Iepazīstinām ar EIC Accelerator 2024 sešiem pārveidojošajiem izaicinājumiem

European Innovation Council (EIC) paātrinātājs ir tehnoloģiskā un zinātniskā progresa priekšgalā, virzot inovācijas dažādās nozarēs. Savā jaunākajā darbā EIC ir atklājusi sešus izaicinājumus, no kuriem katrs ir vērsts uz kritiskām attīstības un pētniecības jomām. Šo izaicinājumu mērķis ir ne tikai paplašināt tehnoloģiju robežas, bet arī risināt dažas no aktuālākajām problēmām, ar kurām šodien saskaras mūsu sabiedrība. 1. Uz cilvēku vērsts ģeneratīvais AI Made in Europe Šis izaicinājums ir vērsts uz ģeneratīvo AI tehnoloģiju izstrādi ar uz cilvēku vērstu pieeju. Tajā ir uzsvērti mākslīgā intelekta ētiskie, juridiskie un sociālie aspekti, nodrošinot, ka šīs revolucionārās tehnoloģijas tiek izstrādātas, koncentrējoties uz cilvēktiesībām, demokrātiju un ētikas principiem. Šī iniciatīva atbilst Eiropas Savienības saistībām attiecībā uz digitālajām inovācijām, kas respektē cilvēka pamatvērtības. 2. Virtuālo pasauli un paplašinātās mijiedarbības iespējošana rūpniecībai 5.0. Šī izaicinājuma mērķis ir uzlabot virtuālās un paplašinātās realitātes tehnoloģijas. Šīs tehnoloģijas ir paredzētas, lai revolucionizētu rūpnieciskos lietojumus, uzlabojot lietotāju pieredzi un mijiedarbību, tādējādi būtiski veicinot virzību uz savienotāku un tehnoloģiski progresīvāku rūpniecības laikmetu. 3. Smart Edge un kvantu tehnoloģiju komponentu iespējošana Koncentrējoties uz skaitļošanas un komunikāciju sistēmu vismodernākajām iespējām, šis izaicinājums ir saistīts ar tehnoloģiju izstrādi, kas saistītas ar viedo malu skaitļošanu un kvantu komponentiem. Tā atzīst kvantu tehnoloģiju un malu skaitļošanas pieaugošo nozīmi datu apstrādes un komunikācijas nākotnes veidošanā. 4. Pārtika no precīzās fermentācijas un aļģēm Šis izaicinājums attiecas uz novatoriskām pieejām ilgtspējīgai pārtikas ražošanai, koncentrējoties uz precīzas fermentācijas metodēm un aļģu izmantošanu. Tā mērķis ir revolucionizēt pārtikas rūpniecību, izpētot ilgtspējīgākas, efektīvākas un videi draudzīgākas pārtikas ražošanas metodes, tādējādi veicinot globālo pārtikas nodrošinājumu. 5. Uz monoklonālām antivielām balstīta terapija jaunu vīrusu variantiem Reaģējot uz vīrusu slimību mainīgo raksturu, šis izaicinājums ir vērsts uz monoklonālo antivielu bāzes ārstēšanas metožu izstrādi jauniem vīrusiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniem un dažādiem celmiem. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga cīņā pret pandēmijām un jauniem vīrusu draudiem, uzsverot vajadzību pēc elastīgiem un adaptīviem medicīniskiem risinājumiem. 6. Atjaunojamie enerģijas avoti un visa to vērtību ķēde Šis izaicinājums aptver visu atjaunojamo enerģijas avotu vērtību ķēdi, sākot no materiālu izstrādes līdz komponentu pārstrādei. Tajā uzsvērta nepieciešamība pēc ilgtspējīgiem enerģijas risinājumiem, kuros ņemti vērā visi atjaunojamās enerģijas dzīves cikla aspekti, pastiprinot ES apņemšanos nodrošināt vides ilgtspējību un zaļās tehnoloģijas. Noslēgumā jāsaka, ka EIC Accelerator seši izaicinājumi ir daudzveidīgs un ambiciozs mērķu kopums, kuru mērķis ir virzīt inovācijas un risināt galvenās globālās problēmas. Sākot no mākslīgā intelekta un virtuālās realitātes līdz ilgtspējīgai pārtikas ražošanai un atjaunojamai enerģijai, šie izaicinājumi atspoguļo EIC apņemšanos veidot tehnoloģiski progresīvu, ilgtspējīgu un uz cilvēku vērstu nākotni. 1. Uz cilvēku vērsts ģeneratīvais AI Eiropā: inovāciju līdzsvarošana ar ētiku un sabiedrību Mākslīgā intelekta (AI) parādīšanās ir pavērusi iespēju pasauli, mainot mūsu dzīves, darba un mijiedarbības veidu. Tomēr AI tehnoloģiju, īpaši ģeneratīvā AI, straujā attīstība un ieviešana ir radījusi nopietnas ētiskas, juridiskas un sabiedriskas bažas. Eiropa, koncentrējoties uz cilvēku orientētu AI, ir šo problēmu risināšanas priekšgalā, cenšoties nodrošināt, lai mākslīgā intelekta attīstība būtu saskaņota ar ētikas principiem un sabiedrības vērtībām. Eiropas pieeja cilvēkcentrētam AI Eiropas pieeja AI dziļi sakņojas tās apņemšanās ievērot cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Eiropas Savienība (ES) uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt MI, kas ir uzticama, ētiska un ievēro pamattiesības. Šī uzmanība ir acīmredzama dažādās iniciatīvās un stratēģijās, piemēram, Digitālās Eiropas programmā, kuras mērķis ir uzlabot ES stratēģiskās digitālās iespējas un veicināt digitālo tehnoloģiju, tostarp mākslīgā intelekta, ieviešanu. Galvenās Eiropas stratēģijas attiecībā uz AI un digitālo pārveidi ietver izglītības integrāciju, lai sniegtu iedzīvotājiem prasmes izprast AI spējas, un metodoloģiju ieviešanu, lai pārvaldītu darbaspēka pāreju. Šīs stratēģijas atbalsta fundamentālu un mērķtiecīgu pētniecību, radot spēcīgu un pievilcīgu vidi, kas piesaista un notur talantus Eiropā. ES apņemšanās ievērot ētisku AI ir arī acīmredzama, veidojot dažādus AI pētniecības tīklus, piemēram, CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media un ELISE, kuru mērķis ir veicināt uz cilvēku vērstu pieeju AI Eiropā. Eiropas Komisija ir arī uzsākusi tādas iniciatīvas kā Eiropas Pētniecības padome un AI Watch, lai veicinātu un uzraudzītu uzticamu AI risinājumu izstrādi. Ģeneratīvā AI loma Eiropā Ģeneratīvais AI, kas ietver tādas tehnoloģijas kā lieli valodu modeļi un attēlu ģenerēšanas rīki, Eiropā strauji iegūst popularitāti. Šai tehnoloģijai ir potenciāls revolucionizēt nozares, personalizējot patērētāju iesaisti, uzlabojot klientu pieredzi un radot jaunus produktus un pakalpojumus. Tomēr tas rada arī problēmas, piemēram, iespēja ļaunprātīgi izmantot personas datus un radīt kaitīgu saturu. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas uzņēmumi un pētnieki tiek mudināti izveidot aizsargmargas, lai aizsargātu patērētāju privātumu un nodrošinātu, ka AI radītais saturs ir drošs un cienīgs. Šī pieeja atbilst Eiropas lielajam uzsvaram uz privātumu un datu aizsardzību, kā noteikts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR). Ētiskie un sabiedriskie apsvērumi Eiropas uzmanība uz cilvēku orientētu AI attiecas arī uz MI attīstības ētiskajām un sociālajām sekām. ES ir izveidojusi dažādas platformas un ideju laboratorijas, piemēram, PACE (Participactive And Constructive Ethics) Nīderlandē, lai veicinātu ētiskas AI lietojumus. Šīs platformas apvieno uzņēmumus, valsts iestādes, speciālo zināšanu centrus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai paātrinātu uz cilvēku orientētas AI attīstību. ES ētikas pamatnostādnēs attiecībā uz AI ir izklāstītas kritiskās bažas un sarkanās līnijas AI attīstībā, uzsverot, cik svarīgi ir AI inovācijas centrā izvirzīt cilvēku intereses. Šīs vadlīnijas attiecas uz tādiem jautājumiem kā pilsoņu vērtēšana un autonomu ieroču izstrāde, atbalstot stingru politiku un normatīvo regulējumu, lai risinātu šīs kritiskās problēmas. AI nākotne Eiropā Eiropas apņemšanās ievērot mākslīgā intelekta ētiskos, juridiskos un sociālos aspektus pozicionē to kā potenciālu pasaules līderi šajā jomā. Koncentrējoties uz cilvēku orientētu AI, Eiropa var radīt… Lasīt vairāk

ChatEIC izskaidro EIC Accelerator darba programmu 2024. gadam

European Innovation Council (EIC) 2024. gada darba programma Šajā visaptverošajā dokumentā ir detalizēti aprakstīta EIC stratēģiskā pieeja, finansējuma iespējas un atbalsta pakalpojumi revolucionārām inovācijām un tehnoloģijām dažādās jomās. Ievads un pārskats (5.–6. lpp.): sāciet ar ievada un pārskata sadaļām, lai iegūtu pamata izpratni par EIC mērķiem, galvenajiem darbības rādītājiem un 2024. gada darba programmas izklāstu. Tas nodrošinās kontekstu pārējam dokumentam. EIC Pathfinder (22.–49. lpp.): Ja jūs interesē progresīva pētniecība ar potenciālu attīstīt revolucionāras tehnoloģijas, EIC Pathfinder sadaļa ir būtiska. Tas aptver EIC Pathfinder Open un Pathfinder izaicinājumus, piedāvājot ieskatu par atbalstīto projektu veidiem, pieteikšanās kritērijiem un pieejamo atbalstu. EIC Transition (49.–60. lpp.): Tiem, kas vēlas pārvērst progresīvas tehnoloģijas tirgojamos jauninājumos, sadaļa EIC Transition ir ļoti svarīga. Tajā detalizēti aprakstīts atbalsts šo tehnoloģiju tuvināšanai tirgus gatavībai. EIC Accelerator (60.–96. lpp.): Ja jūs koncentrējaties uz jaunizveidotiem uzņēmumiem vai MVU ar novatoriskām tehnoloģijām, kas ir gatavas mērogošana, EIC Accelerator sadaļa ir ļoti svarīga. Tajā sniegta informācija par to, kā EIC atbalsta tirgu veidojošas inovācijas, tostarp informācija par finansējumu un ieguldījumiem. EIC biznesa paātrināšanas pakalpojumi (96.–100. lpp.): šī sadaļa ir vērtīga, lai izprastu EIC piedāvāto papildu atbalstu, tostarp apmācības, mentoringa un sadarbības iespējas. EIC balvas (100.–113. lpp.): šajā daļā ir detalizēti aprakstītas dažādas inovācijas balvas, nodrošinot papildu atzinības un finansējuma iespējas. Glosārijs (16. lpp., 806-835): visbeidzot, glosārijs piedāvā skaidras visā dokumentā lietoto terminu un jēdzienu definīcijas, nodrošinot visaptverošu satura izpratni. Katra no šīm sadaļām piedāvā unikālu ieskatu un informāciju atkarībā no jūsu īpašajām interesēm, neatkarīgi no tā, vai runa ir par dziļo tehnoloģiju izpēti, tehnoloģiju pāreju uz tirgu, inovatīvu jaunuzņēmumu palielināšanu vai plašākas EIC ekosistēmas izpratni. Par ko īsti ir EIC izaicinājumi? EIC izaicinājumi 2024. gada darba programmā ir mērķtiecīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir atrisināt konkrētas, lielas ietekmes problēmas, izmantojot revolucionāras tehnoloģijas un inovācijas. Tie ir daļa no EIC Pathfinder shēmas, kas izstrādāta, lai atbalstītu starpdisciplināru pētniecību un izstrādi zinātnes un tehnoloģiju progresīvākās jomās. Šeit ir sniegta galvenā informācija par EIC izaicinājumiem: Konkrēti mērķi: Katram EIC izaicinājumam ir atsevišķs mērķis, kas risina kritiskas sabiedrības, vides vai ekonomikas problēmas. Šie mērķi ir formulēti, pamatojoties uz to potenciālu radīt būtisku ietekmi un veicināt novatoriskas inovācijas. Mērķtiecīgas pētniecības jomas: izaicinājumi ir saskaņoti ar konkrētām pētniecības jomām, kurās nepieciešamas jaunas pieejas un inovatīvi risinājumi. Šīs jomas ir rūpīgi izvēlētas, pamatojoties uz pašreizējām tehnoloģiskajām nepilnībām un nākotnes potenciālu. Starpdisciplināra pieeja: izaicinājumi veicina starpdisciplināru pieeju, apvienojot zināšanas no dažādām zinātnes un tehnoloģiju jomām. Tas ir būtiski, lai risinātu sarežģītas problēmas, kuras nevar atrisināt ar vienu disciplīnu. Finansējums un atbalsts: EIC nodrošina ievērojamu finansējumu un atbalstu atlasītajiem projektiem. Tas ietver finansiālu atbalstu pētniecības darbībām, kā arī piekļuvi dažādiem inovācijas atbalsta pakalpojumiem un sadarbības iespējām. Sadarbība un konsorciji: pretendenti bieži tiek mudināti veidot konsorcijus, apvienojot dažādas komandas no akadēmiskajām aprindām, rūpniecības un citām nozarēm. Šī sadarbības pieeja ir galvenais, lai veicinātu inovāciju un nodrošinātu pētniecības rezultātu pielietojamību. Paredzamie rezultāti: EIC izaicinājumu mērķis ir taustāmi, spēcīgi rezultāti, kas var novest pie sasniegumiem attiecīgajās jomās. Tas varētu ietvert jaunu tehnoloģiju, procesu vai produktu izstrādi, kas var sniegt nozīmīgus sabiedriskus vai ekonomiskus ieguvumus. Pieteikšanās un vērtēšanas process: izaicinājumiem ir īpašs pieteikšanās process, kurā priekšlikumi tiek novērtēti, pamatojoties uz to novatorisko potenciālu, komandas spējām un projekta iespējamo ietekmi. Ilgtermiņa redzējums: ne tikai tiešajiem pētniecības mērķiem, bet arī izaicinājumi ir daļa no EIC plašākā redzējuma, lai veicinātu dinamisku Eiropas inovāciju ekosistēmu un saglabātu Eiropas konkurētspēju stratēģiskās tehnoloģiju nozarēs. Šīs problēmas sniedz iespēju pētniekiem un novatoriem sniegt ieguldījumu pārveidojošos projektos ar potenciālu tālejošu ietekmi. Kādi ir EIC Accelerator izaicinājumi? EIC Accelerator izaicinājumi 2024. gadam ir vērsti uz spēcīgas ietekmes inovāciju atbalstīšanu vairākās galvenajās jomās. Tālāk ir sniegts detalizēts ieskats katrā no šiem izaicinājumiem: uz cilvēku orientēts ģeneratīvais AI Made in Europe. Šis izaicinājums uzsver tādu mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādi, kurās prioritāte ir ētiski apsvērumi un uz cilvēku orientēti principi, nodrošinot, ka AI attīstība atbilst Eiropas vērtībām un standartiem. Virtuālo pasaules un paplašinātas mijiedarbības iespējošana augstas ietekmes lietojumprogrammās, lai atbalstītu nozares 5.0 realizāciju: šī izaicinājuma mērķis ir attīstīt tehnoloģijas virtuālajā un paplašinātajā realitātē, veicinot nozares 5.0 attīstību. Tā koncentrējas uz lietojumprogrammām, kas var būtiski ietekmēt dažādas nozares, tostarp ražošanu, veselības aprūpi un izglītību. Smart Edge un kvantu tehnoloģiju komponentu iespējošana: šī problēma ir vērsta uz progresīvu tehnoloģiju izstrādi malu skaitļošanas un kvantu skaitļošanas jomā. Tā mērķis ir veicināt inovācijas, kas var uzlabot skaitļošanas jaudu un efektivitāti, jo īpaši lietojumprogrammās, kurām nepieciešama ātra datu apstrāde un analīze. Pārtika no precīzās fermentācijas un aļģēm: šeit galvenā uzmanība tiek pievērsta novatoriskām pārtikas ražošanas metodēm, jo ​​īpaši izmantojot precīzu fermentāciju un uz aļģēm balstītas sistēmas. Šis izaicinājums risina vajadzību pēc ilgtspējīgām un mērogojamām pārtikas ražošanas metodēm, kas ir ļoti svarīgas, lai apmierinātu globālo pārtikas pieprasījumu un samazinātu ietekmi uz vidi. Uz monoklonālām antivielām balstīta terapija jauniem vīrusu variantiem: šis izaicinājums ir biomedicīnas jomā, jo īpaši attiecībā uz monoklonālo antivielu ārstēšanas metožu izstrādi jaunām vīrusu slimībām. Tās mērķis ir paātrināt efektīvu terapiju izveidi, lai apkarotu jaunus vīrusu variantus, uzlabojot gatavību pandēmijai un reaģēt uz tām. Atjaunojamie enerģijas avoti un visa to vērtību ķēde, tostarp materiālu izstrāde un komponentu pārstrāde. Šis izaicinājums ir vērsts uz visu atjaunojamās enerģijas vērtību ķēdi, sākot no materiālu izstrādes līdz komponentu pārstrādei. Tā mērķis ir veicināt inovācijas, kas var uzlabot atjaunojamo enerģijas avotu efektivitāti, ilgtspējību un mērogojamību. Katrs no šiem izaicinājumiem ir paredzēts, lai risinātu kritiskās jomas, kurās inovācijai var būt liela ietekme uz sabiedrību, vidi un ekonomiku. EIC Accelerator 1. izaicinājums: Eiropā radīts uz cilvēku vērsts ģeneratīvais AI Izaicinājums “Eiropā izstrādāts uz cilvēku orientēts ģeneratīvais AI”, kas ir daļa no EIC Accelerator 2024. gada darba programmas, attiecas uz… Lasīt vairāk

Tā uzņēmuma profils, kuram nevajadzētu pieteikties EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (agrāk SME Instrument 2. fāze, dotācijas un pašu kapitāls) ir ļoti konkurētspējīga, taču arī ļoti populāra European Innovation Council (EIC) dotāciju un pašu kapitāla finansēšanas shēma. Daudzi jaunuzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ES, kā arī asociētās valstīs, piemēram, Izraēlā vai Norvēģijā, ir ieinteresēti pieteikties fondiem, taču daudziem būtu labāk meklēt citas iespējas. Lai gan grantu konsultantiem un profesionāliem rakstniekiem ir atšķirīgas pieejas piemērotu EIC Accelerator pretendentu atlasei, ir dažas kopīgas tēmas, kuras dala uz panākumiem orientēti grantu konsultanti. Tā kā EIC Accelerator oficiālajā dotāciju priekšlikuma veidnē šādas niansētas lietas nav padziļināti izskaidrotas, šī raksta mērķis ir sniegt pārskatu par to uzņēmumu veidiem, kuriem nevajadzētu pieteikties. Ikvienam jaunuzņēmumam vai paplašināšanai, kas atpazīst sevi kādā no tālāk minētajiem punktiem, būtu ieteicams atturēties no rakstnieka vai konsultanta nolīgšanas, jo laiku un resursus var labāk tērēt citur. Piezīme: EIC galvenokārt neatlasa lielus uzņēmumus, tā galvenokārt izvēlas uzņēmumus, kas atbilst noteiktai veidnei. Zemas izredzes gūt panākumus EIC nenozīmē, ka uzņēmums vai projekts ir slikts. EIC nekad nebūtu finansējusi sociālos tīklus, piemēram, Facebook vai Twitter, un pat nozarei specifiskus vienradža uzņēmumus, piemēram, Epic Games vai Instacart. Tomēr tie visi ir veiksmes gadījumi tādā līmenī, par kuru EIC sapņo. Tālāk sniegtais saraksts ir izveidots, lai izceltu pirmo iespaidu, ar kuru konsultanti un grantu rakstītāji bieži saskaras, kad klients pirmo reizi saskaras. Tā kā pieprasījums pēc grantu rakstītājiem parasti ir ļoti augsts, šis pirmais iespaids, visticamāk, noteiks, cik ieinteresēta ir konsultācijas par konkrēto projektu. Kā viņi prezentē savu uzņēmumu vai tehnoloģiju? Kāpēc viņiem ir nepieciešams EIC Accelerator atbalsts? Kas ir jāfinansē? 1. Pieprasījumam tiek izmantota Gmail vai līdzīga domēna adrese Lai gan tas nav spēcīgs sarkanais karogs, tas liecina, ka uzņēmums vai projekts vēl nav pilnībā izveidots. Domēna iegāde un privāta e-pasta konta izveide parasti notiek pat pirms uzņēmuma reģistrācijas, jo tas ir tik vienkārši (un lēti). Ja pieprasījumam nav privāta domēna, tas parasti ir zīme, ka projekts ir idejas stadijā. Ļoti maz dibinātāju sazinātos ar investoriem vai klientiem, izmantojot Gmail adresi, kas nozīmē, ka jebkurš pieprasījums no šādas adreses liecina par neatbilstošu projektu. Kopš 2021. gada EIC Accelerator finansē arī nejuridiskas fiziskas personas, taču granta konkurētspējas dēļ tas nenozīmē, ka sekmīgi varēs darboties viena persona bez atbalsta, vilces vai atbalsta tīkliem. Ikvienu pieprasījumu, kas nāk no domēna, kas nav privāti mitināts un nav pievienots korporatīvajai identitātei (CI), selektīvi konsultanti, visticamāk, ignorēs. 2. Prospekta EIC Accelerator pretendents ir ideju stadijā Jaunās EIC AI platformas mērķis ir parādīt ceļu no ideju radīšanas līdz tirgum, taču tas nenozīmē, ka fiziska persona var gūt panākumus ar tīru ideju. Tehnoloģiju gatavības līmeņi (TRL) skaidri iezīmē stadiju, kurā tehnoloģijai jāatrodas, kur TRL5 ir minimums EIC Accelerator, bet zemāki TRL ir iespējami tikai programmās EIC Pathfinder un EIC Transition. Lietojumprogrammas EIC Accelerator pašreizējās diagnostikas un ideju daļas ir maldinošas, jo tās var radīt iespaidu, ka projekti joprojām var būt idejas stadijā un pēc tam tiek pārveidoti par komerciālu produktu, tiklīdz ir sasniegts 3. solis, taču tas tā nav. Pretendenta projektā netiks veiktas būtiskas izmaiņas no 1. uz 3. soli – mainīsies vienīgi datu apjoms un dziļums, kas tiek sniegti EIC izvērtēšanas nolūkos. EIC Accelerator, arī maldinošs nosaukums, nav tradicionāls paātrinātājs, kura mērķis ir palīdzēt jaunizveidotiem uzņēmumiem gūt panākumus, palīdzot produktu izstrādē, investoru attiecībās vai kontaktos ar klientiem. Primārais resurss ārpus ierobežotas apmācības būs finansiāls, kas nozīmē, ka pretendentiem ir nepieciešams biznesa plāns, pareiza komercdarbības stratēģija un jābūt visam projekta īstenošanai. EIC nesaturēs saņēmējus rokās, lai gan tie centīsies radīt sadarbības iespējas, ja tas atbilst pašreizējām politiskajām programmām, piemēram, zaļajam kursam, Covid-19 atvieglojumiem vai līdzīgām tendencēm. Ar ideju un konsultāciju ar konsultantu ar pusveidotu biznesa plānu, visticamāk, nepietiks, un lielākā daļa selektīvās rakstnieku to ignorēs. 3. Uzņēmumam nav tīmekļa vietnes vai sociālās klātbūtnes Ir saprotams, ka daudzi uzņēmumi darbojas slepenā režīmā, it īpaši, ja runa ir par DeepTech produktiem biotehnoloģijas vai farmācijas jomā, kur lielie konkurenti tērē miljardus pētniecībai un attīstībai un varētu ātri kopēt tehnoloģiju – patentētu vai nē. Tomēr, pat ja uzņēmumam nav intereses par sevi mārketingu vai savu tehnoloģiju publiskošanu, katram uzņēmumam, kuram ir pietiekams sākuma finansējums un pietiekams vilces līmenis, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus EIC Accelerator, vajadzētu būt vismaz vietnei un LinkedIn lapai. Var būt izņēmumi, taču klātbūtnes neesamība bieži nozīmē, ka dibinātāji šo projektu uzskata par blakus biznesu vai arī nav ieguldījuši tā panākumos. Papildu izņēmums ir jaunizveidots uzņēmums, kas ir universitātes atdalīts vai cita uzņēmuma meitasuzņēmums. Pēdējā gadījumā potenciālais pieteikuma iesniedzējs parasti var nodrošināt mātesuzņēmuma tīmekļa vietnes saiti, savukārt pirmajā gadījumā tas varētu būt pārāk agrīns EIC Accelerator, bet var būt piemērots EIC Pathfinder. 4. Pamatojoties uz pētījumiem, kas nav viņu pašu (universitāte, kas nav atdalīta) Bieži var sastapties ar uzņēmumu, kas izmanto savu tehnoloģiju uz universitātes pētījumiem, kas nav viņu pašu, bet arī vēl neeksistē tirgū. Tas pats par sevi nenozīmē, ka tas nav piemērots EIC Accelerator, bet… Lasīt vairāk

Rasph - EIC Accelerator Consulting
lv