EIC Accelerator EIC-fondens investeringsriktlinjer Sammanfattning och investeringshinkar

Version: December 2023 Obs: Den här artikeln innehåller en sammanfattning av de officiella EIC-fondens investeringsriktlinjer och innehåller förenklingar som kan ändra den avsedda innebörden i vissa fall. Vi rekommenderar att du laddar ner och läser det officiella dokumentet. Inledning EIC-investeringsriktlinjerna tillhandahåller viktig information till potentiella förmånstagare och medinvesterare om strategin och villkoren för EIC-fondens investerings- och avyttringsbeslut. Denna uppdaterade version innehåller definitioner av kvalificerade investerare, beskrivningar av investeringsscenarier och nya klausuler om uppföljningsinvesteringar och exit, vilket säkerställer stöd för startups med hög potential och små och medelstora företag för att påskynda tillväxten och attrahera ytterligare investerare. Detta dokument gäller specifikt för EIC Fund Horizon Europe-avdelningen. Innehållsförteckning Investeringsregler 1.1 Investeringsrestriktioner 1.2 Investeringsmål 1.3 Investeringsstrategi 1.4 Investeringsprocess Investeringsriktlinjer 2.1 Målföretagets utvecklingsfas 2.2 Typ av innovationer 2.3 Skydd av europeiska intressen 2.4 Geografisk omfattning 2.5 Uteslutningar 2.5 Uteslutningar 2.6 Investeringsmål 2.6 Investeringsstorlek och investeringar -Investeringsscenarier 2.8 Due Diligence-process 2.9 Möjliga finansiella instrument 2.10 Investeringsimplementering 2.11 Publicering av information 2.12 Övervakning och uppföljning av investeringar 2.13 Uppföljningsinvesteringar 2.14 Mentorer 2.15 Investeringar för immateriella rättigheter Investeringshinkar Bilaga 1. Definitioner Undantag 1. 1.1 Investeringsrestriktioner Fonden är föremål för investeringsrestriktioner som anges i det allmänna avsnittet i EIC Fund Memorandum. Dessa begränsningar säkerställer att avdelningen fungerar inom de gränser som fastställts av EIC-fonden, och upprätthåller konsekvens och överensstämmelse med de övergripande målen. 1.2 Investeringsmål Målet med avdelningen är att investera i EIC Fund Final Recipients som utvecklar eller använder banbrytande teknologier och störande, marknadsskapande innovationer. The Compartment syftar till att ta itu med ett kritiskt finansieringsklyfta på den europeiska tekniköverföringsmarknaden. Trots betydande anslag till forsknings- och innovationsprojekt i Europa är det väldigt få som lyckas attrahera ytterligare investeringar och nå kommersialiserings- och uppskalningsstadier. 1.3 Investeringsstrategi För att uppnå sitt investeringsmål kan avdelningen investera direkt i aktierelaterade värdepapper eller aktierelaterade värdepapper, inklusive preferensaktier, konvertibla skuldebrev, optioner, warranter eller liknande värdepapper. Facket tillhandahåller investeringskomponenten i EIC blended finance, med förbehåll för det maximala investeringsbelopp som fastställts av EU-kommissionen. Kandidatföretag ansöker till EIC Accelerator genom offentliga ansökningsomgångar publicerade av EU-kommissionen. EISMEA utvärderar dessa förslag och EU-kommissionen väljer ut dem som ska stödjas med ett vägledande EIC blended finance-belopp. Detta stöd kan bestå av en kombination av bidrag och investeringsstöd, endast bidrag eller endast investeringsstöd. I de fall europeiska intressen inom strategiska områden behöver skydd kommer EIC-fonden att vidta åtgärder som att förvärva en blockerande minoritet för att förhindra inträde av nya investerare från icke-berättigade länder. Detta tillvägagångssätt säkerställer att investeringar överensstämmer med strategiska prioriteringar och skyddar europeiska intressen. 1.4 Investeringsprocess för fack Investeringsprocessen omfattar flera steg: Inledande bedömning: Förslag som valts ut av EU-kommissionen kanaliseras till den externa AIF-förvaltaren för första bedömning. Kategorisering: Fallen kategoriseras i olika investeringsscenarier (Buckets) baserat på bedömningen. Due Diligence: Finansiell due diligence och KYC-efterlevnadskontroller utförs på målföretag. Finansieringsvillkor Diskussion: Potentiella utkast till finansieringsvillkor diskuteras med stödmottagaren och medinvesterare. Beslutsfattande: Den externa AIF-förvaltaren beslutar om finansieringsverksamheten, godkänner eller förkastar transaktionen. Juridisk dokumentation: Efter godkännande utarbetas och undertecknas juridiska dokument. Övervakning: Den externa AIF-förvaltaren övervakar investeringarna, inklusive milstolpsutbetalningar, rapportering och exitstrategier. 2. Riktlinjer för investeringar 2.1 Målföretagets utvecklingsstadium. Berättigade sökande enligt EIC Accelerator inkluderar vinstdrivande, mycket innovativa små och medelstora företag, nystartade företag, företag i tidiga skeden och små medelstora företag från vilken sektor som helst, vanligtvis med en stark immaterialrättslig komponent. EIC Accelerator syftar till att stödja högriskprojekt som ännu inte är attraktiva för investerare, vilket minskar risken för dessa projekt för att katalysera privata investeringar. 2.2 Typ av innovationer Avdelningen stöder olika typer av innovation, särskilt de som bygger på djupteknologiskt eller radikalt tänkande, och social innovation. Deep-tech hänvisar till teknologi baserad på banbrytande vetenskapliga framsteg och upptäckter, som kräver ständig interaktion med nya idéer och labbresultat. 2.3 Skydd av europeiska intressen Inom strategiska områden som identifierats av EU-kommissionen kommer avdelningen att vidta investeringsrelaterade åtgärder för att skydda europeiska intressen. Detta kan inkludera att förvärva en blockerande minoritet, investera trots potentiellt investerarintresse eller säkra europeiskt ägande av immateriella rättigheter och företaget. 2.4 Geografisk omfattning Kvalificerade företag måste vara etablerade och verksamma i EU-medlemsstater eller associerade länder till Horizon Europe Pillar III Equity-komponent. Den externa AIF-förvaltaren får investera i holding- eller moderbolaget som är etablerat i dessa territorier, förutsatt att det uppfyller alla behörighetskriterier. 2.5 Uteslutningar Investeringar utesluter sektorer som är oförenliga med den etiska och sociala grunden för Horisont Europa. Dessa inkluderar aktiviteter relaterade till skadliga arbetsmetoder, olagliga produkter, pornografi, handel med vilda djur, farligt material, ohållbara fiskemetoder och andra som beskrivs i bilaga 2. 2.6 Investeringsstorlek och mål för aktieinsatser Fondens investering sträcker sig mellan 500 000 EUR och 15 000 000 EUR per företag, inriktat på minoritetsägarandelar, vanligtvis mellan 10% och 20%. Det kan dock få en blockerande andel för att skydda europeiska intressen. Investeringarna kan vara lägre eller högre än vad som ursprungligen föreslagits baserat på due diligence-resultat och EU-kommissionens beslut om tilldelning. 2.7 Scenarier för investeringar/saminvesteringar Från början kommer den externa AIF-förvaltaren att koppla samman potentiella företag som investeras i EIC Accelerator-investeraregemenskapen för att utnyttja saminvesteringsmöjligheter. EIC Selected Beneficiaries uppmuntras att söka medinvesterare, med finansiell och kommersiell due diligence som eventuellt utförs tillsammans med dessa investerare. EIC Accelerator syftar till att minska risken för utvalda verksamheter och attrahera betydande ytterligare finansiering för att stödja innovationsutbyggnad och uppskalning. 2.8 Due Diligence Process Due diligence-processen fokuserar på styrning, kapitalstruktur, affärsstrategi, konkurrens, marknadsbedömning, värdeskapande, juridisk form och jurisdiktioner. Efterlevnadskontroller inkluderar anti-penningtvätt, antiterrorfinansiering, skatteundandragande och KYC-efterlevnad. Problem med bristande efterlevnad kan leda till att EIC-stödet avbryts eller upphör. 2.9 Möjliga finansiella instrument Avdelningen använder primärt aktie- eller kvasi-aktieinvesteringar, inklusive: Stamaktier: Ägarandel i ett företag kan vara rösträtt eller utan rösträtt. Preferensaktier: Hybridaktier med skuldliknande egenskaper, vanligtvis innehas av VC-fonder. Konvertibla instrument: Skuldinstrument … Läs mer

The Ultimate EIC Accelerator Short Proposal Guide (EIC Accelerator Steg 1 Proposal Mall)

Unlocking Innovation: The EIC Accelerator Steg 1 Proposal Mall – En guide för startups och små och medelstora företag I den dynamiska världen av startup-finansiering presenterar European Innovation Council (EIC) Accelerator en övertygande väg för startups och små och medelstora företag (SMF) att säkra betydande finansiering . Steg 1-förslagsmallen är ett viktigt verktyg utformat för att underlätta tillgången till upp till 17,5 miljoner euro i blended financing, som inkluderar både bidrags- och aktiekomponenter. Den här artikeln ger en detaljerad översikt över innehållet och användbarheten av förslagsmallen EIC Accelerator Steg 1, som är skräddarsydd för att ge nystartade företag och små och medelstora företag i hela Europeiska unionen (EU). Kärnan i EIC Accelerator Steg 1-förslagsmallen Officiell förslagsmall: Steg 1-förslagsmallen fungerar som den officiella planen för sökande, noggrant utformad för att effektivisera ansökningsprocessen för EIC-finansiering. Den omfattar viktiga avsnitt som kräver att sökande kortfattat formulerar sin innovation, affärsmodell och den potentiella effekten av sin teknik. Detta strukturerade tillvägagångssätt säkerställer att alla kritiska aspekter av förslaget täcks systematiskt. Technology Readiness Level (TRL) Fokus: En central del av mallen är tonvikten på Technology Readiness Levels. Sökande måste visa sin innovations mognad, vilket är avgörande för att överensstämma med EIC:s förväntningar på marknadsberedskap och potential för implementering. Pitch Deck och intervjuförberedelser: Förslagsmallen är strategiskt utformad för att hjälpa sökande att förbereda sig för efterföljande stadier av finansieringsprocessen. Den uppmuntrar till en kortfattad men heltäckande presentation av idéer, som utgör ryggraden i pitchdecket och sätter scenen för intervjuprocessen. Hur mallen ger sökande möjlighet att effektivisera processen för sökande: Genom att tillhandahålla en tydlig struktur avmystifierar mallen ansökningsprocessen och gör den tillgänglig även för nykomlingar i EU:s finansieringslandskap. Den guidar sökande genom en rad väldefinierade steg, och hjälper dem att presentera sin innovationsberättelse effektivt. Designad för hög effekt: Mallen fokuserar på innovationer med stor genomslagskraft, vilket får sökande att tänka kritiskt på marknadens behov och det unika värdet av deras teknologi. Detta fokus är i linje med EIC:s mål att stödja projekt som har potential att skala upp och uppnå betydande marknadspenetration. Stöd för ett brett utbud av innovatörer: Från professionella skribenter och frilansare till konsulter, mallen fungerar som en resurs som kan användas av olika intressenter som är involverade i bidragsskrivningsprocessen. Det tillhandahåller ett standardiserat ramverk som säkerställer konsekvens och kvalitet över applikationer. Finansiella och strategiska effekter blandade finansieringsmöjligheter: Mallen öppnar effektivt dörren till blended financing-möjligheter, bestående av ett anslag på 2,5 miljoner euro och upp till 15 miljoner euro i aktiefinansiering. Detta betydande finansiella stöd är utformat för att påskynda utvecklingen och skalningen av banbrytande innovationer. Insikter om aktiefinansiering: För ventures som potentiellt är icke-bankerbara och där traditionella finansieringsmekanismer brister, är aktiealternativet som presenteras i mallen en gamechanger. Det erbjuder en direkt väg till betydande finansiering, avgörande för aggressiva tillväxt- och expansionsstrategier. Godkännande från Europeiska kommissionen och EIC: Genom att använda den officiella mallen anpassas projekten till Europeiska kommissionens och EIC:s strategiska prioriteringar. Det säkerställer att förslag utvärderas utifrån kriterier som återspeglar de bredare målen för EU:s innovationsfinansiering, vilket ökar projektens trovärdighet och attraktionskraft. Slutsats EIC Accelerator Steg 1 förslagsmallen är inte bara ett dokument; det är ett strategiskt verktyg som avsevärt kan öka chanserna att säkra finansiering genom att anpassa startups och små och medelstora företag till de kritiska element som EIC eftersträvar. Det uppmuntrar till tydlighet, kortfattadhet och fokus, vilket är avgörande för att klara den rigorösa utvärderingsprocessen. Genom att utnyttja denna mall kan nystartade företag och små och medelstora företag effektivt formulera sina innovationsberättelser och visa deras potential att omvandla industrier och ta nya höjder på den europeiska marknaden. EIC Accelerator Steg 1 Kort mall för förslagsförslag 1. Företagsbeskrivning Grundande berättelse Företagets start spåras tillbaka till dess grundande, vilket framhäver dess ursprung som en spin-off från ett anmärkningsvärt forskningsinstitut. Denna berättelse beskriver samarbetet mellan medgrundare och de initiala investeringarna som säkrats, och illustrerar en bana från en lovande idé till en etablerad enhet. En sådan grundhistoria förstärker inte bara företagets profil utan befäster också dess position som en trovärdig och innovativ aktör inom teknikbranschen, med syfte att locka uppmärksamhet från intressenter inklusive European Innovation Council (EIC). Mission och vision Företagets mission och vision omfattar dess kärnmål och den ambitiösa inverkan som det strävar efter att uppnå på en global skala. Uppdraget är skapat kring att lösa kritiska industriutmaningar, utnyttja innovation för att förbättra effektiviteten eller åtgärda betydande marknadsklyftor. Detta visionära tillvägagångssätt positionerar företaget som en framåtblickande ledare som är engagerad i att göra betydande framsteg inom sitt område. Tonvikten på att omvandla teoretiska idéer till praktiska, marknadsfärdiga lösningar överensstämmer väl med målen för European Innovation Council, vilket illustrerar ett åtagande att inte bara leda i innovation utan också att bidra positivt till samhällelig och ekonomisk tillväxt. Företagsprestationer Företagets prestationer är ett bevis på dess tillväxt och innovation, präglat av betydande milstolpar som utmärkelser, finansiella framgångar och tekniska framsteg. Dessa prestationer är avgörande för att etablera företagets trovärdighet och framhäva dess förmåga att möta och överträffa industristandarder. Erkännande från välrenommerade organ genom utmärkelser och framgångsrikt uppnående av kritiska tekniska beredskapsnivåer understryker företagets potential och beredskap för ytterligare tillväxt. En sådan meritlista är avgörande för att bygga förtroende med European Innovation Council och potentiella investerare, vilket positionerar företaget som en robust kandidat för framtida möjligheter i Europeiska unionens konkurrenskraftiga tekniska landskap. Kundrelationer Företaget har utvecklat robusta relationer med en mängd olika kunder, vilket stärkt sin marknadsposition och befäst sitt rykte i branschen. Dessa relationer är inte bara transaktionella utan berikas genom samarbeten, vilket ger ömsesidiga fördelar och stärker företagets fotfäste på marknaden. Att lyfta fram de främsta kunderna och specificera arten av dessa interaktioner visar upp företagets förmåga att upprätthålla värdefulla partnerskap. Att säkerställa Letter of Intent (LOI) från dessa nyckelintressenter visar dessutom inte bara deras ... Läs mer

Degeln för EIC Accelerator-innovation: universitet och födelsen av DeepTech-entreprenörer

Universitet har länge varit födelseplatsen för några av de mest banbrytande och transformativa teknologierna vår värld har sett. Dessa institutioner är rotade i rigorös akademisk forskning och främjas av en miljö av intellektuell nyfikenhet, och dessa institutioner är inte bara centrum för lärande utan centrala inkubatorer för innovativa entreprenörer. Särskilt inom sfären av vetenskaplig teknik, ligger universitet och forskningsinstitut i framkanten av vad vi numera vanligtvis refererar till som DeepTech – teknologier som erbjuder djupgående framsteg inom olika sektorer inklusive hälsovård, energi och datorer, för att nämna några. Nexus mellan universitet och entreprenörskap Resan från akademisk forskning till entreprenöriellt företagande är en väg som många innovatörer trampar på. Universiteten erbjuder med sin rikedom av resurser, inklusive toppmoderna laboratorier, tillgång till finansiering och ett nätverk av likasinnade tänkare ett oöverträffat ekosystem för att vårda tidiga DeepTech-projekt. Det är inom dessa akademiska salar som den grundläggande forskningen sker – ofta långt innan en marknadsansökan ens övervägs. En av nyckeldelarna i denna miljö är uppmuntran till tvärvetenskapligt samarbete. Det är inte ovanligt att ett genombrott inom materialvetenskap vid ett universitet banar väg för revolutionerande nya produkter inom konsumentelektronikområdet eller för biomedicinsk forskning som leder till utvecklingen av banbrytande medicinsk utrustning. Dessa teknologier, födda från akademiska projekt, har potential att möta kritiska globala utmaningar och bana väg för nya industrier. Att överbrygga klyftan: Från akademi till industri Vägen från ett universitetsprojekt till ett framgångsrikt DeepTech-företag är dock full av utmaningar. Processen att kommersialisera vetenskaplig forskning kräver mer än bara teknisk expertis; det kräver en god förståelse för marknaden, strategisk affärsplanering och förmågan att säkra investeringar. Häri ligger rollen för entreprenörskapsprogram och tekniköverföringskontor inom universiteten, som syftar till att överbrygga denna klyfta. De förser blivande entreprenörer med mentorskap, finansiering och affärsmannaskap som behövs för att få ut sina innovationer på marknaden. Dessutom kan den offentliga och privata finansieringens roll inte överskattas. Initiativ som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet erbjuder kritiskt stöd genom anslag och egenkapitalfinansiering för startups som navigerar i det förrädiska vattnet av kommersialisering av DeepTech. Dessa program ger inte bara ekonomiskt stöd utan ger också trovärdighet till nystartade företag och lockar till sig ytterligare investeringar och partnerskap. Effekten på den verkliga världen och framtiden Effekten av universitetsproducerade DeepTech-innovationer på den globala scenen är obestridlig. Från skapandet av livräddande medicinsk teknik till utvecklingen av hållbara energilösningar, dessa framsteg formar framtiden. När vi blickar framåt kommer universitetens roll som inkubatorer för innovation bara att växa i betydelse. Med rätt stödstrukturer på plats är potentialen för dessa akademiska strävanden att förvandlas till framgångsrika, världsföränderliga företag oändlig. Sammanfattningsvis är universiteten inte bara centra för lärande utan centrala vaggor för innovation, som fostrar de entreprenörer som är inställda på att omdefiniera vår värld med DeepTech-innovationer. När dessa akademiska institutioner fortsätter att utvecklas är deras potential att bidra till globala ekonomiska och samhälleliga framsteg obegränsad. Med fortsatt stöd och investeringar kommer bron från akademin till industrin att stärkas och inleda en ny era av transformativ teknologi. Från labbbänk till marknad: Finansiering Odyssey för universitetsbaserade startups Övergången från akademisk forskning till en framgångsrik startup är en skrämmande resa, särskilt för grundare som kommer från områden som kemi, farma, biologi och fysik. Dessa vetenskapliga entreprenörer står inför en unik uppsättning utmaningar, främst av dem är den mödosamma uppgiften att säkra finansiering. Till skillnad från sina motsvarigheter i mer kommersiella sektorer, befinner sig forskare som blivit startupgrundare ofta i okänt territorium när det kommer till insamling av pengar. Insamlingsutmaningen för vetenskapliga entreprenörer Kärnan i problemet ligger i kompetensgapet. Forskare är utbildade för att utforska, upptäcka och förnya sig, med fokus på att främja kunskap snarare än krångligheterna med affärsmodeller, marknadsanpassning eller investerare. Denna klyfta gör dem ofta i underläge i ett konkurrenskraftigt finansieringslandskap som domineras av investerare som letar efter snabb avkastning och företag med tydliga marknadstillämpningar. Dessutom innebär karaktären hos DeepTech och vetenskapliga startups att de vanligtvis kräver betydande investeringar i förväg för forskning och utveckling, med längre vägar till marknad och lönsamhet. Detta försvårar ytterligare deras vädjan till traditionella riskkapitalister, som kanske drar sig för de inneboende riskerna och förlängda tidslinjerna. Bidrag: En livlina för att komma igång Mot bakgrund av dessa utmaningar spelar bidrag en avgörande roll i de tidiga stadierna av en vetenskaplig startups livscykel. Finansieringsmekanismer som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet blir livlinor, och erbjuder inte bara ekonomiskt stöd utan också validering av den vetenskapliga satsningens potentiella inverkan. Bidrag från statliga och internationella organ ger det nödvändiga kapitalet som behövs för att övergå från proof-of-concept till en livskraftig produkt, utan att späda ut grundarnas eget kapital eller tvinga dem till för tidiga kommersialiseringsstrategier. Bygga en bro: Universitetsinkubatorernas och entreprenörskapsprograms roll Många universitet inser de unika utmaningar som deras vetenskapliga entreprenörer står inför, och har etablerat inkubatorer och entreprenörskapsprogram utformade för att överbrygga kunskapsklyftan. Dessa program erbjuder mentorskap, affärsutbildning och tillgång till nätverk av investerare som är specifikt intresserade av DeepTech och vetenskapliga innovationer. De syftar till att utrusta forskare med de nödvändiga färdigheterna för att navigera i finansieringslandskapet, från att skapa övertygande pitchdeck till att förstå de finansiella mått som är avgörande för investerare. Vägen framåt Trots hindren är de potentiella samhälleliga och ekonomiska fördelarna med vetenskapliga startups enorma. Med deras förmåga att möta pressande globala utmaningar genom innovation är det av största vikt att stödja dessa satsningar. Att stärka ekosystemet som stöder vetenskapliga entreprenörer, från förbättrade bidragsprogram till mer specialiserade investerarnätverk, är avgörande för deras framgång. Sammanfattningsvis, medan resan från universitetslabb till marknad är fylld av utmaningar, särskilt när det gäller att säkra finansiering, finns det ett växande erkännande av behovet av att stödja dessa innovationspionjärer. Genom att överbrygga expertklyftan och utnyttja anslag som en språngbräda blir vägen framåt för vetenskapliga startups tydligare, och lovar en framtid där deras transformativa potential kan förverkligas fullt ut. Navigera i intellektuell egendom: En guide för universitetsspinoffgrundare … Läs mer

Avkodning av DeepTech: Navigera i den nya tidsåldern av EIC Accelerator-innovation

I en tid präglad av snabba tekniska framsteg och innovationer har termen "DeepTech" dykt upp som ett modeord synonymt med startups och den tekniska industrin i stort. Men exakt vad betyder "DeepTech" och varför är det avgörande för nystartade företag och tekniksektorer? DeepTech, eller djupteknologi, hänvisar till banbrytande teknologier som erbjuder betydande framsteg jämfört med befintliga lösningar. Dessa teknologier kännetecknas av sin djupa potential att störa industrier, skapa nya marknader och lösa komplexa utmaningar. Till skillnad från vanlig teknik som fokuserar på inkrementella förbättringar, dyker DeepTech djupare in i vetenskapliga upptäckter eller tekniska innovationer för att åstadkomma radikala förändringar. Kärnan i DeepTech I sin kärna förkroppsligar DeepTech teknologier som är förankrade i betydande vetenskapliga framsteg och högteknologisk ingenjörsinnovation. Dessa teknologier förknippas ofta med sektorer som artificiell intelligens (AI), robotik, blockchain, avancerade material, bioteknik och kvantberäkningar. Den förenande faktorn bland dessa är deras grundläggande beroende av djupgående, substantiell forskning och utveckling (FoU), vilket ofta resulterar i genombrott som kan ta år att mogna och kommersialisera. DeepTech i startups och den tekniska industrin För nystartade företag är att ge sig in i DeepTech både en kolossal möjlighet och en formidabel utmaning. Utvecklingscykeln för DeepTech-innovationer är vanligtvis längre och kräver mer betydande kapitalinvesteringar jämfört med mjukvara eller digitala startups. Men utdelningen kan vara transformerande och erbjuda lösningar på pressande globala frågor, från klimatförändringar till sjukvårdskriser. Teknikbranschens intresse för DeepTech drivs av löftet om att skapa bestående värde och etablera nya gränser inom teknik. Till skillnad från konsumentteknik, som kan utsättas för snabba förändringar i konsumentpreferenser, erbjuder DeepTech grundläggande förändringar som kan omdefiniera branscher i årtionden. Vägen framåt Att navigera i DeepTech-landskapet kräver en blandning av visionär vetenskaplig forskning, robusta finansieringsmekanismer och strategiska industripartnerskap. För nystartade företag innebär detta att säkra investeringar från intressenter som förstår DeepTech-projektens långsiktiga karaktär. Det kräver också ett engagemang för FoU och en vilja att vara pionjär i okända territorier. Betydelsen av DeepTech går utöver bara tekniska framsteg; det handlar om att bygga framtiden. Genom att utnyttja kraften i djupa teknologier har startups potentialen att inleda en ny era av innovation och lösa några av världens mest intrikata utmaningar med lösningar som en gång ansågs omöjliga. Sammanfattningsvis står DeepTech i skärningspunkten mellan banbrytande vetenskaplig forskning och teknisk innovation. För nystartade företag och teknikindustrin representerar det nästa gräns för upptäckt och störning. Att omfamna DeepTech är inte bara en investering i teknik; det är ett engagemang för en framtid där gränserna för vad som är möjligt ständigt utvidgas. Den unika kapitaldynamiken i DeepTech: Navigera i innovationens vatten I den spirande världen av startups utmärker sig DeepTech inte bara för sin ambition att tänja på innovationens gränser utan också för sitt distinkta ekonomiska och utvecklingslandskap. DeepTech-startups, till sin natur, fördjupar sig i områden som är både kapitalintensiva och tidskrävande, ofta med fokus på hårdvaruutveckling eller banbrytande vetenskaplig forskning som kräver en annan typ av investeringar: tålmodigt kapital. Den kapitalintensiva karaktären hos DeepTech DeepTech-satsningar kräver ofta betydande initiala investeringar, betydligt högre än deras programvarumotsvarigheter. Detta beror främst på de hårdvaruintensiva aspekterna av många DeepTech-projekt, såsom inom bioteknik, robotteknik och ren energi. Utvecklingen av fysiska produkter eller implementeringen av nya vetenskapliga upptäckter kräver inte bara specialiserad utrustning och material utan också tillgång till avancerade forskningsfaciliteter. Tidsfaktorn Utöver ekonomiska överväganden spelar tid en avgörande roll i utvecklingen av DeepTech-innovationer. Till skillnad från mjukvarustartuper, där produkter kan utvecklas, testas och upprepas i relativt korta cykler, sträcker sig DeepTech-projekt ofta över år eller till och med årtionden. Denna förlängda tidsram beror på den komplexa karaktären hos den teknik som utvecklas, nödvändigheten av omfattande test- och certifieringsprocesser och utmaningen att föra ut banbrytande innovationer på marknaden. Tålmodigt kapital: En viktig ingrediens för framgång Med tanke på dessa unika utmaningar kräver DeepTech-startups investerare som är beredda på en längre resa till avkastning på investeringen (ROI). Detta "patientkapital" är villig att stödja nystartade företag genom de långa perioderna av FoU och marknadsintroduktion som är inneboende i DeepTech-satsningar. Sådana investerare har vanligtvis en djup förståelse för de specifika branscherna och innovationernas potentiella inverkan, vilket gör det möjligt för dem att se bortom kortsiktiga vinster mot den transformativa potentialen hos dessa teknologier. Varför patientkapital är viktigt Betydelsen av tålmodigt kapital sträcker sig utöver att bara tillhandahålla ekonomiska resurser. Det inkluderar mentorskap, branschkontakter och strategisk vägledning, som alla är avgörande för att navigera i det komplexa landskapet i DeepTech. Dessutom bidrar tålmodigt kapital till att främja en innovationskultur där entreprenörer kan fokusera på genombrott som kanske inte har omedelbar kommersiell bärkraft men som har potential att skapa betydande samhälleliga och ekonomiska effekter på lång sikt. Sammanfattningsvis är resan för DeepTech-startups unikt utmanande och kräver mer än bara finansiella investeringar. Det kräver ett engagemang för en vision som överskrider traditionella investeringstidslinjer och erbjuder ett löfte om revolutionerande framsteg. För de som är villiga att ge sig ut på denna resa ligger belöningarna inte bara i potentiell ekonomisk avkastning utan i att bidra till de framsteg som kan forma framtiden för vårt samhälle. Den stigande attraktionen av DeepTech-investeringar: Unik teknik och högre avkastning Investeringslandskapet upplever en betydande förändring mot DeepTech, drivet av dess potential för högre avkastning och dess inneboende unikhet. DeepTech-företag, till sin natur, fördjupar sig i banbrytande tekniska framsteg, ofta skyddade av patent och immateriella rättigheter (IP). Denna unika karaktär skiljer dem inte bara från det trånga utrymmet av mjukvarustartuper utan erbjuder också ett lager av konkurrensskydd som värderas högt av investerare. Hög avkastning och konkurrenskraftiga vallgravar DeepTech-investeringar blir allt mer attraktiva på grund av potentialen för betydande ekonomisk avkastning. Teknikerna som utvecklats inom DeepTech-sektorer – allt från bioteknik och avancerade material till artificiell intelligens och kvantberäkningar – har kraften att störa industrier och skapa helt nya marknader. Denna transformativa potential leder till betydande ekonomiska möjligheter för investerare som är tidiga anhängare av sådana innovationer. Dessutom är DeepTech-innovationernas komplexitet och proprietära karaktär ... Läs mer

Det nya EIC-arbetsprogrammet: Förstå elimineringen av genmäleprocessen

I det dynamiska landskapet för finansiering från Europeiska unionen (EU) har European Innovation Council (EIC) infört betydande förändringar under sitt arbetsprogram för 2024, vilket direkt påverkar ansöknings- och utvärderingsprocessen för finansiering. Bland dessa justeringar sticker elimineringen av motbevisningsprocessen ut, vilket innebär en förändring mot en mer strömlinjeformad och oberoende bedömning av förslag. Den här artikeln fördjupar sig i konsekvenserna av denna förändring för nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) som söker EIC Accelerator-finansiering, i syfte att avmystifiera det nya tillvägagångssättet och erbjuda strategisk vägledning för sökande. Förskjutningen bort från motbevisningsprocessen Historiskt sett tillät EIC Accelerator-ansökningsprocessen sökande att ta itu med och "motbevisa" kommentarer från tidigare utvärderingar i efterföljande inlämningar. Denna motbevisprocess gjorde det möjligt för organisationer att förfina och förbättra sina förslag baserat på specifik feedback, vilket teoretiskt ökade deras chanser att lyckas i framtida omgångar. Enligt 2024 års EIC-arbetsprogram har denna mekanism dock tagits bort. Följaktligen finns det inte längre en strukturerad möjlighet för sökande att införliva förbättringar från tidigare inlämningar direkt som svar på utvärderarnas kommentarer. Oberoende utvärdering av förslag En betydande förändring som åtföljer borttagandet av genmälansprocessen är tillvägagångssättet för att utvärdera förslag. Utvärderare kommer inte längre att ha tillgång till tidigare inlämningar eller utvärderingsrapporter från tidigare omgångar. Detta säkerställer att varje förslag bedöms oberoende, enbart utifrån dess meriter och i linje med standardutvärderingskriterierna för Horisont Europa. Den här förändringen syftar till att jämna villkoren och se till att alla ansökningar, oavsett om de kommer från förstagångsansökare eller de som ansöker igen, får en opartisk granskning. Inkorporera förbättringar i berättelsen Medan den strukturerade genmälansprocessen har fasats ut, behåller de sökande möjligheten att förfina sina förslag baserat på tidigare feedback. Förbättringar och förbättringar kan fortfarande inkluderas i den berättande del B av ansökningsformuläret. Det är dock viktigt att notera att det inte finns något specifikt format eller avsnitt avsett för detta ändamål. Sökande måste därför sömlöst integrera eventuella justeringar i den övergripande förslagsberättelsen, för att säkerställa att förbättringarna är sammanhängande och förbättrar förslagets övergripande kvalitet och genomförbarhet. Strategiska konsekvenser för sökande Denna ändring i EIC:s utvärderingsprocess kräver en strategisk pivot för sökande. Nystartade företag och små och medelstora företag bör fokusera på att skapa ett robust och övertygande förslag från början, integrera kontinuerliga förbättringar som en kärnstrategi snarare än att förlita sig på specifika återkopplingsslingor. Sökande uppmuntras att: Göra en noggrann självutvärdering: Innan inlämning, kritiskt utvärdera ditt förslag mot EIC:s kriterier och mål, identifiera områden för förbättring utan att förlita sig på extern feedback. Utnyttja professionellt stöd: Kontakta konsulter, professionella skribenter eller frilansare med erfarenhet av ansökningar om EU-bidrag för att förfina ditt förslag och se till att det överensstämmer med EIC:s nuvarande prioriteringar och standarder. Betona innovation och inverkan: Med varje förslag utvärderat utifrån sina egna meriter, lyft fram ditt projekts innovation, marknadspotential och samhälleliga inverkan, vilket gör ett övertygande argument för EIC-finansiering. Slutsats EIC-arbetsprogrammet för 2024 introducerar ett paradigmskifte i hur förslag utvärderas, där borttagandet av motbevisningsprocessen understryker ett steg mot mer oberoende och meritbaserade bedömningar. Även om denna förändring utmanar sökande att anpassa sig, öppnar den också möjligheter att presentera sina innovationer i bästa möjliga ljus, fria från skuggan av tidigare inlämningar. Genom att anamma en strategi för ständiga förbättringar och utnyttja professionell expertis kan startups och små och medelstora företag navigera framgångsrikt i dessa förändringar och positionera sig starkt för EIC Accelerator-finansiering.

Förstå inlämningsgränser för EIC Accelerator under 2024 års arbetsprogram

European Innovation Council (EIC)-acceleratorn är en hörnsten i EU:s åtagande att främja innovation och stödja nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) i att föra ut banbrytande idéer på marknaden. I och med införandet av EIC 2024-arbetsprogrammet har betydande uppdateringar gjorts för att effektivisera processer och förtydliga reglerna kring inlämning och återinlämning av förslag. Den här artikeln syftar till att förtydliga de nya inlämningsgränserna och erbjuder en tydlig guide för enheter som strävar efter att säkra finansiering genom detta konkurrenskraftiga program. Förenklade regler för inlämning EIC 2024-arbetsprogrammet har infört en enklare metod för inlämning av förslag, som tar upp feedback och syftar till att göra finansieringsprocessen mer tillgänglig. Från och med början av 2024 tillåts enheter att skicka in upp till tre misslyckade ansökningar i alla skeden av processen och för alla former av stöd. Detta inkluderar: Korta förslag Fullständiga förslag Utmaningsspecifika utlysningar Öppna utlysningar Endast bidrag Blandad finansiering (kombinationer av bidrag och eget kapital) Endast eget kapital Denna förenkling innebär att sökande har tre chanser att säkra finansiering, oavsett vilket stadium eller typ av stöd som söks, innan är uteslutna från ytterligare inlämningar enligt Horizon Europes EIC Accelerator. Återinlämning efter avslag En anmärkningsvärd aspekt av de nya reglerna är bestämmelserna om återinlämning efter ett avslag på hela förslagsstadiet. Sökande som inte lyckas i detta skede har rätt att skicka in sitt förslag direkt till hela förslagsstadiet, förbi den korta förslagsfasen, förutsatt att de inte har nått sin gräns för tre ansökningar. Direkt återinlämning till intervjufasen är dock inte tillåten under några omständigheter. Praktiska exempel För att skapa klarhet skisserar arbetsprogrammet flera scenarier: Efter ett avslag i hela förslagsstadiet (oavsett om det är under fjärrutvärderingen eller intervjun) kan en enhet lämna in ytterligare två fullständiga förslag. Efter två avslag på intervjustadiet är en enhet fortfarande berättigad att lämna in ett fullständigt förslag och kan eventuellt bjudas in till en tredje intervju. Om en enhet har avvisats en gång i antingen det fullständiga förslaget eller intervjustadiet och en gång på det korta förslagsstadiet, har de rätt till ytterligare en inlämning på det fullständiga förslagsstadiet. Det är viktigt att notera att räknaren för misslyckade ansökningar återställs till noll den 1 januari 2024. Denna återställning erbjuder en nystart för enheter som tidigare kan ha nått sin inlämningsgräns, vilket ger nya möjligheter till finansiering inom ramen för Horizon Europe. Konsekvenser för sökande Dessa uppdaterade regler syftar till att balansera EIC Accelerator:s konkurrenskraft med behovet av flexibilitet och flera möjligheter till finansiering. Sökande bör strategiskt planera sina inlämningar, med hänsyn till feedbacken från tidigare ansökningar för att stärka sina förslag. Att engagera sig med professionella skribenter, konsulter eller använda EIC Accelerator:s officiella förslagsmall kan förbättra kvaliteten på inlämningarna. Dessutom bör sökande vara uppmärksamma på inlämningstaket och prioritera förfining och förbättring av sina förslag vid varje försök. Möjligheten att skicka in direkt till hela förslagsstadiet efter avslag är en betydande fördel, vilket gör att enheter kan ta emot feedback och förbättra sina ansökningar utan att börja om från början. Slutsats EIC 2024-arbetsprogrammets förenklade regler för inlämning och återinlämning innebär ett positivt steg mot att göra EU-finansiering mer tillgänglig för innovativa företag. Genom att förstå dessa regler och strategiskt planera sina ansökningar kan startups och små och medelstora företag maximera sina chanser att säkra det viktiga stöd som behövs för att föra ut sina innovationer till de europeiska och globala marknaderna.

Den ultimata guiden för att bemästra din EIC Accelerator-intervjuförberedelse: en steg-för-steg-handlingsplan

Att förbereda sig för en intervju, särskilt för scenarier med hög insats som EIC Accelerator-pitch, kräver ett strategiskt och genomtänkt tillvägagångssätt. Den här guiden destillerar visdomen från våra kunskapskällor till en omfattande, handlingsbar punktlista för att säkerställa att du är helt förberedd och redo att imponera. Förberedelse inför intervjun Förstå EIC:s regler och mål: Bekanta dig med vad juryn letar efter och de specifika kriterierna för EIC Accelerator. Skriv ditt pitch: Förbered ett ord-för-ord-skript för din pitch. Öva tills du kan leverera det naturligt inom gränsen på 10 minuter. Förfina dina fråge- och svarsfärdigheter: Ägna en betydande del av din förberedelsetid åt att öva inför frågestunden, som kan vara upp till 35 minuter lång. Lär dig din ansökan utan och innan: Om du inte skrev ansökan själv, studera den noggrant. Förstå alla siffror, strategier och partners som nämns. Övning ger färdighet Delta i Pitch-övningar: Använd professionella skribenter eller konsulter för att öva din pitch i stor utsträckning. Simulera intervjumiljön: Öva med snabba frågor och omedelbara uppföljningar för att simulera en högtrycksmiljö. Förbered dig för att alla teammedlemmar ska svara: Se till att alla teammedlemmar är vana vid att svara på frågor smidigt och sammanhållet som en enhet. Pitchdagen Inga operativa uppgifter före pitchen: Fokusera enbart på intervjun; inga distraktioner. Återbesök den stora bilden: Gå igenom dina presentationsbilder och fokusera på de nyckelbudskap och visioner du vill kommunicera. Hantera Q&A-sessionen Räkna med snabbbrand och uppföljningsfrågor: Var beredd att svara snabbt och koncist. Träna med ett stoppur för timing. Utveckla standardsvar: Skriv ut svar på högst sannolika frågor och de som identifierats som kritiska under träningspass. Anta rätt hållning: Träna på att upprätthålla ett sammansatt och självsäkert agerande, oavsett frågans svårighetsgrad. Mock-juryövningar Skapa stressiga frågesessioner internt: Använd skenjury inom ditt team för att ställa utmanande frågor och ge omedelbara uppföljningar. Integrera kritiska frågeställningar: Välj falska frågeställare som kan spela djävulens advokat, utöva påtryckningar genom avbrott och svåra frågor. Avslutande tips Förstå och formulera dina unika försäljningsargument (USP): Var tydlig med vad som skiljer ditt projekt åt och var redo att formulera det på ett övertygande sätt. Förbered dig på obehagliga upplevelser: Ibland kan interaktioner vara stressande eller obehagliga. Förbered dig mentalt på sådana situationer. Undvik röda flaggor: Ge inte juryn någon anledning att avvisa dig. Håll dig borta från ämnen som kan leda till negativ granskning. Genom att följa den här omfattande guiden kommer du inte bara att öka ditt självförtroende utan avsevärt öka dina chanser att lyckas i alla intervjuscenarios, särskilt i miljöer med hög insats som EIC Accelerator-pitch. Kom ihåg, under press kommer du inte att ta dig till tillfället; du kommer att falla till nivån för din träning. Förbered dig därefter.

Avslöjar de senaste EIC Accelerator-resultaten: En omfattande analys (8 november 2023 Cut-Off, februari 2024 release)

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet står som ett stödsystem för nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) över hela Europa, som syftar till att främja innovation och tekniska framsteg. Med sina senaste resultat publicerade den 28 februari 2024 har EIC Accelerator återigen visat sitt engagemang för att främja banbrytande projekt med en total budgetanslag på 285 miljoner euro. Denna analys fördjupar sig i fördelningen av bidrag och blended financing, framgångsgraderna över olika stadier och den geografiska spridningen av de vinnande företagen. Finansieringsuppdelning: En närmare titt på allokeringen Under den senaste finansieringscykeln har EIC Accelerator stött 42 företag och visat upp en mängd olika finansieringsalternativ som är skräddarsydda för att möta de olika behoven hos Europas innovatörer. Fördelningen av finansieringstyper är följande: Grant First: 12 företag (29%) tilldelades bidrag som ett första finansieringssteg, vilket understryker EIC:s flexibilitet när det gäller att stödja innovationer i tidiga skeden. Blandad finansiering: Genom att dominera finansieringslandskapet fick 26 företag (62%) blended finance, som kombinerar bidrag och eget kapital för att ge ett robust stöd för företag som är redo att skala upp. Endast eget kapital: Ett enda företag (2%) säkrade aktiefinansiering, vilket understryker EIC:s roll i att ta en andel i lovande företag. Endast bidrag: 3 företag (7%) fick bidrag utan eget kapital, med fokus på projekt med specifika behov som kan tillgodoses med direkt finansiering. Vägen till framgång: Analysera framgångsfrekvensen EIC Accelerator:s urvalsprocess är rigorös, utformad för att identifiera projekt med den största potentiella effekten. Framgångsfrekvenserna i varje steg av ansökningsprocessen är följande: Steg 1: Cirka 70% av sökande klarar detta inledande skede, även om exakta siffror inte avslöjas. Steg 2: Endast 22% av projekt klarar sig, vilket återspeglar den ökande granskning som ansökningar genomgår. Steg 3: Det sista steget ser en ytterligare minskning, med en framgångsfrekvens på 17%. Kombinerade framgångsfrekvenser: Den kumulativa framgångsfrekvensen för sökande som passerar steg 2 och 3 är bara 3,9%, medan den totala framgångsfrekvensen över alla tre stegen är cirka 2,7%. Geografisk mångfald: en paneuropeisk effekt Den senaste finansieringsomgången har gynnat företag från 15 olika länder, vilket visar upp EIC Accelerator:s paneuropeiska räckvidd. Tyskland leder gruppen med 7 finansierade företag, tätt följt av Frankrike med 6 och Spanien och Sverige vardera med 5. Andra länder med framgångsrika sökande inkluderar Finland (4), Italien (3), Israel (2), Nederländerna (2), Norge (2) och flera andra med ett företag vardera, visar EIC:s engagemang för att främja innovation över hela kontinenten. Slutsats EIC Accelerator:s senaste finansieringsresultat belyser programmets avgörande roll för att stödja det europeiska innovationsekosystemet. Med en total budget på 285 miljoner euro har programmet stöttat 42 företag inom ett brett spektrum av sektorer och länder, vilket understryker mångfalden och potentialen i Europas tekniska landskap. Eftersom EIC Accelerator fortsätter att utvecklas är dess inverkan på att främja banbrytande projekt och skala upp små och medelstora företag obestridlig, vilket gör den till en hörnsten i Europas innovationspolitik. Med noggrann uppmärksamhet på att stödja olika finansieringsbehov, rigorösa urvalsprocesser och ett engagemang för geografisk inkludering banar EIC Accelerator vägen för ett mer innovativt och motståndskraftigt Europa. När vi ser fram emot framtida finansieringsrundor tjänar resultaten från februari 2024 som ett bevis på den livliga entreprenörsanda som frodas över hela kontinenten. Finansieringsdata Typ av finansiering Bidrag först: 12 företag (29%) Blandad finansiering: 26 företag (62%) Endast eget kapital: 1 företag (2%) Endast bidrag: 3 företag (7%) Totalt: 42 företag Budget Total budget: 285 miljoner euro Nedskärning- Avstängt datum och resultat EIC Accelerator Steg 2 slutdatum: 8 november 2023 Publicering av resultat: 28 februari 2024 Framgångsfrekvenser Steg 1: (ungefär 70% eftersom resultaten inte publiceras) Steg 2: 22% Steg 3: 17% Steg 2: Steg 218T kombinerat: Steg 13T TP18T Steg 1 & Steg 2 & Steg 3 kombinerat: (ungefär 2,7%) Finansierade länder Det finns 15 olika länder bland de finansierade företagen. Tyskland: 7 företag Frankrike: 6 företag Spanien: 5 företag Sverige: 5 företag Finland: 4 företag Italien: 3 företag Israel: 2 företag Nederländerna: 2 företag Norge: 2 företag Belgien: 1 företag Bulgarien: 1 företag Danmark: 1 företag Irland: 1 företag Portugal: 1 företag Slovakien: 1 företag Alla 42 EIC Accelerator-vinnare från 8 november 2023

Avslöja framtiden för europeisk innovation: En djupdykning i EIC Work Program 2024

European Innovation Council (EIC) arbetsprogram 2024, som beskrivs i dokumentet, beskriver dess övergripande strategi och komponenter utformade för att främja innovation inom Europeiska unionen. Här är huvudkomponenterna och höjdpunkterna: Strategiska mål och nyckelprestandaindikatorer (KPI:er): EIC syftar till att stödja banbrytande teknologier och företag som är avgörande för att uppnå den gröna och digitala omställningen, vilket säkerställer öppen strategisk autonomi inom kritisk teknik. Det har satt upp sex strategiska mål, inklusive att bli den favoritinvesterare för högpotentiala startups och entreprenörer, överbrygga finansieringsluckor för djupteknologiska företag, stödja högriskteknologier, öka antalet europeiska enhörningar och uppskalningar, katalysera innovationseffekter från europeiska offentlig forskning och uppnå operationell excellens. Översikt över 2024 års arbetsprogram: Arbetsprogrammet organiserar sin finansiering och stöd i tre huvudprogram: EIC Pathfinder: För avancerad forskning för att utveckla den vetenskapliga grunden för banbrytande teknologier. EIC Transition: Att validera teknik och utveckla affärsplaner för specifika applikationer. EIC Accelerator: Att stödja företag i att föra innovationer ut på marknaden och skala upp. Varje system utökas med tillgång till Business Acceleration Services, som tillhandahåller expertis, företag, investerare och ekosystemaktörer. Huvudförändringar i 2024 års arbetsprogram: Justeringar, förbättringar och förenklingar har gjorts baserat på feedback och den minskade budgeten. Dessa förändringar inkluderar införandet av en kostnadsmodell för engångsbelopp för de flesta samtal, förstärkta åtgärder mot ekonomiska säkerhetsrisker och justeringar av berättigande och finansieringskriterier över olika system. Viktiga egenskaper hos EIC-stöd: En blandning av finansiellt och icke-finansiellt stöd erbjuds för att accelerera och växa EIC-innovationer och företag. Detta inkluderar proaktiv projekt- och portföljförvaltning, ett skräddarsytt tillvägagångssätt för utvärdering av förslag, policyer för öppen tillgång och immateriella rättigheter och åtgärder för att säkerställa ekonomisk säkerhet. Samarbete med European Institute of Innovation and Technology (EIT): Dokumentet beskriver det ökande samarbetet mellan EIC och EIT för att stärka det europeiska innovationsekosystemet, inklusive delade tjänster, Fast Track-processen och det nya innovationspraktiksystemet. Utsikter för 2025 och framtida år: Framtida strategier och potentiella nya synergier diskuteras, inklusive möjligheten till ökade budgetar för större investeringar genom EIC-fonden inom viktiga fokusområden. Ordlista och definitioner: Dokumentet avslutas med en detaljerad ordlista och definitionsavsnitt, som förklarar terminologin och akronymerna som används genom hela arbetsprogrammet. Dessa komponenter syftar gemensamt till att stödja Europeiska unionens strategiska mål inom innovation, forskning och teknisk utveckling, med tonvikt på högrisk-, högvinstforskning och banbrytande teknologier med potential för betydande samhälleliga och ekonomiska effekter. 1. Strategiska mål och nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) I ett landmärke för att driva europeisk innovation in i framtiden, har European Innovation Council (EIC) lagt fram en djärv vision med sitt arbetsprogram 2024, med fokus på att identifiera, utveckla och skala upp genombrott teknologier och företag som är avgörande för EU:s gröna och digitala omställning. Denna vision underbyggs av strategiska mål utformade för att säkerställa Europas öppna strategiska autonomi inom kritisk teknik, och främja ett levande ekosystem där nystartade företag och entreprenörer med stor potential kan frodas. Programmets ambition är inte bara att överbrygga de finansieringsklyftor som företag inom djupteknologi står inför utan att positionera EIC som den föredragna investeraren för visionära idéer, och därigenom påverka allokeringen av privata tillgångar till stöd för dessa innovationer. I hjärtat av EIC:s strategiska vision är sex ambitiösa mål, var och en åtföljd av tydliga nyckelprestandaindikatorer (KPI) som syftar till att mäta framsteg och vägleda genomförandet av programmet: Att bli den valfria investeraren: EIC söker erkännande över hela kontinenten, attrahera startups med hög potential, entreprenörer och innovativa forskare, med särskild tonvikt på underrepresenterade grupper som kvinnliga innovatörer och de från mindre utvecklade ekosystem. Att investera 30–50 miljarder euro i investeringar i European Deep Tech: Genom att ta itu med det kritiska finansieringsgapet vill EIC utnyttja sin fond för att avsevärt påverka det djupteknologiska ekosystemet och främja ett klimat där privata investeringar flödar mer fritt för att stödja banbrytande innovationer. Stödja högriskteknologier: Inom områden som är kritiska för samhället och strategisk autonomi, är EIC fast besluten att ta kalkylerade risker för att stödja de mest lovande djupteknologiska möjligheterna från de tidigaste stadierna till kommersiell uppskalning, vilket säkerställer Europas oberoende i nyckelteknologier. Att öka antalet europeiska enhörningar och uppskalningar: EIC har ett uppdrag att främja tillväxten av europeiska startups och små och medelstora företag för att matcha och överträffa deras globala motsvarigheter, och främja en miljö där europeiska innovationer kan leda på världsscenen. Katalysering av innovationseffekter från europeisk offentlig forskning: Genom att bygga partnerskap över hela EU, syftar EIC till att kommersialisera de bästa idéerna från forskningsbasen, vilket skapar en grogrund för nystartade företag att skala upp och göra en global inverkan. Att uppnå operativ excellens: Effektiviteten, smidigheten och lyhördheten i EIC:s verksamhet är utformad för att möta de höga förväntningarna från sökande, investerare och marknaden i stort, vilket säkerställer en smidig väg från innovativ idé till marknadsframgång. Dessa strategiska mål är inte bara ambitiösa mål utan representerar en omfattande plan för Europas innovationslandskap, som syftar till att skapa ett bördigt ekosystem för banbrytande teknologier som kommer att definiera framtiden för EU:s ekonomi och samhälle. Genom en kombination av finansiellt och icke-finansiellt stöd bäddar EIC för en transformativ effekt som sträcker sig långt bortom den omedelbara horisonten, vilket säkerställer att Europa förblir i framkanten av innovation och teknik. 2. Översikt över 2024 års arbetsprogram 2024 års European Innovation Council (EIC) arbetsprogram representerar ett avgörande steg mot att främja innovation och tekniska genombrott inom Europeiska unionen. Den är strukturerad för att möta de kritiska behoven av den gröna och digitala omställningen och drar nytta av över 1,2 miljarder EUR i finansiering och orkestrerar en omfattande strategi för att ge forskare, nystartade företag och små och medelstora företag (SMF). Här är en djupgående titt på dess strukturella översikt: EIC Pathfinder, Transition och Accelerator: The Three Pillars Arbetsprogrammet är genialiskt uppdelat i tre primära finansieringssystem, var och en skräddarsydd för olika stadier av innovation och utveckling: EIC Pathfinder: Dedikerad till avancerad forskning, Pathfinder är födelseplatsen för vetenskaplig utforskning som syftar till att utveckla de grundläggande delarna av banbrytande teknologier. Det omfattar både öppna ansökningsomgångar för alla vetenskapliga undersökningar och riktade utmaningar som tar itu med specifika, strategiska intressen för ... Läs mer

EIC Accelerator Resubmissions: The Good, The Bad and The Randomness

Navigera i EIC Accelerator: Förstå "3 Strikes, You're Out"-regeln European Innovation Council (EIC) Accelerator är en central finansieringsmekanism under Horizon Europe, riktad mot nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) som tänjer på gränserna av innovation. Med en blandning av bidrag och eget kapital representerar det en avgörande möjlighet för banbrytande projekt att komma till liv. Att navigera i ansökningsprocessen är dock ingen liten bedrift, särskilt med den stränga "3 strejker, du är ute"-regeln på plats. Denna policy kräver att sökande kan avvisas högst tre gånger i något av de tre stegen i utvärderingsprocessen. När denna gräns har nåtts spärras återansökan tills det nuvarande Horizon Europe-arbetsprogrammet avslutas 2027. De tre stegen i EIC Accelerator-utvärdering Kort ansökan: Det första steget omfattar en skriftlig ansökan och en pitchvideo. Det är det första hindret där ditt projekt granskas. Fullständig ansökan: Framgångsrika projekt går vidare för att lämna in ett detaljerat förslag, som beskriver innovations-, effekt- och implementeringsstrategin. Intervju: Finalisterna bjuds in att presentera sina projekt för en expertjury, sista chansen att övertyga innan finansieringsbeslut fattas. Implikationer av regeln för "3 strejker" Denna regel understryker EIC Accelerator:s konkurrenskraft och vikten av noggranna förberedelser. Det är ett tydligt budskap att endast de mest övertygande och väl förberedda ansökningarna har en chans. Denna policy uppmuntrar också sökande att kritiskt bedöma sin beredskap och potentialen för sin innovation innan de ansöker, vilket potentiellt sparar tid och resurser för både de sökande och utvärderingskommittéerna. Strategier för framgång Djupgående förberedelser: Innan du ansöker, se till att ditt projekt överensstämmer med EIC:s prioriteringar: hög effekt, innovation och marknadspotential. Professionell support: Överväg att engagera konsulter eller professionella skribenter som är specialiserade på EIC-applikationer för att förbättra din inlämning. Feedbackanvändning: Om den avvisas, använd feedbacken för att stärka ditt projekts svaga punkter innan du ansöker igen. Horizon Europe Framework Det nuvarande arbetsprogrammet, Horizon Europe, löper till 2027 och anger tidsramen för denna regel. Det är en period rik med möjligheter men också begränsningar, som regeln "3 strejker" klargör. Sökande måste navigera i detta landskap med strategisk framsynthet och säkerställa att deras innovationer inte bara är banbrytande utan också noggrant presenterade. Slutsats EIC Accelerator:s regel "3 strejker, du är ute" är en kritisk faktor för sökande att överväga. Den understryker behovet av spetskompetens i varje aspekt av applikationen, från själva innovationen till hur den kommuniceras. När vi rör oss genom Horizon Europe kommer denna regel utan tvekan att forma det konkurrensutsatta landskapet och driva företag mot inte bara innovation, utan excellens i artikulation och strategi. Maximera ditt EIC Accelerator-förslag med den sammanfattande utvärderingsrapporten (ESR) Resan för att säkra finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator kan vara svår, med varje ansökningssteg granskas av expertutvärderare. Ett avgörande verktyg i denna resa är den sammanfattande utvärderingsrapporten (ESR), som tillhandahålls efter varje avslag. Denna rapport är inte bara ett meddelande om misslyckade försök utan en guldgruva av konstruktiv feedback direkt från utvärderarnas perspektiv. Förstå ESR ESR ger en transparent bild av utvärderarnas kommentarer över alla förslagsaspekter, inklusive spetskompetens, effekt och genomförande. Denna feedback är ovärderlig för att förstå styrkorna och svagheterna med ditt bidrag. Steg 1 Feedback: I det första steget av utvärderingen granskas ditt förslag av fyra utvärderare, vilket ger ett brett utbud av insikter om det första intrycket ditt projekt gör. Steg 2 Feedback: Den fullständiga ansökningsfasen involverar tre utvärderare, eller fyra i fall av nära bestridda avslag. Det här steget erbjuder en djupare dykning i ditt förslags detaljer, och bedömer hur väl det överensstämmer med EIC Accelerator:s mål. Utnyttja ESR för framgång Handlingsbara insikter: Varje utvärderares kommentarer vägleder dig i att förfina ditt förslag och lyfta fram områden för förbättringar i tydlighet, effekt och genomförbarhet. Skräddarsydda revisioner: Genom att ta itu med specifik kritik kan du skräddarsy din återinlämning för att direkt konfrontera tidigare brister, vilket förbättrar ditt förslags överklagande. Strategiskt tillvägagångssätt: Att förstå återkommande feedbackteman möjliggör en strategisk översyn av ditt förslag, vilket säkerställer att varje aspekt, från innovation till marknadsstrategi, är robust och övertygande. Slutsats ESR är en kritisk återkopplingsmekanism som, när den används på ett klokt sätt, avsevärt kan öka dina chanser att lyckas i framtida EIC Accelerator-applikationer. Genom att noggrant analysera och agera på utvärderarnas kommentarer kan sökande omvandla sina innovativa projekt till vinnande förslag som ligger i linje med EIC:s höga standarder för spetskompetens, genomslagskraft och genomförande. Kom ihåg att varje feedback är ett steg närmare att säkra det stöd som behövs för att föra din innovation i framkant av europeiska industrier. EIC Accelerator motbevisningsprocessen: Förvandla avslag till möjlighet Vägen till att säkra finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator är fylld av utmaningar, varav en är möjligheten till avslag. Men EIC Accelerator erbjuder en unik motbevisningsprocess som inte bara tillåter sökande att svara på utvärderares kommentarer utan också ger en plattform för att korrigera missförstånd och stärka förslaget baserat på giltig kritik. Kärnan i motbeviset. Denna process är mer än bara ett överklagande; det är en möjlighet till dialog. Genom att motbevisa tidigare utvärderares kommentarer kan sökande direkt ta upp eventuella felaktiga bedömningar och utveckla de aspekter av deras förslag som kan ha missförståtts eller underskattats. Denna direkta kommunikation är avgörande för att sätta en positiv ton för återinlämningen, vilket gör det till ett strategiskt verktyg för övertalning utöver själva det skriftliga förslaget. Förtydligande av strategiska fördelar: Det gör det möjligt för sökande att förtydliga punkter som kan ha misstolkats, vilket säkerställer att förslaget utvärderas utifrån dess verkliga meriter. Förbättring: Giltig kritik blir möjligheter till förfining, vilket gör att sökande kan förbättra sina förslag baserat på expertfeedback. Engagemang: Bestridandeprocessen skapar en dialog mellan sökande och utvärderare, anpassar ansökningsprocessen och kan potentiellt påverka framtida utvärderingar till deras fördel. Navigera i genmälansprocessen För att få ut det mesta av denna möjlighet bör sökande närma sig genmälen med ett konstruktivt tänkesätt. Att erkänna giltig kritik samtidigt som man diplomatiskt tar itu med eventuella felaktigheter kan visa på professionalism och ett engagemang för excellens. Dessutom understryker denna process vikten av motståndskraft inför avslag, vilket uppmuntrar sökande att se motgångar som ... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE