Onthulling van de nieuwste EIC Accelerator-resultaten: een uitgebreide analyse (cut-off 8 november 2023, release februari 2024)

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The European Innovation Council (EIC) Accelerator program stands as a system of support for startups and Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) across Europe, aiming to fuel innovation and technological advancement. With its latest results published on February 28th, 2024, the EIC Accelerator has once again demonstrated its commitment to fostering groundbreaking projects with a total budget allocation of €285 million. This analysis delves into the distribution of grants and blended financing, the success rates across different stages, and the geographical spread of the winning companies. Funding Breakdown: A Closer Look at the Allocation In the latest funding cycle, the EIC Accelerator has supported 42 companies, showcasing a diverse range of financing options tailored to meet the varied needs of Europe’s innovators. The distribution of funding types is as follows: Grant First: 12 companies (29%) were awarded grants as an initial funding step, highlighting the EIC’s flexibility in supporting early-stage innovations. Blended Finance: Dominating the funding landscape, 26 companies (62%) received blended finance, combining grants and equity to provide a robust backing for ventures ready to scale up. Equity Only: A single company (2%) secured equity financing, underscoring the EIC’s role in taking a stake in promising enterprises. Grant Only: 3 companies (7%) received grants without the equity component, focusing on projects with specific needs that can be met with direct funding. The Path to Success: Analyzing the Success Rates The EIC Accelerator’s selection process is rigorous, designed to identify projects with the highest potential impact. The success rates at each stage of the application process are as follows: Step 1: Approximately 70% of applicants pass this initial stage, though exact figures are not disclosed. Step 2: Only 22% of projects make it through, reflecting the increasing scrutiny applications undergo. Step 3: The final step sees a further narrowing, with a 17% success rate. Combined Success Rates: The cumulative success rate for applicants passing through Steps 2 and 3 is a mere 3.9%, while the overall success rate across all three stages is approximately 2.7%. Geographical Diversity: A Pan-European Impact The latest round of funding has benefited companies from 15 different countries, showcasing the EIC Accelerator’s pan-European reach. Germany leads the pack with 7 companies funded, followed closely by France with 6, and Spain and Sweden each with 5. Other countries with successful applicants include Finland (4), Italy (3), Israel (2), Netherlands (2), Norway (2), and several others with one company each, demonstrating the EIC’s commitment to fostering innovation across the continent. Conclusion The EIC Accelerator’s latest funding results highlight the program’s critical role in supporting the European innovation ecosystem. With a total budget of €285 million, the program has backed 42 companies across a wide range of sectors and countries, underlining the diversity and potential of Europe’s technological landscape. As the EIC Accelerator continues to evolve, its impact on fostering groundbreaking projects and scaling up SMEs is undeniable, making it a cornerstone of Europe’s innovation policy. With meticulous attention to supporting diverse financing needs, rigorous selection processes, and a commitment to geographical inclusivity, the EIC Accelerator is paving the way for a more innovative and resilient Europe. As we look forward to future rounds of funding, the results from February 2024 serve as a testament to the vibrant entrepreneurial spirit that thrives across the continent. Funding Data Type of Funding Grant first: 12 companies (29%) Blended finance: 26 companies (62%) Equity only: 1 company (2%) Grant only: 3 companies (7%) Total: 42 Companies Budget Total Budget: €285 million Cut-Off Date and Results EIC Accelerator Step 2 cutoff date: November 8th 2023 Publication of results: February 28th 2024 Success Rates Step 1: (approximately 70% since results are not published) Step 2: 22% Step 3: 17% Step 2 & Step 3 combined: 3.9% Step 1 & Step 2 & Step 3 combined: (approximately 2.7%) Funded Countries There are 15 different countries among the funded companies. Germany: 7 companies France: 6 companies Spain: 5 companies Sweden: 5 companies Finland: 4 companies Italy: 3 companies Israel: 2 companies Netherlands: 2 companies Norway: 2 companies Belgium: 1 company Bulgaria: 1 company Denmark: 1 company Ireland: 1 company Portugal: 1 company Slovakia: 1 company All 42 EIC Accelerator Winners from November 8th 2023

Onthulling van de toekomst van Europese innovatie: een diepe duik in het EIC-werkprogramma 2024

Het European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024, gedetailleerd in het document, schetst de alomvattende strategie en componenten die zijn ontworpen om innovatie binnen de Europese Unie te bevorderen. Dit zijn de belangrijkste componenten en hoogtepunten: Strategische doelstellingen en kernprestatie-indicatoren (KPI's): De EIC heeft tot doel baanbrekende technologieën en bedrijven te ondersteunen die cruciaal zijn voor het verwezenlijken van de groene en digitale transitie, en daarbij open strategische autonomie op het gebied van kritieke technologieën te garanderen. Het heeft zes strategische doelen gesteld, waaronder het worden van de voorkeursinvesteerder voor start-ups en ondernemers met groot potentieel, het overbruggen van financieringstekorten voor deep tech-bedrijven, het ondersteunen van risicovolle technologieën, het vergroten van het aantal Europese unicorns en scale-ups, het katalyseren van de innovatie-impact van Europese publiek onderzoek en het bereiken van operationele uitmuntendheid. Overzicht van het werkprogramma voor 2024: Het werkprogramma organiseert de financiering en ondersteuning ervan over drie hoofdprogramma's: EIC Pathfinder: voor geavanceerd onderzoek om de wetenschappelijke basis voor baanbrekende technologieën te ontwikkelen. EIC Transition: Om technologieën te valideren en bedrijfsplannen voor specifieke toepassingen te ontwikkelen. EIC Accelerator: Om bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen en opschalen van innovaties. Elk programma wordt uitgebreid met toegang tot Business Acceleration Services, die expertise, bedrijven, investeerders en ecosysteemactoren bieden. Belangrijkste wijzigingen in het werkprogramma voor 2024: Er zijn aanpassingen, verbeteringen en vereenvoudigingen doorgevoerd op basis van feedback en het verlaagde budget. Deze veranderingen omvatten de introductie van een forfaitair kostenmodel voor de meeste oproepen, versterkte maatregelen tegen economische veiligheidsrisico's en aanpassingen in de subsidiabiliteits- en financieringscriteria voor verschillende regelingen. Belangrijkste kenmerken van EIC-ondersteuning: Er wordt een mix van financiële en niet-financiële steun aangeboden om EIC-innovaties en bedrijven te versnellen en te laten groeien. Dit omvat proactief project- en portfoliobeheer, een op maat gemaakte benadering van de evaluatie van voorstellen, beleid inzake open toegang en intellectuele eigendomsrechten, en maatregelen om economische veiligheid te garanderen. Samenwerking met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): Het document schetst de toenemende samenwerking tussen EIC en EIT om het Europese innovatie-ecosysteem te versterken, inclusief gedeelde diensten, het Fast Track-proces en het nieuwe innovatie-stagiaireprogramma. Vooruitzichten voor 2025 en toekomstige jaren: Toekomstige strategieën en potentiële nieuwe synergieën worden besproken, inclusief de mogelijkheid van hogere budgetten voor grotere investeringen via het EIC-fonds in belangrijke aandachtsgebieden. Woordenlijst en definities: Het document wordt afgesloten met een gedetailleerde woordenlijst en definities, waarin de terminologie en acroniemen worden uitgelegd die in het hele werkprogramma worden gebruikt. Deze componenten zijn gezamenlijk gericht op het ondersteunen van de strategische doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling, waarbij de nadruk wordt gelegd op onderzoek met een hoog risico en grote winst, en doorbraaktechnologieën met het potentieel voor aanzienlijke maatschappelijke en economische impact. 1. Strategische doelstellingen en kernprestatie-indicatoren (KPI’s) In een baanbrekende stap om de Europese innovatie naar de toekomst te stuwen, heeft de European Innovation Council (EIC) met haar werkprogramma 2024 een gedurfde visie uiteengezet, gericht op het identificeren, ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties. technologieën en bedrijven die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie van de EU. Deze visie wordt ondersteund door strategische doelstellingen die zijn ontworpen om de open strategische autonomie van Europa op het gebied van kritieke technologieën te waarborgen en een levendig ecosysteem te bevorderen waarin startups en ondernemers met een hoog potentieel kunnen gedijen. De ambitie van het programma is niet alleen om de financieringstekorten te overbruggen waarmee deep tech-bedrijven worden geconfronteerd, maar om de EIC te positioneren als de voorkeursinvesteerder voor visionaire ideeën, waardoor de toewijzing van particuliere activa ter ondersteuning van deze innovaties wordt beïnvloed. De kern van de strategische visie van de EIC wordt gevormd door zes ambitieuze doelstellingen, elk vergezeld van duidelijke Key Performance Indicators (KPI’s) die tot doel hebben de voortgang te meten en de implementatie van het programma te begeleiden: De Investor of Choice worden: De EIC streeft naar erkenning op het hele continent, het aantrekken van veelbelovende startups, ondernemers en innovatieve onderzoekers, met speciale nadruk op ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwelijke innovators en mensen uit minder ontwikkelde ecosystemen. Investeringen van 30 tot 50 miljard euro in Europese deeptech aantrekken: door het kritieke financieringstekort aan te pakken, wil de EIC zijn fonds inzetten om een aanzienlijke impact te hebben op het deeptech-ecosysteem, en zo een klimaat te bevorderen waarin particuliere investeringen vrijer kunnen stromen om baanbrekende innovaties te ondersteunen. Ondersteuning van technologieën met een hoog risico: Op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de samenleving en de strategische autonomie, is de EIC vastbesloten om berekende risico's te nemen om de meest veelbelovende deep-tech-mogelijkheden te ondersteunen, vanaf de vroegste stadia tot aan de commerciële opschaling, waardoor de onafhankelijkheid van Europa op het gebied van sleuteltechnologieën wordt gewaarborgd. Het aantal Europese eenhoorns en scale-ups vergroten: De EIC heeft de missie om de groei van Europese startups en kmo’s te voeden, zodat ze hun mondiale tegenhangers kunnen evenaren en overtreffen, en een omgeving kunnen bevorderen waarin Europese innovaties op het wereldtoneel een leidende rol kunnen spelen. Katalyseren van de innovatie-impact van Europees openbaar onderzoek: Door partnerschappen in de hele EU op te bouwen, wil de EIC de beste ideeën uit de onderzoeksbasis commercialiseren en zo een vruchtbare bodem creëren voor startups om op te schalen en een mondiale impact te maken. Het bereiken van operationele uitmuntendheid: De efficiëntie, wendbaarheid en reactievermogen van de activiteiten van de EIC zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge verwachtingen van aanvragers, investeerders en de markt als geheel, waardoor een soepel traject van innovatief idee naar marktsucces wordt gegarandeerd. Deze strategische doelstellingen zijn niet slechts ambitieuze doelstellingen, maar vertegenwoordigen een alomvattende blauwdruk voor het Europese innovatielandschap, gericht op het creëren van een vruchtbaar ecosysteem voor baanbrekende technologieën die de toekomst van de economie en samenleving van de EU zullen bepalen. Door een combinatie van financiële en niet-financiële steun bereidt de EIC het toneel voor een transformerende impact die veel verder reikt dan de directe horizon, en ervoor zorgt dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van innovatie en technologie. 2. Overzicht van het werkprogramma voor 2024 Het European Innovation Council (EIC)-werkprogramma voor 2024 vertegenwoordigt een cruciale stap in de richting van het bevorderen van innovatie en technologische doorbraken binnen de Europese Unie. Het is gestructureerd om tegemoet te komen aan de kritieke behoeften van de groene en digitale transitie en maakt gebruik van meer dan 1,2 miljard euro aan financiering, waarmee een alomvattende strategie wordt georkestreerd om onderzoekers, startups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te empoweren. Hier is een diepgaande blik op het structurele overzicht ervan: EIC Pathfinder, Transitie en Accelerator: de drie pijlers Het werkprogramma is op ingenieuze wijze gesegmenteerd in drie primaire financieringsregelingen, elk afgestemd op verschillende stadia van innovatie en ontwikkeling: EIC Pathfinder: Toegewijd aan geavanceerd onderzoek, de Pathfinder is de geboorteplaats van wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontwikkelen van de fundamentele elementen van baanbrekende technologieën. Het omvat zowel open oproepen voor elk gebied van wetenschappelijk onderzoek als gerichte uitdagingen die specifieke, strategische belangen van de … Lees verder

EIC Accelerator: Maak baanbrekende innovaties mogelijk met opwindende financieringsmogelijkheden!

Ontdek de kansen met de EIC Accelerator: het stimuleren van innovatie en groei! Ontdek een wereld van mogelijkheden met EIC Accelerator, een krachtig financieringsprogramma aangeboden door de European Innovation Council (EIC), een belangrijke speler binnen het Horizon Europe-raamwerk. Dit dynamische initiatief is gericht op het stimuleren van innovatieve bedrijven die voorop lopen op het gebied van technologische doorbraken en wetenschappelijke ontdekkingen in het DeepTech-domein. Met de EIC Accelerator kan uw visionaire project tot € 2,5 miljoen aan subsidiefinanciering veiligstellen, aangevuld met het potentieel van nog eens € 15 miljoen aan aandelenfinanciering. Laten we uw baanbrekende ideeën omzetten in tastbare successen en samen de toekomst vormgeven! Ontdek de opwindende reeks technologieën die in aanmerking komen voor EIC Accelerator-financiering! Sinds de oprichting in 2021 heeft EIC Accelerator met trots een dynamisch portfolio van meer dan 400 begunstigden ondersteund, met een levendig scala aan sectoren, van baanbrekende kapitaalintensieve hardware tot revolutionaire pure software-ondernemingen, allemaal met de nadruk op het geavanceerde domein van DeepTech. Met open armen omarmt de EIC Accelerator een breed scala aan technologische innovaties, op voorwaarde dat ze in harmonie zijn met het EU-beleid, en zich onder meer onttrekken aan militaire toepassingen. Bovendien zet de EIC Accelerator jaarlijks bepaalde baanbrekende technologieën onder de aandacht met zijn Technology Challenges, waarmee het streven naar een briljante, technologisch vooruitstrevende toekomst wordt gevierd en versneld. Ontdek het ideale technologievolwassenheidsniveau voor EIC Accelerator-succes! Breng uw innovatieve technologie naar nieuwe hoogten met de ondersteuning van de EIC Accelerator! Als uw technologie zich op of boven Technology Readiness Level (TRL) 5 bevindt, waar deze al is gevalideerd in een relevante omgeving, bevindt u zich in een uitstekende positie om te solliciteren. De EIC Accelerator is voorstander van de vooruitgang van prototypes en proof-of-concept-demonstraties en probeert actief uw doorbraken vanaf TRL 5 voort te stuwen. En dat is niet alles! De reis gaat naadloos verder met subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn voor technologieën die TRL 6 of 7 hebben bereikt, waardoor een soepele voortgang naar marktgereedheid wordt gegarandeerd. Voor die uitmuntende innovaties die zijn uitgegroeid tot TRL 8, biedt de EIC Accelerator het unieke vooruitzicht op pure aandelenbeleggingen. Maak u klaar om uw technologie te versnellen met de dynamische en ondersteunende ondersteuning van de EIC Accelerator! Ontdek de spannende financieringsmogelijkheden met de EIC Accelerator! Welkom in de dynamische wereld van EIC Accelerator, waar we innovatieve bedrijven een boost geven met een reeks financieringsopties die zijn afgestemd om uw bedrijf naar de voorgrond van uw branche te stuwen! Duik in onze genereuze subsidies tot € 2,5 miljoen om uw onderneming een vliegende start te geven zonder uw eigen vermogen op te geven. Of, als u uw groei wilt versterken met een aanzienlijke kapitaalinjectie, ontdek dan onze aandelenoptie met beleggingen tot € 15 miljoen, waarbij het EIC-fonds een trotse stakeholder in uw succes wordt. Kunt u niet kiezen tussen de twee? Onze Blended Finance combineert het beste van twee werelden en biedt tot € 17,5 miljoen aan fondsen, zodat u over de flexibiliteit en middelen beschikt om nieuwe hoogten te bereiken. Kies het type en de hoeveelheid financiering die perfect aansluit bij de ambities van uw bedrijf, en in die buitengewone gevallen waarin uw visie een nog breder financieel canvas vereist, staan we klaar om grotere financieringsmogelijkheden te bespreken. Met de EIC Accelerator kent uw zakelijke potentieel geen grenzen! Ontketen uw innovatie: start uw sollicitatietraject! Ontdek de pioniers: vier de ontvangers van EIC Accelerator-financiering! Maak je klaar voor een spannende kans met de EIC Accelerator! Als u een dynamisch bedrijf met winstoogmerk bent, geregistreerd in een van de door ons aangewezen in aanmerking komende landen, bent u op de juiste plek om uw innovatie en groei te stimuleren. Maar dat is nog niet alles: visionaire individuen en vooruitstrevende investeerders zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen! Zorg ervoor dat u uw bedrijf opricht voordat de inkt op het subsidieovereenkomstcontract opdroogt. Uw onderneming moet een onafhankelijke kleine en middelgrote onderneming (KMO) zijn, gekenmerkt door een levendig team van minder dan 250 mensen, een robuuste financiële gezondheid met een omzet van € 50 miljoen of minder en een balanstotaal dat de € 43 miljoen. Kom aan boord en laat de EIC Accelerator uw bedrijf naar nieuwe hoogten stuwen! Ontdek de opwindende kansen: alle EU-landen zijn welkom om de EIC Accelerator aan te vragen! De EIC Accelerator biedt een opwindende kans voor innovatieve bedrijven en ondernemers in de hele EU-27, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, de Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden, evenals hun respectieve territoria. Dit levendige platform biedt visionairs uit alle hoeken van de EU een toegangspoort om hun baanbrekende ideeën naar de voorgrond te brengen en het Europese innovatielandschap naar een mooie en dynamische toekomst te sturen! Ontdek hoe internationale innovators kunnen deelnemen aan het EIC Accelerator-avontuur! We zijn verheugd om aan te kondigen dat er door onze associatieovereenkomsten met Horizon Europa een wereld van kansen is ontsloten voor bedrijven en individuen in een indrukwekkend aantal landen! Als u gevestigd bent in Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko of het Verenigd Koninkrijk ( Grant only), bereid u voor om uw innovatieve ideeën tot leven te brengen met de EIC Accelerator. Dit is jouw kans om lid te worden van een levendige gemeenschap van vooruitstrevende denkers en game-changers. Solliciteer nu en laten we samen de toekomst vormgeven! Ontdek hoe de EIC Accelerator uw innovatietraject kan voortstuwen! Ontdek uw potentieel: onthul succesverhalen met de EIC Accelerator! Ga op een spannende reis met de EIC Accelerator, waarbij elke toepassing een kans is om te schitteren! Hoewel we de competitieve geest koesteren, blijven de exacte succespercentages voor elk van onze drie dynamische evaluatiestappen een goed bewaarde verrassing. Niettemin wordt geschat dat een duizelingwekkende 5% aan aanvragers of meer triomfantelijk van stap 1 naar stap 3 overgaat, wat echte innovatie en potentieel aantoont. Houd er rekening mee dat de succespercentages kunnen stijgen, afhankelijk van het jaarlijkse budget van EIC Accelerator en het enthousiaste aantal aanvragen voor elke afroep. En of het nu om een Open Oproep gaat of om uitdagingen op maat, de kansen op succes kunnen variëren, wat benadrukt dat met het juiste idee en een uitstekende uitvoering uw project … Lees verder

Financiële middelen toewijzen om baanbrekende technologische innovaties te katalyseren via het EIC Accelerator-programma

De European Innovation Council Accelerator begrijpen: een alomvattend overzicht van het doel, de kenmerken en de kansen ervan voor visionaire ondernemers De European Innovation Council (EIC) Accelerator vertegenwoordigt een cruciaal onderdeel van de uitgebreide reeks financieringsinitiatieven van Horizon Europa, zorgvuldig ontworpen om baanbrekende bedrijven te ondersteunen die zich in de toekomst bevinden. loopt voorop in het exploiteren van radicale technologische vooruitgang of baanbrekende wetenschappelijke inzichten, gezamenlijk bekend als Deep Technology (DeepTech). Met een financieel raamwerk dat tot €2,5 miljoen omvat in de vorm van niet-verwaterende subsidiefinanciering en het potentieel voor maximaal €15 miljoen aan aandeleninvesteringen per individueel project, orkestreert de EIC Accelerator een robuust mechanisme voor het stimuleren van risicovolle, hoog-risicovolle projecten. impact innovaties van concept tot marktrealisatie. Deze strategische kapitaalinjectie heeft tot doel de groeitrajecten van start-ups en kleine en middelgrote bedrijven te katalyseren terwijl zij door de uitdagende fasen van productontwikkeling, opschaling en marktintroductie navigeren. Uitgebreid overzicht van gerichte technologieën die in aanmerking komen voor financiering via het EIC Accelerator-programma Sinds de start in 2021 heeft het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma meer dan 400 baanbrekende ondernemingen ondersteund, verspreid over een breed spectrum van sectoren. Dit omvat ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kapitaalintensieve hardwareoplossingen, maar ook ondernemingen die zich uitsluitend richten op de innovatie en implementatie van geavanceerde softwareproducten, met een bijzondere nadruk op Deep Technology (DeepTech)-domeinen. De EIC Accelerator handhaaft een open houding ten opzichte van een breed scala aan technologische ontwikkelingen en legt zijn aanvragers geen overkoepelende technologische beperkingen op. Om consistent te blijven met de EU-richtlijnen worden technologieën met potentiële militaire toepassingen echter buiten beschouwing gelaten. Naast deze brede ruimte voor innovatie identificeert en promoot het EIC Accelerator-programma jaarlijks een reeks technologische uitdagingen. Deze uitdagingen zijn bedoeld om de vooruitgang op specifieke technologische gebieden die van strategisch belang zijn en een groot potentieel voor maatschappelijke impact binnen de Europese Unie hebben, onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Het beoordelen van het volwassenheidsniveau dat vereist is voordat een technologie in aanmerking komt voor het EIC Accelerator-programma Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma richt zich specifiek op innovaties die minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5 hebben bereikt, een fase die wordt gekenmerkt door de validatie van de technologie binnen een omgeving die nauw aansluit bij de omstandigheden in de echte wereld. Op dit niveau wordt verwacht dat de innovatie de theoretische stadia heeft overschreden en een tastbaar prototype of een aantoonbaar proof-of-concept belichaamt dat de doeltreffendheid en het potentieel ervan onderbouwt. Aanvragers die financiële steun van de EIC Accelerator zoeken, kunnen een subsidieaanvraag indienen als hun technologie is gevorderd tot TRL 6 of TRL 7. Bij TRL 6 moet de technologie zijn gedemonstreerd in een relevante omgeving, waaruit blijkt dat deze kan functioneren onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de beoogde omstandigheden. gebruik. Verdere voortgang naar TRL 7 geeft aan dat het prototype een demonstratie van een systeemprototype heeft ondergaan in een operationele omgeving, wat een uitgebreidere validatie van de prestaties en geschiktheid ervan biedt. Voor technologieën die TRL 8 hebben bereikt, waarbij het eigenlijke systeem is voltooid en gekwalificeerd door middel van tests en demonstraties, biedt de EIC Accelerator de mogelijkheid om pure aandeleninvesteringen aan te vragen. Deze financieringsoptie is bedoeld om de laatste fasen van de technologische ontwikkeling en schaalvergroting te ondersteunen, waardoor de overgang van een innovatief concept naar een marktklaar product of oplossing wordt vergemakkelijkt. Onderzoek naar het scala aan financiële ondersteuning dat wordt aangeboden via het EIC Accelerator-programma De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt robuuste financiële ondersteuning, afgestemd op de behoeften van bedrijven die klaar zijn voor groei en marktuitbreiding. Gekwalificeerde ondernemingen kunnen toegang krijgen tot substantiële financiering via drie verschillende instrumenten: 1. Subsidiefinanciering: De EIC Accelerator biedt niet-verwaterende subsidiefinanciering tot € 2,5 miljoen, toegewezen als een vast bedrag ter ondersteuning van activiteiten zoals proof of concept, prototyping, systeemontwikkeling, piloting, validatie en testen in reële omgevingen, evenals marktreplicatie. 2. Aandelenfinanciering: Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een substantiëler financieringsmechanisme, kan de EIC Accelerator aandeleninvesteringen bieden die kunnen oplopen tot € 15 miljoen. Deze aandelencomponent wordt mogelijk gemaakt door het EIC-fonds of zijn dochterondernemingen en omvat een berekende kapitaaluitwisseling voor een strategisch eigendomsbelang in het bedrijf van de aanvrager. Dit zorgt voor een substantiëlere financiële steun, waardoor schaalvergroting en aanzienlijke groei mogelijk worden zonder de noodzaak om de investering terug te betalen zoals bij een traditionele lening. 3. Blended Finance: Bedrijven die een synergie van subsidies en eigen vermogen nodig hebben, kunnen profiteren van Blended Finance, met een combinatie van beide soorten financiering, tot een totaalplafond van € 17,5 miljoen. Dit hybride financieringsmodel is gestructureerd om de voordelen van subsidiefinanciering te benutten, samen met de aanzienlijke kapitaalinjectie die aandelenfinanciering biedt, waardoor een alomvattend financieel pakket wordt geboden. Aanvragers beschikken over de flexibiliteit om het financieringsmodel te bepalen dat het beste aansluit bij hun strategische doelstellingen en de omvang van hun innovatieproject. Ze kunnen hun verzoek afstemmen op het gewenste financieringstype (subsidie, eigen vermogen of blended finance) en het bedrag specificeren dat hun behoeften weerspiegelt. Bovendien staat de EIC Accelerator open voor het in overweging nemen van verzoeken die de standaard financieringsplafonds overschrijden, in omstandigheden waarin de reikwijdte en ambitie van het innovatieproject een grotere investering rechtvaardigen. Deze uitzonderlijke gevallen worden beoordeeld op hun individuele merites, zodat de meest baanbrekende en disruptieve bedrijven toegang hebben tot het kapitaal dat nodig is om hun volledige marktpotentieel te bereiken. Gedetailleerd overzicht van de bedrijfs- en innovatieachtergrond van de EIC Accelerator-aanvrager Subsidiabiliteitscriteria en soorten entiteiten die in aanmerking komen voor EIC Accelerator-financieringsinstanties die financiering zoeken via het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma moeten in de eerste plaats kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met winstoogmerk zijn die juridisch opgericht zijn binnen een lidstaat of geassocieerd land dat in aanmerking komt voor deelname. Het raamwerk biedt echter ook ruimte aan aanvragen van individuele ondernemers en investeerders, met de bepaling dat er vóór de formele uitvoering van het Subsidieovereenkomstcontract een in aanmerking komende onderneming moet worden opgericht. Om volgens de richtlijnen van de EIC Accelerator als kmo te kwalificeren, moet de onderneming autonoom zijn en niet verbonden zijn met of samenwerken met grotere bedrijven die buiten de MKB-categorie vallen. Het MKB moet een personeelsbestand hebben van minder dan 250 personen en moet een jaaromzet hebben die de € 50 miljoen niet overschrijdt, of een balanstotaal hebben... Lees verder

Financiering van baanbrekende doorbraken via de EIC Accelerator

Een overzicht van het European Innovation Council Accelerator Programma EIC Accelerator, een gewaardeerd financieringsinitiatief onder auspiciën van de European Innovation Council (EIC) en een integraal onderdeel van het Horizon Europe-raamwerk, is toegewijd aan het bieden van substantiële financiële steun aan baanbrekende ondernemingen. Dit programma richt zich op organisaties die voorop lopen bij het bevorderen van technologische innovaties of het benutten van het potentieel van wetenschappelijke doorbraken op het gebied van Deep Technology (DeepTech). In aanmerking komende projecten kunnen tot € 2,5 miljoen ontvangen in de vorm van subsidies, aangevuld met de optie van aandelenfinanciering tot € 15 miljoen, waardoor de groei en schaalbaarheid van baanbrekende ondernemingen worden bevorderd. Overzicht van gefinancierde technologieën onder het EIC Accelerator-programma Sinds de start in 2021 heeft de European Innovation Council (EIC) Accelerator een breed scala van meer dan 400 ondernemingen ondersteund, verspreid over een groot aantal sectoren. Tot deze begunstigden behoren ondernemingen die zich bezighouden met kapitaalintensieve hardwareactiviteiten, maar ook ondernemingen die zich bezighouden met puur softwaregestuurde initiatieven, met een sterke nadruk op diepgaande technologische innovaties. De EIC Accelerator handhaaft een brede technologische reikwijdte zonder overkoepelende beperkingen, op voorwaarde dat de voorgestelde technologieën voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie en geen militaire toepassingen of aanverwante gebieden ondersteunen. Bovendien onderstreept de EIC Accelerator zijn inzet voor het bevorderen van baanbrekende technologieën door jaarlijks de nadruk te leggen op specifieke technologische uitdagingen, waardoor gebieden van strategisch belang en potentiële groei binnen het innovatie-ecosysteem onder de aandacht worden gebracht. Beoordeling van het technologische gereedheidsniveau voor geschiktheid voor EIC Accelerator De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt financiële ondersteuning voor de vooruitgang van technologieën die minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5 hebben bereikt, wat wordt gekenmerkt door de validatie van de technologie binnen een relevante operationele omgeving . Om voor financiering in aanmerking te komen, wordt van aanvragers doorgaans verwacht dat ze een prototype hebben ontwikkeld of een proof-of-concept hebben opgesteld dat de doeltreffendheid van de technologie onderbouwt. Bovendien kunnen entiteiten waarvan de technologieën zich hebben ontwikkeld tot TRL 6 of 7, subsidiefinanciering aanvragen om hun ontwikkeling te bevorderen. Voor technologieën die TRL 8 hebben bereikt, kan de EIC Accelerator pure aandelenbeleggingsopties bieden om hun markttoegang en opschaling te vergemakkelijken. Overzicht van beschikbare financieringsstromen via de EIC Accelerator De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt financiële steun aan ondernemingen via drie verschillende financieringsmechanismen: subsidies tot € 2,5 miljoen, die niet tot verwatering leiden en worden uitbetaald als een forfaitair bedrag; Aandeleninvesteringen tot € 15 miljoen gedaan door het EIC-fonds of zijn dochterondernemingen in ruil voor aandelen binnen het bedrijf; en Blended Finance, waarbij zowel subsidie- als aandelenfinanciering worden samengevoegd tot een maximum van € 17,5 miljoen. Potentiële aanvragers hebben de vrijheid om het financieringstype van hun voorkeur te selecteren en het bijbehorende bedrag dat aansluit bij hun zakelijke behoeften. Onder buitengewone omstandigheden kunnen aanvragers in aanmerking komen voor financieringstoewijzingen die de standaarddrempels overschrijden. Profiel van de aanvrager voor het EIC Accelerator-programma Geschiktheidscriteria voor EIC Accelerator-financieringsontvangers In aanmerking komende entiteiten voor EIC Accelerator zijn onder meer kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met winstoogmerk die naar behoren zijn geregistreerd in een in aanmerking komend land. Bovendien kunnen particulieren of investeerders ook aanvragen indienen onder de veronderstelling dat zij vóór de uitvoering van het Subsidieovereenkomstcontract een bedrijf oprichten. Om in aanmerking te komen moeten deze bedrijven zich houden aan de MKB-definitie van de Europese Unie, die onder meer inhoudt dat er minder dan 250 werknemers in dienst zijn en dat de jaaromzet de 50 miljoen euro niet overschrijdt, of dat het jaarlijkse balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt. het zelfstandige karakter van de onderneming. Subsidiabiliteitscriteria: Deelnemende EU-lidstaten voor EIC Accelerator Het EIC Accelerator-programma breidt de subsidiabiliteit uit naar entiteiten en ondernemers in de hele Europese Unie en omvat alle 27 lidstaten, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden, evenals hun aangesloten gebieden. Deze alomvattende toegankelijkheid garandeert eerlijke kansen voor innovatie en bedrijfsontwikkeling in de hele Unie. Geschiktheidscriteria voor deelname van niet-EU-landen aan het EIC Accelerator-programma De European Innovation Council (EIC) Accelerator bevestigt het bestaan van associatieovereenkomsten met Horizon Europa die entiteiten en individuen uit een gevestigde reeks derde landen in staat stellen aan het programma deel te nemen. In aanmerking komende aanvragers uit de volgende geassocieerde landen kunnen financiering aanvragen: Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo*, de Republiek Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko en het Verenigd Koninkrijk (dat in aanmerking komt voor deelname op basis van uitsluitend subsidies). * Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Bepalen van de geschiktheid voor het EIC Accelerator-programma: past het bij uw onderneming? Analyse van de successtatistieken en goedkeuringsratio's van de EIC Accelerator De EIC Accelerator garandeert transparantie en eerlijkheid in zijn evaluatieprocessen; precieze succespercentages voor elk van de drie afzonderlijke evaluatiefasen worden echter niet routinematig gepubliceerd. Niettemin wordt geschat dat het cumulatieve succespercentage voor projecten die van stap 1 tot en met stap 3 doorgaan, op of onder de drempel van 5% ligt. Het is belangrijk op te merken dat dit percentage onderhevig is aan schommelingen, beïnvloed door factoren zoals de jaarlijkse budgettoewijzingen van EIC Accelerator, het aantal inzendingen per vastgestelde sluitingsdatum en de specifieke aard van de oproep – of deze nu een open of een uitdagingsronde is. telefoongesprek. Bijgevolg kunnen aanvragers variabele succespercentages ervaren in overeenstemming met deze parameters. Beoordelen of uw bedrijf in aanmerking komt voor het EIC Accelerator-programma Het EIC Accelerator geeft prioriteit aan de goedkeuring van ondernemingen die vooroplopen op het gebied van innovatie, gekenmerkt door ontwrichtende technologische ontwikkelingen met een diepgaande DeepTech-basis, of die van significante wetenschappelijke of technische aard. Het mandaat van de EIC Accelerator is het verdedigen van ondernemingen met een hoog risico en een hoog potentieel die een duidelijke strategie voor marktintroductie vertonen. Historisch gezien heeft de EIC Accelerator financiële steun verleend aan een breed scala aan wetenschappelijke doorbraken, maar ook aan softwarebedrijven, Software as a Service (SaaS)-platforms en zelfs robuust gekapitaliseerde bedrijven met relatief lagere risicotrajecten. Geschiktheids- en beoordelingscriteria … Lees verder

Aanpassing van EIC Accelerator Technology Readiness Levels (TRL) aan SaaS, hardware en industriële innovaties

In deze uitgebreide verkenning van het EIC Accelerator-programma, een cruciaal initiatief van de Europese Commissie (EC) en de European Innovation Council (EIC), duiken we in de opmerkelijke kansen die het biedt voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in heel Europa. Unie (EU). Dit programma is een baken van hoop voor innovatieve bedrijven en biedt blended financing-opties, waaronder maximaal € 2,5 miljoen aan subsidiefinanciering en tot € 15 miljoen aan aandelenfinanciering, met als hoogtepunt een potentiële totale financiering van € 17,5 miljoen. De EIC Accelerator onderscheidt zich niet alleen door zijn financiële steun, maar ook door zijn inzet om het Technology Readiness Level (TRL) van baanbrekende projecten te verhogen. Het staat onder toezicht van het European Innovation Council en het Uitvoerend Agentschap voor het MKB (EISMEA), waardoor een gestroomlijnd en efficiënt aanvraagproces wordt gegarandeerd. Potentiële aanvragers kunnen profiteren van de begeleiding van professionele schrijvers, freelancers en consultants, waarbij ze de officiële voorstelsjabloon gebruiken om overtuigende voorstellen te maken. Bovendien bieden de EIC Accelerator Video- en Pitch-deckcomponenten innovatieve platforms voor aanvragers om hun projecten te presenteren. Een succesvolle aanvraag culmineert in een interview, een cruciale stap op weg naar het veiligstellen van een EIC Grant of EIC Equity, en markeert een belangrijke mijlpaal in de reis van elke ambitieuze onderneming die een stempel wil drukken binnen de EU en daarbuiten. Technology Readiness Levels (TRL) In dit artikel beginnen we aan een reis om de traditionele Technology Readiness Levels (TRL) aan te passen aan verschillende soorten bedrijfsmodellen, variërend van Software as a Service (SaaS)-bedrijven tot bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe industriële processen. en hardwareproducten. Erkennend dat het oorspronkelijke TRL-framework, voornamelijk ontworpen voor hardwaretechnologieën, niet naadloos van toepassing is op de gevarieerde landschappen van de hedendaagse zakelijke ondernemingen, hebben we deze fasen aangepast om beter af te stemmen op de specifieke behoeften en kenmerken van elk bedrijfsmodel. Of het nu gaat om een SaaS-bedrijf dat opereert in een B2C-omgeving, een onderneming die een innovatief industrieel proces ontwikkelt, of een bedrijf dat een nieuw hardwareproduct ontwikkelt, elk scenario vereist een unieke benadering van de TRL-fasen. Deze aanpassing demonstreert niet alleen de veelzijdigheid van het TRL-framework, maar onderstreept ook het belang van het aanpassen van ontwikkelingsbenchmarks aan de specifieke aard van de producten, diensten en marktomgevingen van een bedrijf. De TRL's in 2024 zijn: basisprincipes waargenomen technologie concept geformuleerd experimenteel proof of concept technologie gevalideerd in laboratoriumtechnologie gevalideerd in relevante omgeving technologie gedemonstreerd in relevante omgeving systeemprototype demonstratie in operationele omgeving systeem compleet en gekwalificeerd feitelijk systeem bewezen in operationele omgeving Aanpassing van technologiegereedheidsniveaus (TRL) voor een SaaS-bedrijf met een B2B-model Navigeren door de aangepaste technologiegereedheidsniveaus voor SaaS B2B-bedrijven Technology Readiness Levels (TRL) zijn een methode voor het schatten van de volwassenheid van technologieën tijdens de acquisitiefase van een programma. Oorspronkelijk ontwikkeld voor hardwaretechnologieën, vereisen deze fasen aanpassing voor Software as a Service (SaaS)-bedrijven, vooral bedrijven die in een B2B-model opereren. De traditionele TRL-fasen, die beginnen in een laboratoriumomgeving en doorlopen tot volledige exploitatie, moeten worden aangepast om te passen bij het unieke ontwikkelingstraject van SaaS-producten. Dit artikel schetst de aangepaste TRL-fasen voor een SaaS B2B-bedrijf en legt de grondgedachte achter deze wijzigingen uit. 1. Concept en toepassing gedefinieerd (Aangepaste TRL 1) Oorspronkelijke TRL 1: Basisprincipes waargenomen. Aangepast voor SaaS: Het initiële concept van het SaaS-product is geformuleerd. Dit omvat het identificeren van potentiële toepassingen en het primaire zakelijke klantenbestand. Reden voor verandering: SaaS-ontwikkeling begint met een conceptuele fase waarbij de nadruk ligt op marktbehoeften en potentiële toepassingen, in plaats van op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 2. Technologieconcept geformuleerd (Aangepaste TRL 2) Oorspronkelijke TRL 2: Technologieconcept geformuleerd. Aangepast voor SaaS: er wordt een gedetailleerder overzicht van de SaaS-oplossing ontwikkeld, inclusief voorlopige softwarearchitectuur en potentiële gebruikersinterfaces. Reden voor verandering: De nadruk ligt op het vroeg in het proces plannen van de softwarearchitectuur en gebruikerservaring. 3. Proof of Concept ontwikkeld (aangepaste TRL 3) Originele TRL 3: Experimenteel proof of concept. Aangepast voor SaaS: De eerste softwareprototypes worden ontwikkeld. Deze kunnen qua functionaliteit beperkt zijn, maar demonstreren het kernconcept. Reden voor verandering: Voor SaaS impliceert proof of concept vaak het creëren van een minimaal levensvatbaar product in plaats van laboratoriumexperimenten. 4. Bètaversie ontwikkeld (aangepaste TRL 4) Originele TRL 4: technologie gevalideerd in het laboratorium. Aangepast voor SaaS: Ontwikkeling van een bètaversie van de software, die wordt getest in een gesimuleerde of beperkte operationele omgeving met bètagebruikers. Reden voor verandering: In tegenstelling tot hardware betreedt SaaS eerder de operationele omgeving met bètaversies die zijn getest door echte gebruikers. 5. Bètatesten met initiële gebruikers (aangepaste TRL 5) Originele TRL 5: technologie gevalideerd in de relevante omgeving. Aangepast voor SaaS: Bètatesten worden uitgebreid met een bredere groep gebruikers. Feedback wordt verzameld om de software te verfijnen en optimaliseren. Reden voor verandering: Directe feedback van gebruikers is cruciaal voor de ontwikkeling van SaaS, en de software wordt vaak al vroeg getest in de context van de beoogde markt. 6. Systeemmodel gedemonstreerd in operationele omgeving (aangepaste TRL 6) Oorspronkelijke TRL 6: Technologie gedemonstreerd in relevante omgeving. Aangepast voor SaaS: een volledig functionele versie van de software wordt getest in de daadwerkelijke operationele omgeving bij geselecteerde zakelijke klanten. Reden voor verandering: SaaS-producten bereiken doorgaans sneller operationele tests, met de nadruk op toepassingen in de echte wereld in de doelmarkt. 7. Systeemprototype operationeel (aangepaste TRL 7) Originele TRL 7: Demonstratie van het systeemprototype in een operationele omgeving. Aangepast voor SaaS: De software is verfijnd op basis van uitgebreide tests en feedback. Het werkt onder reële omstandigheden en demonstreert zijn waarde voor zakelijke gebruikers. Reden voor verandering: Nadruk op het verfijnen van de gebruikerservaring en functionaliteit op basis van diepgaande operationele feedback. 8. Systeem voltooid en gekwalificeerd (aangepaste TRL 8) Originele TRL 8: Systeem compleet en gekwalificeerd. Aangepast voor SaaS: volledige implementatie van het SaaS-product. De software is nu betrouwbaar, volledig functioneel en geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de eindgebruikers. Reden voor verandering: Volledige implementatie is een cruciale fase, die aantoont dat de software naadloos in bedrijfsworkflows kan worden geïntegreerd. 9. Feitelijk systeem bewezen in operationele omgeving (aangepaste TRL 9) Oorspronkelijke TRL 9: Feitelijk systeem bewezen in operationele omgeving. Aangepast voor SaaS: … Lees verder

Maximaliseren van EIC Accelerator-voorstellen met ChatEIC: een diepe duik in AI-verbeterd schrijven

In het steeds evoluerende landschap van technologie en zakendoen fungeert de European Innovation Council (EIC) Accelerator als een baken van ondersteuning voor deep tech-bedrijven. Terwijl we ons verdiepen in deze complexe wereld, heeft een recente videodemonstratie de opmerkelijke mogelijkheden van ChatEIC, een baanbrekende AI-tool, gedemonstreerd bij het maken van een EIC Accelerator-voorstel. Deze video, een praktische gids voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), belicht het proces van het gebruik van ChatEIC om niet alleen een voorstelsectie te schrijven, maar ook om de effectiviteit ervan te verbeteren. De casestudy: Ginkgo Bioworks De video draait om een real-world casestudy waarbij Ginkgo Bioworks betrokken is, een deep tech-bedrijf waarvan de aard perfect aansluit bij de focus op technische oplossingen van de EIC. Door gebruik te maken van het openbaar beschikbare investeerdersdek van Ginkgo Bioworks, presenteert de demonstratie een tastbaar voorbeeld van hoe ChatEIC kan helpen bij het opstellen van een overtuigend EIC Accelerator-voorstel. De kracht van ChatEIC bij het schrijven van voorstellen Een van de belangrijkste hoogtepunten van de video is het vermogen van ChatEIC om cruciale informatie uit één enkel document te halen, in dit geval een investeringsdeck. Deze functie is vooral nuttig voor professionals die een goed onderbouwde en gedetailleerde EU-subsidieaanvraag willen indienen. De vaardigheid van ChatEIC in het onderscheiden en uitwerken van relevante details uit het document onderstreept het nut ervan als een onmisbaar hulpmiddel bij het schrijven van voorstellen. Structureren en uitbreiden met ChatEIC Een ander aspect dat in de video wordt benadrukt, zijn de structurele mogelijkheden van ChatEIC. In plaats van een heel voorstel in één keer op te stellen, blinkt ChatEIC uit in het creëren van gestructureerde of kleinere onderdelen. Deze aanpak lijkt op het hebben van een AI-co-piloot, waarbij de tool op verzoek consequent uitbreidt over specifieke aspecten. Een dergelijke functie is van groot belang voor professionele schrijvers, freelancers en consultants die een betrouwbare assistent nodig hebben om hun ideeën te verfijnen en uit te werken. Het interactieve karakter van ChatEIC Het interactieve karakter van ChatEIC is ook een centraal punt in de video. Gebruikers worden aangemoedigd om met de tool aan de slag te gaan en te vragen punten te verduidelijken en waar nodig meer informatie toe te voegen. Deze interactieve aanpak zorgt ervoor dat de uiteindelijke output niet alleen een product van AI is, maar een gezamenlijke inspanning tussen de AI en de gebruiker, wat leidt tot een genuanceerder en op maat gemaakt voorstel. Conclusie De video eindigt met het benadrukken van het aanzienlijke voordeel dat ChatEIC biedt op het gebied van EIC-subsidieaanvragen. Met zijn vermogen om zich te concentreren op specifieke secties, ideeën uit te breiden en met de gebruiker te communiceren voor verdere verduidelijking, is ChatEIC een revolutionair hulpmiddel voor iedereen die financiering wil veiligstellen via het EIC Accelerator-programma. Samenvattend biedt deze inzichtelijke videodemonstratie een kijkje in de toekomst van het schrijven van voorstellen, waarbij AI-tools zoals ChatEIC een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van aanvragen voor EU-subsidies en aandelenfinanciering.

De kloof overbruggen: startup-tijdlijnen afstemmen op langdurige subsidieaanvraagprocessen

Inleiding In de snelle wereld van startups is tijd een cruciale factor. Startups vertrouwen vaak op snelheid en first-mover-voordeel om zich op de markt te vestigen. Ze worden echter geconfronteerd met een aanzienlijke uitdaging bij het aanvragen van subsidies zoals de EIC Accelerator, waarbij het aanvraagproces maanden of zelfs jaren kan duren. Dit artikel onderzoekt de ongelijkheid tussen de snelle tijdlijnen van startups en de langdurige subsidieaanvraagprocedures, en stelt manieren voor om deze mismatch te verkleinen. Het tijdsongelijkheidsdilemma Snel opstarttempo: Startups opereren doorgaans volgens versnelde tijdlijnen, met als doel snel producten te ontwikkelen en te lanceren om marktkansen te benutten. Vertragingen kunnen betekenen dat cruciale kansen worden gemist of dat de concurrentie achterop raakt. Lange subsidieprocessen: Subsidieprogramma's kennen daarentegen vaak langdurige evaluatie- en goedkeuringsprocessen. Vanaf de indiening tot de uiteindelijke beslissing kan het enkele maanden of langer duren, wat in strijd is met het snel evoluerende karakter van startups. Impact op planning en strategie: Deze ongelijkheid kan een aanzienlijke impact hebben op de planning en strategie van een startup. Wachten op subsidiefinanciering kan de productontwikkeling, markttoegang en andere cruciale bedrijfsactiviteiten vertragen. Financiële druk: De onzekerheid en het wachten die gepaard gaan met lange aanvraagprocedures kunnen ook financiële spanningen veroorzaken, vooral voor startups die afhankelijk zijn van subsidies om hun projecten te laten slagen. Strategieën om door de ongelijkheid in de tijdlijn te navigeren Zoek naar alternatieve financieringsbronnen: terwijl u wacht op de subsidieresultaten, onderzoekt u alternatieve financieringsopties zoals engelinvesteerders, durfkapitaal of crowdfunding. Dit kan tussentijdse financiering opleveren om het momentum van de startup vast te houden. Parallelle verwerking: parallel aan andere bedrijfsactiviteiten aan subsidieaanvragen werken. Zet niet alle activiteiten stil voor de subsidie; ga in plaats daarvan door met het ontwikkelen van het product en het verkennen van marktkansen. Robuuste financiële planning: Ontwikkel een financieel plan dat rekening houdt met mogelijke vertragingen bij de subsidiefinanciering. Hierbij kan het gaan om het budgetteren voor langere ontwikkelingstermijnen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering indien nodig. Maak gebruik van fast-track-opties: Sommige subsidieprogramma's bieden fast-track of versnelde opties voor veelbelovende startups. Onderzoek deze mogelijkheden en pas waar mogelijk een aanvraag tot verkorting van de wachttijden toe. Behoud flexibiliteit: blijf flexibel en klaar om te draaien. Als het markt- of technologielandschap tijdens het sollicitatieproces verandert, wees dan voorbereid om uw bedrijfsstrategie dienovereenkomstig aan te passen. Conclusie De lange aanvraagtijden van subsidies zoals de EIC Accelerator vormen een aanzienlijke uitdaging voor startups die snel moeten handelen om te profiteren van hun pioniersvoordeel. Door alternatieve financieringsbronnen te verkennen, parallelle bedrijfsprocessen in stand te houden, financieel te plannen voor vertragingen, te zoeken naar versnelde subsidiemogelijkheden en flexibel te blijven, kunnen startups hun snelle karakter beter afstemmen op de realiteit van langdurige subsidieaanvraagprocessen.

Navigeren door de veranderende getijden van EIC Accelerator-applicaties: een gids voor het bijhouden van sjabloon- en procesupdates

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma, een hoeksteen van de ondersteuning van startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), staat bekend om zijn dynamische benadering van het bevorderen van innovatie. Deze dynamiek vertaalt zich echter vaak in frequente veranderingen in sollicitatiesjablonen en -processen, wat leidt tot een uitdagend landschap voor aanvragers. Hoewel de voortdurende updates gericht zijn op het verbeteren van het proces, kunnen ze onbedoeld voor verwarring en obstakels zorgen, vooral wanneer verouderde online documentatie van de ene op de andere dag een norm wordt. Dit artikel gaat in op de fijne kneepjes van deze veranderingen en biedt inzichten over hoe aanvragers het hoofd boven water kunnen houden in dit steeds evoluerende scenario. De uitdaging om op de hoogte te blijven De voornaamste uitdaging voor aanvragers vloeit voort uit het snelle tempo waarin de EIC zijn sjablonen en aanvraagprocessen bijwerkt. Deze veranderingen zijn vaak van cruciaal belang en hebben invloed op alles, van de structuur van de aanvraag tot de criteria voor evaluatie. Helaas kan de snelheid van deze updates de verspreiding van informatie overtreffen, waardoor aanvragers afhankelijk zijn van verouderde online bronnen. Impact op aanvragers Voor startups en MKB-bedrijven die gebruik willen maken van het aanbod van EIC Accelerator, zoals subsidies tot € 2,5 miljoen en aandelenfinanciering tot € 15 miljoen, is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven. Het gebrek aan actuele informatie kan leiden tot misstappen in het aanvraagproces, waardoor hun kansen op het veiligstellen van essentiële financiering mogelijk in gevaar komen. Dit geldt met name voor aspecten als de Technology Readiness Level (TRL)-beoordelingen, pitchdecks en het algemene kader van hun innovatie binnen de criteria van de EIC. Strategieën om op de hoogte te blijven Officiële EIC-kanalen: Controleer regelmatig de websites van European Innovation Council en het MKB (SME Executive Agency (EISMEA)) en de Europese Commissie (EC). Ondanks de vertraging in updates blijven deze de belangrijkste bron van nauwkeurige informatie. Netwerken met collega's: ga in gesprek met andere sollicitanten, consultants en professionele schrijvers die hetzelfde proces doorlopen. Forums en online communities kunnen van onschatbare waarde zijn voor het delen van de nieuwste inzichten. Expertise inhuren: Overweeg om consultants of professionele subsidieschrijvers in te schakelen die gespecialiseerd zijn in EU-subsidies. Zij beschikken vaak over voorkennis en kunnen de nuances van veranderingen effectiever interpreteren. Continu leren: woon EIC Accelerator-workshops, webinars en informatiesessies bij. Deze evenementen kunnen informatie uit de eerste hand van EIC-vertegenwoordigers opleveren. Kritische analyse van feedback: Voor degenen die zich eerder hebben aangemeld, kan het analyseren van de feedback van beoordelaars aanwijzingen bieden over veranderende verwachtingen en aandachtsgebieden. Conclusie Het steeds veranderende landschap van het EIC Accelerator-programma vereist flexibiliteit en een proactieve aanpak van aanvragers. Op de hoogte blijven en flexibel blijven is de sleutel tot het succesvol navigeren door deze veranderingen. Hoewel uitdagend, weerspiegelen deze updates ook de inzet van de EIC om haar steun voor baanbrekende innovaties in Europa te ontwikkelen en te verbeteren. Bedenk tot slot dat het traject van het veiligstellen van EIC Accelerator-financiering net zo dynamisch is als innovatie zelf. Ga de uitdaging aan, blijf op de hoogte en laat uw innovatieve ideeën doorschemeren in de complexiteit van het sollicitatieproces.

Inzicht in de aandelenfinanciering van EIC Accelerator: co-investeringsvereisten en het verrassingselement

De benadering van de European Innovation Council (EIC) Accelerator van aandelenfinanciering omvat een cruciaal element dat aanvragers vaak verrast: de vereiste van co-investering. Dit aspect, gekoppeld aan de verwijdering van het niet-bankabiliteitscriterium uit het evaluatieproces van de EIC Accelerator, vormt een unieke uitdaging voor bedrijven die op zoek zijn naar financiering. Co-investering: een belangrijke vereiste De aandelencomponent van EIC Accelerator is gestructureerd rond twee belangrijke subsidiabiliteitsregels: niet-bankeerbaarheid en co-investering. Vooral het co-investeringscriterium is van cruciaal belang. Het zorgt ervoor dat de Europese Commissie een passieve investeerder blijft en een stap terug doet als er nieuwe investeerders binnenkomen. Deze aanpak is bedoeld om de tractie van particuliere investeringen in projecten aan te moedigen, zodat deze niet alleen afhankelijk zijn van publieke middelen en ook aantrekkelijk zijn voor particuliere investeerders. Verschuiving van niet-bankeerbaarheid naar co-investering Eerder benadrukte de EIC Accelerator de niet-bankeerbaarheid van aanvragers, waarbij het zich richtte op bedrijven die vanwege het hoge risico geen financiering uit traditionele financiële bronnen konden verkrijgen. Dit criterium is echter geschrapt, wat heeft geleid tot een nieuwe focus op het aantrekken van bedrijven die co-investeringen kunnen veiligstellen. Deze verandering betekent een verschuiving van het ondersteunen van risicovolle, niet-bancaire projecten naar het geven van prioriteit aan projecten die al interesse hebben gewekt van particuliere investeerders. Verrassingen voor aanvragers Veel aanvragers zijn verrast om te horen dat de aandelenfinanciering van EIC Accelerator niet zo eenvoudig is als subsidiefinanciering. De verwachting dat bedrijven co-investeringen veiligstellen, duidt op een complexer financieringslandschap, waarin het vermogen om particuliere investeerders aan te trekken een belangrijke rol speelt. Deze eis kan een hindernis vormen voor bedrijven die zeer innovatief zijn, maar toch moeite hebben om onmiddellijke markttractie aan te tonen of particuliere investeerders aan te trekken. Evenwicht tussen risico en succes Het besluit van de EIC om zich te concentreren op medefinanciering en de belangstelling van particuliere investeerders boven niet-bankeerbaarheid duidt op een strategische keuze. Hoewel het kansen biedt voor goed gefinancierde bedrijven, roept het ook vragen op over de rol van de EIC bij het ondersteunen van werkelijk risicovolle, ontwrichtende innovaties. Navigeren door de aandelenfinanciering van EIC Accelerator Begrijp de vereisten: Houd rekening met het co-investeringscriterium en bereid u voor op het zoeken naar particuliere investeringen naast EIC-financiering. Demonstreer markttractie: toon bewijs van de interesse van particuliere investeerders om zich aan te sluiten bij de focus van de EIC op medegefinancierde projecten. Maak gebruik van de rol van de EIC: Gebruik de subsidie- en aandelencomponenten van de EIC-financiering om uw project voor externe investeerders minder risico te laten lopen. Blijf op de hoogte en voorbereid: blijf op de hoogte van wijzigingen in de financieringscriteria van EIC Accelerator en structureer uw financieringsstrategie dienovereenkomstig. Samenvattend weerspiegelt de verschuiving van het EIC Accelerator naar co-investeringsvereisten voor aandelenfinanciering een genuanceerde benadering van financiering, waarbij het balanceren van risico en marktaantrekkingskracht cruciaal wordt voor aanvragers. Het begrijpen van en zich aanpassen aan deze vereisten is van cruciaal belang voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen die hun weg vinden in het EIC-financieringslandschap.

De potentiële impact van het opnieuw beoordelen van EIC Accelerator 8/9 afwijzingen

Kansen benutten: een tweede kans voor Europese startups en kmo's In het dynamische landschap van Europese startups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) is het veiligstellen van financiering en ondersteuning een cruciale stap op weg naar innovatie en groei. Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma is een baken van hoop en biedt blended financing tot € 17,5 miljoen, inclusief een subsidie van € 2,5 miljoen en € 15 miljoen aan aandelenfinanciering. Dit programma is voor veel startups een gamechanger, maar het strenge evaluatieproces laat veelbelovende projecten vaak op de drempel van kansen liggen. Het huidige scenario: een hoge lat voor succes Onder het huidige EIC Accelerator-framework moeten aanvragers een rigoureus evaluatieproces in drie stappen ondergaan. Stap 2 van dit proces, een lange beoordeling van de aanvraag, vereist unanieme goedkeuring van alle drie de beoordelaars voordat een aanvraag doorgaat naar stap 3, de interviewfase. Deze hoge drempel kan, terwijl het niveau van uitmuntendheid behouden blijft, innovatieve projecten soms buiten spel zetten vanwege de afwijkende mening van één enkele beoordelaar. Voorgestelde verandering: het vierde beoordelaarssysteem Stel je een scenario voor waarin aanvragen die bijna aan stap 2 voldoen met een score van 8/9 een tweede kans krijgen. Een systeem waarbij deze toepassingen opnieuw worden beoordeeld door een vierde beoordelaar zou transformatief kunnen zijn. Deze aanpak gaat niet alleen over het geven van een tweede kans aan sollicitanten; het gaat om het verfijnen van het vermogen van het ecosysteem om potentieel te herkennen en te koesteren. Voordelen van de vierde beoordelaarsbenadering Grotere eerlijkheid en objectiviteit: Een vierde beoordelaar kan eventuele vooringenomenheid of onoplettendheid compenseren, zodat een enkele afwijkende mening geen onevenredige invloed heeft op het lot van een aanvraag. Het aanmoedigen van innovatie en diversiteit: Dit systeem zou een breder scala aan startups en kleine en middelgrote bedrijven kunnen aanmoedigen om zich aan te melden, wetende dat hun innovatieve ideeën een goede kans maken om opnieuw beoordeeld te worden. Het stimuleren van deelnemers aan stap 3-interviews: De herbeoordeling zou ertoe kunnen leiden dat meer aanvragers de cruciale interviewfase bereiken, waardoor de kans groter wordt dat projecten de financiering verdienen. In lijn met de visie van de EIC: De European Innovation Council heeft tot doel innovatie in heel Europa te bevorderen. Deze voorgestelde verandering sluit aan bij deze visie en zorgt ervoor dat baanbrekende ideeën niet voortijdig terzijde worden geschoven. Uitdagingen en overwegingen Hoewel deze aanpak zijn voordelen heeft, vereist de implementatie ervan een zorgvuldige afweging. De criteria voor herbeoordeling, de selectie van de vierde beoordelaar en het waarborgen van de consistentie van de evaluaties zijn cruciale factoren die moeten worden aangepakt. Conclusie Het voorstel om een vierde beoordelaar te introduceren voor het herbeoordelen van vrijwel succesvolle EIC Accelerator-toepassingen vertegenwoordigt een potentiële paradigmaverschuiving in het Europese financieringslandschap voor startups. Door grensgevallen een tweede kans te bieden, zou dit systeem de eerlijkheid, diversiteit en innovatie kunnen vergroten in de projecten die EIC-steun ontvangen. Een dergelijke verandering zou een nieuw tijdperk van kansen kunnen aankondigen voor de slimste geesten en meest gedurfde ideeën van Europa.

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL