Samenvatting van de EIC Accelerator EIC Fund-beleggingsrichtlijnen en beleggingscategorieën

Versie: december 2023 Let op: Dit artikel bevat een samenvatting van de officiële investeringsrichtlijnen van het EIC Fonds en bevat vereenvoudigingen die in sommige gevallen de bedoelde betekenis kunnen veranderen. Wij raden u aan het officiële document te downloaden en te lezen. Inleiding De EIC-investeringsrichtlijnen bieden essentiële informatie aan potentiële begunstigden en mede-investeerders over de strategie en voorwaarden voor investerings- en desinvesteringsbeslissingen van het EIC-fonds. Deze bijgewerkte versie bevat definities van gekwalificeerde investeerders, beschrijvingen van investeringsscenario's en nieuwe clausules over vervolginvesteringen en exits, waardoor steun wordt gegarandeerd voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen met een hoog potentieel om de groei te versnellen en extra investeerders aan te trekken. Dit document is specifiek van toepassing op het EIC Fund Horizon Europe-compartiment. Inhoudsopgave Beleggingsregels 1.1 Beleggingsbeperkingen 1.2 Beleggingsdoelstelling 1.3 Beleggingsstrategie 1.4 Beleggingsproces voor compartimenten Beleggingsrichtlijnen 2.1 Ontwikkelingsfase van doelbedrijf 2.2 Type innovaties 2.3 Bescherming van Europese belangen 2.4 Geografisch bereik 2.5 Uitsluitingen 2.6 Investeringsomvang en doelstellingen voor aandelenbelangen 2.7 Investering/Co -Beleggingsscenario's 2.8 Due diligence-proces 2.9 Mogelijke financiële instrumenten 2.10 Investeringsimplementatie 2.11 Publicatie van informatie 2.12 Monitoring en vervolginvesteringen 2.13 Vervolginvesteringen 2.14 Mentoren 2.15 Investeringsbuckets voor intellectueel eigendomsbeheer Bijlage 1. Definities Bijlage 2. Uitsluitingen 1. Beleggingsregels 1.1 Beleggingsbeperkingen Op het Compartiment zijn de Beleggingsbeperkingen van toepassing zoals uiteengezet in het Algemeen Deel van het EIC Fund Memorandum. Deze beperkingen zorgen ervoor dat het Compartiment functioneert binnen de grenzen die zijn vastgesteld door het EIC-fonds, waarbij de consistentie en afstemming met de algemene doelstellingen behouden blijft. 1.2 Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Compartiment is te investeren in eindontvangers van het EIC-fonds die baanbrekende technologieën en ontwrichtende, marktcreërende innovaties ontwikkelen of inzetten. Het Compartiment heeft tot doel een kritieke financieringskloof op de Europese markt voor technologieoverdracht aan te pakken. Ondanks aanzienlijke subsidies voor onderzoeks- en innovatieprojecten in Europa slagen slechts weinigen erin verdere investeringen aan te trekken en de fase van commercialisering en opschaling te bereiken. 1.3 Beleggingsstrategie Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Compartiment rechtstreeks beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten, waaronder preferente aandelen, converteerbare schulden, opties, warrants of vergelijkbare effecten. Het Compartiment biedt de investeringscomponent van de EIC blended finance, onderworpen aan het maximale investeringsbedrag dat is vastgesteld door de Europese Commissie. Kandidaat-bedrijven kunnen zich aanmelden voor de EIC Accelerator via openbare oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd door de Europese Commissie. De EISMEA evalueert deze voorstellen en de Europese Commissie selecteert de voorstellen die moeten worden ondersteund met een indicatief EIC blended finance-bedrag. Deze steun kan bestaan uit een combinatie van een subsidie en investering, alleen een subsidie of alleen een investering. In gevallen waarin Europese belangen op strategische gebieden bescherming nodig hebben, zal het EIC-fonds maatregelen nemen zoals het verwerven van een blokkerende minderheid om de toetreding van nieuwe investeerders uit niet in aanmerking komende landen te voorkomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat investeringen aansluiten bij strategische prioriteiten en de Europese belangen beschermen. 1.4 Compartimentbeleggingsproces Het beleggingsproces bestaat uit verschillende stappen: Initiële beoordeling: Door de Europese Commissie geselecteerde voorstellen worden voor initiële beoordeling naar de externe AIFM gestuurd. Categorisering: Cases worden op basis van de beoordeling onderverdeeld in verschillende investeringsscenario’s (Buckets). Due Diligence: Financiële due diligence en KYC-compliancecontroles worden uitgevoerd op doelbedrijven. Bespreking van financieringsvoorwaarden: Potentiële ontwerpen van financieringsvoorwaarden worden besproken met de begunstigde en mede-investeerders. Besluitvorming: De externe BAB beslist over de financiering van verrichtingen en het goedkeuren of afwijzen van de verrichting. Juridische documentatie: Na goedkeuring worden juridische documenten opgesteld en ondertekend. Monitoring: De externe AIFM houdt toezicht op de investeringen, inclusief mijlpaalbetalingen, rapportage en exitstrategieën. 2. Investeringsrichtlijnen 2.1 Ontwikkelingsfase van doelbedrijven Tot de in aanmerking komende aanvragers onder de EIC Accelerator behoren zeer innovatieve MKB-bedrijven met winstoogmerk, start-ups, beginnende bedrijven en kleine midcaps uit elke sector, doorgaans met een sterke component van intellectueel eigendom. Het EIC Accelerator heeft tot doel projecten met een hoog risico te ondersteunen die nog niet aantrekkelijk zijn voor investeerders, door de risico's van deze projecten te verminderen om particuliere investeringen te katalyseren. 2.2 Type innovaties Het Compartiment ondersteunt verschillende soorten innovatie, vooral die welke gebaseerd zijn op deep-tech of radicaal denken, en sociale innovatie. Deep-tech verwijst naar technologie die is gebaseerd op baanbrekende wetenschappelijke ontwikkelingen en ontdekkingen, die constante interactie met nieuwe ideeën en laboratoriumresultaten vereist. 2.3 Bescherming van Europese belangen Op strategische gebieden die door de Europese Commissie zijn geïdentificeerd, zal het Compartiment investeringsgerelateerde maatregelen nemen om de Europese belangen te beschermen. Dit kan het verwerven van een blokkerende minderheid omvatten, het investeren ondanks potentiële interesse van investeerders, of het veiligstellen van de Europese eigendom van intellectueel eigendom en het bedrijf. 2.4 Geografisch bereik Bedrijven die in aanmerking komen, moeten gevestigd zijn en actief zijn in EU-lidstaten of geassocieerde landen voor de pijler III-aandelencomponent van Horizon Europa. De externe BAB mag beleggen in de holding of moedermaatschappij die in deze gebieden is gevestigd, op voorwaarde dat deze aan alle geschiktheidscriteria voldoet. 2.5 Uitsluitingen Beleggingen sluiten sectoren uit die onverenigbaar zijn met de ethische en sociale basis van Horizon Europa. Deze omvatten activiteiten die verband houden met schadelijke arbeidspraktijken, illegale producten, pornografie, handel in wilde dieren, gevaarlijke materialen, niet-duurzame visserijmethoden en andere, zoals beschreven in bijlage 2. 2.6 Investeringsomvang en doelstellingen voor aandelenbelangen De beleggingen van het Compartiment variëren van EUR 500.000 tot EUR 15.000.000 per jaar. bedrijf, dat zich richt op minderheidsbelangen, doorgaans tussen 10% en 20%. Het kan echter een blokkerende rol verwerven om de Europese belangen te beschermen. De investeringen kunnen lager of hoger uitvallen dan aanvankelijk voorgesteld op basis van due diligence-bevindingen en het gunningsbesluit van de Europese Commissie. 2.7 Investerings-/co-investeringsscenario's Vanaf het begin zal de externe AIFM potentiële bedrijven waarin wordt geïnvesteerd verbinden met de EIC Accelerator-investeerdersgemeenschap om co-investeringsmogelijkheden te benutten. Door de EIC geselecteerde begunstigden worden aangemoedigd om mede-investeerders te zoeken, waarbij financieel en commercieel due diligence potentieel samen met deze investeerders kan worden uitgevoerd. Het EIC Accelerator heeft tot doel de risico's van geselecteerde operaties te verminderen en aanzienlijke aanvullende financiering aan te trekken ter ondersteuning van de implementatie en opschaling van innovatie. 2.8 Due diligence-proces Het due diligence-proces richt zich op governance, kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, concurrentie, marktbeoordeling, waardecreatie, rechtsvorm en rechtsgebieden. Nalevingscontroles omvatten onder meer de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, belastingontwijking en KYC-naleving. Niet-nalevingsproblemen kunnen leiden tot de onderbreking of stopzetting van de EIC-ondersteuning. 2.9 Mogelijke financiële instrumenten Het Compartiment maakt voornamelijk gebruik van aandelen- of quasi-aandelenbeleggingen, waaronder: Gewone aandelen: eigendomsbelangen in een onderneming, met of zonder stemrecht. Preferente aandelen: hybride aandelen met schuldachtige kenmerken, doorgaans aangehouden door durfkapitaalfondsen. Converteerbare instrumenten: schuldinstrumenten … Lees verder

De ultieme korte voorstelgids voor EIC Accelerator (EIC Accelerator stap 1 voorstelsjabloon)

Innovatie ontsluiten: het EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon – Een gids voor startups en het midden- en kleinbedrijf . Het Stap 1-voorstelsjabloon is een cruciaal hulpmiddel dat is ontworpen om de toegang tot maximaal € 17,5 miljoen aan blended financing te vergemakkelijken, dat zowel subsidie- als aandelencomponenten omvat. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de inhoud en het nut van de EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon, die is toegesneden op het versterken van startups en MKB-bedrijven in de hele Europese Unie (EU). De essentie van het EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon Officieel voorstelsjabloon: Het Stap 1-voorstelsjabloon dient als de officiële blauwdruk voor aanvragers, zorgvuldig ontworpen om het aanvraagproces voor EIC-financiering te stroomlijnen. Het omvat essentiële secties waarin aanvragers hun innovatie, bedrijfsmodel en de potentiële impact van hun technologie bondig moeten verwoorden. Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat alle kritische aspecten van het voorstel systematisch aan bod komen. Technology Readiness Level (TRL) Focus: Een cruciaal onderdeel van het sjabloon is de nadruk op Technology Readiness Levels. Aanvragers moeten de volwassenheid van hun innovatie aantonen, wat van cruciaal belang is om in lijn te komen met de verwachtingen van de EIC ten aanzien van marktgereedheid en potentieel voor implementatie. Pitch Deck en interviewvoorbereiding: het voorstelsjabloon is strategisch ontworpen om aanvragers te helpen zich voor te bereiden op de volgende fasen van het financieringsproces. Het moedigt een beknopte maar alomvattende presentatie van ideeën aan, die de ruggengraat van het pitchdeck vormt en het toneel vormt voor het interviewproces. Hoe het sjabloon aanvragers meer mogelijkheden geeft Gestroomlijnd proces voor aanvragers: Door een duidelijke structuur te bieden, maakt het sjabloon het aanvraagproces inzichtelijk, waardoor het zelfs toegankelijk wordt voor nieuwkomers in het financieringslandschap van de EU. Het begeleidt aanvragers door een reeks goed gedefinieerde stappen, waardoor ze hun innovatieverhaal effectief kunnen presenteren. Ontworpen voor hoge impact: het sjabloon is gericht op innovaties met een grote impact, waardoor aanvragers ertoe worden aangezet kritisch na te denken over de marktbehoeften en de unieke waardepropositie van hun technologie. Deze focus ligt in lijn met het doel van de EIC om projecten te ondersteunen die het potentieel hebben om op te schalen en een aanzienlijke marktpenetratie te bereiken. Ondersteuning voor een breed scala aan innovators: Van professionele schrijvers en freelancers tot consultants, de sjabloon dient als hulpmiddel dat kan worden gebruikt door verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij het schrijfproces van subsidies. Het biedt een gestandaardiseerd raamwerk dat consistentie en kwaliteit tussen applicaties garandeert. De financiële en strategische impact Gemengde financieringsmogelijkheden: Het sjabloon opent effectief de deur naar blended financing-mogelijkheden, bestaande uit een subsidie van € 2,5 miljoen en maximaal € 15 miljoen aan aandelenfinanciering. Deze substantiële financiële steun is bedoeld om de ontwikkeling en opschaling van baanbrekende innovaties te versnellen. Inzichten op het gebied van aandelenfinanciering: Voor ondernemingen die potentieel niet bankeerbaar zijn en waar traditionele financieringsmechanismen tekortschieten, is de aandelenoptie die in de template wordt gepresenteerd een gamechanger. Het biedt een directe weg naar aanzienlijke financiering, cruciaal voor agressieve groei- en expansiestrategieën. Goedkeuring door de Europese Commissie en de EIC: Door gebruik te maken van het officiële sjabloon worden projecten afgestemd op de strategische prioriteiten van de Europese Commissie en de EIC. Het zorgt ervoor dat voorstellen worden beoordeeld op criteria die de bredere doelstellingen van de EU-innovatiefinanciering weerspiegelen, waardoor de geloofwaardigheid en aantrekkingskracht van de projecten worden vergroot. Conclusie Het EIC Accelerator Stap 1-voorstelsjabloon is niet zomaar een document; het is een strategisch instrument dat de kansen op het veiligstellen van financiering aanzienlijk kan vergroten door startups en MKB-bedrijven op één lijn te brengen met de kritische elementen waarnaar de EIC streeft. Het moedigt duidelijkheid, beknoptheid en focus aan, die essentieel zijn om het rigoureuze evaluatieproces te doorstaan. Door gebruik te maken van dit sjabloon kunnen startups en MKB-bedrijven hun innovatieverhalen effectief onder woorden brengen en zo hun potentieel aantonen om industrieën te transformeren en nieuwe hoogten op de Europese markt te bereiken. EIC Accelerator Stap 1 Kort voorstel Voorstelsjabloon 1. Bedrijfsbeschrijving Oprichtingsverhaal De oprichting van het bedrijf gaat terug tot de oprichtingsdatum, waarbij de oorsprong als spin-off van een opmerkelijk onderzoeksinstituut wordt benadrukt. Dit verhaal beschrijft de samenwerking tussen de medeoprichters en de initiële investeringen die zijn binnengehaald, en illustreert een traject van een veelbelovend idee naar een gevestigde entiteit. Een dergelijk basisverhaal verbetert niet alleen het profiel van het bedrijf, maar verstevigt ook zijn positie als geloofwaardige en innovatieve speler in de technologie-industrie, met als doel de aandacht te trekken van belanghebbenden, waaronder de European Innovation Council (EIC). Missie en visie De missie en visie van het bedrijf omvatten de kerndoelstellingen en de ambitieuze impact die het op mondiale schaal wil bereiken. De missie is gericht op het oplossen van kritieke uitdagingen in de sector, waarbij innovatie wordt ingezet om de efficiëntie te verbeteren of aanzienlijke marktlacunes aan te pakken. Deze visionaire aanpak positioneert het bedrijf als een vooruitstrevende leider die zich inzet voor het boeken van substantiële vooruitgang in zijn vakgebied. De nadruk op het omzetten van theoretische ideeën in praktische, marktklare oplossingen sluit goed aan bij de doelstellingen van het European Innovation Council, en illustreert een engagement om niet alleen voorop te lopen op het gebied van innovatie, maar ook om positief bij te dragen aan de maatschappelijke en economische groei. Bedrijfsprestaties De prestaties van het bedrijf zijn een bewijs van groei en innovatie, gekenmerkt door belangrijke mijlpalen zoals prijzen, financiële successen en technologische vooruitgang. Deze prestaties zijn van cruciaal belang voor het vaststellen van de geloofwaardigheid van het bedrijf en voor het onderstrepen van het vermogen om aan de industriële normen te voldoen en deze zelfs te overtreffen. Erkenning door gerenommeerde instanties via onderscheidingen en het succesvol behalen van kritische technologische gereedheidsniveaus onderstrepen het potentieel en de bereidheid van het bedrijf voor verdere groei. Een dergelijk trackrecord is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen bij de European Innovation Council en potentiële investeerders, waardoor het bedrijf wordt gepositioneerd als een robuuste kandidaat voor toekomstige kansen in het competitieve technologielandschap van de Europese Unie. Klantrelaties Het bedrijf heeft robuuste relaties onderhouden met een breed scala aan klanten, waardoor de marktpositie is versterkt en de reputatie in de branche is verstevigd. Deze relaties zijn niet louter transactioneel, maar worden verrijkt door samenwerkingen, die wederzijdse voordelen opleveren en de positie van het bedrijf op de markt versterken. Door de belangrijkste klanten onder de aandacht te brengen en de aard van deze interacties in detail te beschrijven, wordt het vermogen van het bedrijf getoond om waardevolle partnerschappen te onderhouden. Bovendien toont het verkrijgen van Letters of Intent (LOI) van deze belangrijke belanghebbenden niet alleen hun … Lees verder

De smeltkroes van EIC Accelerator-innovatie: universiteiten en de geboorte van DeepTech-ondernemers

Universiteiten zijn lange tijd de geboorteplaats geweest van enkele van de meest baanbrekende en transformerende technologieën die onze wereld ooit heeft gezien. Geworteld in rigoureus academisch onderzoek en gevoed door een omgeving van intellectuele nieuwsgierigheid, zijn deze instellingen niet alleen centra van leren, maar ook cruciale broedplaatsen voor innovatieve ondernemers. Vooral op het gebied van wetenschappelijke technologieën lopen universiteiten en onderzoeksinstituten voorop bij wat we nu gewoonlijk DeepTech noemen – technologieën die diepgaande vooruitgang bieden in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, energie en informatica, om er maar een paar te noemen. Het verband tussen universiteit en ondernemerschap De reis van academisch onderzoek naar ondernemen is een pad dat door veel vernieuwers wordt bewandeld. Universiteiten, met hun rijkdom aan middelen, waaronder ultramoderne laboratoria, toegang tot financiering en een netwerk van gelijkgestemde denkers, bieden een ongeëvenaard ecosysteem voor het koesteren van DeepTech-projecten in een vroeg stadium. Het is in deze academische zalen dat het fundamentele onderzoek plaatsvindt – vaak lang voordat een markttoepassing zelfs maar wordt overwogen. Een van de belangrijkste elementen van deze omgeving is het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. Het is niet ongebruikelijk dat een doorbraak in de materiaalkunde aan een universiteit de weg vrijmaakt voor revolutionaire nieuwe producten op het gebied van consumentenelektronica, of dat biomedisch onderzoek leidt tot de ontwikkeling van baanbrekende medische apparaten. Deze technologieën, voortgekomen uit academische projecten, hebben het potentieel om cruciale mondiale uitdagingen aan te pakken en de weg vrij te maken voor nieuwe industrieën. De kloof overbruggen: van de academische wereld naar de industrie De weg van een universitair project naar een succesvol DeepTech-bedrijf is echter vol uitdagingen. Het proces van commercialisering van wetenschappelijk onderzoek vereist meer dan alleen technische expertise; het vereist een scherp inzicht in de markt, strategische bedrijfsplanning en het vermogen om investeringen veilig te stellen. Hierin ligt de rol van ondernemerschapsprogramma's en technologieoverdrachtsbureaus binnen universiteiten, die deze kloof willen overbruggen. Ze bieden beginnende ondernemers het mentorschap, de financiering en het zakelijk inzicht dat nodig is om hun innovaties op de markt te brengen. Bovendien kan de rol van publieke en private financiering niet genoeg worden benadrukt. Initiatieven zoals het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma bieden cruciale ondersteuning via subsidies en aandelenfinanciering voor startups die zich in de verraderlijke wateren van het commercialiseren van DeepTech bevinden. Deze programma's bieden niet alleen financiële steun, maar verlenen ook geloofwaardigheid aan de startups, waardoor verdere investeringen en partnerschappen worden aangetrokken. Impact in de praktijk en de toekomst De impact van door universiteiten geproduceerde DeepTech-innovaties op het wereldtoneel valt niet te ontkennen. Van de creatie van levensreddende medische technologieën tot de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen: deze ontwikkelingen geven vorm aan de toekomst. Als we vooruitkijken, zal de rol van universiteiten als broedplaatsen voor innovatie alleen maar belangrijker worden. Met de juiste ondersteuningsstructuren is het potentieel voor deze academische inspanningen om te transformeren in succesvolle, wereldveranderende ondernemingen grenzeloos. Kortom, universiteiten zijn niet alleen centra van leren, maar centrale bakermatten van innovatie, die de ondernemers voeden die op het punt staan onze wereld te herdefiniëren met DeepTech-innovaties. Terwijl deze academische instellingen zich blijven ontwikkelen, is hun potentieel om bij te dragen aan de mondiale economische en maatschappelijke vooruitgang onbeperkt. Met voortdurende steun en investeringen zal de brug tussen de academische wereld en de industrie sterker worden, waardoor een nieuw tijdperk van transformatieve technologieën wordt ingeluid. Van labbank naar markt: de financieringsodyssee van universitaire startups De transitie van academisch onderzoek naar een succesvolle startup is een lastige reis, vooral voor oprichters uit vakgebieden als scheikunde, farmacie, biologie en natuurkunde. Deze wetenschappelijke ondernemers worden geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen, waarvan de belangrijkste de zware taak is om financiering veilig te stellen. In tegenstelling tot hun tegenhangers in de meer commerciële sectoren, bevinden wetenschappers die startup-oprichters zijn geworden zich vaak op onbekend terrein als het gaat om fondsenwerving. De fondsenwervingsuitdaging voor wetenschappelijke ondernemers De kern van het probleem ligt in de expertisekloof. Wetenschappers zijn getraind om te verkennen, ontdekken en innoveren, waarbij de nadruk ligt op de vooruitgang van kennis in plaats van op de complexiteit van bedrijfsmodellen, marktfit of pitching voor investeerders. Deze kloof zorgt ervoor dat ze vaak in het nadeel zijn in een concurrerend financieringslandschap dat wordt gedomineerd door investeerders die op zoek zijn naar snelle rendementen en bedrijven met duidelijke markttoepassingen. Bovendien betekent de aard van DeepTech en wetenschappelijke startups dat ze doorgaans aanzienlijke investeringen vooraf vereisen voor onderzoek en ontwikkeling, met langere trajecten naar de markt en winstgevendheid. Dit maakt hun aantrekkingskracht op traditionele durfkapitalisten nog ingewikkelder, die de inherente risico's en langere tijdlijnen misschien uit de weg gaan. Subsidies: een reddingslijn om aan de slag te gaan In het licht van deze uitdagingen spelen subsidies een cruciale rol in de vroege stadia van de levenscyclus van een wetenschappelijke startup. Financieringsmechanismen zoals het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma worden levensaders, die niet alleen financiële steun bieden, maar ook de potentiële impact van de wetenschappelijke onderneming valideren. Subsidies van overheids- en internationale instanties verschaffen het essentiële kapitaal dat nodig is om van proof-of-concept naar een levensvatbaar product over te stappen, zonder het eigen vermogen van de oprichters te verwateren of hen te dwingen tot voortijdige commercialiseringsstrategieën. Een brug bouwen: de rol van universitaire incubators en ondernemerschapsprogramma's Veel universiteiten erkennen de unieke uitdagingen waarmee hun wetenschappelijke ondernemers worden geconfronteerd en hebben incubators en ondernemerschapsprogramma's opgezet die bedoeld zijn om de kenniskloof te overbruggen. Deze programma's bieden mentorschap, bedrijfstraining en toegang tot netwerken van investeerders die specifiek geïnteresseerd zijn in DeepTech en wetenschappelijke innovaties. Ze willen wetenschappers uitrusten met de nodige vaardigheden om door het financieringslandschap te navigeren, van het maken van overtuigende pitchdecks tot het begrijpen van de financiële statistieken die cruciaal zijn voor investeerders. De weg voorwaarts Ondanks de hindernissen zijn de potentiële maatschappelijke en economische voordelen van wetenschappelijke startups enorm. Omdat zij in staat zijn dringende mondiale uitdagingen aan te pakken door middel van innovatie, is het ondersteunen van deze ondernemingen van het allergrootste belang. Het versterken van het ecosysteem dat wetenschappelijke ondernemers ondersteunt, van verbeterde subsidieprogramma’s tot meer gespecialiseerde investeerdersnetwerken, is van cruciaal belang voor hun succes. Concluderend: hoewel de reis van universitair laboratorium naar de markt vol uitdagingen zit, vooral op het gebied van het veiligstellen van financiering, is er een groeiende erkenning van de noodzaak om deze pioniers van innovatie te ondersteunen. Door de expertisekloof te overbruggen en subsidies als springplank te gebruiken, wordt de weg voorwaarts voor wetenschappelijke startups duidelijker, wat een toekomst belooft waarin hun transformatieve potentieel volledig kan worden gerealiseerd. Navigeren door intellectueel eigendom: een gids voor oprichters van universitaire spin-offs De ... Lees verder

DeepTech decoderen: navigeren door het nieuwe tijdperk van EIC Accelerator-innovatie

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door snelle technologische vooruitgang en innovatie, is de term ‘DeepTech’ naar voren gekomen als een modewoord dat synoniem staat voor startups en de technologie-industrie in het algemeen. Maar wat betekent ‘DeepTech’ precies, en waarom is het cruciaal voor startups en technologiesectoren? DeepTech, of diepe technologie, verwijst naar geavanceerde technologieën die aanzienlijke verbeteringen bieden ten opzichte van bestaande oplossingen. Deze technologieën worden gekenmerkt door hun diepgaande potentieel om industrieën te ontwrichten, nieuwe markten te creëren en complexe uitdagingen op te lossen. In tegenstelling tot reguliere technologie die zich richt op stapsgewijze verbeteringen, duikt DeepTech dieper in wetenschappelijke ontdekkingen of technische innovaties om radicale veranderingen te bewerkstelligen. De essentie van DeepTech In de kern belichaamt DeepTech technologieën die geworteld zijn in substantiële wetenschappelijke vooruitgang en hightech technische innovatie. Deze technologieën worden vaak geassocieerd met sectoren als kunstmatige intelligentie (AI), robotica, blockchain, geavanceerde materialen, biotechnologie en quantum computing. De verbindende factor hiervan is hun fundamentele afhankelijkheid van diepgaande, substantiële onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen (R&D), die vaak resulteren in doorbraken die jaren kunnen duren voordat ze volwassen worden en op de markt worden gebracht. DeepTech in startups en de technische industrie Voor startups betekent het zich wagen aan DeepTech zowel een enorme kans als een enorme uitdaging. De ontwikkelingscyclus voor DeepTech-innovaties is doorgaans langer en vereist substantiëlere kapitaalinvesteringen in vergelijking met software- of digitale startups. De beloning kan echter transformerend zijn en oplossingen bieden voor urgente mondiale problemen, van klimaatverandering tot crises in de gezondheidszorg. De interesse van de technologie-industrie in DeepTech wordt gedreven door de belofte van het creëren van blijvende waarde en het vestigen van nieuwe grenzen in de technologie. In tegenstelling tot consumententechnologie, die onderhevig kan zijn aan snelle verschuivingen in de voorkeuren van consumenten, biedt DeepTech fundamentele veranderingen die industrieën decennialang kunnen herdefiniëren. Het pad voorwaarts Navigeren door het DeepTech-landschap vereist een mix van visionair wetenschappelijk onderzoek, robuuste financieringsmechanismen en strategische industriële partnerschappen. Voor startups betekent dit het veiligstellen van investeringen van belanghebbenden die het langetermijnkarakter van DeepTech-projecten begrijpen. Het vereist ook toewijding aan R&D en de bereidheid om onbekende gebieden te betreden. De betekenis van DeepTech gaat verder dan louter technologische vooruitgang; het gaat over het bouwen aan de toekomst. Door de kracht van diepgaande technologieën te benutten, hebben startups het potentieel om een nieuw tijdperk van innovatie in te luiden, waarbij ze enkele van de meest ingewikkelde uitdagingen ter wereld kunnen oplossen met oplossingen die ooit voor onmogelijk werden gehouden. Concluderend staat DeepTech op het kruispunt van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. Voor startups en de technologie-industrie vertegenwoordigt dit de volgende grens van ontdekking en disruptie. Het omarmen van DeepTech is niet alleen een investering in technologie; het is een toewijding aan een toekomst waarin de grenzen van wat mogelijk is voortdurend worden verlegd. De unieke kapitaaldynamiek van DeepTech: navigeren door de wateren van innovatie In de snelgroeiende wereld van startups onderscheidt DeepTech zich niet alleen door zijn ambitie om de grenzen van innovatie te verleggen, maar ook door zijn uitgesproken financiële en ontwikkelingslandschap. DeepTech-startups verdiepen zich van nature in gebieden die zowel kapitaalintensief als tijdrovend zijn, waarbij ze zich vaak richten op hardware-ontwikkelingen of baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat een ander type investering vereist: geduldig kapitaal. Het kapitaalintensieve karakter van DeepTech DeepTech-ondernemingen vereisen vaak substantiële initiële investeringen, aanzienlijk hoger dan die van hun software-tegenhangers. Dit is voornamelijk te wijten aan de hardware-intensieve aspecten van veel DeepTech-projecten, zoals op het gebied van biotechnologie, robotica en schone energie. De ontwikkeling van fysieke producten of de implementatie van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen vereist niet alleen gespecialiseerde apparatuur en materialen, maar ook toegang tot geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. De factor tijd Naast financiële overwegingen speelt tijd een cruciale rol bij de ontwikkeling van DeepTech-innovaties. In tegenstelling tot softwarestartups, waar producten in relatief korte cycli kunnen worden ontwikkeld, getest en herhaald, bestrijken DeepTech-projecten vaak jaren of zelfs decennia. Dit langere tijdsbestek is te wijten aan de complexe aard van de technologie die wordt ontwikkeld, de noodzaak van uitgebreide test- en certificeringsprocessen en de uitdaging om baanbrekende innovaties op de markt te brengen. Geduldig kapitaal: een essentieel ingrediënt voor succes Gezien deze unieke uitdagingen hebben DeepTech-startups investeerders nodig die voorbereid zijn op een langere reis om rendement op hun investering (ROI) te behalen. Dit ‘geduldige kapitaal’ is bereid startups te ondersteunen tijdens de lange perioden van R&D en marktintroductie die inherent zijn aan DeepTech-ondernemingen. Dergelijke investeerders hebben doorgaans een diepgaand inzicht in de specifieke sectoren en de potentiële impact van de innovaties, waardoor ze verder kunnen kijken dan de kortetermijnwinst en kunnen kijken naar het transformerende potentieel van deze technologieën. Waarom geduldig kapitaal belangrijk is Het belang van geduldig kapitaal gaat verder dan alleen het verschaffen van financiële middelen. Het omvat mentorschap, brancheverbindingen en strategische begeleiding, die allemaal cruciaal zijn voor het navigeren door het complexe landschap van DeepTech. Bovendien helpt geduldig kapitaal een innovatiecultuur te bevorderen waarin ondernemers zich kunnen concentreren op doorbraken die misschien niet onmiddellijk commercieel levensvatbaar zijn, maar wel het potentieel hebben om op de lange termijn substantiële maatschappelijke en economische gevolgen te creëren. Concluderend kan worden gesteld dat de reis van DeepTech-startups een unieke uitdaging is en meer vergt dan alleen financiële investeringen. Het vereist een toewijding aan een visie die de traditionele beleggingstermijnen overstijgt en de belofte van revolutionaire vooruitgang biedt. Voor degenen die bereid zijn aan deze reis te beginnen, liggen de beloningen niet alleen in het potentiële financiële rendement, maar ook in het bijdragen aan de vooruitgang die de toekomst van onze samenleving vorm zou kunnen geven. De toenemende aantrekkingskracht van DeepTech-investeringen: unieke technologieën en hogere rendementen Het investeringslandschap is getuige van een aanzienlijke verschuiving richting DeepTech, gedreven door het potentieel voor hogere rendementen en het inherente unieke karakter ervan. DeepTech-bedrijven verdiepen zich van nature in baanbrekende technologische ontwikkelingen, vaak beschermd door patenten en intellectuele eigendomsrechten (IP). Dit unieke karakter onderscheidt hen niet alleen van de drukke ruimte van software-startups, maar biedt ook een laag van concurrentiebescherming die zeer wordt gewaardeerd door investeerders. Hoge rendementen en concurrerende moats DeepTech-investeringen worden steeds aantrekkelijker vanwege het potentieel voor substantiële financiële rendementen. De technologieën die binnen de DeepTech-sectoren zijn ontwikkeld – variërend van biotechnologie en geavanceerde materialen tot kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers – hebben de kracht om industrieën te ontwrichten en geheel nieuwe markten te creëren. Dit transformatieve potentieel vertaalt zich in aanzienlijke financiële kansen voor investeerders die vroege voorstanders zijn van dergelijke innovaties. Bovendien zijn de complexiteit en het eigen karakter van DeepTech-innovaties … Lees verder

Het nieuwe EIC-werkprogramma: inzicht in de eliminatie van het weerleggingsproces

In het dynamische landschap van financiering door de Europese Unie (EU) heeft de European Innovation Council (EIC) opmerkelijke veranderingen geïntroduceerd in het kader van haar werkprogramma voor 2024, die een directe impact hebben op het aanvraag- en evaluatieproces voor financiering. Van deze aanpassingen valt de afschaffing van het weerleggingsproces op, wat een verschuiving betekent naar een meer gestroomlijnde en onafhankelijke beoordeling van voorstellen. Dit artikel gaat in op de implicaties van deze verandering voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die op zoek zijn naar EIC Accelerator-financiering, met als doel de nieuwe aanpak te demystificeren en strategische begeleiding te bieden aan aanvragers. De verschuiving weg van het weerleggingsproces Historisch gezien stelde het EIC Accelerator-aanvraagproces aanvragers in staat opmerkingen uit eerdere evaluaties in volgende indieningen te behandelen en te “weerleggen”. Dit weerleggingsproces stelde organisaties in staat hun voorstellen te verfijnen en te verbeteren op basis van specifieke feedback, waardoor in theorie hun kansen op succes in toekomstige rondes werden vergroot. Onder het EIC-werkprogramma voor 2024 is dit mechanisme echter verwijderd. Bijgevolg is er niet langer een gestructureerde mogelijkheid voor aanvragers om verbeteringen uit eerdere indieningen rechtstreeks op te nemen in reactie op opmerkingen van de beoordelaar. Onafhankelijke evaluatie van voorstellen Een belangrijke verandering die gepaard gaat met de afschaffing van het weerleggingsproces is de aanpak voor het evalueren van voorstellen. Beoordelaars hebben geen toegang meer tot eerdere inzendingen of evaluatierapporten uit eerdere rondes. Dit zorgt ervoor dat elk voorstel onafhankelijk wordt beoordeeld, uitsluitend op zijn merites en in overeenstemming met de standaard evaluatiecriteria van Horizon Europa. Deze wijziging heeft tot doel een gelijk speelveld te creëren en ervoor te zorgen dat alle aanvragen, of ze nu voor de eerste keer zijn ingediend of die opnieuw een aanvraag indienen, een onpartijdige beoordeling krijgen. Verbeteringen in het verhaal opnemen Hoewel het gestructureerde weerleggingsproces is uitgefaseerd, behouden aanvragers de mogelijkheid om hun voorstellen te verfijnen op basis van feedback uit het verleden. Verbeteringen en uitbreidingen kunnen nog worden opgenomen in het verhalende deel B van het aanvraagformulier. Het is echter belangrijk op te merken dat er geen specifiek formaat of sectie voor dit doel is aangewezen. Aanvragers moeten daarom eventuele aanpassingen naadloos integreren in het algemene verhaal van het voorstel, en ervoor zorgen dat de verbeteringen coherent zijn en de algehele kwaliteit en haalbaarheid van het voorstel vergroten. Strategische implicaties voor aanvragers Deze wijziging in het evaluatieproces van de EIC vereist een strategische spil voor aanvragers. Startups en MKB-bedrijven zouden zich vanaf het begin moeten concentreren op het opstellen van een robuust en overtuigend voorstel, waarbij continue verbetering als kernstrategie moet worden geïntegreerd in plaats van te vertrouwen op specifieke feedbackloops. Aanvragers worden aangemoedigd om: Een grondige zelfbeoordeling uit te voeren: Voordat u uw voorstel indient, moet u uw voorstel kritisch beoordelen aan de hand van de criteria en doelstellingen van de EIC, waarbij u gebieden voor verbetering identificeert zonder te vertrouwen op externe feedback. Maak gebruik van professionele ondersteuning: ga in gesprek met consultants, professionele schrijvers of freelancers die ervaring hebben met EU-subsidieaanvragen om uw voorstel te verfijnen en ervoor te zorgen dat het aansluit bij de huidige prioriteiten en normen van de EIC. Benadruk innovatie en impact: waarbij elk voorstel op zijn eigen merites wordt beoordeeld, benadrukt u de innovatie, het marktpotentieel en de maatschappelijke impact van uw project, waardoor u een overtuigend pleidooi maakt voor EIC-financiering. Conclusie Het EIC-werkprogramma voor 2024 introduceert een paradigmaverschuiving in de manier waarop voorstellen worden geëvalueerd, waarbij de afschaffing van het weerleggingsproces een beweging in de richting van meer onafhankelijke en op verdiensten gebaseerde beoordelingen onderstreept. Hoewel deze verandering aanvragers uitdaagt om zich aan te passen, opent het ook mogelijkheden om hun innovaties in het best mogelijke licht te presenteren, vrij van de schaduw van eerdere inzendingen. Door een strategie van voortdurende verbetering te omarmen en gebruik te maken van professionele expertise kunnen startups en MKB-bedrijven deze veranderingen succesvol doorstaan en zichzelf sterk positioneren voor EIC Accelerator-financiering.

Inzicht in de indieningslimieten voor de EIC Accelerator onder het werkprogramma voor 2024

De European Innovation Council (EIC) Accelerator is een hoeksteen van de inzet van de EU om innovatie te bevorderen en startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) te ondersteunen bij het op de markt brengen van baanbrekende ideeën. Met de introductie van het EIC 2024-werkprogramma zijn er belangrijke updates doorgevoerd om processen te stroomlijnen en de regels rond het indienen en opnieuw indienen van voorstellen te verduidelijken. Dit artikel heeft tot doel de nieuwe indieningslimieten te verduidelijken en een duidelijke handleiding te bieden voor entiteiten die via dit competitieve programma financiering willen veiligstellen. Vereenvoudigde regels voor het indienen van voorstellen Het EIC-werkprogramma voor 2024 heeft een eenvoudigere benadering geïntroduceerd voor het indienen van voorstellen, waarbij rekening wordt gehouden met feedback en het financieringsproces toegankelijker wordt gemaakt. Vanaf begin 2024 mogen entiteiten in elke fase van het proces en voor elke vorm van ondersteuning maximaal drie niet-succesvolle aanvragen indienen. Dit omvat: Korte voorstellen Volledige voorstellen Uitdagingsspecifieke oproepen Open oproepen Alleen subsidie Gemengde financiering (combinaties van subsidie en eigen vermogen) Alleen aandelen Deze vereenvoudiging betekent dat aanvragers drie kansen hebben om financiering veilig te stellen, ongeacht de fase of het type steun dat wordt aangevraagd, voordat uitgesloten van verdere indieningen onder Horizon Europe's EIC Accelerator. Opnieuw indienen na afwijzing Een opmerkelijk aspect van de nieuwe regels is de mogelijkheid tot herindiening na afwijzing in de fase van het volledige voorstel. Aanvragers die in deze fase niet slagen, mogen hun voorstel rechtstreeks opnieuw indienen bij de fase van het volledige voorstel, waarbij de korte voorstelfase wordt omzeild, op voorwaarde dat zij de limiet van drie aanvragen niet hebben bereikt. Directe herindiening voor de interviewfase is echter onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Praktische voorbeelden Om duidelijkheid te scheppen schetst het werkprogramma verschillende scenario's: Na één afwijzing in de fase van het volledige voorstel (hetzij tijdens de evaluatie op afstand of tijdens het interview), mag een entiteit nog twee volledige voorstellen indienen. Na twee afwijzingen in de interviewfase komt een entiteit nog steeds in aanmerking om een volledig voorstel in te dienen en kan mogelijk worden uitgenodigd voor een derde interview. Als een entiteit één keer is afgewezen in de fase van het volledige voorstel of het interview en één keer in de fase van het korte voorstel, heeft zij recht op nog één indiening in de fase van het volledige voorstel. Het is belangrijk op te merken dat de teller voor niet-succesvolle aanvragen op 1 januari 2024 opnieuw op nul wordt gezet. Deze reset biedt een nieuwe start voor entiteiten die eerder hun indieningslimiet hebben bereikt, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor financiering in het kader van Horizon Europa. Gevolgen voor aanvragers Deze bijgewerkte regels zijn bedoeld om het competitieve karakter van EIC Accelerator in evenwicht te brengen met de behoefte aan flexibiliteit en meerdere financieringsmogelijkheden. Aanvragers moeten hun inzendingen strategisch plannen, rekening houdend met de feedback die ze hebben ontvangen uit eerdere aanvragen om hun voorstellen te versterken. Door in contact te komen met professionele schrijvers en consultants, of door gebruik te maken van het officiële voorstelsjabloon van EIC Accelerator, kan de kwaliteit van de inzendingen worden verbeterd. Bovendien moeten aanvragers rekening houden met de indieningslimiet en bij elke poging prioriteit geven aan de verfijning en verbetering van hun voorstellen. De mogelijkheid om na afwijzing direct opnieuw in te dienen bij de volledige voorstelfase is een aanzienlijk voordeel, waardoor entiteiten feedback kunnen geven en hun aanvragen kunnen verbeteren zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Conclusie De vereenvoudigde regels voor indiening en herindiening van het EIC-werkprogramma 2024 betekenen een positieve stap in de richting van het toegankelijker maken van EU-financiering voor innovatieve ondernemingen. Door deze regelgeving te begrijpen en hun toepassingen strategisch te plannen, kunnen startups en MKB-bedrijven hun kansen maximaliseren op het veiligstellen van de essentiële steun die nodig is om hun innovaties op de Europese en mondiale markten te brengen.

Ultieme gids voor het beheersen van uw EIC Accelerator-gespreksvoorbereiding: een stapsgewijs actieplan

Voorbereiding op een interview, vooral bij scenario’s met hoge inzet, zoals de EIC Accelerator-pitch, vereist een strategische en goed doordachte aanpak. Deze gids distilleert de wijsheid uit onze kennisbronnen in een uitgebreide, bruikbare lijst met opsommingen, zodat u volledig voorbereid bent en klaar bent om indruk te maken. Voorbereiding vóór het interview Begrijp de EIC-regels en doelstellingen: Maak uzelf vertrouwd met waar de jury naar op zoek is en de specifieke criteria van de EIC Accelerator. Schrijf uw pitch: bereid een woord-voor-woord-script voor uw pitch voor. Oefen totdat u het op natuurlijke wijze binnen de limiet van 10 minuten kunt afleveren. Verfijn uw vraag- en antwoordvaardigheden: Besteed een aanzienlijk deel van uw voorbereidingstijd aan het oefenen voor de vraag- en antwoordsessie, die tot 35 minuten kan duren. Ken uw aanvraag van binnen en van buiten: Als u de aanvraag niet zelf hebt geschreven, bestudeer deze dan grondig. Begrijp alle genoemde cijfers, strategieën en partners. Oefening baart kunst Doe mee aan pitchoefeningen: gebruik professionele schrijvers of consultants om uw pitch uitgebreid te oefenen. Simuleer de interviewomgeving: Oefen met snelle vragen en onmiddellijke vervolgvragen om een omgeving onder hoge druk te simuleren. Bereid je voor op het antwoord van alle teamleden: Zorg ervoor dat alle teamleden gewend zijn om vragen soepel en samenhangend als eenheid te beantwoorden. Dag van de pitch Geen operationele taken vóór de pitch: focus uitsluitend op het interview; geen afleiding. Bekijk het grote plaatje opnieuw: Neem uw presentatiedia's door en concentreer u op de belangrijkste boodschappen en visies die u wilt overbrengen. Afhandeling van de vraag- en antwoordsessie Verwacht snelle vragen en vervolgvragen: wees erop voorbereid snel en beknopt te antwoorden. Oefen met een stopwatch voor de timing. Ontwikkel standaardantwoorden: schrijf antwoorden uit op zeer waarschijnlijke vragen en op vragen die tijdens oefensessies als cruciaal zijn geïdentificeerd. Neem de juiste houding aan: Oefen met het handhaven van een beheerste en zelfverzekerde houding, ongeacht de moeilijkheidsgraad van de vraag. Oefening met nepjury's Creëer intern stressvolle vragensessies: Gebruik nepjury's binnen uw team om uitdagende vragen te stellen en onmiddellijke vervolgvragen te stellen. Integreer kritische vragen: Selecteer nep-vragenstellers die de advocaat van de duivel kunnen spelen en druk kunnen uitoefenen door middel van onderbrekingen en moeilijke vragen. Laatste tips Begrijp en verwoord uw Unique Selling Points (USP): wees duidelijk over wat uw project onderscheidt en wees bereid om dit overtuigend te verwoorden. Bereid je voor op onaangename ervaringen: Soms kunnen interacties stressvol of onaangenaam zijn. Bereid je mentaal voor op dergelijke situaties. Vermijd rode vlaggen: geef de jury geen enkele reden om u af te wijzen. Blijf uit de buurt van onderwerpen die tot negatieve kritiek kunnen leiden. Door deze uitgebreide gids te volgen, vergroot u niet alleen uw zelfvertrouwen, maar vergroot u ook aanzienlijk uw kansen op succes in elk interviewscenario, vooral in omgevingen met hoge inzet, zoals het EIC Accelerator-veld. Bedenk dat u onder druk de gelegenheid niet zult aangrijpen; je valt terug naar het niveau van je training. Bereid je dienovereenkomstig voor.

Onthulling van de nieuwste EIC Accelerator-resultaten: een uitgebreide analyse (cut-off 8 november 2023, release februari 2024)

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma is een ondersteuningssysteem voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in heel Europa, met als doel innovatie en technologische vooruitgang te stimuleren. Met de laatste resultaten gepubliceerd op 28 februari 2024 heeft de EIC Accelerator opnieuw blijk gegeven van zijn inzet voor het bevorderen van baanbrekende projecten met een totale budgettoewijzing van € 285 miljoen. Deze analyse gaat dieper in op de verdeling van subsidies en blended financing, de succespercentages over verschillende fasen en de geografische spreiding van de winnende bedrijven. Uitsplitsing van de financiering: een nadere blik op de toewijzing In de laatste financieringscyclus heeft EIC Accelerator 42 bedrijven ondersteund, waarbij een breed scala aan financieringsopties werd gepresenteerd die waren toegesneden op de gevarieerde behoeften van de Europese vernieuwers. De verdeling van de financieringssoorten is als volgt: Grant First: 12 bedrijven (29%) ontvingen subsidies als een eerste financieringsstap, wat de flexibiliteit van de EIC bij het ondersteunen van innovaties in een vroeg stadium benadrukt. Blended Finance: 26 bedrijven (62%) domineerden het financieringslandschap en ontvingen blended finance, waarbij subsidies en eigen vermogen werden gecombineerd om een robuuste steun te bieden aan ondernemingen die klaar zijn om op te schalen. Alleen aandelen: Eén bedrijf (2%) verzekerde zich van aandelenfinanciering, wat de rol van de EIC bij het nemen van een belang in veelbelovende ondernemingen onderstreept. Alleen subsidie: 3 bedrijven (7%) ontvingen subsidies zonder de eigenvermogenscomponent, waarbij de nadruk lag op projecten met specifieke behoeften waaraan met directe financiering kan worden voldaan. De weg naar succes: analyse van de succespercentages Het selectieproces van EIC Accelerator is streng en ontworpen om projecten met de hoogste potentiële impact te identificeren. De succespercentages in elke fase van het sollicitatieproces zijn als volgt: Stap 1: Ongeveer 70% van de aanvragers slaagt voor deze eerste fase, hoewel exacte cijfers niet worden bekendgemaakt. Stap 2: Slechts 22% van de projecten haalt de eindstreep, wat een weerspiegeling is van de toenemende controle die aanvragen ondergaan. Stap 3: De laatste stap ziet een verdere vernauwing, met een succespercentage van 17%. Gecombineerde succespercentages: Het cumulatieve succespercentage voor aanvragers die de stappen 2 en 3 doorlopen is slechts 3,9%, terwijl het totale succespercentage over alle drie de fasen ongeveer 2,7% bedraagt. Geografische diversiteit: een pan-Europese impact De laatste financieringsronde heeft bedrijven uit 15 verschillende landen geprofiteerd, wat het pan-Europese bereik van EIC Accelerator aantoont. Duitsland voert het peloton aan met zeven gefinancierde bedrijven, op de voet gevolgd door Frankrijk met zes, en Spanje en Zweden met elk vijf. Andere landen met succesvolle aanvragers zijn onder meer Finland (4), Italië (3), Israël (2), Nederland (2), Noorwegen (2), en verschillende andere met elk één bedrijf, wat de toewijding van de EIC aantoont om innovatie op het hele continent te bevorderen. Conclusie De meest recente financieringsresultaten van EIC Accelerator benadrukken de cruciale rol van het programma bij het ondersteunen van het Europese innovatie-ecosysteem. Met een totaal budget van € 285 miljoen heeft het programma steun verleend aan 42 bedrijven in een breed scala van sectoren en landen, wat de diversiteit en het potentieel van het Europese technologische landschap onderstreept. Terwijl EIC Accelerator zich blijft ontwikkelen, valt de impact ervan op het bevorderen van baanbrekende projecten en het opschalen van het MKB niet te ontkennen, waardoor het een hoeksteen van het Europese innovatiebeleid wordt. Met nauwgezette aandacht voor het ondersteunen van diverse financieringsbehoeften, rigoureuze selectieprocessen en een toewijding aan geografische inclusiviteit, maakt het EIC Accelerator de weg vrij voor een innovatiever en veerkrachtiger Europa. Terwijl we uitkijken naar toekomstige financieringsrondes, dienen de resultaten van februari 2024 als een bewijs van de levendige ondernemersgeest die over het hele continent bloeit. Financieringsgegevens Type financiering Eerste subsidie: 12 bedrijven (29%) Gemengde financiering: 26 bedrijven (62%) Alleen aandelen: 1 bedrijf (2%) Alleen subsidie: 3 bedrijven (7%) Totaal: 42 bedrijven Budget Totaal budget: € 285 miljoen Besnoeiing Off-datum en resultaten EIC Accelerator Sluitingsdatum stap 2: 8 november 2023 Publicatie van resultaten: 28 februari 2024 Succespercentages Stap 1: (ongeveer 70% omdat de resultaten niet worden gepubliceerd) Stap 2: 22% Stap 3: 17% Stap 2 en stap 3 gecombineerd: 3,91 TP18T Stap 1 & Stap 2 & Stap 3 gecombineerd: (ongeveer 2,7%) Gefinancierde landen Er zijn 15 verschillende landen onder de gefinancierde bedrijven. Duitsland: 7 bedrijven Frankrijk: 6 bedrijven Spanje: 5 bedrijven Zweden: 5 bedrijven Finland: 4 bedrijven Italië: 3 bedrijven Israël: 2 bedrijven Nederland: 2 bedrijven Noorwegen: 2 bedrijven België: 1 bedrijf Bulgarije: 1 bedrijf Denemarken: 1 bedrijf Ierland: 1 bedrijf Portugal: 1 bedrijf Slowakije: 1 bedrijf Alle 42 EIC Accelerator-winnaars van 8 november 2023

Onthulling van de toekomst van Europese innovatie: een diepe duik in het EIC-werkprogramma 2024

Het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024, gedetailleerd in het document, schetst de alomvattende strategie en componenten die zijn ontworpen om innovatie binnen de Europese Unie te bevorderen. Dit zijn de belangrijkste componenten en hoogtepunten: Strategische doelstellingen en kernprestatie-indicatoren (KPI's): De EIC heeft tot doel baanbrekende technologieën en bedrijven te ondersteunen die cruciaal zijn voor het verwezenlijken van de groene en digitale transitie, en daarbij open strategische autonomie op het gebied van kritieke technologieën te garanderen. Het heeft zes strategische doelen gesteld, waaronder het worden van de voorkeursinvesteerder voor start-ups en ondernemers met groot potentieel, het overbruggen van financieringstekorten voor deep tech-bedrijven, het ondersteunen van risicovolle technologieën, het vergroten van het aantal Europese unicorns en scale-ups, het katalyseren van de innovatie-impact van Europese publiek onderzoek en het bereiken van operationele uitmuntendheid. Overzicht van het werkprogramma voor 2024: Het werkprogramma organiseert de financiering en ondersteuning ervan over drie hoofdprogramma's: EIC Pathfinder: voor geavanceerd onderzoek om de wetenschappelijke basis voor baanbrekende technologieën te ontwikkelen. EIC Transition: Om technologieën te valideren en bedrijfsplannen voor specifieke toepassingen te ontwikkelen. EIC Accelerator: Om bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen en opschalen van innovaties. Elk programma wordt uitgebreid met toegang tot Business Acceleration Services, die expertise, bedrijven, investeerders en ecosysteemactoren bieden. Belangrijkste wijzigingen in het werkprogramma voor 2024: Er zijn aanpassingen, verbeteringen en vereenvoudigingen doorgevoerd op basis van feedback en het verlaagde budget. Deze veranderingen omvatten de introductie van een forfaitair kostenmodel voor de meeste oproepen, versterkte maatregelen tegen economische veiligheidsrisico's en aanpassingen in de subsidiabiliteits- en financieringscriteria voor verschillende regelingen. Belangrijkste kenmerken van EIC-ondersteuning: Er wordt een mix van financiële en niet-financiële steun aangeboden om EIC-innovaties en bedrijven te versnellen en te laten groeien. Dit omvat proactief project- en portfoliobeheer, een op maat gemaakte benadering van de evaluatie van voorstellen, beleid inzake open toegang en intellectuele eigendomsrechten, en maatregelen om economische veiligheid te garanderen. Samenwerking met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): Het document schetst de toenemende samenwerking tussen EIC en EIT om het Europese innovatie-ecosysteem te versterken, inclusief gedeelde diensten, het Fast Track-proces en het nieuwe innovatie-stagiaireprogramma. Vooruitzichten voor 2025 en toekomstige jaren: Toekomstige strategieën en potentiële nieuwe synergieën worden besproken, inclusief de mogelijkheid van hogere budgetten voor grotere investeringen via het EIC-fonds in belangrijke aandachtsgebieden. Woordenlijst en definities: Het document wordt afgesloten met een gedetailleerde woordenlijst en definities, waarin de terminologie en acroniemen worden uitgelegd die in het hele werkprogramma worden gebruikt. Deze componenten zijn gezamenlijk gericht op het ondersteunen van de strategische doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling, waarbij de nadruk wordt gelegd op onderzoek met een hoog risico en grote winst, en doorbraaktechnologieën met het potentieel voor aanzienlijke maatschappelijke en economische impact. 1. Strategische doelstellingen en kernprestatie-indicatoren (KPI’s) In een baanbrekende stap om de Europese innovatie naar de toekomst te stuwen, heeft de European Innovation Council (EIC) met haar werkprogramma 2024 een gedurfde visie uiteengezet, gericht op het identificeren, ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties. technologieën en bedrijven die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie van de EU. Deze visie wordt ondersteund door strategische doelstellingen die zijn ontworpen om de open strategische autonomie van Europa op het gebied van kritieke technologieën te waarborgen en een levendig ecosysteem te bevorderen waarin startups en ondernemers met een hoog potentieel kunnen gedijen. De ambitie van het programma is niet alleen om de financieringstekorten te overbruggen waarmee deep tech-bedrijven worden geconfronteerd, maar om de EIC te positioneren als de voorkeursinvesteerder voor visionaire ideeën, waardoor de toewijzing van particuliere activa ter ondersteuning van deze innovaties wordt beïnvloed. De kern van de strategische visie van de EIC wordt gevormd door zes ambitieuze doelstellingen, elk vergezeld van duidelijke Key Performance Indicators (KPI’s) die tot doel hebben de voortgang te meten en de implementatie van het programma te begeleiden: De Investor of Choice worden: De EIC streeft naar erkenning op het hele continent, het aantrekken van veelbelovende startups, ondernemers en innovatieve onderzoekers, met speciale nadruk op ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwelijke innovators en mensen uit minder ontwikkelde ecosystemen. Investeringen van 30 tot 50 miljard euro in Europese deeptech aantrekken: door het kritieke financieringstekort aan te pakken, wil de EIC zijn fonds inzetten om een aanzienlijke impact te hebben op het deeptech-ecosysteem, en zo een klimaat te bevorderen waarin particuliere investeringen vrijer kunnen stromen om baanbrekende innovaties te ondersteunen. Ondersteuning van technologieën met een hoog risico: Op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de samenleving en de strategische autonomie, is de EIC vastbesloten om berekende risico's te nemen om de meest veelbelovende deep-tech-mogelijkheden te ondersteunen, vanaf de vroegste stadia tot aan de commerciële opschaling, waardoor de onafhankelijkheid van Europa op het gebied van sleuteltechnologieën wordt gewaarborgd. Het aantal Europese eenhoorns en scale-ups vergroten: De EIC heeft de missie om de groei van Europese startups en kmo’s te voeden, zodat ze hun mondiale tegenhangers kunnen evenaren en overtreffen, en een omgeving kunnen bevorderen waarin Europese innovaties op het wereldtoneel een leidende rol kunnen spelen. Katalyseren van de innovatie-impact van Europees openbaar onderzoek: Door partnerschappen in de hele EU op te bouwen, wil de EIC de beste ideeën uit de onderzoeksbasis commercialiseren en zo een vruchtbare bodem creëren voor startups om op te schalen en een mondiale impact te maken. Het bereiken van operationele uitmuntendheid: De efficiëntie, wendbaarheid en reactievermogen van de activiteiten van de EIC zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge verwachtingen van aanvragers, investeerders en de markt als geheel, waardoor een soepel traject van innovatief idee naar marktsucces wordt gegarandeerd. Deze strategische doelstellingen zijn niet slechts ambitieuze doelstellingen, maar vertegenwoordigen een alomvattende blauwdruk voor het Europese innovatielandschap, gericht op het creëren van een vruchtbaar ecosysteem voor baanbrekende technologieën die de toekomst van de economie en samenleving van de EU zullen bepalen. Door een combinatie van financiële en niet-financiële steun bereidt de EIC het toneel voor een transformerende impact die veel verder reikt dan de directe horizon, en ervoor zorgt dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van innovatie en technologie. 2. Overzicht van het werkprogramma voor 2024 Het European Innovation Council (EIC)-werkprogramma voor 2024 vertegenwoordigt een cruciale stap in de richting van het bevorderen van innovatie en technologische doorbraken binnen de Europese Unie. Het is gestructureerd om tegemoet te komen aan de kritieke behoeften van de groene en digitale transitie en maakt gebruik van meer dan 1,2 miljard euro aan financiering, waarmee een alomvattende strategie wordt georkestreerd om onderzoekers, startups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te empoweren. Hier is een diepgaande blik op het structurele overzicht ervan: EIC Pathfinder, Transitie en Accelerator: de drie pijlers Het werkprogramma is op ingenieuze wijze gesegmenteerd in drie primaire financieringsregelingen, elk afgestemd op verschillende stadia van innovatie en ontwikkeling: EIC Pathfinder: Toegewijd aan geavanceerd onderzoek, de Pathfinder is de geboorteplaats van wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontwikkelen van de fundamentele elementen van baanbrekende technologieën. Het omvat zowel open oproepen voor elk gebied van wetenschappelijk onderzoek als gerichte uitdagingen die specifieke, strategische belangen van de … Lees verder

EIC Accelerator herinzendingen: het goede, het slechte en de willekeur

Navigeren door EIC Accelerator: inzicht in de ‘3 Strikes, You're Out’-regel De European Innovation Council (EIC) Accelerator is een cruciaal financieringsmechanisme onder Horizon Europa, gericht op startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die de grenzen verleggen van innovatie. Met een mix van subsidies en eigen vermogen vertegenwoordigt het een cruciale kans voor baanbrekende projecten om tot leven te komen. Het navigeren door het sollicitatieproces is echter geen sinecure, vooral als je de strenge regel van '3 strikes, you're out' hanteert. Dit beleid bepaalt dat aanvragers maximaal drie keer kunnen worden afgewezen in een van de drie stappen van het beoordelingsproces. Zodra deze limiet is bereikt, is heraanvragen uitgesloten tot de afronding van het huidige werkprogramma van Horizon Europa in 2027. De drie stappen van EIC Accelerator Evaluatie Korte aanvraag: De eerste stap omvat een schriftelijke aanvraag en een pitchvideo. Het is de eerste hindernis waar uw project wordt gescreend. Volledige toepassing: Succesvolle projecten dienen vervolgens een gedetailleerd voorstel in, waarin de innovatie-, impact- en implementatiestrategie worden uiteengezet. Interview: Finalisten worden uitgenodigd om hun projecten te pitchen voor een jury van experts, de laatste kans om te overtuigen voordat er financieringsbeslissingen worden genomen. Implicaties van de “3 Strikes”-regel Deze regel onderstreept het competitieve karakter van de EIC Accelerator en het belang van een nauwgezette voorbereiding. Het is een duidelijke boodschap dat alleen de meest overtuigende en goed voorbereide sollicitaties een kans maken. Dit beleid moedigt aanvragers ook aan om hun bereidheid en het potentieel van hun innovatie kritisch te beoordelen voordat ze zich aanmelden, wat mogelijk tijd en middelen bespaart voor zowel de aanvragers als de beoordelingscommissies. Strategieën voor succes Diepgaande voorbereiding: Voordat u zich aanmeldt, moet u ervoor zorgen dat uw project aansluit bij de prioriteiten van de EIC: grote impact, innovatie en marktpotentieel. Professionele ondersteuning: Overweeg om consultants of professionele schrijvers in te schakelen die gespecialiseerd zijn in EIC-aanvragen om uw inzending te verbeteren. Gebruik van feedback: Als u wordt afgewezen, gebruik dan de feedback om de zwakke punten van uw project te versterken voordat u opnieuw een aanvraag indient. Het Horizon Europe Framework Het huidige werkprogramma, Horizon Europe, loopt tot 2027 en bepaalt het tijdschema voor deze regel. Het is een periode vol kansen maar ook beperkingen, zoals de “3 strikes”-regel duidelijk maakt. Aanvragers moeten met een strategische vooruitziende blik door dit landschap navigeren en ervoor zorgen dat hun innovaties niet alleen baanbrekend zijn, maar ook zorgvuldig worden gepresenteerd. Conclusie De '3 strikes, you're out'-regel van EIC Accelerator is een kritische factor waarmee sollicitanten rekening moeten houden. Het benadrukt de noodzaak van uitmuntendheid in elk aspect van de applicatie, van de innovatie zelf tot de manier waarop deze wordt gecommuniceerd. Terwijl we Horizon Europa doorlopen, zal deze regel ongetwijfeld het concurrentielandschap vormgeven, waardoor bedrijven niet alleen in de richting van innovatie worden geduwd, maar ook naar uitmuntendheid in articulatie en strategie. Maximaliseer uw EIC Accelerator-voorstel met het Evaluation Summary Report (ESR) De reis naar het veiligstellen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator kan lastig zijn, waarbij elke aanvraagstap nauwkeurig wordt onderzocht door deskundige beoordelaars. Een cruciaal hulpmiddel bij dit traject is het Evaluatie Samenvattend Rapport (ESR), dat na elke afwijzing wordt verstrekt. Dit rapport is niet louter een melding van mislukte pogingen, maar een goudmijn van constructieve feedback rechtstreeks vanuit het perspectief van de beoordelaars. Inzicht in de ESR De ESR biedt een transparant inzicht in de opmerkingen van de beoordelaars over alle voorstelaspecten, inclusief excellentie, impact en implementatie. Deze feedback is van onschatbare waarde voor het begrijpen van de sterke en zwakke punten van uw inzending. Stap 1 Feedback: In de eerste stap van de evaluatie wordt uw voorstel beoordeeld door vier beoordelaars, waardoor u een breed scala aan inzichten krijgt over de eerste indruk die uw project maakt. Stap 2 Feedback: Bij de volledige aanvraagfase zijn drie beoordelaars betrokken, of vier bij sterk omstreden afwijzingen. Deze fase biedt een diepere duik in de details van uw voorstel, waarbij wordt beoordeeld hoe goed het aansluit bij de doelstellingen van EIC Accelerator. ESR inzetten voor succes Bruikbare inzichten: de opmerkingen van elke evaluator begeleiden u bij het verfijnen van uw voorstel, waarbij gebieden voor verbetering op het gebied van duidelijkheid, impact en haalbaarheid worden benadrukt. Op maat gemaakte herzieningen: door specifieke kritiekpunten te adresseren, kunt u uw herindiening zo afstemmen dat u eerdere tekortkomingen rechtstreeks aanpakt, waardoor de aantrekkingskracht van uw voorstel wordt vergroot. Strategische aanpak: Het begrijpen van terugkerende feedbackthema’s maakt een strategische herziening van uw voorstel mogelijk, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elk aspect, van innovatie tot marktstrategie, robuust en overtuigend is. Conclusie De ESR is een kritisch feedbackmechanisme dat, indien verstandig gebruikt, uw kansen op succes in toekomstige EIC Accelerator-toepassingen aanzienlijk kan vergroten. Door het commentaar van de beoordelaars grondig te analyseren en ernaar te handelen, kunnen aanvragers hun innovatieve projecten omzetten in winnende voorstellen die aansluiten bij de hoge normen van de EIC op het gebied van uitmuntendheid, impact en implementatie. Vergeet niet dat elk stukje feedback een stap dichter bij het veiligstellen van de steun komt die nodig is om uw innovatie op de voorgrond van de Europese industrieën te brengen. Het EIC Accelerator-weerleggingsproces: afwijzing omzetten in kansen De weg naar het veiligstellen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator is beladen met uitdagingen, waarvan er één de mogelijkheid van afwijzing is. De EIC Accelerator biedt echter een uniek weerleggingsproces waarmee aanvragers niet alleen kunnen reageren op opmerkingen van de beoordelaars, maar ook een platform biedt om misverstanden te corrigeren en het voorstel te versterken op basis van geldige kritiek. De essentie van het weerwoord Dit proces is meer dan louter een oproep; het is een kans voor dialoog. Door de opmerkingen van eerdere beoordelaars te weerleggen, kunnen aanvragers eventuele onjuiste beoordelingen direct aanpakken en dieper ingaan op de aspecten van hun voorstel die mogelijk verkeerd zijn begrepen of onderschat. Deze directe communicatie is cruciaal voor het zetten van een positieve toon voor de herindiening, waardoor het een strategisch instrument wordt voor overtuigingskracht die verder gaat dan het schriftelijke voorstel zelf. Verduidelijking van strategische voordelen: Het stelt aanvragers in staat punten te verduidelijken die mogelijk verkeerd zijn geïnterpreteerd, zodat het voorstel op zijn ware merites wordt beoordeeld. Verbetering: Geldige kritiek wordt een mogelijkheid tot verfijning, waardoor aanvragers hun voorstellen kunnen verbeteren op basis van feedback van deskundigen. Betrokkenheid: Het weerleggingsproces creëert een dialoog tussen aanvragers en beoordelaars, waardoor het aanvraagproces wordt gepersonaliseerd en toekomstige evaluaties mogelijk in hun voordeel worden beïnvloed. Navigeren door het weerleggingsproces Om deze kans optimaal te benutten, moeten aanvragers het weerleggingsproces met een constructieve instelling benaderen. Het erkennen van terechte kritiek en het diplomatisch aanpakken van eventuele onnauwkeurigheden kan blijk geven van professionaliteit en een streven naar uitmuntendheid. Bovendien onderstreept dit proces het belang van veerkracht bij afwijzing, waardoor sollicitanten worden aangemoedigd om tegenslagen te zien als... Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL