerator-forslag med evalueringssammendragsrapporten (ESR) Rejsen til at sikre finansiering fra European Innovation Council (EIC)-acceleratoren kan være besværlig, idet hvert ansøgningstrin granskes af ekspertevaluatorer. Et afgørende værktøj i denne rejse er Evaluation Summary Report (ESR), som leveres efter hver afvisning. Denne rapport er ikke blot en meddelelse om mislykkede forsøg, men en guldgrube af konstruktiv feedback direkte fra evaluatorernes perspektiver. Forståelse af ESR ESR giver et gennemsigtigt indblik i evaluatorernes kommentarer på tværs af alle forslagsaspekter, herunder ekspertise, effekt og implementering. Denne feedback er uvurderlig for at forstå styrkerne og svaghederne ved din indsendelse. Trin 1 Feedback: I det første trin af evalueringen bliver dit forslag gennemgået af fire evaluatorer, hvilket giver en bred vifte af indsigt i det første indtryk, dit projekt gør. Trin 2 Feedback: Den fulde ansøgningsfase involverer tre evaluatorer eller fire i tilfælde af tæt bestridt afslag. Denne fase giver et dybere dyk ned i dit forslags detaljer og vurderer, hvor godt det stemmer overens med EIC Accelerator's mål. Udnyttelse af ESR til succes Handlingsbar indsigt: Hver evaluators kommentarer guider dig til at finpudse dit forslag og fremhæve områder for forbedring i klarhed, effekt og gennemførlighed. Skræddersyede revisioner: Ved at adressere specifik kritik kan du skræddersy din genindsendelse til direkte at konfrontere tidligere mangler, hvilket forbedrer dit forslags appel. Strategisk tilgang: Forståelse af tilbagevendende feedback-temaer giver mulighed for en strategisk revision af dit forslag, hvilket sikrer, at alle aspekter, fra innovation til markedsstrategi, er robuste og overbevisende. Konklusion ESR er en kritisk feedback-mekanisme, der, når den bruges fornuftigt, markant kan øge dine chancer for succes i fremtidige EIC Accelerator-applikationer. Ved grundigt at analysere og handle på evaluatorkommentarer kan ansøgere transformere deres innovative projekter til vindende forslag, der stemmer overens med EIC's høje standarder for ekspertise, effekt og implementering. Husk, at hver feedback er et skridt nærmere at sikre den nødvendige støtte til at bringe din innovation på forkant med europæiske industrier. EIC Accelerator-afvisningsprocessen: Gør afvisning til mulighed Vejen til at sikre finansiering fra European Innovation Council (EIC)-acceleratoren er fyldt med udfordringer, hvoraf en er muligheden for afvisning. EIC Accelerator tilbyder dog en unik gendrivelsesproces, der ikke kun giver ansøgere mulighed for at svare på evaluatorkommentarer, men også giver en platform til at rette op på misforståelser og styrke forslaget baseret på gyldig kritik. Essensen af gendrivelsen Denne proces er mere end blot en appel; det er en mulighed for dialog. Ved at afvise tidligere evaluatorers kommentarer kan ansøgere direkte adressere eventuelle falske vurderinger og uddybe de aspekter af deres forslag, der kan være blevet misforstået eller undervurderet. Denne direkte kommunikation er afgørende for at sætte en positiv tone til genindsendelsen, hvilket gør den til et strategisk værktøj til overtalelse ud over selve det skriftlige forslag. Strategiske fordele afklaring: Det giver ansøgere mulighed for at afklare punkter, der kan være blevet fejlfortolket, hvilket sikrer, at forslaget vurderes på dets sande fortjenester. Forbedring: Gyldig kritik bliver muligheder for forfining, hvilket giver ansøgere mulighed for at forbedre deres forslag baseret på ekspertfeedback. Engagement: Afvisningsprocessen skaber en dialog mellem ansøgere og evaluatorer, personaliserer ansøgningsprocessen og kan potentielt påvirke fremtidige evalueringer til deres fordel. Navigering i gendrivelsesprocessen For at få mest muligt ud af denne mulighed bør ansøgere nærme sig gendrivelsen med en konstruktiv tankegang. At anerkende gyldig kritik, mens man diplomatisk adresserer eventuelle unøjagtigheder, kan demonstrere professionalisme og en forpligtelse til ekspertise. Desuden understreger denne proces vigtigheden af modstandsdygtighed over for afvisning, og opmuntrer ansøgere til at se tilbageslag som ... Læs mere

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK