Başarılı Bir Teklif Hazırlamak: Horizon Europe için Kapsamlı Bir Kılavuz EIC Pathfinder Açık Şablonu

Horizon Europe EIC Pathfinder, araştırmacıların ve yenilikçilerin çığır açan projelere finansman sağlamaları için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Başarı şansınızı en üst düzeye çıkarmak için teklifinizi titizlikle hazırlamanız, sağlanan yapıya ve yönergelere uymasını sağlamanız çok önemlidir. Bu makale, standart başvuru formunun (Bölüm B) ayrıntılarını ele alır ve projeniz için ilgi çekici bir teknik açıklama hazırlamaya yönelik kapsamlı bir kılavuz sağlar. Not: Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve doğruluğu konusunda hiçbir garanti verilmemektedir. Tüm hakları şablonların orijinal yazarlarına aittir. Teklif Şablonunu Anlamak Teklif iki ana bölümden oluşur: Bölüm A: Bu bölüm, Finansman ve İhale Portalındaki gönderim sistemi aracılığıyla girdiğiniz bilgilere dayanarak BT sistemi tarafından oluşturulur. Proje ve katılımcı kuruluşlarla ilgili idari ayrıntıları içerir. Bölüm B: Bu, projenizin teknik yönlerini detaylandırdığınız, teklifinizin anlatım kısmıdır. Bölüm B, PDF olarak yüklenmeli ve üç temel değerlendirme kriterini ele alan özel bir şablonu takip etmelidir: Mükemmellik, Etki ve Uygulamanın Kalitesi ve Verimliliği. Bölüm 1: Mükemmellik Bölüm B'nin ilk bölümü teklifinizin Mükemmelliğine odaklanır. Burada projenizin vizyoner yönlerini ve mevcut teknoloji ve bilimin sınırlarını zorlama potansiyelini açıkça ifade etmelisiniz. Uzun Vadeli Vizyon: Projenin uzun vadede katkıda bulunacağı tamamen yeni teknolojiye ilişkin vizyonunuzu açıklayın. Bu teknolojinin dönüştürücü potansiyelini vurgulayın. Bilimde Teknolojiye Doğru Atılım: Projenizin başarmayı amaçladığı bilime doğru teknolojiye yönelik atılımı açıklayın. Yaklaşımınızın mevcut en son teknolojiyle karşılaştırıldığında yeniliğini ve iddialılığını tartışın ve bu atılımın öngörülen teknolojiye nasıl katkıda bulunacağını açıklayın. Hedefler: Projenizin somut hedeflerini ana hatlarıyla belirtin; bunların ölçülebilir, doğrulanabilir ve proje süresi içinde gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olmasını sağlayın. Genel metodolojiyi detaylandırın ve bilimsel ve teknolojik belirsizlikleri gidermedeki uygunluğunu açıklayın. Disiplinlerarasılık: Projenizin farklı bilimsel ve teknolojik disiplinlerden gelen katkıları nasıl entegre ettiğini açıklayın. Projenizin hedeflerine ulaşmada bu disiplinlerarası yaklaşımın katma değerini açıklayın. Bölüm 2: Etki İkinci bölüm projenizin Etkisine değinmektedir. Bu bölüm, araştırmanızın daha geniş önemini ve inovasyonu ve toplumsal değişimi teşvik etme potansiyelini gösterme açısından çok önemlidir. Uzun Vadeli Etki: Teknolojinizin ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki potansiyel dönüştürücü etkilerini ayrıntılandırın. Projenizin uzun vadeli olumlu değişikliklere nasıl katkıda bulunacağını açıklayın. İnovasyon Potansiyeli: Projenizin yıkıcı yenilikler üretme ve yeni pazarlar yaratma potansiyelini vurgulayın. Projenizin sonuçlarını korumak ve kullanmak için alacağınız önlemleri açıklayın. İletişim ve Yaygınlaştırma: Projenizin sonuçlarını paydaşlara, bilim camiasına ve kamuoyuna nasıl ileteceğiniz ve dağıtacağınıza dair bir plan sunun. Bu faaliyetlerin projenin etkisini en üst düzeye çıkarmasını sağlayın. Bölüm 3: Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği Son bölüm, Uygulamanın Kalitesi ve Verimliliğini kapsamaktadır. Bu bölüm projenizi nasıl yürüteceğinizin pratik yönlerine odaklanmaktadır. Çalışma Planı ve Kaynakların Tahsisi: İş paketleri, görevler ve teslimatlar dahil olmak üzere ayrıntılı bir çalışma planı sunun. Kaynakların tahsisini açıklayın ve yeterliliğini ve uygunluğunu gerekçelendirin. Konsorsiyumun Kalitesi: İlgili ortakların uzmanlığını ve tamamlayıcılığını vurgulayarak konsorsiyumunuzun bileşimini açıklayın. Önceki başarılı işbirliklerini vurgulayın ve her katılımcının rollerini belirtin. Tablolar ve Ekler Anlatımı desteklemek için iş paketlerini, teslimatları, kilometre taşlarını, kritik riskleri ve personelin çabalarını detaylandıran çeşitli tabloların dahil edilmesi gerekir. Ayrıca çağrıya bağlı olarak klinik araştırmalar, üçüncü taraflara mali destek, güvenlik sorunları ve etik hususlar gibi belirli hususlar hakkında daha fazla bilgi sağlayan ekler eklemeniz gerekebilir. Biçimlendirme ve Gönderim Talimatları Teklif belirli biçimlendirme kurallarına uygun olmalıdır: Yazı Tipi ve Aralık: Minimum yazı tipi boyutuyla Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) veya Nimbus Roman No. 9 L (Linux) kullanın. 11 punto ve standart karakter aralığı. Sayfa Boyutu ve Kenar Boşlukları: Sayfa boyutu A4 olup her tarafta en az 15 mm kenar boşluğu vardır. Sayfa Sınırı: 1, 2 ve 3. bölümlerin toplam uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Sonuç Horizon Europe EIC Pathfinder Açık çağrısı için başarılı bir teklif hazırlamak, ayrıntılara titizlikle dikkat edilmesini ve belirtilen şablona bağlı kalınmasını gerektirir. Projenizin mükemmelliğini, etkisini ve kalitesini açıkça ifade ederek ve gerekli tüm tablo ve eklerin dahil edilmesini sağlayarak, yenilikçi araştırmanız için finansman sağlama şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Daha ayrıntılı rehberlik için tam teklif şablonuna ve Finansman ve İhale Portalında sağlanan talimatlara bakın. Teklif Şablonu Bölüm B: Teknik Açıklama TEKLİFİN BAŞLIĞI [Bu belge etiketlenmiştir. Etiketleri silmeyin; işleme için gereklidirler.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Mükemmellik #@REL-EVA-RE@# 1.1 Uzun vadeli vizyon #@PRJ-OBJ-PO@# Tamamen yeni teknolojiye ilişkin vizyonunuzu tanımlayın Projenin uzun vadede katkıda bulunacağı nokta. 1.2 Bilimde teknolojiye yönelik atılım Projenin bilime yönelik teknolojiye yönelik atılımını somut terimlerle tanımlayın. Önerilen atılımın en son teknolojiye göre yenilik ve iddiasını tartışın. Bilimden teknolojiye doğru atılımın öngörülen teknolojinin gerçekleştirilmesine katkısını açıklayın. 1.3 Hedefler Teklif ettiğiniz çalışmanın hedeflerini açıklayın. Proje süresince bunların nasıl somut, makul, ölçülebilir, doğrulanabilir ve gerçekçi bir şekilde gerçekleştirilebilir olduklarını açıklayın. Çalışmanızı destekleyen kavramlar, modeller ve varsayımlar da dahil olmak üzere genel metodolojiyi açıklayın. Bilimsel ve teknolojik belirsizliklerle başa çıkmaya uygunluğunu ve alternatif yön ve seçenekleri nasıl mümkün kıldığını açıklayın. 1.4 Disiplinlerarasılık Farklı bilimsel ve teknolojik disiplinlerden katkıları içeren önerilen disiplinlerarası yaklaşımı tanımlayın. Disiplinlerin birleşiminin ne ölçüde yeni bilimsel işbirlikleri getirdiğini ve önerilen atılımın gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu açıklayın. 2. Etki #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Uzun vadeli etki Öngörülen yeni teknolojinin ekonomimiz, çevremiz ve toplumumuz üzerinde yaratacağı potansiyel dönüştürücü olumlu etkileri tanımlayın. 2.2 Yenilik potansiyeli Öngörülen yeni teknolojinin gelecekte yıkıcı yenilikler üretme potansiyelini tanımlayın ve… Devamını oku

EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator'ye Genel Bakış: Farklılıklar ve TRL Beklentileri

Horizon Avrupa çerçevesi altındaki European Innovation Council (EIC), inovasyon yaşam döngüsünün tamamını desteklemek için üç farklı program sunar: EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator. Her program, çığır açan yeniliklerin pazara ulaşmasına yardımcı olmak için özel finansman ve destek sağlayarak teknoloji geliştirmenin farklı aşamalarını hedef alır. Bu genel bakış, bu programlar arasındaki farkları, özel gerekliliklerini ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) beklentileri aracılığıyla nasıl bağlantılı olduklarını açıklamaktadır. EIC Pathfinder, EIC Transition ve EIC Accelerator programları, tüm inovasyon yaşam döngüsü boyunca kapsamlı destek sağlamak üzere karmaşık bir şekilde tasarlanmış olup, şirketlerin 1 ila 9 TRL arası sürekli hibe desteğinden yararlanmasına olanak tanır. EIC Pathfinder, yeni fikirleri keşfetmek için erken aşamadaki, yüksek riskli araştırmaları destekler. ve kavram kanıtını elde edin (TRL 1-4). Başarılı Pathfinder projeleri daha sonra EIC Transition'ye ilerleyebilir; bu, bu teknolojilerin ilgili ortamlarda (TRL 3-6) fizibilitesinin doğrulanmasına ve gösterilmesine yardımcı olarak araştırma ve pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurur. Son olarak EIC Accelerator, pazara hazır yenilikler için hedefli destek (TRL 5-9) sunarak şirketlerin ürünlerini ticarileştirmesine, operasyonlarını ölçeklendirmesine ve mevcut pazarları altüst etmesine yardımcı olmak için hem hibe hem de öz sermaye yatırımı sağlıyor. Bu kesintisiz ilerleme, yenilikçi şirketlerin, her kritik aşamada EIC'nin kapsamlı finansman ve destek mekanizmalarından yararlanarak teknolojilerini ilk konsept aşamasından tam pazar dağıtımına kadar sürekli olarak geliştirebilmelerini sağlar. EIC Pathfinder'nin Amacı EIC Pathfinder, çığır açan teknolojiler yaratmak için ileri görüşlü araştırmaları ve cesur fikirlerin araştırılmasını destekler. Dönüştürücü yeniliklere zemin hazırlamak için erken aşamadaki araştırmalara odaklanır. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: Yeni teknolojik olanakları araştıran yüksek riskli, yüksek kazançlı araştırma projelerini destekler. TRL Odak: Öncelikle TRL 1 ila TRL 4'ü hedefler. TRL 1: Temel ilkelere uyulur. TRL 2: Formüle edilmiş teknoloji konsepti. TRL 3: Kavramın deneysel kanıtı. TRL 4: Teknoloji laboratuvarda doğrulanmıştır. Gereksinimlerin Uygunluğu: Farklı Üye Devletlerden veya İlişkili Ülkelerden en az üç bağımsız tüzel kişiden oluşan konsorsiyuma açıktır. Yüksek teknolojiye sahip KOBİ'ler ve araştırma kuruluşları gibi tekil kuruluşlar da başvuruda bulunabilir. Teklif: Bilimsel ve teknolojik atılım için güçlü bir potansiyele sahip, ileri görüşlü, yüksek riskli bir araştırma projesinin ana hatlarını çizmelidir. Finansman Hibe Tutarı: Pathfinder Open için 3 milyon Euro'ya kadar, Pathfinder Challenges için 4 milyon Euro'ya kadar. Finansman Oranı: Uygun maliyetlerin 100%'si. EIC Transition'nin Amacı EIC Transition, erken aşamadaki araştırma ile pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. EIC Pathfinder ve AB tarafından finanse edilen diğer projeler kapsamında geliştirilen teknolojilerin olgunlaştırılmasına ve doğrulanmasına odaklanmaktadır. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: Uygulamayla ilgili ortamlarda yeni teknolojilerin fizibilitesini doğrulamak ve göstermek için faaliyetleri destekler. TRL Odak: TRL 3 ila TRL 6'yı hedefler. Başlangıç TRL: TRL 3 (deneysel kavram kanıtı) veya TRL 4 (laboratuvarda doğrulanmış teknoloji). TRL'nin bitişi: TRL 5 (ilgili ortamda doğrulanan teknoloji) ila TRL 6 (ilgili ortamda gösterilen teknoloji). Gereksinimlerin Uygunluğu: Üye Devletler veya İlişkili Ülkelerden tek kuruluşlara (KOBİ'ler, bölünmeler, yeni kurulan şirketler, araştırma kuruluşları, üniversiteler) veya konsorsiyumlara (2-5 kuruluş) açıktır. Teklif: Önceki EIC Pathfinder, FET (Geleceğin ve Gelişen Teknolojiler) veya AB tarafından finanse edilen diğer projelerin sonuçlarına dayanmalıdır. Teklifler, teknoloji doğrulama ve iş geliştirmeye yönelik ayrıntılı bir çalışma planı içermelidir. Finansman Hibe Tutarı: 2,5 milyon Euro'ya kadar, gerekçelendirilmesi halinde daha yüksek tutarlar da mümkündür. Finansman Oranı: Uygun maliyetlerin 100%'si. EIC Accelerator'nin Amacı EIC Accelerator, yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları altüst etme potansiyeline sahip yüksek etkili yenilikleri geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için startuplar ve spin-off'lar da dahil olmak üzere bireysel KOBİ'leri destekler. Temel Özellikler Finansman Kapsamı: KOBİ'lerin yeniliklerini pazara sunmalarına yardımcı olmak için hem hibe finansmanı hem de öz sermaye yatırımı sağlar. TRL Odak: TRL 5 ila TRL 9'u hedefler. Başlangıç TRL: TRL 5 (ilgili ortamda doğrulanan teknoloji) veya TRL 6 (ilgili ortamda gösterilen teknoloji). TRL'nin bitişi: TRL 8 (Sistem tamamlandı ve nitelikli) ila TRL 9 (İşletme ortamında kanıtlanmış gerçek sistem). Gereksinimlerin Uygunluğu: Üye Devletler veya İlişkili Ülkelerdeki bireysel KOBİ'lere açıktır. Orta ölçekli şirketler (500'e kadar çalışanı olan şirketler) de blended finance'ye (hibe + özsermaye) başvurabilirler. Teklif: Güçlü bir iş gerekçesi ve açık pazar potansiyeli ile yüksek potansiyele sahip bir yenilik sunmalıdır. Teklifler ticarileştirme ve ölçeklendirmeye yönelik bir plan içermelidir. Finansman Hibe Tutarı: Yalnızca hibe desteği için 2,5 milyon Euro'ya kadar, 15 milyon Euro'ya kadar ek sermaye yatırımı mevcuttur. Finansman Oranı: Hibe bileşeni için uygun maliyetlerin 70%'si, yatırım ihtiyaçlarına göre belirlenen özsermaye bileşeni. Programları TRL Beklentileri Aracılığıyla Bağlamak Erken Araştırmadan Pazar Hazırlığına Kadar Üç EIC programı, erken aşama araştırmadan pazara girişe kadar inovasyon yaşam döngüsünün tamamını desteklemek üzere tasarlanmıştır: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Temel araştırmaya ve deneysel kanıta odaklanır Gelecekteki yeniliklerin bilimsel ve teknolojik temelini oluşturan konsept. EIC Transition (TRL 3-6): İlgili ortamlarda teknolojileri doğrulayıp göstererek, keşifsel araştırma ile pazar hazırlığı arasındaki boşluğu doldurur. EIC Accelerator (TRL 5-9): Pazara hazır yeniliklerin geliştirilmesini, ticarileştirilmesini ve ölçeklenmesini destekleyerek KOBİ'lerin ürünlerini pazara sunmalarına yardımcı olur. EIC Pathfinder'den EIC Transition'ye Sorunsuz İlerleme: EIC Pathfinder kapsamında başarılı kavram kanıtı ve laboratuvar doğrulaması elde eden projeler, ilgili ortamlarda daha fazla doğrulama ve gösterim için EIC Transition'ye ilerleyebilir. EIC Transition'den EIC Accelerator'ye: Teknolojiler ilgili ortamlarda doğrulandıktan ve gösterildikten sonra nihai geliştirme, pazara giriş ve ölçeklendirme için EIC Accelerator'ye ilerleyebilirler. Özet EIC Pathfinder: Erken aşama araştırma (TRL 1-4), vizyoner ve yüksek riskli projeler. EIC Transition: Araştırma ve pazar arasında köprü kurma (TRL 3-6), teknoloji doğrulama ve gösterim. EIC Accelerator: Pazar hazırlığı ve ölçeklendirme (TRL 5-9), KOBİ'lere yönelik ticarileştirme desteği. Yenilikçiler, her bir EIC programının farklı rollerini ve TRL beklentilerini anlayarak proje geliştirme yollarını stratejik olarak planlayabilir ve çığır açan araştırmalardan başarılı pazar tanıtımına kadar kesintisiz ilerlemeyi garanti edebilir.

EIC Pathfinder Değerlendirme Kriterlerinde Gezinme: Kapsamlı Bir Kılavuz

European Innovation Council (EIC) Pathfinder, Horizon Europe çerçevesi kapsamında çığır açan teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan yüksek riskli, yüksek ödüllü araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmış bir amiral gemisi programıdır. EIC Pathfinder tekliflerinin değerlendirme kriterlerini anlamak, finansman arayan başvuru sahipleri için çok önemlidir. Bu makale, EIC Pathfinder değerlendirme kriterlerine ayrıntılı bir genel bakış sunarak, değerlendiricilerin tekliflerde neleri aradıkları ve başvuru sahiplerinin projelerini bu beklentileri karşılayacak şekilde nasıl hizalayabilecekleri konusunda fikir vermektedir. Değerlendirme Sürecine Genel Bakış EIC Pathfinder tekliflerinin değerlendirme süreci titizdir ve birçok aşamayı içerir. Teklifler bağımsız uzman değerlendiriciler tarafından üç ana kritere göre değerlendirilir: Mükemmellik, Etki ve Uygulamanın Kalitesi ve Verimliliği. Her kriterin, değerlendirme için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan belirli alt kriterleri vardır. Değerlendirme Aşamaları Bireysel Değerlendirme: Her teklif öncelikle en az dört uzman değerlendirici tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Uzlaşı Grubu: Değerlendiriciler bireysel değerlendirmelerini tartışır ve puanlar ve yorumlar üzerinde fikir birliğine varırlar. Panel İncelemesi: Değerlendiricilerden oluşan bir panel, fikir birliği raporlarını inceler ve sıralamayı kesinleştirir. Ayrıntılı Değerlendirme Kriterleri 1. Mükemmellik Mükemmellik kriteri teklifin bilimsel ve teknolojik kalitesini değerlendirir. Bu, EIC Pathfinder'nin çığır açan araştırmalara odaklanmasını yansıtan en ağır ağırlıklı kriterdir. Alt Kriterler: Uzun Vadeli Vizyon: Anahtar Soru: Tamamen yeni bir teknolojinin vizyonu ne kadar ikna edicidir? Beklenti: Teklifler, ekonomiyi ve toplumu dönüştürebilecek yeni bir teknoloji için açık ve iddialı bir vizyon ifade etmelidir. Teknolojiye Yönelik Bilim Atılımı: Anahtar Soru: Önerilen atılım ne kadar somut, yeni ve iddialı? Beklenti: Önerilen araştırma, büyük bir bilimsel atılım potansiyeliyle birlikte mevcut teknolojilere göre önemli bir ilerlemeyi temsil etmelidir. Hedefler: Anahtar Soru: Hedefler ne kadar somut ve makul? Beklenti: Hedefler açıkça tanımlanmalı, ulaşılabilir olmalı ve genel vizyonla uyumlu olmalıdır. Araştırma yaklaşımı yüksek risk/yüksek kazanç olmalıdır. Disiplinlerarasılık: Anahtar Soru: Disiplinlerarası yaklaşım ne kadar anlamlıdır? Beklenti: Teklifler, atılımı gerçekleştirmek için farklı alanlardan uzmanlığı birleştiren iyi entegre edilmiş disiplinlerarası bir yaklaşım sergilemelidir. 2. Etki Etki kriteri, önerilen teknolojinin önemli ekonomik, toplumsal ve çevresel faydalar yaratma potansiyelini değerlendirir. Alt Kriterler: Uzun Vadeli Etki: Anahtar Soru: Potansiyel dönüştürücü etkiler ne kadar önemlidir? Beklenti: Öngörülen teknolojinin yeni pazarlar yaratma, yaşam kalitesini iyileştirme veya küresel zorluklara çözüm bulma potansiyeli olmalıdır. İnovasyon Potansiyeli: Anahtar Soru: Teknoloji ne ölçüde yıkıcı inovasyon potansiyeline sahip? Beklenti: Teklifler, fikri mülkiyetin korunması ve kullanılmasına yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, yeniliğe giden açık bir yolun ana hatlarını çizmelidir. İletişim ve Yaygınlaştırma: Anahtar Soru: Beklenen sonuçları ve etkileri en üst düzeye çıkaracak önlemler ne kadar uygundur? Beklenti: Teklifler, sonuçların yaygınlaştırılmasına ve projenin potansiyeli hakkında farkındalık yaratılmasına yönelik sağlam bir plan içermelidir. 3. Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği Bu kriter, proje planının fizibilitesini ve konsorsiyumun önerilen araştırmayı gerçekleştirme yeteneğini değerlendirir. Alt Kriterler: Çalışma Planı: Anahtar Soru: Çalışma planı ve risk azaltma önlemleri ne kadar tutarlı ve etkilidir? Beklenti: Çalışma planı, açıkça tanımlanmış görevler, teslimatlar, kilometre taşları ve zaman çizelgeleri ile ayrıntılı ve iyi yapılandırılmış olmalıdır. Risk yönetimi stratejileri mevcut olmalıdır. Kaynakların Tahsisi: Anahtar Soru: Kaynakların tahsisi ne kadar uygun ve etkilidir? Beklenti: Bütçe ve personel de dahil olmak üzere kaynaklar, projenin başarısını sağlamak için uygun şekilde tahsis edilmelidir. Konsorsiyumun Kalitesi: Anahtar Soru: Konsorsiyum gerekli kapasite ve uzmanlığa ne ölçüde sahip? Beklenti: Konsorsiyum, önerilen araştırmayı yürütmek için kanıtlanmış uzmanlığa ve yeteneklere sahip, yüksek kaliteli, tamamlayıcı ortaklardan oluşmalıdır. Puanlama ve Eşikler Her alt kriter 0'dan 5'e kadar bir ölçekte puanlanır: 0: Teklif, kriteri karşılayamıyor veya eksik veya eksik bilgi nedeniyle değerlendirilemiyor. 1 (Zayıf): Kriter yeterince ele alınmıyor veya ciddi zayıflıklar var. 2 (Orta): Teklif genel olarak kriteri ele alıyor ancak önemli zayıflıklar var. 3 (İyi): Teklif, kriteri iyi bir şekilde karşılıyor ancak bir takım eksiklikler var. 4 (Çok İyi): Teklif, kriteri çok iyi karşılıyor ancak az sayıda eksiklik mevcut. 5 (Mükemmel): Teklif, kriterin ilgili tüm yönlerini başarıyla ele alıyor. Herhangi bir eksiklik küçüktür. Eşikler Mükemmellik: Minimum eşik 4/5 Etki: Minimum eşik 3,5/5 Uygulamanın Kalitesi ve Verimliliği: Minimum eşik 3/5 Tekliflerin finansman için dikkate alınabilmesi için bu eşikleri karşılaması veya aşması gerekir. Başvuru Sahipleri için İpuçları Açıklık ve Vizyon: Uzun vadeli vizyonunuzu ve projenizin teknolojide nasıl önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini açıkça ifade edin. Disiplinlerarası Yaklaşım: Konsorsiyumunuzun disiplinler arası doğasını ve bunun projeyi nasıl geliştirdiğini vurgulayın. Etki Yolu: Fikri mülkiyetin korunması, kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik planlar dahil olmak üzere ayrıntılı bir etki yolu sağlayın. Ayrıntılı Çalışma Planı: Çalışma planınızın net görevler, teslimatlar, kilometre taşları ve risk azaltma stratejileriyle ayrıntılı olduğundan emin olun. Kaynak Tahsisi: Kaynak tahsisini gerekçelendirin ve konsorsiyumunuzun gerekli uzmanlığa ve kapasiteye sahip olduğunu gösterin. Sonuç EIC Pathfinder'nin değerlendirme kriterleri, çığır açıcı yenilik ve önemli etki açısından en yüksek potansiyele sahip projeleri belirlemek için tasarlanmıştır. Başvuru sahipleri, bu kriterleri anlayarak ve bunlara uyum sağlayarak tekliflerini geliştirebilir ve finansman sağlama şanslarını artırabilir. EIC Pathfinder, ileri görüşlü fikirleri gerçeğe dönüştürmek, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi toplumun yararına yönlendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

EIC Pathfinder için TRL Gereksinimlerini ve Beklentilerini Anlamak

European Innovation Council (EIC) Pathfinder, Horizon Europe programı kapsamında çığır açan teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan yüksek riskli, yüksek kazançlı araştırmaları desteklemek için tasarlanmış önemli bir girişimdir. EIC Pathfinder'nin kritik bir yönü, belirli bir teknolojinin olgunluğunu değerlendirmek için sistematik bir ölçüm sağlayan Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) çerçevesidir. Bu makale, EIC Pathfinder kapsamındaki projelere yönelik TRL gerekliliklerini ve beklentilerini ele alarak başvuru sahiplerine kapsamlı bir kılavuz sunmaktadır. TL nedir? Teknoloji Hazırlık Düzeyleri (TRL'ler), bir teknolojinin olgunluğunu ölçmek için kullanılan 1'den 9'a kadar bir ölçektir. Başlangıçta NASA tarafından geliştirilen bu ölçek, artık teknolojik yeniliklerin gelişim aşamalarını değerlendirmek için Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere kuruluşlar tarafından yaygın olarak benimsenmektedir. TRL ölçeğine kısa bir genel bakış: TRL 1: Gözlemlenen temel ilkeler TRL 2: Formüle edilmiş teknoloji konsepti TRL 3: Kavramın deneysel kanıtı TRL 4: Laboratuvarda doğrulanan teknoloji TRL 5: İlgili ortamda doğrulanan teknoloji TRL 6: İlgili ortamda gösterilen teknoloji ortam TRL 7: Operasyonel ortamda sistem prototip gösterimi TRL 8: Sistem eksiksiz ve nitelikli TRL 9: Operasyonel ortamda kanıtlanmış gerçek sistem TRL EIC Pathfinder için gereklilikler EIC Pathfinder öncelikle teknoloji geliştirmenin ilk aşamalarına odaklanır, genellikle TRL 1 ila TRL 4 arasında değişir EIC Pathfinder, temel ilkelerin gözetildiği ve teknoloji kavramlarının formüle edildiği, genellikle Teknoloji Hazırlık Düzeyleri (TRL) 1 ila 2'de başlayan projelerle çığır açan teknolojilerin erken aşamadaki gelişimini desteklemeye odaklanır. Pathfinder projeleri için beklenen son TRL genellikle TRL 3 ile TRL 4 arasındadır. TRL 3'te projeler, laboratuvar deneyleri yoluyla başlangıç fizibilitesini gösteren deneysel kavram kanıtı elde eder. TRL 4 ile teknoloji, kontrollü koşullar altında beklendiği gibi performans gösterme yeteneğini sergileyerek laboratuvar ortamında doğrulanır. Bu ilerleme, gelecekteki ilerlemeler ve potansiyel ticarileştirme için sağlam bir bilimsel ve teknik temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Pathfinder kapsamında her TRL aşamasında beklentiler şu şekildedir: TRL 1: Uyulan Temel İlkeler Bu başlangıç aşamasında yeni bir teknolojinin temel ilkeleri gözetilir. Araştırma öncelikle teoriktir ve gelecekteki teknolojik uygulamaların temelini oluşturabilecek temel bilimsel ilkelere odaklanır. Beklenti: Gözlemlenen temel ilkelerin açık bir şekilde ifade edilmesi. Bilimsel dergilerdeki yayınlar veya konferanslardaki sunumlar ortak çıktılardır. TRL 2: Formüle Edilen Teknoloji Konsepti TRL 2'de odak noktası teknoloji konseptinin tanımlanmasına kaymaktadır. Bu, gözlemlenen ilkelere dayalı olarak potansiyel uygulamaların hipotezlenmesini ve ilerlemek için gereken gerekli bilimsel ve teknik bilginin belirlenmesini içerir. Beklenti: Açık ve makul bir teknoloji konseptinin formüle edilmesi. Ayrıntılı teorik modeller ve ilk fizibilite çalışmalarının yapılması bekleniyor. TRL 3: Deneysel Kavram Kanıtı TRL 3, teknoloji kavramının deneysel olarak doğrulanmasını içerir. Konseptin uygulanabilirliğini göstermek için ilk deneyler ve laboratuvar çalışmaları yapılır. Beklenti: Kavram kanıtını gösteren deneysel veriler. Teorik modellerin kontrollü koşullar altında çalıştığının gösterilmesi. TRL 4: Laboratuvarda Doğrulanan Teknoloji Bu aşamada teknoloji, laboratuvar ortamında daha sıkı testlere tabi tutulur. Amaç, teknolojinin işlevselliğini ve performansını beklenen sonuçlara göre doğrulamaktır. Beklenti: Deneysel doğrulama sonuçları. Teknolojinin kapasitesini laboratuvar ortamında gösteren prototiplerin veya modellerin geliştirilmesi. EIC Pathfinder Projelerinden Beklentiler EIC Pathfinder kapsamında finanse edilen projelerin mevcut bilgi ve teknolojinin sınırlarını zorlaması bekleniyor. Her bir TRL aşamasındaki projelerden beklentilerin bir dökümü aşağıda verilmektedir: Erken Aşama Araştırma (TRL 1-2) İnovasyon: Projeler, mevcut paradigmalara meydan okuyan ve büyük bilimsel ve teknolojik atılımlara yol açma potansiyeline sahip yenilikçi ve orijinal fikirler sunmalıdır. Bilimsel Mükemmellik: Yüksek kaliteli, titiz araştırma esastır. Projeler üst düzey bilimsel dergilerde yayınlanmayı ve önde gelen konferanslarda sunulmayı hedeflemelidir. Disiplinlerarası İşbirliği: EIC Pathfinder, yeni bakış açıları ve yaklaşımları geliştirmek için çeşitli bilimsel disiplinler arasında işbirliğini teşvik eder. Kavram Kanıtı (TRL 3) Fizibilite: Projeler, deneysel kavram kanıtı yoluyla teknoloji kavramının fizibilitesini göstermeyi amaçlamalıdır. Bu, ilk prototiplerin veya modellerin geliştirilmesini ve test edilmesini içerir. Belgeleme: Deneysel prosedürlerin ve sonuçların ayrıntılı belgelenmesi çok önemlidir. Buna veri toplama, analiz ve yorumlama da dahildir. Fikri Mülkiyet: Fikri mülkiyet (IP) koruma stratejilerinin dikkate alınması. Projeler, uygulanabilir olduğu durumlarda patentlemeyi veya diğer fikri mülkiyet koruması biçimlerini araştırmalıdır. Laboratuvarda Doğrulama (TRL 4) Sıkı Testler: Projeler, kontrollü bir laboratuvar ortamında teknolojinin sıkı testlerini ve doğrulamasını gerçekleştirmelidir. Buna stres testi, performans değerlendirmesi ve güvenilirlik değerlendirmesi dahildir. Prototip Geliştirme: Daha ileri test ve doğrulama için kullanılabilecek daha rafine prototiplerin geliştirilmesi. Ticarileştirme Yolu: Projeler, pazar analizi, potansiyel ortaklıklar ve daha fazla gelişme için finansman fırsatları dahil olmak üzere ticarileştirmeye yönelik potansiyel yolları keşfetmeye başlamalıdır. Destek ve Kaynaklar EIC Pathfinder, projelerin TRL kilometre taşlarına ulaşmalarına yardımcı olmak için önemli destek ve kaynaklar sağlar. Buna aşağıdakiler dahildir: Finansman: EIC Pathfinder Open için 3 milyon Euro'ya kadar ve EIC Pathfinder Mücadeleleri için 4 milyon Euro'ya kadar hibeler. Gerekçeli olması halinde daha büyük miktarlar talep edilebilir. İş Hızlandırma Hizmetleri: Projelerin araştırmadan ticarileştirmeye kadar ilerlemesine yardımcı olacak koçluk, mentorluk ve ağ oluşturma fırsatları dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetlere erişim. EIC Program Yöneticileri: Özel program yöneticileri, proje yaşam döngüsü boyunca rehberlik ve destek sağlayarak projelerin başarılı sonuçlara doğru yönlendirilmesine yardımcı olur. Sonuç EIC Pathfinder, Avrupa çapında çığır açan araştırma ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan hayati bir girişimdir. EIC Pathfinder, teknoloji geliştirmenin ilk aşamalarına odaklanarak ve önemli destek ve kaynaklar sağlayarak, vizyoner fikirlerin somut teknolojilere dönüştürülmesine yardımcı olur. TRL gerekliliklerini ve beklentilerini anlamak, başvuru sahiplerinin projelerini EIC Pathfinder'nin hedefleriyle uyumlu hale getirmeleri ve sonuçta toplum yararına bilim ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmaları açısından çok önemlidir.

EIC Pathfinder Hibe Finansman Programına İlişkin Kapsamlı Bir Kılavuz

European Innovation Council (EIC) Pathfinder, Horizon Europe programı kapsamında çığır açan teknolojiler için bilimsel temel geliştirmek amacıyla ileri araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir girişimdir. EIC Pathfinder, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan iddialı projeleri destekleyerek pazarları dönüştürebilecek ve küresel zorluklara çözüm üretebilecek yeniliklere zemin hazırlıyor. Bu makale EIC Pathfinder'ye, hedeflerine, finansman fırsatlarına, başvuru sürecine ve değerlendirme kriterlerine ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır. EIC Pathfinder'ye Genel Bakış EIC Pathfinder'nin Amaçları EIC Pathfinder, bilimsel, teknolojik veya derin teknoloji araştırma ve geliştirmesinin ilk aşamalarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Başlıca hedefleri şunlardır: Bilimsel Temellerin Geliştirilmesi: Mevcut pazarları bozabilecek veya yeni pazarlar yaratabilecek çığır açan teknolojileri desteklemek. Yüksek Riskli/Yüksek Kazançlı Araştırma: Önemli riskler içeren ancak önemli ödül potansiyeli taşıyan projelerin teşvik edilmesi. Disiplinlerarası İşbirliği: Yenilikçi buluşlara ulaşmak için çeşitli bilimsel ve teknolojik disiplinler arasında işbirliğini teşvik etmek. EIC Pathfinder'nin Temel Bileşenleri EIC Pathfinder iki ana bileşene ayrılmıştır: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open, önceden tanımlanmış tematik öncelikler olmaksızın bilim, teknoloji veya uygulamanın herhangi bir alanındaki projelere destek sağlar. Yüksek riskli/yüksek kazançlı bilime yönelik teknolojiye yönelik atılım araştırmalarını vurgulayarak gelecekteki teknolojilerin erken aşamadaki gelişimini hedefler. Temel özellikler şunlardır: İddialı Vizyon: Projeler, dönüştürücü potansiyele sahip tamamen yeni bir teknoloji için uzun vadeli bir vizyona sahip olmalıdır. Bilimsel Atılım: Teklifler, teknolojiye yönelik bilime yönelik somut, yeni ve iddialı bir atılımın ana hatlarını çizmelidir. Yüksek Risk/Yüksek Kazanç Yaklaşımı: Araştırma yaklaşımı yenilikçi ve potansiyel olarak riskli olmalı ve önemli ilerlemeleri hedeflemelidir. EIC Pathfinder Mücadeleleri EIC Pathfinder Mücadeleleri, belirli hedefleri olan, önceden tanımlanmış tematik alanlara odaklanır. Bu zorluklar, toplu olarak istenen sonuçlara ulaşan tutarlı proje portföyleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Her zorluk, projeleri ortak hedeflere doğru yönlendiren özel bir Program Yöneticisi tarafından denetlenir. Temel özellikler şunları içerir: Özel Hedefler: Her mücadelenin tanımlı hedefleri ve beklenen sonuçları vardır. Portföy Yaklaşımı: Zorluk kapsamındaki projelerin birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanarak etkileşimde bulunması ve işbirliği yapması beklenir. Özel Program Yöneticileri: Program Yöneticileri, projelerin başarılı sonuçlara doğru yönlendirilmesinde proaktif bir rol oynar. Finansman ve Destek EIC Pathfinder seçilen projelere önemli miktarda finansman ve destek sunmaktadır. Finansman, Araştırma ve Yenilik Eylemlerine yönelik hibeler yoluyla sağlanmaktadır. Temel ayrıntılar şunlardır: Bütçe: EIC Pathfinder Open için toplam gösterge bütçesi 136 milyon Euro, EIC Pathfinder Challenges bütçesi ise 120 milyon Euro'dur. Hibe Tutarı: EIC Pathfinder Open için 3 milyon Euro'ya kadar hibeler tipiktir ancak gerekçelendirilmesi halinde daha büyük miktarlar da talep edilebilir. EIC Pathfinder Yarışmaları için hibeler 4 milyon Euro'ya kadar olabilir. Finansman Oranı: Finansman oranı uygun maliyetlerin 100%'sidir. Başarılı başvuru sahipleri, mali desteğin yanı sıra koçluk, mentorluk ve ağ oluşturma fırsatları da dahil olmak üzere çok çeşitli İş Hızlandırma Hizmetlerine erişim elde eder. Başvuru Süreci EIC Pathfinder için başvuru süreci birkaç adımdan oluşur: Teklif Sunumu: Teklifler AB Finansman ve İhale Fırsatları Portalı aracılığıyla sunulmalıdır. Kabul Edilebilirlik ve Uygunluk Kontrolü: Tekliflerin uygunluk kriterlerine uygunluğu kontrol edilir. Değerlendirme: Teklifler, önceden belirlenen kriterlere göre uzman değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Finansman Kararı: Nihai finansman kararı, değerlendirme sonuçlarına göre verilir. Uygunluk Kriterleri Konsorsiyum Gereksinimleri: İşbirlikçi projeler için konsorsiyumun farklı Üye Devletlerden veya İlişkili Ülkelerden en az üç bağımsız tüzel kişiyi içermesi gerekir. Tek Yararlanıcılı Projeler: Bazı durumlarda KOBİ'ler veya araştırma kuruluşları gibi tek kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Değerlendirme Kriterleri Teklifler üç ana kritere göre değerlendirilir: Mükemmellik: Vizyonun yenilikçiliği ve iddialı olması, yaklaşımın sağlamlığı ve projenin disiplinler arası niteliği. Etki: Potansiyel dönüştürücü etkilerin, yenilik potansiyelinin ve sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılmasına yönelik önlemlerin değerlendirilmesi. Uygulama: Çalışma planının kalitesinin ve verimliliğinin, kaynak tahsisinin ve konsorsiyumun kapasitesinin değerlendirilmesi. 2024 İçin EIC Pathfinder Zorlukları 2024 Çalışma Programı, EIC Pathfinder kapsamında çeşitli spesifik zorluklar içermektedir. Bu zorluklar Avrupa Birliği'nin aşağıdaki gibi stratejik ilgi alanlarını hedef alıyor: Solar-X Cihazları: İklim değişikliğini hafifletme yolları olarak yenilenebilir yakıtlar, kimyasallar ve malzemelerin geliştirilmesi. Karbon Yutucu Olarak Çimento ve Beton: Karbon dioksiti emen yenilikçi malzemeler. Gıda Ambalajında Doğadan Esinlenen Alternatifler: Sürdürülebilir ambalaj çözümleri yaratmak. Enerji Verimliliği Sağlayan Akıllı Cihazlar için Nanoelektronik: Enerji verimliliği sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi. AB Uzay Altyapısının Korunması: Uzay operasyonlarının dayanıklılığının ve sürdürülebilirliğinin arttırılması. Sonuç EIC Pathfinder, Horizon Europe programı kapsamında çığır açan teknolojiler geliştirmek için ileri araştırmalara yön veren çok önemli bir girişimdir. EIC Pathfinder, yüksek riskli/yüksek kazançlı projeleri önemli finansman ve kapsamlı destek hizmetleriyle destekleyerek, pazarları dönüştürebilecek, küresel zorluklara çözüm üretebilecek ve Avrupa'yı en ileri teknolojilerde lider olarak konumlandırabilecek yenilikleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmacılar, yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler ve yenilikçiler, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamak ve gelecek üzerinde önemli bir etki yaratmak için bu fırsattan yararlanmaya teşvik ediliyor. EIC Pathfinder Yenilenebilir Enerjinin Geleceğinin Kilidini Açmaya Yönelik Zorluklar: "Solar-X Cihazları" Konusunda EIC Pathfinder Mücadelesi İklim değişikliğinin küresel ekosistemler ve ekonomiler için önemli bir tehdit oluşturduğu bir çağda European Innovation Council (EIC), Pathfinder ile proaktif bir duruş sergiledi "Solar-X Cihazları" konulu yarışma 2024 EIC Çalışma Programı kapsamındaki bu girişim, güneş enerjisini yenilenebilir yakıtlar, kimyasallar ve malzemeler gibi çeşitli faydalı formlara dönüştüren çığır açan teknolojilerin geliştirilmesini katalize etmeyi amaçlıyor. EIC, bu zorluğun üstesinden gelerek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı ve sürdürülebilir endüstriyel süreçleri teşvik etmeyi, böylece Avrupa Birliği'nin yeşil geçiş hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Vizyon ve Hedefler “Solar-to-X Devices” Mücadelesi, elektrik üretiminin ötesinde güneş enerjisinden yararlanmaya yönelik vizyoner bir yaklaşımla yönlendiriliyor. Güneş enerjisini, çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek çok yönlü ve depolanabilir enerji ve malzeme biçimlerine dönüştürmeyi öngörüyor. Bu mücadelenin temel hedefleri şunlardır: Merkezi Olmayan Yenilenebilir Üretim: Yenilenebilir yakıtların, kimyasalların ve malzemelerin yerel ve merkezi olmayan üretimini mümkün kılan teknolojilerin geliştirilmesi. İklim Değişikliğinin Azaltılması: Fosil temelli süreçlerin sürdürülebilir güneş enerjisiyle çalışan alternatiflerle değiştirilmesi yoluyla sera gazı emisyonlarının azaltılması. Teknolojik Yenilik: Daha yüksek verimlilik, maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik elde etmek için mevcut güneş enerjisi teknolojilerinin sınırlarını zorlamak. Kapsam … Devamını oku

Rasph - EIC Accelerator Danışmanlık
tr_TR