EIC Accelerator EIC fondo investavimo gairių santrauka ir investicijų segmentai

Versija: 2023 m. gruodžio mėn. Pastaba: šiame straipsnyje pateikiama oficialių EIC fondo investavimo gairių santrauka ir supaprastinimai, kurie kai kuriais atvejais gali pakeisti numatomą reikšmę. Rekomenduojame atsisiųsti ir perskaityti oficialų dokumentą. Įvadas EIC Investavimo gairėse potencialiems naudos gavėjams ir bendrainvestuotojams pateikiama esminė informacija apie EIC fondo investavimo ir pardavimo sprendimų strategiją ir sąlygas. Šioje atnaujintoje versijoje pateikiami kvalifikuotų investuotojų apibrėžimai, investavimo scenarijų aprašymai ir nauji tolesnių investicijų ir pasitraukimų punktai, užtikrinantys paramą didelio potencialo startuoliams ir MVĮ, siekiant paspartinti augimą ir pritraukti papildomų investuotojų. Šis dokumentas konkrečiai taikomas EIC fondo „Horizontas Europai“ skyriui. Turinio lentelė Investavimo taisyklės 1.1 Investicijų apribojimai 1.2 Investicijų tikslas 1.3 Investavimo strategija 1.4 -Investicijų scenarijai 2.8 Deramo patikrinimo procesas 2.9 Galimos finansinės priemonės 2.10 Investicijų įgyvendinimas 2.11 Informacijos skelbimas 2.12 Stebėsena ir tolesnės investicijos 2.13 Tolesnės investicijos 2.14 Mentoriai 2.15 Intelektinės nuosavybės valdymas Investicijų priedas 1.2. 1.1 Investavimo apribojimai Skyriui taikomi investavimo apribojimai, nustatyti EIC fondo memorandumo bendrojoje dalyje. Šie apribojimai užtikrina, kad skyrius veiktų neperžengdamas EIC fondo nustatytų ribų, išlaikant nuoseklumą ir suderinamumą su bendraisiais tikslais. 1.2 Investavimo tikslas Skyriaus tikslas – investuoti į EIC fondo galutinius gavėjus, kuriančius ar diegiančius pažangias technologijas ir žlugdančias, rinką kuriančias inovacijas. Skyriu siekiama pašalinti kritinį finansavimo trūkumą Europos technologijų perdavimo rinkoje. Nepaisant didelių dotacijų finansavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams Europoje, tik nedaugeliui pavyksta pritraukti papildomų investicijų ir pasiekti komercializavimo bei plėtros etapus. 1.3 Investavimo strategija Siekdamas savo investavimo tikslo, skyrius gali tiesiogiai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius arba su akcijomis susijusius vertybinius popierius, įskaitant privilegijuotąjį kapitalą, konvertuojamą skolą, pasirinkimo sandorius, varantus ar panašius vertybinius popierius. Skyriuje yra EIC blended finance investicijų komponentas, atsižvelgiant į didžiausią ES Komisijos nustatytą investicijų sumą. Įmonės kandidatės kreipiasi į EIC Accelerator per ES Komisijos paskelbtus viešus kvietimus teikti paraiškas. EISMEA įvertina šiuos pasiūlymus, o ES Komisija atrenka tuos, kurie bus remiami orientacine EIC blended finance suma. Šią paramą gali sudaryti dotacijos ir investicijų derinys, tik dotacija arba tik investicijų parama. Tais atvejais, kai reikia apsaugoti Europos interesus strateginėse srityse, EIC fondas imsis tokių priemonių, kaip blokuojančios mažumos įsigijimas, kad būtų užkirstas kelias naujiems investuotojams iš reikalavimų neatitinkančių šalių. Šis požiūris užtikrina, kad investicijos atitiktų strateginius prioritetus ir apsaugotų Europos interesus. 1.4 Investavimo į skyrių procesas Investavimo procesą sudaro keli etapai: Pradinis vertinimas: ES Komisijos atrinkti pasiūlymai nukreipiami išorės AIFV pirminiam vertinimui. Suskirstymas į kategorijas: pagal įvertinimą atvejai skirstomi į įvairius investavimo scenarijus (kibirus). Due Diligence: finansinis deramas patikrinimas ir KYC atitikties patikros atliekamos tikslinėse įmonėse. Finansavimo sąlygų aptarimas: su paramos gavėju ir bendrainvestuotojais aptariamas galimų finansavimo sąlygų projektas. Sprendimų priėmimas: Išorės AIFV priima sprendimą dėl finansavimo operacijų, patvirtina arba atmetė operaciją. Teisinė dokumentacija: Patvirtinus, parengiami ir pasirašomi teisiniai dokumentai. Stebėjimas: Išorės AIFV stebi investicijas, įskaitant išmokas, ataskaitas ir pasitraukimo strategijas. 2. Investavimo gairės 2.1 Tikslinės įmonės plėtros etapas Tinkami pareiškėjai pagal EIC Accelerator yra pelno siekiantys labai novatoriškos MVĮ, pradedančios įmonės, ankstyvos stadijos įmonės ir nedidelės vidutinės kapitalizacijos įmonės iš bet kurio sektoriaus, paprastai turinčios stiprią intelektinės nuosavybės komponentą. EIC Accelerator siekiama paremti didelės rizikos projektus, kurie dar nėra patrauklūs investuotojams, sumažinant šių projektų riziką, kad paskatintų privačias investicijas. 2.2 Inovacijų tipas Skyrius remia įvairių tipų inovacijas, ypač pagrįstas giliosiomis technologijomis arba radikaliu mąstymu, ir socialines inovacijas. Giliosios technologijos reiškia technologiją, pagrįstą pažangiausia mokslo pažanga ir atradimais, kurioms reikalinga nuolatinė sąveika su naujomis idėjomis ir laboratorijos rezultatais. 2.3 Europos interesų apsauga ES Komisijos nustatytose strateginėse srityse skyrius imsis su investicijomis susijusių priemonių Europos interesams apsaugoti. Tai gali apimti blokuojančios mažumos įsigijimą, investavimą nepaisant galimo investuotojo susidomėjimo arba Europos intelektinės nuosavybės ir įmonės nuosavybės užtikrinimą. 2.4 Geografinė taikymo sritis Reikalavimus atitinkančios įmonės turi būti įsteigtos ir veikti ES valstybėse narėse arba asocijuotosiose šalyse, įtrauktose į „Horizont Europe“ III ramsčio nuosavybės komponentą. Išorės AIFV gali investuoti į kontroliuojančiąją arba patronuojančią bendrovę, įsteigtą šiose teritorijose, jei ji atitinka visus tinkamumo kriterijus. 2.5 Išimtys Į investicijas neįtraukiami sektoriai, nesuderinami su programos „Horizontas Europa“ etiniu ir socialiniu pagrindu. Tai apima veiklą, susijusią su žalinga darbo praktika, nelegaliais produktais, pornografija, prekyba laukiniais gyvūnais, pavojingomis medžiagomis, netvariais žvejybos būdais ir kita, kaip nurodyta 2 priede. 2.6 Investicijų dydis ir akcijų paketo tikslai Skyriaus investicijos svyruoja nuo 500 000 EUR iki 15 000 000 EUR vienam bendrovė, orientuota į mažumos akcijų paketus, paprastai nuo 10% iki 20%. Tačiau ji gali įgyti blokuojamąjį akcijų paketą, kad apsaugotų Europos interesus. Remiantis deramo patikrinimo išvadomis ir ES Komisijos sprendimu dėl dotacijos, investicijos gali būti mažesnės arba didesnės, nei buvo pasiūlyta iš pradžių. 2.7 Investavimo / bendro investavimo scenarijai Nuo pat pradžių išorinis AIFV sujungs potencialias įmones, į kurias investuojama, su EIC Accelerator investuotojų bendruomene, kad panaudotų bendro investavimo galimybes. EIC atrinkti naudos gavėjai raginami ieškoti bendrainvestuotojų, o finansinis ir komercinis patikrinimas gali būti atliekamas kartu su šiais investuotojais. EIC Accelerator siekiama sumažinti pasirinktų operacijų riziką, pritraukiant daug papildomo finansavimo inovacijų diegimui ir masto didinimui paremti. 2.8 Deramo patikrinimo procesas Deramo patikrinimo procese pagrindinis dėmesys skiriamas valdymui, kapitalo struktūrai, verslo strategijai, konkurencijai, rinkos vertinimui, vertės kūrimui, teisinei formai ir jurisdikcijoms. Atitikties patikros apima pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokesčių vengimo ir KYC laikymąsi. Dėl reikalavimų nesilaikymo EIC parama gali būti nutraukta arba nutraukta. 2.9 Galimos finansinės priemonės Skyriuje visų pirma naudojamos nuosavybės arba kvaziakcinio kapitalo investicijos, įskaitant: Bendrąsias akcijas: nuosavybės dalis korporacijoje, gali turėti balsavimo teisę arba ne. Privilegijuotosios akcijos: hibridinės nuosavybės vertybiniai popieriai su panašiomis į skolą savybėmis, paprastai turimi rizikos kapitalo fondų. Konvertuojami instrumentai: skolos instrumentai… Skaityti daugiau

Ultimate EIC Accelerator trumpas pasiūlymų vadovas (EIC Accelerator 1 žingsnio pasiūlymo šablonas)

Naujovių panaudojimas: EIC Accelerator 1 žingsnio pasiūlymo šablonas – vadovas pradedantiesiems ir MVĮ Dinamiškame startuolių finansavimo pasaulyje European Innovation Council (EIC) Accelerator yra patrauklus būdas pradedantiesiems ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ) užsitikrinti didelį finansavimą. . 1 žingsnio pasiūlymo šablonas yra labai svarbus įrankis, skirtas palengvinti prieigą prie iki 17,5 mln. EUR blended financing, kuris apima ir dotacijos, ir nuosavybės komponentus. Šiame straipsnyje pateikiama išsami EIC Accelerator 1 žingsnio pasiūlymo šablono, pritaikyto suteikti naujų galimybių ir MVĮ visoje Europos Sąjungoje (ES), turinio ir naudingumo apžvalga. EIC Accelerator 1 žingsnio pasiūlymo šablono esmė Oficialus pasiūlymo šablonas: 1 žingsnio pasiūlymo šablonas yra oficialus pareiškėjų planas, kruopščiai sukurtas siekiant supaprastinti paraiškų teikimo EIC finansavimui procesą. Ji apima esmines dalis, kuriose reikalaujama, kad pareiškėjai glaustai apibūdintų savo naujoves, verslo modelį ir galimą savo technologijos poveikį. Šis struktūrinis metodas užtikrina, kad visi esminiai pasiūlymo aspektai būtų sistemingai nagrinėjami. Technologijų parengties lygis (TRL) Dėmesys: pagrindinė šablono dalis yra technologijų parengties lygių akcentavimas. Pareiškėjai turi įrodyti savo naujovių brandą, o tai labai svarbu, kad atitiktų EIC rinkos pasirengimo ir diegimo potencialo lūkesčius. Pasiruošimas pokalbiui ir pokalbiui: pasiūlymo šablonas yra strategiškai sukurtas taip, kad padėtų pareiškėjams pasiruošti tolesniems finansavimo proceso etapams. Tai skatina glaustai, bet visapusiškai pristatyti idėjas, kurios sudaro pagrindą ir sudaro sąlygas interviu procesui. Kaip šablonas suteikia pareiškėjams supaprastintą procesą pareiškėjams: Pateikdamas aiškią struktūrą, šablonas išsklaido paraiškų teikimo procesą, todėl jis tampa prieinamas net naujokams ES finansavimo srityje. Tai padeda pareiškėjams atlikti keletą tiksliai apibrėžtų veiksmų, padedant jiems veiksmingai pristatyti savo naujovių pasakojimą. Sukurtas dideliam poveikiui: Šablonas sutelktas į didelio poveikio naujoves, skatinančias pareiškėjus kritiškai mąstyti apie rinkos poreikius ir unikalų savo technologijos vertės pasiūlymą. Šis dėmesys yra suderintas su EIC tikslu remti projektus, kurie gali plėsti ir pasiekti didelę skverbimąsi į rinką. Parama daugeliui novatorių: nuo profesionalių rašytojų ir laisvai samdomų vertėjų iki konsultantų – šablonas yra išteklius, kurį gali panaudoti įvairios suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios dotacijų rašymo procese. Tai suteikia standartizuotą sistemą, užtikrinančią programų nuoseklumą ir kokybę. Finansinio ir strateginio poveikio mišraus finansavimo galimybės: šablonas veiksmingai atveria duris blended financing galimybėms, kurias sudaro 2,5 mln. EUR dotacija ir iki 15 mln. EUR nuosavo kapitalo finansavimo. Ši didelė finansinė parama skirta paspartinti novatoriškų naujovių kūrimą ir mastą. Akcinio kapitalo finansavimo įžvalgos: įmonėms, kurios gali būti nebankinamos ir kurių tradiciniai finansavimo mechanizmai neatitinka, šablone pateikta nuosavybės parinktis keičia žaidimą. Tai suteikia tiesioginį kelią į didelį finansavimą, labai svarbų agresyvaus augimo ir plėtros strategijoms. Europos Komisijos ir EIC patvirtinimas: naudojant oficialų šabloną projektai suderinami su strateginiais Europos Komisijos ir EIC prioritetais. Ji užtikrina, kad pasiūlymai būtų vertinami pagal kriterijus, atspindinčius platesnius ES inovacijų finansavimo tikslus, didinant projektų patikimumą ir patrauklumą. Išvada EIC Accelerator Step 1 pasiūlymo šablonas nėra tik dokumentas; tai strateginė priemonė, galinti žymiai padidinti galimybes užsitikrinti finansavimą suderinant startuolius ir MVĮ su svarbiais elementais, kurių siekia EIC. Tai skatina aiškumą, glaustumą ir susikaupimą, kurie yra būtini norint išlaikyti griežtą vertinimo procesą. Naudodami šį šabloną pradedančios įmonės ir MVĮ gali efektyviai išdėstyti savo inovacijų istorijas, parodydamos savo potencialą pakeisti pramonės šakas ir pasiekti naujų aukštumų Europos rinkoje. EIC Accelerator 1 veiksmas Trumpas pasiūlymo pasiūlymo šablonas 1. Įmonės aprašymas Įkūrimo istorija Įmonės įkūrimo data siejama su jos įkūrimo data, pabrėžiant jos kilmę kaip atsiskyrimą nuo žymaus tyrimų instituto. Šiame pasakojime išsamiai aprašomas įkūrėjų bendradarbiavimas ir užtikrintos pradinės investicijos, iliustruojantis trajektoriją nuo perspektyvios idėjos iki įsitvirtinusio subjekto. Tokia įkūrimo istorija ne tik sustiprina įmonės profilį, bet ir sustiprina jos, kaip patikimo ir novatoriško žaidėjo technologijų pramonėje, poziciją, siekiant pritraukti suinteresuotųjų šalių, įskaitant European Innovation Council (EIC), dėmesį. Misija ir vizija Įmonės misija ir vizija apima pagrindinius jos tikslus ir siekiamą poveikį, kurį ji siekia pasiekti pasauliniu mastu. Misija sukurta siekiant išspręsti svarbius pramonės iššūkius, pasitelkiant naujoves, siekiant pagerinti efektyvumą arba pašalinti reikšmingas rinkos spragas. Šis vizionieriškas požiūris suteikia bendrovei į ateitį mąstančią lyderę, pasiryžusiančią padaryti didelę pažangą savo srityje. Dėmesys teorinių idėjų pavertimui praktiniais, rinkai paruoštais sprendimais puikiai dera su European Innovation Council tikslais, iliustruodamas įsipareigojimą ne tik pirmauti inovacijų srityje, bet ir teigiamai prisidėti prie visuomenės ir ekonomikos augimo. Įmonės pasiekimai Bendrovės pasiekimai liudija jos augimą ir naujoves, pažymėtus svarbiais etapais, tokiais kaip apdovanojimai, finansinė sėkmė ir technologinė pažanga. Šie pasiekimai yra labai svarbūs siekiant sukurti įmonės patikimumą ir pabrėžti jos gebėjimą atitikti ir viršyti pramonės standartus. Gerbiamų įstaigų pripažinimas apdovanojimais ir sėkmingas kritinių technologijų pasirengimo lygių pasiekimas pabrėžia įmonės potencialą ir pasirengimą tolesniam augimui. Tokie pasiekimai yra būtini norint sukurti pasitikėjimą European Innovation Council ir potencialiais investuotojais, kad įmonė būtų tvirta kandidatė į ateities galimybes konkurencingoje Europos Sąjungos technologijų srityje. Santykiai su klientais Bendrovė palaiko tvirtus santykius su įvairiais klientais, sustiprindama savo poziciją rinkoje ir sustiprindama savo reputaciją pramonėje. Šie ryšiai yra ne tik sandorių, bet ir praturtinami bendradarbiaujant, teikiant abipusę naudą ir sustiprinant įmonės pozicijas rinkoje. Pagrindinių klientų paryškinimas ir šios sąveikos pobūdžio detalizavimas parodo įmonės gebėjimą palaikyti vertingą partnerystę. Be to, šių pagrindinių suinteresuotųjų šalių ketinimų protokolų (LOI) gavimas ne tik parodo jų… Skaityti daugiau

EIC Accelerator inovacijų tiglis: universitetai ir DeepTech verslininkų gimimas

Universitetai jau seniai buvo kai kurių novatoriškiausių ir labiausiai transformuojančių technologijų, kurias matė mūsų pasaulis, gimtinė. Šios institucijos, pagrįstos griežtais akademiniais tyrimais ir skatinamos intelektualinio smalsumo, yra ne tik mokymosi centrai, bet ir pagrindiniai novatoriškų verslininkų inkubatoriai. Ypač mokslinių technologijų srityje universitetai ir tyrimų institutai yra priešakyje to, ką dabar paprastai vadiname DeepTech – technologijomis, kurios siūlo didelę pažangą įvairiuose sektoriuose, įskaitant sveikatos priežiūrą, energetiką ir skaičiavimus. Universiteto ir verslumo ryšys Kelias nuo akademinių tyrimų iki verslumo yra daugelio novatorių kelias. Universitetai, turintys daug išteklių, įskaitant moderniausias laboratorijas, galimybę gauti finansavimą ir panašiai mąstančių mąstytojų tinklą, siūlo neprilygstamą ekosistemą ankstyvojo etapo DeepTech projektams puoselėti. Būtent šiose akademinėse salėse atliekami pamatiniai tyrimai – dažnai dar gerokai anksčiau, nei net svarstoma, ar rinka gali būti pritaikyta. Vienas iš pagrindinių šios aplinkos elementų yra tarpdalykinio bendradarbiavimo skatinimas. Neretai pasitaiko, kad medžiagų mokslo proveržis universitete atveria kelią revoliucingiems naujiems produktams plataus vartojimo elektronikos erdvėje arba biomedicininiams tyrimams, leidžiantiems sukurti novatoriškus medicinos prietaisus. Šios technologijos, gimusios iš akademinių projektų, gali spręsti svarbius pasaulinius iššūkius ir atverti kelią naujoms pramonės šakoms. Atotrūkio mažinimas: nuo akademinės bendruomenės iki pramonės Tačiau kelias nuo universiteto projekto iki sėkmingos DeepTech įmonės yra kupinas iššūkių. Mokslinių tyrimų komercializavimo procesas reikalauja ne tik techninės kompetencijos; reikia gerai išmanyti rinką, strateginį verslo planavimą ir galimybę užsitikrinti investicijas. Čia yra verslumo programų ir technologijų perdavimo biurų universitetuose, kuriais siekiama užpildyti šią spragą, vaidmuo. Jie suteikia pradedantiesiems verslininkams patarimus, finansavimą ir verslo supratimą, reikalingą jų naujovėms pateikti rinkai. Be to, negalima pervertinti viešojo ir privataus finansavimo vaidmens. Tokios iniciatyvos kaip European Innovation Council (EIC) Accelerator programa siūlo itin svarbią paramą skiriant dotacijas ir nuosavo kapitalo finansavimą pradedantiesiems, kurie naršo klastinguose DeepTech komercializavimo vandenyse. Šios programos ne tik suteikia finansinę paramą, bet ir suteikia startuolių patikimumo, pritraukia papildomų investicijų ir partnerysčių. Realaus pasaulio poveikis ir ateitis Universitetų sukurtų DeepTech naujovių įtaka pasaulinėje arenoje yra neabejotina. Nuo gyvybę gelbstinčių medicinos technologijų kūrimo iki tvarios energijos sprendimų kūrimo – ši pažanga formuoja ateitį. Žvelgiant į priekį, universitetų, kaip inovacijų inkubatorių, svarba tik didės. Sukūrus tinkamas paramos struktūras, šių akademinių pastangų pavirsti sėkmingomis, pasaulį keičiančiomis įmonėmis galimybės yra beribės. Apibendrinant galima pasakyti, kad universitetai yra ne tik mokymosi centrai, bet ir pagrindiniai inovacijų lopšiai, ugdantys verslininkus, kurie ruošiasi iš naujo apibrėžti mūsų pasaulį naudodamiesi DeepTech naujovėmis. Kadangi šios akademinės institucijos ir toliau vystosi, jų galimybės prisidėti prie pasaulinės ekonomikos ir visuomenės pažangos yra neribotos. Nuolat remiant ir investuojant, tiltas nuo akademinės bendruomenės iki pramonės sustiprės ir prasidės nauja transformuojančių technologijų era. Nuo laboratorijos stendo iki rinkos: universitetinių startuolių finansavimo odisėja Perėjimas nuo akademinių tyrimų prie sėkmingo startuolio yra bauginanti kelionė, ypač steigėjams, kilusiems iš tokių sričių kaip chemija, farmacija, biologija ir fizika. Šie moksliniai verslininkai susiduria su unikaliais iššūkiais, kurių pagrindinis yra sunkus uždavinys užtikrinti finansavimą. Skirtingai nei jų kolegos komerciniuose sektoriuose, mokslininkai, tapę startuolių steigėjais, dažnai atsiduria nepažįstamoje teritorijoje, kai kalbama apie lėšų rinkimą. Lėšų rinkimo iššūkis mokslo verslininkams Problemos esmė slypi kompetencijos spraga. Mokslininkai yra mokomi tyrinėti, atrasti ir kurti naujoves, sutelkdami dėmesį į žinių tobulinimą, o ne į verslo modelių sudėtingumą, pritaikymą rinkai ar investuotojų siūlymą. Dėl šios spragos jie dažnai atsiduria nepalankioje padėtyje konkurencingoje finansavimo aplinkoje, kurioje dominuoja investuotojai, ieškantys greitos grąžos, ir įmonės, turinčios aiškią rinkos taikymo sritį. Be to, DeepTech ir mokslo startuolių pobūdis reiškia, kad jiems paprastai reikia didelių išankstinių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, o kelias į rinką ir pelningumas yra ilgesnis. Tai dar labiau apsunkina jų patrauklumą tradiciniams rizikos kapitalistams, kurie gali vengti būdingos rizikos ir ilgesnių terminų. Dotacijos: gelbėjimosi ratas norint pradėti Atsižvelgiant į šiuos iššūkius, dotacijos atlieka labai svarbų vaidmenį ankstyvosiose mokslo startuolių gyvavimo ciklo stadijose. Finansavimo mechanizmai, tokie kaip European Innovation Council (EIC) Accelerator programa, tampa gelbėjimo linija, siūlančia ne tik finansinę paramą, bet ir galimo mokslinės įmonės poveikio patvirtinimą. Dotacijos iš vyriausybinių ir tarptautinių organizacijų suteikia būtiną kapitalą, reikalingą norint pereiti nuo koncepcijos įrodymo prie perspektyvaus produkto, nesumažinant steigėjų nuosavo kapitalo ir nepriverčiant jų imtis ankstyvos komercializavimo strategijų. Tilto kūrimas: universitetų inkubatorių ir verslumo programų vaidmuo Pripažindami unikalius iššūkius, su kuriais susiduria jų mokslininkai verslininkai, daugelis universitetų įsteigė inkubatorius ir verslumo programas, skirtas žinių spragai užpildyti. Šios programos siūlo mentorystę, verslo mokymus ir prieigą prie investuotojų tinklų, kurie konkrečiai domisi DeepTech ir mokslo naujovėmis. Jomis siekiama suteikti mokslininkams įgūdžių, reikalingų norint naršyti finansavimo srityje, nuo patrauklių pasiūlymų kūrimo iki investuotojams labai svarbių finansinių rodiklių supratimo. Kelias į priekį Nepaisant kliūčių, galima mokslo startuolių socialinė ir ekonominė nauda yra didžiulė. Kadangi jie geba spręsti neatidėliotinus pasaulinius iššūkius pasitelkdami naujoves, labai svarbu remti šias įmones. Mokslo verslininkus remiančios ekosistemos stiprinimas – nuo patobulintų dotacijų programų iki labiau specializuotų investuotojų tinklų – labai svarbus jų sėkmei. Apibendrinant galima pasakyti, kad nors kelionė iš universiteto laboratorijos į rinką yra kupina iššūkių, ypač užtikrinant finansavimą, vis labiau pripažįstama, kad reikia remti šiuos inovacijų pradininkus. Pašalinus kompetencijos spragą ir pasitelkus dotacijas kaip trampliną, kelias į priekį mokslo startuoliams tampa aiškesnis, o tai žada ateitį, kurioje jų transformacinis potencialas gali būti visiškai panaudotas. Intelektinės nuosavybės naršymas: vadovas universiteto „Spinoff“ įkūrėjams… Skaityti daugiau

„DeepTech“ dekodavimas: naršymas naujajame EIC Accelerator inovacijų amžiuje

Epochoje, kuriai būdinga sparti technologijų pažanga ir naujovės, terminas „DeepTech“ tapo populiaraus žodžio sinonimu pradedantiesiems ir apskritai technologijų pramonei. Bet ką tiksliai reiškia „DeepTech“ ir kodėl jis yra labai svarbus pradedantiesiems ir technologijų sektoriams? DeepTech arba gilioji technologija reiškia pažangiausias technologijas, kurios siūlo reikšmingą pažangą, palyginti su esamais sprendimais. Šioms technologijoms būdingas didelis potencialas sutrikdyti pramonės šakas, kurti naujas rinkas ir spręsti sudėtingus iššūkius. Skirtingai nuo įprastų technologijų, kurios orientuotos į laipsnišką patobulinimą, DeepTech gilinasi į mokslinius atradimus ar inžinerines naujoves, siekdamas radikalių pokyčių. DeepTech esmė Iš esmės DeepTech įkūnija technologijas, kurių šaknys yra didelės mokslo pažangos ir aukštųjų technologijų inžinerinės naujovės. Šios technologijos dažnai siejamos su tokiais sektoriais kaip dirbtinis intelektas (AI), robotika, blokų grandinė, pažangios medžiagos, biotechnologijos ir kvantinė kompiuterija. Juos vienijantis veiksnys yra esminis pasikliovimas giliomis, esminėmis mokslinių tyrimų ir plėtros (MTTP) pastangomis, kurios dažnai lemia proveržį, kuriam subręsti ir komercializuoti gali prireikti metų. DeepTech startuoliuose ir technologijų pramonėje Pradedantiesiems įėjimas į DeepTech yra didžiulė galimybė ir didžiulis iššūkis. DeepTech naujovių kūrimo ciklas paprastai yra ilgesnis ir reikalauja didesnių kapitalo investicijų, palyginti su programine įranga ar skaitmeniniais startuoliais. Tačiau atlygis gali būti permainingas, siūlant sprendimus neatidėliotinoms globalioms problemoms – nuo klimato kaitos iki sveikatos priežiūros krizių. Technologijų pramonės susidomėjimą DeepTech skatina pažadas sukurti ilgalaikę vertę ir nustatyti naujas technologijų ribas. Skirtingai nuo vartotojų technologijų, kurios gali greitai keistis vartotojų pageidavimais, DeepTech siūlo esminius pokyčius, kurie dešimtmečius gali iš naujo apibrėžti pramonės šakas. Kelias į priekį Norint naršyti DeepTech kraštovaizdyje, reikia vizualizuotų mokslinių tyrimų, patikimų finansavimo mechanizmų ir strateginių pramonės partnerysčių derinio. Pradedantiesiems tai reiškia investicijų užtikrinimą iš suinteresuotųjų šalių, kurios supranta ilgalaikį DeepTech projektų pobūdį. Tai taip pat reikalauja įsipareigojimo vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą bei noro tapti neatrastų teritorijų pionieriais. DeepTech reikšmė yra ne tik technologinė pažanga; tai apie ateities kūrimą. Išnaudodami giliųjų technologijų galią, startuoliai gali pradėti naują inovacijų erą, kai kuriuos sudėtingiausius pasaulio iššūkius išspręsdami sprendimais, kurie kažkada buvo laikomi neįmanomais. Apibendrinant galima pasakyti, kad DeepTech yra novatoriškų mokslinių tyrimų ir technologinių naujovių sankirtoje. Pradedantiesiems ir technologijų pramonei tai yra kita atradimų ir sutrikimų riba. DeepTech naudojimas nėra tik investicija į technologijas; tai įsipareigojimas ateičiai, kurioje nuolat plečiamos to, kas įmanoma, ribos. Unikali DeepTech kapitalo dinamika: naršymas naujovių vandenyse Augančiame startuolių pasaulyje DeepTech išsiskiria ne tik ambicijomis peržengti inovacijų ribas, bet ir išskirtiniu finansiniu bei plėtros kraštovaizdžiu. DeepTech startuoliai pagal savo pobūdį gilinasi į sritis, reikalaujančias ir daug kapitalo, ir daug laiko, dažnai daugiausia dėmesio skiriant techninės įrangos kūrimui arba novatoriškiems moksliniams tyrimams, kuriems būtinos kitokios investicijos: paciento kapitalas. DeepTech DeepTech įmonių kapitalui imli pobūdis dažnai reikalauja didelių pradinių investicijų, daug didesnių nei jų programinės įrangos partnerių. Taip yra visų pirma dėl daugelio DeepTech projektų, tokių kaip biotechnologijos, robotika ir švari energija, daug aparatinės įrangos reikalaujančių aspektų. Fizinių produktų kūrimas ar naujų mokslinių atradimų įgyvendinimas reikalauja ne tik specializuotos įrangos ir medžiagų, bet ir prieigos prie pažangių tyrimų įrenginių. Laiko faktorius Be finansinių priežasčių, laikas vaidina lemiamą vaidmenį kuriant DeepTech naujoves. Skirtingai nuo programinės įrangos paleidimo, kur produktai gali būti kuriami, išbandomi ir kartojami per palyginti trumpus ciklus, DeepTech projektai dažnai trunka metus ar net dešimtmečius. Šis pailgintas laikotarpis atsirado dėl sudėtingo kuriamos technologijos pobūdžio, būtinybės atlikti išsamius testavimo ir sertifikavimo procesus ir iššūkį pateikti rinkai novatoriškas naujoves. Kantrus kapitalas: gyvybiškai svarbus sėkmės komponentas Atsižvelgiant į šiuos unikalius iššūkius, DeepTech startuoliams reikalingi investuotojai, pasiruošę ilgesnei investicijų grąžos (IG) kelionei. Šis „kantrus kapitalas“ yra pasirengęs paremti pradedančias įmones per ilgus MTTP ir įvedimo į rinką laikotarpius, būdingus DeepTech įmonėms. Tokie investuotojai paprastai gerai išmano konkrečias pramonės šakas ir galimą naujovių poveikį, todėl jie gali matyti ne tik trumpalaikę naudą, bet ir šių technologijų transformacinį potencialą. Kodėl paciento kapitalas svarbus Paciento kapitalo reikšmė neapsiriboja tik finansinių išteklių teikimu. Tai apima mentorystę, pramonės ryšius ir strategines gaires, kurios yra labai svarbios naršant sudėtingame DeepTech kraštovaizdyje. Be to, pacientų kapitalas padeda puoselėti inovacijų kultūrą, kurioje verslininkai gali sutelkti dėmesį į proveržius, kurie gali neturėti tiesioginio komercinio gyvybingumo, tačiau ilgainiui gali turėti reikšmingą socialinį ir ekonominį poveikį. Apibendrinant galima pasakyti, kad DeepTech startuolių kelionė yra išskirtinai sudėtinga, reikalaujanti ne tik finansinių investicijų. Tai reikalauja įsipareigojimo įgyvendinti viziją, kuri pranoksta tradicinius investavimo terminus ir žada revoliucinę pažangą. Tiems, kurie nori leistis į šią kelionę, atlygis yra ne tik galima finansinė grąža, bet ir prisidėjimas prie pažangos, galinčios formuoti mūsų visuomenės ateitį. Didėjantis DeepTech investicijų patrauklumas: unikalios technologijos ir didesnė grąža. DeepTech įmonės pagal savo pobūdį gilinasi į novatorišką technologinę pažangą, dažnai apsaugotą patentais ir intelektinės nuosavybės (IP) teisėmis. Šis unikalumas ne tik išskiria juos iš perpildytos programinės įrangos startuolių erdvės, bet ir suteikia investuotojų labai vertinamą konkurencijos apsaugos sluoksnį. Didelės grąžos ir konkurencingos Moats DeepTech investicijos tampa vis patrauklesnės dėl didelės finansinės grąžos galimybės. DeepTech sektoriuose sukurtos technologijos – nuo biotechnologijų ir pažangių medžiagų iki dirbtinio intelekto ir kvantinės kompiuterijos – gali sutrikdyti pramonės šakas ir sukurti visiškai naujas rinkas. Šis transformacinis potencialas atveria dideles finansines galimybes investuotojams, kurie yra ankstyvieji tokių naujovių šalininkai. Be to, DeepTech naujovių sudėtingumas ir patentuotas pobūdis… Skaityti daugiau

Naujoji EIC darbo programa: paneigimo proceso pašalinimo supratimas

Dinamiškoje Europos Sąjungos (ES) finansavimo aplinkoje European Innovation Council (EIC) pagal savo 2024 m. darbo programą padarė reikšmingų pakeitimų, kurie tiesiogiai paveikė paraiškų teikimą ir finansavimo vertinimo procesą. Tarp šių koregavimų išsiskiria paneigimo proceso panaikinimas, reiškiantis perėjimą prie racionalesnio ir nepriklausomo pasiūlymų vertinimo. Šiame straipsnyje gilinamasi į šio pakeitimo pasekmes pradedantiesiems ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), ieškančioms EIC Accelerator finansavimo, siekiant išsiaiškinti naują požiūrį ir pasiūlyti strategines gaires pareiškėjams. Perėjimas nuo paneigimo proceso Istoriškai EIC Accelerator paraiškų teikimo procesas leido pareiškėjams vėlesniuose pareiškimuose kreiptis į ankstesnių vertinimų komentarus ir juos „atneigti“. Šis paneigimo procesas leido organizacijoms patobulinti ir patobulinti savo pasiūlymus remiantis konkrečiais atsiliepimais, teoriškai padidindamas jų sėkmės galimybes būsimuose etapuose. Tačiau pagal 2024 m. EIC darbo programą šis mechanizmas buvo pašalintas. Todėl pareiškėjams nebėra sistemingos galimybės įtraukti patobulinimus iš ankstesnių pareiškimų tiesiogiai reaguojant į vertintojo pastabas. Nepriklausomas pasiūlymų vertinimas Svarbus pokytis, susijęs su paneigimo proceso panaikinimu, yra pasiūlymų vertinimo metodas. Vertintojai nebeturės prieigos prie ankstesnių pateikimų ar vertinimo ataskaitų iš ankstesnių etapų. Taip užtikrinama, kad kiekvienas pasiūlymas būtų vertinamas atskirai, tik atsižvelgiant į jo nuopelnus ir pagal standartinius programos „Europos horizontas“ vertinimo kriterijus. Šiuo pakeitimu siekiama suvienodinti konkurencijos sąlygas, užtikrinant, kad visos paraiškos, tiek pirmą kartą pateikiančių, tiek pakartotinai pateikiančių paraiškas, būtų nešališkai peržiūrimos. Patobulinimų įtraukimas į pasakojimą Nors struktūrinis paneigimo procesas buvo laipsniškai panaikintas, pareiškėjai išsaugo galimybę patobulinti savo pasiūlymus remdamiesi ankstesniais atsiliepimais. Patobulinimai ir patobulinimai vis dar gali būti įtraukti į paraiškos formos B dalį. Tačiau svarbu pažymėti, kad šiam tikslui nėra konkretaus formato ar skyriaus. Todėl pareiškėjai turi sklandžiai integruoti visus pakeitimus į bendrą pasiūlymo aprašą, užtikrindami, kad patobulinimai būtų nuoseklūs ir pagerintų bendrą pasiūlymo kokybę bei įgyvendinamumą. Strateginiai padariniai pareiškėjams Dėl šio EIC vertinimo proceso pakeitimo pareiškėjams reikia strateginio posūkio. Pradedantieji ir MVĮ nuo pat pradžių turėtų sutelkti dėmesį į tvirto ir įtikinamo pasiūlymo kūrimą, įtraukiant nuolatinį tobulėjimą kaip pagrindinę strategiją, o ne pasikliaujant konkrečiomis grįžtamojo ryšio grandinėmis. Pareiškėjai raginami: Atlikti išsamų savęs vertinimą: prieš pateikdami kritiškai įvertinkite savo pasiūlymą pagal EIC kriterijus ir tikslus, nustatydami tobulinimo sritis, nepasikliaujant išoriniais atsiliepimais. Pasinaudokite profesionalia pagalba: bendradarbiaukite su konsultantais, profesionaliais rašytojais arba laisvai samdomais darbuotojais, turinčiais ES dotacijų paraiškų teikimo patirties, kad patobulintumėte savo pasiūlymą ir užtikrintumėte, kad jis atitiktų dabartinius EIC prioritetus ir standartus. Pabrėžkite naujoves ir poveikį: vertindami kiekvieną pasiūlymą, pabrėžkite savo projekto naujoves, rinkos potencialą ir poveikį visuomenei, pateikdami įtikinamą EIC finansavimo argumentą. Išvada 2024 m. EIC darbo programa pakeičia pasiūlymų vertinimo paradigmą, panaikinant paneigimo procesą, pabrėžiant perėjimą prie nepriklausomesnių ir nuopelnais pagrįstų vertinimų. Nors šis pakeitimas verčia pareiškėjus prisitaikyti, jis taip pat atveria galimybes pristatyti savo naujoves kuo geresnėje šviesoje, be ankstesnių paraiškų šešėlio. Taikydami nuolatinio tobulėjimo strategiją ir pasitelkdami profesionalią patirtį, startuoliai ir MVĮ gali sėkmingai pereiti prie šių pokyčių, tvirtai apsiginklavę EIC Accelerator finansavimui.

EIC Accelerator pateikimo limitų supratimas pagal 2024 m. darbo programą

European Innovation Council (EIC) greitintuvas yra kertinis ES įsipareigojimo skatinti inovacijas ir remti pradedančias bei mažas ir vidutines įmones (MVĮ) akmuo, siekiant pateikti rinkai novatoriškas idėjas. Įdiegus EIC 2024 darbo programą, buvo atlikti reikšmingi atnaujinimai, siekiant supaprastinti procesus ir patikslinti pasiūlymų teikimo ir pakartotinio pateikimo taisykles. Šiuo straipsniu siekiama išsiaiškinti naujas pateikimo ribas, pateikiant aiškų vadovą subjektams, kurie siekia užsitikrinti finansavimą pagal šią konkursinę programą. Supaprastintos pateikimo taisyklės EIC 2024 darbo programoje nustatytas paprastesnis požiūris į pasiūlymų teikimą, atsižvelgiama į grįžtamąjį ryšį ir siekiama, kad finansavimo procesas būtų prieinamesnis. Nuo 2024 m. pradžios subjektams leidžiama pateikti iki trijų nesėkmingų paraiškų bet kuriame proceso etape ir bet kokiai paramai gauti. Tai apima: trumpus pasiūlymus Išsamius pasiūlymus Konkrečiam iššūkiui skirtus kvietimus teikti paraiškas. Atviras kvietimas teikti paraiškas tik dotacijai mišrus finansavimas (dotacijos ir nuosavo kapitalo deriniai) tik nuosavas kapitalas. Šis supaprastinimas reiškia, kad pareiškėjai turi tris galimybes gauti finansavimą, neatsižvelgiant į paramos, dėl kurios teikiama paraiška, etapo ar rūšies, prieš neleidžiama pateikti tolesnių dokumentų pagal Europos horizonto EIC Accelerator. Pakartotinis pateikimas po atmetimo Dėmesio vertas naujųjų taisyklių aspektas yra nuostata dėl pakartotinio pateikimo atmetus visą pasiūlymą. Pareiškėjams, kuriems nepasisekė šiame etape, leidžiama iš naujo pateikti savo pasiūlymą tiesiai į visą paraiškos etapą, apeinant trumpąjį pasiūlymo etapą, jei jie nepasiekė trijų paraiškų ribos. Tačiau tiesioginis pakartotinis pateikimas į pokalbio etapą neleidžiamas jokiomis aplinkybėmis. Praktiniai pavyzdžiai Siekiant aiškumo, Darbo programoje pateikiami keli scenarijai: po vieno atmetimo viso pasiūlymo etape (per nuotolinį vertinimą ar pokalbį), subjektas gali pateikti dar du išsamius pasiūlymus. Po dviejų atmetimų pokalbio etape subjektas vis tiek turi teisę pateikti visą pasiūlymą ir gali būti pakviestas į trečiąjį pokalbį. Jei subjektas buvo atmestas vieną kartą viso pasiūlymo arba pokalbio etape ir vieną kartą trumpojo pasiūlymo etape, jis turi teisę gauti dar vieną pasiūlymą viso pasiūlymo etape. Svarbu pažymėti, kad 2024 m. sausio 1 d. nesėkmingų paraiškų skaitiklis iš naujo nustatomas į nulį. Šis nustatymas iš naujo suteikia galimybę iš naujo pradėti subjektus, kurie anksčiau galėjo pasiekti pateikimo ribą, ir suteikia naujų galimybių gauti finansavimą pagal programą „Europos horizontas“. Poveikis pareiškėjams Šiomis atnaujintomis taisyklėmis siekiama subalansuoti EIC Accelerator konkurencinį pobūdį su poreikiu lankstumui ir įvairioms finansavimo galimybėms. Pareiškėjai turėtų strategiškai planuoti savo pasiūlymus, atsižvelgdami į atsiliepimus, gautus iš ankstesnių paraiškų, kad sustiprintų savo pasiūlymus. Bendravimas su profesionaliais rašytojais, konsultantais arba EIC Accelerator oficialaus pasiūlymo šablono naudojimas gali pagerinti pateikimo kokybę. Be to, pareiškėjai turėtų nepamiršti pateikimo viršutinės ribos ir su kiekvienu bandymu teikti pirmenybę savo pasiūlymų tobulinimui. Galimybė iš naujo pateikti visą pasiūlymą po atmetimo yra didelis pranašumas, nes subjektai gali kreiptis į atsiliepimus ir tobulinti savo paraiškas nepradėdami nuo nulio. Išvada 2024 m. EIC darbo programos supaprastintos pateikimo ir pakartotinio pateikimo taisyklės yra teigiamas žingsnis siekiant, kad naujoviškoms įmonėms būtų lengviau gauti ES finansavimą. Suprasdamos šias taisykles ir strategiškai planuodamos jų taikymą, startuoliai ir MVĮ gali maksimaliai padidinti savo galimybes užsitikrinti gyvybiškai svarbią paramą, reikalingą jų naujovėms pristatyti į Europos ir pasaulio rinkas.

Galutinis vadovas, kaip išmokti pasirengti EIC Accelerator pokalbiui: žingsnis po žingsnio veiksmų planas

Pasiruošimas interviu, ypač didelių statymų scenarijams, tokiems kaip EIC Accelerator aikštelė, reikalauja strateginio ir gerai apgalvoto požiūrio. Šiame vadove mūsų žinių šaltinių išmintis suskirstyta į išsamų, įgyvendinamų punktų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad esate visiškai pasiruošę ir pasiruošę padaryti įspūdį. Pasiruošimas prieš pokalbį Supraskite EIC taisykles ir tikslus: susipažinkite su tuo, ko ieško žiuri, ir su konkrečiais EIC Accelerator kriterijais. Scenarijus savo garsą: paruoškite scenarijų žodžiui savo žingsniui. Treniruokitės tol, kol galėsite jį pristatyti natūraliai per 10 minučių limitą. Patikslinkite savo klausimų ir atsakymų įgūdžius: didelę pasiruošimo laiko dalį skirkite klausimų ir atsakymų sesijai, kuri gali trukti iki 35 minučių. Žinokite savo paraišką iš vidaus: jei paraiškos neparašėte patys, atidžiai ją išstudijuokite. Supraskite visus nurodytus skaičius, strategijas ir partnerius. Praktika leidžia puikiai įsitraukti į „Pitch“ praktiką: pasinaudokite profesionaliais rašytojais ar konsultantais, kad galėtumėte plačiai praktikuoti savo kalbą. Imituokite interviu aplinką: praktikuokite su greito atsako klausimais ir neatidėliotinais tolesniais veiksmais, kad imituotumėte aukšto slėgio aplinką. Pasiruoškite visiems komandos nariams atsakyti: įsitikinkite, kad visi komandos nariai yra įpratę sklandžiai ir nuosekliai atsakyti į klausimus kaip vienetas. Prezentacijos diena Jokių operatyvinių užduočių prieš pristatymą: sutelkite dėmesį tik į pokalbį; jokių trukdžių. Dar kartą peržiūrėkite didelį paveikslą: peržiūrėkite pristatymo skaidres, sutelkdami dėmesį į pagrindinius pranešimus ir vizijas, kurias norite perduoti. Klausimų ir atsakymų sesijos tvarkymas Tikėtis greito gaisro ir tolesnių klausimų: Būkite pasirengę atsakyti greitai ir glaustai. Treniruokitės su chronometru, kad nustatytumėte laiką. Sukurkite standartinius atsakymus: surašykite atsakymus į labai tikėtinus klausimus ir tuos, kurie pratybų metu buvo nustatyti kaip svarbūs. Laikykitės tinkamo elgesio: stenkitės išlaikyti santūrų ir pasitikintį elgesį, nepaisant klausimo sunkumo. Nepriekaištingos žiuri praktika Kurkite įtemptas apklausų sesijas viduje: naudokite netikrus žiuri savo komandoje, kad pateiktumėte sudėtingus klausimus ir nedelsiant imtumėte tolesnių veiksmų. Integruokite kritinius klausimus: pasirinkite pasityčiojusius klausėjus, kurie gali vaidinti velnio advokatą, darydami spaudimą per trukdžius ir sudėtingus klausimus. Paskutiniai patarimai Supraskite ir suformuluokite savo unikalius pardavimo taškus (USP): aiškiai nurodykite, kuo jūsų projektas išsiskiria, ir būkite pasirengę jį įtikinamai suformuluoti. Pasiruoškite nemaloniems potyriams: Kartais bendravimas gali sukelti stresą arba nemalonų. Psichiškai pasiruoškite tokioms situacijoms. Venkite raudonų vėliavų: nesuteikite žiuri jokios priežasties jus atmesti. Laikykitės atokiau nuo temų, kurios gali sukelti neigiamą patikrinimą. Vadovaudamiesi šiuo išsamiu vadovu, ne tik padidinsite pasitikėjimą savimi, bet ir žymiai padidinsite sėkmės galimybes bet kokio pokalbio scenarijuje, ypač didelėse žaidynėse, pvz., EIC Accelerator aikštelėje. Atsiminkite, kad spaudimo metu nepasieksite progos; jūs nukrisite į savo treniruočių lygį. Atitinkamai pasiruoškite.

Naujausių EIC Accelerator rezultatų atskleidimas: išsami analizė (2023 m. lapkričio 8 d., 2024 m. vasario mėn. leidimas)

European Innovation Council (EIC) Accelerator programa yra paramos sistema pradedantiesiems ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ) visoje Europoje, siekiant paskatinti naujoves ir technologijų pažangą. Paskutiniai rezultatai, paskelbti 2024 m. vasario 28 d., EIC Accelerator dar kartą parodė savo įsipareigojimą skatinti novatoriškus projektus, kurių bendras biudžetas yra 285 mln. Ši analizė apima dotacijų ir blended financing paskirstymą, sėkmės rodiklius įvairiuose etapuose ir laimėjusių įmonių geografinį pasiskirstymą. Finansavimo paskirstymas: atidžiau pažvelkite į paskirstymą Paskutiniame finansavimo cikle EIC Accelerator parėmė 42 įmones, demonstruodama įvairias finansavimo galimybes, pritaikytas įvairiems Europos novatorių poreikiams. Finansavimo rūšys skirstomos taip: Pirmoji dotacija: 12 įmonių (29%) buvo suteiktos dotacijos kaip pradinis finansavimo žingsnis, pabrėžiant EIC lankstumą remiant ankstyvos stadijos inovacijas. Mišrūs finansai: dominuojančios finansavimo aplinkoje, 26 įmonės (62%) gavo blended finance, sujungusios dotacijas ir nuosavą kapitalą, kad būtų užtikrinta tvirta parama įmonėms, pasirengusioms plėsti. Tik nuosavas kapitalas: viena įmonė (2%) užsitikrino nuosavo kapitalo finansavimą, pabrėždama EIC vaidmenį perimant akcijų paketą perspektyviose įmonėse. Tik dotacija: 3 įmonės (7%) gavo dotacijas be nuosavo kapitalo komponento, daugiausia dėmesio skiriant projektams, turintiems specifinių poreikių, kuriuos galima patenkinti tiesioginiu finansavimu. Kelias į sėkmę: sėkmės rodiklių analizė EIC Accelerator atrankos procesas yra griežtas, skirtas nustatyti projektus, turinčius didžiausią potencialų poveikį. Sėkmės rodikliai kiekviename paraiškų teikimo etape yra tokie: 1 veiksmas: apie 70% pareiškėjų išlaiko šį pradinį etapą, tačiau tikslūs skaičiai neatskleidžiami. 2 veiksmas: tik 22% projektų įgyvendinama, tai rodo vis didėjantį paraiškų tikrinimą. 3 veiksmas: paskutiniame žingsnyje dar labiau susiaurėja 17% sėkmės rodiklis. Bendras sėkmės rodiklis: bendras 2 ir 3 žingsnius atlikusių kandidatų sėkmės rodiklis yra tik 3,91 TP18T, o bendras sėkmės rodiklis visuose trijuose etapuose yra maždaug 2,71 TP18T. Geografinė įvairovė: visos Europos poveikis Paskutinis finansavimo etapas buvo naudingas įmonėms iš 15 skirtingų šalių, demonstruodamas EIC Accelerator visos Europos pasiekiamumą. Vokietija pirmauja su 7 finansuojamomis įmonėmis, Prancūzija – 6, o Ispanija ir Švedija – po 5. Kitos šalys, kuriose kandidatai buvo sėkmingi, yra Suomija (4), Italija (3), Izraelis (2), Nyderlandai (2). Norvegija (2) ir kelios kitos, turinčios po vieną įmonę, įrodančios EIC įsipareigojimą skatinti inovacijas visame žemyne. Išvada Naujausi EIC Accelerator finansavimo rezultatai pabrėžia esminį programos vaidmenį remiant Europos inovacijų ekosistemą. Programa, kurios bendras biudžetas yra 285 mln. EUR, parėmė 42 įmones įvairiuose sektoriuose ir šalyse, pabrėžiant Europos technologinio kraštovaizdžio įvairovę ir potencialą. Kadangi EIC Accelerator ir toliau tobulėja, jo poveikis novatoriškų projektų skatinimui ir MVĮ plėtrai yra neabejotinas, todėl jis yra Europos inovacijų politikos kertinis akmuo. Kruopštus dėmesys įvairiems finansavimo poreikiams, griežtiems atrankos procesams ir įsipareigojimui geografinei įtraukčiai užtikrinti, EIC Accelerator atveria kelią novatoriškesnei ir atsparesnei Europai. Nekantriai laukiame būsimų finansavimo etapų, todėl 2024 m. vasario mėn. rezultatai liudija apie gyvybingą verslumo dvasią, kuri klesti visame žemyne. Finansavimo duomenys Pirmiausia Finansavimo tipas: 12 įmonių (29%) Mišrus finansavimas: 26 įmonės (62%) Tik nuosavas kapitalas: 1 įmonė (2%) Tik dotacija: 3 įmonės (7%) Iš viso: 42 įmonių biudžetas Bendras biudžetas: 285 mln. Išjungimo data ir rezultatai EIC Accelerator 2 veiksmo pabaigos data: 2023 m. lapkričio 8 d. Rezultatų paskelbimas: 2024 m. vasario 28 d. Sėkmės rodikliai 1 veiksmas: (apie 70%, nes rezultatai neskelbtini) 2 veiksmas: 22% 3 veiksmas: 17% 3 veiksmas: 3 veiksmas ir 18T. TP18T 1 žingsnis ir 2 žingsnis ir 3 žingsnis kartu: (apie 2,71 TP18T) Finansuojamos šalys Tarp finansuojamų įmonių yra 15 skirtingų šalių. Vokietija: 7 įmonės Prancūzija: 6 įmonės Ispanija: 5 įmonės Švedija: 5 įmonės Suomija: 4 įmonės Italija: 3 įmonės Izraelis: 2 įmonės Nyderlandai: 2 įmonės Norvegija: 2 įmonės Belgija: 1 įmonė Bulgarija: 1 įmonė Danija: 1 įmonė Airija: 1 įmonė Portugalija: 1 įmonė Slovakija: 1 įmonė Visi 42 EIC Accelerator laimėtojai nuo 2023 m. lapkričio 8 d.

Europos inovacijų ateities atskleidimas: giliai pasinerkite į 2024 m. EIC darbo programą

European Innovation Council (EIC) 2024 m. darbo programa, išsamiai aprašyta dokumente, apibūdina jos išsamią strategiją ir komponentus, skirtus inovacijoms Europos Sąjungoje skatinti. Štai pagrindiniai komponentai ir akcentai: Strateginiai tikslai ir pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI): EIC siekia remti pažangias technologijas ir įmones, kurios yra labai svarbios siekiant ekologiško ir skaitmeninio perėjimo, užtikrinant atvirą strateginę autonomiją svarbiausių technologijų srityje. Ji iškėlė šešis strateginius tikslus, įskaitant tapti pasirinktu investuotoju didelio potencialo startuoliams ir verslininkams, užpildyti giliųjų technologijų įmonių finansavimo spragas, remti didelės rizikos technologijas, padidinti Europos vienaragių skaičių ir padidinti Europos inovacijų poveikį. viešieji moksliniai tyrimai ir veiklos meistriškumo pasiekimas. 2024 m. darbo programos apžvalga. Darbo programa organizuoja finansavimą ir paramą pagal tris pagrindines schemas: EIC Pathfinder: pažangiems tyrimams, siekiant sukurti pažangių technologijų mokslinį pagrindą. EIC Transition: patvirtinti technologijas ir kurti verslo planus konkrečioms programoms. EIC Accelerator: padėti įmonėms pateikti naujoves į rinką ir augti. Kiekviena schema papildyta prieiga prie verslo spartinimo paslaugų, suteikiančių žinių, įmonių, investuotojų ir ekosistemų veikėjų. Pagrindiniai 2024 m. darbo programos pakeitimai: atsižvelgiant į atsiliepimus ir sumažintą biudžetą buvo atlikti koregavimai, patobulinimai ir supaprastinimai. Šie pakeitimai apima vienkartinės sumos kainos modelio įvedimą daugeliui kvietimų, sustiprintas priemones, skirtas kovoti su ekonominio saugumo rizika, ir tinkamumo bei finansavimo kriterijų koregavimus įvairiose schemose. Pagrindinės EIC paramos ypatybės: EIC inovacijoms ir įmonėms paspartinti ir plėsti siūloma finansinės ir nefinansinės paramos derinys. Tai apima aktyvų projektų ir portfelio valdymą, pritaikytą pasiūlymą vertinti, atviros prieigos ir intelektinės nuosavybės teisių politiką bei priemones ekonominiam saugumui užtikrinti. Bendradarbiavimas su Europos inovacijų ir technologijų institutu (EIT): dokumente aprašomas didėjantis EIC ir EIT bendradarbiavimas, siekiant sustiprinti Europos inovacijų ekosistemą, įskaitant bendras paslaugas, greitesnį procesą ir naują inovacijų stažuotojo schemą. 2025 m. ir ateities metų perspektyvos: Aptariamos ateities strategijos ir galimos naujos sinergijos, įskaitant galimybę padidinti biudžetą didesnėms investicijoms per EIC fondą pagrindinėse pagrindinėse srityse. Žodynėlis ir apibrėžimai: dokumento pabaigoje pateikiamas išsamus žodynėlis ir apibrėžimų skyrius, paaiškinantis visoje Darbo programoje vartojamus terminus ir akronimus. Šiomis sudedamosiomis dalimis bendrai siekiama remti Europos Sąjungos strateginius tikslus inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityse, pabrėžiant didelės rizikos, didelio pelno duodančius mokslinius tyrimus ir proveržio technologijas, galinčias turėti didelį socialinį ir ekonominį poveikį. 1. Strateginiai tikslai ir pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) Siekdama esminio žingsnio, kuriuo siekiama paskatinti Europos naujoves į ateitį, European Innovation Council (EIC) savo 2024 m. darbo programoje išdėstė drąsią viziją, daugiausia dėmesio skiriant proveržio nustatymui, plėtrai ir didinimui. technologijas ir įmones, kurios yra labai svarbios ES ekologiškam ir skaitmeniniam perėjimui. Ši vizija paremta strateginiais tikslais, kuriais siekiama užtikrinti atvirą Europos strateginę autonomiją svarbiausių technologijų srityje, skatinant gyvybingą ekosistemą, kurioje gali klestėti didelio potencialo startuoliai ir verslininkai. Programos tikslas yra ne tik užpildyti finansavimo spragas, su kuriomis susiduria giliųjų technologijų įmonės, bet ir nustatyti, kad EIC būtų pasirinktas investuotojas į vizionieriškas idėjas, taip įtakojant privataus turto paskirstymą šioms naujovėms remti. EIC strateginės vizijos esmė yra šeši ambicingi tikslai, kurių kiekvieną lydi aiškūs pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI), kuriais siekiama įvertinti pažangą ir vadovautis programos įgyvendinimu: Tapti pasirinktu investuotoju: EIC siekia pripažinimo visame žemyne, pritraukti didelio potencialo pradedančias įmones, verslininkus ir novatoriškus mokslininkus, ypatingą dėmesį skiriant nepakankamai atstovaujamoms grupėms, pvz., moterims novatorėms ir mažiau išsivysčiusių ekosistemų atstovėms. 30–50 milijardų eurų investicijos į Europos giliąsias technologijas: šalindamas kritinį finansavimo trūkumą, EIC siekia panaudoti savo fondą, kad reikšmingai paveiktų giliųjų technologijų ekosistemą, skatindamas aplinką, kurioje privačios investicijos laisviau tekėtų remti novatoriškas inovacijas. Didelės rizikos technologijų rėmimas: visuomenei ir strateginei autonomijai svarbiose srityse EIC yra įsipareigojęs prisiimti apskaičiuotą riziką, kad palaikytų perspektyviausias giliųjų technologijų galimybes nuo ankstyviausių etapų iki komercinio masto, užtikrindamas Europos nepriklausomybę pagrindinių technologijų srityje. Didinti Europos vienaragių skaičių ir didinti įmonių skaičių: EIC misija yra skatinti Europos startuolių ir MVĮ augimą, kad jis atitiktų ir pranoktų savo kolegas pasaulyje, puoselėdamas aplinką, kurioje Europos inovacijos gali pirmauti pasaulinėje arenoje. Europos viešųjų tyrimų inovacijų poveikio katalizuojantis: kurdamas partnerystes visoje ES, EIC siekia komercializuoti geriausias mokslinių tyrimų bazės idėjas, sudarydamas palankią dirvą pradedančiosioms įmonėms plėstis ir daryti pasaulinį poveikį. Veiklos tobulumo siekimas: EIC veiklos efektyvumas, judrumas ir reagavimas yra sukurti taip, kad atitiktų didelius pareiškėjų, investuotojų ir visos rinkos lūkesčius, užtikrinant sklandų kelią nuo novatoriškos idėjos iki sėkmės rinkoje. Šie strateginiai tikslai yra ne tik plataus užmojo tikslai, bet ir yra išsamus Europos inovacijų kraštovaizdžio planas, kuriuo siekiama sukurti vaisingą ekosistemą proveržio technologijoms, kurios nulems ES ekonomikos ir visuomenės ateitį. Derindamas finansinę ir nefinansinę paramą, EIC sudaro sąlygas transformaciniam poveikiui, kuris tęsiasi toli už artimiausio horizonto ir užtikrina, kad Europa išliktų inovacijų ir technologijų priešakyje. 2. 2024 m. darbo programos apžvalga 2024 m. European Innovation Council (EIC) darbo programa yra esminis žingsnis skatinant naujoves ir technologinius laimėjimus Europos Sąjungoje. Sukurta taip, kad būtų patenkinti kritiniai ekologiško ir skaitmeninio perėjimo poreikiai, jai skiriama daugiau nei 1,2 milijardo eurų finansavimo, organizuojant išsamią strategiją, skirtą suteikti daugiau galimybių mokslininkams, naujoms įmonėms ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ). Pateikiame nuodugnią jos struktūrinės apžvalgos apžvalgą: EIC Pathfinder, pereinamasis laikotarpis ir greitintuvas: trys ramsčiai Darbo programa išradingai suskirstyta į tris pagrindines finansavimo schemas, kurių kiekviena pritaikyta skirtingiems inovacijų ir plėtros etapams: EIC Pathfinder: skirta pažangiems tyrimams, „Pathfinder“ yra mokslinių tyrinėjimų, kuriais siekiama sukurti pagrindinius proveržio technologijų elementus, gimtinė. Ji apima ir atvirus kvietimus bet kuriai mokslinių tyrimų sričiai, ir tikslinius iššūkius, sprendžiančius konkrečius strateginius... Skaityti daugiau

EIC Accelerator pakartotiniai pateikimai: gėris, blogis ir atsitiktinumas

Naršymas EIC Accelerator: supraskite taisyklę „3 smūgiai, jūs nebegalite“ European Innovation Council (EIC) Accelerator yra pagrindinis programos „Europos horizontas“ finansavimo mechanizmas, skirtas pradedantiesiems ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios peržengia ribas. inovacijų. Dėl dotacijų ir nuosavo kapitalo derinio tai yra svarbi galimybė įgyvendinti novatoriškus projektus. Tačiau naršyti paraiškų teikimo procese yra nemenkas žygdarbis, ypač laikantis griežtos taisyklės „3 įspėjimai, jūs netekote“. Pagal šią politiką pareiškėjai gali būti atmesti ne daugiau kaip tris kartus per bet kurį iš trijų vertinimo proceso etapų. Pasiekus šią ribą, pakartotinis prašymas negalioja iki dabartinės darbo programos „Europos horizontas“ pabaigos 2027 m. Trys EIC Accelerator vertinimo trumposios paraiškos etapai. Tai pirmoji kliūtis, per kurią jūsų projektas bus patikrintas. Visa paraiška: sėkmingi projektai toliau pateikia išsamų pasiūlymą, kuriame aprašomos naujovės, poveikis ir įgyvendinimo strategija. Interviu: finalininkai kviečiami pristatyti savo projektus ekspertų žiuri – tai paskutinė galimybė įtikinti prieš priimant finansavimo sprendimus. Taisyklės „3 smūgiai“ reikšmė Ši taisyklė pabrėžia konkurencinį EIC Accelerator pobūdį ir kruopštaus pasiruošimo svarbą. Tai aiškus pranešimas, kad tik pačios patraukliausios ir geriausiai parengtos programos turi galimybę. Ši politika taip pat skatina pareiškėjus prieš teikiant paraišką kritiškai įvertinti savo pasirengimą ir naujovių potencialą, taip galima sutaupyti laiko ir išteklių tiek pareiškėjams, tiek vertinimo komitetams. Sėkmės strategijos Išsamus pasirengimas: prieš pateikdami paraišką įsitikinkite, kad jūsų projektas atitinka EIC prioritetus: didelį poveikį, naujoves ir rinkos potencialą. Profesionalus palaikymas: apsvarstykite galimybę įtraukti konsultantus arba profesionalius rašytojus, kurie specializuojasi EIC programose, kad pagerintumėte savo pateikimą. Atsiliepimų panaudojimas: jei atmetamas, prieš pateikdami pakartotinį paraišką naudokite atsiliepimą, kad sustiprintumėte savo projekto silpnąsias vietas. „Europos horizonto“ programa Dabartinė darbo programa „Europos horizontas“ galioja iki 2027 m., joje nustatomas šios taisyklės terminas. Tai laikotarpis, kuriame gausu galimybių, bet ir apribojimų, kaip aiškiai nurodo taisyklė „3 smūgiai“. Pareiškėjai turi naršyti šiame kraštovaizdyje strategiškai įžvalgiai, užtikrindami, kad jų naujovės būtų ne tik novatoriškos, bet ir kruopščiai pateiktos. Išvada EIC Accelerator taisyklė „3 įspėjimai, jūs netekote“ yra svarbus veiksnys, į kurį turi atsižvelgti pareiškėjai. Jame pabrėžiamas tobulumo poreikis visais programos aspektais – nuo pačios naujovės iki jos perdavimo būdo. Kai pereisime prie Europos horizonto, ši taisyklė neabejotinai formuos konkurencinę aplinką, stumdama įmones ne tik naujovių, bet ir kompetencijos formulavimo bei strategijos link. Maksimalus EIC Accelerator pasiūlymo padidinimas naudojant vertinimo suvestinę ataskaitą (ESR) Kelionė siekiant užsitikrinti finansavimą iš European Innovation Council (EIC) Accelerator gali būti sudėtinga, nes kiekvieną paraiškos teikimo žingsnį išnagrinėja ekspertai. Esminis įrankis šioje kelionėje yra vertinimo suvestinė ataskaita (ESR), pateikiama po kiekvieno atmetimo. Ši ataskaita yra ne tik pranešimas apie nesėkmingus bandymus, bet ir konstruktyvaus grįžtamojo ryšio aukso kasykla, tiesiogiai iš vertintojų perspektyvos. ESR supratimas ESR siūlo skaidrią vertintojų pastabų peržiūrą visais pasiūlymo aspektais, įskaitant kompetenciją, poveikį ir įgyvendinimą. Šis atsiliepimas yra neįkainojamas norint suprasti jūsų pateikimo stipriąsias ir silpnąsias puses. 1 žingsnis Atsiliepimai: Pirmajame vertinimo etape jūsų pasiūlymą peržiūri keturi vertintojai, kurie pateikia platų įžvalgų apie pradinį jūsų projekto įspūdį. 2 veiksmas Atsiliepimai: Visame paraiškos teikimo etape dalyvauja trys vertintojai arba keturi vertintojai, jei atmetimas yra griežtai ginčijamas. Šiame etape galite giliau pasinerti į jūsų pasiūlymo detales ir įvertinti, kaip jis atitinka EIC Accelerator tikslus. ESR panaudojimas sėkmei Veiksmingos įžvalgos: kiekvieno vertintojo komentarai padės tobulinti pasiūlymą, pabrėždami sritis, kurias reikia tobulinti aiškumo, poveikio ir įgyvendinamumo srityse. Pritaikytos pataisos: atsižvelgdami į konkrečias kritikas, galite pritaikyti savo pakartotinį pateikimą taip, kad tiesiogiai susidorotumėte su ankstesniais trūkumais ir padidintumėte pasiūlymo patrauklumą. Strateginis požiūris: pasikartojančių atsiliepimų temų supratimas leidžia strategiškai peržiūrėti pasiūlymą ir užtikrinti, kad kiekvienas aspektas – nuo naujovių iki rinkos strategijos – būtų tvirtas ir patrauklus. Išvada ESR yra labai svarbus grįžtamojo ryšio mechanizmas, kurį išmintingai naudojant galima žymiai padidinti jūsų sėkmės galimybes būsimose EIC Accelerator programose. Kruopščiai išanalizavę vertintojų pastabas ir jas remdamiesi, pareiškėjai gali paversti savo novatoriškus projektus laimėjusiais pasiūlymais, kurie atitinka aukštus EIC kompetencijos, poveikio ir įgyvendinimo standartus. Atminkite, kad kiekvienas atsiliepimas yra žingsnis arčiau paramos, reikalingos norint, kad jūsų naujovės taptų Europos pramonės priešakyje, užtikrinimo. EIC Accelerator paneigimo procesas: atmetimo pavertimas galimybe Kelias į finansavimą iš European Innovation Council (EIC) Accelerator yra kupinas iššūkių, vienas iš kurių yra atmetimo galimybė. Tačiau EIC Accelerator siūlo unikalų paneigimo procesą, kuris ne tik leidžia pareiškėjams atsakyti į vertintojo pastabas, bet ir yra platforma, leidžianti ištaisyti nesusipratimus ir sustiprinti pasiūlymą, pagrįstą pagrįsta kritika. Atsikirtimo esmė Šis procesas yra daugiau nei paprastas kreipimasis; tai galimybė dialogui. Paneigdami ankstesnių vertintojų pastabas, pareiškėjai gali tiesiogiai kreiptis į bet kokius klaidingus vertinimus ir išsamiau išdėstyti savo pasiūlymo aspektus, kurie galėjo būti neteisingai suprasti arba neįvertinti. Šis tiesioginis bendravimas yra labai svarbus norint nustatyti teigiamą pakartotinio pateikimo toną, todėl tai yra strateginė įtikinimo priemonė, ne tik pati rašytinė paraiška. Strateginių pranašumų paaiškinimas: jis leidžia pareiškėjams paaiškinti dalykus, kurie galėjo būti neteisingai interpretuoti, užtikrinant, kad pasiūlymas būtų įvertintas pagal tikruosius jo privalumus. Tobulinimas: pagrįsta kritika tampa tobulinimo galimybėmis, leidžiančiomis pareiškėjams patobulinti savo pasiūlymus remiantis ekspertų atsiliepimais. Įsipareigojimas: paneigimo procesas sukuria dialogą tarp pareiškėjų ir vertintojų, individualizuoja paraiškų teikimo procesą ir gali pakenkti būsimiems vertinimams jų naudai. Naršymas paneigimo procese Norėdami kuo geriau išnaudoti šią galimybę, pareiškėjai turėtų konstruktyviai mąstyti. Pagrįstos kritikos pripažinimas ir diplomatinis bet kokių netikslumų sprendimas gali parodyti profesionalumą ir įsipareigojimą siekti meistriškumo. Be to, šis procesas pabrėžia atsparumo atmetimo akivaizdoje svarbą, skatindamas pareiškėjus vertinti nesėkmes kaip… Skaityti daugiau

Rasph - EIC Accelerator Consulting
lt_LT