Pregled EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator: razlike in pričakovanja glede TRL

European Innovation Council (EIC) v okviru Horizon Europe ponuja tri različne programe za podporo celotnemu življenjskemu ciklu inovacij: EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator. Vsak program cilja na različne stopnje tehnološkega razvoja, zagotavlja prilagojeno financiranje in podporo za pomoč prodornim inovacijam pri doseganju trga. Ta pregled pojasnjuje razlike med temi programi, njihove posebne zahteve in kako so povezani s pričakovanji stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL). Programi EIC Pathfinder, EIC Transition in EIC Accelerator so zapleteno zasnovani za zagotavljanje celovite podpore v celotnem življenjskem ciklu inovacije, kar podjetjem omogoča, da izkoristijo stalno negovanje nepovratnih sredstev od TRL 1 do TRL 9. EIC Pathfinder podpira raziskave v zgodnji fazi z visokim tveganjem za raziskovanje novih idej in doseči dokaz koncepta (TRL 1-4). Uspešni projekti Pathfinder lahko nato napredujejo do EIC Transition, ki pomaga potrditi in dokazati izvedljivost teh tehnologij v ustreznih okoljih (TRL 3-6), s čimer se premosti vrzel med raziskavami in pripravljenostjo na trg. Nazadnje, EIC Accelerator ponuja ciljno usmerjeno podporo za tržno pripravljene inovacije (TRL 5-9), ki zagotavlja nepovratna sredstva in lastniške naložbe za pomoč podjetjem pri komercializaciji njihovih izdelkov, povečanju njihovega poslovanja in motnjah na obstoječih trgih. To brezhibno napredovanje zagotavlja, da lahko inovativna podjetja nenehno razvijajo svoje tehnologije od začetnega koncepta do popolne uvedbe na trgu, pri čemer izkoriščajo obsežno financiranje in podporne mehanizme EIC na vsaki kritični stopnji. EIC Pathfinder Namen EIC Pathfinder podpira vizionarske raziskave in raziskovanje drznih idej za ustvarjanje prelomnih tehnologij. Osredotoča se na raziskave v zgodnji fazi, da bi postavili temelje za transformativne inovacije. Ključne značilnosti Obseg financiranja: podpira visoko tvegane raziskovalne projekte z visokimi dobički, ki raziskujejo nove tehnološke možnosti. TRL Focus: Primarno cilja na TRL 1 do TRL 4. TRL 1: Upoštevana osnovna načela. TRL 2: Oblikovan tehnološki koncept. TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta. TRL 4: Tehnologija potrjena v laboratoriju. Zahteve Upravičenost: Odprto za konzorcije vsaj treh neodvisnih pravnih subjektov iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Prijavijo se lahko tudi posamezni subjekti, kot so visokotehnološka MSP in raziskovalne organizacije. Predlog: Začrtati mora vizionarski raziskovalni projekt visokega tveganja z velikim potencialom za znanstveni in tehnološki preboj. Znesek dotacije: do 3 milijone EUR za Pathfinder Open, do 4 milijone EUR za Pathfinder Challenges. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov. EIC Transition Namen Cilj EIC Transition je premostiti vrzel med raziskavami v zgodnji fazi in pripravljenostjo na trg. Osredotoča se na dozorevanje in potrjevanje tehnologij, razvitih v okviru EIC Pathfinder in drugih projektov, ki jih financira EU. Ključne značilnosti Obseg financiranja: podpira dejavnosti za potrjevanje in dokazovanje izvedljivosti novih tehnologij v okoljih, ki so pomembna za uporabo. TRL Focus: cilja na TRL 3 do TRL 6. Začetek TRL: TRL 3 (eksperimentalni dokaz koncepta) ali TRL 4 (tehnologija, preverjena v laboratoriju). Končni TRL: TRL 5 (tehnologija, potrjena v ustreznem okolju) do TRL 6 (tehnologija, dokazana v ustreznem okolju). Zahteve Upravičenost: Odprto za posamezne subjekte (MSP, odcepljena podjetja, zagonska podjetja, raziskovalne organizacije, univerze) ali konzorcije (2–5 subjektov) iz držav članic ali pridruženih držav. Predlog: Graditi mora na rezultatih prejšnjih projektov EIC Pathfinder, FET (prihodnje in nastajajoče tehnologije) ali drugih projektov, ki jih financira EU. Predlogi morajo vključevati podroben delovni načrt za validacijo tehnologije in poslovni razvoj. Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR, možni so višji zneski, če je to upravičeno. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov. EIC Accelerator Namen EIC Accelerator podpira posamezna mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji in odcepljenimi podjetji, pri razvoju in povečanju visokoučinkovitih inovacij s potencialom za ustvarjanje novih trgov ali motenje obstoječih. Ključne značilnosti Obseg financiranja: Zagotavlja nepovratna sredstva in lastniške naložbe za pomoč MSP pri predstavitvi njihovih inovacij na trgu. TRL Focus: cilja na TRL 5 do TRL 9. Začetni TRL: TRL 5 (tehnologija, preverjena v ustreznem okolju) ali TRL 6 (tehnologija, dokazana v ustreznem okolju). Končni TRL: TRL 8 (sistem dokončan in kvalificiran) do TRL 9 (dejanski sistem, dokazan v delovnem okolju). Zahteve Upravičenost: Odprto za posamezna MSP iz držav članic ali pridruženih držav. Za blended finance (podpora + lastniški kapital) se lahko prijavijo tudi podjetja s srednjo kapitalizacijo (podjetja z do 500 zaposlenimi). Predlog: Predstaviti mora inovacijo z visokim potencialom z močnim poslovnim primerom in jasnim tržnim potencialom. Predlogi morajo vsebovati načrt za komercializacijo in povečanje. Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR samo za podporo z dodatnimi lastniškimi naložbami do 15 milijonov EUR. Stopnja financiranja: 70% upravičenih stroškov za komponento nepovratnih sredstev, lastniška komponenta je določena na podlagi naložbenih potreb. Povezovanje programov prek pričakovanj TRL od zgodnjih raziskav do pripravljenosti na trg Trije programi EIC so zasnovani tako, da podpirajo celoten življenjski cikel inovacij, od raziskav v zgodnji fazi do vstopa na trg: EIC Pathfinder (TRL 1-4): osredotoča se na osnovne raziskave in eksperimentalne dokaze koncept, ki postavlja znanstvene in tehnološke temelje za prihodnje inovacije. EIC Transition (TRL 3-6): Premosti vrzel med raziskovalnimi raziskavami in pripravljenostjo na trg s potrjevanjem in prikazovanjem tehnologij v ustreznih okoljih. EIC Accelerator (TRL 5-9): Podpira razvoj, komercializacijo in povečanje tržno pripravljenih inovacij, s čimer pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri predstavitvi njihovih izdelkov na trg. Brezhibno napredovanje EIC Pathfinder v EIC Transition: Projekti, ki dosežejo uspešen dokaz koncepta in laboratorijsko validacijo v skladu z EIC Pathfinder, lahko napredujejo v EIC Transition za nadaljnjo validacijo in predstavitev v ustreznih okoljih. EIC Transition do EIC Accelerator: Ko so tehnologije potrjene in prikazane v ustreznih okoljih, lahko napredujejo v EIC Accelerator za končni razvoj, vstop na trg in skaliranje. Povzetek EIC Pathfinder: Raziskave v zgodnji fazi (TRL 1-4), vizionarski in visoko tvegani projekti. EIC Transition: Premostitev raziskav in trga (TRL 3-6), validacija tehnologije in predstavitev. EIC Accelerator: Pripravljenost na trg in širitev (TRL 5-9), podpora komercializaciji za MSP. Z razumevanjem različnih vlog in pričakovanj TRL za vsak program EIC lahko inovatorji strateško načrtujejo svojo pot razvoja projekta in tako zagotovijo brezhibno napredovanje od revolucionarnih raziskav do uspešne uvedbe na trg.

Premostitev vrzeli: razložen program nepovratnih sredstev EIC Transition

Prehodni program European Innovation Council (EIC) je kritična komponenta okvira Horizon Europe, zasnovana za premostitev vrzeli med raziskavami v zgodnji fazi in inovacijami, pripravljenimi na trg. Ta program je posebej usmerjen v napredek in dozorevanje obetavnih tehnologij, razvitih v okviru projektov EIC Pathfinder in drugih raziskovalnih pobud, ki jih financira EU. Z zagotavljanjem financiranja in podpore EIC Transition pomaga potrditi in dokazati sposobnost preživetja teh tehnologij v aplikacijah v resničnem svetu, kar olajša njihovo pot do komercializacije in družbenega vpliva. Cilji programa EIC Transition Cilj programa EIC Transition je: Validacija tehnologij: Podpora projektom pri dokazovanju izvedljivosti in robustnosti novih tehnologij v okoljih, ki so pomembna za uporabo. Razvijte poslovne načrte: Pomagajte pri ustvarjanju celovitih poslovnih načrtov, ki opisujejo komercialni potencial in tržno strategijo za tehnologijo. Zmanjšajte tržna tveganja: ublažite tehnična in komercialna tveganja, povezana z uvajanjem novih tehnologij na trg. Spodbujajte inovacije: spodbujajte razvoj inovativnih rešitev, ki lahko obravnavajo pomembne družbene in gospodarske izzive. Merila za upravičenost Kdo se lahko prijavi? Program EIC Transition je odprt za: Posamezne subjekte: kot so mala in srednje velika podjetja (MSP), odcepljena podjetja, zagonska podjetja, raziskovalne organizacije in univerze. Konzorciji: Sestavljeni so iz najmanj dveh in največ petih neodvisnih pravnih subjektov iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Posebne zahteve Vir rezultatov: projekti morajo temeljiti na rezultatih projektov EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) ali drugih raziskovalnih pobud, ki jih financira EU. Stopnja razvoja: Tehnologije bi morale biti na TRL (Raven tehnološke pripravljenosti) med 3 in 4 na začetku projekta, s ciljem doseči TRL 5 do 6 do konca projekta. Financiranje in podpora Finančna podpora Program EIC Transition zagotavlja znatno finančno podporo uspešnim projektom: Znesek nepovratnih sredstev: do 2,5 milijona EUR na projekt, čeprav se lahko zahtevajo višji zneski, če je to upravičeno. Stopnja financiranja: 100% upravičenih stroškov, ki zajemajo stroške, kot so osebje, oprema, potrošni material in podizvajalci. Dodatna podpora Poleg finančne podpore EIC Transition ponuja: Storitve pospeševanja poslovanja: prilagojene storitve, vključno s coachingom, mentorstvom in priložnostmi za mreženje z vodilnimi v panogi, vlagatelji in partnerji ekosistema. Dostop do strokovnega znanja: Smernice vodij programov EIC in dostop do skupine zunanjih strokovnjakov za podporo procesu zorenja tehnologije. Postopek prijave Oddaja predlogov Prosilci morajo svoje predloge oddati prek portala EU za financiranje in razpisne možnosti. Predlogi morajo vsebovati podrobne informacije o: Tehnologiji in inovacijah: Opis tehnologije, njene novosti in posebne inovacije, ki jo predstavlja. Delovni načrt: obsežen načrt, ki opisuje cilje projekta, metodologijo, mejnike, rezultate in strategije obvladovanja tveganja. Tržni potencial: Analiza tržnega potenciala, vključno s ciljnimi trgi, konkurenčnim okoljem in strategijo komercializacije. Zmogljivosti konzorcija: dokazi o sposobnosti konzorcija za uspešno izvedbo projekta, vključno s strokovnim znanjem, viri in predhodnimi izkušnjami. Merila ocenjevanja Predlogi se ocenjujejo na podlagi treh glavnih meril: Odličnost: Inovativnost: Novost in prelomna narava tehnologije. Znanstvena in tehnološka vrednost: Utemeljnost predlagane metodologije in tehnološkega pristopa. Vpliv: tržni potencial: potencial za komercializacijo in prevzem na trgu. Družbene in gospodarske koristi: pričakovane koristi za družbo in gospodarstvo. Kakovost in učinkovitost izvajanja: delovni načrt: Jasnost, skladnost in učinkovitost delovnega načrta. Usposobljenost konzorcija: Zmogljivosti in strokovno znanje članov konzorcija. Postopek ocenjevanja Postopek ocenjevanja vključuje več stopenj: Ocenjevanje na daljavo: Predloge najprej na daljavo ocenijo neodvisni strokovnjaki na podlagi zgornjih meril. Sestanki za soglasje: ocenjevalci razpravljajo in se strinjajo o ocenah in komentarjih za vsak predlog. Intervjuji: Najbolje uvrščeni predlogi so lahko povabljeni na razgovor z ocenjevalno žirijo, ki vključuje strokovnjake in potencialne vlagatelje. Ključne prednosti EIC Transition Premostitev doline smrti Program EIC Transition obravnava tako imenovano »dolino smrti«, kritično fazo, kjer mnoge obetavne tehnologije ne dosežejo komercializacije zaradi pomanjkanja financiranja in podpore. Z zagotavljanjem finančnih virov in strokovnim vodstvom EIC Transition pomaga projektom premagati to oviro in se približati pripravljenosti na trg. Pospeševanje inovacij Z osredotočanjem na tehnološko validacijo in poslovni razvoj EIC Transition pospešuje inovacijski proces. Ta dvojni pristop zagotavlja, da projekti niso le tehnično izvedljivi, ampak tudi komercialno uspešni, kar povečuje njihove možnosti za uspeh na trgu. Krepitev evropske konkurenčnosti EIC Transition ima ključno vlogo pri krepitvi konkurenčnosti evropskih tehnologij in podjetij na svetovnem prizorišču. S podpiranjem inovacij z visokim potencialom program prispeva k razvoju najsodobnejših rešitev, ki lahko obravnavajo globalne izzive in spodbujajo gospodarsko rast. Zgodbe o uspehu Več projektov, financiranih v okviru programa EIC Transition, je naredilo pomembne korake v smeri komercializacije. Pomembni primeri vključujejo: Projekt A: revolucionarna tehnologija za trajnostno shranjevanje energije, ki je uspešno potrdila svoj prototip in pritegnila znatne naložbe za nadaljnji razvoj. Projekt B: Inovativna medicinska naprava, ki je izboljšala rezultate pri bolnikih in zagotovila partnerstva z vodilnimi ponudniki zdravstvenih storitev za vstop na trg. Projekt C: Nov material z vrhunskimi lastnostmi za industrijsko uporabo, ki je pokazal svojo izvedljivost in razširljivost, kar je vodilo do komercialnih sporazumov z glavnimi akterji v industriji. Zaključek Program EIC Transition je ključna pobuda, namenjena podpori dozorevanja in komercializacije prelomnih tehnologij. Z zagotavljanjem znatnega financiranja, strokovnih smernic in poslovne podpore program pomaga premostiti vrzel med raziskavami in trgom ter zagotavlja, da lahko inovacije z visokim potencialom oprijemljivo vplivajo na družbo in gospodarstvo. Raziskovalce, inovatorje in podjetnike spodbujamo, da izkoristijo to priložnost, da svoje tehnologije predstavijo na trgu in prispevajo k napredku evropskih inovacij. Krmarjenje po merilih ocenjevanja EIC Transition: Izčrpen vodnik Uvod Prehodni program European Innovation Council (EIC) je zasnovan tako, da obetavnim tehnologijam pomaga pri prehodu iz raziskav v zgodnji fazi na inovacije, pripravljene na trg. Kritičen vidik programa EIC Transition je postopek ocenjevanja, ki strogo ocenjuje predloge, da zagotovi, da sredstva prejmejo samo najbolj obetavni in najučinkovitejši projekti. Razumevanje meril za ocenjevanje je bistvenega pomena za prijavitelje, da učinkovito uskladijo svoje predloge in povečajo svoje možnosti za uspeh. Ta članek ponuja podroben pregled meril za ocenjevanje EIC Transition, ponuja vpogled v to, kaj ocenjevalci iščejo v predlogih in kako lahko prijavitelji najbolje izpolnijo ta pričakovanja. Pregled postopka ocenjevanja Postopek ocenjevanja … Preberi več

Krmarjenje po merilih ocenjevanja EIC Pathfinder: izčrpen vodnik

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je vodilni program v okviru okvira Horizon Europe, zasnovan za podporo raziskovalnim projektom z visokim tveganjem in visokimi nagradami, katerih cilj je razvoj prelomnih tehnologij. Razumevanje meril ocenjevanja za predloge EIC Pathfinder je ključnega pomena za prijavitelje, ki iščejo sredstva. Ta članek nudi podroben pregled meril za ocenjevanje EIC Pathfinder, ponuja vpogled v to, kaj ocenjevalci iščejo v predlogih in kako lahko prijavitelji uskladijo svoje projekte, da bodo izpolnili ta pričakovanja. Pregled postopka ocenjevanja Postopek ocenjevanja za predloge EIC Pathfinder je strog in vključuje več stopenj. Predloge ocenjujejo neodvisni strokovni ocenjevalci na podlagi treh glavnih kriterijev: odličnosti, učinka ter kakovosti in učinkovitosti izvedbe. Vsak kriterij ima posebna podkriterija, ki zagotavljajo strukturiran okvir za ocenjevanje. Stopnje ocenjevanja Individualno ocenjevanje: Vsak predlog najprej posamično ocenijo najmanj štirje strokovni ocenjevalci. Skupina za soglasje: ocenjevalci razpravljajo o svojih posameznih ocenah in dosežejo soglasje o ocenah in komentarjih. Panel Review: Panel ocenjevalcev pregleda konsenzna poročila in dokončno oblikuje lestvico. Podrobna merila ocenjevanja 1. Odličnost Merilo odličnosti ocenjuje znanstveno in tehnološko kakovost predloga. To je najbolj utežen kriterij, ki odraža osredotočenost EIC Pathfinder na prelomne raziskave. Podmerila: Dolgoročna vizija: Ključno vprašanje: Kako prepričljiva je vizija radikalno nove tehnologije? Pričakovanje: Predlogi morajo izražati jasno in ambiciozno vizijo za novo tehnologijo, ki lahko preoblikuje gospodarstvo in družbo. Preboj znanosti proti tehnologiji: ključno vprašanje: Kako konkreten, nov in ambiciozen je predlagani preboj? Pričakovanje: predlagana raziskava bi morala predstavljati pomemben napredek v primerjavi s trenutnimi tehnologijami, s potencialom za velik znanstveni preboj. Cilji: Ključno vprašanje: Kako konkretni in verjetni so cilji? Pričakovanje: Cilji morajo biti jasno opredeljeni, dosegljivi in usklajeni s splošno vizijo. Raziskovalni pristop mora biti visoko tvegan/velik dobiček. Interdisciplinarnost: Ključno vprašanje: Kako pomemben je interdisciplinarni pristop? Pričakovanje: Predlogi morajo izkazovati dobro integriran interdisciplinarni pristop, ki združuje strokovno znanje z različnih področij za dosego preboja. 2. Vpliv Merilo vpliva ocenjuje potencial predlagane tehnologije za ustvarjanje pomembnih gospodarskih, družbenih in okoljskih koristi. Podmerila: Dolgoročni vpliv: Ključno vprašanje: Kako pomembni so potencialni preobrazbeni učinki? Pričakovanje: Predvidena tehnologija bi morala imeti potencial za ustvarjanje novih trgov, izboljšanje kakovosti življenja ali reševanje globalnih izzivov. Inovacijski potencial: Ključno vprašanje: V kolikšni meri ima tehnologija potencial za prelomne inovacije? Pričakovanje: Predlogi bi morali začrtati jasno pot do inovacij, vključno z ukrepi za zaščito in izkoriščanje intelektualne lastnine. Komunikacija in razširjanje: Ključno vprašanje: Kako primerni so ukrepi za povečanje pričakovanih rezultatov in učinkov? Pričakovanje: Predlogi morajo vključevati trden načrt za razširjanje rezultatov in ozaveščanje o potencialu projekta. 3. Kakovost in učinkovitost izvajanja To merilo ocenjuje izvedljivost projektnega načrta in sposobnost konzorcija, da izvede predlagano raziskavo. Podmerila: Načrt dela: Ključno vprašanje: Kako skladni in učinkoviti so načrt dela in ukrepi za zmanjšanje tveganja? Pričakovanje: delovni načrt mora biti podroben in dobro strukturiran, z jasno opredeljenimi nalogami, rezultati, mejniki in časovnimi okviri. Treba je vzpostaviti strategije za obvladovanje tveganja. Dodeljevanje virov: Ključno vprašanje: Kako primerno in učinkovito je dodeljevanje virov? Pričakovanje: Sredstva, vključno s proračunom in osebjem, morajo biti ustrezno dodeljena, da se zagotovi uspeh projekta. Kakovost konzorcija: Ključno vprašanje: V kolikšni meri ima konzorcij potrebno zmogljivost in strokovno znanje? Pričakovanje: Konzorcij naj sestavljajo visokokakovostni, komplementarni partnerji z dokazanim strokovnim znanjem in sposobnostmi za izvedbo predlagane raziskave. Točkovanje in mejne vrednosti Vsako podmerilo je ocenjeno na lestvici od 0 do 5: 0: Predlog ne obravnava merila ali ga ni mogoče oceniti zaradi manjkajočih ali nepopolnih informacij. 1 (Slabo): Merilo je neustrezno obravnavano ali pa obstajajo resne inherentne slabosti. 2 (Pošteno): Predlog na splošno obravnava merilo, vendar ima precejšnje pomanjkljivosti. 3 (Dobro): Predlog dobro obravnava merilo, vendar ima številne pomanjkljivosti. 4 (Zelo dobro): Predlog zelo dobro obravnava merilo, vendar je prisotnih manjše število pomanjkljivosti. 5 (odlično): predlog uspešno obravnava vse pomembne vidike merila. Morebitne pomanjkljivosti so manjše. Mejne vrednosti Odličnost: Najnižji prag 4/5 Učinek: Najnižji prag 3,5/5 Kakovost in učinkovitost izvedbe: Najnižji prag 3/5. Predlogi morajo dosegati ali presegati te pragove, da se lahko upoštevajo pri financiranju. Nasveti za prijavitelje Jasnost in vizija: Jasno izrazite svojo dolgoročno vizijo in kako vaš projekt predstavlja pomemben napredek v tehnologiji. Interdisciplinarni pristop: Poudarite interdisciplinarno naravo vašega konzorcija in kako izboljšuje projekt. Pot vpliva: Navedite podrobno pot vpliva, vključno z načrti za zaščito, izkoriščanje in razširjanje intelektualne lastnine. Podroben delovni načrt: zagotovite, da je vaš delovni načrt podroben, z jasnimi nalogami, izsledki, mejniki in strategijami za zmanjšanje tveganja. Dodelitev virov: Utemeljite dodelitev virov in pokažite, da ima vaš konzorcij potrebno strokovno znanje in zmogljivost. Zaključek Merila ocenjevanja EIC Pathfinder so oblikovana tako, da prepoznajo projekte z največjim potencialom za prelomne inovacije in pomemben učinek. Z razumevanjem in uskladitvijo teh meril lahko prijavitelji izboljšajo svoje predloge in povečajo svoje možnosti za zagotovitev financiranja. EIC Pathfinder ponuja edinstveno priložnost za preoblikovanje vizionarskih zamisli v resničnost ter spodbuja znanstveni in tehnološki napredek v korist družbe.

Razumevanje zahtev in pričakovanj TRL za EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je ključna pobuda v okviru programa Horizon Europe, namenjena podpori visoko tveganih raziskav z velikim dobičkom, katerih cilj je razvoj revolucionarnih tehnologij. Kritični vidik EIC Pathfinder je ogrodje stopnje pripravljenosti tehnologije (TRL), ki zagotavlja sistematično metriko za oceno zrelosti določene tehnologije. Ta članek se poglobi v zahteve in pričakovanja glede TRL za projekte v okviru EIC Pathfinder ter ponuja obsežen vodnik za prijavitelje. Kaj je TRL? Stopnje pripravljenosti na tehnologijo (TRL) so lestvice od 1 do 9, ki se uporabljajo za merjenje zrelosti tehnologije. To lestvico, ki jo je prvotno razvila NASA, zdaj široko uporabljajo organizacije, vključno z Evropsko komisijo, za ocenjevanje razvojnih stopenj tehnoloških inovacij. Tu je kratek pregled lestvice TRL: TRL 1: Upoštevana osnovna načela TRL 2: Oblikovan tehnološki koncept TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta TRL 4: Tehnologija, potrjena v laboratoriju TRL 5: Tehnologija, potrjena v ustreznem okolju TRL 6: Tehnologija, dokazana v ustreznem okolje TRL 7: Predstavitev prototipa sistema v operativnem okolju TRL 8: Sistem dokončan in kvalificiran TRL 9: Dejanski sistem, preizkušen v operativnem okolju Zahteve TRL za EIC Pathfinder EIC Pathfinder se osredotoča predvsem na zgodnje faze tehnološkega razvoja, običajno v razponu od TRL 1 do TRL 4 EIC Pathfinder se osredotoča na podporo razvoju revolucionarnih tehnologij v začetni fazi, pri čemer se projekti običajno začnejo na stopnjah tehnološke pripravljenosti (TRL) 1 do 2, kjer se upoštevajo osnovna načela in oblikujejo tehnološki koncepti. Pričakovani končni TRL za projekte Pathfinder je na splošno med TRL 3 in TRL 4. Pri TRL 3 projekti dosežejo eksperimentalni dokaz koncepta, ki dokazuje začetno izvedljivost z laboratorijskimi poskusi. S TRL 4 je tehnologija potrjena v laboratorijskem okolju, ki prikazuje sposobnost delovanja po pričakovanjih v nadzorovanih pogojih. Namen tega napredka je vzpostavitev trdne znanstvene in tehnične podlage za prihodnji napredek in potencialno komercializacijo. Pričakovanja na vsaki stopnji TRL v okviru Pathfinderja so naslednja: TRL 1: Upoštevanje osnovnih načel Na tej začetni stopnji se upoštevajo osnovna načela nove tehnologije. Raziskave so predvsem teoretične in se osredotočajo na temeljna znanstvena načela, ki bi lahko podprla prihodnje tehnološke aplikacije. Pričakovanje: Jasna artikulacija upoštevanih osnovnih načel. Objave v znanstvenih revijah ali predstavitve na konferencah so pogosti rezultati. TRL 2: Oblikovan tehnološki koncept Pri TRL 2 se fokus premakne na opredelitev tehnološkega koncepta. To vključuje hipotezo o možnih aplikacijah na podlagi opaženih načel in opredelitev potrebnega znanstvenega in tehničnega znanja, potrebnega za nadaljevanje. Pričakovanje: Oblikovanje jasnega in verjetnega tehnološkega koncepta. Pričakujejo se podrobni teoretični modeli in začetne študije izvedljivosti. TRL 3: Eksperimentalni dokaz koncepta TRL 3 vključuje eksperimentalno validacijo tehnološkega koncepta. Izvajajo se začetni poskusi in laboratorijske študije, da se dokaže, da je koncept izvedljiv. Pričakovanje: Eksperimentalni podatki, ki dokazujejo koncept. Dokaz, da teoretični modeli delujejo pod nadzorovanimi pogoji. TRL 4: Tehnologija, potrjena v laboratoriju Na tej stopnji je tehnologija podvržena strožjemu testiranju v laboratorijskem okolju. Cilj je preveriti funkcionalnost in učinkovitost tehnologije glede na pričakovane rezultate. Pričakovanje: rezultati eksperimentalne validacije. Razvoj prototipov ali modelov, ki prikazujejo zmogljivost tehnologije v laboratorijskem okolju. Pričakovanja od projektov EIC Pathfinder Pričakuje se, da bodo projekti, financirani v okviru EIC Pathfinder, premaknili meje trenutnega znanja in tehnologije. Tukaj je razčlenitev pričakovanj za projekte na vsaki stopnji TRL: Raziskave v zgodnji fazi (TRL 1-2) Inovacije: projekti morajo predlagati inovativne in izvirne ideje, ki izpodbijajo obstoječe paradigme in lahko vodijo do velikih znanstvenih in tehnoloških prebojev. Znanstvena odličnost: Visokokakovostne, stroge raziskave so bistvenega pomena. Cilj projektov mora biti objava v vrhunskih znanstvenih revijah in predstavitev na vodilnih konferencah. Interdisciplinarno sodelovanje: EIC Pathfinder spodbuja sodelovanje med različnimi znanstvenimi disciplinami za spodbujanje novih perspektiv in pristopov. Dokaz koncepta (TRL 3) Izvedljivost: Cilj projektov mora biti prikaz izvedljivosti tehnološkega koncepta z eksperimentalnim dokazom koncepta. To vključuje razvoj in testiranje začetnih prototipov ali modelov. Dokumentacija: Natančna dokumentacija eksperimentalnih postopkov in rezultatov je ključnega pomena. To vključuje zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov. Intelektualna lastnina: Upoštevanje strategij zaščite intelektualne lastnine (IP). Projekti bi morali raziskati patentiranje ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, kjer je to primerno. Validacija v laboratoriju (TRL 4) Strogo testiranje: Projekti morajo izvajati strogo testiranje in validacijo tehnologije v nadzorovanem laboratorijskem okolju. To vključuje stresno testiranje, oceno uspešnosti in oceno zanesljivosti. Razvoj prototipa: razvoj bolj izpopolnjenih prototipov, ki jih je mogoče uporabiti za nadaljnje testiranje in validacijo. Pot do komercializacije: projekti bi morali začeti raziskovati možne poti do komercializacije, vključno z analizo trga, potencialnimi partnerstvi in možnostmi financiranja za nadaljnji razvoj. Podpora in viri EIC Pathfinder zagotavlja znatno podporo in vire za pomoč projektom pri doseganju njihovih mejnikov TRL. To vključuje: Financiranje: nepovratna sredstva do 3 milijone EUR za EIC Pathfinder Open in do 4 milijone EUR za EIC Pathfinder Challenges. Če je to upravičeno, se lahko zahtevajo večji zneski. Storitve pospeševanja poslovanja: Dostop do širokega nabora storitev, vključno s coachingom, mentorstvom in priložnostmi za mreženje, ki pomagajo projektom napredovati od raziskav do komercializacije. Vodje programov EIC: Predani vodje programov zagotavljajo smernice in podporo v celotnem življenjskem ciklu projekta ter pomagajo usmerjati projekte k uspešnim rezultatom. Zaključek EIC Pathfinder je pomembna pobuda, namenjena spodbujanju prelomnih raziskav in inovacij po vsej Evropi. Z osredotočanjem na zgodnje faze tehnološkega razvoja in zagotavljanjem znatne podpore in virov EIC Pathfinder pomaga preoblikovati vizionarske zamisli v oprijemljive tehnologije. Razumevanje zahtev in pričakovanj TRL je ključnega pomena za prijavitelje, da svoje projekte uskladijo s cilji EIC Pathfinder, kar na koncu prispeva k napredku znanosti in tehnologije v korist družbe.

Obsežen vodnik po programu financiranja nepovratnih sredstev EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder je ključna pobuda v okviru programa Horizon Europe, namenjena spodbujanju naprednih raziskav za razvoj znanstvene podlage za prodorne tehnologije. EIC Pathfinder podpira ambiciozne projekte, ki premikajo meje znanosti in tehnologije ter postavljajo temelje za inovacije, ki lahko spremenijo trge in obravnavajo globalne izzive. Ta članek nudi podroben pregled EIC Pathfinder, njegovih ciljev, možnosti financiranja, postopka prijave in meril za ocenjevanje. EIC Pathfinder Pregled Cilji EIC Pathfinder EIC Pathfinder je zasnovan za podporo najzgodnejših stopenj znanstvenih, tehnoloških ali globoko tehnoloških raziskav in razvoja. Njegovi glavni cilji so: Razvoj znanstvenih temeljev: podpreti prebojne tehnologije, ki lahko motijo obstoječe trge ali ustvarijo nove. Raziskave z visokim tveganjem/velikim dobičkom: Spodbujanje projektov, ki vključujejo precejšnje tveganje, vendar imajo potencial za znatne nagrade. Interdisciplinarno sodelovanje: spodbujanje sodelovanja v različnih znanstvenih in tehnoloških disciplinah za doseganje inovativnih prebojev. Ključne komponente EIC Pathfinder EIC Pathfinder je razdeljen na dve glavni komponenti: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open zagotavlja podporo za projekte na katerem koli področju znanosti, tehnologije ali uporabe brez vnaprej določenih tematskih prioritet. Usmerjen je na razvoj prihodnjih tehnologij v zgodnji fazi, s poudarkom na prelomnih raziskavah znanosti in tehnologije z visokim tveganjem/velikim dobičkom. Ključne značilnosti vključujejo: Ambiciozna vizija: projekti morajo imeti dolgoročno vizijo radikalno nove tehnologije s transformativnim potencialom. Znanstveni preboj: Predlogi morajo orisovati konkreten, nov in ambiciozen preboj znanosti h tehnologiji. Pristop z visokim tveganjem/velikim dobičkom: raziskovalni pristop bi moral biti inovativen in potencialno tvegan ter si prizadevati za bistven napredek. Izzivi EIC Pathfinder Izzivi EIC Pathfinder se osredotočajo na vnaprej določena tematska področja s posebnimi cilji. Cilj teh izzivov je ustvariti skladne portfelje projektov, ki skupaj dosegajo želene rezultate. Vsak izziv nadzoruje namenski vodja programa, ki vodi projekte k skupnim ciljem. Ključne značilnosti vključujejo: Specifični cilji: Vsak izziv ima opredeljene cilje in pričakovane rezultate. Portfeljski pristop: od projektov znotraj izziva se pričakuje interakcija in sodelovanje ter izkoriščanje prednosti drug drugega. Namenski vodje programov: Vodje programov igrajo proaktivno vlogo pri usmerjanju projektov k uspešnim rezultatom. Financiranje in podpora EIC Pathfinder ponuja znatna sredstva in podporo izbranim projektom. Financiranje je zagotovljeno z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij. Ključne podrobnosti so: Proračun: skupni okvirni proračun za EIC Pathfinder Open znaša 136 milijonov EUR, proračun za EIC Pathfinder Challenges pa 120 milijonov EUR. Znesek nepovratnih sredstev: Za EIC Pathfinder Open so običajna nepovratna sredstva do 3 milijone EUR, čeprav se lahko zahtevajo višji zneski, če je to upravičeno. Za izzive EIC Pathfinder lahko nepovratna sredstva znašajo do 4 milijone EUR. Stopnja financiranja: Stopnja financiranja je 100% upravičenih stroškov. Poleg finančne podpore uspešni kandidati prejmejo dostop do širokega nabora storitev pospeševanja poslovanja, vključno s coachingom, mentorstvom in priložnostmi za mreženje. Postopek prijave Postopek prijave za EIC Pathfinder vključuje več korakov: Oddaja predlogov: Predloge je treba oddati prek portala EU za financiranje in razpisne možnosti. Preverjanje sprejemljivosti in izpolnjevanja pogojev: Preverja se skladnost predlogov z merili izpolnjevanja pogojev. Ocenjevanje: Predloge ocenjujejo strokovni ocenjevalci na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Odločitev o financiranju: Končna odločitev o financiranju se sprejme na podlagi rezultatov vrednotenja. Merila za upravičenost Zahteve za konzorcij: Za skupne projekte mora konzorcij vključevati vsaj tri neodvisne pravne osebe iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Projekti z enim upravičencem: V nekaterih primerih se lahko prijavijo posamezni subjekti, kot so MSP ali raziskovalne organizacije. Merila ocenjevanja Predlogi se ocenjujejo na podlagi treh glavnih meril: Odličnost: vključuje novost in ambicioznost vizije, trdnost pristopa in interdisciplinarno naravo projekta. Vpliv: Ocena možnih transformativnih učinkov, inovacijskega potenciala ter ukrepov za razširjanje in izkoriščanje rezultatov. Izvedba: Ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti delovnega načrta, razporeditve virov in sposobnosti konzorcija. Izzivi EIC Pathfinder za leto 2024 Delovni program za leto 2024 vključuje več posebnih izzivov v okviru EIC Pathfinder. Ti izzivi so usmerjeni na strateška področja, ki so v interesu Evropske unije, kot so: naprave Solar-to-X: razvoj obnovljivih goriv, kemikalij in materialov kot poti za ublažitev podnebnih sprememb. Cement in beton kot ponora ogljika: Inovativni materiali za absorpcijo ogljikovega dioksida. Alternative za pakiranje živil, ki jih navdihuje narava: ustvarjanje trajnostnih rešitev za pakiranje. Nanoelektronika za energetsko učinkovite pametne naprave: Napredovanje energetsko učinkovitih tehnologij. Zaščita vesoljske infrastrukture EU: izboljšanje odpornosti in trajnosti vesoljskih operacij. Zaključek EIC Pathfinder je ključna pobuda v okviru programa Horizon Europe, ki spodbuja napredne raziskave za razvoj prelomnih tehnologij. S podpiranjem visoko tveganih/veliko dobičkonosnih projektov z znatnim financiranjem in obsežnimi podpornimi storitvami želi EIC Pathfinder spodbujati inovacije, ki lahko preoblikujejo trge, obravnavajo globalne izzive in Evropo postavijo kot vodilno mesto na področju najsodobnejših tehnologij. Raziskovalce, zagonska podjetja, MSP in inovatorje spodbujamo, da izkoristijo to priložnost za premikanje meja znanosti in tehnologije ter pomembno vplivajo na prihodnost. Izzivi EIC Pathfinder Odpiranje prihodnosti obnovljive energije: Izziv EIC Pathfinder o napravah »Solar-to-X« V dobi, ko podnebne spremembe predstavljajo veliko grožnjo svetovnim ekosistemom in gospodarstvom, je European Innovation Council (EIC) s svojim Pathfinderjem zavzel proaktivno držo. Izziv na temo "Solar-to-X Devices." Ta pobuda v okviru delovnega programa EIC 2024 želi pospešiti razvoj revolucionarnih tehnologij, ki pretvarjajo sončno energijo v različne uporabne oblike, kot so obnovljiva goriva, kemikalije in materiali. Z obravnavo tega izziva želi EIC ublažiti vplive podnebnih sprememb in spodbuditi trajnostne industrijske procese ter tako prispevati k ciljem zelenega prehoda Evropske unije. Vizija in cilji Izziv »Solar-to-X Devices« vodi vizionarski pristop k izkoriščanju sončne energije poleg proizvodnje električne energije. Predvideva pretvorbo sončne energije v vsestranske in shranjeljive oblike energije in materialov, ki jih je mogoče uporabiti v različnih aplikacijah. Glavni cilji tega izziva vključujejo: Decentralizirana proizvodnja obnovljivih virov: razvoj tehnologij, ki omogočajo lokalno in decentralizirano proizvodnjo obnovljivih goriv, kemikalij in materialov. Blažitev podnebnih sprememb: Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z zamenjavo procesov, ki temeljijo na fosilih, s trajnostnimi alternativami, ki jih poganja sonce. Tehnološke inovacije: premikanje meja trenutnih solarnih tehnologij za doseganje višje učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti in razširljivosti. Obseg … Preberi več

Povzetek naložbenih smernic sklada EIC Accelerator EIC in naložbene skupine

Različica: december 2023 Opomba: ta članek vsebuje povzetek uradnih naložbenih smernic sklada EIC in vsebuje poenostavitve, ki lahko v nekaterih primerih spremenijo predvideni pomen. Priporočamo, da prenesete in preberete uradni dokument. Uvod Naložbene smernice EIC zagotavljajo bistvene informacije potencialnim upravičencem in soinvestitorjem v zvezi s strategijo in pogoji za naložbe sklada EIC in odločitve o odprodaji. Ta posodobljena različica vključuje definicije kvalificiranih vlagateljev, opise naložbenih scenarijev in nove klavzule o nadaljnjih naložbah in izstopih, kar zagotavlja podporo za novoustanovljena podjetja z velikim potencialom ter MSP za pospešitev rasti in privabljanje dodatnih vlagateljev. Ta dokument velja posebej za oddelek sklada EIC Horizon Europe. Kazalo Naložbena pravila 1.1 Naložbene omejitve 1.2 Naložbeni cilj 1.3 Naložbena strategija 1.4 Naložbene smernice za razdelek naložbenega procesa 2.1 Ciljna razvojna stopnja podjetja 2.2 Vrsta inovacij 2.3 Zaščita evropskih interesov 2.4 Geografski obseg 2.5 Izjeme 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža 2.7 Naložba/C o -Naložbeni scenariji 2.8 Postopek skrbnega pregleda 2.9 Možni finančni instrumenti 2.10 Izvajanje naložb 2.11 Objava informacij 2.12 Spremljanje in nadaljnje naložbe 2.13 Nadaljnje naložbe 2.14 Mentorji 2.15 Naložbene skupine za upravljanje intelektualne lastnine Priloga 1. Definicije Priloga 2. Izjeme 1. Naložbe Ru les 1.1 Naložbene omejitve Za oddelek veljajo naložbene omejitve, določene v splošnem delu memoranduma sklada EIC. Te omejitve zagotavljajo, da oddelek deluje znotraj meja, ki jih je določil sklad EIC, ter ohranja doslednost in usklajenost s splošnimi cilji. 1.2 Naložbeni cilj Cilj oddelka je vlaganje v končne prejemnike sklada EIC, ki razvijajo ali uvajajo prebojne tehnologije in prelomne inovacije, ki ustvarjajo trg. Namen oddelka je odpraviti kritično vrzel v financiranju na evropskem trgu prenosa tehnologije. Kljub precejšnjim nepovratnim financiranjem za raziskovalne in inovacijske projekte v Evropi le redki uspejo pritegniti nadaljnje naložbe ter doseči komercializacijo in stopnje povečanja. 1.3 Naložbena strategija Za doseganje svojega naložbenega cilja lahko oddelek vlaga neposredno v lastniške vrednostne papirje ali z lastniškim kapitalom povezane vrednostne papirje, vključno s prednostnim lastniškim kapitalom, zamenljivim dolgom, opcijami, nakupnimi boni ali podobnimi vrednostnimi papirji. Oddelek zagotavlja naložbeno komponento EIC blended finance, odvisno od največjega zneska naložbe, ki ga je določila Komisija EU. Podjetja kandidatke se na EIC Accelerator prijavljajo preko javnih razpisov, ki jih objavlja Evropska komisija. EISMEA te predloge oceni, Evropska komisija pa izbere tiste, ki bodo podprti z okvirnim zneskom EIC blended finance. Ta podpora je lahko sestavljena iz kombinacije nepovratnih sredstev in naložb, samo nepovratnih sredstev ali podpore samo za naložbe. V primerih, ko je potrebna zaščita evropskih interesov na strateških področjih, bo sklad EIC sprejel ukrepe, kot je pridobitev blokirajoče manjšine, da prepreči vstop novih vlagateljev iz neupravičenih držav. Ta pristop zagotavlja usklajenost naložb s strateškimi prednostnimi nalogami in zaščito evropskih interesov. 1.4 Naložbeni proces oddelkov Naložbeni proces vključuje več korakov: Začetna ocena: Predlogi, ki jih izbere Evropska komisija, se pošljejo zunanjemu UAIS v začetno oceno. Kategorizacija: Primeri so razvrščeni v različne naložbene scenarije (Vedra) na podlagi ocene. Skrbni pregled: Finančni skrbni pregled in preverjanja skladnosti z KYC se izvajajo v ciljnih podjetjih. Razprava o pogojih financiranja: z upravičencem in soinvestitorji se razpravlja o možnih osnutkih pogojev financiranja. Odločanje: Zunanji UAIS odloča o financiranju operacij, odobri ali zavrne operacijo. Pravna dokumentacija: Po odobritvi se pripravijo in podpišejo pravni dokumenti. Spremljanje: Zunanji UAIS spremlja naložbe, vključno z izplačili mejnikov, poročanjem in izhodnimi strategijami. 2. Naložbene smernice 2.1 Razvojna stopnja ciljnega podjetja Upravičeni kandidati v okviru EIC Accelerator vključujejo profitna, zelo inovativna mala in srednja podjetja, novoustanovljena podjetja, podjetja v zgodnji fazi in mala podjetja s srednjo kapitalizacijo iz katerega koli sektorja, običajno z močno komponento intelektualne lastnine. Namen EIC Accelerator je podpirati projekte z visokim tveganjem, ki še niso privlačni za vlagatelje, z zmanjšanjem tveganja teh projektov, da bi spodbudili zasebne naložbe. 2.2 Vrste inovacij Oddelek podpira različne vrste inovacij, zlasti tiste, ki temeljijo na globokem tehnološkem ali radikalnem razmišljanju, in družbene inovacije. Deep-tech se nanaša na tehnologijo, ki temelji na vrhunskem znanstvenem napredku in odkritjih, ter zahteva nenehno interakcijo z novimi idejami in laboratorijskimi rezultati. 2.3 Zaščita evropskih interesov Na strateških področjih, ki jih je opredelila Evropska komisija, bo Oddelek za zaščito evropskih interesov sprejel ukrepe, povezane z naložbami. To lahko vključuje pridobitev blokirajoče manjšine, vlaganje kljub potencialnemu zanimanju vlagateljev ali zagotovitev evropskega lastništva intelektualne lastnine in podjetja. 2.4 Geografski obseg Upravičena podjetja morajo biti ustanovljena in delovati v državah članicah EU ali pridruženih državah za lastniško komponento stebra III Horizon Europe. Zunanji UAIS lahko vlaga v holding ali nadrejeno družbo s sedežem na teh ozemljih, če izpolnjuje vsa merila primernosti. 2.5 Izključitve Naložbe izključujejo sektorje, ki niso združljivi z etično in družbeno osnovo Obzorja Evropa. Ti vključujejo dejavnosti, povezane s škodljivimi delovnimi praksami, nezakonitimi izdelki, pornografijo, trgovino s prosto živečimi živalmi, nevarnimi materiali, netrajnostnimi metodami ribolova in drugim, kot je podrobno opisano v Prilogi 2. 2.6 Velikost naložbe in cilji lastniškega deleža Naložba oddelka se giblje med 500.000 EUR in 15.000.000 EUR na podjetje, ki cilja na manjšinske lastniške deleže, običajno med 10% in 20%. Lahko pa pridobi blokirni delež zaradi zaščite evropskih interesov. Naložbe so lahko nižje ali višje od prvotno predlaganih na podlagi ugotovitev skrbnega pregleda in odločitve Evropske komisije o dodelitvi. 2.7 Scenariji naložb/sovlaganj Od samega začetka bo zunanji UAIS povezal potencialna podjetja, v katera bodo vlagali, s skupnostjo vlagateljev EIC Accelerator, da bi izkoristil priložnosti za sovlaganje. Izbrane upravičence EIC spodbujamo, da poiščejo soinvestitorje, pri čemer se finančno in komercialno skrbni pregled lahko izvede skupaj s temi vlagatelji. Namen EIC Accelerator je zmanjšati tveganje za izbrane operacije in pritegniti znatna dodatna sredstva za podporo uvajanju in širitvi inovacij. 2.8 Postopek skrbnega pregleda Postopek skrbnega pregleda se osredotoča na upravljanje, kapitalsko strukturo, poslovno strategijo, konkurenco, oceno trga, ustvarjanje vrednosti, pravno obliko in jurisdikcije. Preverjanja skladnosti vključujejo preprečevanje pranja denarja, financiranje terorizma, izogibanje davkom in skladnost z KYC. Težave z neskladnostjo lahko povzročijo prekinitev ali prenehanje podpore EIC. 2.9 Možni finančni instrumenti Oddelek uporablja predvsem lastniške ali navidezne lastniške naložbe, vključno z: navadnimi delnicami: lastniški delež v družbi je lahko glasovalni ali neglasovalni. Prednostne delnice: Hibridni lastniški kapital z lastnostmi, podobnimi dolgu, običajno v lasti skladov tveganega kapitala. Zamenljivi instrumenti: dolžniški instrumenti … Preberi več

Vrhunski vodnik po kratkih predlogih EIC Accelerator (predloga predloga EIC Accelerator, korak 1)

Odklepanje inovacij: Predloga predloga EIC Accelerator Korak 1 – vodnik za zagonska podjetja in MSP V dinamičnem svetu financiranja zagonskih podjetij predstavlja pospeševalnik European Innovation Council (EIC) prepričljivo pot za zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), da zagotovijo znatna finančna sredstva . Predloga za predlog 1. koraka je ključno orodje, zasnovano za lažji dostop do do 17,5 milijona € v blended financing, ki vključuje komponente nepovratnih sredstev in kapitala. Ta članek nudi podroben pregled vsebine in uporabnosti predloge EIC Accelerator Step 1, ki je prilagojena za opolnomočenje novoustanovljenih podjetij in MSP po vsej Evropski uniji (EU). Bistvo predloge predloga EIC Accelerator 1. Uradna predloga predloga: Predloga predloga 1. koraka služi kot uradni načrt za prosilce, ki je natančno zasnovan za poenostavitev postopka prijave za financiranje EIC. Zajema bistvene razdelke, ki od prijaviteljev zahtevajo, da jedrnato izrazijo svojo inovacijo, poslovni model in potencialni vpliv svoje tehnologije. Ta strukturiran pristop zagotavlja, da so vsi kritični vidiki predloga sistematično zajeti. Poudarek na stopnji pripravljenosti na tehnologijo (TRL): osrednji del predloge je poudarek na stopnjah pripravljenosti na tehnologijo. Prosilci morajo dokazati zrelost svoje inovacije, kar je ključnega pomena za uskladitev s pričakovanji EIC o pripravljenosti na trg in potencialu za uporabo. Predstavitev in priprava na razgovor: Predloga predloga je strateško zasnovana za pomoč prijaviteljem pri pripravi na naslednje faze postopka financiranja. Spodbuja jedrnato, a izčrpno predstavitev idej, ki tvori hrbtenico predstavitve in postavlja temelje za postopek intervjuja. Kako predloga opolnomoči prijavitelje. Poenostavljen postopek za prijavitelje: Z zagotavljanjem jasne strukture predloga demistificira postopek prijave, zaradi česar je dostopen celo novincem v okolju financiranja EU. Prijavitelje vodi skozi vrsto natančno opredeljenih korakov in jim pomaga učinkovito predstaviti svojo inovacijsko pripoved. Zasnovano za velik vpliv: Predloga se osredotoča na inovacije z velikim vplivom, ki vlagatelje spodbujajo k kritičnemu razmišljanju o potrebah trga in edinstveni ponudbi vrednosti njihove tehnologije. Ta poudarek je usklajen s ciljem EIC, da podpre projekte, ki imajo potencial za povečanje obsega in doseganje pomembnega prodora na trg. Podpora širokemu naboru inovatorjev: od profesionalnih piscev in samostojnih podjetnikov do svetovalcev, predloga služi kot vir, ki ga lahko uporabljajo različne zainteresirane strani, vključene v postopek pisanja nepovratnih sredstev. Zagotavlja standardiziran okvir, ki zagotavlja doslednost in kakovost med aplikacijami. Finančne in strateške možnosti kombiniranega financiranja: Predloga učinkovito odpira vrata priložnostim blended financing, ki vključujejo nepovratna sredstva v višini 2,5 milijona € in do 15 milijonov € lastniškega financiranja. Ta znatna finančna podpora je namenjena pospeševanju razvoja in širitve revolucionarnih inovacij. Vpogled v lastniško financiranje: Za podvige, ki so potencialno bančni in pri katerih tradicionalni mehanizmi financiranja ne uspejo, je lastniška možnost, predstavljena v predlogi, sprememba igre. Ponuja neposredno pot do znatnega financiranja, ključnega pomena za agresivno rast in strategije širitve. Potrditev Evropske komisije in EIC: uporaba uradne predloge usklajuje projekte s strateškimi prednostnimi nalogami Evropske komisije in EIC. Zagotavlja, da se predlogi ocenjujejo na podlagi meril, ki odražajo širše cilje financiranja EU za inovacije, s čimer se poveča verodostojnost in privlačnost projektov. Zaključek Predloga predloga EIC Accelerator Korak 1 ni le dokument; je strateško orodje, ki lahko bistveno poveča možnosti za zagotovitev financiranja z usklajevanjem startupov in MSP s ključnimi elementi, ki jih želi EIC. Spodbuja jasnost, jedrnatost in osredotočenost, ki so bistvenega pomena za uspešno opravljen strog postopek ocenjevanja. Z uporabo te predloge lahko novoustanovljena in mala in srednja podjetja učinkovito artikulirajo svoje inovacijske zgodbe, s čimer pokažejo svoj potencial za preoblikovanje panog in doseganje novih višin na evropskem trgu. EIC Accelerator Korak 1 Kratka predloga Predloga predloga 1. Opis podjetja Zgodba o ustanovitvi Začetki podjetja segajo nazaj do datuma ustanovitve, pri čemer je poudarjen njegov izvor kot odcepitev od pomembnega raziskovalnega inštituta. Ta pripoved podrobno opisuje sodelovanje med soustanovitelji in zagotovljene začetne naložbe ter ponazarja pot od obetavne ideje do uveljavljenega subjekta. Takšna temeljna zgodba ne samo krepi profil podjetja, ampak tudi utrjuje njegov položaj verodostojnega in inovativnega igralca v tehnološki industriji, s ciljem pritegniti pozornost zainteresiranih strani, vključno z European Innovation Council (EIC). Poslanstvo in vizija Poslanstvo in vizija podjetja zajemata njegove glavne cilje in ambiciozen učinek, ki ga želi doseči v svetovnem merilu. Poslanstvo je oblikovano okoli reševanja kritičnih izzivov industrije, izkoriščanja inovacij za izboljšanje učinkovitosti ali odpravljanja pomembnih tržnih vrzeli. Ta vizionarski pristop uvršča podjetje v napredno mislečega vodjo, ki je zavezan znatnemu napredku na svojem področju. Poudarek na preoblikovanju teoretičnih idej v praktične rešitve, pripravljene na trg, se dobro ujema s cilji European Innovation Council, kar ponazarja zavezo, da ne bomo le vodilni v inovacijah, temveč tudi pozitivno prispevali k družbeni in gospodarski rasti. Dosežki podjetja Dosežki podjetja so dokaz njegove rasti in inovativnosti, zaznamovani s pomembnimi mejniki, kot so nagrade, finančni uspehi in tehnološki napredek. Ti dosežki so ključni pri vzpostavljanju verodostojnosti podjetja in poudarjanju njegove sposobnosti doseganja in preseganja industrijskih standardov. Priznanje uglednih organov z nagradami in uspešno doseganje ravni kritične tehnološke pripravljenosti poudarjajo potencial in pripravljenost podjetja za nadaljnjo rast. Takšna zgodovina je bistvenega pomena za izgradnjo zaupanja z European Innovation Council in potencialnimi vlagatelji, saj podjetje postavlja kot močnega kandidata za prihodnje priložnosti v konkurenčnem tehnološkem okolju Evropske unije. Odnosi s strankami Podjetje je negovalo trdne odnose z različnimi strankami, s čimer je okrepilo svoj položaj na trgu in utrdilo svoj ugled v industriji. Ti odnosi niso le transakcijski, ampak se obogatijo s sodelovanjem, ki zagotavlja vzajemne koristi in krepi oporo podjetja na trgu. Izpostavljanje najboljših strank in podrobna narava teh interakcij prikazuje sposobnost podjetja, da vzdržuje dragocena partnerstva. Poleg tega pridobitev pisem o nameri (LOI) od teh ključnih deležnikov ne dokazuje le njihovega ... Preberi več

Lonček inovacij EIC Accelerator: Univerze in rojstvo podjetnikov DeepTech

Univerze so že dolgo rojstni kraj nekaterih najbolj prelomnih in transformativnih tehnologij, kar jih je naš svet videl. Te ustanove, ki temeljijo na strogih akademskih raziskavah in jih spodbuja okolje intelektualne radovednosti, niso le središča učenja, temveč osrednji inkubatorji za inovativne podjetnike. Zlasti na področju znanstvenih tehnologij so univerze in raziskovalni inštituti v ospredju tega, kar zdaj običajno imenujemo DeepTech – tehnologije, ki ponujajo velik napredek v različnih sektorjih, vključno z zdravstvenim varstvom, energijo in računalništvom, če naštejemo le nekatere. Povezava med univerzo in podjetništvom Potovanje od akademskega raziskovanja do podjetniškega podviga je pot, po kateri hodijo številni inovatorji. Univerze s svojimi bogatimi viri, vključno z najsodobnejšimi laboratoriji, dostopom do financiranja in mrežo podobno mislečih mislecev, ponujajo neprimerljiv ekosistem za negovanje projektov DeepTech v zgodnji fazi. V teh akademskih dvoranah potekajo temeljne raziskave – pogosto veliko preden sploh pride v poštev tržna aplikacija. Eden ključnih elementov tega okolja je spodbujanje meddisciplinarnega sodelovanja. Nič nenavadnega ni, da preboj v znanosti o materialih na univerzi utre pot revolucionarnim novim izdelkom na področju zabavne elektronike ali da biomedicinske raziskave vodijo v razvoj prelomnih medicinskih naprav. Te tehnologije, rojene iz akademskih projektov, imajo potencial za reševanje kritičnih globalnih izzivov in utirajo pot novim industrijam. Premostitev vrzeli: od akademije do industrije Vendar pa je pot od univerzitetnega projekta do uspešnega podjetja DeepTech polna izzivov. Proces komercializacije znanstvenih raziskav zahteva več kot le tehnično strokovno znanje; zahteva dobro poznavanje trga, strateško poslovno načrtovanje in sposobnost zagotavljanja naložb. V tem je vloga podjetniških programov in uradov za prenos tehnologije na univerzah, katerih cilj je premostiti to vrzel. Nadobudnim podjetnikom zagotavljajo mentorstvo, financiranje in poslovno žilico, ki je potrebna, da svoje inovacije predstavijo trgu. Poleg tega ni mogoče preceniti vloge javnega in zasebnega financiranja. Pobude, kot je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, ponujajo ključno podporo z nepovratnimi sredstvi in lastniškim financiranjem za zagonska podjetja, ki plujejo po zahrbtnih vodah komercializacije DeepTech. Ti programi ne zagotavljajo samo finančne podpore, ampak tudi dajejo kredibilnost startupom, pritegnejo nadaljnje naložbe in partnerstva. Vpliv v resničnem svetu in prihodnost Vpliv inovacij DeepTech, ki jih proizvajajo univerze, na svetovno prizorišče je neizpodbiten. Od ustvarjanja medicinskih tehnologij, ki rešujejo življenja, do razvoja trajnostnih energetskih rešitev, ta napredek oblikuje prihodnost. Ko gledamo naprej, bo vloga univerz kot inkubatorjev inovacij le še naraščala. S pravimi podpornimi strukturami je potencial za preoblikovanje teh akademskih prizadevanj v uspešna podjetja, ki spreminjajo svet, neomejen. Skratka, univerze niso samo središča učenja, ampak ključne zibelke inovacij, ki negujejo podjetnike, ki bodo na novo definirali naš svet z inovacijami DeepTech. Ker se te akademske ustanove še naprej razvijajo, je njihov potencial za prispevanje k globalnemu gospodarskemu in družbenemu napredku neomejen. Z nadaljnjo podporo in naložbami se bo most med akademskim svetom in industrijo okrepil, s čimer se bo začela nova doba transformativnih tehnologij. Od laboratorijske mize do trga: odisejada financiranja univerzitetnih startupov Prehod od akademskih raziskav do uspešnega startupa je zastrašujoča pot, zlasti za ustanovitelje s področij, kot so kemija, farmacija, biologija in fizika. Ti znanstveni podjetniki se soočajo z edinstvenim nizom izzivov, glavni med njimi je težka naloga zagotavljanja financiranja. Za razliko od svojih kolegov v bolj komercialnih sektorjih se znanstveniki, ki so postali ustanovitelji zagonskih podjetij, pogosto znajdejo na neznanem področju, ko gre za zbiranje sredstev. Izziv zbiranja sredstev za znanstvene podjetnike Jedro problema je v vrzeli v strokovnem znanju. Znanstveniki so usposobljeni za raziskovanje, odkrivanje in inovacije, pri čemer se osredotočajo na napredek znanja in ne na zapletenost poslovnih modelov, prilagajanje trgu ali nagovarjanje vlagateljev. Zaradi te vrzeli so pogosto v slabšem položaju v konkurenčnem okolju financiranja, kjer prevladujejo vlagatelji, ki iščejo hitre donose, in podjetja z jasnimi tržnimi aplikacijami. Poleg tega narava DeepTech in znanstvenih startupov pomeni, da običajno zahtevajo znatne vnaprejšnje naložbe za raziskave in razvoj, z daljšimi potmi do trga in dobičkonosnosti. To dodatno otežuje njihovo privlačnost za tradicionalne vlagatelje tveganega kapitala, ki se morda izogibajo inherentnim tveganjem in podaljšanim rokom. Donacije: rešilna bilka za začetek V luči teh izzivov igrajo donacije ključno vlogo v zgodnjih fazah življenjskega cikla znanstvenega startupa. Mehanizmi financiranja, kot je program European Innovation Council (EIC) Accelerator, postanejo rešilne bilke, saj ne ponujajo samo finančne podpore, ampak tudi potrditev možnega vpliva znanstvenega podviga. Donacije vladnih in mednarodnih organov zagotavljajo osnovni kapital, ki je potreben za prehod od dokazanega koncepta do uspešnega izdelka, ne da bi zmanjšali kapital ustanoviteljev ali jih prisilili v prezgodnje strategije komercializacije. Gradnja mostu: vloga univerzitetnih inkubatorjev in podjetniških programov Številne univerze se zavedajo edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo njihovi znanstveni podjetniki, zato so vzpostavile inkubatorje in podjetniške programe, namenjene premostitvi vrzeli v znanju. Ti programi ponujajo mentorstvo, poslovno usposabljanje in dostop do mrež vlagateljev, ki jih posebej zanimajo DeepTech in znanstvene inovacije. Njihov cilj je opremiti znanstvenike s potrebnimi veščinami za navigacijo v okolju financiranja, od oblikovanja prepričljivih predstavitev do razumevanja finančnih meritev, ki so ključne za vlagatelje. Pot naprej Kljub oviram so potencialne družbene in gospodarske koristi znanstvenih zagonskih podjetij ogromne. Z njihovo sposobnostjo reševanja perečih globalnih izzivov z inovacijami je podpora tem podvigom izjemnega pomena. Krepitev ekosistema, ki podpira znanstvene podjetnike, od izboljšanih programov nepovratnih sredstev do bolj specializiranih mrež vlagateljev, je ključnega pomena za njihov uspeh. Skratka, medtem ko je pot od univerzitetnega laboratorija do trga polna izzivov, zlasti pri zagotavljanju financiranja, se vedno bolj priznava potreba po podpori teh pionirjev inovacij. S premostitvijo vrzeli v strokovnem znanju in izkoriščanjem nepovratnih sredstev kot odskočne deske postaja pot naprej za znanstvena zagonska podjetja jasnejša, kar obeta prihodnost, v kateri bo mogoče v celoti uresničiti njihov transformacijski potencial. Krmarjenje po intelektualni lastnini: vodnik za ustanovitelje spinoffov na univerzah. Preberi več

Dekodiranje DeepTech: Krmarjenje po novi dobi inovacij EIC Accelerator

V dobi, ki jo zaznamujejo hiter tehnološki napredek in inovacije, se je izraz »DeepTech« pojavil kot modna beseda, ki je sinonim za startupe in tehnološko industrijo na splošno. Toda kaj točno pomeni "DeepTech" in zakaj je ključnega pomena za startupe in tehnološke sektorje? DeepTech ali globoka tehnologija se nanaša na vrhunske tehnologije, ki ponujajo bistven napredek v primerjavi z obstoječimi rešitvami. Za te tehnologije je značilen velik potencial za motnje v panogah, ustvarjanje novih trgov in reševanje kompleksnih izzivov. Za razliko od običajne tehnologije, ki se osredotoča na postopne izboljšave, se DeepTech poglobi v znanstvena odkritja ali inženirske inovacije, da bi prinesel radikalne spremembe. Bistvo DeepTech V svojem bistvu DeepTech uteleša tehnologije, ki temeljijo na znatnem znanstvenem napredku in visokotehnoloških inženirskih inovacijah. Te tehnologije so pogosto povezane s sektorji, kot so umetna inteligenca (AI), robotika, blockchain, napredni materiali, biotehnologija in kvantno računalništvo. Povezujoči dejavnik med temi je njihova temeljna odvisnost od temeljitih, bistvenih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj (R&R), ki pogosto povzročijo preboje, ki lahko trajajo leta, da dozorijo in komercializirajo. DeepTech v zagonskih podjetjih in tehnološki industriji Za zagonska podjetja predstavlja vstop v DeepTech izjemno priložnost in izjemen izziv. Razvojni cikel za inovacije DeepTech je običajno daljši in zahteva večjo kapitalsko naložbo v primerjavi s programsko opremo ali digitalnimi startupi. Vendar je izplačilo lahko transformativno, saj ponuja rešitve za pereča globalna vprašanja, od podnebnih sprememb do zdravstvenih kriz. Zanimanje tehnološke industrije za DeepTech poganja obljuba o ustvarjanju trajne vrednosti in postavljanju novih meja v tehnologiji. Za razliko od potrošniške tehnologije, ki je lahko podvržena hitrim spremembam v preferencah potrošnikov, DeepTech ponuja temeljne spremembe, ki lahko na novo definirajo industrije za desetletja. Pot naprej Krmarjenje po okolju DeepTech zahteva mešanico vizionarskih znanstvenih raziskav, robustnih mehanizmov financiranja in strateških industrijskih partnerstev. Za zagonska podjetja to pomeni zagotavljanje naložb deležnikov, ki razumejo dolgoročno naravo projektov DeepTech. Zahteva tudi predanost raziskavam in razvoju ter pripravljenost pionirati na neraziskanih ozemljih. Pomen DeepTech presega zgolj tehnološki napredek; gre za gradnjo prihodnosti. Z izkoriščanjem moči globokih tehnologij imajo zagonska podjetja potencial za vstop v novo dobo inovacij in reševanje nekaterih najbolj zapletenih izzivov na svetu z rešitvami, ki so se nekoč zdele nemogoče. Skratka, DeepTech stoji na stičišču prelomnih znanstvenih raziskav in tehnoloških inovacij. Za zagonska podjetja in tehnološko industrijo predstavlja naslednjo mejo odkrivanja in motenj. Sprejemanje DeepTech ni samo naložba v tehnologijo; to je zaveza prihodnosti, kjer se meje možnega nenehno širijo. Edinstvena kapitalska dinamika DeepTech: krmarjenje po vodah inovacij V rastočem svetu zagonskih podjetij DeepTech ne izstopa le po svojih ambicijah premakniti meje inovacij, ampak tudi po svoji posebni finančni in razvojni pokrajini. Zagonska podjetja DeepTech po svoji naravi posegajo na področja, ki so hkrati kapitalsko intenzivna in zamudna, pri čemer se pogosto osredotočajo na razvoj strojne opreme ali prelomne znanstvene raziskave, ki zahtevajo drugačno vrsto naložb: potrpežljivi kapital. Kapitalsko intenzivna narava DeepTech Podvigi DeepTech pogosto zahtevajo precejšnje začetne naložbe, bistveno višje od tistih v njihove podobne programske opreme. To je predvsem posledica vidikov, ki zahtevajo strojno opremo številnih projektov DeepTech, na primer v biotehnologiji, robotiki in čisti energiji. Razvoj fizičnih izdelkov ali izvajanje novih znanstvenih odkritij ne zahteva le specializirane opreme in materialov, ampak tudi dostop do naprednih raziskovalnih zmogljivosti. Časovni dejavnik Poleg finančnih razlogov igra čas ključno vlogo pri razvoju inovacij DeepTech. Za razliko od zagonskih podjetij programske opreme, kjer je izdelke mogoče razviti, preizkusiti in ponoviti v razmeroma kratkih ciklih, projekti DeepTech pogosto trajajo leta ali celo desetletja. Ta podaljšan časovni okvir je posledica zapletene narave tehnologije, ki se razvija, potrebe po obsežnih postopkih testiranja in certificiranja ter izziva uvajanja prelomnih inovacij na trg. Potrpežljiv kapital: ključna sestavina za uspeh Glede na te edinstvene izzive zagonska podjetja DeepTech potrebujejo vlagatelje, ki so pripravljeni na daljšo pot do donosnosti naložbe (ROI). Ta »potrpežljivi kapital« je pripravljen podpreti zagonska podjetja v dolgih obdobjih raziskav in razvoja ter uvajanja na trg, ki je del podvigov DeepTech. Takšni vlagatelji običajno dobro razumejo specifične panoge in potencialni vpliv inovacij, kar jim omogoča, da poleg kratkoročnih dobičkov vidijo transformativni potencial teh tehnologij. Zakaj je kapital bolnikov pomemben Pomen kapitala bolnikov presega zgolj zagotavljanje finančnih virov. Vključuje mentorstvo, povezave z industrijo in strateško vodenje, kar je vse ključnega pomena za navigacijo v kompleksni pokrajini DeepTech. Poleg tega potrpežljivi kapital pomaga spodbujati kulturo inovacij, pri kateri se podjetniki lahko osredotočijo na preboje, ki morda nimajo takojšnje komercialne upravičenosti, vendar lahko dolgoročno ustvarijo znatne družbene in gospodarske učinke. Skratka, pot zagonskih podjetij DeepTech je edinstveno zahtevna in zahteva več kot le finančno naložbo. Zahteva zavezanost viziji, ki presega tradicionalne naložbene časovnice in ponuja obljubo revolucionarnega napredka. Za tiste, ki so se pripravljeni podati na to potovanje, nagrade niso le v morebitnih finančnih donosih, temveč v prispevanju k napredku, ki bi lahko oblikoval prihodnost naše družbe. Naraščajoča privlačnost naložb DeepTech: edinstvene tehnologije in višji donosi Naložbeno okolje je priča pomembnemu premiku k DeepTech, ki ga vodita njegov potencial za višje donose in njegova inherentna edinstvenost. Podjetja DeepTech se po svoji naravi ukvarjajo z revolucionarnimi tehnološkimi napredki, ki so pogosto zaščiteni s patenti in pravicami intelektualne lastnine (IP). Ta edinstvenost jih ne le razlikuje od natrpanega prostora startupov programske opreme, temveč ponuja tudi raven zaščite konkurence, ki jo vlagatelji zelo cenijo. Visoki donosi in konkurenčne naložbe v Moats DeepTech so vse bolj privlačne zaradi možnosti za znatne finančne donose. Tehnologije, razvite v sektorjih DeepTech – od biotehnologije in naprednih materialov do umetne inteligence in kvantnega računalništva – imajo moč, da motijo industrije in ustvarjajo povsem nove trge. Ta preobrazbeni potencial se pretvori v znatne finančne priložnosti za vlagatelje, ki so prvi podporniki takšnih inovacij. Poleg tega kompleksnost in lastniška narava inovacij DeepTech … Preberi več

Novi delovni program EIC: Razumevanje odprave postopka zavrnitve

V dinamični pokrajini financiranja Evropske unije (EU) je European Innovation Council (EIC) v okviru svojega delovnega programa za leto 2024 uvedel opazne spremembe, ki neposredno vplivajo na postopek prijave in ocenjevanja za financiranje. Med temi prilagoditvami izstopa odprava postopka zavrnitve, kar pomeni premik k bolj racionalizirani in neodvisni presoji predlogov. Ta članek obravnava posledice te spremembe za zagonska podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki iščejo financiranje EIC Accelerator, s ciljem demistificirati nov pristop in ponuditi strateške smernice za prijavitelje. Odmik od postopka zavrnitve V preteklosti je prijavni postopek EIC Accelerator omogočal prijaviteljem, da obravnavajo in "ovržejo" pripombe iz prejšnjih ocen v naslednjih oddajah. Ta postopek zavrnitve je organizacijam omogočil, da so izboljšale in izboljšale svoje predloge na podlagi specifičnih povratnih informacij, kar je teoretično povečalo njihove možnosti za uspeh v prihodnjih krogih. Vendar je bil v okviru delovnega programa EIC za leto 2024 ta mehanizem odstranjen. Posledično ni več strukturiranega načina, da bi prijavitelji vključili izboljšave prejšnjih vlog neposredno kot odgovor na pripombe ocenjevalcev. Neodvisno ocenjevanje predlogov Pomembna sprememba, ki spremlja odpravo postopka zavrnitve, je pristop k ocenjevanju predlogov. Ocenjevalci ne bodo imeli več dostopa do predhodnih oddaj ali ocenjevalnih poročil iz prejšnjih krogov. To zagotavlja, da je vsak predlog ocenjen neodvisno, izključno glede na njegove prednosti in v skladu s standardnimi merili za ocenjevanje programa Obzorje Evropa. Namen te spremembe je izenačiti konkurenčne pogoje in zagotoviti, da so vse vloge, ne glede na to, ali so vložile prvič, ali tiste, ki se ponovno prijavljajo, nepristransko pregledane. Vključevanje izboljšav v pripoved Medtem ko je bil strukturiran postopek zavrnitve postopoma opuščen, prijavitelji ohranjajo možnost izboljšanja svojih predlogov na podlagi preteklih povratnih informacij. Izboljšave in izboljšave je še vedno mogoče vključiti v opisni del B obrazca za prijavo. Vendar je pomembno upoštevati, da ni posebne oblike ali razdelka, določenega za ta namen. Prosilci morajo zato morebitne prilagoditve neopazno vključiti v celotno besedilo predloga, s čimer zagotovijo, da so izboljšave skladne in izboljšajo splošno kakovost in izvedljivost predloga. Strateške posledice za prijavitelje. Ta sprememba v postopku ocenjevanja EIC zahteva strateški preobrat za prijavitelje. Zagonska podjetja in mala in srednja podjetja bi se morala osredotočiti na oblikovanje robustnega in prepričljivega predloga že od samega začetka, pri čemer bi stalne izboljšave vključevale kot temeljno strategijo, namesto da bi se zanašale na posebne povratne zanke. Kandidate spodbujamo, da: Izvedejo temeljito samoocenjevanje: Pred oddajo kritično ocenijo svoj predlog glede na merila in cilje EIC ter opredelijo področja za izboljšave, ne da bi se zanašali na zunanje povratne informacije. Izkoristite strokovno podporo: Sodelujte s svetovalci, strokovnimi pisci ali samostojnimi podjetniki, ki imajo izkušnje z vlogami za nepovratna sredstva EU, da izboljšate svoj predlog in zagotovite, da je usklajen s trenutnimi prednostnimi nalogami in standardi EIC. Poudarite inovativnost in vpliv: z vsakim predlogom, ocenjenim glede na lastne prednosti, poudarite inovativnost, tržni potencial in družbeni vpliv vašega projekta, kar je prepričljiv razlog za financiranje EIC. Zaključek Delovni program EIC za leto 2024 uvaja spremembo paradigme pri ocenjevanju predlogov, pri čemer odprava postopka zavrnitve poudarja prehod k bolj neodvisnim ocenam, ki temeljijo na zaslugah. Čeprav ta sprememba izziva prijavitelje, da se prilagodijo, hkrati odpira priložnosti za predstavitev svojih inovacij v najboljši možni luči, brez sence prejšnjih prijav. S sprejetjem strategije nenehnega izboljševanja in izkoriščanjem strokovnega znanja lahko startupi in mala in srednja podjetja uspešno krmarijo s temi spremembami in se močno postavijo za financiranje EIC Accelerator.

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI