Profil společnosti, která by neměla žádat o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) je vysoce konkurenční, ale také velmi oblíbený grantový a kapitálový systém financování od European Innovation Council (EIC). Mnoho startupů a malých a středních podniků (SME) v EU, ale také v přidružených zemích, jako je Izrael nebo Norsko, má zájem žádat o fondy, ale pro mnohé by bylo lepší hledat jiné možnosti.

Zatímco grantové poradenství a profesionální autoři mají různé přístupy k výběru vhodných žadatelů o EIC Accelerator, existuje několik společných témat, která sdílejí grantoví konzultanti orientovaní na úspěch. Vzhledem k tomu, že oficiální šablona návrhu grantu pro EIC Accelerator tyto nuance do hloubky neobjasňuje, cílem následujícího článku je poskytnout přehled typů společností, které by neměly žádat.

U jakéhokoli startupu nebo scaleupu, který se uznává v některém z níže uvedených bodů, by bylo vhodné zdržet se najímání spisovatele nebo konzultanta, protože čas a zdroje lze lépe utratit jinde.

Poznámka: EIC primárně nevybírá skvělé společnosti, primárně vybírá společnosti, které zapadají do určité formy. Nízké šance na úspěch v rámci EIC neznamená, že společnost nebo projekt jsou špatné. EIC by nikdy nefinancovalo sociální sítě jako Facebook nebo Twitter a dokonce ani jednorožcové společnosti, jako jsou Epic Games nebo Instacart. Přesto jsou to všechno případy úspěchu na úrovni, o které EIC sní.

Níže uvedený seznam je navržen tak, aby zvýraznil První dojem se kterými se poradci a autoři grantů často setkávají, když klient poprvé přijde do styku. Vzhledem k tomu, že poptávka po autorech grantů je obecně velmi vysoká, tento první dojem pravděpodobně určí, jaký zájem má poradenská společnost o konkrétní projekt.

Jak prezentují svou firmu nebo technologii? Proč potřebují podporu EIC Accelerator? Co je potřeba financovat?

1. Dotaz používá adresu Gmail nebo podobnou doménu

I když to není silná červená vlajka – naznačuje to, že společnost nebo projekt ještě nejsou plně zformovány. Nákup domény a vytvoření soukromého e-mailového účtu obvykle předchází i registraci společnosti, protože je to tak jednoduché (a levné). Pokud poptávka postrádá soukromou doménu, je to obvykle známkou toho, že projekt je ve fázi nápadu. Jen velmi málo zakladatelů by kontaktovalo investory nebo zákazníky s adresou Gmail, což znamená, že jakýkoli dotaz z takové adresy je známkou nezpůsobilého projektu.

Od roku 2021 EIC Accelerator financuje i fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, ale vzhledem ke konkurenceschopnosti dotace to neznamená, že bude úspěšná jediná osoba bez zázemí, tažné nebo podpůrné sítě. Každý dotaz, který pochází z domény, která není soukromě hostována a není připojen k Corporate Identity (CI), bude pravděpodobně selektivními poradenskými společnostmi ignorován.

2. Žadatel Prospect EIC Accelerator je ve fázi nápadu

Nová platforma AI EIC má za cíl zobrazit cestu z Idea vůči Jít do obchodu ale to neznamená, že fyzická osoba může být úspěšná s čistým nápadem. Úrovně připravenosti technologie (TRL) jasně vymezují fázi, ve které musí být technologie, přičemž TRL5 je minimum pro EIC Accelerator a nižší TRL je možné pouze v programech EIC Pathfinder a EIC Transition.

Současné diagnostické a ideové části aplikace EIC Accelerator jsou zavádějící, protože mohou vzbudit dojem, že projekty mohou být stále ve fázi nápadu a po dosažení kroku 3 se transformují na komerční produkt, ale není tomu tak.

Projekt žadatele neprovede oproti Kroku 1 až 3 významné změny – změní se pouze množství a hloubka dat poskytovaných EIC pro účely hodnocení. EIC Accelerator, také zavádějící název, není tradičním akcelerátorem, jehož cílem je pomoci startupům uspět tím, že pomáhá s vývojem produktů, vztahy s investory nebo kontaktem se zákazníky.

Primární zdroj, kromě omezeného koučování, bude finanční, což znamená, že žadatelé potřebují podnikatelský plán, správnou obchodní strategii a musí mít vše, co je potřeba k realizaci projektu. EIC nebude držet příjemce za ruce, i když se zaměří na vytváření příležitostí k vytváření sítí, pokud to bude odpovídat aktuálním politickým agendám, jako je Zelená dohoda, pomoc při COVID-19 nebo podobné trendy.

Mít nápad a oslovit konzultanta s polovičním podnikatelským plánem bude pravděpodobně nedostatečné a většina selektivních autorů je ignoruje.

3. Společnost nemá žádné webové stránky ani sociální přítomnost

Je pochopitelné, že mnoho společností je in stealth režim zvláště pokud jde o produkty DeepTech v oblasti biotechnologie nebo farmacie, kde velcí konkurenti utrácejí miliardy na výzkum a vývoj a mohli by rychle zkopírovat technologii – patentovanou nebo ne.

Přesto, i když společnost nemá žádný zájem o marketing nebo propagaci své technologie, každá společnost, která má dostatečné počáteční financování a míru trakce potřebnou k úspěchu v EIC Accelerator, by měla mít přinejmenším webové stránky a stránku LinkedIn. Mohou existovat výjimky, ale žádná přítomnost často znamená, že zakladatelé považují tento projekt za vedlejší podnikání nebo nejsou investováni do jeho úspěchu.

Další výjimkou je nově založená společnost, která je univerzitním spin-offem nebo dceřinou společností jiné společnosti. V druhém případě může potenciální žadatel obvykle poskytnout odkaz na webovou stránku mateřské společnosti, zatímco v prvním případě může být pro EIC Accelerator příliš ranou fází, ale může být způsobilý pro EIC Pathfinder.

4. Na základě výzkumu, který není jejich (univerzitní non-spin-off)

Často se lze setkat s firmou, která svou technologii zakládá na univerzitním výzkumu, který sice není jejich, ale také zatím neexistuje na trhu. To samo o sobě neznamená, že není způsobilé pro EIC Accelerator, ale vyžaduje další posouzení, jaké jsou překážky vstupu pro konkurenty, kdo vlastní duševní vlastnictví (IP) a proč je tým vhodný pro tento účel. projekt, pokud nejsou vynálezci.

5. Hardwarově zaměřená inovace bez patentu

Patenty na softwarové inovace se v USA (alespoň prozatím) podávají snadněji než v EU, ale hardware nebo jiné duševní vlastnictví související s genetikou a specifickými technologickými mechanismy jsou patentovatelné. Pokud společnost sáhne po hardwarové inovaci, která není patentována, může zvednout obočí, protože to často znamená, že inovace je příliš zjednodušená, je kopií něčeho existujícího nebo nemá žádné překážky vstupu pro jiné společnosti.

Pro toto existuje opět mnoho výjimek. Patenty lze obcházet a často odhalují více, než chrání, zejména pokud jde o mechanické nebo lékařské informace. Patenty mohou být také poměrně drahé a překračují rozpočty začínajících startupů s omezeným financováním. Některé společnosti se také mohly rozhodnout nepatentovat řešení na ochranu svého duševního vlastnictví, ale to by bylo třeba projednat pro každý konkrétní případ.

6. Zakladatelé z nezpůsobilých zemí chtějí založit MSP v EU

Jednou za čas tým ze zemí jako Indie, Asie, Rusko nebo Afrika objeví EIC a jeho programy financování startupů. Vzhledem k tomu, že požadavky na způsobilost jsou poměrně jednoduché, zdá se, že založit levný malý a střední podnik ve východní Evropě nebo ve Spojeném království jen pro účely žádostí o granty, se zdá jako neúnosné ovoce.

To ale ve většině případů není dobrý nápad, protože hodnotitelé se podrobně zaměří na tým, jeho zázemí, věk společnosti, jejich mateřské organizace a hlavně jejich současnou pozici v EU a minulé zdroje financování.

Pokud minulé financování pocházelo z grantů v Indii s nejasnými referencemi nebo se tři pilotní zákazníci nacházejí v Africe, bude to zaznamenáno. Je možné, že tyto faktory jsou zastíněny úžasnou technologií a úspěšným příběhem DeepTech? Ano, ale je to spíše nepravděpodobné.

Pro každého potenciálního žadatele o EIC Accelerator musí existovat dobrý důvod, aby se usadil v EU jako investor, obchodní vztah nebo technologický případ.

7. Společnost má jako svůj hlavní produkt aplikaci pro chytré telefony

Software, který je především mobilní, může získat finanční prostředky, ale čelí tvrdé konkurenci sektorů, které mají velmi silné technické, vědecké a špičkové vynálezy. Většina poradenských společností, které jsou zaměřeny na úspěch, okamžitě propustí MSP, který je první na mobilu, protože nevidí, jak může taková inovace uspět v EIC Accelerator.

Je ještě možné uspět? Ano, samozřejmě, ale pouze ve velmi zvláštních a vzácných případech. Pokud má technologie za aplikací tak vysokou úroveň propracovanosti, inovativnosti a rušivosti, že zapůsobí na hodnotitele stejně jako nová technologie baterií nebo léčba rakoviny.

8. Jejich první dotaz ukazuje obavy týkající se inovace

Pokud malý a střední podnik již předformuluje svůj dotaz prohlášením, že to, co dělá, není nic nového, pak není překvapením, že EIC Accelerator pro něj není tou správnou volbou. Pokud je pro ně již obtížné identifikovat nejunikátnější aspekt jejich technologie, bude pravděpodobně nemožné, aby to za ně udělal jakýkoli konzultant nebo autor grantů.

9. Společnost působí na trzích low-tech

Pokud žadatel používá slova jako kryptoměna, holistický, wellness, doplňky, koučování, dieta, nábor nebo podobná klíčová slova, pravděpodobně to povede k okamžitému propuštění. Tato odvětví obvykle postrádají typ disruptivnosti, tržní potřeby nebo škálovatelnosti, které EIC hledá, ale výjimky jsou vždy možné. Pokud chce někdo založit farmu a prodávat organické materiály, pak to pravděpodobně není způsobilé pro EIC Accelerator, ale stále to může být úspěšný obchod.

Mezi těmito klíčovými slovy je blockchain samozřejmě klíčovou výjimkou, ale mnoho společností používá technologii blockchain, aniž by ji skutečně potřebovaly (tj. umístění zubních záznamů na soukromý blockchain Ethereum), zatímco jen velmi málo podniků je na špici ve vývoji nových blockchainové inovace.

Závěr

Výše uvedený seznam má být obecným ukazatelem způsobilosti společností, které se ucházejí o EIC Accelerator. Jeho účelem není odradit společnosti od podávání žádostí, ale pouze předložit realistický pohled na to, proč konzultanti odmítají projekty ještě před tím, než budou vyzváni.

Vzhledem k tomu, že mnoho podnikatelů je extrémně sebevědomých a velmi dobře riskuje, mohou často přehlížet články, které uvádějí kritéria způsobilosti a kritické požadavky, nebo mohou přeceňovat svou inovativnost a rozvratnost. Tento článek, doufejme, dává společnostem představu o tom, kdo by neměl žádat a proč tomu tak je.


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ