Oversikt over EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator: forskjeller og TRL-forventninger

European Innovation Council (EIC) under Horizon Europe-rammeverket tilbyr tre forskjellige programmer for å støtte hele innovasjonslivssyklusen: EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator. Hvert program retter seg mot ulike stadier av teknologiutvikling, og gir skreddersydd finansiering og støtte for å hjelpe banebrytende innovasjoner til å nå markedet. Denne oversikten forklarer forskjellene mellom disse programmene, deres spesifikke krav og hvordan de er koblet sammen gjennom deres forventninger til teknologiberedskapsnivå (TRL). EIC Pathfinder, EIC Transition og EIC Accelerator-programmene er intrikat utformet for å gi omfattende støtte gjennom hele innovasjonslivssyklusen, slik at bedrifter kan dra nytte av kontinuerlig støtte fra TRL 1 til TRL 9. EIC Pathfinder støtter tidlig stadium, høyrisikoforskning for å utforske nye ideer og oppnå proof of concept (TRL 1-4). Vellykkede Pathfinder-prosjekter kan deretter gå videre til EIC Transition, som hjelper til med å validere og demonstrere gjennomførbarheten av disse teknologiene i relevante miljøer (TRL 3-6), og bygge bro mellom forskning og markedsberedskap. Til slutt tilbyr EIC Accelerator målrettet støtte for markedsklare innovasjoner (TRL 5-9), og gir både tilskudd og egenkapitalinvesteringer for å hjelpe selskaper med å kommersialisere produktene sine, skalere driften og forstyrre eksisterende markeder. Denne sømløse progresjonen sikrer at innovative selskaper kontinuerlig kan utvikle sine teknologier fra første konsept til full markedsdistribusjon, og utnytter EICs omfattende finansierings- og støttemekanismer i hvert kritisk stadium. EIC Pathfinder Formål EIC Pathfinder støtter visjonær forskning og utforskning av dristige ideer for å skape banebrytende teknologier. Den fokuserer på forskning på tidlig stadium for å legge grunnlaget for transformative innovasjoner. Nøkkelfunksjoner Finansieringsomfang: Støtter høyrisikoforskningsprosjekter med høy gevinst som utforsker nye teknologiske muligheter. TRL-fokus: Målretter primært TRL 1 til TRL 4. TRL 1: Grunnleggende prinsipper observert. TRL 2: Teknologikonsept formulert. TRL 3: Eksperimentelt proof of concept. TRL 4: Teknologi validert i lab. Krav Kvalifisering: Åpent for konsortier av minst tre uavhengige juridiske enheter fra forskjellige medlemsland eller assosierte land. Enkeltenheter som høyteknologiske SMB og forskningsorganisasjoner kan også søke. Forslag: Må skissere et visjonært, høyrisiko forskningsprosjekt med et sterkt potensial for vitenskapelig og teknologisk gjennombrudd. Finansieringsbeløp: Opptil 3 millioner EUR for Pathfinder Open, opptil 4 millioner EUR for Pathfinder Challenges. Finansieringssats: 100% av kvalifiserte kostnader. EIC Transition Formål EIC Transition har som mål å bygge bro over gapet mellom forskning på tidlig stadium og markedsberedskap. Den fokuserer på modning og validering av teknologier utviklet under EIC Pathfinder og andre EU-finansierte prosjekter. Nøkkelfunksjoner Finansieringsomfang: Støtter aktiviteter for å validere og demonstrere gjennomførbarheten av nye teknologier i applikasjonsrelevante miljøer. TRL-fokus: Targets TRL 3 til TRL 6. Starter TRL: TRL 3 (Eksperimentelt bevis på konsept) eller TRL 4 (Teknologi validert i lab). Slutt på TRL: TRL 5 (Teknologi validert i relevant miljø) til TRL 6 (Teknologi demonstrert i relevant miljø). Krav Kvalifisering: Åpent for enkeltenheter (SMB, spin-offs, startups, forskningsorganisasjoner, universiteter) eller konsortier (2-5 enheter) fra medlemsland eller assosierte land. Forslag: Må bygge på resultater fra tidligere EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies), eller andre EU-finansierte prosjekter. Forslagene bør inneholde en detaljert arbeidsplan for teknologivalidering og forretningsutvikling. Finansieringsbeløp: Opptil 2,5 millioner euro, med høyere beløp mulig hvis det er berettiget. Finansieringssats: 100% av kvalifiserte kostnader. EIC Accelerator Formål EIC Accelerator støtter individuelle SMB-er, inkludert startups og spin-offs, for å utvikle og oppskalere innovasjoner med høy effekt med potensial til å skape nye markeder eller forstyrre eksisterende. Nøkkelfunksjoner Finansieringsomfang: Gir både tilskuddsfinansiering og egenkapitalinvesteringer for å hjelpe SMB-er med å bringe sine innovasjoner ut på markedet. TRL-fokus: Targets TRL 5 til TRL 9. Starter TRL: TRL 5 (teknologi validert i relevant miljø) eller TRL 6 (teknologi demonstrert i relevant miljø). Slutt på TRL: TRL 8 (System komplett og kvalifisert) til TRL 9 (Faktisk system bevist i driftsmiljø). Krav Kvalifisering: Åpent for individuelle SMBer fra medlemsland eller assosierte land. Mid-caps (bedrifter med inntil 500 ansatte) kan også søke om blended finance (tilskudd + egenkapital). Forslag: Må presentere en innovasjon med høyt potensial med en sterk business case og tydelig markedspotensial. Forslagene bør inneholde en plan for kommersialisering og skalering. Finansieringsbeløp: Opptil 2,5 millioner EUR for kun tilskudd, med ytterligere egenkapitalinvesteringer tilgjengelig opptil 15 millioner EUR. Finansieringssats: 70% av kvalifiserte kostnader for tilskuddskomponent, egenkapitalkomponent bestemt basert på investeringsbehov. Koble programmene gjennom TRL-forventninger fra tidlig forskning til markedsberedskap De tre EIC-programmene er utviklet for å støtte hele innovasjonslivssyklusen, fra tidlig forskning til markedsinntreden: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Fokuserer på grunnleggende forskning og eksperimentelt bevis på konsept, som legger det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for fremtidige innovasjoner. EIC Transition (TRL 3-6): Bygger bro mellom utforskende forskning og markedsberedskap ved å validere og demonstrere teknologier i relevante miljøer. EIC Accelerator (TRL 5-9): Støtter utvikling, kommersialisering og skalering av markedsklare innovasjoner, og hjelper små og mellomstore bedrifter med å bringe produktene sine ut på markedet. Sømløs progresjon EIC Pathfinder til EIC Transition: Prosjekter som oppnår vellykket proof of concept og laboratorievalidering under EIC Pathfinder kan gå videre til EIC Transition for ytterligere validering og demonstrasjon i relevante miljøer. EIC Transition til EIC Accelerator: Når teknologiene er validert og demonstrert i relevante miljøer, kan de gå videre til EIC Accelerator for endelig utvikling, markedsinngang og skalering. Sammendrag EIC Pathfinder: Tidlig fase forskning (TRL 1-4), visjonære og høyrisikoprosjekter. EIC Transition: Brobygging av forskning og marked (TRL 3-6), teknologivalidering og demonstrasjon. EIC Accelerator: Markedsberedskap og skalering (TRL 5-9), kommersialiseringsstøtte for SMB. Ved å forstå de distinkte rollene og TRL-forventningene til hvert EIC-program, kan innovatører planlegge sin prosjektutviklingsvei strategisk, og sikre sømløs progresjon fra banebrytende forskning til vellykket markedsintroduksjon.

Bridging the Gap: EIC Transition Grant Program forklart

European Innovation Council (EIC) Transition Programme er en kritisk komponent i Horizon Europe-rammeverket, designet for å bygge bro mellom forskning på tidlig stadium og markedsklare innovasjoner. Dette programmet er spesifikt rettet mot fremskritt og modning av lovende teknologier utviklet under EIC Pathfinder-prosjekter og andre EU-finansierte forskningsinitiativer. Ved å gi finansiering og støtte, hjelper EIC Transition med å validere og demonstrere levedyktigheten til disse teknologiene i virkelige applikasjoner, og forenkler deres vei til kommersialisering og samfunnspåvirkning. Mål for EIC Transition-programmet EIC Transition-programmet har som mål å: Validere teknologier: Støtte prosjekter for å bevise gjennomførbarheten og robustheten til nye teknologier i applikasjonsrelevante miljøer. Utvikle forretningsplaner: Bidra til å lage omfattende forretningsplaner som skisserer det kommersielle potensialet og markedsstrategien for teknologien. Reduser markedsrisiko: Reduser de tekniske og kommersielle risikoene forbundet med å bringe ny teknologi på markedet. Fremme innovasjon: Oppmuntre til utvikling av innovative løsninger som kan møte betydelige samfunnsmessige og økonomiske utfordringer. Kvalifikasjonskriterier Hvem kan søke? EIC Transition-programmet er åpent for: Enkeltenheter: Som små og mellomstore bedrifter (SMB), spin-offs, startups, forskningsorganisasjoner og universiteter. Konsortier: Består av minimum to og maksimalt fem uavhengige juridiske enheter fra forskjellige medlemsland eller assosierte land. Spesifikke krav Kilde til resultater: Prosjekter må bygge på resultater fra EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies)-prosjekter eller andre EU-finansierte forskningsinitiativer. Utviklingsstadium: Teknologier bør være på et TRL (Technology Readiness Level) mellom 3 og 4 ved starten av prosjektet, med sikte på å nå TRL 5 til 6 innen prosjektets slutt. Finansiering og støtte Økonomisk støtte EIC Transition-programmet gir betydelig økonomisk støtte til vellykkede prosjekter: Tilskuddsbeløp: Opptil 2,5 millioner euro per prosjekt, selv om høyere beløp kan bes om det er berettiget. Finansieringssats: 100% av kvalifiserte kostnader, som dekker utgifter som personell, utstyr, forbruksvarer og underleverandører. Ytterligere støtte I tillegg til økonomisk støtte tilbyr EIC Transition: Business Acceleration Services: Skreddersydde tjenester inkludert coaching, veiledning og nettverksmuligheter med industriledere, investorer og økosystempartnere. Tilgang til ekspertise: Veiledning fra EIC-programledere og tilgang til en gruppe eksterne eksperter for å støtte teknologimodningsprosessen. Søknadsprosess Innlevering av forslag Søkere må sende inn forslagene sine via EUs portal for finansiering og anbudsmuligheter. Forslag bør gi detaljert informasjon om: Teknologi og innovasjon: Beskrivelse av teknologien, dens nyhet og den spesifikke innovasjonen den representerer. Arbeidsplan: Omfattende plan som skisserer prosjektets mål, metodikk, milepæler, leveranser og risikostyringsstrategier. Markedspotensial: Analyse av markedspotensialet, inkludert målmarkeder, konkurranselandskap og kommersialiseringsstrategi. Konsortiets evner: Bevis på konsortiets evne til å gjennomføre prosjektet vellykket, inkludert ekspertise, ressurser og tidligere erfaring. Evalueringskriterier Forslag vurderes basert på tre hovedkriterier: Fortreffelighet: Innovasjon: Nyheten og banebrytende teknologien. Vitenskapelig og teknologisk fortjeneste: Forsvaret av den foreslåtte metodikken og den teknologiske tilnærmingen. Effekt: Markedspotensial: Potensialet for kommersialisering og markedsopptak. Samfunnsmessige og økonomiske fordeler: De forventede fordelene for samfunnet og økonomien. Kvalitet og effektivitet ved implementering: Arbeidsplan: Klarheten, sammenhengen og effektiviteten til arbeidsplanen. Konsortiumskompetanse: Konsortiets kapasiteter og ekspertise. Evalueringsprosess Evalueringsprosessen omfatter flere stadier: Fjernevaluering: Forslag evalueres først eksternt av uavhengige eksperter basert på kriteriene ovenfor. Konsensusmøter: Evaluatorer diskuterer og blir enige om poengsum og kommentarer for hvert forslag. Intervjuer: Topprangerte forslag kan inviteres til intervju med en evalueringsjury, inkludert eksperter og potensielle investorer. Nøkkelfordeler med EIC Transition å bygge bro over dødens dal EIC Transition-programmet tar for seg den såkalte "dødens dal", den kritiske fasen hvor mange lovende teknologier ikke klarer å nå kommersialisering på grunn av mangel på finansiering og støtte. Ved å gi økonomiske ressurser og ekspertveiledning hjelper EIC Transition prosjekter med å overvinne denne hindringen og komme nærmere markedsberedskap. Akselererer innovasjon Ved å fokusere på både teknologisk validering og forretningsutvikling, akselererer EIC Transition innovasjonsprosessen. Denne doble tilnærmingen sikrer at prosjekter ikke bare er teknisk gjennomførbare, men også kommersielt levedyktige, noe som øker sjansene deres for å lykkes i markedet. Styrke europeisk konkurranseevne EIC Transition spiller en viktig rolle i å styrke konkurranseevnen til europeiske teknologier og selskaper på den globale scenen. Ved å støtte innovasjoner med høyt potensial, bidrar programmet til utviklingen av banebrytende løsninger som kan møte globale utfordringer og drive økonomisk vekst. Suksesshistorier Flere prosjekter finansiert under EIC Transition-programmet har gjort betydelige fremskritt mot kommersialisering. Viktige eksempler inkluderer: Prosjekt A: En banebrytende teknologi for bærekraftig energilagring, som vellykket validerte prototypen og tiltrakk seg betydelige investeringer for videre utvikling. Prosjekt B: Et innovativt medisinsk utstyr som forbedret pasientresultater og sikret partnerskap med ledende helsepersonell for markedsinngang. Prosjekt C: Et nytt materiale med overlegne egenskaper for industrielle applikasjoner, som demonstrerte dets gjennomførbarhet og skalerbarhet, noe som førte til kommersielle avtaler med store industriaktører. Konklusjon EIC Transition-programmet er et sentralt initiativ designet for å støtte modning og kommersialisering av banebrytende teknologier. Ved å gi betydelig finansiering, ekspertveiledning og forretningsstøtte, bidrar programmet til å bygge bro over gapet mellom forskning og marked, og sikre at innovasjoner med høyt potensial kan ha en konkret innvirkning på samfunnet og økonomien. Forskere, innovatører og entreprenører oppfordres til å utnytte denne muligheten til å bringe sine teknologier ut på markedet og bidra til å fremme europeisk innovasjon. Navigere i EIC Transition-evalueringskriteriene: En omfattende veiledning Introduksjon European Innovation Council (EIC) Transition Program er utviklet for å hjelpe lovende teknologier med å gå fra tidlig forskning til markedsklare innovasjoner. Et kritisk aspekt ved EIC Transition-programmet er evalueringsprosessen, som nøye vurderer forslag for å sikre at bare de mest lovende og virkningsfulle prosjektene mottar finansiering. Forståelse av evalueringskriteriene er avgjørende for at søkere skal kunne tilpasse forslagene sine effektivt og maksimere sjansene for å lykkes. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over EIC Transition-evalueringskriteriene, og gir innsikt i hva evaluatorer ser etter i forslag og hvordan søkere best kan møte disse forventningene. Oversikt over evalueringsprosessen Evalueringsprosessen … Les mer

Navigere i EIC Pathfinder-evalueringskriteriene: En omfattende veiledning

European Innovation Council (EIC) Pathfinder er et flaggskipsprogram under Horizon Europe-rammeverket, designet for å støtte høyrisiko- og høybelønningsforskningsprosjekter rettet mot å utvikle banebrytende teknologier. Å forstå evalueringskriteriene for EIC Pathfinder-forslag er avgjørende for søkere som søker finansiering. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over EIC Pathfinder-evalueringskriteriene, og gir innsikt i hva evaluatorer ser etter i forslag og hvordan søkere kan justere sine prosjekter for å møte disse forventningene. Oversikt over evalueringsprosessen Evalueringsprosessen for EIC Pathfinder-forslag er streng og involverer flere stadier. Forslag vurderes av uavhengige ekspertevaluatorer basert på tre hovedkriterier: Excellence, Impact og Quality and Efficiency of the Implementation. Hvert kriterium har spesifikke underkriterier som gir et strukturert rammeverk for evaluering. Stadier av evaluering Individuell evaluering: Hvert forslag blir først evaluert individuelt av minst fire ekspertevaluatorer. Konsensusgruppe: Evaluatorer diskuterer sine individuelle vurderinger og når en konsensus om poengsum og kommentarer. Panelgjennomgang: Et panel av evaluatorer gjennomgår konsensusrapportene og fullfører rangeringene. Detaljerte evalueringskriterier 1. Excellence Excellence-kriteriet vurderer forslagets vitenskapelige og teknologiske kvalitet. Det er det mest vektede kriteriet, og reflekterer EIC Pathfinders fokus på banebrytende forskning. Underkriterier: Langsiktig visjon: Nøkkelspørsmål: Hvor overbevisende er visjonen om en radikalt ny teknologi? Forventning: Forslagene bør artikulere en klar og ambisiøs visjon for en ny teknologi som kan transformere økonomien og samfunnet. Science-towards-Technology Breakthrough: Nøkkelspørsmål: Hvor konkret, nytt og ambisiøst er det foreslåtte gjennombruddet? Forventning: Den foreslåtte forskningen bør representere et betydelig fremskritt i forhold til dagens teknologi, med potensial for et stort vitenskapelig gjennombrudd. Mål: Nøkkelspørsmål: Hvor konkrete og plausible er målene? Forventning: Mål bør være klart definerte, oppnåelige og i samsvar med den generelle visjonen. Forskningstilnærmingen bør være høyrisiko/høyfortjeneste. Tverrfaglighet: Nøkkelspørsmål: Hvor relevant er den tverrfaglige tilnærmingen? Forventning: Forslag bør demonstrere en godt integrert tverrfaglig tilnærming, som kombinerer ekspertise fra ulike felt for å oppnå gjennombruddet. 2. Virkning Påvirkningskriteriet evaluerer potensialet til den foreslåtte teknologien til å generere betydelige økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige fordeler. Underkriterier: Langsiktig påvirkning: Nøkkelspørsmål: Hvor betydelige er de potensielle transformative effektene? Forventning: Den forestilte teknologien bør ha potensial til å skape nye markeder, forbedre livskvaliteten eller møte globale utfordringer. Innovasjonspotensial: Nøkkelspørsmål: I hvilken grad har teknologien potensial for disruptive innovasjoner? Forventning: Forslagene bør skissere en klar vei til innovasjon, inkludert tiltak for beskyttelse og utnyttelse av åndsverk. Kommunikasjon og formidling: Nøkkelspørsmål: Hvor egnet er tiltakene for å maksimere forventede resultater og virkninger? Forventning: Forslagene bør inneholde en robust plan for formidling av resultater og bevisstgjøring om prosjektets potensial. 3. Kvalitet og effektivitet av gjennomføringen Dette kriteriet vurderer gjennomførbarheten av prosjektplanen og konsortiets evne til å levere den foreslåtte forskningen. Underkriterier: Arbeidsplan: Nøkkelspørsmål: Hvor sammenhengende og effektiv er arbeidsplanen og risikoreduserende tiltak? Forventning: Arbeidsplanen skal være detaljert og godt strukturert, med klart definerte oppgaver, leveranser, milepæler og tidslinjer. Risikostyringsstrategier bør være på plass. Allokering av ressurser: Nøkkelspørsmål: Hvor hensiktsmessig og effektiv er allokering av ressurser? Forventning: Ressurser, inkludert budsjett og personell, bør allokeres riktig for å sikre prosjektets suksess. Kvaliteten på konsortiet: Nøkkelspørsmål: I hvilken grad har konsortiet nødvendig kapasitet og kompetanse? Forventning: Konsortiet bør bestå av komplementære partnere av høy kvalitet med dokumentert ekspertise og evner til å utføre den foreslåtte forskningen. Poengsetting og terskler Hvert underkriterium skåres på en skala fra 0 til 5: 0: Forslaget oppfyller ikke kriteriet eller kan ikke vurderes på grunn av manglende eller ufullstendig informasjon. 1 (Dårlig): Kriteriet er utilstrekkelig behandlet, eller det er alvorlige iboende svakheter. 2 (Rettferdig): Forslaget ivaretar kriteriet i store trekk, men det er betydelige svakheter. 3 (God): Forslaget ivaretar kriteriet godt, men det er en del mangler. 4 (Meget bra): Forslaget ivaretar kriteriet meget godt, men det er et lite antall mangler. 5 (Utmerket): Forslaget behandler alle relevante aspekter ved kriteriet. Eventuelle mangler er små. Fortreffelighetsterskel: Minimumsterskel på 4/5 Effekt: Minimumsterskel på 3,5/5 Kvalitet og effektivitet av gjennomføringen: Minimumsterskel på 3/5 Forslag må oppfylle eller overskride disse tersklene for å bli vurdert for finansiering. Tips for søkere Klarhet og visjon: Forklar tydelig din langsiktige visjon og hvordan prosjektet ditt representerer et betydelig fremskritt innen teknologi. Tverrfaglig tilnærming: Fremhev den tverrfaglige karakteren til konsortiet ditt og hvordan det forbedrer prosjektet. Påvirkningsvei: Gi en detaljert påvirkningsvei, inkludert planer for beskyttelse av åndsverk, utnyttelse og formidling. Detaljert arbeidsplan: Sørg for at arbeidsplanen din er detaljert, med klare oppgaver, leveranser, milepæler og risikoreduserende strategier. Ressursfordeling: Begrunn tildelingen av ressurser og vis at konsortiet ditt har nødvendig kompetanse og kapasitet. Konklusjon EIC Pathfinders evalueringskriterier er utformet for å identifisere prosjekter med det høyeste potensialet for banebrytende innovasjon og betydelig effekt. Ved å forstå og tilpasse seg disse kriteriene, kan søkere forbedre forslagene sine og øke sjansene for å sikre finansiering. EIC Pathfinder tilbyr en unik mulighet til å transformere visjonære ideer til virkelighet, og drive vitenskapelig og teknologisk fremgang til fordel for samfunnet.

Forstå TRL-krav og -forventninger for EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder er et sentralt initiativ under Horizon Europe-programmet, designet for å støtte høyrisiko- og høyinntektsforskning rettet mot å utvikle banebrytende teknologier. Et kritisk aspekt ved EIC Pathfinder er rammeverket for teknologiberedskapsnivå (TRL), som gir en systematisk beregning for å vurdere modenheten til en bestemt teknologi. Denne artikkelen fordyper seg i TRL-kravene og forventningene for prosjekter under EIC Pathfinder, og gir en omfattende veiledning for søkere. Hva er TRL? Technology Readiness Levels (TRLs) er en skala fra 1 til 9 som brukes til å måle modenheten til en teknologi. Opprinnelig utviklet av NASA, er denne skalaen nå mye brukt av organisasjoner, inkludert EU-kommisjonen, for å evaluere utviklingsstadiene av teknologiske innovasjoner. Her er en kort oversikt over TRL-skalaen: TRL 1: Grunnleggende prinsipper observert TRL 2: Teknologikonsept formulert TRL 3: Eksperimentelt bevis på konsept TRL 4: Teknologi validert i lab TRL 5: Teknologi validert i relevant miljø TRL 6: Teknologi demonstrert i relevante miljø TRL 7: Systemprototypedemonstrasjon i operativt miljø TRL 8: System komplett og kvalifisert TRL 9: Faktisk system utprøvd i operativt miljø TRL-krav for EIC Pathfinder EIC Pathfinder fokuserer først og fremst på de tidlige stadiene av teknologiutvikling, typisk fra TRL 1 til TRL 4 EIC Pathfinder fokuserer på å støtte tidlig utvikling av banebrytende teknologier, med prosjekter som vanligvis starter på Technology Readiness Levels (TRL) 1 til 2, hvor grunnleggende prinsipper blir observert og teknologikonsepter formulert. Den forventede slutt-TRL for Pathfinder-prosjekter er vanligvis mellom TRL 3 og TRL 4. Ved TRL 3 oppnår prosjekter eksperimentelt proof of concept, som viser innledende gjennomførbarhet gjennom laboratorieeksperimenter. Ved TRL 4 er teknologien validert i et laboratoriemiljø, som viser evnen til å prestere som forventet under kontrollerte forhold. Denne progresjonen har som mål å etablere et solid vitenskapelig og teknisk grunnlag for fremtidige fremskritt og potensiell kommersialisering. Forventningene på hvert TRL-stadium under Pathfinder er som følger: TRL 1: Grunnleggende prinsipper observert På dette innledende stadiet blir de grunnleggende prinsippene for en ny teknologi observert. Forskning er først og fremst teoretisk, med fokus på de grunnleggende vitenskapelige prinsippene som kan underbygge fremtidige teknologiske anvendelser. Forventning: Tydelig artikulering av de grunnleggende prinsippene som er observert. Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter eller presentasjoner på konferanser er vanlige resultater. TRL 2: Teknologikonsept formulert Ved TRL 2 flyttes fokuset til å definere teknologikonseptet. Dette innebærer hypoteser om potensielle anvendelser basert på de observerte prinsippene og identifisere den nødvendige vitenskapelige og tekniske kunnskapen som kreves for å fortsette. Forventning: Formulering av et klart og plausibelt teknologikonsept. Det forventes detaljerte teoretiske modeller og innledende mulighetsstudier. TRL 3: Experimental Proof of Concept TRL 3 innebærer eksperimentell validering av teknologikonseptet. Innledende eksperimenter og laboratoriestudier er utført for å demonstrere at konseptet er gjennomførbart. Forventning: Eksperimentelle data som viser proof of concept. Demonstrasjon av at de teoretiske modellene fungerer under kontrollerte forhold. TRL 4: Teknologi validert i laboratoriet På dette stadiet gjennomgår teknologien mer strenge tester i et laboratoriemiljø. Målet er å validere teknologiens funksjonalitet og ytelse mot forventede utfall. Forventning: Eksperimentelle valideringsresultater. Utvikling av prototyper eller modeller som demonstrerer teknologiens kapasitet i laboratoriemiljø. Forventninger fra EIC Pathfinder-prosjekter Prosjekter finansiert under EIC Pathfinder forventes å flytte grensene for dagens kunnskap og teknologi. Her er en oversikt over forventningene til prosjekter på hvert TRL-stadium: Tidlig forskning (TRL 1-2) Innovasjon: Prosjekter bør foreslå innovative og originale ideer som utfordrer eksisterende paradigmer og har potensial til å føre til store vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd. Vitenskapelig fortreffelighet: Høy kvalitet, streng forskning er avgjørende. Prosjekter bør ta sikte på å publisere i vitenskapelige tidsskrifter på toppnivå og presentere på ledende konferanser. Tverrfaglig samarbeid: EIC Pathfinder oppmuntrer til samarbeid på tvers av ulike vitenskapelige disipliner for å fremme nye perspektiver og tilnærminger. Proof of Concept (TRL 3) Gjennomførbarhet: Prosjekter bør ta sikte på å demonstrere gjennomførbarheten av teknologikonseptet gjennom eksperimentell proof of concept. Dette innebærer å utvikle og teste innledende prototyper eller modeller. Dokumentasjon: Detaljert dokumentasjon av eksperimentelle prosedyrer og resultater er avgjørende. Dette inkluderer datainnsamling, analyse og tolkning. Immaterielle rettigheter: Betraktning av beskyttelsesstrategier for intellektuell eiendom (IP). Prosjekter bør utforske patentering eller andre former for IP-beskyttelse der det er aktuelt. Validering i laboratoriet (TRL 4) streng testing: Prosjekter bør gjennomføre streng testing og validering av teknologien i et kontrollert laboratoriemiljø. Dette inkluderer stresstesting, ytelsesevaluering og pålitelighetsvurdering. Prototypeutvikling: Utvikling av mer raffinerte prototyper som kan brukes til videre testing og validering. Vei til kommersialisering: Prosjekter bør begynne å utforske potensielle veier til kommersialisering, inkludert markedsanalyse, potensielle partnerskap og finansieringsmuligheter for videre utvikling. Støtte og ressurser EIC Pathfinder gir betydelig støtte og ressurser for å hjelpe prosjekter med å nå sine TRL-milepæler. Dette inkluderer: Finansiering: Tilskudd på opptil 3 millioner EUR for EIC Pathfinder Open og opptil 4 millioner EUR for EIC Pathfinder-utfordringer. Større beløp kan kreves dersom det er berettiget. Business Acceleration Services: Tilgang til et bredt spekter av tjenester, inkludert coaching, veiledning og nettverksmuligheter for å hjelpe prosjekter å gå fra forskning til kommersialisering. EIC-programledere: Dedikerte programledere gir veiledning og støtte gjennom hele prosjektets livssyklus, og hjelper til med å styre prosjekter mot vellykkede resultater. Konklusjon EIC Pathfinder er et viktig initiativ rettet mot å fremme banebrytende forskning og innovasjon over hele Europa. Ved å fokusere på de tidlige stadiene av teknologiutvikling og gi betydelig støtte og ressurser, hjelper EIC Pathfinder å transformere visjonære ideer til håndgripelige teknologier. Å forstå TRL-kravene og -forventningene er avgjørende for at søkere skal tilpasse prosjektene sine med målene til EIC Pathfinder, og til slutt bidra til å fremme vitenskap og teknologi til fordel for samfunnet.

En omfattende veiledning til EIC Pathfinder Grant Funding Program

European Innovation Council (EIC) Pathfinder er et sentralt initiativ under Horizon Europe-programmet, rettet mot å fremme avansert forskning for å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for banebrytende teknologier. EIC Pathfinder støtter ambisiøse prosjekter som flytter grensene for vitenskap og teknologi, og legger grunnlaget for innovasjoner som kan transformere markeder og møte globale utfordringer. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over EIC Pathfinder, dens mål, finansieringsmuligheter, søknadsprosess og evalueringskriterier. EIC Pathfinder Oversikt Mål for EIC Pathfinder EIC Pathfinder er designet for å støtte de tidligste stadiene av vitenskapelig, teknologisk eller dypteknologisk forskning og utvikling. Dens primære mål er: Utvikle vitenskapelige grunnlag: Å underbygge banebrytende teknologier som kan forstyrre eksisterende markeder eller skape nye. Forskning med høy risiko/høy gevinst: Oppmuntre til prosjekter som innebærer betydelig risiko, men som har potensial for betydelige belønninger. Tverrfaglig samarbeid: Fremme samarbeid på tvers av ulike vitenskapelige og teknologiske disipliner for å oppnå innovative gjennombrudd. Nøkkelkomponenter i EIC Pathfinder EIC Pathfinder er delt inn i to hovedkomponenter: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open gir støtte for prosjekter innen alle felt innen vitenskap, teknologi eller applikasjoner uten forhåndsdefinerte tematiske prioriteringer. Den retter seg mot tidlig utvikling av fremtidige teknologier, og legger vekt på høyrisiko/høyfortjeneste vitenskap-mot-teknologisk gjennombruddsforskning. Nøkkeltrekkene inkluderer: Ambisiøs visjon: Prosjekter bør ha en langsiktig visjon for en radikalt ny teknologi med transformativt potensial. Vitenskapelig gjennombrudd: Forslagene bør skissere et konkret, nytt og ambisiøst vitenskapelig-mot-teknologisk gjennombrudd. Tilnærming med høy risiko/høy gevinst: Forskningstilnærmingen bør være nyskapende og potensielt risikabel, med sikte på betydelige fremskritt. EIC Pathfinder-utfordringer EIC Pathfinder-utfordringene fokuserer på forhåndsdefinerte tematiske områder med spesifikke mål. Disse utfordringene tar sikte på å skape sammenhengende porteføljer av prosjekter som samlet oppnår de ønskede resultatene. Hver utfordring blir overvåket av en dedikert programleder som veileder prosjektene mot felles mål. Nøkkelfunksjonene inkluderer: Spesifikke mål: Hver utfordring har definerte mål og forventede resultater. Porteføljetilnærming: Prosjekter innenfor en utfordring forventes å samhandle og samarbeide, og utnytte hverandres styrker. Dedikerte programledere: Programledere spiller en proaktiv rolle i å styre prosjektene mot vellykkede resultater. Finansiering og støtte EIC Pathfinder tilbyr betydelig finansiering og støtte til utvalgte prosjekter. Finansieringen gis gjennom tilskudd til forsknings- og innovasjonsaksjoner. Nøkkeldetaljene er: Budsjett: Det totale veiledende budsjettet for EIC Pathfinder Open er EUR 136 millioner, mens budsjettet for EIC Pathfinder Challenges er EUR 120 millioner. Tilskuddsbeløp: For EIC Pathfinder Open er tilskudd på opptil EUR 3 millioner typiske, selv om større beløp kan bes om hvis det er berettiget. For EIC Pathfinder-utfordringer kan tilskuddene være på opptil 4 millioner EUR. Finansieringssats: Finansieringssatsen er 100% av de kvalifiserte kostnadene. I tillegg til økonomisk støtte får vellykkede søkere tilgang til et bredt spekter av Business Acceleration Services, inkludert coaching, veiledning og nettverksmuligheter. Søknadsprosess Søknadsprosessen for EIC Pathfinder omfatter flere trinn: Innlevering av forslag: Forslag må sendes inn via EU-portalen for finansiering og anbudsmuligheter. Godkjennings- og kvalifikasjonskontroll: Forslag kontrolleres for overholdelse av kvalifikasjonskriteriene. Evaluering: Forslag blir vurdert av ekspertevaluatorer basert på forhåndsdefinerte kriterier. Finansieringsbeslutning: Den endelige finansieringsbeslutningen tas basert på evalueringsresultatene. Kvalifikasjonskriterier Konsortiumkrav: For samarbeidsprosjekter må konsortiet omfatte minst tre uavhengige juridiske enheter fra forskjellige medlemsland eller assosierte land. Enkeltmottakerprosjekter: I visse tilfeller kan enkeltenheter som SMB eller forskningsorganisasjoner søke. Evalueringskriterier Forslag vurderes basert på tre hovedkriterier: Fortreffelighet: Inkludert visjonens nyhet og ambisjon, tilnærmingens forsvarlighet og prosjektets tverrfaglige karakter. Effekt: Vurdere potensielle transformasjonseffekter, innovasjonspotensial og tiltak for spredning og utnyttelse av resultater. Implementering: Evaluering av kvaliteten og effektiviteten til arbeidsplanen, allokering av ressurser og konsortiets kapasitet. EIC Pathfinder-utfordringer for 2024 Arbeidsprogrammet for 2024 inkluderer flere spesifikke utfordringer under EIC Pathfinder. Disse utfordringene retter seg mot strategiske områder av interesse for EU, som: Solar-to-X-enheter: Utvikling av fornybare drivstoff, kjemikalier og materialer som veier for å redusere klimaendringer. Sement og betong som karbonvasker: Nyskapende materialer for å absorbere karbondioksid. Naturinspirerte alternativer for matemballasje: Skape bærekraftige emballasjeløsninger. Nanoelektronikk for energieffektive smartenheter: Fremskritt av energieffektive teknologier. Beskyttelse av EUs rominfrastruktur: Forbedre motstandskraften og bærekraften til romoperasjoner. Konklusjon EIC Pathfinder er et sentralt initiativ under Horizon Europe-programmet, som driver avansert forskning for å utvikle banebrytende teknologier. Ved å støtte høyrisiko-/høygevinstprosjekter med betydelig finansiering og omfattende støttetjenester, har EIC Pathfinder som mål å fremme innovasjoner som kan transformere markeder, møte globale utfordringer og posisjonere Europa som ledende innen banebrytende teknologier. Forskere, startups, SMBer og innovatører oppfordres til å utnytte denne muligheten til å flytte grensene for vitenskap og teknologi og ha en betydelig innvirkning på fremtiden. EIC Pathfinder-utfordringer som åpner for fremtiden til fornybar energi: EIC Pathfinder-utfordringen på «Solar-to-X-enheter» I en tid der klimaendringer utgjør en betydelig trussel mot globale økosystemer og økonomier, har European Innovation Council (EIC) tatt en proaktiv holdning med sin Pathfinder Utfordring på "Solar-to-X-enheter." Dette initiativet, under EIC-arbeidsprogrammet for 2024, søker å katalysere utviklingen av banebrytende teknologier som konverterer solenergi til ulike nyttige former, for eksempel fornybart drivstoff, kjemikalier og materialer. Ved å møte denne utfordringen har EIC som mål å dempe klimaendringer og fremme bærekraftige industrielle prosesser, og dermed bidra til EUs grønne omstillingsmål. Visjonen og målene «Solar-to-X Devices»-utfordringen er drevet av en visjonær tilnærming til å utnytte solenergi utover elektrisitetsproduksjon. Den ser for seg å transformere solenergi til allsidige og lagringsbare former for energi og materialer, som kan brukes i forskjellige applikasjoner. Hovedmålene med denne utfordringen inkluderer: Desentralisert fornybar produksjon: Utvikle teknologier som muliggjør lokal og desentralisert produksjon av fornybare drivstoff, kjemikalier og materialer. Redusering av klimaendringer: Redusere klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte prosesser med bærekraftige solcelledrevne alternativer. Teknologisk innovasjon: Skyver grensene for dagens solenergiteknologier for å oppnå høyere effektivitet, kostnadseffektivitet og skalerbarhet. Omfang … Les mer

EIC Accelerator EIC-fondets investeringsretningslinjer Sammendrag og investeringsbøtter

Versjon: desember 2023 Merk: Denne artikkelen inneholder et sammendrag av de offisielle investeringsretningslinjene for EIC Fund og inneholder forenklinger som kan endre den tiltenkte betydningen i noen tilfeller. Vi anbefaler å laste ned og lese det offisielle dokumentet. Innledning EIC-investeringsretningslinjene gir viktig informasjon til potensielle begunstigede og medinvestorer angående strategien og betingelsene for EIC-fondets investerings- og avhendingsbeslutninger. Denne oppdaterte versjonen inkluderer definisjoner av kvalifiserte investorer, beskrivelser av investeringsscenarier og nye klausuler om oppfølgingsinvesteringer og exits, som sikrer støtte for oppstartsselskaper med høyt potensial og SMB-er for å akselerere veksten og tiltrekke seg flere investorer. Dette dokumentet gjelder spesifikt for EIC Fund Horizon Europe-avdelingen. Innhold Investeringsregler 1.1 Investeringsrestriksjoner 1.2 Investeringsmål 1.3 Investeringsstrategi 1.4 Avdeling Investeringsprosess Investeringsretningslinjer 2.1 Målselskapets utviklingsstadium 2.2 Type innovasjoner 2.3 Beskyttelse av europeiske interesser 2.4 Geografisk omfang 2.5 Ekskluderinger 2.6 Investeringsmål 2.6 Investeringsstørrelse og investeringsmål 7 -Investeringsscenarier 2.8 Due Diligence-prosess 2.9 Mulige finansielle instrumenter 2.10 Investeringsimplementering 2.11 Publisering av informasjon 2.12 Overvåking og oppfølgingsinvesteringer 2.13 Oppfølgingsinvesteringer 2.14 Mentorer 2.15 Intellektuell eiendomsforvaltning Investeringsbøtter Vedlegg 1. definisjonsbestemmelser Unntak 1.2. 1.1 Investeringsrestriksjoner Avdelingen er underlagt investeringsrestriksjonene angitt i den generelle delen av EIC Fund Memorandum. Disse begrensningene sikrer at avdelingen opererer innenfor grensene fastsatt av EIC-fondet, og opprettholder konsistens og samsvar med de overordnede målene. 1.2 Investeringsmål Målet med avdelingen er å investere i EIC Fund Final Recipients som utvikler eller distribuerer banebrytende teknologier og forstyrrende, markedsskapende innovasjoner. Avdelingen har som mål å adressere et kritisk finansieringsgap i det europeiske teknologioverføringsmarkedet. Til tross for betydelige bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprosjekter i Europa, er det svært få som klarer å tiltrekke seg ytterligere investeringer og nå kommersialiserings- og oppskaleringsstadier. 1.3 Investeringsstrategi For å nå sitt investeringsmål, kan avdelingen investere direkte i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer, inkludert preferanseaksjer, konvertibel gjeld, opsjoner, warranter eller lignende verdipapirer. Avdelingen gir investeringskomponenten til EIC blended finance, underlagt det maksimale investeringsbeløpet fastsatt av EU-kommisjonen. Kandidatbedrifter søker til EIC Accelerator gjennom offentlige utlysninger publisert av EU-kommisjonen. EISMEA evaluerer disse forslagene, og EU-kommisjonen velger de som skal støttes med et veiledende EIC blended finance-beløp. Denne støtten kan bestå av en kombinasjon av tilskudd og investering, kun tilskudd eller kun investeringsstøtte. I tilfeller hvor europeiske interesser i strategiske områder trenger beskyttelse, vil EIC-fondet iverksette tiltak som å skaffe en blokkerende minoritet for å hindre inntreden av nye investorer fra ikke-kvalifiserte land. Denne tilnærmingen sikrer at investeringer samsvarer med strategiske prioriteringer og beskytter europeiske interesser. 1.4 Avdelingsinvesteringsprosess Investeringsprosessen omfatter flere trinn: Innledende vurdering: Forslag valgt av EU-kommisjonen kanaliseres til den eksterne AIFM for innledende vurdering. Kategorisering: Saker kategoriseres i ulike investeringsscenarier (Buckets) basert på vurderingen. Due Diligence: Finansiell due diligence og KYC-overholdelseskontroller utføres på målselskapene. Finansieringsvilkår Diskusjon: Potensielle utkast til finansieringsvilkår diskuteres med mottaker og medinvestorer. Beslutningstaking: Den eksterne AIIF-forvalteren avgjør finansiering av driften, godkjenner eller avviser operasjonen. Juridisk dokumentasjon: Ved godkjenning utarbeides juridiske dokumenter og signeres. Overvåking: Den eksterne AIFM overvåker investeringene, inkludert milepælsutbetalinger, rapportering og exitstrategier. 2. Investeringsretningslinjer 2.1 Målbedriftsutviklingsstadiet Kvalifiserte søkere under EIC Accelerator inkluderer for-profit, svært innovative SMB-er, oppstartsbedrifter, tidligfasebedrifter og små mellomselskaper fra enhver sektor, vanligvis med en sterk intellektuell eiendomskomponent. EIC Accelerator har som mål å støtte høyrisikoprosjekter som ennå ikke er attraktive for investorer, og reduserer risikoen for disse prosjektene for å katalysere private investeringer. 2.2 Type innovasjoner Avdelingen støtter ulike typer innovasjon, spesielt de som er basert på dypteknologisk eller radikal tenkning, og sosial innovasjon. Deep-tech refererer til teknologi basert på banebrytende vitenskapelige fremskritt og oppdagelser, som krever konstant interaksjon med nye ideer og laboratorieresultater. 2.3 Beskyttelse av europeiske interesser På strategiske områder identifisert av EU-kommisjonen vil avdelingen iverksette investeringsrelaterte tiltak for å beskytte europeiske interesser. Dette kan inkludere å anskaffe en blokkerende minoritet, investere til tross for potensiell investorinteresse, eller sikre europeisk eierskap til åndsverk og selskapet. 2.4 Geografisk omfang Kvalifiserte selskaper må være etablert og operere i EU-medlemsstater eller tilknyttede land til Horizon Europe Pilar III Egenkapitalkomponent. Den eksterne AIIF-forvalteren kan investere i holding- eller morselskapet etablert i disse territoriene, forutsatt at det oppfyller alle kvalifikasjonskriterier. 2.5 Utelukkelser Investeringer ekskluderer sektorer som er uforenlige med det etiske og sosiale grunnlaget til Horisont Europa. Disse inkluderer aktiviteter knyttet til skadelig arbeidspraksis, ulovlige produkter, pornografi, handel med dyreliv, farlige materialer, uholdbare fiskemetoder og andre som beskrevet i vedlegg 2. 2.6 Investeringsstørrelse og eierandelsmål Avdelingens investering varierer mellom EUR 500 000 og EUR 15 000 000 per selskap, rettet mot minoritetseierandeler typisk mellom 10% og 20%. Imidlertid kan den få en blokkerende eierandel for å beskytte europeiske interesser. Investeringer kan være lavere eller høyere enn opprinnelig foreslått basert på due diligence-funn og EU-kommisjonens tildelingsbeslutning. 2.7 Investerings-/saminvesteringsscenarier Fra starten vil den eksterne AIFM koble potensielle selskaper som er investert i, til EIC Accelerator-investorsamfunnet for å utnytte saminvesteringsmuligheter. EIC Selected Beneficiaries oppfordres til å søke medinvestorer, med finansiell og kommersiell due diligence potensielt utført sammen med disse investorene. EIC Accelerator tar sikte på å redusere risikoen for utvalgte operasjoner, og tiltrekke betydelig tilleggsfinansiering for å støtte innovasjonsdistribusjon og oppskalering. 2.8 Due Diligence-prosess Due diligence-prosessen fokuserer på styring, kapitalstruktur, forretningsstrategi, konkurranse, markedsvurdering, verdiskaping, juridisk form og jurisdiksjoner. Overholdelseskontroller inkluderer anti-hvitvasking, antiterrorfinansiering, skatteunngåelse og overholdelse av KYC. Problemer med manglende overholdelse kan føre til avbrudd eller opphør av EIC-støtte. 2.9 Mulige finansielle instrumenter Avdelingen bruker primært aksje- eller kvasi-aksjeinvesteringer, inkludert: Vanlige aksjer: Eierandel i et selskap, kan være stemmerett eller ikke-stemme. Foretrukket aksjer: Hybrid egenkapital med gjeldslignende egenskaper, vanligvis holdt av VC-fond. Konvertible instrumenter: Gjeldsinstrumenter … Les mer

The Ultimate EIC Accelerator Short Proposal Guide (EIC Accelerator trinn 1 forslagsmal)

Låser opp innovasjon: EIC Accelerator-trinn 1-forslagsmalen – en veiledning for startups og små og mellomstore bedrifter I den dynamiske verden av oppstartsfinansiering, presenterer European Innovation Council (EIC) Accelerator en overbevisende vei for startups og små og mellomstore bedrifter (SMB) for å sikre betydelig finansiering . Trinn 1-forslagsmalen er et kritisk verktøy designet for å lette tilgangen til opptil €17,5 millioner i blended financing, som inkluderer både tilskudds- og egenkapitalkomponenter. Denne artikkelen gir en detaljert oversikt over innholdet og nytten av forslagsmalen EIC Accelerator trinn 1, som er skreddersydd for å styrke oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter over hele EU (EU). Essensen av EIC Accelerator Trinn 1-forslagsmal Offisiell forslagsmal: Trinn 1-forslagsmalen fungerer som den offisielle planen for søkere, omhyggelig utformet for å strømlinjeforme søknadsprosessen for EIC-finansiering. Den omfatter viktige seksjoner som krever at søkere presist artikulerer sin innovasjon, forretningsmodell og den potensielle effekten av teknologien deres. Denne strukturerte tilnærmingen sikrer at alle kritiske aspekter ved forslaget dekkes systematisk. Teknologiberedskapsnivå (TRL) Fokus: En sentral del av malen er vektleggingen av teknologiberedskapsnivåer. Søkere må demonstrere sin innovasjonsmodenhet, noe som er avgjørende for å tilpasse seg EICs forventninger om markedsberedskap og potensial for distribusjon. Pitch Deck og intervjuforberedelse: Forslagsmalen er strategisk utformet for å hjelpe søkere med å forberede seg på påfølgende stadier av finansieringsprosessen. Det oppmuntrer til en kortfattet, men likevel omfattende presentasjon av ideer, som danner ryggraden i pitchdekket og setter scenen for intervjuprosessen. Hvordan malen styrker søkere strømlinjeformet prosess for søkere: Ved å gi en klar struktur, avmystifiserer malen søknadsprosessen, og gjør den tilgjengelig selv for nykommere i EUs finansieringslandskap. Den veileder søkere gjennom en rekke veldefinerte trinn, og hjelper dem med å presentere sin innovasjonsnarrativ effektivt. Designet for høy effekt: Malen fokuserer på innovasjoner med høy effekt, og får søkere til å tenke kritisk om markedsbehovene og den unike verdien av teknologien deres. Dette fokuset er på linje med EICs mål om å støtte prosjekter som har potensial til å skalere opp og oppnå betydelig markedspenetrasjon. Støtte for et bredt spekter av innovatører: Fra profesjonelle forfattere og frilansere til konsulenter, fungerer malen som en ressurs som kan brukes av ulike interessenter som er involvert i stipendskrivingsprosessen. Det gir et standardisert rammeverk som sikrer konsistens og kvalitet på tvers av applikasjoner. Finansielle og strategiske innvirkning blandede finansieringsmuligheter: Malen åpner effektivt døren til blended financing-muligheter, som omfatter et tilskudd på 2,5 millioner euro og opptil 15 millioner euro i egenkapitalfinansiering. Denne betydelige økonomiske støtten er utformet for å akselerere utviklingen og skaleringen av banebrytende innovasjoner. Innsikt om egenkapitalfinansiering: For ventures som potensielt ikke kan bankes og der tradisjonelle finansieringsmekanismer kommer til kort, er aksjealternativet som presenteres i malen en game-changer. Det tilbyr en direkte vei til betydelig finansiering, avgjørende for aggressive vekst- og ekspansjonsstrategier. EU-kommisjonen og EIC-godkjenning: Bruk av den offisielle malen justerer prosjekter med de strategiske prioriteringene til EU-kommisjonen og EIC. Det sikrer at forslag blir evaluert på kriterier som gjenspeiler de bredere målene for EUs innovasjonsfinansiering, noe som øker troverdigheten og appellen til prosjektene. Konklusjon EIC Accelerator trinn 1-forslagsmalen er ikke bare et dokument; det er et strategisk verktøy som betydelig kan øke sjansene for å sikre finansiering ved å tilpasse startups og små og mellomstore bedrifter med de kritiske elementene etterstrebet av EIC. Det oppmuntrer til klarhet, konsisthet og fokus, som er avgjørende for å bestå den strenge evalueringsprosessen. Ved å utnytte denne malen kan startups og SMB-er effektivt artikulere sine innovasjonshistorier, og demonstrere deres potensial til å transformere bransjer og skalere nye høyder i det europeiske markedet. EIC Accelerator Trinn 1 Mal for kort forslagsforslag 1. Firmabeskrivelse Grunnleggende historie Oppstarten av selskapet spores tilbake til grunnleggelsesdatoen, og fremhever opprinnelsen som en spin-off fra et kjent forskningsinstitutt. Denne fortellingen beskriver samarbeidet mellom medgründerne og de innledende investeringene som ble sikret, og illustrerer en bane fra en lovende idé til en etablert enhet. En slik grunnhistorie forsterker ikke bare selskapets profil, men styrker også posisjonen som en troverdig og innovativ aktør i teknologibransjen, med sikte på å tiltrekke seg oppmerksomhet fra interessenter, inkludert European Innovation Council (EIC). Misjon og visjon Oppdraget og visjonen til selskapet innkapsler dets kjernemål og den ambisjonsmessige virkningen det har som mål å oppnå på global skala. Oppdraget er laget rundt å løse kritiske bransjeutfordringer, utnytte innovasjon for å forbedre effektiviteten eller adressere betydelige markedshull. Denne visjonære tilnærmingen posisjonerer selskapet som en fremtidsrettet leder som er forpliktet til å gjøre betydelige fremskritt innen sitt felt. Vektleggingen av å transformere teoretiske ideer til praktiske, markedsklare løsninger stemmer godt overens med målene til European Innovation Council, og illustrerer en forpliktelse til ikke bare å lede i innovasjon, men også å bidra positivt til samfunnsmessig og økonomisk vekst. Selskapets prestasjoner Selskapets prestasjoner er et bevis på dets vekst og innovasjon, preget av betydelige milepæler som priser, økonomiske suksesser og teknologiske fremskritt. Disse prestasjonene er avgjørende for å etablere selskapets troverdighet og fremheve dets kapasitet til å møte og overgå industristandarder. Anerkjennelse fra anerkjente instanser gjennom priser og vellykket oppnåelse av kritiske teknologiberedskapsnivåer understreker selskapets potensial og beredskap for videre vekst. En slik merittliste er avgjørende for å bygge tillit hos European Innovation Council og potensielle investorer, og posisjonere selskapet som en robust kandidat for fremtidige muligheter i EUs konkurransedyktige teknologiske landskap. Kunderelasjoner Selskapet har pleiet robuste relasjoner med et mangfold av kunder, styrket sin markedsposisjon og styrket sitt rykte i bransjen. Disse relasjonene er ikke bare transaksjonelle, men berikes gjennom samarbeid, gir gjensidige fordeler og styrker selskapets fotfeste i markedet. Å fremheve de beste kundene og detaljere arten av disse interaksjonene viser selskapets evne til å opprettholde verdifulle partnerskap. Videre, å sikre intensjonsavtaler (LOI) fra disse nøkkelinteressenter viser ikke bare deres ... Les mer

The Crucible of EIC Accelerator Innovation: Universitys and the Birth of DeepTech Entrepreneurs

Universiteter har lenge vært fødestedet til noen av de mest banebrytende og transformative teknologiene vår verden har sett. Disse institusjonene er forankret i streng akademisk forskning og fremmet av et miljø med intellektuell nysgjerrighet, og er ikke bare læringssentre, men sentrale inkubatorer for innovative gründere. Spesielt innenfor vitenskapelige teknologier står universiteter og forskningsinstitutter i forkant av det vi nå ofte refererer til som DeepTech – teknologier som tilbyr dyptgripende fremskritt på tvers av ulike sektorer, inkludert helsevesen, energi og databehandling, for å nevne noen. The University-Entrepreneurship Nexus Reisen fra akademisk forskning til entreprenørskap er en bane som mange innovatører går. Universiteter, med sitt vell av ressurser, inkludert state-of-the-art laboratorier, tilgang til finansiering og et nettverk av likesinnede tenkere, tilbyr et enestående økosystem for å pleie tidlige DeepTech-prosjekter. Det er i disse akademiske salene den grunnleggende forskningen finner sted – ofte lenge før en markedssøknad i det hele tatt vurderes. Et av nøkkelelementene i dette miljøet er oppmuntring til tverrfaglig samarbeid. Det er ikke uvanlig at et gjennombrudd innen materialvitenskap ved et universitet baner vei for revolusjonerende nye produkter innen forbrukerelektronikk eller for biomedisinsk forskning som fører til utvikling av banebrytende medisinsk utstyr. Disse teknologiene, født fra akademiske prosjekter, har potensial til å møte kritiske globale utfordringer og bane vei for nye næringer. Å bygge bro over gapet: Fra akademia til industri Veien fra et universitetsprosjekt til et vellykket DeepTech-selskap er imidlertid full av utfordringer. Prosessen med å kommersialisere vitenskapelig forskning krever mer enn bare teknisk ekspertise; det krever en god forståelse av markedet, strategisk forretningsplanlegging og evnen til å sikre investeringer. Her ligger rollen til entreprenørskapsprogrammer og teknologioverføringskontorer innen universiteter, som har som mål å bygge bro over dette gapet. De gir gryende gründere mentorskapet, finansieringen og forretningssansen som trengs for å bringe innovasjonene sine ut på markedet. I tillegg kan rollen til offentlig og privat finansiering ikke overvurderes. Initiativer som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet tilbyr kritisk støtte gjennom tilskudd og egenkapitalfinansiering for startups som navigerer i det forræderske farvannet med å kommersialisere DeepTech. Disse programmene gir ikke bare økonomisk støtte, men gir også troverdighet til oppstartene, og tiltrekker seg ytterligere investeringer og partnerskap. Virkelighet i verden og fremtiden Virkningen av universitetsproduserte DeepTech-innovasjoner på den globale scenen er ubestridelig. Fra etableringen av livreddende medisinske teknologier til utviklingen av bærekraftige energiløsninger, disse fremskrittene former fremtiden. Når vi ser fremover, vil universitetenes rolle som inkubatorer for innovasjon bare øke i betydning. Med de riktige støttestrukturene på plass, er potensialet for disse akademiske bestrebelsene til å forvandle seg til vellykkede, verdensforandrende bedrifter grenseløst. Avslutningsvis er universiteter ikke bare læringssentre, men sentrale vugger for innovasjon, og gir næring til gründerne som er satt til å redefinere vår verden med DeepTech-innovasjoner. Ettersom disse akademiske institusjonene fortsetter å utvikle seg, er deres potensial til å bidra til globale økonomiske og samfunnsmessige fremskritt ubegrenset. Med fortsatt støtte og investering vil broen fra akademia til industri styrkes, og innlede en ny æra med transformative teknologier. Fra labbenk til marked: Finansieringsodysseen for universitetsbaserte oppstarter Overgangen fra akademisk forskning til en vellykket oppstart er en skremmende reise, spesielt for grunnleggere som kommer fra felt som kjemi, farma, biologi og fysikk. Disse vitenskapelige entreprenørene står overfor et unikt sett med utfordringer, og den viktigste av dem er den vanskelige oppgaven med å sikre finansiering. I motsetning til sine kolleger i mer kommersielle sektorer, befinner forskere som ble oppstartsgründere seg ofte i ukjent territorium når det kommer til pengeinnsamling. Innsamlingsutfordringen for vitenskapelige entreprenører Kjernen av problemet ligger i kompetansegapet. Forskere er opplært til å utforske, oppdage og innovere, med fokus på å fremme kunnskap i stedet for vanskelighetene med forretningsmodeller, markedstilpasning eller investorpitching. Dette gapet etterlater dem ofte i en ulempe i et konkurransedyktig finansieringslandskap dominert av investorer som leter etter rask avkastning og bedrifter med klare markedsapplikasjoner. Dessuten betyr naturen til DeepTech og vitenskapelige oppstarter at de vanligvis krever betydelige forhåndsinvesteringer for forskning og utvikling, med lengre veier til marked og lønnsomhet. Dette kompliserer ytterligere deres appell til tradisjonelle risikokapitalister, som kan vike unna de iboende risikoene og utvidede tidslinjene. Tilskudd: En livslinje for å komme i gang I lys av disse utfordringene spiller tilskudd en avgjørende rolle i de tidlige stadiene av en vitenskapelig oppstarts livssyklus. Finansieringsmekanismer som European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet blir livslinjer, og tilbyr ikke bare økonomisk støtte, men også validering av den vitenskapelige virksomhetens potensielle innvirkning. Tilskudd fra statlige og internasjonale organer gir den essensielle kapitalen som trengs for å gå fra proof-of-concept til et levedyktig produkt, uten å vanne ut grunnleggernes egenkapital eller tvinge dem inn i for tidlig kommersialiseringsstrategier. Bygge en bro: Rollen til universitetsinkubatorer og entreprenørskapsprogrammer Mange universiteter erkjenner de unike utfordringene deres vitenskapelige entreprenører står overfor, og har etablert inkubatorer og entreprenørskapsprogrammer designet for å bygge bro over kunnskapsgapet. Disse programmene tilbyr mentorskap, forretningsopplæring og tilgang til nettverk av investorer som er spesielt interessert i DeepTech og vitenskapelige innovasjoner. De tar sikte på å utstyre forskere med de nødvendige ferdighetene for å navigere i finansieringslandskapet, fra å lage overbevisende pitch-dekk til å forstå de økonomiske beregningene som er avgjørende for investorer. Veien videre Til tross for hindringene, er de potensielle samfunnsmessige og økonomiske fordelene ved vitenskapelige startups enorme. Med deres evne til å møte presserende globale utfordringer gjennom innovasjon, er det av største betydning å støtte disse satsingene. Å styrke økosystemet som støtter vitenskapelige gründere, fra forbedrede tilskuddsprogrammer til mer spesialiserte investornettverk, er avgjørende for deres suksess. Som konklusjon, mens reisen fra universitetslab til marked er full av utfordringer, spesielt når det gjelder å sikre finansiering, er det en økende erkjennelse av behovet for å støtte disse pionerene innen innovasjon. Ved å bygge bro over ekspertisegapet og utnytte bevilgninger som et springbrett, blir veien videre for vitenskapelige startups klarere, og lover en fremtid der deres transformative potensial kan realiseres fullt ut. Navigering av intellektuell eiendom: En guide for universitetsspinoff-grunnleggere … Les mer

Dekoding av DeepTech: Naviger i den nye tidsalderen for EIC Accelerator-innovasjon

I en tid preget av raske teknologiske fremskritt og innovasjon, har begrepet "DeepTech" dukket opp som et buzzword synonymt med startups og teknologiindustrien for øvrig. Men hva betyr egentlig "DeepTech", og hvorfor er det sentralt for oppstart og teknologisektorer? DeepTech, eller dyp teknologi, refererer til banebrytende teknologier som tilbyr betydelige fremskritt i forhold til eksisterende løsninger. Disse teknologiene er preget av deres dype potensial til å forstyrre industrier, skape nye markeder og løse komplekse utfordringer. I motsetning til vanlig teknologi som fokuserer på inkrementelle forbedringer, dykker DeepTech dypere inn i vitenskapelige oppdagelser eller tekniske innovasjoner for å få til radikale endringer. Essensen av DeepTech I kjernen, legemliggjør DeepTech teknologier forankret i betydelige vitenskapelige fremskritt og høyteknologisk ingeniørinnovasjon. Disse teknologiene er ofte assosiert med sektorer som kunstig intelligens (AI), robotikk, blokkjede, avanserte materialer, bioteknologi og kvantedatabehandling. Den samlende faktoren blant disse er deres grunnleggende avhengighet av dyptgående, reell forskning og utvikling (FoU), som ofte resulterer i gjennombrudd som kan ta år å modne og kommersialisere. DeepTech i startups og teknisk industri For startups representerer det å begi seg ut i DeepTech både en kolossal mulighet og en formidabel utfordring. Utviklingssyklusen for DeepTech-innovasjoner er vanligvis lengre og krever mer betydelige kapitalinvesteringer sammenlignet med programvare eller digitale oppstarter. Utbetalingen kan imidlertid være transformativ, og tilby løsninger på presserende globale problemer, fra klimaendringer til helsekriser. Teknologiindustriens interesse for DeepTech er drevet av løftet om å skape varig verdi og etablere nye grenser innen teknologi. I motsetning til forbrukerteknologi, som kan være gjenstand for raske endringer i forbrukerpreferanser, tilbyr DeepTech grunnleggende endringer som kan omdefinere bransjer i flere tiår. Veien videre Å navigere i DeepTech-landskapet krever en blanding av visjonær vitenskapelig forskning, robuste finansieringsmekanismer og strategiske industripartnerskap. For startups betyr dette å sikre investeringer fra interessenter som forstår den langsiktige karakteren til DeepTech-prosjekter. Det krever også en forpliktelse til FoU og en vilje til å være banebrytende i ukjente territorier. Betydningen av DeepTech går utover bare teknologiske fremskritt; det handler om å bygge fremtiden. Ved å utnytte kraften til dype teknologier, har startups potensialet til å innlede en ny æra av innovasjon, og løse noen av verdens mest intrikate utfordringer med løsninger som en gang ble ansett som umulige. Avslutningsvis står DeepTech i skjæringspunktet mellom banebrytende vitenskapelig forskning og teknologisk innovasjon. For startups og teknologiindustrien representerer det neste grense for oppdagelse og forstyrrelse. Å omfavne DeepTech er ikke bare en investering i teknologi; det er en forpliktelse til en fremtid der grensene for hva som er mulig kontinuerlig utvides. Den unike kapitaldynamikken til DeepTech: Navigere i innovasjonsvannet I den spirende verdenen av startups skiller DeepTech seg ikke bare ut for sin ambisjon om å flytte grensene for innovasjon, men også for sitt distinkte økonomiske og utviklingslandskap. DeepTech-startups, i sin natur, fordyper seg i områder som er både kapitalkrevende og tidkrevende, ofte med fokus på maskinvareutvikling eller banebrytende vitenskapelig forskning som krever en annen type investeringer: tålmodig kapital. Den kapitalintensive naturen til DeepTech DeepTech-foretak krever ofte betydelige initialinvesteringer, betydelig høyere enn de til deres programvare-motparter. Dette skyldes først og fremst de maskinvareintensive aspektene ved mange DeepTech-prosjekter, for eksempel innen bioteknologi, robotikk og ren energi. Utvikling av fysiske produkter eller implementering av nye vitenskapelige funn krever ikke bare spesialisert utstyr og materialer, men også tilgang til avanserte forskningsfasiliteter. Tidsfaktoren Utover økonomiske hensyn, spiller tid en avgjørende rolle i utviklingen av DeepTech-innovasjoner. I motsetning til oppstart av programvare, hvor produkter kan utvikles, testes og gjentas i relativt korte sykluser, strekker DeepTech-prosjekter seg ofte over år eller tiår. Denne forlengede tidsrammen skyldes den komplekse naturen til teknologien som utvikles, nødvendigheten av omfattende test- og sertifiseringsprosesser, og utfordringen med å bringe banebrytende innovasjoner til markedet. Pasientkapital: En viktig ingrediens for suksess Gitt disse unike utfordringene krever DeepTech-startups investorer som er forberedt på en lengre reise til avkastning på investeringen (ROI). Denne "tålmodige kapitalen" er villig til å støtte startups gjennom de lange periodene med FoU og markedsintroduksjon som ligger i DeepTech-satsinger. Slike investorer har vanligvis en dyp forståelse av de spesifikke bransjene og den potensielle effekten av innovasjonene, noe som gjør dem i stand til å se forbi kortsiktige gevinster mot transformasjonspotensialet til disse teknologiene. Hvorfor tålmodig kapital er viktig Betydningen av tålmodig kapital strekker seg utover bare å gi økonomiske ressurser. Det inkluderer mentorskap, bransjeforbindelser og strategisk veiledning, som alle er avgjørende for å navigere i det komplekse landskapet til DeepTech. Dessuten bidrar tålmodig kapital til å fremme en innovasjonskultur der gründere kan fokusere på gjennombrudd som kanskje ikke har umiddelbar kommersiell levedyktighet, men som har potensial til å skape betydelige samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser i det lange løp. Avslutningsvis er reisen til DeepTech-startups unikt utfordrende, og krever mer enn bare økonomiske investeringer. Det krever en forpliktelse til en visjon som overskrider tradisjonelle investeringstidslinjer, og tilbyr løftet om revolusjonerende fremskritt. For de som er villige til å legge ut på denne reisen, er belønningen ikke bare i potensiell økonomisk avkastning, men i å bidra til fremskritt som kan forme fremtiden til samfunnet vårt. Den stigende attraksjonen til DeepTech-investeringer: Unike teknologier og høyere avkastning Investeringslandskapet er vitne til en betydelig endring mot DeepTech, drevet av potensialet for høyere avkastning og dets iboende unikhet. DeepTech-selskaper, i sin natur, fordyper seg i banebrytende teknologiske fremskritt, ofte beskyttet av patenter og immaterielle rettigheter (IP). Denne unike egenskapen skiller dem ikke bare fra den overfylte plassen til programvarestartups, men tilbyr også et lag med konkurransebeskyttelse som er høyt verdsatt av investorer. Høy avkastning og konkurransedyktige DeepTech-investeringer blir stadig mer attraktive på grunn av potensialet for betydelig økonomisk avkastning. Teknologiene utviklet innenfor DeepTech-sektorer – alt fra bioteknologi og avanserte materialer til kunstig intelligens og kvantedatabehandling – har kraften til å forstyrre industrier og skape helt nye markeder. Dette transformative potensialet gir betydelige økonomiske muligheter for investorer som er tidlige tilhengere av slike innovasjoner. Dessuten er kompleksiteten og proprietære karakteren til DeepTech-innovasjoner ... Les mer

Det nye EIC-arbeidsprogrammet: Forstå elimineringen av tilbakevisningsprosessen

I det dynamiske landskapet for EU-finansiering har European Innovation Council (EIC) introdusert bemerkelsesverdige endringer under sitt arbeidsprogram for 2024, som direkte påvirker søknads- og evalueringsprosessen for finansiering. Blant disse justeringene skiller elimineringen av tilbakevisningsprosessen seg ut, noe som betyr et skifte mot en mer strømlinjeformet og uavhengig vurdering av forslag. Denne artikkelen går nærmere inn på implikasjonene av denne endringen for startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) som søker EIC Accelerator-finansiering, med sikte på å avmystifisere den nye tilnærmingen og tilby strategisk veiledning for søkere. Skiftet bort fra tilbakevisningsprosessen Historisk sett tillot EIC Accelerator søknadsprosessen søkere å adressere og "motbevise" kommentarer fra tidligere evalueringer i påfølgende innleveringer. Denne motbevisningsprosessen gjorde det mulig for organisasjoner å avgrense og forbedre forslagene sine basert på spesifikke tilbakemeldinger, og teoretisk økte sjansene for suksess i fremtidige runder. Under EIC-arbeidsprogrammet for 2024 er imidlertid denne mekanismen fjernet. Følgelig er det ikke lenger en strukturert mulighet for søkere til å innlemme forbedringer fra tidligere innsendinger direkte som svar på evaluatorkommentarer. Uavhengig evaluering av forslag En betydelig endring som følger med fjerningen av tilbakevisningsprosessen er tilnærmingen til å evaluere forslag. Evaluatorer vil ikke lenger ha tilgang til tidligere innleveringer eller evalueringsrapporter fra tidligere runder. Dette sikrer at hvert forslag vurderes uavhengig, utelukkende på grunnlag og i samsvar med standard Horizon Europe evalueringskriterier. Denne endringen tar sikte på å jevne konkurransevilkårene, og sikre at alle søknader, enten fra førstegangsinnsendere eller de som søker på nytt, får en objektiv vurdering. Innlemme forbedringer i fortellingen Mens den strukturerte motbekreftelsesprosessen har blitt faset ut, beholder søkerne muligheten til å avgrense forslagene sine basert på tidligere tilbakemeldinger. Forbedringer og forbedringer kan fortsatt inkluderes i den narrative del B av søknadsskjemaet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er noe spesifikt format eller seksjon utpekt for dette formålet. Søkere må derfor sømløst integrere eventuelle justeringer i den generelle forslagsfortellingen, og sikre at forbedringene er sammenhengende og forbedrer forslagets generelle kvalitet og gjennomførbarhet. Strategiske implikasjoner for søkere Denne endringen i EICs evalueringsprosess nødvendiggjør et strategisk omdreiningspunkt for søkere. Startups og SMB bør fokusere på å lage et robust og overbevisende forslag fra begynnelsen, og integrere kontinuerlig forbedring som en kjernestrategi i stedet for å stole på spesifikke tilbakemeldingssløyfer. Søkere oppfordres til å: Gjennomføre grundig egenvurdering: Før innsending, kritisk vurdere forslaget i forhold til EICs kriterier og mål, identifisere områder for forbedring uten å stole på ekstern tilbakemelding. Utnytt profesjonell støtte: Snakk med konsulenter, profesjonelle skribenter eller frilansere som har erfaring med søknader om EU-stipend for å avgrense forslaget ditt, og sikre at det stemmer overens med EICs nåværende prioriteringer og standarder. Legg vekt på innovasjon og effekt: Med hvert forslag evaluert på sine egne fordeler, fremhev prosjektets innovasjon, markedspotensial og samfunnsmessige påvirkning, og gjør en overbevisende sak for EIC-finansiering. Konklusjon EIC-arbeidsprogrammet for 2024 introduserer et paradigmeskifte i hvordan forslag evalueres, med fjerning av tilbakevisningsprosessen som understreker et trekk mot mer uavhengige og meritbaserte vurderinger. Selv om denne endringen utfordrer søkere til å tilpasse seg, åpner den også muligheter for å presentere sine innovasjoner i best mulig lys, fri fra skyggen av tidligere innleveringer. Ved å omfavne en strategi for kontinuerlig forbedring og utnytte faglig ekspertise, kan startups og små og mellomstore bedrifter navigere disse endringene med suksess, og posisjonere seg sterkt for EIC Accelerator-finansiering.

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO