Představujeme šest transformativních výzev EIC Accelerator 2024

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) stojí v popředí technologického a vědeckého pokroku a pohání inovace v různých odvětvích. Ve svém posledním úsilí EIC odhalilo šest výzev, z nichž každá se zaměřuje na kritické oblasti vývoje a výzkumu. Tyto výzvy nejsou zaměřeny pouze na posouvání hranic technologií, ale také na řešení některých z nejnaléhavějších problémů, kterým dnešní společnost čelí. 1. Human Centric Generative AI Made in Europe Tato výzva se zaměřuje na vývoj generativních technologií AI s přístupem zaměřeným na člověka. Klade důraz na etické, právní a společenské aspekty umělé inteligence a zajišťuje, že tyto převratné technologie jsou vyvíjeny se zaměřením na lidská práva, demokracii a etické principy. Tato iniciativa je v souladu se závazkem Evropské unie k digitálním inovacím, které respektují základní lidské hodnoty. 2. Povolení virtuálních světů a rozšířené interakce pro Průmysl 5.0 Tato výzva se zaměřuje na oblast Průmyslu 5.0 a zaměřuje se na pokrok technologií virtuální a rozšířené reality. Tyto technologie jsou nastaveny tak, aby způsobily revoluci v průmyslových aplikacích zlepšením uživatelské zkušenosti a interakce, čímž významně přispívají k pokroku směrem k propojenější a technologicky vyspělejší průmyslové éře. 3. Umožnění komponent Smart Edge a Quantum Tato výzva se zaměřuje na nejmodernější výpočetní a komunikační systémy a točí se kolem vývoje technologií souvisejících s inteligentními okraji a kvantovými komponenty. Uznává rostoucí význam kvantové technologie a edge computingu při utváření budoucnosti zpracování dat a komunikace. 4. Potraviny z přesné fermentace a řas Tato výzva se zaměřuje na inovativní přístupy k udržitelné produkci potravin se zaměřením na přesné fermentační techniky a použití řas. Jeho cílem je převrat v potravinářském průmyslu zkoumáním udržitelnějších, účinnějších a ekologicky šetrnějších metod výroby potravin, a tím přispět ke globální potravinové bezpečnosti. 5. Terapie na bázi monoklonálních protilátek pro nové varianty vznikajících virů V reakci na vyvíjející se povahu virových onemocnění je tato výzva zaměřena na vývoj léčby na bázi monoklonálních protilátek pro vznikající viry, se zvláštním zaměřením na nové a různé kmeny. Tato iniciativa je klíčová v boji proti pandemiím a vznikajícím virovým hrozbám a zdůrazňuje potřebu agilních a adaptivních lékařských řešení. 6. Obnovitelné zdroje energie a jejich celý hodnotový řetězec Tato výzva zahrnuje celý hodnotový řetězec obnovitelných zdrojů energie, od vývoje materiálů až po recyklaci součástí. Zdůrazňuje potřebu udržitelných energetických řešení, která zohledňují každý aspekt životního cyklu obnovitelné energie, čímž posiluje závazek EU k udržitelnosti životního prostředí a zeleným technologiím. Na závěr, šest výzev EIC Accelerator představuje rozmanitý a ambiciózní soubor cílů zaměřených na podporu inovací a řešení klíčových globálních výzev. Od umělé inteligence a virtuální reality po udržitelnou produkci potravin a obnovitelné zdroje energie, tyto výzvy odrážejí závazek EIC utvářet budoucnost, která je technologicky vyspělá, udržitelná a zaměřená na člověka. 1. Generativní umělá inteligence zaměřená na člověka v Evropě: Vyvážení inovací s etikou a společností Nástup umělé inteligence (AI) otevřel svět možností a změnil způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Rychlý vývoj a zavádění technologií AI, zejména generativní AI, však vyvolalo značné etické, právní a společenské obavy. Evropa se svým zaměřením na umělou inteligenci zaměřenou na člověka je v čele řešení těchto výzev a snaží se zajistit, aby vývoj umělé inteligence byl v souladu s etickými zásadami a společenskými hodnotami. Evropský přístup k umělé inteligenci zaměřené na člověka Přístup Evropy k umělé inteligenci je hluboce zakořeněn v jejím závazku k lidským právům, demokracii a právnímu státu. Evropská unie (EU) zdůrazňuje význam rozvoje umělé inteligence, která je důvěryhodná, etická a respektuje základní práva. Toto zaměření je patrné v různých iniciativách a strategiích, jako je program Digitální Evropa, jehož cílem je zlepšit strategické digitální schopnosti EU a podporovat zavádění digitálních technologií, včetně umělé inteligence. Mezi klíčové evropské strategie v oblasti umělé inteligence a digitální transformace patří integrace vzdělávání s cílem poskytnout občanům dovednosti porozumět schopnostem umělé inteligence a zavádění metodologií pro řízení přechodu pracovní síly. Tyto strategie podporují základní a účelově orientovaný výzkum a vytvářejí silné a přitažlivé prostředí, které přitahuje a udržuje talenty v Evropě. Závazek EU k etické umělé inteligenci je patrný také ve zřizování různých výzkumných sítí umělé inteligence, jako jsou CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media a ELISE, jejichž cílem je posílit přístup k umělé inteligenci v Evropě zaměřený na člověka. Evropská komise také zahájila iniciativy, jako je Evropská rada pro výzkum a AI Watch na podporu a sledování vývoje důvěryhodných řešení AI. Role generativní umělé inteligence v Evropě Generativní umělá inteligence, která zahrnuje technologie jako velké jazykové modely a nástroje pro generování obrázků, se v Evropě rychle prosazuje. Tato technologie má potenciál způsobit revoluci v odvětvích tím, že přizpůsobí zapojení spotřebitelů, zlepší zákaznickou zkušenost a vytvoří nové produkty a služby. Představuje však také výzvy, jako je možnost zneužití osobních údajů a vytváření škodlivého obsahu. Aby se evropské společnosti a výzkumní pracovníci vypořádali s těmito výzvami, jsou vyzýváni, aby vytvořili ochranné zábradlí na ochranu soukromí spotřebitelů a zajistili, že obsah generovaný umělou inteligencí je bezpečný a respektující. Tento přístup je v souladu se silným důrazem Evropy na ochranu soukromí a údajů, jak je zakotveno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Etické a společenské úvahy Zaměření Evropy na umělou inteligenci zaměřenou na člověka se rozšiřuje na etické a společenské důsledky vývoje umělé inteligence. EU zřídila různé platformy a think-tanky, jako je PACE (Participactive And Constructive Ethics) v Nizozemsku, aby podpořila etické aplikace umělé inteligence. Tyto platformy spojují společnosti, vládní orgány, odborná centra a organizace občanské společnosti, aby urychlily vývoj umělé inteligence zaměřené na člověka. Etické pokyny EU pro AI nastiňují kritické obavy a červené linie ve vývoji AI a zdůrazňují, že je důležité, aby se do centra inovací AI dostaly lidské zájmy. Tyto pokyny se zabývají otázkami, jako je hodnocení občanů a vývoj autonomních zbraní, a obhajují silné politické a regulační rámce pro zvládnutí těchto kritických problémů. Budoucnost umělé inteligence v Evropě Závazek Evropy k etickým, právním a společenským aspektům umělé inteligence ji staví jako potenciálního globálního lídra v této oblasti. Zaměřením se na umělou inteligenci zaměřenou na člověka může Evropa vytvořit… Přečtěte si více

ChatEIC Vysvětluje pracovní program EIC Accelerator 2024

Pracovní program European Innovation Council (EIC) 2024 Tento komplexní dokument podrobně popisuje strategický přístup EIC, možnosti financování a podpůrné služby pro převratné inovace a technologie v různých oblastech. Úvod a přehled (strany 5-6): Začněte oddíly s úvodem a přehledem, abyste získali základní pochopení cílů EIC, klíčových ukazatelů výkonnosti a nástinu pracovního programu 2024. To poskytne kontext pro zbytek dokumentu. EIC Pathfinder (Strany 22-49): Pokud se zajímáte o pokročilý výzkum s potenciálem vyvinout průlomové technologie, sekce EIC Pathfinder je nezbytná. Pokrývá výzvy EIC Pathfinder Open a Pathfinder Challenges a nabízí pohled na typy podporovaných projektů, kritéria aplikací a dostupnou podporu. EIC Transition (strany 49-60): Pro ty, kteří chtějí převést pokročilé technologie na prodejné inovace, je sekce EIC Transition vysoce relevantní. Podrobně popisuje podporu pro přiblížení těchto technologií k připravenosti trhu. EIC Accelerator (strany 60-96): Pokud se zaměřujete na začínající podniky nebo malé a střední podniky s inovativními technologiemi připravenými pro škálování, sekce EIC Accelerator je klíčová. Poskytuje informace o tom, jak EIC podporuje inovace vytvářející trh, včetně podrobností o financování a investicích. EIC Business Acceleration Services (Strany 96-100): Tato část je cenná pro pochopení další podpory nabízené EIC, včetně koučování, mentoringu a příležitostí pro vytváření sítí. Ceny EIC (strany 100–113): Tato část podrobně popisuje různé ceny za inovace a poskytuje příležitosti pro další uznání a financování. Glosář (Strany 16, 806-835): Glosář nabízí jasné definice termínů a konceptů používaných v celém dokumentu, což zajišťuje komplexní pochopení obsahu. Každá z těchto sekcí nabízí jedinečné postřehy a informace v závislosti na vašich konkrétních zájmech, ať už jde o hluboký technologický výzkum, přechod technologií na trh, rozšiřování inovativních startupů nebo pochopení širšího ekosystému EIC. O čem přesně jsou výzvy EIC? Výzvy EIC v pracovním programu 2024 jsou zaměřené iniciativy zaměřené na řešení konkrétních problémů s velkým dopadem prostřednictvím průlomových technologií a inovací. Jsou součástí schématu EIC Pathfinder, určeného na podporu mezioborového výzkumu a vývoje na špičkové úrovni vědy a techniky. Zde jsou klíčové podrobnosti o výzvách EIC: Specifické cíle: Každá výzva EIC má odlišný cíl, který se zabývá kritickými společenskými, ekologickými nebo ekonomickými problémy. Tyto cíle jsou formulovány na základě jejich potenciálu vytvářet významné dopady a podporovat průkopnické inovace. Cílené oblasti výzkumu: Výzvy jsou spojeny se specifickými oblastmi výzkumu, které vyžadují nové přístupy a inovativní řešení. Tyto oblasti jsou pečlivě vybírány na základě současných technologických mezer a budoucího potenciálu. Interdisciplinární přístup: Výzvy podporují mezioborový přístup, který kombinuje odborné znalosti z různých vědeckých a technologických oblastí. To je nezbytné pro řešení složitých problémů, které nelze řešit prostřednictvím jedné disciplíny. Financování a podpora: EIC poskytuje vybraným projektům značné finanční prostředky a podporu. To zahrnuje finanční podporu výzkumných činností, jakož i přístup k řadě služeb na podporu inovací a příležitostí k vytváření sítí. Spolupráce a konsorcia: Žadatelé jsou často vyzýváni k vytváření konsorcií, která spojují různé týmy z akademické obce, průmyslu a dalších sektorů. Tento přístup založený na spolupráci je klíčem k podpoře inovací a zajištění použitelnosti výsledků výzkumu. Očekávané výsledky: Výzvy EIC se zaměřují na hmatatelné výsledky s velkým dopadem, které mohou vést k průlomům v příslušných oblastech. To by mohlo zahrnovat vývoj nových technologií, postupů nebo produktů, které mají potenciál pro významné společenské nebo ekonomické výhody. Proces podávání žádostí a hodnocení: Výzvy mají specifický proces podávání žádostí, kde jsou návrhy hodnoceny na základě jejich inovačního potenciálu, schopností týmu a potenciálního dopadu projektu. Dlouhodobá vize: Kromě bezprostředních výzkumných cílů jsou výzvy součástí širší vize EIC podporovat živý evropský inovační ekosystém a zachovat konkurenční výhodu Evropy ve strategických technologických sektorech. Tyto výzvy představují příležitost pro výzkumné pracovníky a inovátory přispět k transformačním projektům s potenciálem dalekosáhlých dopadů. Jaké jsou výzvy EIC Accelerator? Výzvy EIC Accelerator pro rok 2024 se zaměřují na podporu vysoce účinných inovací v několika klíčových oblastech. Zde je podrobný pohled na každou z těchto výzev: Human Centric Generative AI Made in Europe: Tato výzva klade důraz na vývoj technologií umělé inteligence, které upřednostňují etické úvahy a principy zaměřené na člověka a zajišťují, že vývoj AI bude v souladu s evropskými hodnotami a standardy. Povolení virtuálních světů a rozšířené interakce v aplikacích s vysokým dopadem na podporu realizace Průmyslu 5.0: Tato výzva se zaměřuje na pokrok technologií ve virtuální a rozšířené realitě a přispívá k vývoji Průmyslu 5.0. Zaměřuje se na aplikace, které mohou významně ovlivnit různá odvětví, včetně výroby, zdravotnictví a školství. Povolení komponent Smart Edge a Quantum Technology: Tato výzva se soustředí na vývoj pokročilých technologií v oblasti edge computingu a kvantového počítání. Snaží se podporovat inovace, které mohou zvýšit výpočetní výkon a efektivitu, zejména v aplikacích vyžadujících rychlé zpracování a analýzu dat. Potraviny z přesné fermentace a řas: Zde se zaměřujeme na inovativní metody výroby potravin, zejména prostřednictvím přesné fermentace a systémů na bázi řas. Tato výzva řeší potřebu udržitelných a škálovatelných technik výroby potravin, které jsou zásadní pro uspokojení celosvětové poptávky po potravinách a snížení dopadu na životní prostředí. Terapeutika na bázi monoklonálních protilátek pro nové varianty vznikajících virů: Tato výzva se týká oblasti biomedicíny, konkrétně vývoje léčby monoklonálními protilátkami pro nově se objevující virová onemocnění. Jeho cílem je urychlit vytváření účinných terapií pro boj s novými variantami virů, zvýšit připravenost a reakci na pandemii. Obnovitelné zdroje energie a jejich celý hodnotový řetězec, včetně vývoje materiálů a recyklace komponentů: Tato výzva se zaměřuje na celý hodnotový řetězec obnovitelné energie, od vývoje materiálů až po recyklaci komponentů. Snaží se podporovat inovace, které mohou zlepšit efektivitu, udržitelnost a škálovatelnost obnovitelných zdrojů energie. Každá z těchto výzev je navržena tak, aby řešila kritické oblasti, kde mohou mít inovace hluboký dopad na společnost, životní prostředí a ekonomiku. EIC Accelerator Challenge 1: Human Centric Generative AI made in Europe Výzva „Human Centric Generative AI made in Europe“ jako součást pracovního programu EIC Accelerator 2024 řeší… Přečtěte si více

Profil společnosti, která by neměla žádat o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) je vysoce konkurenční, ale také velmi oblíbený grantový a kapitálový systém financování od European Innovation Council (EIC). Mnoho startupů a malých a středních podniků (SME) v EU, ale také v přidružených zemích, jako je Izrael nebo Norsko, má zájem žádat o fondy, ale pro mnohé by bylo lepší hledat jiné možnosti. Zatímco grantové poradenství a profesionální autoři mají různé přístupy k výběru vhodných žadatelů o EIC Accelerator, existuje několik společných témat, která sdílejí grantoví konzultanti orientovaní na úspěch. Vzhledem k tomu, že oficiální šablona návrhu grantu pro EIC Accelerator tyto nuance do hloubky neobjasňuje, cílem následujícího článku je poskytnout přehled typů společností, které by neměly žádat. U jakéhokoli startupu nebo scaleupu, který se uznává v některém z níže uvedených bodů, by bylo vhodné zdržet se najímání spisovatele nebo konzultanta, protože čas a zdroje lze lépe utratit jinde. Poznámka: EIC primárně nevybírá skvělé společnosti, primárně vybírá společnosti, které zapadají do určité formy. Nízké šance na úspěch v rámci EIC neznamená, že společnost nebo projekt jsou špatné. EIC by nikdy nefinancovalo sociální sítě jako Facebook nebo Twitter a dokonce ani jednorožcové společnosti, jako jsou Epic Games nebo Instacart. Přesto jsou to všechno případy úspěchu na úrovni, o které EIC sní. Níže uvedený seznam je navržen tak, aby zdůraznil první dojem, kterému poradci a autoři grantů často čelí, když klient poprvé přijde do styku. Vzhledem k tomu, že poptávka po autorech grantů je obecně velmi vysoká, tento první dojem pravděpodobně určí, jaký zájem má poradenská společnost o konkrétní projekt. Jak prezentují svou firmu nebo technologii? Proč potřebují podporu EIC Accelerator? Co je potřeba financovat? 1. Dotaz používá adresu Gmail nebo podobnou doménu I když to není silný varovný signál – naznačuje to, že společnost nebo projekt ještě nejsou plně vytvořeny. Nákup domény a vytvoření soukromého e-mailového účtu obvykle předchází i registraci společnosti, protože je to tak jednoduché (a levné). Pokud poptávka postrádá soukromou doménu, je to obvykle známkou toho, že projekt je ve fázi nápadu. Jen velmi málo zakladatelů by kontaktovalo investory nebo zákazníky s adresou Gmail, což znamená, že jakýkoli dotaz z takové adresy je známkou nezpůsobilého projektu. Od roku 2021 EIC Accelerator financuje i fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, ale vzhledem ke konkurenceschopnosti dotace to neznamená, že bude úspěšná jediná osoba bez zázemí, tažné nebo podpůrné sítě. Každý dotaz, který pochází z domény, která není soukromě hostována a není připojen k Corporate Identity (CI), bude pravděpodobně selektivními poradenskými společnostmi ignorován. 2. Žadatel Prospect EIC Accelerator je ve fázi nápadu Nová platforma umělé inteligence EIC si klade za cíl ukázat cestu od nápadu k uvedení na trh, ale to neznamená, že fyzická osoba může být úspěšná s čistým nápadem. Úrovně připravenosti technologie (TRL) jasně vymezují fázi, ve které musí být technologie, přičemž TRL5 je minimum pro EIC Accelerator a nižší TRL je možné pouze v programech EIC Pathfinder a EIC Transition. Současné diagnostické a myšlenkové části aplikace EIC Accelerator jsou zavádějící, protože mohou vyvolat dojem, že projekty mohou být stále ve fázi nápadu a po dosažení kroku 3 se přemění na komerční produkt, ale není tomu tak. Projekt žadatele neprovede oproti Kroku 1 až 3 významné změny – změní se pouze množství a hloubka dat poskytovaných EIC pro účely hodnocení. EIC Accelerator, také zavádějící název, není tradičním akcelerátorem, který si klade za cíl pomoci startupům uspět tím, že pomáhá s vývojem produktů, vztahy s investory nebo kontaktem se zákazníky. Primární zdroj, kromě omezeného koučování, bude finanční, což znamená, že žadatelé potřebují podnikatelský plán, správnou obchodní strategii a musí mít vše, co je potřeba k realizaci projektu. EIC nebude držet příjemce za ruce, i když jejich cílem bude vytvářet příležitosti k vytváření sítí, pokud to bude odpovídat aktuálním politickým agendám, jako je Zelená dohoda, pomoc při COVID-19 nebo podobné trendy. Mít nápad a oslovit konzultanta s polovičním podnikatelským plánem bude pravděpodobně nedostatečné a většina selektivních autorů je ignoruje. 3. Společnost nemá webové stránky ani sociální přítomnost Je pochopitelné, že mnoho společností je v utajeném režimu, zejména pokud jde o produkty DeepTech v oblasti biotechnologie nebo farmacie, kde velcí konkurenti utrácejí miliardy za výzkum a vývoj a mohli by rychle zkopírovat technologii – patentovanou nebo ne. Přesto, i když společnost nemá žádný zájem o marketing nebo propagaci své technologie, každá společnost, která má dostatečné počáteční financování a míru trakce potřebnou k úspěchu v EIC Accelerator, by měla mít přinejmenším webové stránky a stránku LinkedIn. Mohou existovat výjimky, ale žádná přítomnost často znamená, že zakladatelé považují tento projekt za vedlejší podnikání nebo nejsou investováni do jeho úspěchu. Další výjimkou je nově založená společnost, která je univerzitním spin-offem nebo dceřinou společností jiné společnosti. V druhém případě může potenciální žadatel obvykle poskytnout odkaz na webovou stránku mateřské společnosti, zatímco v prvním případě může být pro EIC Accelerator příliš ranou fází, ale může být způsobilý pro EIC Pathfinder. 4. Založeno na výzkumu, který není jejich (univerzitní non-spin-off) Často se lze setkat s firmou, která svou technologii zakládá na univerzitním výzkumu, který není jejich, ale také zatím neexistuje na trhu. To samo o sobě neznamená, že není způsobilé pro EIC Accelerator, ale… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ