Vi presenterar de sex transformativa utmaningarna i EIC Accelerator 2024

European Innovation Council (EIC)-acceleratorn ligger i framkanten av tekniska och vetenskapliga framsteg och driver innovation inom olika sektorer. I sin senaste strävan har EIC avslöjat sex utmaningar, var och en inriktad på kritiska områden för utveckling och forskning. Dessa utmaningar syftar inte bara till att tänja på teknikens gränser utan också på att ta itu med några av de mest angelägna frågorna som vårt samhälle står inför idag. 1. Human Centric Generative AI Made in Europe Den här utmaningen fokuserar på utvecklingen av generativ AI-teknik med ett mänskligt centrerat tillvägagångssätt. Den betonar de etiska, juridiska och samhälleliga aspekterna av AI, vilket säkerställer att dessa banbrytande teknologier utvecklas med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och etiska principer. Detta initiativ ligger i linje med Europeiska unionens engagemang för digital innovation som respekterar grundläggande mänskliga värderingar. 2. Möjliggör virtuella världar och förstärkt interaktion för industri 5.0. Denna utmaning är inriktad på industri 5.0 och syftar till att främja virtuell och förstärkt verklighetsteknik. Dessa tekniker kommer att revolutionera industriella applikationer genom att förbättra användarupplevelsen och interaktionen, och därmed bidra väsentligt till utvecklingen mot en mer sammankopplad och tekniskt avancerad industriell era. 3. Aktivering av komponenterna för Smart Edge och Quantum Technology. Denna utmaning fokuserar på framkanten av dator- och kommunikationssystem och kretsar kring att utveckla teknologier relaterade till smart edge-beräkningar och kvantkomponenter. Den erkänner den växande betydelsen av kvantteknologi och edge computing för att forma framtiden för databehandling och kommunikation. 4. Mat från precisionsjäsning och alger Den här utmaningen tar upp innovativa metoder för hållbar livsmedelsproduktion, med fokus på precisionsjäsningstekniker och användning av alger. Det syftar till att revolutionera livsmedelsindustrin genom att utforska mer hållbara, effektiva och miljövänliga metoder för livsmedelsproduktion, och därigenom bidra till global livsmedelssäkerhet. 5. Monoklonal antikroppsbaserad terapi för nya varianter av framväxande virus Som svar på virussjukdomarnas framväxande natur är denna utmaning inriktad på att utveckla monoklonala antikroppsbaserade behandlingar för framväxande virus, med särskilt fokus på nya och varierande stammar. Detta initiativ är avgörande i kampen mot pandemier och framväxande virala hot, och lyfter fram behovet av smidiga och adaptiva medicinska lösningar. 6. Förnybara energikällor och deras hela värdekedja Denna utmaning omfattar hela värdekedjan av förnybara energikällor, från materialutveckling till återvinning av komponenter. Det betonar behovet av hållbara energilösningar som tar hänsyn till alla aspekter av den förnybara energins livscykel, vilket förstärker EU:s engagemang för miljömässig hållbarhet och grön teknik. Sammanfattningsvis representerar EIC Accelerator:s sex utmaningar en mångsidig och ambitiös uppsättning mål som syftar till att driva innovation och möta viktiga globala utmaningar. Från AI och virtuell verklighet till hållbar livsmedelsproduktion och förnybar energi, dessa utmaningar återspeglar EIC:s engagemang för att forma en framtid som är tekniskt avancerad, hållbar och människocentrerad. 1. Människocentrerad generativ AI i Europa: Balansera innovation med etik och samhälle Tillkomsten av artificiell intelligens (AI) har öppnat en värld av möjligheter och förändrat hur vi lever, arbetar och interagerar. Den snabba utvecklingen och implementeringen av AI-teknik, särskilt generativ AI, har dock väckt betydande etiska, juridiska och samhälleliga problem. Europa, med sitt fokus på mänskligt centrerad AI, ligger i framkant när det gäller att ta itu med dessa utmaningar och strävar efter att säkerställa att AI-utvecklingen är i linje med etiska principer och samhälleliga värderingar. European Approach to Human-Centric AI Europes inställning till AI är djupt rotad i dess engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Europeiska unionen (EU) betonar vikten av att utveckla AI som är pålitlig, etisk och respekterar grundläggande rättigheter. Detta fokus är uppenbart i olika initiativ och strategier, såsom programmet Digital Europe, som syftar till att förbättra EU:s strategiska digitala kapacitet och främja utbyggnaden av digital teknik, inklusive AI. Viktiga europeiska strategier för AI och digital transformation inkluderar integrering av utbildning för att ge medborgarna färdigheter att förstå AI:s kapacitet och implementera metoder för att hantera arbetskraftsövergångar. Dessa strategier stödjer grundläggande och målinriktad forskning och skapar en stark och tilltalande miljö som attraherar och behåller talanger i Europa. EU:s engagemang för etisk AI är också uppenbart i etableringen av olika AI-forskningsnätverk, såsom CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media och ELISE, som syftar till att stärka den mänskligt centrerade inställningen till AI i Europa. Europeiska kommissionen har också lanserat initiativ som European Research Council och AI Watch för att främja och övervaka utvecklingen av pålitliga AI-lösningar. Rollen för generativ AI i Europa Generativ AI, som inkluderar teknologier som stora språkmodeller och bildgenereringsverktyg, vinner snabbt inslag i Europa. Den här tekniken har potential att revolutionera industrier genom att anpassa konsumentengagemang, förbättra kundupplevelser och skapa nya produkter och tjänster. Men det innebär också utmaningar, såsom risken för missbruk av personuppgifter och skapandet av skadligt innehåll. För att möta dessa utmaningar uppmuntras europeiska företag och forskare att etablera skyddsräcken för att skydda konsumenternas integritet och säkerställa att innehållet som genereras av AI är säkert och respektfullt. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med Europas starka tonvikt på integritet och dataskydd, enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Etiska och samhälleliga överväganden Europas fokus på mänskligt centrerad AI sträcker sig till de etiska och samhälleliga konsekvenserna av AI-utveckling. EU har etablerat olika plattformar och tankesmedjor, såsom PACE (Participactive And Constructive Ethics) i Nederländerna, för att främja etiska AI-tillämpningar. Dessa plattformar samlar företag, statliga myndigheter, expertcentrum och civilsamhällets organisationer för att påskynda utvecklingen av mänskligt centrerad AI. EU:s etiska riktlinjer för AI beskriver kritiska problem och röda linjer i AI-utveckling, och betonar vikten av att sätta mänskliga intressen i centrum för AI-innovation. Dessa riktlinjer tar upp frågor som medborgarpoäng och utveckling av autonoma vapen, och förespråkar starka policy- och regelverk för att hantera dessa kritiska problem. The Future of AI in Europe Europas engagemang för etiska, juridiska och samhälleliga aspekter av AI positionerar det som en potentiell global ledare inom området. Genom att fokusera på mänsklig centrerad AI kan Europa skapa ... Läs mer

ChatEIC Förklarar EIC Accelerator Work Program 2024

European Innovation Council (EIC) 2024 arbetsprogram Detta omfattande dokument beskriver EIC:s strategiska tillvägagångssätt, finansieringsmöjligheter och stödtjänster för banbrytande innovationer och teknologier inom olika områden. Inledning och översikt (sidorna 5-6): Börja med introduktions- och översiktsavsnitten för att få en grundläggande förståelse för EIC:s mål, nyckeltal och en översikt över 2024 års arbetsprogram. Detta kommer att ge sammanhang för resten av dokumentet. EIC Pathfinder (sidorna 22-49): Om du är intresserad av avancerad forskning med potential att utveckla banbrytande teknologier är EIC Pathfinder-sektionen viktig. Den täcker EIC Pathfinder Open och Pathfinder Challenges, och ger insikter om vilka typer av projekt som stöds, ansökningskriterier och tillgänglig support. EIC Transition (sidorna 49-60): För dem som vill översätta avancerad teknologi till säljbara innovationer är EIC Transition-sektionen mycket relevant. Den beskriver stöd för att föra dessa tekniker närmare marknadsberedskap. EIC Accelerator (sidorna 60-96): Om du är fokuserad på nystartade företag eller små och medelstora företag med innovativ teknik redo för skalning, är EIC Accelerator-sektionen avgörande. Den ger information om hur EIC stöder marknadsskapande innovationer, inklusive finansiering och investeringsdetaljer. EIC Business Acceleration Services (sidorna 96-100): Det här avsnittet är värdefullt för att förstå det ytterligare stöd som erbjuds av EIC, inklusive coachning, mentorskap och nätverksmöjligheter. EIC-priser (sidorna 100-113): Denna del beskriver olika innovationspriser, vilket ger möjligheter till ytterligare erkännande och finansiering. Ordlista (sidorna 16, 806-835): Slutligen erbjuder ordlistan tydliga definitioner av termer och begrepp som används i hela dokumentet, vilket säkerställer en heltäckande förståelse av innehållet. Var och en av dessa sektioner erbjuder unika insikter och information beroende på dina specifika intressen, oavsett om det handlar om djupteknologisk forskning, omvandling av teknologier till marknaden, skala upp innovativa startups eller förstå det bredare EIC-ekosystemet. Vad handlar EIC Challenges om? EIC-utmaningarna i 2024 års arbetsprogram är fokuserade initiativ som syftar till att lösa specifika problem med stor genomslagskraft genom banbrytande teknologier och innovationer. De är en del av EIC Pathfinder-programmet, utformat för att stödja tvärvetenskaplig forskning och utveckling i framkanten av vetenskap och teknik. Här är de viktigaste detaljerna för EIC-utmaningarna: Specifika mål: Varje EIC-utmaning har ett distinkt mål som tar itu med kritiska samhälleliga, miljömässiga eller ekonomiska frågor. Dessa mål är formulerade utifrån deras potential att skapa betydande effekter och främja banbrytande innovationer. Riktade forskningsområden: Utmaningarna är anpassade till specifika forskningsområden som kräver nya tillvägagångssätt och innovativa lösningar. Dessa områden är noggrant utvalda utifrån nuvarande tekniska luckor och framtida potential. Tvärvetenskapligt tillvägagångssätt: Utmaningarna uppmuntrar till ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som kombinerar expertis från olika vetenskapliga och tekniska områden. Detta är viktigt för att ta itu med komplexa problem som inte kan lösas genom en enda disciplin. Finansiering och stöd: EIC tillhandahåller betydande finansiering och stöd till utvalda projekt. Detta inkluderar ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet, samt tillgång till en rad innovationsstödjande tjänster och nätverksmöjligheter. Samarbete och konsortier: Sökande uppmuntras ofta att bilda konsortier, som sammanför olika team från akademi, industri och andra sektorer. Denna samarbetsstrategi är nyckeln till att driva innovation och säkerställa användbarheten av forskningsresultat. Förväntade resultat: EIC-utmaningarna syftar till påtagliga resultat med stor genomslagskraft som kan leda till genombrott inom sina respektive områden. Detta kan inkludera utveckling av ny teknik, processer eller produkter som har potential för betydande samhälleliga eller ekonomiska fördelar. Ansöknings- och utvärderingsprocess: Utmaningarna har en specifik ansökningsprocess, där förslagen utvärderas utifrån deras innovativa potential, teamets förmåga och projektets potentiella inverkan. Långsiktig vision: Utöver de omedelbara forskningsmålen är utmaningarna en del av EIC:s bredare vision att främja ett levande europeiskt innovationsekosystem och upprätthålla Europas konkurrensfördel inom strategiska tekniksektorer. Dessa utmaningar utgör en möjlighet för forskare och innovatörer att bidra till transformativa projekt med potential för långtgående effekter. Vilka är EIC Accelerator-utmaningarna? EIC Accelerator-utmaningarna för 2024 är fokuserade på att stödja innovationer med stor genomslagskraft inom flera nyckelområden. Här är en detaljerad titt på var och en av dessa utmaningar: Human Centric Generative AI Made in Europe: Denna utmaning betonar utvecklingen av artificiell intelligensteknik som prioriterar etiska överväganden och människocentrerade principer, vilket säkerställer att AI-utvecklingen är i linje med europeiska värderingar och standarder. Möjliggör virtuella världar och utökad interaktion i tillämpningar med hög effekt för att stödja realiseringen av industri 5.0: Denna utmaning syftar till att föra fram teknologier inom virtuell och förstärkt verklighet, vilket bidrar till utvecklingen av industri 5.0. Den fokuserar på applikationer som avsevärt kan påverka olika sektorer, inklusive tillverkning, hälsovård och utbildning. Aktivering av komponenterna Smart Edge och Quantum Technology: Den här utmaningen är centrerad kring utvecklingen av avancerad teknik inom området edge computing och quantum computing. Det strävar efter att främja innovationer som kan förbättra beräkningskraft och effektivitet, särskilt i applikationer som kräver snabb databearbetning och analys. Mat från precisionsjäsning och alger: Här ligger fokus på innovativa metoder för livsmedelsproduktion, särskilt genom precisionsjäsning och algbaserade system. Denna utmaning adresserar behovet av hållbara och skalbara tekniker för livsmedelsproduktion, som är avgörande för att möta den globala efterfrågan på livsmedel och minska miljöpåverkan. Monoklonala antikroppsbaserade terapier för nya varianter av framväxande virus: Denna utmaning är inom biomedicinområdet, speciellt utvecklingen av monoklonala antikroppsbehandlingar för framväxande virussjukdomar. Det syftar till att påskynda skapandet av effektiva terapier för att bekämpa nya varianter av virus, vilket förbättrar pandemiberedskapen och responsen. Förnybara energikällor och hela deras värdekedja, inklusive materialutveckling och återvinning av komponenter: Denna utmaning fokuserar på hela värdekedjan för förnybar energi, från materialutveckling till återvinning av komponenter. Det strävar efter att främja innovationer som kan förbättra effektiviteten, hållbarheten och skalbarheten hos förnybara energikällor. Var och en av dessa utmaningar är utformade för att ta itu med kritiska områden där innovation kan ha en djupgående inverkan på samhället, miljön och ekonomin. EIC Accelerator-utmaning 1: Human Centric Generative AI tillverkad i Europa Utmaningen "Human Centric Generative AI made in Europe", som en del av EIC Accelerator 2024-arbetsprogrammet, tar upp ... Läs mer

Profilen för ett företag som inte borde ansöka om EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) är ett mycket konkurrenskraftigt men också mycket populärt bidrags- och aktiefinansieringssystem från European Innovation Council (EIC). Många nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) i EU men även i associerade länder som Israel eller Norge är intresserade av att ansöka till fonderna men många skulle vara bättre av att söka andra alternativ. Medan bidragskonsulter och professionella skribenter alla har olika tillvägagångssätt för valet av lämpliga EIC Accelerator-sökande, finns det några vanliga teman som delas av framgångsorienterade bidragskonsulter. Eftersom den officiella bidragsförslagsmallen för EIC Accelerator inte klargör sådana nyanserade punkter på djupet, syftar följande artikel till att ge en översikt över vilka typer av företag som inte bör ansöka. För alla nystartade företag eller scaleups som känner igen sig i någon av punkterna nedan, skulle det vara tillrådligt att avstå från att anlita en författare eller konsult eftersom tid och resurser kan användas bättre någon annanstans. Notera: EIC väljer inte i första hand stora företag, det väljer i första hand företag som passar en viss form. Att ha låga chanser att lyckas under EIC betyder inte att företaget eller projektet är dåligt. EIC skulle aldrig ha finansierat sociala nätverk som Facebook eller Twitter och till och med branschspecifika enhörningsföretag som Epic Games eller Instacart. Ändå är dessa alla framgångsfall på en nivå som EIC drömmer om. Listan nedan är utformad för att belysa det första intrycket som konsulter och bidragsskribenter ofta möter när en kund först kommer i kontakt. Eftersom efterfrågan på bidragsskribenter i allmänhet är mycket hög, kommer detta första intryck troligen att definiera hur intresserad konsultföretaget är av ett visst projekt. Hur presenterar de sitt företag eller sin teknik? Varför behöver de EIC Accelerator-stöd? Vad behöver finansieras? 1. En förfrågan använder en Gmail- eller liknande domänadress Även om detta inte är en stark röd flagga - tyder det på att företaget eller projektet inte är helt färdigt ännu. Att köpa en domän och skapa ett privat e-postkonto går vanligtvis före företagsregistreringen eftersom det är så enkelt (och billigt). Om en förfrågan saknar en privat domän är detta vanligtvis ett tecken på att ett projekt är på idéstadiet. Väldigt få grundare skulle kontakta investerare eller kunder med en Gmail-adress, vilket betyder att varje förfrågan från en sådan adress är en signal för ett icke kvalificerat projekt. Sedan 2021 finansierar EIC Accelerator även icke-inkorporerade fysiska personer, men på grund av bidragets konkurrenskraft betyder det inte att en enda person utan stöd, dragkraft eller stödnätverk kommer att kunna bli framgångsrika. Varje förfrågan som kommer från en domän som inte är privat värd och inte är kopplad till en Corporate Identity (CI) kommer sannolikt att ignoreras av selektiva konsultföretag. 2. Prospect EIC Accelerator-sökanden är i idéstadiet Den nya EIC:s AI-plattform syftar till att visa resan från Ideation mot Go-to-Market men det betyder inte att en fysisk person kan bli framgångsrik med en ren idé. Teknikberedskapsnivåerna (TRL) beskriver tydligt i vilket stadium en teknik måste vara med TRL5 som minimum för EIC Accelerator och lägre TRL är endast möjliga i EIC Pathfinder och EIC Transition program. De nuvarande diagnostik- och idédelarna i EIC Accelerator-applikationen är missvisande eftersom de kan ge intrycket att projekt fortfarande kan vara på idéstadiet och sedan omvandlas till en kommersiell produkt när steg 3 nås men så är inte fallet. Sökandens projekt kommer inte att göra betydande förändringar från steg 1 till 3 – det enda som kommer att förändras är mängden och djupet av data som tillhandahålls EIC för utvärderingsändamål. EIC Accelerator, även det ett missvisande namn, är inte en traditionell accelerator som syftar till att hjälpa startups att lyckas genom att hjälpa till med produktutveckling, investerarrelationer eller kundkontakt. Den primära resursen, utanför begränsad coachning, kommer att vara ekonomisk vilket innebär att de sökande behöver en affärsplan, rätt kommersiell strategi och måste ha allt som krävs för att genomföra projektet. EIC kommer inte att hålla mottagarnas händer även om de kommer att sträva efter att skapa nätverksmöjligheter om det matchar aktuella politiska agendor som Green Deal, COVID-19-hjälp eller liknande trender. Att ha en idé och nå ut till en konsult med en halvformad affärsplan kommer sannolikt att vara otillräckligt och ignoreras av de flesta selektiva skribenter. 3. Företaget har ingen webbplats eller social närvaro Det är förståeligt att många företag är i smygläge, särskilt när det kommer till DeepTech-produkter inom bioteknikområdet eller läkemedel där stora konkurrenter spenderar miljarder på FoU och kan kopiera en teknologi snabbt – patenterad eller inte. Ändå, även om ett företag inte har något intresse av att marknadsföra sig själv eller av att publicera sin teknik, bör varje företag som har tillräcklig startfinansiering och den grad av dragkraft som krävs för att lyckas i EIC Accelerator åtminstone ha en webbplats och en LinkedIn-sida. Det kan finnas undantag men ingen närvaro alls innebär ofta att grundare ser detta projekt som en sidoverksamhet eller inte investeras i dess framgång. Ett ytterligare undantag från detta är ett nybildat bolag som är en universitetsavknoppning eller dotterbolag till ett annat bolag. I det senare fallet kan den presumtiva sökanden vanligtvis tillhandahålla en webbplatslänk för moderbolaget medan de i det förra fallet kan vara för tidigt stadium för EIC Accelerator men kan vara berättigade till EIC Pathfinder. 4. Baserat på forskning som inte är deras (en University Non-Spin-Off) Vad man ofta kan stöta på är ett företag som baserar sin teknologi på universitetsforskning som inte är deras men som inte heller finns på marknaden ännu. Detta, i och för sig, betyder inte att det inte är berättigat till EIC Accelerator men ... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE