Разкриване на бъдещето на европейските иновации: Задълбочено потапяне в работната програма на EIC за 2024 г.

Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г., подробно описана в документа, очертава своята цялостна стратегия и компоненти, предназначени да насърчават иновациите в рамките на Европейския съюз. Ето основните компоненти и акценти: Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI): EIC има за цел да подкрепя революционни технологии и компании, които са от решаващо значение за постигането на екологичен и цифров преход, като гарантира открита стратегическа автономия в критичните технологии. Той си е поставил шест стратегически цели, включително да се превърне в предпочитан инвеститор за стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал, да преодолее недостига на финансиране за дълбокотехнологични компании, да поддържа високорискови технологии, да увеличи броя на европейските еднорози и разраствания, да катализира въздействието на иновациите от Европа публични изследвания и постигане на оперативни постижения. Преглед на работната програма за 2024 г.: Работната програма организира финансирането и подкрепата си в три основни схеми: EIC Pathfinder: За напреднали изследвания за разработване на научната основа за революционни технологии. EIC Transition: За валидиране на технологии и разработване на бизнес планове за конкретни приложения. EIC Accelerator: Подпомагане на компаниите при въвеждането на иновации на пазара и увеличаването им. Всяка схема е подсилена с достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, предоставящи експертен опит, корпорации, инвеститори и участници в екосистемата. Основни промени в работната програма за 2024 г.: Направени са корекции, подобрения и опростявания въз основа на обратната връзка и намаления бюджет. Тези промени включват въвеждането на модел на еднократна сума за повечето обаждания, засилени мерки срещу рисковете за икономическата сигурност и корекции в критериите за допустимост и финансиране в различните схеми. Основни характеристики на EIC поддръжката: Предлага се комбинация от финансова и нефинансова подкрепа за ускоряване и разрастване на EIC иновациите и компаниите. Това включва проактивно управление на проекти и портфолио, персонализиран подход за оценка на предложенията, политики за отворен достъп и права върху интелектуалната собственост, както и мерки за гарантиране на икономическа сигурност. Сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT): Документът очертава нарастващото сътрудничество между EIC и EIT за укрепване на Европейската иновационна екосистема, включително споделени услуги, процеса Fast Track и новата схема за стажанти в иновациите. Прогноза за 2025 г. и бъдещи години: Обсъждат се бъдещи стратегии и потенциални нови синергии, включително възможността за увеличаване на бюджетите за по-големи инвестиции чрез фонда EIC в ключови фокусни области. Речник и дефиниции: Документът завършва с подробен речник и раздел с дефиниции, обясняващ терминологията и акронимите, използвани в работната програма. Тези компоненти колективно имат за цел да подкрепят стратегическите цели на Европейския съюз в областта на иновациите, научните изследвания и технологичното развитие, като наблягат на високорисковите изследвания с висока печалба и революционни технологии с потенциал за значително обществено и икономическо въздействие. 1. Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI) В забележителен ход за тласък на европейските иновации в бъдещето, European Innovation Council (EIC) изложи смела визия със своята работна програма 2024, като се фокусира върху идентифицирането, разработването и увеличаването на пробива технологии и компании, които са ключови за екологичния и цифров преход на ЕС. Тази визия е подкрепена от стратегически цели, предназначени да осигурят отворена стратегическа автономия на Европа в критичните технологии, насърчавайки жизнена екосистема, в която стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал могат да процъфтяват. Амбицията на програмата е не само да преодолее недостига на финансиране, пред който са изправени компаниите за дълбоки технологии, но и да позиционира EIC като предпочитан инвеститор за визионерски идеи, като по този начин повлияе на разпределението на частни активи в подкрепа на тези иновации. В основата на стратегическата визия на EIC са шест амбициозни цели, всяка от които е придружена от ясни ключови показатели за ефективност (KPI), които имат за цел да измерват напредъка и да насочват изпълнението на програмата: Да станеш инвеститор по избор: EIC търси признание в целия континент, привличане на стартиращи фирми с висок потенциал, предприемачи и иновативни изследователи, със специален акцент върху слабо представените групи като жени иноватори и тези от по-слабо развити екосистеми. Натрупване на инвестиции от 30-50 милиарда евро в европейски дълбоки технологии: Чрез преодоляване на критичния недостиг на финансиране, EIC има за цел да използва своя фонд, за да повлияе значително на екосистемата на дълбоките технологии, насърчавайки климат, в който частните инвестиции текат по-свободно в подкрепа на новаторски иновации. Подкрепа за високорискови технологии: В области, критични за обществото и стратегическата автономия, EIC се ангажира да поеме изчислени рискове, за да подкрепи най-обещаващите възможности за дълбоки технологии от най-ранните етапи до комерсиално разширяване, гарантирайки независимостта на Европа в ключови технологии. Увеличаване на броя на европейските еднорози и разраствания: EIC е на мисия да подхранва растежа на европейски стартиращи фирми и МСП, за да се сравняват и надминават своите глобални партньори, насърчавайки среда, в която европейските иновации могат да водят на световната сцена. Катализиране на въздействието на иновациите от европейските обществени изследвания: Чрез изграждането на партньорства в целия ЕС, EIC има за цел да комерсиализира най-добрите идеи от изследователската база, създавайки благоприятна почва за стартиращи фирми да се разрастват и да оказват глобално въздействие. Постигане на оперативни съвършенства: Ефективността, гъвкавостта и отзивчивостта на операциите на EIC са предназначени да отговорят на високите очаквания на кандидатите, инвеститорите и пазара като цяло, осигурявайки плавен път от иновативна идея до пазарен успех. Тези стратегически цели не са просто амбициозни цели, но представляват цялостен план за иновационния пейзаж на Европа, целящ създаването на плодородна екосистема за революционни технологии, които ще определят бъдещето на икономиката и обществото на ЕС. Чрез комбинация от финансова и нефинансова подкрепа, EIC подготвя сцената за трансформиращо въздействие, което се простира далеч отвъд непосредствения хоризонт, като гарантира, че Европа остава в челните редици на иновациите и технологиите. 2. Преглед на работната програма за 2024 г. Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. представлява основна крачка към насърчаване на иновациите и технологични пробиви в рамките на Европейския съюз. Структуриран да отговори на критичните нужди на зеления и цифров преход, той използва над 1,2 милиарда евро финансиране, организирайки цялостна стратегия за овластяване на изследователи, стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП). Ето един задълбочен поглед към нейния структурен преглед: EIC Pathfinder, Преход и Ускорител: Трите стълба Работната програма е гениално сегментирана в три основни схеми за финансиране, всяка от които е съобразена с различни етапи на иновация и развитие: EIC Pathfinder: Посветена на напреднали изследвания, Pathfinder е родното място на научните изследвания, насочени към разработването на основните елементи на революционните технологии. Той включва както отворени покани за всяка област на научно изследване, така и целенасочени предизвикателства, насочени към конкретни, стратегически интереси на... Прочетете още

Финансиране на пионерски пробиви чрез EIC Accelerator

Преглед на ускорителната програма European Innovation Council EIC Accelerator, уважавана инициатива за финансиране под егидата на European Innovation Council (EIC) и неразделна част от рамката на Horizon Europe, е посветена на предоставянето на значителна финансова подкрепа на пионерски предприятия. Тази програма се фокусира върху организации, които са в челните редици на напредъка на технологичните иновации или овладяването на потенциала на научните открития в областта на дълбоките технологии (DeepTech). Допустимите проекти могат да получат до 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, допълнени от опция за дялово финансиране до 15 милиона евро, насърчавайки растежа и мащабируемостта на новаторски начинания. Преглед на финансираните технологии по програмата EIC Accelerator От създаването си през 2021 г. European Innovation Council (EIC) Accelerator поддържа разнообразен набор от над 400 предприятия, обхващащи множество сектори. Тези бенефициенти включват предприятия, занимаващи се с капиталоемки хардуерни операции, както и такива, посветени на чисто софтуерно управлявани инициативи, със силен акцент върху иновациите в Deep Technology. EIC Accelerator поддържа широк технологичен обхват без всеобхватни ограничения, при условие че предложените технологии се придържат към директивите на Европейския съюз и не поддържат военни приложения или свързани области. Освен това, EIC Accelerator подчертава своя ангажимент за напредък на пионерските технологии, като набляга на конкретни технологични предизвикателства всяка година, като по този начин акцентира върху области от стратегически интерес и потенциален растеж в рамките на иновационната екосистема. Оценяване на нивото на технологична готовност за допустимост EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) осигурява финансова подкрепа за напредъка на технологии, които са достигнали минимум ниво на технологична готовност (TRL) 5, което се характеризира с валидиране на технологията в рамките на подходяща работна среда . За да се класират за финансиране, от кандидатите обикновено се очаква да са разработили прототип или да са установили доказателство за концепцията, което обосновава ефикасността на технологията. Освен това субекти, чиито технологии са напреднали до TRL 6 или 7, могат да търсят безвъзмездно финансиране за по-нататъшно развитие. За технологии, които са напреднали до TRL 8, EIC Accelerator може да предложи опции за инвестиции в чист капитал, за да улесни тяхното навлизане на пазара и разширяване. Преглед на наличните потоци за финансиране чрез EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) предоставя финансова подкрепа на предприятия чрез три отделни механизма за финансиране: Безвъзмездни средства до 2,5 милиона евро, които не се разреждат и се изплащат като еднократни плащания; Инвестиции в дялов капитал до 15 милиона евро, направени от EIC Fund или негови филиали в замяна на акции в компанията; и смесено финансиране, което обединява безвъзмездни средства и капиталово финансиране до максимум 17,5 милиона евро. Потенциалните кандидати имат свободата на преценка да изберат предпочитания от тях тип финансиране и съответната сума, която съответства на техните бизнес изисквания. При извънредни обстоятелства кандидатите могат да бъдат разглеждани за отпускане на средства, които надхвърлят стандартните прагове. Профил на кандидата за програмата EIC Accelerator Критерии за допустимост за получатели на финансиране по EIC Accelerator Допустимите субекти за EIC Accelerator включват малки и средни предприятия (МСП) с печалба, които са надлежно регистрирани в отговаряща на условията държава. Освен това физически лица или инвеститори могат също да подават заявления при условие, че създадат компания преди изпълнението на договора за безвъзмездна помощ. За да отговарят на условията, тези компании трябва да се придържат към определението за МСП на Европейския съюз, което включва поддържане на работна сила от по-малко от 250 души и или годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро, или общ годишен баланс, който не надвишава 43 милиона евро, като по този начин се гарантира независимия характер на стопанския субект. Критерии за допустимост: Участващи държави-членки на ЕС за EIC Accelerator Програмата EIC Accelerator разширява своята допустимост до юридически лица и предприемачи в целия Европейски съюз, обхващайки всичките 27 държави-членки, които включват Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция, както и техните свързани територии. Тази цялостна достъпност гарантира равни възможности за иновации и развитие на предприятията в целия Съюз. Критерии за допустимост за участие на държави извън ЕС в програмата EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) потвърждава съществуването на споразумения за асоцииране с Хоризонт Европа, които позволяват на юридически и физически лица от установен набор от трети държави да участват в програмата. Допустимите кандидати от следните асоциирани държави могат да търсят финансиране: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово*, Република Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство (което отговаря на условията за участие само с грантове). * Това обозначение не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и Становището на Международния съд относно декларацията за независимост на Косово. Определяне на пригодността за програмата EIC Accelerator: подходяща ли е за вашето предприятие? Анализ на показателите за успех на EIC Accelerator и коефициентите на одобрение EIC Accelerator гарантира прозрачност и справедливост в своите процеси на оценка; въпреки това точните нива на успех за всеки от трите отделни етапа на оценка не се публикуват рутинно. Въпреки това се оценява, че кумулативният процент на успех за проекти, преминаващи от Стъпка 1 до Стъпка 3, е на или под прага 5%. Важно е да се отбележи, че този процент подлежи на колебания, повлиян от фактори като разпределението на годишния бюджет на EIC Accelerator, обема на подаванията на определена крайна дата и специфичния характер на поканата – независимо дали е отворена или предизвикателства обадете се. Следователно, кандидатите могат да получат променлив процент на успеваемост в съответствие с тези параметри. Оценяване на допустимостта на вашата компания за програмата EIC Accelerator EIC Accelerator дава приоритет на одобрението на начинания, които са в челните редици на иновациите, характеризиращи се с разрушителни технологични постижения с дълбока основа DeepTech или такива със значителен научен или технически характер. Мандатът на EIC Accelerator е да защитава високорискови предприятия с висок потенциал, които демонстрират ясна стратегия за внедряване на пазара. В исторически план EIC Accelerator е предоставял финансова подкрепа на разнообразен набор от научни открития, както и софтуерни предприятия, платформи за софтуер като услуга (SaaS) и дори фирми със стабилна капитализация със сравнително по-ниски рискови траектории. Критерии за допустимост и оценка... Прочетете още

Времеви предизвикателства: Въздействието на краткосрочните информационни дни за кандидатите върху приложенията EIC Accelerator

Въведение Насрочването на информационните дни за кандидатите за EIC Accelerator на 15 и 16 януари, само по-малко от два месеца преди критичния краен срок 13 март, поставя пред кандидатите значителни предизвикателства във времето. Тази кратка времева линия може да доведе до прибързани приготовления и потенциални разочарования, особено като се има предвид голямото време, необходимо за изработване на цялостно приложение както за Стъпка 1, така и за Стъпка 2 от процеса. Анализиране на времевите ограничения Време за подготовка за стъпка 1: Обикновено кандидатите се нуждаят от поне един месец, за да се подготвят за стъпка 1 от приложението EIC Accelerator. Тази фаза включва разработването на кратко, но всеобхватно предложение за иновационен проект, което изисква задълбочено проучване, планиране и документация. Обширна работа за Стъпка 2: Стъпка 2 от кандидатстването е още по-взискателна, като често изисква двумесечен подготвителен период. Тази стъпка изисква подробен бизнес план, представяне и други подкрепящи документи, които демонстрират осъществимостта на проекта, пазарния потенциал и иновациите. Кумулативно време за подготовка: Комбинирайки времето, необходимо за двете стъпки, кандидатите обикновено се нуждаят от минимум три месеца, за да подготвят конкурентно заявление. Този график е от решаващо значение, за да се гарантира, че всички аспекти на предложението са добре проучени, обмислено представени и съответстват на строгите критерии на EIC. Въздействието на прибързаната подготовка в кратки срокове: С по-малко от два месеца от информационните дни до крайния срок, кандидатите са принудени да преминат в съкратен подготвителен период. Това бързане може да доведе до неоптимални приложения, с потенциални компромиси в качеството и задълбочеността. Повишен стрес и натиск: Краткото предизвестие увеличава стреса и натиска върху екипите, отговорни за подготовката на заявленията, което може да повлияе на тяхното благосъстояние и цялостното качество на заявлението. Потенциал за пренебрегване на ключови детайли: При ограничения във времето съществува по-висок риск от пропускане на важни детайли или неуспешно разработване на определени аспекти на предложението, което може да навреди на успеха на приложението. Стратегии за смекчаване на предизвикателствата във времето Ранна подготовка: Започнете подготовката за кандидатстване много преди информационните дни. Съберете необходимите данни, започнете да изготвяте ключови документи и формулирайте стратегии преди време. Ефективно управление на времето: Разработете строг график за подготовка на кандидатстването, като разпределите конкретни периоди за всеки компонент от процеса на кандидатстване. Този структуриран подход може да помогне за постигане на максимална ефективност при времеви ограничения. Възползвайте се от експертна помощ: Помислете за ангажиране с професионални консултанти или писатели, които могат да ускорят процеса на подготовка, без да правят компромис с качеството. Дайте приоритет на ключовите компоненти на приложението: Фокусирайте се първо върху най-критичните елементи на приложението, като се уверите, че те получават необходимото внимание и подробности. Заключение Насрочването на информационните дни за кандидатите по EIC Accelerator с по-малко от два месеца преди крайния срок представлява значително предизвикателство, особено по отношение на времето, необходимо за подготовка на силно заявление. Чрез рано започване, ефективно управление на времето, използване на експертна помощ и фокусиране върху ключови компоненти, кандидатите могат по-добре да се справят с тези времеви ограничения и да подобрят шансовете си за успех.

Преодоляване на несигурността: Предизвикателството на непоследователните крайни срокове в заявленията за безвъзмездни средства

Въведение Процесът на кандидатстване за грантове, особено в програми като EIC Accelerator, е изпълнен със сложности. Едно значително предизвикателство, пред което са изправени кандидатите, е несъответствието в броя и времето на крайните срокове. Тази статия разглежда как подобни нередности създават несигурност и стратегиите, които кандидатите могат да приемат, за да смекчат тези предизвикателства. Въздействието на непоследователните крайни срокове Трудности при планирането: Несъответствието в крайните срокове прави предизвикателство за стартиращите фирми и МСП да планират процеса на кандидатстване. Дългосрочното стратегическо планиране става трудно, което се отразява на качеството и навременността на предложенията. Проблеми с разпределението на ресурсите: Променливите крайни срокове могат да доведат до неефективно разпределение на ресурсите. Компаниите могат или да избързат да спазят внезапен краен срок, или да изпитат периоди на бездействие в очакване на следващата възможност. Повишен стрес и натиск: Несигурността в крайните срокове може да доведе до повишен стрес за екипите, отговорни за подготовката на кандидатурите. Този натиск може да повлияе неблагоприятно както на психическото благополучие на персонала, така и на качеството на заявленията. Алтернативни разходи: При непредвидими крайни срокове компаниите могат да пропуснат други възможности, включително алтернативни възможности за финансиране, поради фокуса си върху подготовката за потенциално близък краен срок. Стратегии за преодоляване на несигурността в крайните срокове Бъдете информирани и актуализирани: Редовно проверявайте официалните източници за актуализации на крайните срокове. Абонирането за бюлетини или сигнали от European Innovation Council и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA) може да предостави навременна информация. Разработвайте гъвкави планове: Създавайте адаптивни планове за проекти, които могат да бъдат коригирани според промените в крайните срокове. Тази гъвкавост може да помогне за поддържане на инерция, независимо от изместването на крайните срокове. Разпределете ресурсите разумно: Вместо да прекалявате с ресурсите в последния момент, възприемете поетапен подход. Определете специален екип, който да работи по приложението на фази, като гарантира непрекъснат напредък без огромни ресурси. Възползвайте се от професионална подкрепа: Ангажирайте се с професионални писатели, консултанти или агенции, които са специализирани в заявления за безвъзмездни средства от ЕС. Техният експертен опит и опит могат да осигурят буфер срещу несигурността на променящите се крайни срокове. Подгответе план за извънредни ситуации: Имайте резервен план в случай на пропуснати срокове. Това може да включва насочване към алтернативни източници на финансиране или коригиране на сроковете на проекта. Заключение Несъответствието в броя и графика на крайните срокове за програми като EIC Accelerator представлява значително предизвикателство за кандидатите. Въпреки това, като са информирани, планират гъвкаво и използват професионална подкрепа, стартиращите фирми и МСП могат да се справят по-ефективно с тези несигурности. Приемането на тези стратегии може да доведе до по-устойчив и подготвен подход към кандидатстването за безвъзмездни средства, превръщайки предизвикателството във възможност за стратегическо планиране и изпълнение.

Навигиране в процеса на кандидатстване EIC Accelerator: Разбиране на предизвикателствата на спазването на крайните срокове

Пътуването на приложението в три стъпки на EIC Accelerator Програмата blended financing на European Innovation Council (EIC) Accelerator, критична инициатива за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), търсещи финансиране, претърпя значителни промени през 2021 г. Тези промени въведоха структуриран, тристъпков процес на кандидатстване, всеки със своите различни изисквания и срокове. Разбирането на тези стъпки е от решаващо значение за кандидатите, за да планират и изпълнят ефективно своите приложения. Стъпка 1 – Кратко заявление: Тази начална фаза включва мини-предложение, включително писмено заявление за безвъзмездна помощ, видео представяне и представяне. Забележително е, че Стъпка 1 може да бъде изготвена за по-малко от 30 дни и изпратена по всяко време, тъй като няма фиксиран краен срок. Тази гъвкавост позволява на кандидатите да влязат в процеса, когато се чувстват най-подготвени. Стъпка 2 – Пълно приложение: Тази фаза представлява по-сериозно предизвикателство. Изисква подробно заявление и може да бъде подадено само след като Стъпка 1 бъде одобрена и EIC обяви фиксиран краен срок. Исторически през 2021 г. имаше два такива срока – през юни и октомври. Подготовката за Стъпка 2 е значително начинание, с препоръчително време за подготовка от поне 60 дни. Стъпка 3 – Интервю лице в лице: Последното препятствие, Стъпка 3, включва интервю лице в лице с помощта на инструмента за представяне от Стъпка 2. Тази стъпка е достъпна само за проекти, одобрени в Стъпка 2. Датите на интервюто са определени малко след оценките на Стъпка 2 и кандидатите обикновено имат около 14 дни, за да се подготвят за този етап. Предизвикателството на планирането и управлението на времето За кандидатите за първи път разбирането и управлението на този процес от три стъпки може да бъде обезсърчително. Гъвкавият характер на подаването на Стъпка 1 контрастира рязко със строгия и взискателен характер на Стъпка 2. Времето за подготовка, макар и да изглежда достатъчно, може да бъде предизвикателство, особено за стартиращи фирми и МСП, които не са запознати с тънкостите на процеса. Стъпка 1: Докато подготовката за Стъпка 1 отнема относително по-малко време, липсата на фиксиран краен срок означава, че кандидатите трябва сами да регулират времето за подаване. Тази фаза изисква стратегическо планиране, за да се осигури готовност за следващите, по-взискателни стъпки. Стъпка 2: Скокът от стъпка 1 към стъпка 2 е значителен. Минималното време за подготовка от 60 дни за Стъпка 2, след одобрението на Стъпка 1, изисква от кандидатите бързо да преминат от кратко заявление към подробно, изчерпателно предложение. Този преход може да бъде огромен, особено за кандидати за първи път, които не са запознати с дълбочината и детайлите, очаквани от EIC. Стъпка 3: Последната стъпка, макар и по-кратка като време за подготовка, е решаваща и може да бъде интензивна. Кандидатите трябва да са готови бързо да преминат от подаване на пълната си кандидатура в Стъпка 2 към подготовка за задълбочено интервю. Заключение Навигирането в процеса на кандидатстване на EIC Accelerator изисква внимателно планиране, познаване на крайните срокове и разбиране на усилията, необходими на всеки етап. Особено предизвикателство е преходът от кратката, гъвкава Стъпка 1 към интензивната и ориентирана към краен срок Стъпка 2. Кандидатите, които кандидатстват за първи път, трябва да подходят към този процес с усърдие и задълбочена подготовка, за да повишат шансовете си за успех.

Относно наемането на консултант или писател на грантове за 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и капитал) въведе нов етап в процеса на кандидатстване през 2021 г., който действа като мини-предложение, наречено Стъпка 1 (прочетете: Преоткриване на EIC Accelerator). Той включва материали като писмено заявление за безвъзмездни средства, видео представяне и представяне, които трябва да бъдат изпратени на AI платформата European Innovation Councils (EIC) (прочетете: AI Tool Review). С тази промяна EIC Accelerator вече има три стъпки, които трябва да бъдат преминати, а именно стъпка 1 (кратко приложение), стъпка 2 (пълно приложение) и стъпка 3 (лице в лице интервю) (прочетете: Препоръки за EICA), но много стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) не са сигурни какво означават тези стъпки и какви крайни срокове и срокове са свързани с тях. Като кратко ръководство кандидатите могат да се позоват на следните бележки: Стъпка 1 е кратко приложение, което може да бъде изготвено за по-малко от 30 дни и може да бъде изпратено по всяко време без фиксиран краен срок (прочетете: Работен процес на представяне на видео) Стъпка 2 е много дълго заявление, което може да бъде подадено само ако (i) стъпка 1 е одобрена и (ii) EIC е публикувал фиксиран краен срок. През 2021 г. имаше две прекъсвания, а именно юни и октомври. Минималното време за подготовка на приложението за Стъпка 2 трябва да бъде 60 дни, но се препоръчва повече. Стъпка 3 е интервю лице в лице, което използва представянето, изпратено в Стъпка 2. То е достъпно само за проекти, които са били одобрени в Стъпка 2 и датите за тази Стъпка са фиксирани да бъдат точно след оценките на Стъпка 2 освободен (т.е. седмицата на представянето). Подготовката за тази стъпка може да се извърши за 14 дни. Какво да разработите сами и какво да аутсорснете Няма общо правило за това кога трябва да се наеме консултант или професионален писател или дали изобщо е необходим такъв. Официалните образци на предложения, работната програма и насоките (т.е. за EIC фонда и инструмента за изкуствен интелект) са публично достъпни, което означава, че всяка компания е технически в състояние да кандидатства сама. Трябва да се вземат предвид наличните ресурси и времето за написване на субсидията. За Стъпка 1 усилието е сравнително малко: Ползите от разработката на Стъпка 1 Вътрешна Стъпка 1 изисква сравнително малко време. Стъпка 1 е сравнително лесна за разработване Не се губят пари в случай, че проектът не е подходящ за EIC Accelerator (т.е. някои консултантите ще включват случаи с нисък успех) Пълен контрол върху резултата Ползи от наемането на консултант Консултантът може да оформи проекта и да го направи по-въздействащ, както и да избегне червени знамена. Част от Стъпка 1 ще опрости процеса на Стъпка 2 Оптимизирайте автоматизираното оценяване на платформата AI въз основа на опит Спестяване на време Близък контакт с EIC, за да бъдете подготвени за неочаквани промени Консултантите ще подадат повторно предложение, ако бъде отхвърлено, докато отхвърлен проект ще има трудности при наемането на консултант Недостатъците на всеки подход са обратното на един с друг, което означава, че това, което е ползата от наемането на консултант, ще бъде недостатъкът от самото изготвяне на заявление. За Стъпка 2 сравнението ще бъде както следва: Забележка: Сравнението за Стъпка 2 предполага, че кандидатите сами са кандидатствали успешно за Стъпка 1 и обмислят да наемат партньор за Стъпка 2. Ползи от разработката Стъпка 2 Вътрешни спестявания на разходи Пълен контрол върху резултата Ползи от наемането на консултант Консултантът може да оформи проекта и да го направи по-въздействащ, както и да избегне червени знамена Организиране на разработването на проекта и сътрудничество между мениджърския екип, за да посрещне краен срок Спестяване на време Близък контакт с EIC, за да бъдете подготвени за неочаквани промени Има различни съображения, които трябва да се вземат предвид заедно с общите компромиси от наемането на консултант, изброени по-горе. Един от тях е начинът, по който компаниите оценяват собствените си възможности и начинът, по който преценяват положените от тях усилия. Не е необичайно с консултант да се свърже клиент, който иска сам да кандидатства за Стъпка 1, като небрежно споменава, че е получил оценка B или C във всички сегменти на AI инструменти, въпреки че проектът е висококвалифициран за EIC Accelerator. Само защото Стъпка 1 е сравнително лесна за приготвяне, не означава, че е ниско висящ плод. Човек трябва да вложи значителни усилия в подготовката на приложението, независимо от неговата простота. Да, EIC иска да улесни кандидатите при кандидатстване и иска да избегне загубата на време в дълго кандидатстване, ако няма шанс да успеят. Но това не означава, че оценителите ще получат проект с минимален принос или четене между редовете. Компаниите, които са много заети, често смятат, че подготовката на бърза кандидатура ще бъде достатъчно добра, но това не се отнася за грантовете по EIC. Една компания трябва да е готова да извърви допълнителни усилия с приложението и да попълни всеки раздел с максимално внимание и усилия. Заключение Най-добрият начин да се отговори на въпроса кога трябва да се наеме консултант би бил първо да се реши дали подготовката на предложението в компанията е опция изобщо (т.е. наличност на време, квалифициран персонал). Второ, компанията трябва да разговаря с консултанти, за да установи дали проектът има подходящи шансове за успех (т.е. препоръчват се множество мнения, тъй като някои консултанти не са достатъчно селективни). Трето, компанията трябва да прецени компромисите от писането на вътрешни предложения, които са интензивните изисквания за време, особено за Стъпка 2, но също и натоварването на мениджърския екип, който може да бъде по-добре посъветван да се съсредоточи върху задачи, свързани с бизнеса, вместо върху писане.

Препоръки за избрани промени на платформата EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument фаза 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) се трансформира значително през 2021 г. и неговият нов AI инструмент е използван от хиляди кандидати за няколко седмици. Докато предишната статия посочи някои от нейните недостатъци и цялостното изживяване, следващата статия има за цел да направи предложения за нейното подобряване (прочетете: Преглед на EIC платформата). От гледна точка на бизнеса стартиращите фирми и малките и средни предприятия (МСП) трябва по необходимост да следват реалистичен и фокусиран върху бизнеса подход, за да успеят в своето начинание, но ако кандидатстването за безвъзмездна помощ ги принуди да създадат анализ на проекта което не е подходящо нито за техния бизнес, нито за инвеститори или клиенти, тогава не може да бъде полезен подход като цяло. От гледна точка на публичните финансиращи агенции, голямото предизвикателство при създаването на рамка за кандидатстване за безвъзмездни средства е да насърчи правилните компании да кандидатстват, но също така да има достатъчно високи бариери, които да могат да филтрират въз основа на фактори, различни от бюджета (т.е. ние не искаме да ви финансираме в сравнение с това, че нямаме достатъчно пари за вас). Много компании разглеждат EIC Accelerator и незабавно го отхвърлят, защото отнема време и шансовете за успех са твърде ниски за настоящия етап от техния бизнес. Те трябва да защитят времето и ресурсите си, тъй като това, върху което работят, е авангардно и има висок риск от провал. Съществува риск конкурентите да изпреварват и често може да бъде по-ценно за компанията да убеди несклонни към риск ангелски инвеститори или клиенти, вместо да прекарва много месеци в попълване на полета на EIC формуляр само за да се провали, защото изпълнителният директор има грешен пол , оценителят не разбира 1000 знака за болката на клиента или жизненият цикъл на възприемане на технологии (TALC) просто няма смисъл за техния конкретен търговски модел. Докато много големи компании са били финансирани от SME Instrument и EIC Accelerator, очевидно има място за подобрение за European Innovation Council (EIC) и European Innovation Council и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA). Ето някои предложения за това какво може да улесни процеса на кандидатите и оценителите: Насоки и шаблони Въпреки че работата с официален шаблон за предложение за EIC Accelerator вече е излишна, тъй като платформата EIC действа като насока в движение, все още има необходимост от допълнителни обяснения за това какво е необходимо във всеки раздел. Каква е подходящата стратегия за равенство между половете в очите на EIC? Тъй като това не се преподава в MBA и практически нито един VC не би задал този въпрос – какво трябва да покаже един авангарден бизнес DeepTech, който работи върху разрушителна иновация, за да задоволи ЕС? Как EIC иска кандидатите да определят количествено своите прогнози за парични потоци за The Chasm или The Gap между Early Adopters и Early Majority? Как пространството между два сегмента за възприемане на пазара трябва да бъде количествено определено в очите на EIC? Какви пазарни дейности са необходими преди TRL8 в сравнение с пазарните дейности в TRL9, тъй като те са задължителни? Как трябва да се различава задължителното управление на проекти между TRL5-8 и TRL8-9? Това са примери за въпроси, които биха могли да бъдат разгледани в шаблон за кандидатстване за безвъзмездни средства или насоки, които помагат на кандидатите да отговорят на въпроси, на които те, честно казано, никога няма да трябва да отговарят извън отделите за финансиране от Европейската комисия (ЕК). Когато EIC обяви, че ще създаде инструмент за изкуствен интелект и интерактивна платформа за приложения, която има за цел да направи всичко по-лесно – това изглеждаше като страхотна идея. Писането на бизнес план беше досадно и отнемаше много време, което означаваше, че кандидатите трябваше да изразходват ценни ресурси за писане, които биха могли да бъдат изразходвани за разрастване на техния бизнес или технология. Добавянето на видео представяния, кратко приложение като тийзър и интегрирането на автоматизирана оценка на AI, която преглежда патентни и научни бази данни, изглеждаше страхотна новина за кандидатите. За кратък момент изглеждаше, че много кандидати най-накрая могат да подготвят страхотни приложения сами, без да разчитат на професионални писатели или консултанти. Но това се оказа много краткотраен сценарий. За разлика от това да направи приложенията по-удобни за писане и четене, стана още по-трудно да се чете и пише. Вместо да добавя повече аудиовизуално съдържание към приложенията, разчитайки силно на графики и правейки нещата лесни за смилане, EIC премахна всички изображения, форматиране, хипервръзки и заглавия, за да даде приложение, което е 99% обикновен текст. Без форматиране. Без цвят. Без графики. Без хипервръзки. Няма препратки. Просто обикновен текст. Още изображения Решението е просто: Разрешете качването на графики и илюстрации в ключови секции. Имате ли софтуер с потребителски интерфейс? Моля, качете до 5 екранни снимки. Имате ли реактор? Моля, предоставете снимки на прототипа. Имате ли инфраструктурна иновация, управлявана от AI? Моля, качете схематичен изглед, който концептуализира вашия продукт. Имате ли конкуренти? Моля, качете сравнителна таблица. Забележка: В платформата Стъпка 2 има автоматично генерирана таблица с конкуренти, но тя показва само отметки или кръстчета – без нюанси. За мнозина е изненада, че разрешаването на качване на изображения не е в топ 5 на функциите, които трябва да бъдат добавени към платформата EIC Accelerator веднага след стартирането й. Да, има питч дек и да, има приложение в Стъпка 2 от 10 страници, но няма гаранция, че оценителите ще прочетат текста и след това ще потърсят подходяща графика в другите документи. Всъщност графиките трябва да допълват текста, докато се чете. Те не трябва да са закъсняла мисъл. Трудно е да се повярва, че EIC се е консултирал по някакъв начин със своите оценители относно платформата за изкуствен интелект. Никой оценител не би подкрепил премахването на всички визуални помощни материали само за да се получи 99% обикновен блок от текст. Минимизирайте текста Това, което е спешно необходимо, е да премахнете текстови сегменти, които имат... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG