Tutvustame EIC Accelerator 2024 kuut transformatiivset väljakutset

European Innovation Council (EIC) Accelerator on tehnoloogilise ja teadusliku arengu esirinnas, juhtides innovatsiooni erinevates sektorites. Oma viimases ettevõtmises on KIK avalikustanud kuus väljakutset, millest igaüks on suunatud kriitilistele arendus- ja teadusvaldkondadele. Nende väljakutsete eesmärk ei ole ainult tehnoloogia piiride nihutamine, vaid ka mõnede kõige pakilisemate probleemide lahendamine, millega meie ühiskond praegu silmitsi seisab. 1. Euroopas toodetud inimkeskne generatiivne AI See väljakutse keskendub inimkeskse lähenemisega generatiivsete tehisintellekti tehnoloogiate arendamisele. See rõhutab tehisintellekti eetilisi, õiguslikke ja ühiskondlikke aspekte, tagades, et neid murrangulisi tehnoloogiaid arendatakse, keskendudes inimõigustele, demokraatiale ja eetilistele põhimõtetele. See algatus on kooskõlas Euroopa Liidu pühendumusega digitaalsele innovatsioonile, mis austab inimlikke põhiväärtusi. 2. Virtuaalsete maailmade ja laiendatud interaktsiooni lubamine tööstuse 5.0 jaoks. Selle väljakutse eesmärk on edendada virtuaalse ja liitreaalsuse tehnoloogiaid. Need tehnoloogiad on seatud muutma revolutsiooniliselt tööstuslikke rakendusi, suurendades kasutajakogemust ja suhtlemist, aidates seega oluliselt kaasa edenemisele ühendatud ja tehnoloogiliselt arenenuma tööstusajastu poole. 3. Smart Edge'i ja kvanttehnoloogia komponentide lubamine Arvutus- ja sidesüsteemide tipptasemel keskendudes keskendub see väljakutse nutikate servade andmetöötluse ja kvantkomponentidega seotud tehnoloogiate arendamisele. Selles tunnistatakse kvanttehnoloogia ja äärearvutite kasvavat tähtsust andmetöötluse ja -kommunikatsiooni tuleviku kujundamisel. 4. Täppiskääritamisest ja vetikatest valmistatud toit See väljakutse käsitleb uuenduslikke lähenemisviise säästvale toidutootmisele, keskendudes täppiskääritamise tehnikatele ja vetikate kasutamisele. Selle eesmärk on muuta toiduainetööstus revolutsiooniliseks, uurides säästvamaid, tõhusamaid ja keskkonnasõbralikumaid toidutootmise meetodeid, aidates seeläbi kaasa ülemaailmsele toiduga kindlustatusele. 5. Monoklonaalsetel antikehadel põhinevad ravimid esilekerkivate viiruste uute variantide jaoks Vastuseks viirushaiguste arenevale olemusele on see väljakutse suunatud tekkivate viiruste jaoks monoklonaalsete antikehade põhiste ravimeetodite väljatöötamisele, keskendudes eelkõige uutele ja erinevatele tüvedele. See algatus on pandeemiate ja esilekerkivate viirusohtude vastu võitlemisel ülioluline, rõhutades vajadust paindlike ja kohanemisvõimeliste meditsiiniliste lahenduste järele. 6. Taastuvad energiaallikad ja kogu nende väärtusahel See väljakutse hõlmab kogu taastuvate energiaallikate väärtusahelat alates materjalide arendamisest kuni komponentide ringlussevõtuni. See rõhutab vajadust säästvate energialahenduste järele, mis võtavad arvesse taastuvenergia elutsükli kõiki aspekte, tugevdades ELi pühendumust keskkonnasäästlikkusele ja rohelisele tehnoloogiale. Kokkuvõtteks võib öelda, et EIC Accelerator kuus väljakutset esindavad mitmekülgset ja ambitsioonikat eesmärkide kogumit, mis on suunatud innovatsiooni edendamisele ja peamiste ülemaailmsete väljakutsetega tegelemisele. Tehisintellektist ja virtuaalreaalsusest kuni säästva toidutootmise ja taastuvenergiani – need väljakutsed peegeldavad KIKi pühendumust tehnoloogiliselt arenenud, jätkusuutliku ja inimkeskse tuleviku kujundamisele. 1. Inimkeskne generatiivne tehisintellekt Euroopas: innovatsiooni tasakaalustamine eetika ja ühiskonnaga Tehisintellekti (AI) tulek on avanud võimaluste maailma, muutes meie elu-, töö- ja suhtlemisviisi. Tehisintellekti tehnoloogiate, eriti generatiivse tehisintellekti kiire areng ja kasutuselevõtt on aga tekitanud olulisi eetilisi, õiguslikke ja ühiskondlikke probleeme. Euroopa, keskendudes inimkesksele tehisintellektile, on nende väljakutsete lahendamisel esirinnas, püüdes tagada, et tehisintellekti arendamine oleks kooskõlas eetiliste põhimõtete ja ühiskondlike väärtustega. Euroopa lähenemine inimkesksele tehisintellektile Euroopa lähenemine tehisintellektile on sügavalt juurdunud pühendumises inimõigustele, demokraatiale ja õigusriigi põhimõtetele. Euroopa Liit (EL) rõhutab usaldusväärse, eetilise ja põhiõigusi austava tehisintellekti arendamise tähtsust. See fookus ilmneb erinevates algatustes ja strateegiates, näiteks digitaalse Euroopa programmis, mille eesmärk on suurendada ELi strateegilist digitaalset võimekust ja edendada digitaaltehnoloogiate, sealhulgas tehisintellekti kasutuselevõttu. Peamised Euroopa tehisintellekti ja digitaalse ümberkujundamise strateegiad hõlmavad hariduse integreerimist, et anda kodanikele oskused mõista tehisintellekti võimalusi, ja metoodikate rakendamist tööjõu ülemineku juhtimiseks. Need strateegiad toetavad fundamentaalseid ja eesmärgipõhiseid teadusuuringuid, luues tugeva ja ahvatleva keskkonna, mis meelitab ligi ja hoiab Euroopas talente. ELi pühendumus eetilisele tehisintellektile ilmneb ka mitmesuguste tehisintellekti uurimisvõrgustike loomises, nagu CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media ja ELISE, mille eesmärk on edendada inimkeskset lähenemist tehisintellektile Euroopas. Euroopa Komisjon on käivitanud ka sellised algatused nagu Euroopa Teadusnõukogu ja AI Watch, et edendada ja jälgida usaldusväärsete tehisintellektilahenduste väljatöötamist. Generatiivse AI roll Euroopas Generatiivne AI, mis hõlmab selliseid tehnoloogiaid nagu suured keelemudelid ja kujutiste genereerimise tööriistad, kogub Euroopas kiiresti haaret. Sellel tehnoloogial on potentsiaal muuta tööstusharusid, isikupärastades tarbijate kaasamist, parandades klientide kogemusi ning luues uusi tooteid ja teenuseid. Siiski tekitab see ka väljakutseid, nagu isikuandmete väärkasutamise ja kahjuliku sisu loomise võimalus. Nende probleemide lahendamiseks julgustatakse Euroopa ettevõtteid ja teadlasi looma kaitsepiirdeid, et kaitsta tarbijate privaatsust ja tagada, et tehisintellekti loodud sisu oleks ohutu ja lugupidav. See lähenemisviis on kooskõlas andmekaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud Euroopa tugeva rõhuasetusega eraelu puutumatusele ja andmekaitsele. Eetilised ja ühiskondlikud kaalutlused Euroopa keskendumine inimkesksele tehisintellektile laieneb tehisintellekti arendamise eetilistele ja ühiskondlikele mõjudele. EL on loonud eetiliste tehisintellekti rakenduste edendamiseks erinevaid platvorme ja mõttekodasid, näiteks PACE (Participactive And Constructive Ethics) Hollandis. Need platvormid koondavad ettevõtteid, valitsusasutusi, eksperdikeskusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone, et kiirendada inimkeskse tehisintellekti arendamist. ELi tehisintellekti käsitlevates eetikasuunistes tuuakse välja kriitilised murekohad ja piirid tehisintellekti arendamisel, rõhutades inimeste huvide seadmise tähtsust tehisintellekti innovatsiooni keskmesse. Need suunised käsitlevad selliseid küsimusi nagu kodanike hindamine ja autonoomsete relvade väljatöötamine, toetades tugevat poliitikat ja reguleerivat raamistikku nende kriitiliste probleemide lahendamiseks. Tehisintellekti tulevik Euroopas Euroopa pühendumine tehisintellekti eetilistele, õiguslikele ja ühiskondlikele aspektidele seab Euroopa selle valdkonna potentsiaalse ülemaailmse liidri kohale. Keskendudes inimkesksele tehisintellektile, saab Euroopa luua… Loe rohkem

ChatEIC selgitab EIC Accelerator 2024. aasta tööprogrammi

European Innovation Council (KIK) 2024. aasta tööprogramm See põhjalik dokument kirjeldab üksikasjalikult KIKi strateegilist lähenemist, rahastamisvõimalusi ja tugiteenuseid murranguliste uuenduste ja tehnoloogiate jaoks erinevates valdkondades. Sissejuhatus ja ülevaade (lk 5–6): alustage sissejuhatuse ja ülevaate lõikudega, et saada põhjapanevalt arusaamine KIKi eesmärkidest, peamistest tulemusnäitajatest ja 2024. aasta tööprogrammi ülevaadetest. See annab ülejäänud dokumendile konteksti. EIC Pathfinder (lk 22–49): kui olete huvitatud täiustatud teadusuuringutest, millel on potentsiaali läbimurdetehnoloogiate arendamiseks, on EIC Pathfinder jaotis hädavajalik. See hõlmab EIC Pathfinder Open ja Pathfinderi väljakutseid, pakkudes ülevaadet toetatavate projektide tüüpidest, taotlemise kriteeriumidest ja saadaolevast toetusest. EIC Transition (lk 49–60): neile, kes soovivad täiustatud tehnoloogiaid turustatavateks uuendusteks muuta, on EIC Transition jaotis väga asjakohane. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult toetust nende tehnoloogiate turuvalmidusele lähemale toomiseks. EIC Accelerator (lk 60–96): kui olete keskendunud idufirmadele või VKEdele, mille uuenduslikud tehnoloogiad on skaleerimiseks valmis, on EIC Accelerator jaotis ülioluline. See annab teavet selle kohta, kuidas KIK toetab turgu loovaid uuendusi, sealhulgas rahastamise ja investeeringute üksikasju. KIKi ärikiirendusteenused (lk 96–100): see jaotis on väärtuslik, et mõista KIKi pakutavat lisatoetust, sealhulgas juhendamist, juhendamist ja võrgustike loomise võimalusi. KIK-i auhinnad (lk 100–113): selles osas kirjeldatakse erinevaid innovatsiooniauhindu, pakkudes võimalusi täiendavaks tunnustuseks ja rahastamiseks. Sõnastik (lk 16, 806–835): Lõpuks pakub sõnastik kogu dokumendis kasutatud terminite ja mõistete selgeid määratlusi, tagades sisu igakülgse mõistmise. Kõik need jaotised pakuvad ainulaadseid teadmisi ja teavet, mis sõltuvad teie konkreetsetest huvidest, olgu selleks süvatehnoloogilised uuringud, tehnoloogiate turuleviimine, uuenduslike idufirmade suurendamine või laiema KIK-i ökosüsteemi mõistmine. Milles KIKi väljakutsed täpsemalt seisnevad? 2024. aasta tööprogrammi KIKi väljakutsed on keskendunud algatused, mille eesmärk on lahendada läbimurdeliste tehnoloogiate ja uuenduste kaudu konkreetseid suure mõjuga probleeme. Need on osa EIC Pathfinder skeemist, mille eesmärk on toetada interdistsiplinaarset teadus- ja arendustegevust teaduse ja tehnoloogia tipptasemel. Siin on KIKi väljakutsete põhidetailid: Konkreetsed eesmärgid: Igal KIKi väljakutsel on selge eesmärk, mis käsitleb kriitilisi ühiskondlikke, keskkonna- või majandusprobleeme. Need eesmärgid on sõnastatud lähtuvalt nende potentsiaalist luua olulisi mõjusid ja edendada teedrajavaid uuendusi. Sihitud uurimisvaldkonnad: väljakutsed on kooskõlas konkreetsete uurimisvaldkondadega, mis nõuavad uudseid lähenemisviise ja uuenduslikke lahendusi. Need valdkonnad on hoolikalt valitud praeguste tehnoloogiliste lünkade ja tulevikupotentsiaali põhjal. Interdistsiplinaarne lähenemine: väljakutsed soodustavad valdkondadevahelist lähenemist, mis ühendab erinevate teadus- ja tehnoloogiavaldkondade eriteadmisi. See on oluline keeruliste probleemide lahendamiseks, mida ei saa lahendada ühe distsipliini kaudu. Rahastamine ja toetus: KIK rahastab ja toetab oluliselt valitud projekte. See hõlmab rahalist toetust teadustegevusele, samuti juurdepääsu mitmesugustele innovatsiooni tugiteenustele ja võrgustike loomise võimalustele. Koostöö ja konsortsiumid: taotlejaid julgustatakse sageli moodustama konsortsiume, mis koondavad erinevaid meeskondi akadeemilistest ringkondadest, tööstusest ja muudest sektoritest. Selline koostööl põhinev lähenemine on võtmetähtsusega innovatsiooni edendamisel ja teadusuuringute tulemuste rakendatavuse tagamisel. Oodatavad tulemused: KIK-i väljakutsete eesmärk on saavutada käegakatsutavaid, suure mõjuga tulemusi, mis võivad viia läbimurdeni vastavates valdkondades. See võib hõlmata selliste uute tehnoloogiate, protsesside või toodete väljatöötamist, millel on potentsiaalselt märkimisväärset ühiskondlikku või majanduslikku kasu. Taotlemis- ja hindamisprotsess: väljakutsetel on spetsiifiline taotlemisprotsess, kus taotlusi hinnatakse nende innovatsioonipotentsiaali, meeskonna võimekuse ja projekti potentsiaalse mõju alusel. Pikaajaline visioon: Lisaks otsestele teadusuuringute eesmärkidele on väljakutsed osa KIKi laiemast visioonist edendada elavat Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi ja säilitada Euroopa konkurentsieelist strateegilistes tehnoloogiasektorites. Need väljakutsed annavad teadlastele ja uuendajatele võimaluse panustada ümberkujundavatesse projektidesse, millel on potentsiaalne kaugeleulatuv mõju. Millised on EIC Accelerator väljakutsed? 2024. aasta EIC Accelerator väljakutsed on keskendunud suure mõjuga uuenduste toetamisele mitmes võtmevaldkonnas. Siin on üksikasjalik ülevaade kõigist nendest väljakutsetest: Euroopas valmistatud inimkeskne generatiivne AI: see väljakutse rõhutab tehisintellekti tehnoloogiate arendamist, mis seavad esikohale eetilised kaalutlused ja inimkesksed põhimõtted, tagades, et tehisintellekti arendamine on kooskõlas Euroopa väärtuste ja standarditega. Virtuaalsete maailmade ja laiendatud interaktsiooni võimaldamine suure mõjuga rakendustes, et toetada tööstuse 5.0 realiseerimist: selle väljakutse eesmärk on edendada tehnoloogiaid virtuaalses ja liitreaalsuses, aidates kaasa Industry 5.0 arengule. See keskendub rakendustele, mis võivad märkimisväärselt mõjutada erinevaid sektoreid, sealhulgas tootmist, tervishoidu ja haridust. Smart Edge'i ja kvanttehnoloogia komponentide lubamine: see väljakutse on keskendunud kõrgtehnoloogiate arendamisele servaarvutuse ja kvantandmetöötluse valdkonnas. Selle eesmärk on edendada uuendusi, mis võivad suurendada arvutusvõimsust ja -tõhusust, eriti kiiret andmetöötlust ja -analüüsi vajavates rakendustes. Täppisfermentatsioonist ja vetikatest valmistatud toit: siin keskendutakse toidu tootmise uuenduslikele meetoditele, eriti täppiskääritamise ja vetikapõhiste süsteemide kaudu. See väljakutse käsitleb vajadust säästvate ja skaleeritavate toiduainete tootmistehnikate järele, mis on ülemaailmse toidunõudluse rahuldamiseks ja keskkonnamõju vähendamiseks üliolulised. Monoklonaalsetel antikehadel põhinevad ravimid esilekerkivate viiruste uute variantide jaoks: see väljakutse on seotud biomeditsiini valdkonnaga, täpsemalt tekkivate viirushaiguste monoklonaalsete antikehade ravimeetodite väljatöötamisega. Selle eesmärk on kiirendada tõhusate ravimeetodite loomist, et võidelda viiruste uute variantidega, suurendades pandeemiaks valmisolekut ja reageerimist. Taastuvad energiaallikad ja kogu nende väärtusahel, sealhulgas materjalide arendus ja komponentide ringlussevõtt: see väljakutse keskendub kogu taastuvenergia väärtusahelale alates materjalide arendamisest kuni komponentide ringlussevõtuni. Selle eesmärk on edendada uuendusi, mis võivad parandada taastuvate energiaallikate tõhusust, jätkusuutlikkust ja mastaapsust. Kõik need väljakutsed on loodud selleks, et käsitleda kriitilisi valdkondi, kus innovatsioonil võib olla suur mõju ühiskonnale, keskkonnale ja majandusele. EIC Accelerator väljakutse 1: Euroopas tehtud inimkeskne generatiivne AI Väljakutse „Euroopas tehtud inimkeskne generatiivne AI” EIC Accelerator 2024. aasta tööprogrammi osana käsitleb… Loe rohkem

Ettevõtte profiil, mis ei peaks taotlema EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (endine SME Instrument 2. faas, toetus ja omakapital) on European Innovation Council (EIC) väga konkurentsivõimeline, kuid samas ka väga populaarne toetuste ja omakapitali rahastamise skeem. Paljud idufirmad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) ELis, aga ka assotsieerunud riikides, nagu Iisrael või Norra, on huvitatud fondidele kandideerimisest, kuid paljudel oleks parem otsida muid võimalusi. Kuigi stipendiumikonsultantidel ja professionaalsetel kirjutajatel on sobivate EIC Accelerator taotlejate valikul erinevad lähenemisviisid, on mõned ühised teemad, mida edule orienteeritud stipendiumikonsultandid jagavad. Kuna EIC Accelerator ametlik toetustaotluse mall ei selgita selliseid nüansirikkaid punkte põhjalikult, on järgmise artikli eesmärk anda ülevaade ettevõtete tüüpidest, mis ei peaks taotlema. Iga alustava või laieneva ettevõtte puhul, kes tunneb end mõnes allpool loetletud punktis ära, oleks soovitatav hoiduda kirjaniku või konsultandi palkamisest, kuna aega ja ressursse saab paremini kulutada mujale. Märkus: KIK ei vali eelkõige suurepäraseid ettevõtteid, vaid eelkõige ettevõtteid, mis sobivad teatud vormi. Väikesed võimalused KIKi edu saavutamiseks ei tähenda, et ettevõte või projekt on halb. KIK poleks kunagi rahastanud sotsiaalseid võrgustikke nagu Facebook või Twitter ja isegi tööstusharuspetsiifilisi ükssarvikuettevõtteid, nagu Epic Games või Instacart. Ometi on need kõik edujuhtumid tasemel, millest KIK unistab. Alloleva loendi eesmärk on rõhutada esmamuljet, mida konsultandid ja stipendiumikirjutajad kliendiga esmakordsel kokkupuutel sageli silmitsi seisavad. Kuna nõudlus stipendiumikirjutajate järele on üldiselt väga suur, määrab see esmamulje tõenäoliselt ära, kui huvitatud on konsultatsioonifirma konkreetsest projektist. Kuidas nad oma ettevõtet või tehnoloogiat esitlevad? Miks nad vajavad EIC Accelerator tuge? Mida on vaja rahastada? 1. Päring kasutab Gmaili või sarnast domeeniaadressi Kuigi see ei ole tugev punane lipp, viitab see sellele, et ettevõte või projekt pole veel täielikult moodustatud. Domeeni ostmine ja privaatse meilikonto loomine eelneb tavaliselt isegi ettevõtte registreerimisele, kuna see on nii lihtne (ja odav). Kui päringul puudub privaatdomeen, on see tavaliselt märk sellest, et projekt on ideefaasis. Väga vähesed asutajad võtavad investorite või klientidega ühendust Gmaili aadressiga, mis tähendab, et mis tahes päring selliselt aadressilt on märk sobimatu projekti kohta. Alates 2021. aastast rahastab EIC Accelerator ka juriidilise isiku õigusteta füüsilisi isikuid, kuid toetuse konkurentsivõime tõttu ei tähenda see, et üksainus isik, kellel puudub toetus, tõmbejõud või tugivõrgustikud, oleks edukas. Iga päring, mis pärineb domeenilt, mis ei ole privaatselt hostitud ja mis ei ole seotud ettevõtte identiteediga (CI), jääb valikuliste konsultatsioonifirmade poolt tõenäoliselt tähelepanuta. 2. Prospect EIC Accelerator taotleja on idee staadiumis Uue KIKi tehisintellekti platvormi eesmärk on kuvada teekond idee loomisest turule minekuni, kuid see ei tähenda, et füüsiline isik võib olla edukas ka puhta ideega. Tehnoloogia valmisoleku tasemed (TRL) kirjeldavad selgelt, millises etapis peab tehnoloogia olema, kusjuures TRL5 on EIC Accelerator jaoks miinimum ja madalamad TRL-id on võimalikud ainult EIC Pathfinder ja EIC Transition programmides. EIC Accelerator rakenduse praegused diagnostika- ja ideeosad on eksitavad, kuna need võivad jätta mulje, et projektid võivad olla veel idee staadiumis ja seejärel muudetakse need pärast 3. sammu saavutamist kommertstooteks, kuid see pole nii. Taotleja projektis olulisi muudatusi etapist 1 kuni 3 ei toimu – muutub vaid andmete hulk ja sügavus, mida KIK-ile hindamise eesmärgil esitatakse. EIC Accelerator, samuti eksitav nimi, ei ole traditsiooniline kiirendi, mille eesmärk on aidata idufirmadel edu saavutada, aidates kaasa tootearendusele, investorsuhetele või kliendikontaktidele. Peamine ressurss väljaspool piiratud juhendamist on rahaline, mis tähendab, et taotlejatel on vaja äriplaani, õiget äristrateegiat ja neil peab olema projekti elluviimiseks kõik vajalik. KIK ei hoia abisaajatel käest kinni, kuigi nende eesmärk on luua võrgustike loomise võimalusi, kui see vastab praegustele poliitilistele tegevuskavadele, nagu roheline kokkulepe, COVID-19 leevendamine või sarnased suundumused. Idee omamisest ja pooleldi koostatud äriplaaniga konsultandi poole pöördumisest tõenäoliselt ei piisa ja enamik valivaid kirjutajaid ignoreerib seda. 3. Ettevõttel puudub veebisait ega sotsiaalne kohalolek On arusaadav, et paljud ettevõtted on varjatud režiimis, eriti kui tegemist on DeepTech toodetega biotehnoloogia või farmaatsia valdkonnas, kus suured konkurendid kulutavad miljardeid teadus- ja arendustegevusele ning võivad tehnoloogiat kiiresti kopeerida – patenteeritud või mitte. Siiski, isegi kui ettevõttel pole huvi enda turundamise või oma tehnoloogia avalikustamise vastu, peaks igal ettevõttel, kellel on piisav algfinantseerimine ja EIC Accelerator-s edu saavutamiseks vajalik veojõud, olema vähemalt veebisait ja LinkedIn leht. Võib olla erandeid, kuid kohaloleku puudumine tähendab sageli seda, et asutajad näevad seda projekti kõrvalettevõttena või ei panusta selle edusse. Üks täiendav erand sellest on äsja asutatud ettevõte, mis on mõne teise ettevõtte ülikoolist lahkuv või tütarettevõte. Viimasel juhul saab potentsiaalne taotleja tavaliselt esitada emaettevõtte veebisaidi lingi, samas kui esimesel juhul võib ta olla EIC Accelerator jaoks liiga varajases staadiumis, kuid võib olla EIC Pathfinder jaoks sobilik. 4. Põhineb uuringutel, mis ei ole nende oma (ülikooli mittespin-off) Tihti võib kohata ettevõtet, mis kasutab oma tehnoloogiat ülikooliuuringutel, mis ei kuulu neile, kuid mida veel turul ei ole. See iseenesest ei tähenda, et see ei oleks EIC Accelerator jaoks sobilik, kuid … Loe rohkem

Rasph – EIC Accelerator Consulting
et