EIC Accelerator EIC-fondets investeringsretningslinjer Sammendrag og investeringsbøtter

Versjon: desember 2023 Merk: Denne artikkelen inneholder et sammendrag av de offisielle investeringsretningslinjene for EIC Fund og inneholder forenklinger som kan endre den tiltenkte betydningen i noen tilfeller. Vi anbefaler å laste ned og lese det offisielle dokumentet. Innledning EIC-investeringsretningslinjene gir viktig informasjon til potensielle begunstigede og medinvestorer angående strategien og betingelsene for EIC-fondets investerings- og avhendingsbeslutninger. Denne oppdaterte versjonen inkluderer definisjoner av kvalifiserte investorer, beskrivelser av investeringsscenarier og nye klausuler om oppfølgingsinvesteringer og exits, som sikrer støtte for oppstartsselskaper med høyt potensial og SMB-er for å akselerere veksten og tiltrekke seg flere investorer. Dette dokumentet gjelder spesifikt for EIC Fund Horizon Europe-avdelingen. Innhold Investeringsregler 1.1 Investeringsrestriksjoner 1.2 Investeringsmål 1.3 Investeringsstrategi 1.4 Avdeling Investeringsprosess Investeringsretningslinjer 2.1 Målselskapets utviklingsstadium 2.2 Type innovasjoner 2.3 Beskyttelse av europeiske interesser 2.4 Geografisk omfang 2.5 Ekskluderinger 2.6 Investeringsmål 2.6 Investeringsstørrelse og investeringsmål 7 -Investeringsscenarier 2.8 Due Diligence-prosess 2.9 Mulige finansielle instrumenter 2.10 Investeringsimplementering 2.11 Publisering av informasjon 2.12 Overvåking og oppfølgingsinvesteringer 2.13 Oppfølgingsinvesteringer 2.14 Mentorer 2.15 Intellektuell eiendomsforvaltning Investeringsbøtter Vedlegg 1. definisjonsbestemmelser Unntak 1.2. 1.1 Investeringsrestriksjoner Avdelingen er underlagt investeringsrestriksjonene angitt i den generelle delen av EIC Fund Memorandum. Disse begrensningene sikrer at avdelingen opererer innenfor grensene fastsatt av EIC-fondet, og opprettholder konsistens og samsvar med de overordnede målene. 1.2 Investeringsmål Målet med avdelingen er å investere i EIC Fund Final Recipients som utvikler eller distribuerer banebrytende teknologier og forstyrrende, markedsskapende innovasjoner. Avdelingen har som mål å adressere et kritisk finansieringsgap i det europeiske teknologioverføringsmarkedet. Til tross for betydelige bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprosjekter i Europa, er det svært få som klarer å tiltrekke seg ytterligere investeringer og nå kommersialiserings- og oppskaleringsstadier. 1.3 Investeringsstrategi For å nå sitt investeringsmål, kan avdelingen investere direkte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer, inkludert preferanseaksjer, konvertibel gjeld, opsjoner, warranter eller lignende verdipapirer. Avdelingen gir investeringskomponenten til EIC blended finance, underlagt det maksimale investeringsbeløpet fastsatt av EU-kommisjonen. Kandidatbedrifter søker til EIC Accelerator gjennom offentlige utlysninger publisert av EU-kommisjonen. EISMEA evaluerer disse forslagene, og EU-kommisjonen velger de som skal støttes med et veiledende EIC blended finance-beløp. Denne støtten kan bestå av en kombinasjon av tilskudd og investering, kun tilskudd eller kun investeringsstøtte. I tilfeller hvor europeiske interesser i strategiske områder trenger beskyttelse, vil EIC-fondet iverksette tiltak som å skaffe en blokkerende minoritet for å hindre inntreden av nye investorer fra ikke-kvalifiserte land. Denne tilnærmingen sikrer at investeringer samsvarer med strategiske prioriteringer og beskytter europeiske interesser. 1.4 Avdelingsinvesteringsprosess Investeringsprosessen omfatter flere trinn: Innledende vurdering: Forslag valgt av EU-kommisjonen kanaliseres til den eksterne AIFM for innledende vurdering. Kategorisering: Saker kategoriseres i ulike investeringsscenarier (Buckets) basert på vurderingen. Due Diligence: Finansiell due diligence og KYC-overholdelseskontroller utføres på målselskapene. Finansieringsvilkår Diskusjon: Potensielle utkast til finansieringsvilkår diskuteres med mottaker og medinvestorer. Beslutningstaking: Den eksterne AIIF-forvalteren avgjør finansiering av driften, godkjenner eller avviser operasjonen. Juridisk dokumentasjon: Ved godkjenning utarbeides juridiske dokumenter og signeres. Overvåking: Den eksterne AIFM overvåker investeringene, inkludert milepælsutbetalinger, rapportering og exitstrategier. 2. Investeringsretningslinjer 2.1 Målbedriftsutviklingsstadiet Kvalifiserte søkere under EIC Accelerator inkluderer for-profit, svært innovative SMB-er, oppstartsbedrifter, tidligfasebedrifter og små mellomselskaper fra enhver sektor, vanligvis med en sterk intellektuell eiendomskomponent. EIC Accelerator har som mål å støtte høyrisikoprosjekter som ennå ikke er attraktive for investorer, og reduserer risikoen for disse prosjektene for å katalysere private investeringer. 2.2 Type innovasjoner Avdelingen støtter ulike typer innovasjon, spesielt de som er basert på dypteknologisk eller radikal tenkning, og sosial innovasjon. Deep-tech refererer til teknologi basert på banebrytende vitenskapelige fremskritt og oppdagelser, som krever konstant interaksjon med nye ideer og laboratorieresultater. 2.3 Beskyttelse av europeiske interesser På strategiske områder identifisert av EU-kommisjonen vil avdelingen iverksette investeringsrelaterte tiltak for å beskytte europeiske interesser. Dette kan inkludere å anskaffe en blokkerende minoritet, investere til tross for potensiell investorinteresse, eller sikre europeisk eierskap til åndsverk og selskapet. 2.4 Geografisk omfang Kvalifiserte selskaper må være etablert og operere i EU-medlemsstater eller tilknyttede land til Horizon Europe Pilar III Egenkapitalkomponent. Den eksterne AIIF-forvalteren kan investere i holding- eller morselskapet etablert i disse territoriene, forutsatt at det oppfyller alle kvalifikasjonskriterier. 2.5 Utelukkelser Investeringer ekskluderer sektorer som er uforenlige med det etiske og sosiale grunnlaget til Horisont Europa. Disse inkluderer aktiviteter knyttet til skadelig arbeidspraksis, ulovlige produkter, pornografi, handel med dyreliv, farlige materialer, uholdbare fiskemetoder og andre som beskrevet i vedlegg 2. 2.6 Investeringsstørrelse og eierandelsmål Avdelingens investering varierer mellom EUR 500 000 og EUR 15 000 000 per selskap, rettet mot minoritetseierandeler typisk mellom 10% og 20%. Imidlertid kan den få en blokkerende eierandel for å beskytte europeiske interesser. Investeringer kan være lavere eller høyere enn opprinnelig foreslått basert på due diligence-funn og EU-kommisjonens tildelingsbeslutning. 2.7 Investerings-/saminvesteringsscenarier Fra starten vil den eksterne AIFM koble potensielle selskaper som er investert i, til EIC Accelerator-investorsamfunnet for å utnytte saminvesteringsmuligheter. EIC Selected Beneficiaries oppfordres til å søke medinvestorer, med finansiell og kommersiell due diligence potensielt utført sammen med disse investorene. EIC Accelerator tar sikte på å redusere risikoen for utvalgte operasjoner, og tiltrekke betydelig tilleggsfinansiering for å støtte innovasjonsdistribusjon og oppskalering. 2.8 Due Diligence-prosess Due diligence-prosessen fokuserer på styring, kapitalstruktur, forretningsstrategi, konkurranse, markedsvurdering, verdiskaping, juridisk form og jurisdiksjoner. Overholdelseskontroller inkluderer anti-hvitvasking, antiterrorfinansiering, skatteunngåelse og overholdelse av KYC. Problemer med manglende overholdelse kan føre til avbrudd eller opphør av EIC-støtte. 2.9 Mulige finansielle instrumenter Avdelingen bruker primært aksje- eller kvasi-aksjeinvesteringer, inkludert: Vanlige aksjer: Eierandel i et selskap, kan være stemmerett eller ikke-stemme. Foretrukket aksjer: Hybrid egenkapital med gjeldslignende egenskaper, vanligvis holdt av VC-fond. Konvertible instrumenter: Gjeldsinstrumenter … Les mer

The Ultimate EIC Accelerator Short Proposal Guide (EIC Accelerator trinn 1 forslagsmal)

Låser opp innovasjon: EIC Accelerator-trinn 1-forslagsmalen – en veiledning for startups og små og mellomstore bedrifter I den dynamiske verden av oppstartsfinansiering, presenterer European Innovation Council (EIC) Accelerator en overbevisende vei for startups og små og mellomstore bedrifter (SMB) for å sikre betydelig finansiering . Trinn 1-forslagsmalen er et kritisk verktøy designet for å lette tilgangen til opptil €17,5 millioner i blended financing, som inkluderer både tilskudds- og egenkapitalkomponenter. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over innholdet og nytten av forslagsmalen EIC Accelerator trinn 1, som er skreddersydd for å styrke oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter over hele EU (EU). Essensen av EIC Accelerator Trinn 1-forslagsmal Offisiell forslagsmal: Trinn 1-forslagsmalen fungerer som den offisielle planen for søkere, omhyggelig utformet for å strømlinjeforme søknadsprosessen for EIC-finansiering. Den omfatter viktige seksjoner som krever at søkere presist artikulerer sin innovasjon, forretningsmodell og den potensielle effekten av teknologien deres. Denne strukturerte tilnærmingen sikrer at alle kritiske aspekter ved forslaget dekkes systematisk. Teknologiberedskapsnivå (TRL) Fokus: En sentral del av malen er vektleggingen av teknologiberedskapsnivåer. Søkere må demonstrere sin innovasjonsmodenhet, noe som er avgjørende for å tilpasse seg EICs forventninger om markedsberedskap og potensial for distribusjon. Pitch Deck og intervjuforberedelse: Forslagsmalen er strategisk utformet for å hjelpe søkere med å forberede seg på påfølgende stadier av finansieringsprosessen. Det oppmuntrer til en kortfattet, men likevel omfattende presentasjon av ideer, som danner ryggraden i pitchdekket og setter scenen for intervjuprosessen. Hvordan malen styrker søkere strømlinjeformet prosess for søkere: Ved å gi en klar struktur, avmystifiserer malen søknadsprosessen, og gjør den tilgjengelig selv for nykommere i EUs finansieringslandskap. Den veileder søkere gjennom en rekke veldefinerte trinn, og hjelper dem med å presentere sin innovasjonsnarrativ effektivt. Designet for høy effekt: Malen fokuserer på innovasjoner med høy effekt, og får søkere til å tenke kritisk om markedsbehovene og den unike verdien av teknologien deres. Dette fokuset er på linje med EICs mål om å støtte prosjekter som har potensial til å skalere opp og oppnå betydelig markedspenetrasjon. Støtte for et bredt spekter av innovatører: Fra profesjonelle forfattere og frilansere til konsulenter, fungerer malen som en ressurs som kan brukes av ulike interessenter som er involvert i stipendskrivingsprosessen. Det gir et standardisert rammeverk som sikrer konsistens og kvalitet på tvers av applikasjoner. Finansielle og strategiske innvirkning blandede finansieringsmuligheter: Malen åpner effektivt døren til blended financing-muligheter, som omfatter et tilskudd på 2,5 millioner euro og opptil 15 millioner euro i egenkapitalfinansiering. Denne betydelige økonomiske støtten er utformet for å akselerere utviklingen og skaleringen av banebrytende innovasjoner. Innsikt om egenkapitalfinansiering: For ventures som potensielt ikke kan bankes og der tradisjonelle finansieringsmekanismer kommer til kort, er aksjealternativet som presenteres i malen en game-changer. Det tilbyr en direkte vei til betydelig finansiering, avgjørende for aggressive vekst- og ekspansjonsstrategier. EU-kommisjonen og EIC-godkjenning: Bruk av den offisielle malen justerer prosjekter med de strategiske prioriteringene til EU-kommisjonen og EIC. Det sikrer at forslag blir evaluert på kriterier som gjenspeiler de bredere målene for EUs innovasjonsfinansiering, noe som øker troverdigheten og appellen til prosjektene. Konklusjon EIC Accelerator trinn 1-forslagsmalen er ikke bare et dokument; det er et strategisk verktøy som betydelig kan øke sjansene for å sikre finansiering ved å tilpasse startups og små og mellomstore bedrifter med de kritiske elementene etterstrebet av EIC. Det oppmuntrer til klarhet, konsisthet og fokus, som er avgjørende for å bestå den strenge evalueringsprosessen. Ved å utnytte denne malen kan startups og SMB-er effektivt artikulere sine innovasjonshistorier, og demonstrere deres potensial til å transformere bransjer og skalere nye høyder i det europeiske markedet. EIC Accelerator Trinn 1 Mal for kort forslagsforslag 1. Firmabeskrivelse Grunnleggende historie Oppstarten av selskapet spores tilbake til grunnleggelsesdatoen, og fremhever opprinnelsen som en spin-off fra et kjent forskningsinstitutt. Denne fortellingen beskriver samarbeidet mellom medgründerne og de innledende investeringene som ble sikret, og illustrerer en bane fra en lovende idé til en etablert enhet. En slik grunnhistorie forsterker ikke bare selskapets profil, men styrker også posisjonen som en troverdig og innovativ aktør i teknologibransjen, med sikte på å tiltrekke seg oppmerksomhet fra interessenter, inkludert European Innovation Council (EIC). Misjon og visjon Oppdraget og visjonen til selskapet innkapsler dets kjernemål og den ambisjonsmessige virkningen det har som mål å oppnå på global skala. Oppdraget er laget rundt å løse kritiske bransjeutfordringer, utnytte innovasjon for å forbedre effektiviteten eller adressere betydelige markedshull. Denne visjonære tilnærmingen posisjonerer selskapet som en fremtidsrettet leder som er forpliktet til å gjøre betydelige fremskritt innen sitt felt. Vektleggingen av å transformere teoretiske ideer til praktiske, markedsklare løsninger stemmer godt overens med målene til European Innovation Council, og illustrerer en forpliktelse til ikke bare å lede i innovasjon, men også å bidra positivt til samfunnsmessig og økonomisk vekst. Selskapets prestasjoner Selskapets prestasjoner er et bevis på dets vekst og innovasjon, preget av betydelige milepæler som priser, økonomiske suksesser og teknologiske fremskritt. Disse prestasjonene er avgjørende for å etablere selskapets troverdighet og fremheve dets kapasitet til å møte og overgå industristandarder. Anerkjennelse fra anerkjente instanser gjennom priser og vellykket oppnåelse av kritiske teknologiberedskapsnivåer understreker selskapets potensial og beredskap for videre vekst. En slik merittliste er avgjørende for å bygge tillit hos European Innovation Council og potensielle investorer, og posisjonere selskapet som en robust kandidat for fremtidige muligheter i EUs konkurransedyktige teknologiske landskap. Kunderelasjoner Selskapet har pleiet robuste relasjoner med et mangfold av kunder, styrket sin markedsposisjon og styrket sitt rykte i bransjen. Disse relasjonene er ikke bare transaksjonelle, men berikes gjennom samarbeid, gir gjensidige fordeler og styrker selskapets fotfeste i markedet. Å fremheve de beste kundene og detaljere arten av disse interaksjonene viser selskapets evne til å opprettholde verdifulle partnerskap. Videre, å sikre intensjonsavtaler (LOI) fra disse nøkkelinteressenter viser ikke bare deres ... Les mer

The Crucible of EIC Accelerator Innovation: Universitys and the Birth of DeepTech Entrepreneurs

Universiteter har lenge vært fødestedet til noen av de mest banebrytende og transformative teknologiene vår verden har sett. Disse institusjonene er forankret i streng akademisk forskning og fremmet av et miljø med intellektuell nysgjerrighet, og er ikke bare læringssentre, men sentrale inkubatorer for innovative gründere. Spesielt innenfor vitenskapelige teknologier står universiteter og forskningsinstitutter i forkant av det vi nå ofte refererer til som DeepTech – teknologier som tilbyr dyptgripende fremskritt på tvers av ulike sektorer, inkludert helsevesen, energi og databehandling, for å nevne noen. The University-Entrepreneurship Nexus Reisen fra akademisk forskning til entreprenørskap er en bane som mange innovatører går. Universiteter, med sitt vell av ressurser, inkludert state-of-the-art laboratorier, tilgang til finansiering og et nettverk av likesinnede tenkere, tilbyr et enestående økosystem for å pleie tidlige DeepTech-prosjekter. Det er i disse akademiske salene den grunnleggende forskningen finner sted – ofte lenge før en markedssøknad i det hele tatt vurderes. Et av nøkkelelementene i dette miljøet er oppmuntring til tverrfaglig samarbeid. Det er ikke uvanlig at et gjennombrudd innen materialvitenskap ved et universitet baner vei for revolusjonerende nye produkter innen forbrukerelektronikk eller for biomedisinsk forskning som fører til utvikling av banebrytende medisinsk utstyr. Disse teknologiene, født fra akademiske prosjekter, har potensial til å møte kritiske globale utfordringer og bane vei for nye næringer. Å bygge bro over gapet: Fra akademia til industri Veien fra et universitetsprosjekt til et vellykket DeepTech-selskap er imidlertid full av utfordringer. Prosessen med å kommersialisere vitenskapelig forskning krever mer enn bare teknisk ekspertise; det krever en god forståelse av markedet, strategisk forretningsplanlegging og evnen til å sikre investeringer. Her ligger rollen til entreprenørskapsprogrammer og teknologioverføringskontorer innen universiteter, som har som mål å bygge bro over dette gapet. De gir gryende gründere mentorskapet, finansieringen og forretningssansen som trengs for å bringe innovasjonene sine ut på markedet. I tillegg kan rollen til offentlig og privat finansiering ikke overvurderes. Initiativer som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet tilbyr kritisk støtte gjennom tilskudd og egenkapitalfinansiering for startups som navigerer i det forræderske farvannet med å kommersialisere DeepTech. Disse programmene gir ikke bare økonomisk støtte, men gir også troverdighet til oppstartene, og tiltrekker seg ytterligere investeringer og partnerskap. Virkelighet i verden og fremtiden Virkningen av universitetsproduserte DeepTech-innovasjoner på den globale scenen er ubestridelig. Fra etableringen av livreddende medisinske teknologier til utviklingen av bærekraftige energiløsninger, disse fremskrittene former fremtiden. Når vi ser fremover, vil universitetenes rolle som inkubatorer for innovasjon bare øke i betydning. Med de riktige støttestrukturene på plass, er potensialet for disse akademiske bestrebelsene til å forvandle seg til vellykkede, verdensforandrende bedrifter grenseløst. Avslutningsvis er universiteter ikke bare læringssentre, men sentrale vugger for innovasjon, og gir næring til gründerne som er satt til å redefinere vår verden med DeepTech-innovasjoner. Ettersom disse akademiske institusjonene fortsetter å utvikle seg, er deres potensial til å bidra til globale økonomiske og samfunnsmessige fremskritt ubegrenset. Med fortsatt støtte og investering vil broen fra akademia til industri styrkes, og innlede en ny æra med transformative teknologier. Fra labbenk til marked: Finansieringsodysseen for universitetsbaserte oppstarter Overgangen fra akademisk forskning til en vellykket oppstart er en skremmende reise, spesielt for grunnleggere som kommer fra felt som kjemi, farma, biologi og fysikk. Disse vitenskapelige entreprenørene står overfor et unikt sett med utfordringer, og den viktigste av dem er den vanskelige oppgaven med å sikre finansiering. I motsetning til sine kolleger i mer kommersielle sektorer, befinner forskere som ble oppstartsgründere seg ofte i ukjent territorium når det kommer til pengeinnsamling. Innsamlingsutfordringen for vitenskapelige entreprenører Kjernen av problemet ligger i kompetansegapet. Forskere er opplært til å utforske, oppdage og innovere, med fokus på å fremme kunnskap i stedet for vanskelighetene med forretningsmodeller, markedstilpasning eller investorpitching. Dette gapet etterlater dem ofte i en ulempe i et konkurransedyktig finansieringslandskap dominert av investorer som leter etter rask avkastning og bedrifter med klare markedsapplikasjoner. Dessuten betyr naturen til DeepTech og vitenskapelige oppstarter at de vanligvis krever betydelige forhåndsinvesteringer for forskning og utvikling, med lengre veier til marked og lønnsomhet. Dette kompliserer ytterligere deres appell til tradisjonelle risikokapitalister, som kan vike unna de iboende risikoene og utvidede tidslinjene. Tilskudd: En livslinje for å komme i gang I lys av disse utfordringene spiller tilskudd en avgjørende rolle i de tidlige stadiene av en vitenskapelig oppstarts livssyklus. Finansieringsmekanismer som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet blir livslinjer, og tilbyr ikke bare økonomisk støtte, men også validering av den vitenskapelige virksomhetens potensielle innvirkning. Tilskudd fra statlige og internasjonale organer gir den essensielle kapitalen som trengs for å gå fra proof-of-concept til et levedyktig produkt, uten å vanne ut grunnleggernes egenkapital eller tvinge dem inn i for tidlig kommersialiseringsstrategier. Bygge en bro: Rollen til universitetsinkubatorer og entreprenørskapsprogrammer Mange universiteter erkjenner de unike utfordringene deres vitenskapelige entreprenører står overfor, og har etablert inkubatorer og entreprenørskapsprogrammer designet for å bygge bro over kunnskapsgapet. Disse programmene tilbyr mentorskap, forretningsopplæring og tilgang til nettverk av investorer som er spesielt interessert i DeepTech og vitenskapelige innovasjoner. De tar sikte på å utstyre forskere med de nødvendige ferdighetene for å navigere i finansieringslandskapet, fra å lage overbevisende pitch-dekk til å forstå de økonomiske beregningene som er avgjørende for investorer. Veien videre Til tross for hindringene, er de potensielle samfunnsmessige og økonomiske fordelene ved vitenskapelige startups enorme. Med deres evne til å møte presserende globale utfordringer gjennom innovasjon, er det av største betydning å støtte disse satsingene. Å styrke økosystemet som støtter vitenskapelige gründere, fra forbedrede tilskuddsprogrammer til mer spesialiserte investornettverk, er avgjørende for deres suksess. Som konklusjon, mens reisen fra universitetslab til marked er full av utfordringer, spesielt når det gjelder å sikre finansiering, er det en økende erkjennelse av behovet for å støtte disse pionerene innen innovasjon. Ved å bygge bro over ekspertisegapet og utnytte bevilgninger som et springbrett, blir veien videre for vitenskapelige startups klarere, og lover en fremtid der deres transformative potensial kan realiseres fullt ut. Navigering av intellektuell eiendom: En guide for universitetsspinoff-grunnleggere … Les mer

Dekoding av DeepTech: Naviger i den nye tidsalderen for EIC Accelerator-innovasjon

I en tid preget av raske teknologiske fremskritt og innovasjon, har begrepet "DeepTech" dukket opp som et buzzword synonymt med startups og teknologiindustrien for øvrig. Men hva betyr egentlig "DeepTech", og hvorfor er det sentralt for oppstart og teknologisektorer? DeepTech, eller dyp teknologi, refererer til banebrytende teknologier som tilbyr betydelige fremskritt i forhold til eksisterende løsninger. Disse teknologiene er preget av deres dype potensial til å forstyrre industrier, skape nye markeder og løse komplekse utfordringer. I motsetning til vanlig teknologi som fokuserer på inkrementelle forbedringer, dykker DeepTech dypere inn i vitenskapelige oppdagelser eller tekniske innovasjoner for å få til radikale endringer. Essensen av DeepTech I kjernen, legemliggjør DeepTech teknologier forankret i betydelige vitenskapelige fremskritt og høyteknologisk ingeniørinnovasjon. Disse teknologiene er ofte assosiert med sektorer som kunstig intelligens (AI), robotikk, blokkjede, avanserte materialer, bioteknologi og kvantedatabehandling. Den samlende faktoren blant disse er deres grunnleggende avhengighet av dyptgående, reell forskning og utvikling (FoU), som ofte resulterer i gjennombrudd som kan ta år å modne og kommersialisere. DeepTech i startups og teknisk industri For startups representerer det å begi seg ut i DeepTech både en kolossal mulighet og en formidabel utfordring. Utviklingssyklusen for DeepTech-innovasjoner er vanligvis lengre og krever mer betydelige kapitalinvesteringer sammenlignet med programvare eller digitale oppstarter. Utbetalingen kan imidlertid være transformativ, og tilby løsninger på presserende globale problemer, fra klimaendringer til helsekriser. Teknologiindustriens interesse for DeepTech er drevet av løftet om å skape varig verdi og etablere nye grenser innen teknologi. I motsetning til forbrukerteknologi, som kan være gjenstand for raske endringer i forbrukerpreferanser, tilbyr DeepTech grunnleggende endringer som kan omdefinere bransjer i flere tiår. Veien videre Å navigere i DeepTech-landskapet krever en blanding av visjonær vitenskapelig forskning, robuste finansieringsmekanismer og strategiske industripartnerskap. For startups betyr dette å sikre investeringer fra interessenter som forstår den langsiktige karakteren til DeepTech-prosjekter. Det krever også en forpliktelse til FoU og en vilje til å være banebrytende i ukjente territorier. Betydningen av DeepTech går utover bare teknologiske fremskritt; det handler om å bygge fremtiden. Ved å utnytte kraften til dype teknologier, har startups potensialet til å innlede en ny æra av innovasjon, og løse noen av verdens mest intrikate utfordringer med løsninger som en gang ble ansett som umulige. Avslutningsvis står DeepTech i skjæringspunktet mellom banebrytende vitenskapelig forskning og teknologisk innovasjon. For startups og teknologiindustrien representerer det neste grense for oppdagelse og forstyrrelse. Å omfavne DeepTech er ikke bare en investering i teknologi; det er en forpliktelse til en fremtid der grensene for hva som er mulig kontinuerlig utvides. Den unike kapitaldynamikken til DeepTech: Navigere i innovasjonsvannet I den spirende verdenen av startups skiller DeepTech seg ikke bare ut for sin ambisjon om å flytte grensene for innovasjon, men også for sitt distinkte økonomiske og utviklingslandskap. DeepTech-startups, i sin natur, fordyper seg i områder som er både kapitalkrevende og tidkrevende, ofte med fokus på maskinvareutvikling eller banebrytende vitenskapelig forskning som krever en annen type investeringer: tålmodig kapital. Den kapitalintensive naturen til DeepTech DeepTech-foretak krever ofte betydelige initialinvesteringer, betydelig høyere enn de til deres programvare-motparter. Dette skyldes først og fremst de maskinvareintensive aspektene ved mange DeepTech-prosjekter, for eksempel innen bioteknologi, robotikk og ren energi. Utvikling av fysiske produkter eller implementering av nye vitenskapelige funn krever ikke bare spesialisert utstyr og materialer, men også tilgang til avanserte forskningsfasiliteter. Tidsfaktoren Utover økonomiske hensyn, spiller tid en avgjørende rolle i utviklingen av DeepTech-innovasjoner. I motsetning til oppstart av programvare, hvor produkter kan utvikles, testes og gjentas i relativt korte sykluser, strekker DeepTech-prosjekter seg ofte over år eller tiår. Denne forlengede tidsrammen skyldes den komplekse naturen til teknologien som utvikles, nødvendigheten av omfattende test- og sertifiseringsprosesser, og utfordringen med å bringe banebrytende innovasjoner til markedet. Pasientkapital: En viktig ingrediens for suksess Gitt disse unike utfordringene krever DeepTech-startups investorer som er forberedt på en lengre reise til avkastning på investeringen (ROI). Denne "tålmodige kapitalen" er villig til å støtte startups gjennom de lange periodene med FoU og markedsintroduksjon som ligger i DeepTech-satsinger. Slike investorer har vanligvis en dyp forståelse av de spesifikke bransjene og den potensielle effekten av innovasjonene, noe som gjør dem i stand til å se forbi kortsiktige gevinster mot transformasjonspotensialet til disse teknologiene. Hvorfor tålmodig kapital er viktig Betydningen av tålmodig kapital strekker seg utover bare å gi økonomiske ressurser. Det inkluderer mentorskap, bransjeforbindelser og strategisk veiledning, som alle er avgjørende for å navigere i det komplekse landskapet til DeepTech. Dessuten bidrar tålmodig kapital til å fremme en innovasjonskultur der gründere kan fokusere på gjennombrudd som kanskje ikke har umiddelbar kommersiell levedyktighet, men som har potensial til å skape betydelige samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser i det lange løp. Avslutningsvis er reisen til DeepTech-startups unikt utfordrende, og krever mer enn bare økonomiske investeringer. Det krever en forpliktelse til en visjon som overskrider tradisjonelle investeringstidslinjer, og tilbyr løftet om revolusjonerende fremskritt. For de som er villige til å legge ut på denne reisen, er belønningen ikke bare i potensiell økonomisk avkastning, men i å bidra til fremskritt som kan forme fremtiden til samfunnet vårt. Den stigende attraksjonen til DeepTech-investeringer: Unike teknologier og høyere avkastning Investeringslandskapet er vitne til en betydelig endring mot DeepTech, drevet av potensialet for høyere avkastning og dets iboende unikhet. DeepTech-selskaper, i sin natur, fordyper seg i banebrytende teknologiske fremskritt, ofte beskyttet av patenter og immaterielle rettigheter (IP). Denne unike egenskapen skiller dem ikke bare fra den overfylte plassen til programvarestartups, men tilbyr også et lag med konkurransebeskyttelse som er høyt verdsatt av investorer. Høy avkastning og konkurransedyktige DeepTech-investeringer blir stadig mer attraktive på grunn av potensialet for betydelig økonomisk avkastning. Teknologiene utviklet innenfor DeepTech-sektorer – alt fra bioteknologi og avanserte materialer til kunstig intelligens og kvantedatabehandling – har kraften til å forstyrre industrier og skape helt nye markeder. Dette transformative potensialet gir betydelige økonomiske muligheter for investorer som er tidlige tilhengere av slike innovasjoner. Dessuten er kompleksiteten og proprietære karakteren til DeepTech-innovasjoner ... Les mer

Det nye EIC-arbeidsprogrammet: Forstå elimineringen av tilbakevisningsprosessen

I det dynamiske landskapet for EU-finansiering har European Innovation Council (EIC) introdusert bemerkelsesverdige endringer under sitt arbeidsprogram for 2024, som direkte påvirker søknads- og evalueringsprosessen for finansiering. Blant disse justeringene skiller elimineringen av tilbakevisningsprosessen seg ut, noe som betyr et skifte mot en mer strømlinjeformet og uavhengig vurdering av forslag. Denne artikkelen går nærmere inn på implikasjonene av denne endringen for startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) som søker EIC Accelerator-finansiering, med sikte på å avmystifisere den nye tilnærmingen og tilby strategisk veiledning for søkere. Skiftet bort fra tilbakevisningsprosessen Historisk sett tillot EIC Accelerator søknadsprosessen søkere å adressere og "motbevise" kommentarer fra tidligere evalueringer i påfølgende innleveringer. Denne motbevisningsprosessen gjorde det mulig for organisasjoner å avgrense og forbedre forslagene sine basert på spesifikke tilbakemeldinger, og teoretisk økte sjansene for suksess i fremtidige runder. Under EIC-arbeidsprogrammet for 2024 er imidlertid denne mekanismen fjernet. Følgelig er det ikke lenger en strukturert mulighet for søkere til å innlemme forbedringer fra tidligere innsendinger direkte som svar på evaluatorkommentarer. Uavhengig evaluering av forslag En betydelig endring som følger med fjerningen av tilbakevisningsprosessen er tilnærmingen til å evaluere forslag. Evaluatorer vil ikke lenger ha tilgang til tidligere innleveringer eller evalueringsrapporter fra tidligere runder. Dette sikrer at hvert forslag vurderes uavhengig, utelukkende på grunnlag og i samsvar med standard Horizon Europe evalueringskriterier. Denne endringen tar sikte på å jevne konkurransevilkårene, og sikre at alle søknader, enten fra førstegangsinnsendere eller de som søker på nytt, får en objektiv vurdering. Innlemme forbedringer i fortellingen Mens den strukturerte motbekreftelsesprosessen har blitt faset ut, beholder søkerne muligheten til å avgrense forslagene sine basert på tidligere tilbakemeldinger. Forbedringer og forbedringer kan fortsatt inkluderes i den narrative del B av søknadsskjemaet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er noe spesifikt format eller seksjon utpekt for dette formålet. Søkere må derfor sømløst integrere eventuelle justeringer i den generelle forslagsfortellingen, og sikre at forbedringene er sammenhengende og forbedrer forslagets generelle kvalitet og gjennomførbarhet. Strategiske implikasjoner for søkere Denne endringen i EICs evalueringsprosess nødvendiggjør et strategisk omdreiningspunkt for søkere. Startups og SMB bør fokusere på å lage et robust og overbevisende forslag fra begynnelsen, og integrere kontinuerlig forbedring som en kjernestrategi i stedet for å stole på spesifikke tilbakemeldingssløyfer. Søkere oppfordres til å: Gjennomføre grundig egenvurdering: Før innsending, kritisk vurdere forslaget i forhold til EICs kriterier og mål, identifisere områder for forbedring uten å stole på ekstern tilbakemelding. Utnytt profesjonell støtte: Snakk med konsulenter, profesjonelle skribenter eller frilansere som har erfaring med søknader om EU-stipend for å avgrense forslaget ditt, og sikre at det stemmer overens med EICs nåværende prioriteringer og standarder. Legg vekt på innovasjon og effekt: Med hvert forslag evaluert på sine egne fordeler, fremhev prosjektets innovasjon, markedspotensial og samfunnsmessige påvirkning, og gjør en overbevisende sak for EIC-finansiering. Konklusjon EIC-arbeidsprogrammet for 2024 introduserer et paradigmeskifte i hvordan forslag evalueres, med fjerning av tilbakevisningsprosessen som understreker et trekk mot mer uavhengige og meritbaserte vurderinger. Selv om denne endringen utfordrer søkere til å tilpasse seg, åpner den også muligheter for å presentere sine innovasjoner i best mulig lys, fri fra skyggen av tidligere innleveringer. Ved å omfavne en strategi for kontinuerlig forbedring og utnytte faglig ekspertise, kan startups og små og mellomstore bedrifter navigere disse endringene med suksess, og posisjonere seg sterkt for EIC Accelerator-finansiering.

Forstå innsendingsgrenser for EIC Accelerator under arbeidsprogrammet for 2024

European Innovation Council (EIC) Accelerator er en hjørnestein i EUs forpliktelse til å fremme innovasjon og støtte startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) i å bringe banebrytende ideer til markedet. Med introduksjonen av EIC 2024-arbeidsprogrammet er det gjort betydelige oppdateringer for å effektivisere prosesser og tydeliggjøre reglene rundt innsending og ny innsending av forslag. Denne artikkelen tar sikte på å belyse de nye innsendingsgrensene, og tilbyr en klar veiledning for enheter som tar sikte på å sikre finansiering gjennom dette konkurransedyktige programmet. Forenklede innsendingsregler EIC 2024-arbeidsprogrammet har introdusert en mer enkel tilnærming til innsending av forslag, adresserer tilbakemeldinger og tar sikte på å gjøre finansieringsprosessen mer tilgjengelig. Fra starten av 2024 har enheter lov til å sende inn opptil tre mislykkede søknader på tvers av alle stadier av prosessen og for enhver form for støtte. Dette inkluderer: Korte forslag Fullstendige forslag Utfordringsspesifikke utlysninger Åpne utlysninger Kun tilskudd Blandet finansiering (kombinasjoner av tilskudd og egenkapital) Kun egenkapital Denne forenklingen innebærer at søkere har tre sjanser til å sikre seg finansiering, uavhengig av hvilket stadium eller type støtte det søkes om, før utelukket fra ytterligere innleveringer under Horizon Europes EIC Accelerator. Ny innsending etter avslag Et bemerkelsesverdig aspekt ved de nye reglene er bestemmelsen om ny innsending etter avslag på hele forslagsstadiet. Søkere som ikke lykkes på dette stadiet, har lov til å sende inn forslaget på nytt direkte til hele forslagsstadiet, og omgå den korte forslagsfasen, forutsatt at de ikke har nådd grensen for tre søknader. Direkte gjeninnlevering til intervjufasen er imidlertid ikke tillatt under noen omstendigheter. Praktiske eksempler For å gi klarhet, skisserer arbeidsprogrammet flere scenarier: Etter ett avslag på hele forslagsstadiet (enten under fjernevalueringen eller intervjuet), kan en enhet sende inn ytterligere to fullstendige forslag. Etter to avslag på intervjustadiet, er en enhet fortsatt kvalifisert til å sende inn et fullstendig forslag og kan potensielt bli invitert til et tredje intervju. Hvis en enhet har blitt avvist én gang på enten det fullstendige forslags- eller intervjustadiet og én gang på det korte forslagsstadiet, har de rett til én innsending til på det fullstendige forslagsstadiet. Det er viktig å merke seg at telleren for mislykkede søknader tilbakestilles til null 1. januar 2024. Denne tilbakestillingen gir en ny start for enheter som tidligere kan ha nådd innsendingsgrensen, og gir nye muligheter for finansiering under Horizon Europe-rammeverket. Implikasjoner for søkere Disse oppdaterte reglene tar sikte på å balansere EIC Accelerators konkurransekraft med behovet for fleksibilitet og flere muligheter for finansiering. Søkere bør strategisk planlegge innleveringene sine, og ta hensyn til tilbakemeldingene fra tidligere søknader for å styrke forslagene deres. Å engasjere seg med profesjonelle skribenter, konsulenter eller utnytte EIC Accelerators offisielle forslagsmal kan forbedre kvaliteten på innsendingene. Videre bør søkere være oppmerksomme på innsendingsgrensen, og prioritere foredling og forbedring av forslagene deres med hvert forsøk. Muligheten til å sende inn direkte til hele forslagsstadiet etter avvisning er en betydelig fordel, som lar enheter gi tilbakemeldinger og forbedre søknadene sine uten å starte fra bunnen av. Konklusjon EIC 2024-arbeidsprogrammets forenklede regler for innsending og ny innsending betyr et positivt skritt mot å gjøre EU-finansiering mer tilgjengelig for innovative bedrifter. Ved å forstå disse forskriftene og strategisk planlegge søknadene sine, kan startups og SMB-er maksimere sjansene sine for å sikre den viktige støtten som trengs for å bringe sine innovasjoner til det europeiske og globale markedet.

Ultimate guide for å mestre EIC Accelerator-intervjuforberedelsen: En trinnvis handlingsplan

Forberedelse til et intervju, spesielt for scenarier med høy innsats som EIC Accelerator-pitch, krever en strategisk og gjennomtenkt tilnærming. Denne guiden destillerer visdommen fra kunnskapskildene våre til en omfattende, handlingsdyktig punktliste for å sikre at du er fullt forberedt og klar til å imponere. Forberedelse før intervju Forstå EIC-reglene og -målene: Gjør deg kjent med hva juryen ser etter og de spesifikke kriteriene for EIC Accelerator. Script Your Pitch: Forbered et ord-for-ord script for pitch. Øv til du kan levere den naturlig innenfor 10-minutters grensen. Avgrens dine spørsmål og svar-ferdigheter: Dediker en betydelig del av forberedelsestiden til å øve for spørsmål og svar-økten, som kan vare opptil 35 minutter. Kjenn søknaden din ut og inn: Hvis du ikke skrev søknaden selv, studer den grundig. Forstå alle tall, strategier og partnere som er nevnt. Øvelse gjør mester Engasjer deg i pitch-praksis: Bruk profesjonelle skribenter eller konsulenter til å øve mye på pitch. Simuler intervjumiljøet: Øv deg med raske spørsmål og umiddelbar oppfølging for å simulere et miljø med høyt trykk. Forbered deg på at alle teammedlemmer skal svare: Sørg for at alle teammedlemmer er vant til å svare jevnt og sammenhengende på spørsmål som en enhet. Day of the Pitch Ingen operasjonelle oppgaver før pitch: Fokuser utelukkende på intervjuet; ingen distraksjoner. Gå tilbake til det store bildet: Gå gjennom presentasjonslysbildene dine, og fokuser på nøkkelbudskapene og visjonene du ønsker å kommunisere. Håndtere spørsmål og svar-økten Forvent raske brann- og oppfølgingsspørsmål: Vær forberedt på å svare raskt og konsist. Øv med stoppeklokke for timing. Utvikle standardsvar: Skriv ut svar på svært sannsynlige spørsmål og de som er identifisert som kritiske under treningsøktene. Vedta riktig oppførsel: Øv på å opprettholde en sammensatt og selvsikker oppførsel, uavhengig av spørsmålets vanskelighetsgrad. Mock-jury-øving Lag stressende spørreøkter internt: Bruk falske juryer i teamet ditt til å stille utfordrende spørsmål og gi umiddelbar oppfølging. Integrer kritiske spørsmål: Velg falske spørsmålsstillere som kan spille djevelens advokat, ved å bruke press gjennom avbrudd og vanskelige spørsmål. Siste tips Forstå og artikuler dine unike salgsargumenter (USP): Vær tydelig på hva som skiller prosjektet ditt, og vær klar til å artikulere det overbevisende. Forbered deg på ubehagelige opplevelser: Noen ganger kan interaksjoner være stressende eller ubehagelige. Forbered deg mentalt på slike situasjoner. Unngå røde flagg: Ikke gi juryen noen grunn til å avvise deg. Hold deg unna emner som kan føre til negativ gransking. Ved å følge denne omfattende veiledningen vil du ikke bare øke selvtilliten din, men øke sjansene dine for å lykkes betydelig i ethvert intervjuscenario, spesielt i miljøer med høy innsats som EIC Accelerator-pitch. Husk, under press, vil du ikke stige til anledningen; vil du falle til treningsnivået. Forbered deg deretter.

Avduking av de siste EIC Accelerator-resultatene: En omfattende analyse (avskjæring 8. november 2023, utgivelse i februar 2024)

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet står som et støttesystem for startups og små og mellomstore bedrifter (SMB) over hele Europa, med sikte på å fremme innovasjon og teknologisk fremgang. Med sine siste resultater publisert 28. februar 2024, har EIC Accelerator nok en gang demonstrert sin forpliktelse til å fremme banebrytende prosjekter med en total budsjettallokering på €285 millioner. Denne analysen går nærmere inn på fordelingen av tilskudd og blended financing, suksessratene på tvers av ulike stadier, og den geografiske spredningen til vinnerselskapene. Finansieringsoversikt: En nærmere titt på allokeringen I den siste finansieringssyklusen har EIC Accelerator støttet 42 selskaper, og har vist et mangfold av finansieringsalternativer skreddersydd for å møte de ulike behovene til Europas innovatører. Fordelingen av finansieringstyper er som følger: Grant First: 12 selskaper (29%) ble tildelt tilskudd som et innledende finansieringstrinn, noe som understreker EICs fleksibilitet når det gjelder å støtte innovasjoner i tidlig stadium. Blended Finance: 26 selskaper (62%) dominerte finansieringslandskapet og mottok blended finance, og kombinerer tilskudd og egenkapital for å gi en robust støtte for virksomheter som er klare til å skalere opp. Bare egenkapital: Et enkelt selskap (2%) sikret egenkapitalfinansiering, noe som understreker EICs rolle i å ta en eierandel i lovende foretak. Kun tilskudd: 3 selskaper (7%) mottok tilskudd uten egenkapitalkomponenten, med fokus på prosjekter med spesifikke behov som kan dekkes med direkte finansiering. Veien til suksess: Analysere suksessratene EIC Accelerators utvelgelsesprosess er streng, designet for å identifisere prosjekter med størst potensiell effekt. Suksessratene på hvert trinn av søknadsprosessen er som følger: Trinn 1: Omtrent 70% av søkere passerer denne innledende fasen, selv om eksakte tall ikke oppgis. Trinn 2: Bare 22% med prosjekter kommer gjennom, noe som gjenspeiler den økende granskingen søknadene gjennomgår. Trinn 3: Det siste trinnet ser en ytterligere innsnevring, med en suksessrate på 17%. Kombinerte suksessrater: Den kumulative suksessraten for søkere som går gjennom trinn 2 og 3 er bare 3,9%, mens den totale suksessraten på alle tre stadier er omtrent 2,7%. Geografisk mangfold: En pan-europeisk innvirkning Den siste finansieringsrunden har kommet bedrifter fra 15 forskjellige land til gode, og viser EIC Accelerators pan-europeiske rekkevidde. Tyskland leder flokken med 7 selskaper finansiert, tett fulgt av Frankrike med 6, og Spania og Sverige hver med 5. Andre land med vellykkede søkere inkluderer Finland (4), Italia (3), Israel (2), Nederland (2), Norge (2), og flere andre med ett selskap hver, viser EICs forpliktelse til å fremme innovasjon på tvers av kontinentet. Konklusjon EIC Accelerators siste finansieringsresultater fremhever programmets kritiske rolle i å støtte det europeiske innovasjonsøkosystemet. Med et totalbudsjett på €285 millioner, har programmet støttet 42 selskaper over et bredt spekter av sektorer og land, noe som understreker mangfoldet og potensialet i Europas teknologiske landskap. Ettersom EIC Accelerator fortsetter å utvikle seg, er dens innvirkning på å fremme banebrytende prosjekter og oppskalering av små og mellomstore bedrifter ubestridelig, noe som gjør den til en hjørnestein i Europas innovasjonspolitikk. Med grundig oppmerksomhet på å støtte ulike finansieringsbehov, strenge utvelgelsesprosesser og en forpliktelse til geografisk inkludering, baner EIC Accelerator vei for et mer innovativt og robust Europa. Mens vi ser frem til fremtidige finansieringsrunder, fungerer resultatene fra februar 2024 som et vitnesbyrd om den levende gründerånden som trives over hele kontinentet. Finansieringsdata Type finansiering Tilskudd først: 12 selskaper (29%) Blandet finans: 26 selskaper (62%) Kun egenkapital: 1 selskap (2%) Kun tilskudd: 3 selskaper (7%) Totalt: 42 selskaper Budsjett Totalbudsjett: €285 millioner Kutt- Off-dato og resultater EIC Accelerator Trinn 2-skjæringsdato: 8. november 2023 Publisering av resultater: 28. februar 2024 Suksessrater Trinn 1: (omtrent 70% siden resultatene ikke er publisert) Trinn 2: 22% Trinn 3: 17% Trinn 2: Trinn 13T kombinert: Trinn 13T. TP18T Trinn 1 & Trinn 2 og Trinn 3 kombinert: (omtrent 2,7%) Finansierte land Det er 15 forskjellige land blant de finansierte selskapene. Tyskland: 7 selskaper Frankrike: 6 selskaper Spania: 5 selskaper Sverige: 5 selskaper Finland: 4 selskaper Italia: 3 selskaper Israel: 2 selskaper Nederland: 2 selskaper Norge: 2 selskaper Belgia: 1 selskap Bulgaria: 1 selskap Danmark: 1 selskap Irland: 1 selskap Portugal: 1 selskap Slovakia: 1 selskap Alle 42 EIC Accelerator-vinnere fra 8. november 2023

Avduking av fremtiden for europeisk innovasjon: Et dypdykk i EIC Work Program 2024

European Innovation Council (EIC) arbeidsprogram 2024, detaljert i dokumentet, skisserer dens omfattende strategi og komponenter designet for å fremme innovasjon i EU. Her er hovedkomponentene og høydepunktene: Strategiske mål og nøkkelytelsesindikatorer (KPIer): EIC har som mål å støtte banebrytende teknologier og selskaper som er kritiske for å oppnå den grønne og digitale overgangen, og sikre åpen strategisk autonomi i kritiske teknologier. Den har satt seg seks strategiske mål, inkludert å bli den foretrukne investoren for oppstarter og gründere med høyt potensial, bygge bro over finansieringshull for dypteknologiske selskaper, støtte høyrisikoteknologier, øke antallet europeiske enhjørninger og oppskaleringer, katalysere innovasjonseffekter fra europeiske offentlig forskning, og oppnå operasjonell fortreffelighet. Oversikt over arbeidsprogrammet for 2024: Arbeidsprogrammet organiserer sin finansiering og støtte på tvers av tre hovedordninger: EIC Pathfinder: For avansert forskning for å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for banebrytende teknologier. EIC Transition: For å validere teknologier og utvikle forretningsplaner for spesifikke applikasjoner. EIC Accelerator: Å støtte bedrifter i å bringe innovasjoner til markedet og skalere opp. Hver ordning er utvidet med tilgang til Business Acceleration Services, som gir ekspertise, bedrifter, investorer og økosystemaktører. Hovedendringer i arbeidsprogrammet for 2024: Justeringer, forbedringer og forenklinger er gjort basert på tilbakemeldinger og redusert budsjett. Disse endringene inkluderer innføring av en engangskostnadsmodell for de fleste samtaler, forsterkede tiltak mot økonomisk sikkerhetsrisiko, og justeringer i kvalifikasjons- og finansieringskriterier på tvers av ulike ordninger. Hovedtrekk ved EIC-støtte: En blanding av finansiell og ikke-finansiell støtte tilbys for å akselerere og øke EIC-innovasjoner og -bedrifter. Dette inkluderer proaktiv prosjekt- og porteføljestyring, en skreddersydd tilnærming til forslagsevaluering, retningslinjer for åpen tilgang og immaterielle rettigheter, og tiltak for å sikre økonomisk sikkerhet. Samarbeid med European Institute of Innovation and Technology (EIT): Dokumentet skisserer det økende samarbeidet mellom EIC og EIT for å styrke det europeiske innovasjonsøkosystemet, inkludert delte tjenester, Fast Track-prosessen og den nye innovasjonspraktikantordningen. Utsikter for 2025 og fremtidige år: Fremtidige strategier og potensielle nye synergier diskuteres, inkludert muligheten for økte budsjetter for større investeringer gjennom EIC-fondet på sentrale satsingsområder. Ordliste og definisjoner: Dokumentet avsluttes med en detaljert ordliste og definisjonsdel, som forklarer terminologien og akronymene som brukes gjennom hele arbeidsprogrammet. Disse komponentene tar samlet sikte på å støtte EUs strategiske mål innen innovasjon, forskning og teknologisk utvikling, med vekt på høyrisiko-, høygevinstforskning og banebrytende teknologier med potensial for betydelig samfunnsmessig og økonomisk innvirkning. 1. Strategiske mål og nøkkelytelsesindikatorer (KPIer) I et landemerke for å drive europeisk innovasjon inn i fremtiden, har European Innovation Council (EIC) lagt ut en dristig visjon med sitt arbeidsprogram 2024, med fokus på å identifisere, utvikle og skalere opp gjennombrudd teknologier og selskaper som er sentrale for EUs grønne og digitale omstilling. Denne visjonen er underbygget av strategiske mål utformet for å sikre Europas åpne strategiske autonomi innen kritiske teknologier, og fremme et levende økosystem der oppstartsselskaper og gründere med høyt potensial kan trives. Programmets ambisjon er ikke bare å bygge bro over finansieringshullene som dypteknologiske selskaper står overfor, men å posisjonere EIC som den foretrukne investoren for visjonære ideer, og dermed påvirke allokeringen av private eiendeler til støtte for disse innovasjonene. I hjertet av EICs strategiske visjon er seks ambisiøse mål, hver ledsaget av klare Key Performance Indicators (KPIer) som tar sikte på å måle fremgang og veilede gjennomføringen av programmet: Becoming the Investor of Choice: EIC søker anerkjennelse over hele kontinentet, tiltrekke startups med høyt potensial, gründere og innovative forskere, med spesiell vekt på underrepresenterte grupper som kvinnelige innovatører og de fra mindre utviklede økosystemer. Å samle inn €30-50 milliarder investeringer i europeisk dypteknologi: Ved å adressere det kritiske finansieringsgapet, tar EIC sikte på å utnytte fondet sitt til å påvirke dypteknologiens økosystem betydelig, og fremme et klima der private investeringer flyter mer fritt for å støtte banebrytende innovasjoner. Støtte høyrisikoteknologier: I områder som er kritiske for samfunnet og strategisk autonomi, er EIC forpliktet til å ta kalkulerte risikoer for å støtte de mest lovende dypteknologiske mulighetene fra de tidligste stadiene til kommersiell oppskalering, og sikre Europas uavhengighet i nøkkelteknologier. Øke antallet europeiske enhjørninger og oppskaleringer: EIC er på et oppdrag for å fremme veksten av europeiske startups og små og mellomstore bedrifter for å matche og overgå deres globale motparter, og fremme et miljø der europeiske innovasjoner kan lede på verdensscenen. Katalysering av innovasjonseffekter fra europeisk offentlig forskning: Ved å bygge partnerskap på tvers av EU, tar EIC sikte på å kommersialisere de beste ideene fra forskningsbasen, og skape en grobunn for startups til å skalere opp og gjøre en global innvirkning. Oppnå operasjonell fortreffelighet: Effektiviteten, smidigheten og reaksjonsevnen til EICs operasjoner er designet for å møte de høye forventningene til søkere, investorer og markedet for øvrig, og sikrer en jevn vei fra innovativ idé til markedssuksess. Disse strategiske målene er ikke bare ambisiøse mål, men representerer en omfattende plan for Europas innovasjonslandskap, med sikte på å skape et fruktbart økosystem for banebrytende teknologier som vil definere fremtiden til EUs økonomi og samfunn. Gjennom en kombinasjon av finansiell og ikke-finansiell støtte legger EIC scenen for en transformativ effekt som strekker seg langt utover den umiddelbare horisonten, og sikrer at Europa forblir i forkant av innovasjon og teknologi. 2. Oversikt over 2024-arbeidsprogrammet 2024 European Innovation Council (EIC)-arbeidsprogrammet representerer et sentralt skritt mot å fremme innovasjon og teknologiske gjennombrudd i EU. Strukturert for å møte de kritiske behovene til den grønne og digitale overgangen, utnytter den over 1,2 milliarder euro i finansiering, orkestrerer en omfattende strategi for å styrke forskere, startups og små og mellomstore bedrifter (SMB). Her er en grundig titt på dens strukturelle oversikt: EIC Pathfinder, Transition og Accelerator: The Three Pillars Arbeidsprogrammet er genialt segmentert i tre primære finansieringsordninger, hver skreddersydd for ulike stadier av innovasjon og utvikling: EIC Pathfinder: Dedikert til avansert forskning, Pathfinder er fødestedet for vitenskapelig utforskning rettet mot å utvikle de grunnleggende elementene i banebrytende teknologier. Det omfatter både åpne utlysninger for ethvert felt av vitenskapelig undersøkelse og målrettede utfordringer som adresserer spesifikke, strategiske interesser til ... Les mer

EIC Accelerator Resubmissions: The Good, The Bad and The Randomness

Navigere i EIC Accelerator: Forstå «3 Strikes, You're Out»-regelen European Innovation Council (EIC) Accelerator er en sentral finansieringsmekanisme under Horizon Europe, rettet mot startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) som flytter grensene av innovasjon. Med en blanding av tilskudd og egenkapital representerer det en kritisk mulighet for banebrytende prosjekter til å komme til live. Det er imidlertid ingen liten prestasjon å navigere i søknadsprosessen, spesielt med den strenge «3 streik, du er ute»-regelen på plass. Denne policyen krever at søkere kan avvises maksimalt tre ganger i et av de tre trinnene i evalueringsprosessen. Når denne grensen er nådd, er gjensøking sperret frem til avslutningen av det nåværende Horizon Europe-arbeidsprogrammet i 2027. De tre trinnene i EIC Accelerator Evaluering Kort søknad: Det første trinnet innebærer en skriftlig søknad og en pitch-video. Det er det første hinderet der prosjektet ditt blir vist. Full søknad: Vellykkede prosjekter går videre til å sende inn et detaljert forslag, som skisserer innovasjons-, virknings- og implementeringsstrategien. Intervju: Finalistene inviteres til å presentere prosjektene sine for en jury av eksperter, siste sjanse til å overbevise før finansieringsbeslutninger tas. Implikasjoner av "3 Strikes"-regelen Denne regelen understreker konkurransekarakteren til EIC Accelerator og viktigheten av grundig forberedelse. Det er et klart budskap at bare de mest overbevisende og godt forberedte søknadene har en sjanse. Denne policyen oppfordrer også søkere til å kritisk vurdere deres beredskap og potensialet i deres innovasjon før de søker, noe som potensielt sparer tid og ressurser for både søkerne og bedømmelseskomiteene. Strategier for suksess Dybdeforberedelse: Før du søker, sørg for at prosjektet er i tråd med EICs prioriteringer: høy effekt, innovasjon og markedspotensial. Profesjonell støtte: Vurder å engasjere konsulenter eller profesjonelle forfattere som spesialiserer seg på EIC-applikasjoner for å forbedre innsendingen din. Tilbakemeldingsutnyttelse: Hvis den avvises, bruk tilbakemeldingen til å styrke prosjektets svake punkter før du søker på nytt. Horisont Europas rammeverk Det nåværende arbeidsprogrammet, Horisont Europa, varer til 2027, og setter tidsrammen for denne regelen. Det er en periode rik på muligheter, men også begrensninger, som "3 strikes"-regelen gjør det klart. Søkere må navigere i dette landskapet med strategisk fremsyn, og sikre at innovasjonene deres ikke bare er banebrytende, men også omhyggelig presentert. Konklusjon EIC Accelerators «3 streik, du er ute»-regelen er en kritisk faktor for søkere å vurdere. Den understreker behovet for fortreffelighet i alle aspekter av applikasjonen, fra selve innovasjonen til måten den kommuniseres på. Når vi beveger oss gjennom Horizon Europe, vil denne regelen utvilsomt forme det konkurransedyktige landskapet, og presse selskaper mot ikke bare innovasjon, men fortreffelighet innen artikulasjon og strategi. Maksimer EIC Accelerator-forslaget ditt med Evalueringssammendragsrapporten (ESR) Reisen til å sikre finansiering fra European Innovation Council (EIC)-akseleratoren kan være vanskelig, med hvert søknadstrinn gransket av ekspertevaluatorer. Et avgjørende verktøy i denne reisen er Evaluation Summary Report (ESR), som leveres etter hvert avslag. Denne rapporten er ikke bare et varsel om mislykkede forsøk, men en gullgruve av konstruktive tilbakemeldinger direkte fra evaluatorenes perspektiv. Forstå ESR ESR gir et transparent syn på evaluatorenes kommentarer på tvers av alle forslagsaspekter, inkludert fortreffelighet, effekt og implementering. Denne tilbakemeldingen er uvurderlig for å forstå styrker og svakheter ved innsendingen din. Trinn 1 Tilbakemelding: I det første trinnet av evalueringen blir forslaget ditt gjennomgått av fire evaluatorer, som gir et bredt spekter av innsikt i det første inntrykket prosjektet ditt gjør. Trinn 2 Tilbakemelding: Hele søknadsfasen involverer tre evaluatorer, eller fire i tilfeller med tett omstridte avslag. Dette stadiet gir et dypere dykk inn i forslagets detaljer, og vurderer hvor godt det stemmer overens med EIC Accelerators mål. Utnyttelse av ESR for suksess Handlingsbar innsikt: Hver evaluators kommentarer veileder deg i å avgrense forslaget ditt, og fremhever områder for forbedring i klarhet, effekt og gjennomførbarhet. Skreddersydde revisjoner: Ved å adressere spesifikk kritikk, kan du skreddersy innsendingen din for å konfrontere tidligere mangler direkte, noe som forbedrer forslagets appell. Strategisk tilnærming: Forståelse av tilbakevendende tilbakemeldingstemaer gir mulighet for en strategisk overhaling av forslaget ditt, og sikrer at alle aspekter, fra innovasjon til markedsstrategi, er robuste og overbevisende. Konklusjon ESR er en kritisk tilbakemeldingsmekanisme som, når den brukes klokt, kan øke sjansene dine for suksess i fremtidige EIC Accelerator-applikasjoner betydelig. Ved å grundig analysere og handle på evaluatorkommentarer, kan søkere transformere sine innovative prosjekter til vinnende forslag som er i tråd med EICs høye standarder for fortreffelighet, effekt og implementering. Husk at hver tilbakemelding er et skritt nærmere å sikre støtten som trengs for å bringe innovasjonen din i forkant av europeiske industrier. EIC Accelerator-avvisningsprosessen: Gjør avslag til mulighet. Veien til å sikre finansiering fra European Innovation Council (EIC)-akseleratoren er full av utfordringer, en av dem er muligheten for avvisning. Imidlertid tilbyr EIC Accelerator en unik tilbakevisningsprosess som ikke bare lar søkere svare på evaluatorkommentarer, men som også gir en plattform for å rette opp misforståelser og styrke forslaget basert på gyldig kritikk. Essensen av motbevisningen Denne prosessen er mer enn bare en appell; det er en mulighet for dialog. Ved å tilbakevise kommentarer fra tidligere evaluatorer, kan søkere direkte adressere eventuelle falske vurderinger og utdype aspektene ved forslaget deres som kan ha blitt misforstått eller undervurdert. Denne direkte kommunikasjonen er avgjørende for å sette en positiv tone for gjeninnsendelsen, noe som gjør den til et strategisk verktøy for overtalelse utover selve det skriftlige forslaget. Avklaring av strategiske fordeler: Den lar søkere avklare punkter som kan ha blitt feiltolket, og sikrer at forslaget blir evaluert på dets sanne fortjeneste. Forbedring: Gyldig kritikk blir muligheter for foredling, slik at søkere kan forbedre forslagene sine basert på tilbakemeldinger fra eksperter. Engasjement: Motbekreftelsesprosessen skaper en dialog mellom søkere og evaluatorer, personaliserer søknadsprosessen og potensielt svingende fremtidige evalueringer til deres fordel. Navigere i motbekreftelsesprosessen For å få mest mulig ut av denne muligheten, bør søkere nærme seg motbekreftelsen med en konstruktiv tankegang. Å anerkjenne gyldig kritikk mens du diplomatisk adresserer eventuelle unøyaktigheter kan demonstrere profesjonalitet og en forpliktelse til fortreffelighet. Dessuten understreker denne prosessen viktigheten av motstandskraft i møte med avslag, og oppmuntrer søkere til å se tilbakeslag som ... Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO