Introductie van de zes transformatieve uitdagingen van de EIC Accelerator 2024

De European Innovation Council (EIC) Accelerator loopt voorop op het gebied van technologische en wetenschappelijke vooruitgang en stimuleert innovatie in verschillende sectoren. In haar laatste poging heeft de EIC zes uitdagingen onthuld, die zich elk richten op cruciale gebieden van ontwikkeling en onderzoek. Deze uitdagingen zijn niet alleen gericht op het verleggen van de grenzen van de technologie, maar ook op het aanpakken van enkele van de meest urgente problemen waarmee onze samenleving vandaag de dag wordt geconfronteerd. 1. Mensgerichte generatieve AI Made in Europe Deze uitdaging richt zich op de ontwikkeling van generatieve AI-technologieën met een mensgerichte benadering. Het benadrukt de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI en zorgt ervoor dat deze baanbrekende technologieën worden ontwikkeld met de nadruk op mensenrechten, democratie en ethische principes. Dit initiatief sluit aan bij de inzet van de Europese Unie voor digitale innovatie die fundamentele menselijke waarden respecteert. 2. Virtuele werelden en verbeterde interactie mogelijk maken voor Industrie 5.0 Deze uitdaging richt zich op het gebied van Industrie 5.0 en heeft tot doel virtuele en augmented reality-technologieën vooruit te helpen. Deze technologieën zullen een revolutie teweegbrengen in industriële toepassingen door de gebruikerservaring en interactie te verbeteren, en zo aanzienlijk bijdragen aan de vooruitgang naar een meer verbonden en technologisch geavanceerd industrieel tijdperk. 3. Het mogelijk maken van de Smart Edge- en Quantum-technologiecomponenten Deze uitdaging concentreert zich op het snijvlak van computer- en communicatiesystemen en draait om de ontwikkeling van technologieën die verband houden met Smart Edge Computing en kwantumcomponenten. Het erkent het groeiende belang van kwantumtechnologie en edge computing bij het vormgeven van de toekomst van gegevensverwerking en communicatie. 4. Voedsel uit precisiefermentatie en algen Deze uitdaging richt zich op innovatieve benaderingen van duurzame voedselproductie, waarbij de nadruk ligt op precisiefermentatietechnieken en het gebruik van algen. Het heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de voedselindustrie door duurzamere, efficiëntere en milieuvriendelijkere methoden voor voedselproductie te onderzoeken en zo bij te dragen aan de mondiale voedselzekerheid. 5. Op monoklonale antilichamen gebaseerde therapieën voor nieuwe varianten van opkomende virussen Als reactie op de evoluerende aard van virusziekten, is deze uitdaging gericht op de ontwikkeling van op monoklonale antilichamen gebaseerde behandelingen voor opkomende virussen, met bijzondere aandacht voor nieuwe en variërende stammen. Dit initiatief is van cruciaal belang in de strijd tegen pandemieën en opkomende virale dreigingen, en benadrukt de behoefte aan flexibele en adaptieve medische oplossingen. 6. Hernieuwbare energiebronnen en hun hele waardeketen Deze uitdaging omvat de hele waardeketen van hernieuwbare energiebronnen, van materiaalontwikkeling tot de recycling van componenten. Het benadrukt de behoefte aan duurzame energieoplossingen die rekening houden met elk aspect van de levenscyclus van hernieuwbare energie, waardoor de inzet van de EU voor ecologische duurzaamheid en groene technologie wordt versterkt. Concluderend vertegenwoordigen de zes uitdagingen van EIC Accelerator een gevarieerde en ambitieuze reeks doelstellingen gericht op het stimuleren van innovatie en het aanpakken van belangrijke mondiale uitdagingen. Van AI en virtual reality tot duurzame voedselproductie en hernieuwbare energie: deze uitdagingen weerspiegelen de inzet van de EIC om een toekomst vorm te geven die technologisch geavanceerd, duurzaam en mensgericht is. 1. Mensgerichte generatieve AI in Europa: innovatie in evenwicht brengen met ethiek en samenleving De komst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft een wereld van mogelijkheden geopend en de manier waarop we leven, werken en met elkaar interacteren, getransformeerd. De snelle ontwikkeling en inzet van AI-technologieën, met name generatieve AI, hebben echter tot aanzienlijke ethische, juridische en maatschappelijke problemen geleid. Europa loopt, met zijn focus op mensgerichte AI, voorop bij het aanpakken van deze uitdagingen en streeft ernaar ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van AI in lijn is met ethische principes en maatschappelijke waarden. De Europese aanpak van mensgerichte AI De Europese aanpak van AI is diep geworteld in haar inzet voor de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. De Europese Unie (EU) benadrukt het belang van de ontwikkeling van AI die betrouwbaar en ethisch is en de grondrechten respecteert. Deze focus komt duidelijk naar voren in verschillende initiatieven en strategieën, zoals het Digitaal Europa-programma, dat tot doel heeft de strategische digitale capaciteiten van de EU te vergroten en de inzet van digitale technologieën, waaronder AI, te bevorderen. Belangrijke Europese strategieën op het gebied van AI en digitale transformatie omvatten het integreren van onderwijs om burgers de vaardigheden te bieden om de mogelijkheden van AI te begrijpen, en het implementeren van methodologieën om de transities op de arbeidsmarkt te beheren. Deze strategieën ondersteunen fundamenteel en doelgericht onderzoek, waardoor een sterke en aantrekkelijke omgeving wordt gecreëerd die talent in Europa aantrekt en vasthoudt. De inzet van de EU voor ethische AI blijkt ook uit de oprichting van verschillende AI-onderzoeksnetwerken, zoals CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media en ELISE, die tot doel hebben de mensgerichte benadering van AI in Europa te stimuleren. De Europese Commissie heeft ook initiatieven gelanceerd zoals de European Research Council en AI Watch om de ontwikkeling van betrouwbare AI-oplossingen te bevorderen en te monitoren. De rol van generatieve AI in Europa Generatieve AI, die technologieën omvat zoals grote taalmodellen en tools voor het genereren van afbeeldingen, wint snel aan populariteit in Europa. Deze technologie heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in bedrijfstakken door de betrokkenheid van consumenten te personaliseren, de klantervaringen te verbeteren en nieuwe producten en diensten te creëren. Het brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals het potentieel voor misbruik van persoonlijke gegevens en het creëren van schadelijke inhoud. Om deze uitdagingen aan te pakken worden Europese bedrijven en onderzoekers aangemoedigd om vangrails op te zetten om de privacy van consumenten te beschermen en ervoor te zorgen dat de door AI gegenereerde inhoud veilig en respectvol is. Deze aanpak sluit aan bij de sterke nadruk die Europa legt op privacy en gegevensbescherming, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ethische en maatschappelijke overwegingen De Europese focus op mensgerichte AI strekt zich uit tot de ethische en maatschappelijke implicaties van de ontwikkeling van AI. De EU heeft verschillende platforms en denktanks opgericht, zoals PACE (Participactive And Constructive Ethics) in Nederland, om ethische AI-toepassingen te bevorderen. Deze platforms brengen bedrijven, overheden, expertisecentra en maatschappelijke organisaties samen om de ontwikkeling van mensgerichte AI te versnellen. De Ethische Richtlijnen voor AI van de EU schetsen cruciale zorgen en rode lijnen in de ontwikkeling van AI, en benadrukken het belang van het centraal stellen van menselijke belangen in AI-innovatie. Deze richtlijnen behandelen kwesties zoals burgerscores en de ontwikkeling van autonome wapens, en pleiten voor sterke beleids- en regelgevingskaders om deze kritieke problemen te beheersen. De toekomst van AI in Europa Europa's toewijding aan de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI positioneert het land als een potentiële wereldleider op dit gebied. Door zich te concentreren op mensgerichte AI kan Europa … Lees verder

ChatEIC legt het EIC Accelerator-werkprogramma 2024 uit

European Innovation Council (EIC) Werkprogramma 2024 Dit uitgebreide document beschrijft de strategische aanpak van de EIC, de financieringsmogelijkheden en ondersteunende diensten voor baanbrekende innovaties en technologieën op verschillende gebieden. Inleiding en overzicht (pagina's 5-6): Begin met de introductie- en overzichtssecties om een ​​fundamenteel inzicht te krijgen in de doelstellingen van de EIC, de belangrijkste prestatie-indicatoren en een overzicht van het werkprogramma voor 2024. Dit biedt context voor de rest van het document. EIC Pathfinder (pagina's 22-49): Als je geïnteresseerd bent in geavanceerd onderzoek met het potentieel om baanbrekende technologieën te ontwikkelen, is de sectie EIC Pathfinder essentieel. Het behandelt de EIC Pathfinder Open en Pathfinder Challenges en biedt inzicht in de soorten ondersteunde projecten, de toepassingscriteria en de beschikbare ondersteuning. EIC Transition (pagina's 49-60): Voor degenen die geavanceerde technologieën willen vertalen in verkoopbare innovaties, is de sectie EIC Transition zeer relevant. Het beschrijft de ondersteuning om deze technologieën dichter bij de marktrijpheid te brengen. EIC Accelerator (pagina's 60-96): Als u zich richt op start-ups of MKB-bedrijven met innovatieve technologieën die klaar zijn om te schalen, is de sectie EIC Accelerator van cruciaal belang. Het biedt informatie over hoe de EIC marktcreërende innovaties ondersteunt, inclusief financierings- en investeringsdetails. EIC Business Acceleration Services (pagina's 96-100): Dit gedeelte is waardevol voor het begrijpen van de aanvullende ondersteuning die door de EIC wordt geboden, inclusief coaching, mentoring en netwerkmogelijkheden. EIC-prijzen (pagina's 100-113): In dit deel worden verschillende innovatieprijzen beschreven, die mogelijkheden bieden voor extra erkenning en financiering. Woordenlijst (pagina's 16, 806-835): Ten slotte biedt de woordenlijst duidelijke definities van termen en concepten die in het hele document worden gebruikt, waardoor een uitgebreid begrip van de inhoud wordt gegarandeerd. Elk van deze secties biedt unieke inzichten en informatie, afhankelijk van uw specifieke interesses, of het nu gaat om diepgaand technisch onderzoek, het overbrengen van technologieën naar de markt, het opschalen van innovatieve startups of het begrijpen van het bredere EIC-ecosysteem. Waar gaan de EIC Challenges precies over? De EIC-uitdagingen in het werkprogramma 2024 zijn gerichte initiatieven gericht op het oplossen van specifieke problemen met grote impact door middel van baanbrekende technologieën en innovaties. Ze maken deel uit van het EIC Pathfinder-programma, ontworpen om interdisciplinair onderzoek en ontwikkeling op het snijvlak van wetenschap en technologie te ondersteunen. Hier zijn de belangrijkste details van de EIC-uitdagingen: Specifieke doelstellingen: elke EIC-uitdaging heeft een duidelijk doel voor het aanpakken van kritieke maatschappelijke, ecologische of economische kwesties. Deze doelstellingen zijn geformuleerd op basis van hun potentieel om aanzienlijke impact te creëren en baanbrekende innovaties te bevorderen. Gerichte onderzoeksgebieden: De uitdagingen zijn afgestemd op specifieke onderzoeksgebieden die nieuwe benaderingen en innovatieve oplossingen vereisen. Deze gebieden worden zorgvuldig gekozen op basis van de huidige technologische hiaten en toekomstig potentieel. Interdisciplinaire aanpak: De uitdagingen moedigen een interdisciplinaire aanpak aan, waarbij expertise uit verschillende wetenschappelijke en technologische velden wordt gecombineerd. Dit is essentieel voor de aanpak van complexe problemen die niet vanuit één discipline kunnen worden aangepakt. Financiering en ondersteuning: De EIC verstrekt aanzienlijke financiering en ondersteuning aan geselecteerde projecten. Dit omvat financiële steun voor onderzoeksactiviteiten, maar ook toegang tot een reeks innovatieondersteunende diensten en netwerkmogelijkheden. Samenwerking en consortia: Aanvragers worden vaak aangemoedigd om consortia te vormen, waarin diverse teams uit de academische wereld, de industrie en andere sectoren samenkomen. Deze gezamenlijke aanpak is van cruciaal belang voor het stimuleren van innovatie en het garanderen van de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Verwachte resultaten: De EIC-uitdagingen zijn gericht op tastbare resultaten met grote impact die kunnen leiden tot doorbraken op hun respectieve terreinen. Dit kan de ontwikkeling omvatten van nieuwe technologieën, processen of producten die het potentieel hebben voor aanzienlijke maatschappelijke of economische voordelen. Aanvraag- en evaluatieproces: De uitdagingen kennen een specifiek aanvraagproces, waarbij voorstellen worden geëvalueerd op basis van hun innovatieve potentieel, de capaciteiten van het team en de potentiële impact van het project. Langetermijnvisie: Naast de directe onderzoeksdoelstellingen maken de uitdagingen deel uit van de bredere visie van de EIC om een ​​levendig Europees innovatie-ecosysteem te bevorderen en Europa's concurrentievoordeel in strategische technologiesectoren te behouden. Deze uitdagingen vormen een kans voor onderzoekers en innovators om bij te dragen aan transformatieve projecten met het potentieel voor verstrekkende gevolgen. Wat zijn de EIC Accelerator-uitdagingen? De EIC Accelerator Challenges voor 2024 zijn gericht op het ondersteunen van innovaties met grote impact op verschillende belangrijke gebieden. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van elk van deze uitdagingen: Mensgerichte generatieve AI Made in Europe: deze uitdaging benadrukt de ontwikkeling van kunstmatige-intelligentietechnologieën die prioriteit geven aan ethische overwegingen en mensgerichte principes, en ervoor zorgen dat de ontwikkeling van AI in lijn ligt met de Europese waarden en normen. Virtuele werelden en verbeterde interactie mogelijk maken in toepassingen met hoge impact ter ondersteuning van de realisatie van Industrie 5.0: Deze uitdaging heeft tot doel technologieën in virtuele en augmented reality vooruit te helpen en zo bij te dragen aan de evolutie van Industrie 5.0. Het richt zich op toepassingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op verschillende sectoren, waaronder de productie, de gezondheidszorg en het onderwijs. Het inschakelen van de Smart Edge- en Quantum Technology-componenten: Deze uitdaging concentreert zich op de ontwikkeling van geavanceerde technologieën op het gebied van edge computing en quantum computing. Het beoogt innovaties te bevorderen die de rekenkracht en efficiëntie kunnen vergroten, vooral in toepassingen die snelle gegevensverwerking en -analyse vereisen. Voedsel uit precisiefermentatie en algen: hier ligt de nadruk op innovatieve methoden voor de voedselproductie, met name door middel van precisiefermentatie en op algen gebaseerde systemen. Deze uitdaging richt zich op de behoefte aan duurzame en schaalbare voedselproductietechnieken, die cruciaal zijn om aan de mondiale voedselvraag te voldoen en de impact op het milieu te verminderen. Op monoklonale antilichamen gebaseerde therapieën voor nieuwe varianten van opkomende virussen: deze uitdaging ligt op het gebied van de biogeneeskunde, met name de ontwikkeling van behandelingen met monoklonale antilichamen voor opkomende virusziekten. Het heeft tot doel de creatie van effectieve therapieën te versnellen om nieuwe varianten van virussen te bestrijden, waardoor de paraatheid en respons op pandemieën wordt verbeterd. Hernieuwbare energiebronnen en hun hele waardeketen, inclusief materiaalontwikkeling en recycling van componenten: deze uitdaging richt zich op de gehele waardeketen van hernieuwbare energie, van de ontwikkeling van materialen tot de recycling van componenten. Het streeft ernaar innovaties te bevorderen die de efficiëntie, duurzaamheid en schaalbaarheid van hernieuwbare energiebronnen kunnen verbeteren. Elk van deze uitdagingen is bedoeld om kritieke gebieden aan te pakken waar innovatie een diepgaande impact kan hebben op de samenleving, het milieu en de economie. EIC Accelerator Uitdaging 1: Human Centric Generative AI made in Europe De uitdaging ‘Human Centric Generative AI made in Europe’, als onderdeel van het EIC Accelerator 2024-werkprogramma, richt zich op … Lees verder

Het profiel van een bedrijf dat de EIC Accelerator (SME Instrument) niet zou moeten aanvragen

De EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en aandelenkapitaal) is een zeer competitief maar ook zeer populair subsidie- en aandelenfinancieringsprogramma van de European Innovation Council (EIC). Veel startups en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in de EU, maar ook in geassocieerde landen zoals Israël of Noorwegen, zijn geïnteresseerd in het aanvragen van de fondsen, maar velen zouden beter af zijn als ze andere opties zouden zoeken. Hoewel subsidieadviesbureaus en professionele schrijvers allemaal verschillende benaderingen hanteren bij de selectie van geschikte EIC Accelerator-aanvragers, zijn er enkele gemeenschappelijke thema's die worden gedeeld door succesgerichte subsidieadviseurs. Omdat het officiële subsidievoorstelsjabloon voor de EIC Accelerator dergelijke genuanceerde punten niet diepgaand verduidelijkt, wil het volgende artikel een overzicht geven van de soorten bedrijven die niet van toepassing zouden moeten zijn. Voor elke startup of scale-up die zichzelf herkent in een van de onderstaande punten, is het raadzaam om geen schrijver of consultant in te huren, omdat tijd en middelen beter elders kunnen worden besteed. Let op: De EIC selecteert niet in de eerste plaats geweldige bedrijven, maar in de eerste plaats bedrijven die in een bepaald model passen. Het hebben van lage kansen op succes onder de EIC betekent niet dat het bedrijf of project slecht is. De EIC zou nooit sociale netwerken zoals Facebook of Twitter hebben gefinancierd, en zelfs nooit sectorspecifieke eenhoornbedrijven zoals Epic Games of Instacart. Toch zijn dit allemaal succesgevallen op een niveau waar de EIC van droomt. De onderstaande lijst is bedoeld om de eerste indruk te benadrukken die consultants en subsidieschrijvers vaak tegenkomen wanneer een klant voor het eerst in contact komt. Omdat de vraag naar subsidieschrijvers over het algemeen erg groot is, zal deze eerste indruk waarschijnlijk bepalen hoe geïnteresseerd het adviesbureau is in een bepaald project. Hoe presenteren zij hun bedrijf of technologie? Waarom hebben ze EIC Accelerator-ondersteuning nodig? Wat moet er gefinancierd worden? 1. Bij een aanvraag wordt gebruik gemaakt van een Gmail- of vergelijkbaar domeinadres Hoewel dit geen sterke waarschuwing is, suggereert het wel dat het bedrijf of project nog niet volledig is gevormd. Het kopen van een domein en het aanmaken van een privé-e-mailaccount gaat meestal zelfs vooraf aan de bedrijfsregistratie, omdat het zo eenvoudig (en goedkoop) is. Als een onderzoek geen privédomein heeft, is dit meestal een teken dat een project zich in de ideefase bevindt. Zeer weinig oprichters zouden contact opnemen met investeerders of klanten met een Gmail-adres, wat betekent dat elke vraag vanaf een dergelijk adres een aanwijzing is voor een project dat niet in aanmerking komt. Sinds 2021 financiert het EIC Accelerator ook natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid, maar vanwege het concurrentievermogen van de subsidie betekent dit niet dat één persoon zonder steun-, tractie- of ondersteuningsnetwerken succesvol zal kunnen zijn. Elke vraag die afkomstig is van een domein dat niet particulier wordt gehost en niet is gekoppeld aan een bedrijfsidentiteit (CI), zal waarschijnlijk worden genegeerd door selectieve adviesbureaus. 2. De potentiële EIC Accelerator-aanvrager bevindt zich in de ideeënfase. Het AI-platform van de nieuwe EIC heeft tot doel de reis van ideatie naar go-to-market weer te geven, maar dat betekent niet dat een natuurlijk persoon succesvol kan zijn met een puur idee. De Technology Readiness Levels (TRL) geven duidelijk aan in welke fase een technologie zich moet bevinden, waarbij TRL5 het minimum is voor de EIC Accelerator en lagere TRL's alleen mogelijk zijn in EIC Pathfinder- en EIC Transition-programma's. De huidige diagnostische en ideevormingsonderdelen van de EIC Accelerator-applicatie zijn misleidend omdat ze de indruk kunnen wekken dat projecten zich nog in de ideefase bevinden en vervolgens worden omgezet in een commercieel product zodra Stap 3 is bereikt, maar dit is niet het geval. Het project van de aanvrager zal geen significante wijzigingen aanbrengen ten opzichte van stap 1 tot en met 3. Het enige dat zal veranderen is de hoeveelheid en diepgang van de gegevens die voor evaluatiedoeleinden aan de EIC worden verstrekt. De EIC Accelerator, ook een misleidende naam, is geen traditionele accelerator die startups wil helpen slagen door te helpen bij productontwikkeling, investeerdersrelaties of klantcontact. De primaire hulpbron, buiten de beperkte coaching, zal van financiële aard zijn, wat betekent dat de aanvragers een businessplan en de juiste commerciële strategie nodig hebben en alles moeten hebben wat nodig is om het project te implementeren. De EIC zal de begunstigden niet bij de hand houden, ook al zullen zij ernaar streven netwerkmogelijkheden te creëren als dit aansluit bij de huidige politieke agenda’s zoals de Green Deal, de hulp aan COVID-19 of soortgelijke trends. Een idee hebben en contact opnemen met een consultant met een half opgesteld businessplan zal waarschijnlijk onvoldoende zijn en door de meeste selectieve schrijvers worden genegeerd. 3. Het bedrijf heeft geen website of sociale aanwezigheid Het is begrijpelijk dat veel bedrijven zich in de stealth-modus bevinden, vooral als het gaat om DeepTech-producten op het gebied van biotechnologie of farmaceutische producten, waar grote concurrenten miljarden uitgeven aan R&D en een technologie snel kunnen kopiëren – gepatenteerd of niet. Maar zelfs als een bedrijf geen interesse heeft in het op de markt brengen van zichzelf of in het publiceren van zijn technologie, zou elk bedrijf dat over voldoende startfinanciering beschikt en over de mate van tractie beschikt die nodig is om te slagen in de EIC Accelerator op zijn minst een website en een LinkedIn-pagina moeten hebben. Er kunnen uitzonderingen zijn, maar helemaal geen aanwezigheid betekent vaak dat oprichters dit project als een bijzaak beschouwen of niet in het succes ervan investeren. Een extra uitzondering hierop is een nieuw opgerichte onderneming die een universitaire spin-off of dochteronderneming is van een andere onderneming. In het laatste geval kan de aspirant-aanvrager doorgaans een websitelink voor het moederbedrijf verstrekken, terwijl hij in het eerste geval mogelijk in een te vroeg stadium verkeert voor de EIC Accelerator, maar wel in aanmerking kan komen voor de EIC Pathfinder. 4. Gebaseerd op onderzoek dat niet van hen is (een non-spin-off van de universiteit) Wat je vaak tegenkomt is een bedrijf dat zijn technologie baseert op universitair onderzoek dat niet van hen is, maar ook nog niet op de markt bestaat. Dit betekent op zichzelf niet dat het niet in aanmerking komt voor de EIC Accelerator, maar … Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL