Povzetek naložbenih smernic sklada EIC Accelerator EIC in naložbene skupine

Različica: december 2023

Opomba: ta članek vsebuje povzetek uradnih naložbenih smernic sklada EIC in vsebuje poenostavitve, ki lahko v nekaterih primerih spremenijo predvideni pomen. Priporočamo, da prenesete in preberete uradni dokument.

Uvod

Naložbene smernice EIC zagotavljajo bistvene informacije potencialnim upravičencem in soinvestitorjem v zvezi s strategijo in pogoji za naložbe sklada EIC in odločitve o odprodaji. Ta posodobljena različica vključuje definicije kvalificiranih vlagateljev, opise naložbenih scenarijev in nove klavzule o nadaljnjih naložbah in izstopih, kar zagotavlja podporo za novoustanovljena podjetja z velikim potencialom ter MSP za pospešitev rasti in privabljanje dodatnih vlagateljev. Ta dokument velja posebej za oddelek sklada EIC Horizon Europe.

Kazalo

 1. Naložbena pravila
  • 1.1 Omejitve naložb
  • 1.2 Naložbeni cilj
  • 1.3 Naložbena strategija
  • 1.4 Naložbeni proces oddelkov
 2. Naložbene smernice
  • 2.1 Razvojna stopnja ciljnega podjetja
  • 2.2 Vrsta inovacij
  • 2.3 Zaščita evropskih interesov
  • 2.4 Geografski obseg
  • 2.5 Izključitve
  • 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža
  • 2.7 Scenariji naložb/sovlaganja
  • 2.8 Postopek skrbnega pregleda
  • 2.9 Možni finančni instrumenti
  • 2.10 Izvedba naložbe
  • 2.11 Objava informacij
  • 2.12 Spremljanje in nadaljnje naložbe
  • 2.13 Nadaljnje naložbe
  • 2.14 Mentorji
  • 2.15 Upravljanje intelektualne lastnine
 3. Investicijska vedra
 4. Priloga 1. Definicije
 5. Priloga 2. Izjeme

1. Naložbena pravila

1.1 Omejitve naložb

Za oddelek veljajo naložbene omejitve, določene v splošnem delu memoranduma sklada EIC. Te omejitve zagotavljajo, da oddelek deluje znotraj meja, ki jih je določil sklad EIC, ter ohranja doslednost in usklajenost s splošnimi cilji.

1.2 Naložbeni cilj

Cilj oddelka je vlaganje v končne prejemnike sklada EIC, ki razvijajo ali uvajajo prebojne tehnologije in prelomne inovacije, ki ustvarjajo trg. Namen oddelka je odpraviti kritično vrzel v financiranju na evropskem trgu prenosa tehnologije. Kljub precejšnjim nepovratnim financiranjem za raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi le redki uspejo pritegniti nadaljnje naložbe ter doseči komercializacijo in stopnje povečanja.

1.3 Naložbena strategija

Da bi dosegel svoj naložbeni cilj, lahko oddelek vlaga neposredno v lastniške vrednostne papirje ali vrednostne papirje, povezane z lastniškim kapitalom, vključno s prednostnim lastniškim kapitalom, zamenljivim dolgom, opcijami, nakupnimi boni ali podobnimi vrednostnimi papirji. Oddelek zagotavlja naložbeno komponento EIC blended finance, odvisno od največjega zneska naložbe, ki ga določi Komisija EU.

Podjetja kandidatke se na EIC Accelerator prijavljajo preko javnih razpisov, ki jih objavlja Evropska komisija. EISMEA te predloge oceni, Evropska komisija pa izbere tiste, ki bodo podprti z okvirnim zneskom EIC blended finance. Ta podpora je lahko sestavljena iz kombinacije nepovratnih sredstev in naložb, samo nepovratnih sredstev ali podpore samo za naložbe.

V primerih, ko je potrebna zaščita evropskih interesov na strateških področjih, bo sklad EIC sprejel ukrepe, kot je pridobitev blokirajoče manjšine, da prepreči vstop novih vlagateljev iz neupravičenih držav. Ta pristop zagotavlja skladnost naložb s strateškimi prednostnimi nalogami in zaščito evropskih interesov.

1.4 Naložbeni proces oddelkov

Investicijski proces vključuje več korakov:

 1. Začetna ocena: Predlogi, ki jih izbere Evropska komisija, se pošljejo zunanjemu UAIS v prvo oceno.
 2. Kategorizacija: Primeri so razvrščeni v različne naložbene scenarije (Vedra) na podlagi ocene.
 3. Dolžna skrbnost: Finančni skrbni pregledi in pregledi skladnosti KYC se izvajajo v ciljnih podjetjih.
 4. Razprava o pogojih financiranja: Morebitni osnutki pogojev financiranja se obravnavajo z upravičencem in soinvestitorji.
 5. Odločanje: Zunanji UAIS odloča o financiranju operacij, odobri ali zavrne operacijo.
 6. Pravna dokumentacija: Po odobritvi se pripravijo in podpišejo pravni dokumenti.
 7. Spremljanje: Zunanji UAIS spremlja naložbe, vključno z izplačili mejnikov, poročanjem in izhodnimi strategijami.

2. Naložbene smernice

2.1 Razvojna stopnja ciljnega podjetja

Upravičeni prijavitelji v okviru EIC Accelerator vključujejo profitna, zelo inovativna mala in srednja podjetja, novoustanovljena podjetja, podjetja v zgodnji fazi razvoja in mala podjetja s srednjo kapitalizacijo iz katerega koli sektorja, običajno z močno komponento intelektualne lastnine. Namen EIC Accelerator je podpirati projekte z visokim tveganjem, ki še niso privlačni za vlagatelje, z zmanjšanjem tveganja teh projektov, da bi spodbudili zasebne naložbe.

2.2 Vrsta inovacij

The Compartment podpira različne vrste inovacij, zlasti tiste, ki temeljijo na globokem tehnološkem ali radikalnem razmišljanju, in družbene inovacije. Deep-tech se nanaša na tehnologijo, ki temelji na vrhunskem znanstvenem napredku in odkritjih, ki zahteva stalno interakcijo z novimi idejami in laboratorijskimi rezultati.

2.3 Zaščita evropskih interesov

Na strateških področjih, ki jih je opredelila Evropska komisija, bo oddelek sprejel ukrepe, povezane z naložbami, za zaščito evropskih interesov. To lahko vključuje pridobitev blokirajoče manjšine, vlaganje kljub potencialnemu zanimanju vlagateljev ali zagotovitev evropskega lastništva intelektualne lastnine in podjetja.

2.4 Geografski obseg

Upravičena podjetja morajo biti ustanovljena in delovati v državah članicah EU ali pridruženih državah za komponento lastniškega kapitala Horizon Europe Pillar III. Zunanji UAIS lahko vlaga v holding ali nadrejeno družbo s sedežem na teh ozemljih, če izpolnjuje vsa merila primernosti.

2.5 Izključitve

Naložbe izključujejo sektorje, ki niso združljivi z etično in družbeno osnovo Obzorja Evropa. Te vključujejo dejavnosti, povezane s škodljivimi delovnimi praksami, nezakonitimi izdelki, pornografijo, trgovino s prosto živečimi živalmi, nevarnimi materiali, netrajnostnimi metodami ribolova in drugo, kot je podrobno opisano v Prilogi 2.

2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža

Naložbe oddelka se gibljejo med 500.000 EUR in 15.000.000 EUR na podjetje, ciljajo pa na manjšinske lastniške deleže, običajno med 10% in 20%. Lahko pa pridobi blokirni delež zaradi zaščite evropskih interesov. Naložbe so lahko nižje ali višje od prvotno predlaganih na podlagi ugotovitev skrbnega pregleda in odločitve Evropske komisije o dodelitvi.

2.7 Scenariji naložb/sovlaganja

Od samega začetka bo zunanji UAIS povezal potencialna podjetja, v katera bodo vlagali, s skupnostjo vlagateljev EIC Accelerator, da bi izkoristil priložnosti za sovlaganje. Izbrane upravičence EIC spodbujamo, da poiščejo soinvestitorje, pri čemer se finančno in komercialno skrbni pregled lahko izvede skupaj s temi vlagatelji. Namen EIC Accelerator je zmanjšati tveganje za izbrane operacije in pritegniti znatna dodatna sredstva za podporo uvajanju in širitvi inovacij.

2.8 Postopek skrbnega pregleda

Postopek skrbnega pregleda se osredotoča na upravljanje, kapitalsko strukturo, poslovno strategijo, konkurenco, oceno trga, ustvarjanje vrednosti, pravno obliko in jurisdikcije. Preverjanja skladnosti vključujejo preprečevanje pranja denarja, financiranje terorizma, izogibanje davkom in skladnost z KYC. Težave z neskladnostjo lahko povzročijo prekinitev ali prenehanje podpore EIC.

2.9 Možni finančni instrumenti

Oddelek uporablja predvsem lastniške ali navidezne lastniške naložbe, vključno z:

 • Navadne delnice: Lastniški delež v družbi je lahko glasovalni ali neglasovalni.
 • Prednostne delnice: Hibridni lastniški kapital z lastnostmi, podobnimi dolgu, običajno v lasti skladov tveganega kapitala.
 • Konvertibilni instrumenti: Dolžniški instrumenti s funkcijo zamenljivosti, kot so zamenljiva posojila, obveznice, dolžniški vrednostni papirji, pravice do udeležbe in SAFE.
 • Drugi lastniški instrumenti: Ustrezni instrumenti za doseganje ciljev EIC Accelerator.

2.10 Izvedba naložbe

Zunanji UAIS nadaljuje z izvajanjem naložb, vključno s sklepanjem pravnih dokumentov in sklepanjem pogodb s podjetji, v katere se vlaga, v imenu oddelka.

2.11 Objava informacij

Informacije o končnih prejemnikih sklada EIC, kot so imena, lokacije in podrobnosti o naložbah, se lahko objavijo, da se zagotovi preglednost in skladnost s predpisi EU.

2.12 Spremljanje in nadaljnje naložbe

Zunanji UAIS upravlja posamezne naložbe, spremlja financiranje mejnikov, dogodke financiranja, odpise, prestrukturiranja, izstope in drugo. Kvalificirani predstavniki ali neodvisni strokovnjaki so lahko imenovani v upravne odbore podjetij, v katera se vlaga, kar zagotavlja ustrezen nadzor in strateško vodenje.

2.13 Nadaljnje naložbe

Nadaljnje naložbe so možne v izjemnih primerih, kot je zagotovitev blokirajoče manjšine za zaščito evropskih interesov ali podpora naslednjih krogov financiranja. Te naložbe morajo biti v skladu z zahtevami programa Obzorje Evropa in zagotoviti skladnost s pravili o državni pomoči.

2.14 Mentorji

Sklad EIC povezuje končne prejemnike s svojo mrežo mentorjev, ki nudijo nasvete za poslovni razvoj in potencialne naložbene priložnosti. V nekaterih primerih je kot pogoj za investicijo obvezno mentorstvo.

2.15 Upravljanje intelektualne lastnine

Medtem ko oddelek omogoča avtonomijo pri upravljanju intelektualne lastnine za privabljanje nadaljnjih naložb, si prizadeva zagotoviti evropsko lastništvo intelektualne lastnine, kar zadeva strateške interese. Ta pristop podpira uvajanje inovacij in rast podjetja v skladu s cilji oddelka.

Investicijska vedra

 1. Vedro 0: Podjetja z velikimi negativnimi težavami, ki onemogočajo kakršno koli investicijo.
 2. Žlica 1: Podjetja z visokim tveganjem v zgodnji fazi razvoja potrebujejo znatno podporo in zmanjšanje tveganja.
 3. Vedro 2: Podjetja pripravljena na sovlaganje s takojšnjim interesom vlagateljev.
 4. Vedro 3: Zrela podjetja s polnim interesom zasebnih vlagateljev, vključno s podjetji, ki kotirajo na borzi.

Vedro 0

Vedro 0 vključuje primere, ko začetna ocena ali skrbni pregled razkrije znatne negativne težave, ki preprečujejo kakršno koli naložbo. Ta podjetja se štejejo za neprimerna za naložbe zaradi znatnih tveganj, težav s skladnostjo ali drugih kritičnih težav.

Značilnosti podjetij Bucket 0:

 1. Precejšnje negativne težave: Podjetja z večjimi težavami, ugotovljenimi med prvo oceno ali skrbnim pregledom.
 2. Težave s skladnostjo: Neskladnost s pravnimi, finančnimi ali regulativnimi zahtevami.
 3. Visoko tveganje in nizek potencial: Podjetja, ki predstavljajo visoko tveganje brez zadostnega potenciala za donos ali strateško vrednost.
 4. Nezadostne informacije: Pomanjkanje zadostnih informacij ali preglednosti za sprejetje premišljene naložbene odločitve.

Naložbeni pristop za vedro 0:

 1. Zavrnitev investicije: Oddelek se odloči, da zaradi ugotovljenih težav ne bo nadaljeval z naložbo.
  • Takojšnja diskvalifikacija: Podjetja v segmentu 0 so takoj diskvalificirana za prejemanje naložb.
 2. Podrobna ocena težav: Izvede se temeljita ocena, da se dokumentirajo razlogi za zavrnitev in zagotovi, da je odločitev dobro utemeljena.
  • Dokumentacija: Izčrpna dokumentacija problematike in utemeljitev zavrnitve investicije.

Strateški ukrepi za naložbe skupine 0:

 1. Zmanjšanje tveganja: Prepoznavanje in dokumentiranje tveganj, ki so privedla do zavrnitve, za obveščanje o prihodnjih naložbenih odločitvah in izboljšanje postopka skrbnega pregleda.
  • Učenje iz zavrnitev: Uporaba vpogledov iz primerov Bucket 0 za izboljšanje naložbenih meril in procesov.
 2. Povratne informacije in navodila: Zagotavljanje povratnih informacij podjetju, kjer je to primerno, da bi mu pomagali pri reševanju težav in potencialno postali upravičeni do prihodnje obravnave.
  • Konstruktivne povratne informacije: Ponuja smernice o tem, kaj je treba izboljšati ali rešiti za prihodnji naložbeni potencial.

Morebitne težave, ki vodijo do razvrstitve v vedro 0:

 1. Goljufije in napačno predstavljanje: Dokazi o goljufivih dejavnostih ali napačni predstavitvi informacij.
  • Pomisleki glede integritete: Vprašanja v zvezi z integriteto podjetja ali njegovim vodstvom.
 2. Pravna in regulativna neskladnost: Neskladnost s pravnimi, regulativnimi ali etičnimi standardi.
  • Sankcije in omejitve: Težave v zvezi s sankcijami, izogibanjem davkom, pranjem denarja ali drugimi pravnimi težavami.
 3. Finančna nestabilnost: Huda finančna nestabilnost ali plačilna nesposobnost brez jasne poti do izterjave.
  • Nevzdržen poslovni model: poslovni modeli, ki niso finančno vzdržni ali vzdržni.
 4. Ugledna tveganja: Morebitna tveganja za ugled sklada EIC, povezana z vlaganjem v podjetje.
  • Negativna javna percepcija: Težave, ki bi lahko povzročile negativno javno mnenje ali škodile ugledu sklada EIC.

Naložbena strategija in izvedba:

 1. Temeljit skrbni pregled: Zagotavljanje, da je postopek potrebne skrbnosti celovit in da vsa kritična vprašanja identificirajo zgodaj v oceni.
  • Poglobljena analiza: Izvajanje poglobljene analize financ, zakonske skladnosti in poslovnih praks.
 2. Jasna merila za zavrnitev: Vzpostavitev jasnih in preglednih meril za zavrnitev naložb, da se ohrani doslednost in pravičnost.
  • Objektivno odločanje: Zagotavljanje, da odločitve o zavrnitvi temeljijo na objektivnih, dobro dokumentiranih merilih.
 3. Stalno izboljševanje: Uporaba vpogledov iz primerov Bucket 0 za nenehno izboljševanje naložbenega procesa in meril.
  • Povratna zanka: Ustvarjanje povratne zanke za vključitev izkušenj iz zavrnjenih primerov v prihodnje naložbene strategije.

Z kategorizacijo podjetij v skupino 0 sklad EIC zagotavlja, da se naložbe izvajajo le v podjetja, ki izpolnjujejo zahtevane standarde in ne predstavljajo nesprejemljivih tveganj. Ta pristop pomaga ohranjati celovitost naložbenega procesa ter ščiti sredstva in ugled sklada.

Žlica 1

Žlica 1 vključuje primere, ko potencialna podjetja, v katera vlagajo, še niso pripravljena na običajne vlagatelje zaradi preostalih zelo visokih tveganj kljub dodeljeni podpori EIC Accelerator. To pomanjkanje pripravljenosti je lahko posledica različnih dejavnikov, kot je zgodnja faza osnovne tehnologije, dolg načrtovani čas za trženje, majhna velikost trga glede na potrebno naložbo ali nizka pripravljenost podjetja za absorbiranje dodatnega kapitala.

Značilnosti podjetij iz segmenta 1:

 1. Visoko tveganje in zgodnja faza: Ta podjetja so v zelo zgodnjih fazah razvoja, pogosto z nepreizkušenimi tehnologijami in velikimi negotovostmi.
 2. Dolg čas do trga: Pričakovani čas, da izdelek ali tehnologija doseže trg, je dolg, zaradi česar je manj privlačen za zasebne vlagatelje.
 3. Majhna velikost trga: potencialna velikost trga je lahko majhna v primerjavi s potrebno naložbo, kar predstavlja izziv za razširljivost in donosnost.
 4. Nizka pripravljenost za dodatni lastniški kapital: Podjetja morda nimajo trdne vodstvene ekipe, zadostne organizacijske strukture ali uravnotežene zgornje meje, zaradi česar je težko učinkovito uporabiti dodatne lastniške naložbe.

Naložbeni pristop za vedro 1:

 1. Naložbene tranše: Naložbe v podjetja iz segmenta 1 se pogosto izvajajo v več tranšah, da se obvladuje tveganje in zagotovi izpolnitev mejnikov.
  • Prva tranša: Oddelek bi vložil do 50% ocenjene naložbe ali nefinanciranih denarnih potreb podjetja do 18 mesecev, običajno v obliki zamenljivega posojila.
  • Pogoji zamenljivega posojila: Ta posojila imajo dospelost do 18 mesecev s fiksno obrestno mero 8%, kapitalizirano ob predčasnem odplačilu ali konverziji, in diskontno mero 20% ob konverziji. Če do zapadlosti ne pride do nobenega kvalificiranega kroga, je vrednotenje privzeto vrednotenje po denarju iz zadnjega kroga ali nižji znesek, če so se pogoji bistveno spremenili.
  • Druga tranša: Preostala naložba je izvedena v lastniškem krogu, odvisno od zasebnih vlagateljev, ki ustrezajo celotni naložbi oddelka.
 2. Pogojna naložba: Oddelek lahko ponudi naložbe, pogojene s posebnimi dosežki ali mejniki, da se zagotovi napredek in ublažijo tveganja.
 3. Nadaljnja podpora: Zagotovljena sta stalna podpora in spremljanje, z morebitnimi nadaljnjimi naložbami za obravnavanje novega razvoja in ohranjanje rasti podjetja.

Strateški ukrepi za naložbe iz skupine 1:

 1. Predstavništvo odbora: The Compartment si prizadeva za sedež v upravnih odborih ciljnih podjetij, da bi zagotovil aktivno sodelovanje pri strateških odločitvah in nadzoru podjetja.
 2. Zunanje mentorstvo: Obvezno zunanje mentorstvo je pogosto potrebno za odpravo pomanjkljivosti podjetja in zagotavljanje strateških smernic.
 3. Zaščita evropskih interesov: V primerih, ko so vpleteni evropski interesi na strateških področjih, lahko oddelek pridobi manjšino, ki lahko blokira, ali uvede podobne zaščitne ukrepe za zaščito teh interesov.

Možni naložbeni scenariji:

 1. Brez takojšnjega interesa soinvestitorja: Oddelek lahko nadaljuje z začetnimi naložbami brez takojšnjega sodelovanja soinvestitorjev, pri čemer se osredotoča na zmanjšanje tveganja projekta in privabljanje bodočih vlagateljev.
 2. Inovacije z velikim vplivom: Naložbe v podjetja s potencialno velikim družbenim učinkom ali usklajenostjo s prednostnimi nalogami EU, tudi če se soočajo z velikimi tveganji in izzivi.
 3. Strateški evropski interesi: Naložbe v podjetja, bistvenega pomena za evropska strateška področja, ki zahtevajo dodatne zaščitne ukrepe in ciljno usmerjeno podporo.

S kategorizacijo podjetij v skupino 1 lahko sklad EIC prilagodi svoj naložbeni pristop za obvladovanje visokih tveganj, podporo razvoju v zgodnji fazi in privablja prihodnje zasebne naložbe, s čimer spodbuja inovacije in ščiti evropske strateške interese.

Vedro 2

Vedro 2 vključuje primere, ko potencialni vlagatelji, vključno s kvalificiranimi vlagatelji, pokažejo takojšen interes za sovlaganje v podjetja, ki jih izbere EIC. Ta podjetja so na splošno bolj razvita in predstavljajo manjša tveganja v primerjavi s skupino 1, zaradi česar so bolj privlačna za zasebne vlagatelje.

Značilnosti podjetij Bucket 2:

 1. Pripravljenost investitorja: Ta podjetja so dosegla stopnjo razvoja in zmanjšanja tveganja, ki pritegnejo takojšnje zanimanje potencialnih vlagateljev.
 2. Napredna razvojna stopnja: Podjetja v vedru 2 so običajno zunaj začetne stopnje dokazovanja koncepta, z bolj uveljavljenimi tehnologijami ali izdelki.
 3. Tržni potencial: Pogosto imajo jasno tržno strategijo, pomemben tržni potencial in dokazano privlačnost ali zgodnji vstop na trg.
 4. Možnosti sovlaganja: Obstaja velika možnost sovlaganja, pri čemer se pridobijo dodatna sredstva zasebnih vlagateljev.

Naložbeni pristop za vedro 2:

 1. Delniška naložba: Oddelek si prizadeva za lastniške naložbe, ki jih zasebni vlagatelji povežejo vsaj v razmerju 1:1, s ciljem doseči učinek finančnega vzvoda 1:3 v naložbenem obdobju.
  • Ustrezna naložba: Sklad EIC zahteva, da zasebni vlagatelji pokrijejo vsaj 50% naložbenega kroga, s ciljem višjega razmerja finančnega vzvoda v celotnem naložbenem ciklu.
  • Usklajevanje z zasebnimi vlagatelji: Finančni, komercialni in tehnološki skrbni pregledi se lahko izvajajo skupaj s soinvestitorji, kar zagotavlja usklajenost in optimizacijo naložbenih pogojev.
 2. Pogajanja o pogojih: Kompartment se pogaja o pogojih s potencialnimi soinvestitorji, pri čemer zagotavlja ugodne pogoje tako za družbo kot za investitorje.
 3. Nadaljnja podpora: Oddelek lahko rezervira del prvotno dodeljene naložbe za morebitno dodatno naložbo v naslednjih krogih financiranja.

Strateški ukrepi za naložbe skupine 2:

 1. Mentorstvo in podpora: Oddelek lahko zahteva ali olajša mentorstvo in poslovno podporo za zagotovitev strateške rasti in tržnega uspeha podjetja.
 2. Blokiranje manjšinskih možnosti: Če je to potrebno za zaščito evropskih interesov, lahko oddelek pridobi manjšino, ki blokira delnice, ali zagotovi podobna jamstva prek delničarskih sporazumov.
 3. Fleksibilne naložbene strukture: Naložbe je mogoče fleksibilno strukturirati, da se prilagodijo potrebam podjetja in soinvestitorjev, s čimer se poveča možnost uspešne uvedbe na trg in širitve.

Možni naložbeni scenariji:

 1. Takojšnji interes soinvestitorja: Primeri, ko potencialni vlagatelji pokažejo takojšnjo pripravljenost zagotoviti celotno naložbo, kar kaže na močno tržno zaupanje v podjetje.
  • Učinek finančnega vzvoda: Oddelek si prizadeva za znaten dodatni vzvod financiranja, ki podpira rast podjetja in vstop na trg.
 2. Strateške naložbe: Naložbe, usklajene z evropskimi strateškimi interesi, kjer lahko sovlaganje poveča učinek in zagotovi zaščito teh interesov.
  • Zaščita evropskih interesov: Pogajanja lahko vključujejo ukrepe za zaščito evropskih interesov, kot je pridobitev blokirajoče manjšine ali zagotavljanje strateških sporazumov.
 3. Vstop na trg in širitev: Podjetja, pripravljena na vstop na trg in širitev, kjer lahko podpora EIC in sovlaganje znatno pospešita rast.
  • Celovit skrbni pregled: Podroben skrbni pregled zagotavlja, da je podjetje dobro pozicionirano za uspešno naložbo in nadaljnje stopnje rasti.

S kategorizacijo podjetij v skupino 2 sklad EIC spodbuja takojšnje zanimanje soinvestitorjev, kar omogoča znatno dodatno financiranje in strateško podporo. Ta pristop povečuje možnosti za uspešno uvajanje inovacij, vstop na trg in širitev, hkrati pa ščiti evropske strateške interese.

Vedro 3

Vedro 3 vključuje primere, ko potencialni vlagatelji pokažejo takojšen interes za zagotovitev celotne naložbe v podjetja kandidate za EIC, vključno z možnostjo, da so ta podjetja subjekti, ki kotirajo na borzi. Ta podjetja so običajno dobro razvita, predstavljajo nizko tveganje in velik potencial, zaradi česar so zelo privlačna za zasebne vlagatelje.

Značilnosti podjetij Bucket 3:

 1. Zrela faza: Ta podjetja so na zreli stopnji razvoja z uveljavljenimi izdelki ali tehnologijami.
 2. Visoko tržno zanimanje: Izkazali so pomembno tržno privlačnost in potencial ter pritegnili takojšnje in polno naložbeno zanimanje zasebnih vlagateljev.
 3. Nižje tveganje: Tveganje, povezano s temi podjetji, je razmeroma nizko glede na njihovo napredno razvojno stopnjo in tržno veljavnost.
 4. Subjekti, ki kotirajo na borzi: Ta kategorija lahko vključuje tudi javne družbe, s čimer se razširi obseg naložb.

Naložbeni pristop za skupino 3:

 1. Neposredno soinvestiranje: Zunanji UAIS se lahko na priporočilo svetovalca odloči za soinvestiranje skupaj z zasebnimi vlagatelji, predvsem zaradi zavarovanja strateških interesov.
  • Popolna zasebna naložba: V nekaterih primerih lahko zasebni vlagatelji zagotovijo celotno potrebno naložbo, kar zmanjša potrebo po sodelovanju sklada EIC.
  • Strateški manjšinski delež: Oddelek bi lahko še vedno soinvestiral, da bi zagotovil manjšino, ki bi lahko blokirala, če bo to potrebno za zaščito evropskih interesov.
 2. Dodatna naložba: Oddelek lahko rezervira del prvotno dodeljene naložbe za morebitno dodatno naložbo v prihodnjih krogih financiranja, s čimer zagotovi nadaljnjo podporo.
 3. Usklajeni naložbeni pogoji: Pogajanja z zasebnimi investitorji se osredotočajo na zagotavljanje ugodnih pogojev, ki privabljajo zasebni kapital, hkrati pa varujejo strateško usmeritev podjetja in interese ustanoviteljev.

Strateški ukrepi za naložbe skupine 3:

 1. Zagotavljanje spodbud: Oddelek si prizadeva zagotoviti, da imajo ustanovitelji in zaposleni zadostne spodbude v skladu z rastjo in uspehom podjetja.
 2. Vlagateljem prijazni pogoji: Izpogajani pogoji naj bi bili prijazni do vlagateljev, pritegnili bistven zasebni kapital in se izognili izkrivljanju trga.
 3. Blokiranje pridobitve manjšinskih deležev: Če je potrebno, lahko oddelek pridobi manjšino, ki lahko blokira, da zaščiti evropske strateške interese, pri čemer zagotovi potrebne zaščitne ukrepe prek delničarskih sporazumov.

Možni naložbeni scenariji:

 1. Popolno zasebno financiranje: Primeri, ko so zasebni vlagatelji pripravljeni zagotoviti celotno naložbo, kar odraža močno tržno zaupanje in zmanjšuje potrebo po sodelovanju sklada EIC.
  • Strateško sovlaganje: Tudi s popolnim zasebnim financiranjem lahko oddelek soinvestira, da zagotovi strateške interese in se uskladi z evropskimi prednostnimi nalogami.
 2. Podjetja, ki kotirajo na borzi: naložbe v družbe, ki kotirajo na borzi, kjer lahko vloga sklada EIC vključuje strateško udeležbo namesto primarnega financiranja.
  • Usklajevanje trga: Zagotavljanje skladnosti naložbenih pogojev s tržnimi standardi in pričakovanji vlagateljev.
 3. Podvigi z visokim potencialom: Podjetja z jasnim potencialom za pomemben vpliv na trg in rast, kjer lahko strateška naložba sklada EIC poveča vrednost.
  • Zaščita evropskih interesov: Zagotavljanje strateških ukrepov za zaščito evropskih interesov, zlasti v kritičnih sektorjih ali tehnologijah.

Naložbena strategija in izvedba:

 1. Skrbni pregled in obvladovanje tveganj: Celovit skrbni pregled zagotavlja izbiro naložb z visokim potencialom in nizkim tveganjem, ki so usklajene s cilji sklada EIC.
 2. Zapustite strateško načrtovanje: Oddelek načrtuje strateške izhode, ki se usklajujejo s časovnimi načrti soinvestitorjev in tržnimi razmerami, da povečajo donose in učinek.
 3. Nadaljnje spremljanje in podpora: Stalno spremljanje in strateška podpora zagotavljata, da so naložbe še naprej usklajene s cilji in se prilagajajo spreminjajoči se tržni dinamiki.

S kategorizacijo podjetij v skupino 3 sklad EIC spodbuja močan interes zasebnih vlagateljev, omogoča polno ali večinsko zasebno financiranje, hkrati pa zagotavlja strateško sodelovanje in zaščito evropskih interesov. Ta pristop podpira uvajanje zrelih inovacij, vstop na trg in širitev, kar povečuje splošni učinek naložb EIC.

Priloga 1. Definicije

Naslednje besede in izrazi imajo posebne pomene v kontekstu teh smernic:

 • Svetovalec: Evropska investicijska banka (EIB) ali njen naslednik, ki deluje kot svetovalec.
 • UAIS: Upravitelj alternativnih investicijskih skladov v smislu Direktive o UAIS in Zakona o UAIS iz leta 2013.
 • Končni prejemnik sklada EIC: Vsak upravičenec, ki ga za financiranje v okviru EIC izbere Komisija EU.
 • Kvalificirani vlagatelj: Investitor z dokazljivim znanjem in izkušnjami na ustreznem trgu, tehnologiji in jurisdikciji.
 • Zunanji UAIS: Alter Domus Management Company SA v vlogi zunanjega UAIS družbe.
 • Delovni dan: Dan, ko so banke v Luksemburgu običajno odprte za poslovanje ves dan (razen sobot in nedelj ter praznikov).
 • Investicijski odbor: Naložbeni odbor zunanjega UAIS na ravni zunanjega UAIS, ki je zadolžen za sprejemanje vseh naložb in odločitev o odsvojitvi.
 • Neskladna pristojnost: Jurisdikcije, navedene v različnih EU in mednarodnih izjavah in predpisih, povezanih z davčno preglednostjo in preprečevanjem pranja denarja.
 • InvestEU: Program InvestEU, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021.
 • Obzorje Evropa: Okvirni program za raziskave in inovacije, vzpostavljen z uredbo Obzorje Evropa.
 • EIC Accelerator: Program v okviru Horizon Europe, namenjen podpori MSP in novoustanovljenih podjetij z visokim tveganjem in velikim potencialom.
 • EISMEA: Izvajalska agencija European Innovation Council in MSP, odgovorna za izbiro in upravljanje upravičencev EIC Accelerator.

Priloga 2. Izjeme

Oddelek ne vlaga v dejavnosti, ki niso združljive z etično in družbeno osnovo Horizon Europe, kot so:

 • Proizvodnja ali trgovina z nezakonitimi izdelki
 • Pornografija ali podjetja, povezana s prostitucijo
 • Proizvodnja ali trgovina z nevarnimi snovmi
 • Netrajnostne metode ribolova
 • Podjetja, ki se ukvarjajo s prisilnim ali škodljivim delom otrok
 • Poslovanje s politično ali versko vsebino
 • Dejavnosti, ki omejujejo posameznikove pravice in svoboščine ali kršijo človekove pravice

O tem

Članki, ki jih najdete na Rasph.com odražajo mnenja Raspha ali njegovih avtorjev in nikakor ne odražajo mnenj Evropske komisije (EK) ali European Innovation Council (EIC). Zagotovljene informacije so namenjene izmenjavi perspektiv, ki so dragocene in lahko potencialno informirajo prijavitelje o shemah financiranja nepovratnih sredstev, kot so EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ali sorodni programi, kot je Innovate UK v Združenem kraljestvu ali subvencija za inovacije in raziskave malih podjetij (SBIR) v Združene države.

Članki so lahko koristen vir tudi za druga svetovalna podjetja v prostoru za nepovratna sredstva, pa tudi za profesionalne avtorje nepovratnih sredstev, ki so zaposleni kot samostojni podjetniki ali so del malih in srednje velikih podjetij (MSP). EIC Accelerator je del programa Obzorje Evropa (2021–2027), ki je pred kratkim nadomestil prejšnji okvirni program Obzorje 2020.

- Kontaktiraj nas -

 

Članki EIC Accelerator

Vse upravičene države EIC Accelerator (vključno z Združenim kraljestvom, Švico in Ukrajino)

Razlaga postopka ponovne predložitve za EIC Accelerator

Kratka, a izčrpna razlaga EIC Accelerator

Okvir financiranja EIC na enem mestu (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Odločanje med EIC Pathfinder, Transition in Accelerator

Zmagovalni kandidat za EIC Accelerator

Izziv z odprtimi razpisi EIC Accelerator: prevladujejo medtehnološke inovacije

Pojdite financirati sami: Ali so potrebne lastniške naložbe EIC Accelerator? (Predstavljamo Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analiza panog, držav in vrst financiranja zmagovalcev EIC Accelerator (2021–2024)

Kopati globoko: novi DeepTech Focus EIC Accelerator in ozka grla njegovega financiranja

Zombie Innovation: EIC Accelerator financiranje za žive mrtvece

Smack My Pitch Up: Spreminjanje fokusa ocenjevanja EIC Accelerator

Kako globoka je vaša tehnologija? Poročilo o vplivu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analiziranje razkritega seznama intervjujev EIC Accelerator (stopnje uspešnosti, panoge, neposredne predložitve)

Krmarjenje EIC Accelerator: izkušnje, pridobljene v pilotnem programu

Kdo se ne bi smel prijaviti na EIC Accelerator in zakaj

Tveganje predstavitve vseh tveganj v programu EIC Accelerator z visokim tveganjem

Kako pripraviti ponovno predložitev EIC Accelerator

Kako pripraviti dobro aplikacijo EIC Accelerator: Splošni projektni nasveti

Kako oblikovati zavrnitev EIC Accelerator: razlaga ponovne predložitve predlogov za nepovratna sredstva

 

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI