Na nové platformě AI EIC Accelerator – chyby a recenze (SME Instrument)

V roce 2021 spustil EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant a equity) svůj nový nástroj AI, což je online platforma pro podávání návrhů. Vzhledem k opožděnému spuštění a interaktivní povaze nástroje se potenciální žadatelé setkali s mnoha chybami a chybami. I když je jasné, že jak European Innovation Council (EIC), tak i Inovační smyčka vložili do tohoto propracovaného projektu velkou práci – mnoho žadatelů stále zklamalo a zklamalo.

Revize platformy

Pokud bylo cílem EIC snížit závislost startupů a malých a středních podniků (SME) na třetích stranách, jako jsou profesionální spisovatelé nebo poradenské firmy, mohlo se to obrátit proti nim. I když každý generální ředitel chápe potřebu vytvořit obchodní plán a nahrát dokument, jen velmi málo lidí má čas nebo trpělivost na vyplňování zdánlivě nekonečných formulářů, které dalece přesahují práci vynaloženou na sepsání návrhu na grant.

Ve skutečnosti byla zpětná vazba od generálních ředitelů taková, že povinné milníky, 12 předem definovaných kroků inovace a zejména používání Životní cyklus přijetí technologie (TALC) k definování vstupu na trh a finančních projekcí se na jejich podnikání nevztahovaly.

Celková struktura platformy, zejména pro plnou aplikaci v kroku 2, působí dojmem studenta MBA, který byl pověřen pokusit se, aby všechny inovační podniky zapadly do jedné formy.

Tento univerzální přístup vedl k objektivizaci inovací, která ze své podstaty maří účel hledání inovátorů na prvním místě.

Předpokládá, že každá společnost bude nevyhnutelně čelit zákaznickým segmentům charakterizovaným jako inovátoři, raní osvojitelé, propast, raná většina, pozdní většina a zaostávající, což není relevantní rozdíl pro obchodní strategii většiny podniků „boty-to-the-ground“. V tomto konkrétním bodě je nutné nejen plánovat tržní a finanční projekce, jako jsou výnosy a peněžní toky, pro každý uvedený krok, ale je také povinné zabývat se každým z těchto segmentů bez výjimky. Časté stížnosti na tuto část byly:

  • Co když společnost nemá zájem utrácet značné marketingové a prodejní náklady na dosažení opozdilci koho je těžké přesvědčit?
  • Co když propast není relevantní pro konkrétní obchodní strategii, která má velké distributory a maloobchodníky – což umožňuje vertikální škálování?
  • Co znamená peněžní tok propast vypadat jako kdyby to měla být mezera mezi dvěma segmenty a ne segment sám o sobě?

Zdá se, že TALC je analytický nástroj, který se běžně používá k pohledu zpět na inovaci, spíše než nástroj, který je integrován do počátečního obchodního plánu pro odhad inovace a jejího uplatnění na trhu. Identifikace toho, co by mohla být budoucí překážka nebo riziko, je důležité, ale podle knihy vydané v roce 1991 („Crossing the Chasm“ od Geoffreyho A. Moora) se zdá být nadbytečné zahrnout mezeru mezi prvními osvojiteli a ranou většinou. Odhadování peněžního toku a výnosů pro potenciální mezeru se zdá být v nejlepším případě zbytečné.

Šablona a obsah

Zatímco oficiální šablona návrhu a průvodce pro žadatele odrážejí obsah potřebný pro celou aplikaci, platforma požaduje velké množství obsahu s velmi silným překrýváním mezi sekcemi. I když bylo jasné, že aplikace EIC Accelerator z roku 2020 byly již velmi textově husté, zdá se, že EIC si kladlo otázku:

Co takhle odstranit všechny obrázky, formátování a odkazy z aplikace a mít ještě více textu?

Netřeba dodávat, že je zřejmé, že toto rozhodnutí nebylo konzultováno s hodnotiteli. EIC by mělo v zájmu svých žadatelů a hodnotitelů aktualizovat platformu a umožnit žadatelům přidávat obrázky a grafiku do klíčových částí aplikací. Mnoho oddílů by také mělo být odstraněno, protože pravděpodobně frustrují hodnotitele více než žadatele, ale budoucí článek bude následovat s konkrétními doporučeními.

Chyby a chyby

Následující seznam chyb a chyb není v žádném případě úplný, ale odráží zkušenosti malého počtu žadatelů, kteří platformu dosud používali. European Innovation Council a výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) již byly na tyto chyby upozorněny a některé chyby již byly v minulých týdnech opraveny.

Poznámka: Je snadné poukázat na chyby 1%, pokud byl 99% velmi dobře proveden. Platforma EIC vypadá velmi dobře navržená, je propracovaná a představuje dobře naplánovaný snímek inovace. Zůstává však otázkou, zda je toto správná cesta pro postup EIC vpřed.

1. Smazaný text

U jednoho žadatele byla všechna rizika v kroku 1 odstraněna během předložení. To bylo patrné při porovnání screenshotů okna podání s výsledným návrhem, jak je zobrazen po podání. Analýza rizik je pro EIC Accelerator kritickým problémem, kvůli kterému je taková závada extrémně škodlivá, ale naštěstí žadatel předložil silný argument v jiných částech a bez ohledu na to prošel.

2. Automatické ukládání

Platforma v kroku 1 a 2 se často neuložila správně, což vedlo k tomu, že se okno prohlížeče posunulo zpět nahoru a zobrazilo se obecná chybová zpráva. Důvody pro to byly výhradně spojené s chybami, protože pokusy a omyly ukázaly, že velmi často bylo automatické ukládání zablokováno 1000/1000 znaků, zatímco 999/1000 prošlo úspěšně. Případně odstranění všech zalomení řádků z odstavce také fungovalo v některých případech, pokud se okno neuložilo správně. To samozřejmě znesnadnilo čtení textu pro hodnotitele, ale žadatelé neměli jinou možnost.

3. Chybové zprávy

V hodnotovém řetězci by hlavní zainteresovaná strana mohla být deklarována jako „součást problému“ (povinná pro hlavní zainteresovanou stranu) a jako „ovlivněná řešením“ (nepovinné). Pokud byly vybrány obě možnosti, položka obdržela chybovou zprávu bez ohledu na to, kde se v hodnotovém řetězci nacházela – před řešením nebo po něm.

4. Rozdělení týmu

Tým v kroku 2 neuložil svá data, když došlo k alokaci pracovního balíčku (tj. výběru konkrétních pracovních balíčků pro každou osobu). Totéž bylo pozorováno pro vlastnictví společnosti členů týmu, zatímco všechna data byla ztracena při zavření příslušného panelu.

5. Komentáře hodnotitelů

Vyskytly se případy, kdy návrhy v kroku 1 měly různá čísla hodnotitelů (tj. 6), ale pouze někteří poskytli přezkum a připomínky.

6. Omezení počtu znaků

Některé sekce neměly (nebo stále nemají) omezený počet znaků. Příkladem toho je riziková sekce, kde lze bez problémů přidat 100 000 znaků. Totéž se stále nachází v několika dalších částech úplné aplikace Kroku 2.

7. Bug-Prone Drag-and-Drop

Některé sekce, které vyžadují přetažení, nemohly uložit příslušný obsah. Přetažení buď nebylo možné, nebo se správně automaticky neuložilo, což znamená, že skončilo náhodným uspořádáním.

8. Žádná historie aktualizací

Na platformě EIC se objevuje mnoho oznámení, ale potřebujeme seznam aktualizací typu blog, kde žadatelé uvidí všechny změny provedené v posledních měsících. To je zvláště nutné, pokud společnost pracuje na textu návrhu několik týdnů a poté se přihlásí do platformy bez jakéhokoli dohledu nad tím, co se během tohoto dlouhého časového rámce změnilo. Takové seznamy změn jsou již standardem v mnoha průmyslových odvětvích, takže jejich přidání do platformy EIC by bylo velmi jednoduché.

9. Zobrazení chyb

V automaticky generovaném obchodním plánu kroku 2 se v části „Vaše vlastní milníky“ zobrazil „Očekávaný měsíc: 0“ a správný měsíc se zobrazil pouze po kliknutí na „zobrazit“ ve vyskakovacím okně.

10. Žádná možnost exportu

Je nešťastné, že nová platforma AI od EIC není schopna exportovat nebo importovat data v žádném smysluplném formátu. Vzhledem k tomu, že text je přidáván do specifikovaných textových polí s omezeným počtem znaků jako prostý text, mělo by být snadné vygenerovat vyhrazené PDF s kompletní nabídkou, ale to v současnosti není součástí platformy.

Závěr

Výše uvedené problémy nejsou v žádném případě všechny chyby a závady, které se na platformě vyskytují nebo vyskytovaly, ale jejich cílem je poskytnout určitý náhled na úroveň vyspělosti, kterou platforma vykazuje.

Ještě jednou je třeba zdůraznit, že je snadné kritizovat vadný 1%, pokud 99% funguje tak, jak bylo zamýšleno, takže tento článek v žádném případě nemá za cíl odrazovat od dalšího používání nebo vývoje platformy EIC. Naopak, jejím cílem je pouze poskytnout první (a druhou) zkušenost s jejím používáním a případně předložit návrhy na její zlepšení.

Současná platforma si vede dobře, pokud jde o spolupráci, protože umožňuje pozvání dalších autorů na platformu, má velmi moderní design, hladce kombinuje zaškrtávací políčka a vkládání textu, automaticky se ukládá s velmi vysokou přesností a také dobře propojuje sekce s velmi malým počtem závad

Zatímco většina problémů je relevantní pouze v krátkodobém horizontu, jediná skutečná a dlouhodobá kritika, kterou lze platformě EIC vznést, je to, že objektivizuje inovace.

To nutí špičkové podniky, které musí myslet hned z krabice, do předem definované formy. Pokud vytvoříte pevnou strukturu, kterou musí všichni žadatelé dodržovat, zazáří pouze ty společnosti, které se dobře přizpůsobí.

Tyto společnosti jsou však jen zřídka skutečnými inovátory, které investoři hledají. To neodradí grantrepreneurs, bude je to dále motivovat.

Budoucí článek představí řadu návrhů, které mohou potenciálně platformu dále vylepšit a zlepšit ji pro žadatele, hodnotitele a autory, kteří ji používají.


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

EIC Accelerator TL;DR

FINANCOVÁNÍ
Grant 2,5 mil. EUR + 15 mil. EUR vlastní kapitál 
 
ÚČEL
Financování ziskových inovací DeepTech
 
MÍRA ÚSPĚŠNOSTI
≤5%
 
PODMÍNKY
Prototyp technologie + Včasná trakce zákazníka
 
TERMÍNY
2-4/rok
 
APLIKACE
3 kroky (krátké/dlouhé nabídky + pohovor)
 
STRÁVENÝ ČAS
3 měsíce psaní + čekání/zpoždění/opětovné odeslání
 
TYPICKÉ POPLATKY ZA PORADENSTVÍ
až 25 000 € + poplatek za úspěch
 
NAŠE PORADENSKÁ NABÍDKA
3500 € + poplatek za úspěch

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ