EIC Accelerator EIC fondu ieguldījumu vadlīniju kopsavilkums un ieguldījumu kopas

Versija: 2023. gada decembris Piezīme. Šajā rakstā ir sniegts oficiālo EIC fondu ieguldījumu vadlīniju kopsavilkums un ietverti vienkāršojumi, kas dažos gadījumos var mainīt paredzēto nozīmi. Mēs iesakām lejupielādēt un izlasīt oficiālo dokumentu. Ievads EIC Investīciju pamatnostādnes sniedz būtisku informāciju potenciālajiem labuma guvējiem un līdzieguldītājiem par EIC fonda investīciju un atsavināšanas lēmumu stratēģiju un nosacījumiem. Šajā atjauninātajā versijā ir iekļautas kvalificētu investoru definīcijas, investīciju scenāriju apraksti un jaunas klauzulas par turpmākajām investīcijām un aiziešanu, nodrošinot atbalstu augsta potenciāla jaunizveidotiem uzņēmumiem un MVU, lai paātrinātu izaugsmi un piesaistītu papildu investorus. Šis dokuments īpaši attiecas uz EIC Fund Horizon Europe nodaļu. Satura rādītājs Ieguldījumu noteikumi 1.1 Ieguldījumu ierobežojumi 1.2 Ieguldījumu mērķis 1.3 Ieguldījumu stratēģija 1.4 nodalījums Investīciju procesa investīciju vadlīnijas 2.1. Mērķa uzņēmuma attīstības posms 2.2. Inovāciju veids 2.3 Eiropas interešu aizsardzība 2.4 Ģeogrāfiskā joma 2.5. Izvēles 2.6. Ieguldījumu lieluma un kapitāla mērķi 2.7 Ieguldījums/CO -Ieguldījumu scenāriji 2.8. Pienācīgas pārbaudes process 2.9. Iespējamie finanšu instrumenti 2.10. Ieguldījumu īstenošana 2.11. Informācijas publicēšana 2.12. Uzraudzība un turpmākie ieguldījumi 2.13. Turpmākie ieguldījumi 2.14. Mentori 2.15. Intelektuālā īpašuma pārvaldības pielikums Ieguldījumu kopums1. 1.1. Ieguldījumu ierobežojumi Uz Nodalījumu attiecas Ieguldījumu ierobežojumi, kas noteikti EIC Fonda memoranda vispārīgajā sadaļā. Šie ierobežojumi nodrošina, ka Nodaļa darbojas EIC fonda noteiktajās robežās, saglabājot konsekvenci un atbilstību vispārējiem mērķiem. 1.2. Ieguldījumu mērķis Nodalījuma mērķis ir ieguldīt EIC fonda galasaņēmējos, kas izstrādā vai ievieš revolucionāras tehnoloģijas un graujošas, tirgu veidojošas inovācijas. Nodaļa mērķis ir novērst kritisko finansējuma trūkumu Eiropas tehnoloģiju nodošanas tirgū. Neskatoties uz ievērojamo dotāciju finansējumu pētniecības un inovācijas projektiem Eiropā, tikai nedaudziem izdodas piesaistīt papildu investīcijas un sasniegt komercializācijas un mēroga palielināšanas posmus. 1.3. Ieguldījumu stratēģija Lai sasniegtu savu Investīciju mērķi, Nodaļa var tieši ieguldīt kapitāla vērtspapīros vai ar akcijām saistītos vērtspapīros, tostarp priekšrocību akcijās, konvertējamos parādos, opcijās, garantijās vai līdzīgos vērtspapīros. Nodalījums nodrošina EIC blended finance investīciju komponentu, ievērojot ES Komisijas noteikto maksimālo investīciju apjomu. Kandidātie uzņēmumi piesakās EIC Accelerator, izmantojot publiskos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko publicējusi ES Komisija. EISMEA izvērtē šos priekšlikumus, un ES Komisija izvēlas tos, kas atbalstāmi ar indikatīvu EIC blended finance summu. Šis atbalsts var sastāvēt no dotācijas un ieguldījumu, tikai dotāciju vai tikai ieguldījumu atbalsta kombinācijas. Gadījumos, kad Eiropas intereses stratēģiskās jomās ir jāaizsargā, EIC fonds veiks tādus pasākumus kā bloķējošā mazākuma iegūšana, lai nepieļautu jaunu investoru ienākšanu no valstīm, kas nav piemērotas. Šī pieeja nodrošina to, ka ieguldījumi atbilst stratēģiskajām prioritātēm un aizsargā Eiropas intereses. 1.4. Nodaļa ieguldījumu process Ieguldījumu process ietver vairākus posmus: Sākotnējais novērtējums: ES Komisijas atlasītie priekšlikumi tiek novirzīti ārējam AIFP sākotnējam novērtējumam. Iedalīšana kategorijās: gadījumi tiek iedalīti dažādos ieguldījumu scenārijos (grupās), pamatojoties uz novērtējumu. Due Diligence: finanšu uzticamības pārbaude un KYC atbilstības pārbaudes tiek veiktas mērķa uzņēmumiem. Finansēšanas nosacījumu apspriešana: ar finansējuma saņēmēju un līdzinvestoriem tiek apspriesti iespējamie finansēšanas noteikumu projekti. Lēmumu pieņemšana: ārējais AIFP pieņem lēmumu par finansēšanas operācijām, darbības apstiprināšanu vai noraidīšanu. Juridiskā dokumentācija: pēc apstiprināšanas tiek sagatavoti un parakstīti juridiskie dokumenti. Uzraudzība: ārējais AIFP uzrauga ieguldījumus, tostarp starpposma maksājumus, pārskatu sniegšanu un izejas stratēģijas. 2. Investīciju pamatnostādnes 2.1. Mērķa uzņēmuma attīstības posms Saskaņā ar EIC Accelerator piemērotie pretendenti ir peļņas gūšanas, ļoti inovatīvi MVU, jaunuzņēmumi, agrīnas stadijas uzņēmumi un nelielas vidējas kapitalizācijas uzņēmumi no jebkuras nozares, parasti ar spēcīgu intelektuālā īpašuma komponentu. EIC Accelerator mērķis ir atbalstīt augsta riska projektus, kas vēl nav pievilcīgi investoriem, samazinot šo projektu risku, lai katalizētu privātās investīcijas. 2.2. Inovāciju veids Nodaļa atbalsta dažāda veida inovācijas, jo īpaši tās, kuru pamatā ir dziļās tehnoloģijas vai radikāla domāšana, un sociālo inovāciju. Dziļās tehnoloģijas attiecas uz tehnoloģijām, kuru pamatā ir visprogresīvākie zinātnes sasniegumi un atklājumi, kas prasa pastāvīgu mijiedarbību ar jaunām idejām un laboratorijas rezultātiem. 2.3. Eiropas interešu aizsardzība Stratēģiskajās jomās, ko noteikusi ES Komisija, Nodaļa veiks ar investīcijām saistītus pasākumus, lai aizsargātu Eiropas intereses. Tas var ietvert bloķējošā mazākuma iegūšanu, ieguldījumu, neskatoties uz potenciālo investoru interesi, vai Eiropas intelektuālā īpašuma un uzņēmuma īpašumtiesību nodrošināšanu. 2.4. Ģeogrāfiskā darbības joma Atbilstīgiem uzņēmumiem ir jābūt dibinātiem un jādarbojas ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs, kas atbilst Horizon Europe III pīlāra kapitāla komponentei. Ārējais AIFP var ieguldīt kontrolakciju vai mātesuzņēmumā, kas veic uzņēmējdarbību šajās teritorijās, ja tas atbilst visiem atbilstības kritērijiem. 2.5. Izņēmumi Investīcijas izslēdz nozares, kas nav savienojamas ar programmas “Apvārsnis Eiropa” ētisko un sociālo pamatu. Tie ietver darbības, kas saistītas ar kaitīgu darba praksi, nelegāliem produktiem, pornogrāfiju, savvaļas dzīvnieku tirdzniecību, bīstamiem materiāliem, neilgtspējīgām zvejas metodēm un citām, kas sīkāk aprakstītas 2. pielikumā. 2.6. Investīciju lielums un kapitāla daļas mērķi. uzņēmums, kura mērķauditorija ir mazākuma līdzdalība, parasti no 10% līdz 20%. Tomēr tā var iegūt bloķējošu likmi, lai aizsargātu Eiropas intereses. Ieguldījumi var būt mazāki vai lielāki nekā sākotnēji ierosināts, pamatojoties uz uzticamības pārbaudes rezultātiem un ES Komisijas lēmumu par piešķiršanu. 2.7. Ieguldījumu/kopieguldījumu scenāriji Sākotnēji ārējais AIFP savienos potenciālos ieguldījumu saņēmējus uzņēmumus ar EIC Accelerator investoru kopienu, lai izmantotu līdzieguldījumu iespējas. EIC atlasītie labuma guvēji tiek mudināti meklēt līdzinvestorus, veicot finanšu un komerciālo uzticamības pārbaudi kopā ar šiem ieguldītājiem. EIC Accelerator mērķis ir novērst noteiktu darbību risku, piesaistot ievērojamu papildu finansējumu, lai atbalstītu inovāciju ieviešanu un paplašināšanu. 2.8. Pienācīgas pārbaudes process Pienācīgas pārbaudes process ir vērsts uz pārvaldību, kapitāla struktūru, uzņēmējdarbības stratēģiju, konkurenci, tirgus novērtējumu, vērtības radīšanu, juridisko formu un jurisdikcijām. Atbilstības pārbaudēs ietilpst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, nodokļu nemaksāšanas un KYC atbilstība. Neatbilstības problēmas var izraisīt EIC atbalsta pārtraukšanu vai pārtraukšanu. 2.9. Iespējamie finanšu instrumenti Nodalījumā galvenokārt tiek izmantoti kapitāla vai kvazikapitāla ieguldījumi, tostarp: Parastās akcijas: līdzdalība sabiedrībā, var būt ar balsstiesībām vai bez balsstiesībām. Vēlamās akcijas: Hibrīds kapitāls ar parādiem līdzīgām iezīmēm, ko parasti tur riska kapitāla fondi. Konvertējami instrumenti: parāda instrumenti… Lasīt vairāk

Ultimate EIC Accelerator Short Proposal Guide (EIC Accelerator 1. darbības priekšlikuma veidne)

Inovācijas atraisīšana: EIC Accelerator 1. darbības priekšlikuma veidne — rokasgrāmata jaunuzņēmumiem un MVU Dinamiskajā jaunuzņēmumu finansēšanas pasaulē European Innovation Council (EIC) Accelerator piedāvā jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) pārliecinošu veidu, kā nodrošināt ievērojamu finansējumu. . 1. darbības priekšlikuma veidne ir būtisks rīks, kas izstrādāts, lai atvieglotu piekļuvi līdz pat 17,5 miljoniem eiro blended financing, kas ietver gan dotāciju, gan pašu kapitāla komponentus. Šajā rakstā ir sniegts detalizēts pārskats par EIC Accelerator 1. darbības priekšlikuma veidnes saturu un lietderību, kas ir pielāgota jaunizveidotiem uzņēmumiem un MVU visā Eiropas Savienībā (ES). EIC Accelerator 1. soļa priekšlikuma veidnes būtība Oficiālā priekšlikuma veidne: 1. posma priekšlikuma veidne kalpo kā oficiālais pieteikuma iesniedzēju projekts, kas ir rūpīgi izstrādāts, lai racionalizētu pieteikšanās procesu EIC finansējuma saņemšanai. Tajā ir ietvertas būtiskas sadaļas, kurās pretendentiem ir īsi jāizklāsta jauninājumi, uzņēmējdarbības modelis un tehnoloģiju iespējamā ietekme. Šī strukturētā pieeja nodrošina, ka visi priekšlikuma būtiskie aspekti tiek sistemātiski aptverti. Tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL) fokuss: veidnes galvenā daļa ir uzsvars uz tehnoloģiju gatavības līmeņiem. Pretendentiem ir jāpierāda savas inovācijas briedums, kas ir ļoti svarīgi, lai tie atbilstu EIC cerībām par tirgus gatavību un ieviešanas potenciālu. Prezentācijas un intervijas sagatavošana: priekšlikuma veidne ir stratēģiski izstrādāta, lai palīdzētu pretendentiem sagatavoties turpmākajiem finansēšanas procesa posmiem. Tas veicina kodolīgu, bet visaptverošu ideju izklāstu, kas veido prezentācijas pamatu un nosaka intervijas procesa pamatu. Kā veidne nodrošina pieteikuma iesniedzējiem racionalizētu procesu pieteikumu iesniedzējiem: nodrošinot skaidru struktūru, veidne padara pieteikšanās procesa noslēpumainu, padarot to pieejamu pat jaunpienācējiem ES finansējuma vidē. Tas palīdz pretendentiem veikt virkni skaidri definētu darbību, palīdzot viņiem efektīvi prezentēt savu inovāciju stāstījumu. Izstrādāts lielai ietekmei: veidne koncentrējas uz augstas ietekmes jauninājumiem, mudinot pretendentus kritiski domāt par tirgus vajadzībām un savas tehnoloģijas unikālo vērtības piedāvājumu. Šis fokuss ir saskaņots ar EIC mērķi atbalstīt projektus, kuriem ir potenciāls paplašināties un sasniegt ievērojamu izplatību tirgū. Atbalsts plašam novatoru lokam: no profesionāliem rakstniekiem un ārštata darbiniekiem līdz konsultantiem veidne kalpo kā resurss, ko var izmantot dažādas grantu rakstīšanas procesā iesaistītās ieinteresētās personas. Tas nodrošina standartizētu sistēmu, kas nodrošina konsekvenci un kvalitāti visās lietojumprogrammās. Finansiālās un stratēģiskās ietekmes jauktās finansēšanas iespējas: veidne efektīvi paver durvis blended financing iespējām, kas ietver 2,5 miljonu eiro dotāciju un līdz 15 miljonus eiro kapitāla finansējumu. Šis ievērojamais finansiālais atbalsts ir paredzēts, lai paātrinātu revolucionāru inovāciju izstrādi un mērogošanu. Ieskats par kapitāla finansēšanu: uzņēmumiem, kas potenciāli nav apliekami ar banku un kuriem tradicionālie finansēšanas mehānismi nav piemēroti, veidnē piedāvātā kapitāla iespēja maina situāciju. Tas piedāvā tiešu ceļu uz ievērojamu finansējumu, kas ir būtisks agresīvas izaugsmes un paplašināšanās stratēģijām. Eiropas Komisijas un EIC apstiprinājums: izmantojot oficiālo veidni, projekti tiek saskaņoti ar Eiropas Komisijas un EIC stratēģiskajām prioritātēm. Tas nodrošina, ka priekšlikumi tiek vērtēti pēc kritērijiem, kas atspoguļo plašākus ES inovāciju finansējuma mērķus, palielinot projektu uzticamību un pievilcību. Secinājums EIC Accelerator Step 1 priekšlikuma veidne nav tikai dokuments; tas ir stratēģisks instruments, kas var ievērojami uzlabot iespējas iegūt finansējumu, saskaņojot jaunuzņēmumus un MVU ar EIC meklētajiem kritiskajiem elementiem. Tas veicina skaidrību, kodolīgumu un koncentrēšanos, kas ir būtiski, lai izturētu stingru novērtēšanas procesu. Izmantojot šo veidni, jaunizveidotie uzņēmumi un MVU var efektīvi formulēt savus jauninājumu stāstus, demonstrējot savu potenciālu pārveidot nozares un sasniegt jaunus augstumus Eiropas tirgū. EIC Accelerator 1. solis Īsa priekšlikuma priekšlikuma veidne 1. Uzņēmuma apraksts Dibināšanas stāsts Uzņēmuma pirmsākumi meklējami līdz tā dibināšanas datumam, izceļot tā izcelsmi kā atdalījumu no ievērojama pētniecības institūta. Šajā stāstā ir sīki aprakstīta līdzdibinātāju sadarbība un nodrošinātie sākotnējie ieguldījumi, ilustrējot trajektoriju no daudzsološas idejas līdz izveidotai vienībai. Šāds pamatstāsts ne tikai uzlabo uzņēmuma profilu, bet arī nostiprina tā pozīcijas kā uzticamam un inovatīvam tehnoloģiju nozares dalībniekam, kura mērķis ir piesaistīt ieinteresēto personu, tostarp European Innovation Council (EIC), uzmanību. Misija un vīzija Uzņēmuma misija un vīzija ietver tā galvenos mērķus un centienus, ko tas cenšas sasniegt globālā mērogā. Misija ir izstrādāta, lai atrisinātu kritiskās nozares problēmas, izmantotu inovācijas, lai uzlabotu efektivitāti vai novērstu ievērojamas tirgus nepilnības. Šī vizionārā pieeja pozicionē uzņēmumu kā tālredzīgu līderi, kas ir apņēmies panākt ievērojamus sasniegumus savā jomā. Uzsvars uz teorētisko ideju pārveidošanu praktiskos, tirgum gatavos risinājumos labi saskan ar European Innovation Council mērķiem, ilustrē apņemšanos ne tikai vadīties inovāciju jomā, bet arī sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrības un ekonomikas izaugsmē. Uzņēmuma sasniegumi Uzņēmuma sasniegumi liecina par tā izaugsmi un inovācijām, ko raksturo nozīmīgi pavērsieni, piemēram, balvas, finansiāli panākumi un tehnoloģiskie sasniegumi. Šie sasniegumi ir ļoti svarīgi, lai nostiprinātu uzņēmuma uzticamību un izceltu tā spēju izpildīt un pārsniegt nozares standartus. Atzinība no cienījamiem institūcijām, piešķirot balvas un sekmīgi sasniedzot kritisko tehnoloģiju gatavības līmeni, uzsver uzņēmuma potenciālu un gatavību turpmākai izaugsmei. Šādi sasniegumi ir būtiski, lai veidotu uzticēšanos European Innovation Council un potenciālajiem investoriem, pozicionējot uzņēmumu kā stabilu kandidātu nākotnes iespējām Eiropas Savienības konkurētspējīgā tehnoloģiju vidē. Attiecības ar klientiem Uzņēmums ir uzturējis spēcīgas attiecības ar dažādu klientu loku, uzlabojot savu stāvokli tirgū un nostiprinot savu reputāciju šajā nozarē. Šīs attiecības nav tikai darījumu, bet tiek bagātinātas ar sadarbības palīdzību, sniedzot savstarpēju labumu un nostiprinot uzņēmuma pozīciju tirgū. Izceļot labākos klientus un detalizēti aprakstot šīs mijiedarbības būtību, tiek parādīta uzņēmuma spēja uzturēt vērtīgas partnerattiecības. Turklāt nodomu vēstuļu (LOI) iegūšana no šīm galvenajām ieinteresētajām personām ne tikai parāda viņu… Lasīt vairāk

EIC Accelerator inovāciju tīģelis: universitātes un DeepTech uzņēmēju dzimšana

Universitātes jau sen ir bijušas dažu novatoriskāko un pārveidojošāko tehnoloģiju dzimtene, kādu mūsu pasaule ir redzējusi. Šīs institūcijas, kas sakņojas stingrā akadēmiskajā pētniecībā un intelektuālas zinātkāres vide, ir ne tikai mācību centri, bet arī galvenie inkubatori inovatīviem uzņēmējiem. Īpaši zinātnisko tehnoloģiju jomā universitātes un pētniecības institūti ir priekšgalā tam, ko mēs tagad parasti dēvējam par DeepTech — tehnoloģijām, kas piedāvā ievērojamus sasniegumus dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē, enerģētikā un skaitļošanā, lai nosauktu tikai dažas. Universitātes-uzņēmējdarbības saikne Ceļš no akadēmiskās pētniecības līdz uzņēmējdarbībai ir daudzu novatoru ceļš. Universitātes ar saviem bagātajiem resursiem, tostarp modernām laboratorijām, piekļuvi finansējumam un līdzīgi domājošu domātāju tīklu, piedāvā nepārspējamu ekosistēmu agrīnās stadijas DeepTech projektu kopšanai. Tieši šajās akadēmiskajās zālēs notiek fundamentālā izpēte — bieži vien ilgi pirms tirgus pielietojuma pat tiek apsvērts. Viens no šīs vides galvenajiem elementiem ir starpdisciplināras sadarbības veicināšana. Nav nekas neparasts, ka izrāviens materiālu zinātnē universitātē paver ceļu revolucionāri jauniem produktiem plaša patēriņa elektronikas jomā vai biomedicīnas pētījumiem, kas noved pie revolucionāru medicīnas ierīču izstrādes. Šīs tehnoloģijas, kas radušās no akadēmiskiem projektiem, spēj risināt kritiskas globālas problēmas un pavērt ceļu jaunām nozarēm. Atšķirības pārvarēšana: no akadēmiskās vides uz rūpniecību Tomēr ceļš no universitātes projekta līdz veiksmīgam DeepTech uzņēmumam ir pilns ar izaicinājumiem. Zinātnisko pētījumu komercializācijas process prasa vairāk nekā tikai tehniskas zināšanas; tas prasa skaidru izpratni par tirgu, stratēģisku biznesa plānošanu un spēju nodrošināt ieguldījumus. Šeit ir jāuzņemas uzņēmējdarbības programmu un tehnoloģiju nodošanas biroju loma universitātēs, kuru mērķis ir pārvarēt šo plaisu. Tie nodrošina topošajiem uzņēmējiem mentoringu, finansējumu un uzņēmējdarbības izpratni, kas nepieciešama, lai viņu inovācijas ieviestu tirgū. Turklāt publiskā un privātā finansējuma lomu nevar pārvērtēt. Tādas iniciatīvas kā European Innovation Council (EIC) Accelerator programma piedāvā būtisku atbalstu, izmantojot dotācijas un pašu kapitāla finansējumu jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri virzās uz DeepTech komercializācijas nodevīgajiem ūdeņiem. Šīs programmas ne tikai nodrošina finansiālu atbalstu, bet arī piešķir jaunuzņēmumiem uzticamību, piesaistot turpmākas investīcijas un partnerības. Ietekme reālajā pasaulē un nākotne Universitātē ražoto DeepTech inovāciju ietekme uz globālo skatuvi ir nenoliedzama. No dzīvību glābjošu medicīnas tehnoloģiju izveides līdz ilgtspējīgu enerģijas risinājumu izstrādei šie sasniegumi veido nākotni. Raugoties nākotnē, universitāšu kā inovāciju inkubatoru nozīme tikai pieaugs. Ja ir izveidotas pareizās atbalsta struktūras, šo akadēmisko centienu potenciāls pārvērsties par veiksmīgiem, pasauli mainošiem uzņēmumiem ir neierobežots. Noslēgumā jāsaka, ka universitātes ir ne tikai mācību centri, bet arī galvenie inovāciju šūpuļi, kas audzina uzņēmējus, kuri vēlas no jauna definēt mūsu pasauli ar DeepTech inovācijām. Tā kā šīs akadēmiskās iestādes turpina attīstīties, to potenciāls dot ieguldījumu pasaules ekonomikas un sabiedrības attīstībā ir neierobežots. Ar pastāvīgu atbalstu un investīcijām stiprināsies tilts no akadēmiskās vides uz rūpniecību, ievadot jaunu transformatīvu tehnoloģiju ēru. No laboratorijas stenda līdz tirgum: universitātē bāzētu jaunuzņēmumu finansēšanas odiseja Pāreja no akadēmiskās pētniecības uz veiksmīgu jaunuzņēmumu ir biedējošs ceļojums, jo īpaši dibinātājiem, kuru izcelsme ir tādās jomās kā ķīmija, farmācija, bioloģija un fizika. Šie zinātniskie uzņēmēji saskaras ar unikālu izaicinājumu kopumu, no kuriem galvenais ir grūts uzdevums nodrošināt finansējumu. Atšķirībā no saviem kolēģiem vairāk komerciālās nozarēs, zinātnieki, kas kļuva par jaunuzņēmumu dibinātājiem, bieži nonāk nepazīstamā teritorijā, kad runa ir par līdzekļu vākšanu. Līdzekļu piesaistes izaicinājums zinātniskajiem uzņēmējiem Problēmas pamatā ir zināšanu trūkums. Zinātnieki ir apmācīti izpētīt, atklāt un ieviest jauninājumus, koncentrējoties uz zināšanu pilnveidošanu, nevis uz biznesa modeļu sarežģījumiem, piemērotību tirgum vai investoru piesaisti. Šī plaisa bieži atstāj viņus neizdevīgā stāvoklī konkurētspējīgā finansēšanas vidē, kurā dominē investori, kuri meklē ātru peļņu, un uzņēmumi ar skaidru tirgus pielietojumu. Turklāt DeepTech un zinātnisko jaunuzņēmumu būtība nozīmē, ka tiem parasti ir nepieciešami ievērojami sākotnējie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, nodrošinot garākus ceļus uz tirgu un rentabilitāti. Tas vēl vairāk sarežģī viņu pievilcību tradicionālajiem riska kapitālistiem, kuri var vairīties no raksturīgajiem riskiem un pagarinātajiem termiņiem. Granti: glābiņš darba sākšanai Ņemot vērā šos izaicinājumus, dotācijām ir izšķiroša nozīme zinātniskā jaunuzņēmuma dzīves cikla sākumposmā. Tādi finansēšanas mehānismi kā European Innovation Council (EIC) Accelerator programma kļūst par glābšanas riņķiem, piedāvājot ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī zinātniskā uzņēmuma potenciālās ietekmes apstiprināšanu. Dotācijas no valsts un starptautiskajām struktūrām nodrošina būtisko kapitālu, kas nepieciešams, lai pārietu no koncepcijas pierādījuma uz dzīvotspējīgu produktu, nesamazinot dibinātāju pašu kapitālu vai nepiespiežot viņus īstenot priekšlaicīgas komercializācijas stratēģijas. Tilta veidošana: universitāšu inkubatoru un uzņēmējdarbības programmu loma Apzinoties unikālos izaicinājumus, ar kuriem saskaras viņu zinātniskie uzņēmēji, daudzas universitātes ir izveidojušas inkubatorus un uzņēmējdarbības programmas, kas paredzētas zināšanu trūkuma pārvarēšanai. Šīs programmas piedāvā mentoringu, uzņēmējdarbības apmācību un piekļuvi investoru tīkliem, kuri ir īpaši ieinteresēti DeepTech un zinātniskajās inovācijās. To mērķis ir nodrošināt zinātniekus ar nepieciešamajām prasmēm, lai orientētos finansēšanas vidē, sākot no pārliecinošu prezentāciju izstrādes līdz investoriem būtisko finanšu rādītāju izpratnei. Ceļš uz priekšu Neskatoties uz šķēršļiem, zinātnes jaunuzņēmumu potenciālie sabiedriskie un ekonomiskie ieguvumi ir milzīgi. Ņemot vērā to spēju risināt aktuālas globālas problēmas, izmantojot inovācijas, šo uzņēmumu atbalstīšana ir ārkārtīgi svarīga. Zinātnisko uzņēmēju atbalsta ekosistēmas stiprināšana, sākot no uzlabotām grantu programmām līdz specializētākiem investoru tīkliem, ir ļoti svarīga viņu panākumiem. Noslēgumā jāsaka, ka, lai gan ceļš no universitātes laboratorijas uz tirgu ir pilns ar izaicinājumiem, jo īpaši finansējuma nodrošināšanā, arvien vairāk tiek atzīta nepieciešamība atbalstīt šos inovāciju pionierus. Pārvarot zināšanu plaisu un izmantojot dotācijas kā atspēriena punktu, ceļš uz priekšu zinātnes jaunizveidotiem uzņēmumiem kļūst skaidrāks, solot nākotni, kurā var pilnībā realizēt to transformācijas potenciālu. Navigācija intelektuālajā īpašumā: rokasgrāmata universitātes Spinoff dibinātājiem… Lasīt vairāk

DeepTech dekodēšana: virzība uz EIC Accelerator inovāciju jauno laikmetu

Laikmetā, ko raksturo strauja tehnoloģiju attīstība un inovācijas, termins “DeepTech” ir kļuvis par populāru vārdu, kas ir sinonīms jaunizveidotiem uzņēmumiem un tehnoloģiju nozarei kopumā. Bet ko īsti nozīmē “DeepTech” un kāpēc tas ir būtisks jaunizveidotiem uzņēmumiem un tehnoloģiju nozarēm? DeepTech jeb dziļā tehnoloģija attiecas uz progresīvām tehnoloģijām, kas piedāvā ievērojamus uzlabojumus salīdzinājumā ar esošajiem risinājumiem. Šīs tehnoloģijas raksturo to dziļais potenciāls sagraut nozares, radīt jaunus tirgus un risināt sarežģītas problēmas. Atšķirībā no galvenajām tehnoloģijām, kas koncentrējas uz pakāpeniskiem uzlabojumiem, DeepTech dziļāk iedziļinās zinātniskos atklājumos vai inženiertehniskajos jauninājumos, lai radītu radikālas pārmaiņas. DeepTech būtība DeepTech pamatā ir tehnoloģijas, kas sakņojas ievērojamos zinātnes sasniegumos un augsto tehnoloģiju inženierzinātnēs. Šīs tehnoloģijas bieži tiek saistītas ar tādām nozarēm kā mākslīgais intelekts (AI), robotika, blokķēde, progresīvi materiāli, biotehnoloģija un kvantu skaitļošana. Tos vienojošais faktors ir to pamatā esošā paļaušanās uz dziļiem, būtiskiem pētniecības un attīstības (P&A) centieniem, kas bieži vien rada sasniegumus, kuru nobriešana un komercializācija var ilgt vairākus gadus. DeepTech jaunizveidotajos uzņēmumos un tehnoloģiju nozarē Jaunuzņēmumiem iesaistīšanās DeepTech ir gan milzīga iespēja, gan milzīgs izaicinājums. DeepTech inovāciju izstrādes cikls parasti ir garāks un prasa lielākus kapitālieguldījumus, salīdzinot ar programmatūras vai digitālajiem jauninājumiem. Tomēr atmaksāšanās var būt transformējoša, piedāvājot risinājumus aktuālām globālām problēmām, sākot no klimata pārmaiņām līdz veselības aprūpes krīzēm. Tehnoloģiju nozares interesi par DeepTech veicina solījums radīt paliekošu vērtību un izveidot jaunas tehnoloģijas robežas. Atšķirībā no patērētāju tehnoloģijām, kuras var būt pakļautas straujām patērētāju vēlmju izmaiņām, DeepTech piedāvā būtiskas izmaiņas, kas var no jauna definēt nozares uz gadu desmitiem. Ceļš uz priekšu Lai pārvietotos pa DeepTech ainavu, ir nepieciešams tālredzīgu zinātnisku pētījumu, stabilu finansēšanas mehānismu un stratēģisku nozares partnerību apvienojums. Jaunuzņēmumiem tas nozīmē ieguldījumu nodrošināšanu no ieinteresētajām personām, kuras saprot DeepTech projektu ilgtermiņa raksturu. Tas prasa arī apņemšanos veikt pētniecību un attīstību un gatavību kļūt par pionieriem neatzīmētās teritorijās. DeepTech nozīme pārsniedz tikai tehnoloģisko progresu; runa ir par nākotnes veidošanu. Izmantojot dziļo tehnoloģiju spēku, jaunizveidotiem uzņēmumiem ir potenciāls uzsākt jaunu inovāciju ēru, risinot dažas no pasaules sarežģītākajām problēmām ar risinājumiem, kas kādreiz tika uzskatīti par neiespējamiem. Noslēgumā jāsaka, ka DeepTech atrodas revolucionāro zinātnisko pētījumu un tehnoloģisko jauninājumu krustpunktā. Jaunuzņēmumiem un tehnoloģiju nozarei tā ir nākamā atklāšanas un traucējumu robeža. DeepTech izmantošana nav tikai ieguldījums tehnoloģijā; tā ir apņemšanās nākotnē, kurā iespējamā robežas tiek nepārtraukti paplašinātas. DeepTech unikālā kapitāla dinamika: virzība inovāciju ūdeņos Jaunuzņēmumu plaukstošajā pasaulē DeepTech izceļas ne tikai ar ambīcijām virzīt inovācijas robežas, bet arī ar atšķirīgo finanšu un attīstības ainavu. DeepTech jaunizveidotie uzņēmumi pēc savas būtības iedziļinās jomās, kas ir gan kapitālietilpīgas, gan laikietilpīgas, bieži koncentrējoties uz aparatūras izstrādi vai revolucionāriem zinātniskiem pētījumiem, kuriem ir nepieciešami cita veida ieguldījumi: pacienta kapitāls. DeepTech DeepTech uzņēmumu kapitālietilpīgais raksturs bieži prasa ievērojamus sākotnējos ieguldījumus, kas ir ievērojami lielāki nekā to programmatūras partneru ieguldījumi. Tas galvenokārt ir saistīts ar daudzu DeepTech projektu, piemēram, biotehnoloģiju, robotikas un tīras enerģijas, aparatūras ietilpīgajiem aspektiem. Fizisku produktu izstrāde vai jaunu zinātnisku atklājumu īstenošana prasa ne tikai specializētu aprīkojumu un materiālus, bet arī piekļuvi progresīvām pētniecības iekārtām. Laika faktors Papildus finansiāliem apsvērumiem laikam ir izšķiroša nozīme DeepTech inovāciju attīstībā. Atšķirībā no programmatūras starta uzņēmumiem, kur produktus var izstrādāt, testēt un atkārtot salīdzinoši īsos ciklos, DeepTech projekti bieži aptver gadus vai pat gadu desmitus. Šis pagarinātais laika posms ir saistīts ar izstrādātās tehnoloģijas sarežģītību, vajadzību pēc plašiem testēšanas un sertifikācijas procesiem, kā arī izaicinājumu ieviest tirgū revolucionāras inovācijas. Pacietīgs kapitāls: būtiska veiksmes sastāvdaļa Ņemot vērā šos unikālos izaicinājumus, DeepTech jaunizveidotiem uzņēmumiem ir nepieciešami investori, kuri ir gatavi ilgākam ceļojumam, lai atgūtu ieguldījumus (IA). Šis "pacietīgais kapitāls" ir gatavs atbalstīt jaunuzņēmumus ilgajos pētniecības un attīstības un tirgus ieviešanas periodos, kas raksturīgi DeepTech uzņēmumiem. Šādiem investoriem parasti ir dziļa izpratne par konkrētām nozarēm un inovāciju potenciālo ietekmi, ļaujot viņiem redzēt ne tikai īstermiņa ieguvumus, bet arī šo tehnoloģiju transformācijas potenciālu. Kāpēc pacienta kapitāls ir svarīgs Pacientu kapitāla nozīme ir ne tikai finanšu resursu nodrošināšana. Tas ietver mentoringu, nozares sakarus un stratēģiskus norādījumus, kas ir ļoti svarīgi, lai pārvietotos DeepTech sarežģītajā ainavā. Turklāt pacientu kapitāls palīdz veicināt inovācijas kultūru, kurā uzņēmēji var koncentrēties uz sasniegumiem, kuriem, iespējams, nav tūlītējas komerciālas dzīvotspējas, bet kuriem ir potenciāls radīt būtisku sociālo un ekonomisko ietekmi ilgtermiņā. Noslēgumā jāsaka, ka DeepTech jaunuzņēmumu ceļojums ir unikāli sarežģīts, un tas prasa ne tikai finanšu ieguldījumus. Tas prasa apņemšanos īstenot vīziju, kas pārsniedz tradicionālos ieguldījumu termiņus, piedāvājot revolucionārus sasniegumus. Tiem, kas vēlas uzsākt šo ceļojumu, atlīdzība ir ne tikai iespējamā finansiālā atdeve, bet arī ieguldījums sasniegumos, kas varētu veidot mūsu sabiedrības nākotni. DeepTech investīciju pieaugošā pievilcība: unikālas tehnoloģijas un lielāka atdeve Investīciju ainava ir lieciniece ievērojamai pārejai uz DeepTech, ko veicina tā lielākas atdeves potenciāls un raksturīgā unikalitāte. DeepTech uzņēmumi pēc savas būtības iedziļinās revolucionārajos tehnoloģiskajos sasniegumos, ko bieži aizsargā patenti un intelektuālā īpašuma (IP) tiesības. Šī unikalitāte ne tikai atšķir tos no pārpildītās programmatūras jaunizveidoto uzņēmumu telpas, bet arī piedāvā konkurences aizsardzības līmeni, ko investori augstu vērtē. Augsta atdeve un konkurētspējīgi Moats DeepTech ieguldījumi kļūst arvien pievilcīgāki, jo ir iespējama ievērojama finansiāla atdeve. Tehnoloģijas, kas izstrādātas DeepTech nozarēs, sākot no biotehnoloģijas un progresīviem materiāliem līdz mākslīgajam intelektam un kvantu skaitļošanai, spēj sagraut nozares un radīt pilnīgi jaunus tirgus. Šis pārveidojošais potenciāls sniedz ievērojamas finansiālas iespējas investoriem, kuri jau agrāk atbalsta šādus jauninājumus. Turklāt DeepTech inovāciju sarežģītība un patentētais raksturs… Lasīt vairāk

Jaunā EIC darba programma: Izpratne par atspēkošanas procesa novēršanu

Eiropas Savienības (ES) finansējuma dinamiskajā vidē European Innovation Council (EIC) savā 2024. gada darba programmā ir ieviesusi ievērojamas izmaiņas, kas tieši ietekmē finansējuma pieteikšanas un vērtēšanas procesu. Starp šiem pielāgojumiem izceļas atspēkošanas procesa izslēgšana, kas nozīmē pāreju uz racionālāku un neatkarīgāku priekšlikumu novērtēšanu. Šajā rakstā ir aplūkota šo izmaiņu ietekme uz jaunizveidotiem uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas meklē EIC Accelerator finansējumu, lai noskaidrotu jauno pieeju un piedāvātu stratēģiskus norādījumus pretendentiem. Pāreja no atspēkošanas procesa Vēsturiski EIC Accelerator pieteikšanās process ļāva pretendentiem turpmākajos iesniegumos risināt un “atspēkot” komentārus no iepriekšējiem novērtējumiem. Šis atspēkošanas process ļāva organizācijām precizēt un uzlabot savus priekšlikumus, pamatojoties uz konkrētām atsauksmēm, teorētiski palielinot to izredzes gūt panākumus turpmākajās kārtās. Tomēr saskaņā ar EIC 2024. gada darba programmu šis mehānisms ir atcelts. Līdz ar to pretendentiem vairs nav strukturētas iespējas iekļaut uzlabojumus no iepriekšējiem iesniegumiem tieši, atbildot uz vērtētāja komentāriem. Priekšlikumu neatkarīga vērtēšana Būtiska izmaiņa, kas saistīta ar atspēkošanas procesa atcelšanu, ir pieeja priekšlikumu vērtēšanai. Vērtētājiem vairs nebūs piekļuves iepriekšējiem iesniegumiem vai novērtējuma ziņojumiem no iepriekšējām kārtām. Tas nodrošina, ka katrs priekšlikums tiek novērtēts neatkarīgi, tikai pamatojoties uz tā priekšrocībām un saskaņā ar standarta “Apvārsnis Eiropa” vērtēšanas kritērijiem. Šo izmaiņu mērķis ir izlīdzināt konkurences apstākļus, nodrošinot, ka visi pieteikumi, neatkarīgi no tā, vai tie ir pirmreizēji vai atkārtoti, tiek izskatīti objektīvi. Uzlabojumu iekļaušana stāstā Lai gan strukturētais atspēkošanas process ir pakāpeniski pārtraukts, pieteikuma iesniedzēji saglabā iespēju precizēt savus priekšlikumus, pamatojoties uz iepriekšējām atsauksmēm. Uzlabojumus un uzlabojumus joprojām var iekļaut pieteikuma veidlapas B daļā. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šim nolūkam nav paredzēts īpašs formāts vai sadaļa. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem ir nemanāmi jāintegrē visi pielāgojumi vispārējā priekšlikuma izklāstā, nodrošinot, ka uzlabojumi ir saskaņoti un uzlabo priekšlikuma vispārējo kvalitāti un iespējamību. Stratēģiskā ietekme uz pretendentiem Šīs izmaiņas EIC vērtēšanas procesā rada nepieciešamību pēc stratēģiskā virziena pretendentiem. Jaunuzņēmumiem un MVU jau no paša sākuma jākoncentrējas uz stabila un pārliecinoša priekšlikuma izstrādi, integrējot nepārtrauktu uzlabošanu kā pamatstratēģiju, nevis paļaujoties uz īpašām atgriezeniskās saites cilpām. Pretendenti tiek aicināti: Veikt rūpīgu pašnovērtējumu: Pirms iesniegšanas kritiski izvērtēt savu priekšlikumu attiecībā pret EIC kritērijiem un mērķiem, nosakot jomas uzlabošanai, nepaļaujoties uz ārēju atgriezenisko saiti. Izmantojiet profesionālu atbalstu: sadarbojieties ar konsultantiem, profesionāliem rakstniekiem vai ārštata darbiniekiem, kuriem ir pieredze ES dotāciju pieteikumos, lai pilnveidotu savu priekšlikumu, nodrošinot, ka tas atbilst EIC pašreizējām prioritātēm un standartiem. Uzsveriet inovāciju un ietekmi: katru priekšlikumu novērtējot pēc tā nopelniem, izceliet sava projekta inovāciju, tirgus potenciālu un ietekmi uz sabiedrību, pārliecinoši norādot uz EIC finansējumu. Secinājums 2024. gada EIC darba programma ievieš paradigmas maiņu priekšlikumu vērtēšanā, atceļot atspēkošanas procesu, uzsverot virzību uz neatkarīgākiem un uz nopelniem balstītiem novērtējumiem. Lai gan šīs izmaiņas izaicina pieteikuma iesniedzējus pielāgoties, tās arī paver iespējas iepazīstināt savus jauninājumus vislabākajā iespējamajā gaismā, bez iepriekšēju iesniegumu ēnas. Izmantojot nepārtrauktas uzlabošanas stratēģiju un izmantojot profesionālās zināšanas, jaunizveidotie uzņēmumi un MVU var veiksmīgi orientēties šajās pārmaiņās, stingri pozicionējot sevi EIC Accelerator finansējuma saņemšanai.

Izpratne par EIC Accelerator iesniegšanas ierobežojumiem saskaņā ar 2024. gada darba programmu

European Innovation Council (EIC) paātrinātājs ir stūrakmens ES apņemšanās veicināt inovācijas un atbalstīt jaunuzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), lai tirgū ieviestu revolucionāras idejas. Ieviešot EIC 2024. gada darba programmu, ir veikti būtiski atjauninājumi, lai racionalizētu procesus un precizētu noteikumus, kas attiecas uz priekšlikumu iesniegšanu un atkārtotu iesniegšanu. Šī raksta mērķis ir izskaidrot jaunos iesniegšanas ierobežojumus, piedāvājot skaidrus norādījumus subjektiem, kuru mērķis ir nodrošināt finansējumu, izmantojot šo konkursa programmu. Vienkāršoti iesniegšanas noteikumi EIC 2024. gada darba programmā ir ieviesta vienkāršāka pieeja priekšlikumu iesniegšanai, pievēršoties atsauksmēm un cenšoties padarīt finansēšanas procesu pieejamāku. No 2024. gada sākuma subjektiem ir atļauts iesniegt līdz trim neveiksmīgiem pieteikumiem jebkurā procesa posmā un jebkura veida atbalstam. Tas ietver: Īsi priekšlikumi Pilni priekšlikumi Izaicinājumam specifiski uzaicinājumi Atklāti uzaicinājumi Tikai dotācijai jauktais finansējums (dotācijas un pašu kapitāla kombinācijas) Tikai pašu kapitāls. Šis vienkāršojums nozīmē, ka pretendentiem ir trīs iespējas iegūt finansējumu neatkarīgi no pieteiktā atbalsta posma vai veida, pirms ir liegta turpmākai iesniegšanai saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” EIC Accelerator. Atkārtota iesniegšana pēc noraidīšanas Ievērības cienīgs jauno noteikumu aspekts ir noteikums par atkārtotu iesniegšanu pēc noraidīšanas pilna priekšlikuma posmā. Pretendentiem, kuriem šajā posmā neizdodas, ir atļauts atkārtoti iesniegt savu priekšlikumu tieši pilnajam priekšlikuma posmam, apejot īso priekšlikuma posmu, ja vien viņi nav sasnieguši trīs pieteikumu ierobežojumu. Tomēr tieša atkārtota iesniegšana intervijas fāzei nekādā gadījumā nav atļauta. Praktiski piemēri Skaidrības labad darba programmā ir izklāstīti vairāki scenāriji. Pēc viena noraidījuma pilna piedāvājuma posmā (attālinātās novērtēšanas vai intervijas laikā) vienība var iesniegt vēl divus pilnus priekšlikumus. Pēc diviem noraidījumiem intervijas posmā organizācija joprojām ir tiesīga iesniegt pilnu piedāvājumu un, iespējams, tiks uzaicināta uz trešo interviju. Ja vienība ir noraidīta vienu reizi pilnā piedāvājuma vai intervijas posmā un vienreiz īsā priekšlikuma posmā, tai ir tiesības saņemt vēl vienu iesniegumu pilna piedāvājuma posmā. Ir svarīgi ņemt vērā, ka neveiksmīgo pieteikumu skaitītājs 2024. gada 1. janvārī tiek atiestatīts uz nulli. Šī atiestatīšana piedāvā jaunu sākumu vienībām, kuras, iespējams, iepriekš ir sasniegušas savu iesniegšanas limitu, nodrošinot jaunas finansējuma iespējas saskaņā ar programmu “Apvārsnis Eiropa”. Ietekme uz pretendentiem Šo atjaunināto noteikumu mērķis ir līdzsvarot EIC Accelerator konkurētspēju ar vajadzību pēc elastības un daudzām finansējuma iespējām. Pretendentiem būtu stratēģiski jāplāno savi iesniegumi, ņemot vērā no iepriekšējiem pieteikumiem saņemtās atsauksmes, lai stiprinātu savus priekšlikumus. Sadarbošanās ar profesionāliem rakstniekiem, konsultantiem vai EIC Accelerator oficiālās priekšlikuma veidnes izmantošana var uzlabot iesniegumu kvalitāti. Turklāt pieteikuma iesniedzējiem ir jāņem vērā iesniegšanas ierobežojums, katrā mēģinājumā nosakot prioritāti savu priekšlikumu precizēšanai un uzlabošanai. Iespēja atkārtoti iesniegt tieši pilnam priekšlikuma posmam pēc noraidīšanas ir būtiska priekšrocība, ļaujot subjektiem sniegt atsauksmes un uzlabot savus pieteikumus, nesākot no nulles. Secinājums EIC 2024. gada darba programmas vienkāršotie noteikumi par iesniegšanu un atkārtotu iesniegšanu ir pozitīvs solis ceļā uz ES finansējuma pieejamību inovatīviem uzņēmumiem. Izprotot šos noteikumus un stratēģiski plānojot to lietojumus, jaunizveidotie uzņēmumi un MVU var palielināt savas izredzes iegūt būtisko atbalstu, kas nepieciešams, lai ieviestu savus jauninājumus Eiropas un pasaules tirgos.

Galīgais ceļvedis EIC Accelerator intervijas sagatavošanai: soli pa solim rīcības plāns

Lai sagatavotos intervijai, īpaši augstas likmes scenārijiem, piemēram, EIC Accelerator laukumam, ir nepieciešama stratēģiska un pārdomāta pieeja. Šajā rokasgrāmatā mūsu zināšanu avotu gudrība ir apkopota visaptverošā, praktiski izmantojamā aizzīmju sarakstā, lai nodrošinātu, ka esat pilnībā sagatavojies un gatavs pārsteigt. Sagatavošanās pirms intervijas Izprotiet EIC noteikumus un mērķus: iepazīstieties ar to, ko meklē žūrija, un EIC Accelerator īpašajiem kritērijiem. Skripts jūsu prezentācija: sagatavojiet vārdam pa vārdam skriptu. Trenējieties, līdz varat to piegādāt dabiski 10 minūšu laikā. Uzlabojiet savas jautājumu un atbilžu prasmes: veltiet ievērojamu daļu sava sagatavošanās laika, lai praktizētu jautājumu un atbilžu sesiju, kuras ilgums var būt līdz 35 minūtēm. Zināt savu pieteikumu no iekšpuses: ja jūs pats neesat rakstījis pieteikumu, rūpīgi izpētiet to. Izprotiet visus minētos skaitļus, stratēģijas un partnerus. Prakse ļauj perfekti iesaistīties prezentācijas praksē: izmantojiet profesionālus rakstniekus vai konsultantus, lai plaši praktizētu savu prezentāciju. Simulējiet intervijas vidi: praktizējieties ar ātras darbības jautājumiem un tūlītēju pēcpārbaudi, lai simulētu augsta spiediena vidi. Sagatavojieties visu komandas locekļu atbildēm: Pārliecinieties, ka visi komandas locekļi ir pieraduši atbildēt uz jautājumiem vienmērīgi un vienoti kā vienība. Prezentācijas diena Nav operatīvu uzdevumu pirms prezentācijas: Koncentrējieties tikai uz interviju; nav traucēkļu. Pārskatiet lielo attēlu: pārskatiet prezentācijas slaidus, koncentrējoties uz galvenajiem ziņojumiem un vīzijām, ar kurām vēlaties sazināties. Jautājumu un atbilžu sesijas risināšana Gaidiet ātrus un turpmākus jautājumus: esiet gatavs atbildēt ātri un kodolīgi. Trenējieties ar hronometru laika noteikšanai. Izstrādājiet standarta atbildes: izstrādājiet atbildes uz ļoti iespējamiem jautājumiem un tiem, kas prakses sesiju laikā tika identificēti kā kritiski. Pieņemiet pareizo uzvedību: vingrinieties saglabāt nosvērtu un pārliecinātu izturēšanos neatkarīgi no jautājuma grūtībām. Izmēģinājuma žūrijas prakse Izveidojiet saspringtas iztaujāšanas sesijas iekšēji: izmantojiet izspēles žūrijas savā komandā, lai uzdotu izaicinošus jautājumus un nodrošinātu tūlītēju pēcpārbaudi. Integrējiet kritisko jautājumu uzdošanu: atlasiet viltotus jautātājus, kuri var tēlot velna aizstāvi, izdarot spiedienu ar pārtraukumiem un sarežģītiem jautājumiem. Pēdējie padomi Izprotiet un formulējiet savus unikālos pārdošanas punktus (USP): skaidri norādiet, kas izceļ jūsu projektu, un esiet gatavs to pārliecinoši formulēt. Sagatavojieties nepatīkamai pieredzei: dažreiz mijiedarbība var būt saspringta vai nepatīkama. Garīgi sagatavojieties šādām situācijām. Izvairieties no sarkanajiem karogiem: nesniedziet žūrijai iemeslu jūs noraidīt. Izvairieties no tēmām, kas var izraisīt negatīvu pārbaudi. Ievērojot šo visaptverošo rokasgrāmatu, jūs ne tikai vairosit savu pārliecību, bet arī ievērojami palielināsit izredzes gūt panākumus jebkurā intervijas scenārijā, jo īpaši tādās augsto likmju vidēs kā EIC Accelerator laukums. Atcerieties, ka zem spiediena jūs nepiedzīvosit šo notikumu; jūs nokritīsit līdz sava apmācības līmenim. Attiecīgi sagatavojieties.

Jaunāko EIC Accelerator rezultātu atklāšana: visaptveroša analīze (2023. gada 8. novembra noslēgums, 2024. gada februāra izlaidums)

European Innovation Council (EIC) Accelerator programma ir atbalsta sistēma jaunizveidotiem uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) visā Eiropā, kuras mērķis ir veicināt inovācijas un tehnoloģiju attīstību. Ar jaunākajiem rezultātiem, kas tika publicēti 2024. gada 28. februārī, EIC Accelerator atkal ir apliecinājis savu apņemšanos veicināt revolucionārus projektus ar kopējo budžeta piešķīrumu 285 miljonu eiro apmērā. Šajā analīzē ir aplūkota dotāciju un blended financing sadale, panākumu rādītāji dažādos posmos un uzvarētāju uzņēmumu ģeogrāfiskā izplatība. Finansējuma sadalījums: tuvāka piešķīruma apskate Pēdējā finansējuma ciklā EIC Accelerator ir atbalstījis 42 uzņēmumus, demonstrējot dažādas finansēšanas iespējas, kas pielāgotas Eiropas novatoru dažādajām vajadzībām. Finansējuma veidu sadalījums ir šāds: Grant First: 12 uzņēmumiem (29%) tika piešķirtas dotācijas kā sākotnējais finansēšanas solis, izceļot EIC elastību, atbalstot agrīnās stadijas inovācijas. Jauktās finanses: dominējot finansēšanas vidē, 26 uzņēmumi (62%) saņēma blended finance, apvienojot dotācijas un pašu kapitālu, lai nodrošinātu stabilu atbalstu uzņēmumiem, kas ir gatavi paplašināties. Tikai pašu kapitāls: viens uzņēmums (2%) nodrošināja pašu kapitāla finansējumu, uzsverot EIC lomu, uzņemoties līdzdalību perspektīvos uzņēmumos. Tikai dotācijas: 3 uzņēmumi (7%) saņēma dotācijas bez pašu kapitāla komponentes, koncentrējoties uz projektiem ar īpašām vajadzībām, kuras var apmierināt ar tiešo finansējumu. Ceļš uz panākumiem: veiksmes rādītāju analīze EIC Accelerator atlases process ir stingrs, paredzēts, lai identificētu projektus ar vislielāko potenciālo ietekmi. Veiksmes rādītāji katrā pieteikšanās procesa posmā ir šādi: 1. darbība. Aptuveni 70% pretendentu iztur šo sākotnējo posmu, lai gan precīzi skaitļi netiek izpausti. 2. darbība. Tikai 22% projektu tiek īstenoti, atspoguļojot arvien pieaugošo pieteikumu pārbaudi. 3. darbība. Pēdējais solis vēl vairāk samazinās ar 17% panākumu līmeni. Kombinētie panākumu rādītāji: kumulatīvs veiksmes rādītājs pretendentiem, kuri iziet 2. un 3. darbību, ir tikai 3,91 TP18T, savukārt kopējais panākumu līmenis visos trīs posmos ir aptuveni 2,71 TP18 T. Ģeogrāfiskā daudzveidība: Viseiropas ietekme Jaunākā finansējuma kārta ir devusi labumu uzņēmumiem no 15 dažādām valstīm, demonstrējot EIC Accelerator visas Eiropas sasniedzamību. Vācija ir līdere ar 7 finansētiem uzņēmumiem, tai cieši seko Francija ar 6, bet Spānija un Zviedrija katra ar 5. Citas valstis ar veiksmīgiem pretendentiem ir Somija (4), Itālija (3), Izraēla (2), Nīderlande (2), Norvēģija (2) un vairākas citas ar vienu uzņēmumu, kas apliecina EIC apņemšanos veicināt inovācijas visā kontinentā. Secinājums EIC Accelerator jaunākie finansēšanas rezultāti izceļ programmas izšķirošo lomu Eiropas inovāciju ekosistēmas atbalstīšanā. Programmas kopējais budžets ir 285 miljoni eiro, un tā ir atbalstījusi 42 uzņēmumus dažādās nozarēs un valstīs, uzsverot Eiropas tehnoloģiskās ainavas daudzveidību un potenciālu. Tā kā EIC Accelerator turpina attīstīties, tā ietekme uz revolucionāru projektu veicināšanu un MVU paplašināšanu ir nenoliedzama, padarot to par Eiropas inovācijas politikas stūrakmeni. Pievēršot rūpīgu uzmanību dažādu finansēšanas vajadzību atbalstam, stingriem atlases procesiem un apņemšanos nodrošināt ģeogrāfisko iekļaušanu, EIC Accelerator paver ceļu inovatīvākai un noturīgākai Eiropai. Gaidot turpmākās finansējuma kārtas, 2024. gada februāra rezultāti liecina par dinamisku uzņēmējdarbības garu, kas plaukst visā kontinentā. Dati par finansējumu Finansējuma dotācijas veids vispirms: 12 uzņēmumi (29%) Jauktā finanse: 26 uzņēmumi (62%) Tikai pašu kapitāls: 1 uzņēmums (2%) Tikai dotācija: 3 uzņēmumi (7%) Kopā: 42 uzņēmumu budžets Kopējais budžets: 285 miljoni eiro samazinājums- Izslēgšanas datums un rezultāti EIC Accelerator 2. darbības beigu datums: 2023. gada 8. novembris Rezultātu publicēšana: 2024. gada 28. februāris. Veiksmes rādītāji 1. darbība: (aptuveni 70%, jo rezultāti netiek publicēti) 2. darbība: 22% 3. darbība: 17% 3. darbība: 3. darbība un 3. darbība. TP18T Step 1 & Step 2 & Step 3 kopā: (aptuveni 2,71 TP18T) Finansētās valstis Starp finansētajiem uzņēmumiem ir 15 dažādas valstis. Vācija: 7 uzņēmumi Francija: 6 uzņēmumi Spānija: 5 uzņēmumi Zviedrija: 5 uzņēmumi Somija: 4 uzņēmumi Itālija: 3 uzņēmumi Izraēla: 2 uzņēmumi Nīderlande: 2 uzņēmumi Norvēģija: 2 uzņēmumi Beļģija: 1 uzņēmums Bulgārija: 1 uzņēmums Dānija: 1 uzņēmums Īrija: 1 uzņēmums Portugāle: 1 uzņēmums Slovākija: 1 uzņēmums Visi 42 EIC Accelerator uzvarētāji no 2023. gada 8. novembra

Eiropas inovāciju nākotnes atklāšana: dziļa iedziļināšanās EIC 2024. gada darba programmā

European Innovation Council (EIC) darba programmā 2024. gadam, kas detalizēti aprakstīta dokumentā, ir izklāstīta tās visaptverošā stratēģija un komponenti, kas paredzēti inovāciju veicināšanai Eiropas Savienībā. Šeit ir norādītas galvenās sastāvdaļas un svarīgākie aspekti: Stratēģiskie mērķi un galvenie darbības rādītāji (KPI): EIC mērķis ir atbalstīt revolucionāras tehnoloģijas un uzņēmumus, kas ir būtiski, lai sasniegtu zaļo un digitālo pāreju, nodrošinot atklātu stratēģisku autonomiju kritisko tehnoloģiju jomā. Tā ir izvirzījusi sešus stratēģiskus mērķus, tostarp kļūšanu par izvēlēto investoru liela potenciāla jaunizveidotiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, finansējuma trūkumu pārvarēšanu dziļo tehnoloģiju uzņēmumiem, atbalstu augsta riska tehnoloģijām, Eiropas vienradžu skaita palielināšanu un Eiropas mēroga inovāciju ietekmes katalizāciju. valsts pētniecība un darbības izcilības sasniegšana. Pārskats par 2024. gada darba programmu: Darba programma organizē finansējumu un atbalstu trīs galvenajās shēmās: EIC Pathfinder: progresīvai pētniecībai, lai izstrādātu zinātnisko pamatu revolucionārām tehnoloģijām. EIC Transition: lai apstiprinātu tehnoloģijas un izstrādātu biznesa plānus konkrētiem lietojumiem. EIC Accelerator: atbalstīt uzņēmumus inovāciju ieviešanā tirgū un palielināšanā. Katra shēma ir papildināta ar piekļuvi Business Acceleration Services, nodrošinot zināšanas, uzņēmumus, investorus un ekosistēmu dalībniekus. Galvenās izmaiņas 2024. gada darba programmā: ir veikti pielāgojumi, uzlabojumi un vienkāršojumi, pamatojoties uz atsauksmēm un samazināto budžetu. Šīs izmaiņas ietver vienreizēju izmaksu modeļa ieviešanu lielākajai daļai zvanu, pastiprinātus pasākumus pret ekonomiskās drošības riskiem un atbilstības un finansēšanas kritēriju korekcijas dažādās shēmās. EIC atbalsta galvenās iezīmes: tiek piedāvāts finansiālā un nefinansiālā atbalsta apvienojums, lai paātrinātu un attīstītu EIC inovācijas un uzņēmumus. Tas ietver proaktīvu projektu un portfeļa pārvaldību, pielāgotu pieeju priekšlikumu novērtēšanai, atklātas piekļuves un intelektuālā īpašuma tiesību politiku un pasākumus ekonomiskās drošības nodrošināšanai. Sadarbība ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT): dokumentā ir izklāstīta pieaugošā sadarbība starp EIC un EIT, lai stiprinātu Eiropas inovāciju ekosistēmu, tostarp kopīgus pakalpojumus, Fast Track procesu un jauno inovācijas stažieru shēmu. Perspektīva 2025. gadam un turpmākajiem gadiem: tiek apspriestas nākotnes stratēģijas un iespējamās jaunas sinerģijas, tostarp iespēja palielināt budžetu lielākiem ieguldījumiem, izmantojot EIC fondu galvenajās galvenajās jomās. Glosārijs un definīcijas: dokuments beidzas ar detalizētu glosāriju un definīciju sadaļu, kas izskaidro visā darba programmā izmantoto terminoloģiju un akronīmus. Šo komponentu kopīgais mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības stratēģiskos mērķus inovāciju, pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā, uzsverot augsta riska, augsta ieguvuma pētniecību un revolucionāras tehnoloģijas ar potenciālu būtisku sociālo un ekonomisko ietekmi. 1. Stratēģiskie mērķi un galvenie darbības rādītāji (KPI) Lai veicinātu Eiropas inovāciju nākotnē, European Innovation Council (EIC) ir izstrādājis drosmīgu redzējumu ar savu darba programmu 2024. gadam, koncentrējoties uz izrāviena noteikšanu, izstrādi un palielināšanu. tehnoloģijas un uzņēmumi, kas ir ļoti svarīgi ES zaļajai un digitālajai pārejai. Šī vīzija ir balstīta uz stratēģiskiem mērķiem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas atvērtu stratēģisku autonomiju kritisko tehnoloģiju jomā, veicinot dinamisku ekosistēmu, kurā var attīstīties augsta potenciāla jaunuzņēmumi un uzņēmēji. Programmas mērķis ir ne tikai pārvarēt finansējuma trūkumus, ar kuriem saskaras dziļo tehnoloģiju uzņēmumi, bet arī pozicionēt EIC kā tālredzīgu ideju investoru, tādējādi ietekmējot privāto līdzekļu piešķiršanu šo inovāciju atbalstam. EIC stratēģiskās vīzijas pamatā ir seši vērienīgi mērķi, un katrs no tiem ir papildināts ar skaidriem galvenajiem darbības rādītājiem (KPI), kuru mērķis ir izmērīt progresu un virzīt programmas ieviešanu: Kļūstot par izvēlēto investoru: EIC cenšas panākt atpazīstamību visā kontinentā, piesaistīt liela potenciāla jaunuzņēmumus, uzņēmējus un novatoriskus pētniekus, īpašu uzsvaru liekot uz nepietiekami pārstāvētām grupām, piemēram, sievietēm novatorēm un sievietēm no mazāk attīstītām ekosistēmām. 30–50 miljardu eiro ieguldīšana Eiropas dziļajās tehnoloģijās: novēršot kritisko finansējuma trūkumu, EIC cenšas piesaistīt savu fondu, lai būtiski ietekmētu dziļo tehnoloģiju ekosistēmu, veicinot vidi, kurā privātās investīcijas plūst brīvāk, lai atbalstītu revolucionāras inovācijas. Atbalsts augsta riska tehnoloģijām: jomās, kas ir kritiskas sabiedrībai un stratēģiskajai autonomijai, EIC ir apņēmusies uzņemties aprēķinātus riskus, lai atbalstītu visdaudzsološākās dziļo tehnoloģiju iespējas, sākot no agrīnajiem posmiem līdz komerciālai paplašināšanai, nodrošinot Eiropas neatkarību galvenajās tehnoloģijās. Eiropas vienradžu un paplašināšanās uzņēmumu skaita palielināšana: EIC uzdevums ir veicināt Eiropas jaunuzņēmumu un MVU izaugsmi, lai tie atbilstu un pārspētu savus globālos partnerus, veicinot vidi, kurā Eiropas inovācijas var vadīt pasaules arēnā. Eiropas publiskās pētniecības inovāciju ietekmes katalizēšana: veidojot partnerības visā ES, EIC mērķis ir komercializēt labākās pētniecības bāzes idejas, radot labvēlīgu augsni jaunuzņēmumiem, lai tie varētu paplašināties un radīt globālu ietekmi. Darbības izcilības sasniegšana: EIC darbības efektivitāte, veiklība un atsaucība ir izstrādāta, lai apmierinātu pretendentu, investoru un tirgus kopumā augstās cerības, nodrošinot vienmērīgu ceļu no inovatīvas idejas līdz tirgus panākumiem. Šie stratēģiskie mērķi nav tikai vērienīgi mērķi, bet tie ir visaptverošs Eiropas inovāciju ainavas plāns, kura mērķis ir izveidot auglīgu ekosistēmu revolucionārām tehnoloģijām, kas noteiks ES ekonomikas un sabiedrības nākotni. Apvienojot finansiālu un nefinansiālu atbalstu, EIC rada pamatu pārveidojošai ietekmei, kas sniedzas tālu ārpus tuvākā horizonta, nodrošinot, ka Eiropa joprojām ir inovāciju un tehnoloģiju priekšgalā. 2. Pārskats par 2024. gada darba programmu 2024. gada European Innovation Council (EIC) darba programma ir būtisks solis ceļā uz inovāciju un tehnoloģisku sasniegumu veicināšanu Eiropas Savienībā. Tā ir strukturēta, lai apmierinātu zaļās un digitālās pārejas kritiskās vajadzības, un tā piesaista finansējumu vairāk nekā 1,2 miljardu eiro apmērā, veidojot visaptverošu stratēģiju, lai dotu iespējas pētniekiem, jaunizveidotiem uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tālāk ir sniegts padziļināts tās strukturālās apskates ieskats: EIC Pathfinder, pāreja un paātrinātājs: trīs pīlāri Darba programma ir ģeniāli sadalīta trīs primārās finansēšanas shēmās, no kurām katra ir pielāgota dažādiem inovācijas un attīstības posmiem: EIC Pathfinder: veltīta progresīvai pētniecībai, Pathfinder ir zinātniskās izpētes dzimtene, kuras mērķis ir attīstīt revolucionāro tehnoloģiju pamatelementus. Tas ietver gan atklātus uzaicinājumus uz jebkuru zinātnisko pētījumu jomu, gan mērķtiecīgus izaicinājumus, kas risina īpašas, stratēģiskas… Lasīt vairāk

EIC Accelerator atkārtota iesniegšana: labais, sliktais un nejaušība

Pārvietošanās EIC Accelerator: Izpratne par noteikumu “3 spēki, jūs esat beidzis” European Innovation Council (EIC) Accelerator ir galvenais finansēšanas mehānisms programmā “Apvārsnis Eiropa”, kas paredzēts jaunizveidotiem uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas pārkāpj robežas. inovācijas. Ar dotāciju un pašu kapitāla sajaukumu tā ir būtiska iespēja revolucionāru projektu īstenošanai. Tomēr navigācija pieteikšanās procesā nav maza, jo īpaši, ja tiek ievērots stingrs noteikums “3 brīdinājumi, jūs esat ārpus”. Šī politika nosaka, ka pretendentus var noraidīt ne vairāk kā trīs reizes jebkurā no trim vērtēšanas procesa posmiem. Kad šis ierobežojums ir sasniegts, atkārtota pieteikšanās ir aizliegta līdz pašreizējās darba programmas “Apvārsnis Eiropa” pabeigšanai 2027. gadā. Trīs soļi EIC Accelerator novērtēšanas īsajā pieteikumā. Sākotnējā darbība ietver rakstisku pieteikumu un prezentācijas video. Tas ir pirmais šķērslis, kad jūsu projekts tiek pārbaudīts. Pilns pieteikums: veiksmīgi projekti tiek iesniegti, lai iesniegtu detalizētu priekšlikumu, kurā izklāstīts jauninājums, ietekme un īstenošanas stratēģija. Intervija: finālisti tiek aicināti iesniegt savus projektus ekspertu žūrijai, kas ir pēdējā iespēja pārliecināt, pirms tiek pieņemti lēmumi par finansējumu. Noteikuma "3 sitieni" sekas Šis noteikums uzsver EIC Accelerator konkurences raksturu un rūpīgas sagatavošanās nozīmi. Tas ir skaidrs vēstījums, ka izredzes ir tikai vispievilcīgākajām un labi sagatavotajām lietojumprogrammām. Šī politika arī mudina pretendentus pirms pieteikšanās kritiski izvērtēt savu gatavību un inovāciju potenciālu, tādējādi potenciāli ietaupot laiku un resursus gan pretendentiem, gan vērtēšanas komisijām. Panākumu stratēģijas Padziļināta sagatavošanās: pirms pieteikšanās pārliecinieties, ka jūsu projekts atbilst EIC prioritātēm: liela ietekme, inovācija un tirgus potenciāls. Profesionāls atbalsts: apsveriet iespēju piesaistīt konsultantus vai profesionālus rakstniekus, kuri specializējas EIC lietojumprogrammās, lai uzlabotu jūsu iesniegumu. Atsauksmju izmantošana: ja tas tiek noraidīts, izmantojiet atsauksmes, lai pirms atkārtotas pieteikšanās nostiprinātu sava projekta vājās vietas. Pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" Pašreizējā darba programma "Apvārsnis Eiropa" ir spēkā līdz 2027. gadam, nosakot laika grafiku šim noteikumam. Šis ir periods, kas ir bagāts ar iespējām, bet arī ierobežojumiem, kā to skaidri parāda noteikums “3 pārkāpumi”. Pretendentiem ir jāorientējas šajā ainavā ar stratēģisku tālredzību, nodrošinot, ka viņu inovācijas ir ne tikai revolucionāras, bet arī rūpīgi prezentētas. Secinājums EIC Accelerator noteikums "3 brīdinājumi, jūs esat beidzis" ir būtisks faktors, kas pretendentiem jāņem vērā. Tas uzsver nepieciešamību pēc izcilības visos lietojumprogrammas aspektos, sākot ar pašu jauninājumu un beidzot ar veidu, kā tas tiek paziņots. Pārejot cauri Eiropas apvārsnim, šis noteikums neapšaubāmi veidos konkurences ainavu, virzot uzņēmumus ne tikai uz inovācijām, bet arī uz izcilību formulēšanā un stratēģijā. EIC Accelerator priekšlikuma maksimāla palielināšana, izmantojot novērtējuma kopsavilkuma ziņojumu (ESR) Ceļš uz finansējuma nodrošināšanu no European Innovation Council (EIC) Accelerator var būt grūts, jo katru pieteikuma soli rūpīgi pārbauda eksperti vērtētāji. Būtisks instruments šajā ceļojumā ir novērtējuma kopsavilkuma ziņojums (ESR), kas tiek nodrošināts pēc katra noraidījuma. Šis ziņojums nav tikai paziņojums par neveiksmīgiem mēģinājumiem, bet gan konstruktīvu atgriezenisko saiti tieši no vērtētāju perspektīvas. Izpratne par ESR ESR piedāvā pārredzamu skatījumu uz vērtētāju komentāriem par visiem priekšlikuma aspektiem, tostarp par izcilību, ietekmi un īstenošanu. Šīs atsauksmes ir nenovērtējamas, lai izprastu jūsu iesnieguma stiprās un vājās puses. 1. solis Atsauksmes. Novērtēšanas pirmajā posmā jūsu priekšlikumu izskata četri vērtētāji, sniedzot plašu ieskatu par sākotnējo iespaidu, ko rada jūsu projekts. 2. solis Atsauksmes. Pilnajā pieteikuma fāzē ir iesaistīti trīs vērtētāji vai četri vērtētāji cieši apstrīdētu noraidījumu gadījumā. Šis posms piedāvā dziļāku ienirt jūsu priekšlikuma detaļās, novērtējot, cik labi tas atbilst EIC Accelerator mērķiem. ESR izmantošana, lai gūtu panākumus. Praktiski ieskati: katra vērtētāja komentāri palīdz uzlabot jūsu priekšlikumu, izceļot skaidrības, ietekmes un iespējamības uzlabošanas jomas. Pielāgoti labojumi: pievēršoties konkrētai kritikai, varat pielāgot savu atkārtoto iesniegšanu tā, lai tiešā veidā novērstu iepriekšējās nepilnības, tādējādi uzlabojot priekšlikuma pievilcību. Stratēģiskā pieeja: Izpratne par atkārtotām atgriezeniskās saites tēmām ļauj stratēģiski pārskatīt jūsu priekšlikumu, nodrošinot, ka ikviens aspekts, sākot no inovācijas līdz tirgus stratēģijai, ir stabils un pārliecinošs. Secinājums ESR ir kritisks atgriezeniskās saites mehānisms, kas, saprātīgi izmantojot, var ievērojami palielināt jūsu izredzes gūt panākumus turpmākajās EIC Accelerator lietojumprogrammās. Rūpīgi analizējot un rīkojoties pēc vērtētāju komentāriem, pretendenti var pārveidot savus novatoriskos projektus uzvarējušos priekšlikumos, kas atbilst EIC augstajiem izcilības, ietekmes un īstenošanas standartiem. Atcerieties, ka katra atgriezeniskā saite ir solis tuvāk atbalsta nodrošināšanai, kas nepieciešams, lai jūsu inovācijas izvirzītu Eiropas nozaru priekšplānā. EIC Accelerator atspēkošanas process: noraidījuma pārvēršana par iespēju Ceļš uz finansējuma nodrošināšanu no European Innovation Council (EIC) Accelerator ir pilns ar izaicinājumiem, no kuriem viens ir noraidījuma iespēja. Tomēr EIC Accelerator piedāvā unikālu atspēkošanas procesu, kas ne tikai ļauj pieteikuma iesniedzējiem atbildēt uz vērtētāja komentāriem, bet arī nodrošina platformu, lai labotu pārpratumus un stiprinātu priekšlikumu, pamatojoties uz pamatotu kritiku. Atspēkojuma būtība Šis process ir vairāk nekā vienkārša apelācija; tā ir iespēja dialogam. Atspēkojot iepriekšējo vērtētāju komentārus, pretendenti var tieši vērsties pie jebkādiem nepatiesiem vērtējumiem un sīkāk izklāstīt tos sava priekšlikuma aspektus, kas, iespējams, ir pārprasti vai novērtēti par zemu. Šī tiešā saziņa ir ļoti svarīga, lai noteiktu pozitīvu toni atkārtotai iesniegšanai, padarot to par stratēģisku pārliecināšanas instrumentu, kas pārsniedz pašu rakstisko priekšlikumu. Stratēģisko priekšrocību precizējums: tas ļauj pieteikuma iesniedzējiem precizēt punktus, kas, iespējams, ir nepareizi interpretēti, nodrošinot, ka priekšlikums tiek novērtēts pēc tā patiesajiem nopelniem. Uzlabojumi: pamatota kritika kļūst par pilnveidošanas iespējām, ļaujot pretendentiem uzlabot savus priekšlikumus, pamatojoties uz ekspertu atsauksmēm. Iesaistīšanās: atspēkošanas process rada dialogu starp pretendentiem un vērtētājiem, personalizējot pieteikšanās procesu un potenciāli ietekmējot turpmākos novērtējumus viņiem par labu. Pārvietošanās atspēkošanas procesā Lai maksimāli izmantotu šo iespēju, pieteikuma iesniedzējiem ir jāpieiet atspēkošanai ar konstruktīvu domāšanu. Pareizas kritikas atzīšana, vienlaikus diplomātiski novēršot visas neprecizitātes, var parādīt profesionalitāti un apņemšanos sasniegt izcilību. Turklāt šis process uzsver noturības nozīmi noraidīšanas gadījumā, mudinot pretendentus uzskatīt neveiksmes kā… Lasīt vairāk

Rasph - EIC Accelerator Consulting
lv