Predstavujeme šesť transformačných výziev EIC Accelerator 2024

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) stojí v popredí technologického a vedeckého pokroku a poháňa inovácie v rôznych sektoroch. Vo svojom najnovšom úsilí EIC odhalilo šesť výziev, z ktorých každá sa zameriava na kritické oblasti vývoja a výskumu. Tieto výzvy nie sú zamerané len na posúvanie hraníc technológie, ale aj na riešenie niektorých z najpálčivejších problémov, ktorým dnes naša spoločnosť čelí. 1. Human Centric Generative AI Made in Europe Táto výzva sa zameriava na vývoj technológií generatívnej AI s prístupom zameraným na človeka. Zdôrazňuje etické, právne a spoločenské aspekty AI a zabezpečuje, že tieto prelomové technológie sa vyvíjajú so zameraním na ľudské práva, demokraciu a etické princípy. Táto iniciatíva je v súlade so záväzkom Európskej únie v oblasti digitálnych inovácií, ktoré rešpektujú základné ľudské hodnoty. 2. Umožnenie virtuálnych svetov a rozšírenej interakcie pre Priemysel 5.0 Táto výzva sa zameriava na oblasť Priemyslu 5.0 a zameriava sa na pokrok v technológiách virtuálnej a rozšírenej reality. Tieto technológie sú nastavené tak, aby spôsobili revolúciu v priemyselných aplikáciách zlepšením používateľskej skúsenosti a interakcie, čím významne prispievajú k pokroku smerom k prepojenejšej a technologicky vyspelejšej priemyselnej ére. 3. Umožnenie komponentov Smart Edge a Quantum Technology Zameranie sa na najmodernejšie výpočtové a komunikačné systémy, táto výzva sa točí okolo vývoja technológií súvisiacich s smart edge computingom a kvantovými komponentmi. Uznáva rastúci význam kvantovej technológie a okrajovej výpočtovej techniky pri formovaní budúcnosti spracovania údajov a komunikácie. 4. Potraviny z presnej fermentácie a rias Táto výzva sa zameriava na inovatívne prístupy k udržateľnej výrobe potravín so zameraním na presné techniky fermentácie a používanie rias. Jeho cieľom je prevrat v potravinárskom priemysle skúmaním udržateľnejších, efektívnejších a ekologickejších metód výroby potravín, čím prispeje ku globálnej potravinovej bezpečnosti. 5. Terapia na báze monoklonálnych protilátok pre nové varianty vznikajúcich vírusov V reakcii na vyvíjajúcu sa povahu vírusových ochorení je táto výzva zameraná na vývoj liečby vznikajúcich vírusov na báze monoklonálnych protilátok, s osobitným zameraním na nové a rôzne kmene. Táto iniciatíva je kľúčová v boji proti pandémiám a vznikajúcim vírusovým hrozbám, pričom zdôrazňuje potrebu agilných a adaptívnych medicínskych riešení. 6. Obnoviteľné zdroje energie a ich celý hodnotový reťazec Táto výzva zahŕňa celý hodnotový reťazec obnoviteľných zdrojov energie, od vývoja materiálov až po recykláciu komponentov. Zdôrazňuje potrebu trvalo udržateľných energetických riešení, ktoré zohľadňujú každý aspekt životného cyklu obnoviteľnej energie, čím sa posilňuje záväzok EÚ k environmentálnej udržateľnosti a ekologickým technológiám. Na záver, šesť výziev EIC Accelerator predstavuje rôznorodý a ambiciózny súbor cieľov zameraných na podporu inovácií a riešenie kľúčových globálnych výziev. Od umelej inteligencie a virtuálnej reality po udržateľnú výrobu potravín a obnoviteľnú energiu, tieto výzvy odrážajú záväzok EIC formovať budúcnosť, ktorá je technologicky vyspelá, udržateľná a zameraná na človeka. 1. Generatívna AI zameraná na človeka v Európe: Vyváženie inovácií s etikou a spoločnosťou Príchod umelej inteligencie (AI) otvoril svet možností a zmenil spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Rýchly vývoj a nasadenie technológií AI, najmä generatívnej AI, však vyvolali značné etické, právne a spoločenské obavy. Európa so zameraním na umelú inteligenciu zameranú na človeka je v popredí riešenia týchto výziev a snaží sa zabezpečiť, aby vývoj umelej inteligencie bol v súlade s etickými princípmi a spoločenskými hodnotami. Európsky prístup k umelej inteligencii zameranej na človeka Prístup Európy k umelej inteligencii je hlboko zakorenený v jej záväzku dodržiavať ľudské práva, demokraciu a právny štát. Európska únia (EÚ) zdôrazňuje dôležitosť rozvoja umelej inteligencie, ktorá je dôveryhodná, etická a rešpektuje základné práva. Toto zameranie je evidentné v rôznych iniciatívach a stratégiách, ako je napríklad program Digitálna Európa, ktorého cieľom je posilniť strategické digitálne schopnosti EÚ a podporiť zavádzanie digitálnych technológií vrátane AI. Kľúčové európske stratégie v oblasti AI a digitálnej transformácie zahŕňajú integráciu vzdelávania s cieľom poskytnúť občanom zručnosti na pochopenie schopností AI a implementáciu metodík na riadenie prechodov pracovnej sily. Tieto stratégie podporujú základný a účelovo orientovaný výskum a vytvárajú silné a príťažlivé prostredie, ktoré priťahuje a udržiava talenty v Európe. Záväzok EÚ k etickej umelej inteligencii je zrejmý aj zo zriadenia rôznych výskumných sietí umelej inteligencie, ako sú CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media a ELISE, ktorých cieľom je posilniť prístup k umelej inteligencii v Európe zameraný na človeka. Európska komisia tiež spustila iniciatívy ako Európska rada pre výskum a AI Watch na podporu a monitorovanie vývoja dôveryhodných riešení AI. Úloha generatívnej AI v Európe Generatívna umelá inteligencia, ktorá zahŕňa technológie ako veľké jazykové modely a nástroje na generovanie obrázkov, sa v Európe rýchlo presadzuje. Táto technológia má potenciál spôsobiť revolúciu v odvetviach prispôsobením zapojenia spotrebiteľov, zlepšením zákazníckych skúseností a vytvorením nových produktov a služieb. Predstavuje však aj výzvy, ako je možnosť zneužitia osobných údajov a vytváranie škodlivého obsahu. Na riešenie týchto výziev sa európske spoločnosti a výskumníci vyzývajú, aby vytvorili ochranné zábradlie na ochranu súkromia spotrebiteľov a zabezpečili, že obsah generovaný AI bude bezpečný a rešpektujúci. Tento prístup je v súlade so silným dôrazom Európy na ochranu súkromia a údajov, ako je zakotvené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Etické a spoločenské úvahy Zameranie Európy na umelú inteligenciu zameranú na človeka sa rozširuje na etické a spoločenské dôsledky vývoja umelej inteligencie. EÚ zriadila rôzne platformy a think-tanky, ako napríklad PACE (Participactive And Constructive Ethics) v Holandsku na podporu etických aplikácií AI. Tieto platformy spájajú spoločnosti, vládne orgány, odborné centrá a organizácie občianskej spoločnosti s cieľom urýchliť vývoj umelej inteligencie zameranej na človeka. Etické usmernenia EÚ pre umelú inteligenciu načrtávajú kritické obavy a červené línie pri vývoji umelej inteligencie, pričom zdôrazňujú, že je dôležité, aby sa do centra inovácií umelej inteligencie dostali ľudské záujmy. Tieto usmernenia sa zaoberajú otázkami, ako je hodnotenie občanov a vývoj autonómnych zbraní, pričom obhajujú silné politické a regulačné rámce na zvládnutie týchto kritických problémov. Budúcnosť AI v Európe Záväzok Európy voči etickým, právnym a spoločenským aspektom AI ju stavia do pozície potenciálneho globálneho lídra v tejto oblasti. Zameraním sa na umelú inteligenciu zameranú na človeka môže Európa vytvoriť… Čítaj viac

ChatEIC vysvetľuje pracovný program EIC Accelerator na rok 2024

Pracovný program European Innovation Council (EIC) 2024 Tento komplexný dokument podrobne popisuje strategický prístup EIC, možnosti financovania a podporné služby pre prevratné inovácie a technológie v rôznych oblastiach. Úvod a prehľad (strany 5-6): Začnite s úvodom a sekciou s prehľadom, aby ste získali základné pochopenie cieľov EIC, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a náčrtu pracovného programu na rok 2024. To poskytne kontext pre zvyšok dokumentu. EIC Pathfinder (Strany 22-49): Ak máte záujem o pokročilý výskum s potenciálom vyvinúť prelomové technológie, sekcia EIC Pathfinder je nevyhnutná. Zahŕňa výzvy EIC Pathfinder Open a Pathfinder a ponúka prehľad o typoch podporovaných projektov, kritériách aplikácie a dostupnej podpore. EIC Transition (strany 49-60): Pre tých, ktorí chcú pretaviť pokročilé technológie do predajných inovácií, je sekcia EIC Transition veľmi dôležitá. Podrobnosti o podpore približovania týchto technológií k pripravenosti trhu. EIC Accelerator (Strany 60-96): Ak sa zameriavate na začínajúce podniky alebo MSP s inovatívnymi technológiami pripravenými na škálovanie, sekcia EIC Accelerator je kľúčová. Poskytuje informácie o tom, ako EIC podporuje inovácie vytvárajúce trh, vrátane podrobností o financovaní a investíciách. EIC Business Acceleration Services (Strany 96-100): Táto časť je cenná na pochopenie dodatočnej podpory, ktorú ponúka EIC, vrátane koučingu, mentoringu a príležitostí na vytváranie sietí. Ceny EIC (strany 100 – 113): Táto časť podrobne popisuje rôzne ceny za inovácie, ktoré poskytujú príležitosti na ďalšie uznanie a financovanie. Glosár (Strany 16, 806-835): Glosár nakoniec ponúka jasné definície pojmov a konceptov používaných v celom dokumente, čím zabezpečuje komplexné pochopenie obsahu. Každá z týchto sekcií ponúka jedinečné pohľady a informácie v závislosti od vašich špecifických záujmov, či už ide o hlboký technologický výskum, prechod technológií na trh, rozširovanie inovatívnych startupov alebo pochopenie širšieho ekosystému EIC. O čom presne sú výzvy EIC? Výzvy EIC v pracovnom programe 2024 sú zamerané iniciatívy zamerané na riešenie špecifických problémov s veľkým dosahom prostredníctvom prelomových technológií a inovácií. Sú súčasťou schémy EIC Pathfinder, ktorá je navrhnutá na podporu interdisciplinárneho výskumu a vývoja na špičkovej úrovni vedy a techniky. Tu sú kľúčové podrobnosti o výzvach EIC: Špecifické ciele: Každá výzva EIC má osobitný cieľ, ktorý sa zaoberá kritickými spoločenskými, environmentálnymi alebo ekonomickými problémami. Tieto ciele sú formulované na základe ich potenciálu vytvárať významné vplyvy a podporovať priekopnícke inovácie. Cielené oblasti výskumu: Výzvy sú spojené so špecifickými oblasťami výskumu, ktoré si vyžadujú nové prístupy a inovatívne riešenia. Tieto oblasti sú starostlivo vyberané na základe súčasných technologických medzier a budúceho potenciálu. Interdisciplinárny prístup: Výzvy podporujú medzidisciplinárny prístup, ktorý kombinuje odborné znalosti z rôznych vedeckých a technologických oblastí. Je to nevyhnutné na riešenie zložitých problémov, ktoré nemožno riešiť prostredníctvom jedinej disciplíny. Financovanie a podpora: EIC poskytuje značné finančné prostriedky a podporu vybraným projektom. To zahŕňa finančnú podporu výskumných činností, ako aj prístup k množstvu služieb na podporu inovácií a príležitostiam na vytváranie sietí. Spolupráca a konzorciá: Žiadatelia sú často vyzývaní, aby vytvorili konzorciá, ktoré spájajú rôzne tímy z akademickej obce, priemyslu a iných sektorov. Tento prístup založený na spolupráci je kľúčom k podpore inovácií a zabezpečeniu použiteľnosti výsledkov výskumu. Očakávané výsledky: Výzvy EIC sa zameriavajú na hmatateľné výsledky s vysokým dosahom, ktoré môžu viesť k prelomom v príslušných oblastiach. To by mohlo zahŕňať vývoj nových technológií, procesov alebo produktov, ktoré majú potenciál pre významné spoločenské alebo ekonomické výhody. Proces podávania žiadostí a hodnotenia: Výzvy majú špecifický proces podávania žiadostí, kde sa návrhy hodnotia na základe ich inovačného potenciálu, schopností tímu a potenciálneho vplyvu projektu. Dlhodobá vízia: Okrem bezprostredných výskumných cieľov sú výzvy súčasťou širšej vízie EIC podporovať živý európsky inovačný ekosystém a zachovať konkurencieschopnosť Európy v strategických technologických sektoroch. Tieto výzvy predstavujú príležitosť pre výskumníkov a inovátorov prispieť k transformačným projektom s potenciálom ďalekosiahlych vplyvov. Aké sú výzvy EIC Accelerator? Výzvy EIC Accelerator na rok 2024 sú zamerané na podporu inovácií s vysokým dosahom v niekoľkých kľúčových oblastiach. Tu je podrobný pohľad na každú z týchto výziev: Human Centric Generative AI Made in Europe: Táto výzva kladie dôraz na vývoj technológií umelej inteligencie, ktoré uprednostňujú etické hľadiská a princípy zamerané na človeka a zabezpečujú, že vývoj AI je v súlade s európskymi hodnotami a štandardmi. Umožnenie virtuálnych svetov a rozšírenej interakcie vo vysokoúčinných aplikáciách na podporu realizácie Industry 5.0: Táto výzva sa zameriava na pokrok v technológiách vo virtuálnej a rozšírenej realite, čím prispieva k vývoju Industry 5.0. Zameriava sa na aplikácie, ktoré môžu výrazne ovplyvniť rôzne sektory vrátane výroby, zdravotníctva a školstva. Povolenie komponentov Smart Edge a Quantum Technology: Táto výzva sa sústreďuje na vývoj pokročilých technológií v oblasti edge computingu a kvantového počítania. Snaží sa podporovať inovácie, ktoré môžu zvýšiť výpočtový výkon a efektivitu, najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle spracovanie a analýzu údajov. Potraviny z precíznej fermentácie a rias: Tu sa zameriavame na inovatívne metódy výroby potravín, najmä prostredníctvom presnej fermentácie a systémov na báze rias. Táto výzva rieši potrebu udržateľných a škálovateľných techník výroby potravín, ktoré sú kľúčové pre uspokojenie globálneho dopytu po potravinách a zníženie vplyvu na životné prostredie. Terapeutika založená na monoklonálnych protilátkach pre nové varianty vznikajúcich vírusov: Táto výzva je v oblasti biomedicíny, konkrétne vo vývoji liečby monoklonálnymi protilátkami pre vznikajúce vírusové ochorenia. Jeho cieľom je urýchliť vytváranie účinných terapií na boj proti novým variantom vírusov, čím sa zvyšuje pripravenosť a reakcia na pandémiu. Obnoviteľné zdroje energie a ich celý hodnotový reťazec vrátane vývoja materiálov a recyklácie komponentov: Táto výzva sa zameriava na celý hodnotový reťazec obnoviteľnej energie, od vývoja materiálov až po recykláciu komponentov. Snaží sa podporovať inovácie, ktoré môžu zlepšiť efektívnosť, udržateľnosť a škálovateľnosť obnoviteľných zdrojov energie. Každá z týchto výziev je navrhnutá tak, aby riešila kritické oblasti, v ktorých môžu mať inovácie hlboký vplyv na spoločnosť, životné prostredie a ekonomiku​​. EIC Accelerator Challenge 1: Human Centric Generative AI made in Europe Výzva „Human Centric Generative AI made in Europe“ ako súčasť pracovného programu EIC Accelerator 2024 sa zameriava na… Čítaj viac

Profil spoločnosti, ktorá by sa nemala uchádzať o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) je vysoko konkurenčná, ale aj veľmi populárna schéma grantového a vlastného financovania od European Innovation Council (EIC). Mnoho startupov a malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ, ale aj v pridružených krajinách, ako je Izrael alebo Nórsko, má záujem požiadať o fondy, ale mnohým by bolo lepšie hľadať iné možnosti. Zatiaľ čo grantové poradenstvo a profesionálni autori majú rôzne prístupy k výberu vhodných žiadateľov EIC Accelerator, existuje niekoľko spoločných tém, ktoré zdieľajú grantoví konzultanti orientovaní na úspech. Keďže oficiálna šablóna návrhu grantu pre EIC Accelerator neobjasňuje do hĺbky takéto nuansy, cieľom nasledujúceho článku je poskytnúť prehľad typov spoločností, ktoré by sa nemali uchádzať. Pre každý startup alebo scaleup, ktorý sa uznáva v ktoromkoľvek z bodov uvedených nižšie, by bolo vhodné zdržať sa najímania spisovateľa alebo konzultanta, pretože čas a zdroje možno lepšie minúť inde. Poznámka: EIC primárne nevyberá skvelé spoločnosti, ale primárne vyberá spoločnosti, ktoré zodpovedajú určitej forme. Nízka šanca na úspech v rámci EIC neznamená, že spoločnosť alebo projekt sú zlé. EIC by nikdy nefinancovalo sociálne siete ako Facebook alebo Twitter a dokonca ani jednorožcové spoločnosti špecifické pre toto odvetvie, ako sú Epic Games alebo Instacart. Všetko sú to však prípady úspechu na úrovni, o ktorej EIC sníva. Nižšie uvedený zoznam je navrhnutý tak, aby zdôraznil prvý dojem, ktorému konzultanti a autori grantov často čelia, keď klient prvýkrát príde do kontaktu. Keďže dopyt po autoroch grantov je vo všeobecnosti veľmi vysoký, tento prvý dojem bude pravdepodobne určovať, aký záujem má poradenská spoločnosť o konkrétny projekt. Ako prezentujú svoju firmu alebo technológiu? Prečo potrebujú podporu EIC Accelerator? Čo je potrebné financovať? 1. Dopyt používa adresu Gmail alebo podobnú doménu Aj keď to nie je silná varovná vlajka, naznačuje to, že spoločnosť alebo projekt ešte nie je úplne vytvorený. Nákup domény a vytvorenie súkromného e-mailového účtu zvyčajne predchádza aj registrácii spoločnosti, pretože je taká jednoduchá (a lacná). Ak dopytu chýba súkromná doména, je to zvyčajne znak toho, že projekt je vo fáze nápadu. Len veľmi málo zakladateľov by kontaktovalo investorov alebo zákazníkov s Gmailovou adresou, čo znamená, že akýkoľvek dopyt z takejto adresy znamená, že ide o nevhodný projekt. Od roku 2021 EIC Accelerator financuje aj fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, ale vzhľadom na konkurencieschopnosť grantu to neznamená, že bude môcť byť úspešná jedna osoba bez podpory, trakčnej alebo podpornej siete. Každý dopyt, ktorý prichádza z domény, ktorá nie je súkromne hostená a nie je pripojená k Corporate Identity (CI), bude pravdepodobne ignorovaný selektívnymi poradenskými spoločnosťami. 2. Žiadateľ Prospect EIC Accelerator je vo fáze nápadu Nová platforma AI spoločnosti EIC má za cieľ ukázať cestu od nápadu k uvedeniu na trh, ale to neznamená, že fyzická osoba môže byť úspešná s čistým nápadom. Úrovne pripravenosti technológie (TRL) jasne načrtávajú štádium, v ktorom musí byť technológia, pričom TRL5 je minimum pre EIC Accelerator a nižšie TRL sú možné len v programoch EIC Pathfinder a EIC Transition. Súčasné diagnostické a ideové časti aplikácie EIC Accelerator sú zavádzajúce, pretože môžu vzbudzovať dojem, že projekty môžu byť stále vo fáze nápadu a po dosiahnutí kroku 3 sa potom transformujú na komerčný produkt, ale nie je to tak. Projekt žiadateľa neprinesie významné zmeny od 1. do 3. kroku – jediné, čo sa zmení, je množstvo a hĺbka údajov, ktoré sú poskytované EIC na účely hodnotenia. EIC Accelerator, tiež zavádzajúci názov, nie je tradičným akcelerátorom, ktorého cieľom je pomôcť startupom uspieť tým, že im pomôže s vývojom produktov, vzťahmi s investormi alebo kontaktovaním zákazníkov. Primárny zdroj, okrem obmedzeného koučingu, bude finančný, čo znamená, že žiadatelia potrebujú podnikateľský plán, správnu obchodnú stratégiu a musia mať všetko potrebné na realizáciu projektu. EIC nebude držať príjemcov za ruky, hoci sa budú snažiť vytvárať príležitosti na vytváranie sietí, ak to bude zodpovedať súčasným politickým programom, ako je Zelená dohoda, pomoc pri COVID-19 alebo podobné trendy. Mať nápad a osloviť konzultanta s polovičným podnikateľským plánom bude pravdepodobne nedostatočné a väčšina selektívnych autorov ho bude ignorovať. 3. Spoločnosť nemá webovú stránku ani sociálnu prítomnosť Je pochopiteľné, že mnohé spoločnosti sú v utajenom režime, najmä pokiaľ ide o produkty DeepTech v oblasti biotechnológie alebo farmácie, kde veľkí konkurenti míňajú miliardy na výskum a vývoj a mohli by rýchlo kopírovať technológiu – patentovanú alebo nie. Napriek tomu, aj keď spoločnosť nemá záujem o marketing alebo propagovanie svojej technológie, každá spoločnosť, ktorá má dostatočné počiatočné financovanie a stupeň trakcie potrebný na úspech v EIC Accelerator, by mala mať prinajmenšom webovú stránku a stránku LinkedIn. Môžu existovať výnimky, ale žiadna prítomnosť často znamená, že zakladatelia považujú tento projekt za vedľajší podnik alebo neinvestujú do jeho úspechu. Ďalšou výnimkou je novovytvorená spoločnosť, ktorá je oddelením univerzity alebo dcérskou spoločnosťou inej spoločnosti. V druhom prípade môže potenciálny žiadateľ zvyčajne poskytnúť odkaz na webovú stránku materskej spoločnosti, zatiaľ čo v prvom prípade by mohol byť príliš skorým štádiom pre EIC Accelerator, ale môže mať nárok na EIC Pathfinder. 4. Založené na výskume, ktorý nie je ich (univerzitný non-spin-off) Často sa môžeme stretnúť so spoločnosťou, ktorá svoju technológiu zakladá na univerzitnom výskume, ktorý nie je ich, ale zatiaľ na trhu neexistuje. To samo osebe neznamená, že nie je vhodné pre EIC Accelerator, ale ... Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK