Разпределяне на финансови ресурси за катализиране на новаторски технологични иновации чрез програмата EIC Accelerator

Разбиране на European Innovation Council Accelerator: Изчерпателен преглед на неговата цел, характеристики и възможности за визионерски предприемачи European Innovation Council (EIC) Accelerator представлява основен компонент от всеобхватния набор от инициативи за финансиране на Horizon Europe, щателно проектирани да подкрепят авангардни компании, които са на челно място в използването на радикални технологични постижения или революционни научни прозрения, известни като Deep Technology (DeepTech). С финансова рамка, която обхваща до 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездно финансиране без разреждане и потенциал за до 15 милиона евро капиталови инвестиции за отделен проект, EIC Accelerator организира стабилен механизъм за задвижване на високорискови, високо- въздействие върху иновациите от концепцията до пазарната реализация. Това стратегическо вливане на капитал има за цел да катализира траекториите на растеж на стартиращи фирми и МСП, докато преминават през предизвикателните фази на разработване на продукти, мащабиране и внедряване на пазара. Изчерпателен преглед на целевите технологии, отговарящи на условията за финансиране чрез програмата EIC Accelerator От създаването си през 2021 г. програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е подкрепила над 400 пионерски предприятия, обхващащи разнообразен спектър от сектори. Това включва начинания, ангажирани в разработването на капиталоемки хардуерни решения, както и такива, фокусирани изключително върху иновациите и внедряването на сложни софтуерни продукти, с особен акцент върху домейните Deep Technology (DeepTech). EIC Accelerator поддържа открита позиция към широк спектър от технологични постижения и не налага всеобхватни технологични ограничения на своите кандидати. Въпреки това, за да останат в съответствие с директивите на ЕС, технологиите с потенциални военни приложения са освободени от разглеждане. В допълнение към този широк обхват за иновации, програмата EIC Accelerator идентифицира и популяризира набор от технологични предизвикателства на годишна база. Тези предизвикателства са предназначени да насочат вниманието и да стимулират напредъка в конкретни технологични области, които се считат за стратегически важни и имат голям потенциал за обществено въздействие в рамките на Европейския съюз. Оценяване на нивото на зрялост, необходимо за дадена технология, за да се квалифицира за програмата EIC Accelerator Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator специално е насочена към иновации, които са постигнали минимум ниво на технологична готовност (TRL) 5, етап, характеризиращ се с валидиране на технологията в среда което точно отразява условията в реалния свят. На това ниво се очаква иновацията да е напреднала отвъд теоретичните етапи, въплъщавайки осезаем прототип или демонстрируемо доказателство за концепцията, което обосновава нейната ефикасност и потенциал. Кандидатите, търсещи финансова подкрепа от EIC Accelerator, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране, ако тяхната технология е напреднала до TRL 6 или TRL 7. При TRL 6 технологията трябва да е била демонстрирана в подходяща среда, демонстрираща способността й да функционира при условия, подобни на предвидените използване. По-нататъшното преминаване към TRL 7 показва, че прототипът е преминал демонстрация на прототип на системата в работна среда, предлагайки по-цялостно валидиране на неговата производителност и пригодност. За технологии, които са достигнали TRL 8, където действителната система е завършена и квалифицирана чрез тест и демонстрация, EIC Accelerator предлага възможност за кандидатстване за чиста инвестиция в собствен капитал. Тази опция за финансиране е предназначена да поддържа крайните етапи на технологичното развитие и мащабиране, улеснявайки прехода от иновативна концепция към готов за пазара продукт или решение. Проучване на гамата от финансова подкрепа, предлагана чрез програмата EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) предоставя стабилна финансова подкрепа, съобразена с нуждите на компании, готови за растеж и пазарна експанзия. Квалифицираните предприятия могат да получат достъп до значително финансиране чрез три различни инструмента: 1. Безвъзмездно финансиране: EIC Accelerator предлага безвъзмездно финансиране до 2,5 милиона евро, разпределено като еднократна сума за подпомагане на дейности като доказване на концепция, създаване на прототипи, разработка на системи, пилотиране, валидиране и тестване в реални среди, както и репликация на пазара. 2. Дялово финансиране: За начинания, които търсят по-съществен механизъм за финансиране, EIC Accelerator може да осигури капиталови инвестиции, достигащи до 15 милиона евро. Този капиталов компонент се улеснява чрез фонда EIC или неговите филиали и включва изчислен обмен на капитал срещу стратегически дял от собствеността в компанията на кандидата. Това позволява по-значителна финансова подкрепа, позволяваща мащабиране и значителен растеж без необходимост от изплащане на инвестицията като традиционен заем. 3. Смесено финансиране: Компаниите, които се нуждаят от синергия от безвъзмездна помощ и капиталова подкрепа, могат да се възползват от смесеното финансиране, включващо комбинация от двата вида финансиране, до общ таван от 17,5 милиона евро. Този хибриден модел на финансиране е структуриран така, че да използва предимствата на безвъзмездното финансиране заедно със значителното капиталово вливане, което капиталовото финансиране предлага, като по този начин предоставя цялостен финансов пакет. Кандидатите притежават гъвкавостта да определят модела на финансиране, който най-точно съответства на техните стратегически цели и мащаба на техния иновационен проект. Те могат да приспособят своята заявка, за да включват желания тип финансиране (грант, капитал или blended finance) и да посочат сумата, която отразява техните нужди. Освен това, при обстоятелства, при които обхватът и амбицията на иновационния проект оправдават по-голяма инвестиция, EIC Accelerator е отворен за разглеждане на заявки, които надхвърлят стандартните тавани за финансиране. Тези изключителни случаи се оценяват според техните индивидуални заслуги, като се гарантира, че най-новаторските и разрушителни компании имат достъп до капитала, необходим за достигане на пълния им пазарен потенциал. Подробен преглед на EIC Accelerator бизнес и иновации на кандидата Критерии за допустимост и видове субекти, които отговарят на условията за финансиране по EIC Accelerator Юридическите лица, търсещи финансиране чрез програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator, трябва да бъдат предимно малки и средни предприятия (МСП) с печалба, които са законно учредени в рамките на държава членка или асоциирана страна, която се счита за допустима за участие. Рамката обаче приема и заявления от индивидуални предприемачи и инвеститори, с условието, че квалифицирана компания трябва да бъде създадена преди официалното изпълнение на договора за безвъзмездна помощ. За да се квалифицира като МСП съгласно насоките на EIC Accelerator, предприятието трябва да бъде автономно, да не е свързано или да си партнира с по-големи фирми, които попадат извън категоризацията на МСП. МСП трябва да има работна сила от по-малко от 250 души и трябва да показва или годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро, или обща сума на баланса... Прочетете още

Финансиране на пионерски пробиви чрез EIC Accelerator

Преглед на ускорителната програма European Innovation Council EIC Accelerator, уважавана инициатива за финансиране под егидата на European Innovation Council (EIC) и неразделна част от рамката на Horizon Europe, е посветена на предоставянето на значителна финансова подкрепа на пионерски предприятия. Тази програма се фокусира върху организации, които са в челните редици на напредъка на технологичните иновации или овладяването на потенциала на научните открития в областта на дълбоките технологии (DeepTech). Допустимите проекти могат да получат до 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, допълнени от опция за дялово финансиране до 15 милиона евро, насърчавайки растежа и мащабируемостта на новаторски начинания. Преглед на финансираните технологии по програмата EIC Accelerator От създаването си през 2021 г. European Innovation Council (EIC) Accelerator поддържа разнообразен набор от над 400 предприятия, обхващащи множество сектори. Тези бенефициенти включват предприятия, занимаващи се с капиталоемки хардуерни операции, както и такива, посветени на чисто софтуерно управлявани инициативи, със силен акцент върху иновациите в Deep Technology. EIC Accelerator поддържа широк технологичен обхват без всеобхватни ограничения, при условие че предложените технологии се придържат към директивите на Европейския съюз и не поддържат военни приложения или свързани области. Освен това, EIC Accelerator подчертава своя ангажимент за напредък на пионерските технологии, като набляга на конкретни технологични предизвикателства всяка година, като по този начин акцентира върху области от стратегически интерес и потенциален растеж в рамките на иновационната екосистема. Оценяване на нивото на технологична готовност за допустимост EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) осигурява финансова подкрепа за напредъка на технологии, които са достигнали минимум ниво на технологична готовност (TRL) 5, което се характеризира с валидиране на технологията в рамките на подходяща работна среда . За да се класират за финансиране, от кандидатите обикновено се очаква да са разработили прототип или да са установили доказателство за концепцията, което обосновава ефикасността на технологията. Освен това субекти, чиито технологии са напреднали до TRL 6 или 7, могат да търсят безвъзмездно финансиране за по-нататъшно развитие. За технологии, които са напреднали до TRL 8, EIC Accelerator може да предложи опции за инвестиции в чист капитал, за да улесни тяхното навлизане на пазара и разширяване. Преглед на наличните потоци за финансиране чрез EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) предоставя финансова подкрепа на предприятия чрез три отделни механизма за финансиране: Безвъзмездни средства до 2,5 милиона евро, които не се разреждат и се изплащат като еднократни плащания; Инвестиции в дялов капитал до 15 милиона евро, направени от EIC Fund или негови филиали в замяна на акции в компанията; и смесено финансиране, което обединява безвъзмездни средства и капиталово финансиране до максимум 17,5 милиона евро. Потенциалните кандидати имат свободата на преценка да изберат предпочитания от тях тип финансиране и съответната сума, която съответства на техните бизнес изисквания. При извънредни обстоятелства кандидатите могат да бъдат разглеждани за отпускане на средства, които надхвърлят стандартните прагове. Профил на кандидата за програмата EIC Accelerator Критерии за допустимост за получатели на финансиране по EIC Accelerator Допустимите субекти за EIC Accelerator включват малки и средни предприятия (МСП) с печалба, които са надлежно регистрирани в отговаряща на условията държава. Освен това физически лица или инвеститори могат също да подават заявления при условие, че създадат компания преди изпълнението на договора за безвъзмездна помощ. За да отговарят на условията, тези компании трябва да се придържат към определението за МСП на Европейския съюз, което включва поддържане на работна сила от по-малко от 250 души и или годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро, или общ годишен баланс, който не надвишава 43 милиона евро, като по този начин се гарантира независимия характер на стопанския субект. Критерии за допустимост: Участващи държави-членки на ЕС за EIC Accelerator Програмата EIC Accelerator разширява своята допустимост до юридически лица и предприемачи в целия Европейски съюз, обхващайки всичките 27 държави-членки, които включват Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция, както и техните свързани територии. Тази цялостна достъпност гарантира равни възможности за иновации и развитие на предприятията в целия Съюз. Критерии за допустимост за участие на държави извън ЕС в програмата EIC Accelerator Ускорителят European Innovation Council (EIC) потвърждава съществуването на споразумения за асоцииране с Хоризонт Европа, които позволяват на юридически и физически лица от установен набор от трети държави да участват в програмата. Допустимите кандидати от следните асоциирани държави могат да търсят финансиране: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово*, Република Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство (което отговаря на условията за участие само с грантове). * Това обозначение не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и Становището на Международния съд относно декларацията за независимост на Косово. Определяне на пригодността за програмата EIC Accelerator: подходяща ли е за вашето предприятие? Анализ на показателите за успех на EIC Accelerator и коефициентите на одобрение EIC Accelerator гарантира прозрачност и справедливост в своите процеси на оценка; въпреки това точните нива на успех за всеки от трите отделни етапа на оценка не се публикуват рутинно. Въпреки това се оценява, че кумулативният процент на успех за проекти, преминаващи от Стъпка 1 до Стъпка 3, е на или под прага 5%. Важно е да се отбележи, че този процент подлежи на колебания, повлиян от фактори като разпределението на годишния бюджет на EIC Accelerator, обема на подаванията на определена крайна дата и специфичния характер на поканата – независимо дали е отворена или предизвикателства обадете се. Следователно, кандидатите могат да получат променлив процент на успеваемост в съответствие с тези параметри. Оценяване на допустимостта на вашата компания за програмата EIC Accelerator EIC Accelerator дава приоритет на одобрението на начинания, които са в челните редици на иновациите, характеризиращи се с разрушителни технологични постижения с дълбока основа DeepTech или такива със значителен научен или технически характер. Мандатът на EIC Accelerator е да защитава високорискови предприятия с висок потенциал, които демонстрират ясна стратегия за внедряване на пазара. В исторически план EIC Accelerator е предоставял финансова подкрепа на разнообразен набор от научни открития, както и софтуерни предприятия, платформи за софтуер като услуга (SaaS) и дори фирми със стабилна капитализация със сравнително по-ниски рискови траектории. Критерии за допустимост и оценка... Прочетете още

Използване на курсове за обучение като алтернатива на консултациите при кандидатстване за безвъзмездни средства

Въведение Често срещано безпокойство сред предишни кандидати за програми за безвъзмездни средства като EIC Accelerator е разчитането на консултанти, които често изискват от кандидатите да допринесат значително за собственото си писане на кандидатури. Това доведе до нарастващ интерес към алтернативни подходи, като например използване на курсове за обучение, предлагани от платформи като Rasph (www.rasph.com). Тази статия изследва предимствата на избора на курсове за обучение пред традиционните консултантски услуги за кандидатстване за безвъзмездни средства. Консултантската дилема Силна зависимост от приноса на кандидата: Много консултанти изискват значителен принос от кандидатите, което често ги кара да напишат сами големи части от заявлението. Това може да отмени възприеманата полза от наемането на консултант, особено за стартиращи фирми и МСП с ограничени ресурси. Цена срещу стойност: Цената на консултантските услуги може да бъде значителна и когато кандидатите в крайна сметка свършат голяма част от работата сами, съотношението цена-качество е под въпрос. Ограничено изграждане на капацитет: Разчитането в голяма степен на консултанти може да попречи на кандидатите да развият собствените си умения и разбиране на процеса на кандидатстване за безвъзмездни средства, ограничавайки капацитета им за бъдещи кандидатури. Курсове за обучение: Жизнеспособна алтернатива Овластяване чрез образование: Курсовете за обучение, като тези, предлагани на Rasph, дават възможност на кандидатите, като им предоставят знанията и уменията, необходими за самостоятелно навигиране в процеса на кандидатстване за грант. Рентабилно обучение: Обикновено курсовете за обучение са по-рентабилни в сравнение с наемането на консултанти. Те осигуряват еднократна инвестиция в обучение, която може да се приложи към множество приложения. Изграждане на вътрешен опит: Чрез участие в обучителни курсове стартиращите фирми и МСП могат да изградят своя вътрешен опит. Тази инвестиция в обучение подобрява способността им да обработват бъдещи заявления за безвъзмездни средства без външно разчитане. Актуализирано и подходящо съдържание: Платформи като Rasph често гарантират, че техните курсове са в крак с най-новите тенденции, политики и изисквания на програмите за безвъзмездни средства, предоставяйки на обучаемите текущи и приложими знания. Възможности за работа в мрежа: Курсовете за обучение могат също да предложат възможности за работа в мрежа с други кандидати и експерти, насърчавайки общност на споделено обучение и подкрепа. Съображения за избор на обучение пред консултация Изисквано време и усилия: Кандидатите трябва да са готови да инвестират време и усилия в учене и прилагане на знанията, придобити от курсове за обучение. Първоначална крива на обучение: Може да има по-стръмна начална крива на обучение в сравнение с разчитането на консултант, но тази инвестиция се изплаща в дългосрочен план. Балансиране на обучение с бизнес операции: Кандидатите трябва да балансират времето, прекарано в обучение с други бизнес операции, като гарантират, че нито една от тях не е пренебрегната. Заключение За много кандидати по програми за безвъзмездни средства разчитането на консултанти е нож с две остриета, което често ги кара да се заемат сами с писането на голяма част от кандидатурите. Курсовете за обучение, като тези, предлагани на Rasph, представляват ценна алтернатива, давайки на кандидатите знанията и уменията за самостоятелно навигиране в процеса на кандидатстване за безвъзмездни средства. Въпреки че този подход изисква ангажиране на време и усилия, дългосрочните ползи от рентабилността и изграждането на капацитет го правят убедителен избор за стартиращи фирми и МСП.

Навигиране в лабиринта: Възходът на консултантската екосистема в безвъзмездната индустрия

Въведение Безвъзмездната индустрия, особено за програми като EIC Accelerator, се характеризира със своята сложност и несигурност. Тези фактори доведоха до значителна консултантска екосистема, предназначена да преодолее пропастта между агенциите за безвъзмездни средства и кандидатите. Тази статия изследва как работи тази екосистема и нейното значение за стартиращи фирми и МСП, които се ориентират в процеса на кандидатстване за безвъзмездни средства. Сложността и несигурността на безвъзмездната индустрия Сложни изисквания за кандидатстване: Заявленията за безвъзмездни средства често включват сложни формуляри, подробни описания на проекти, финансови планове и доказателства за иновации и пазарен потенциал. Разбирането и изпълнението на тези изисквания може да бъде плашещо за много кандидати. Промяна на политиките и критериите: Агенциите за безвъзмездни средства често актуализират своите политики и критерии за оценка. Поддържането на тези промени изисква непрекъснато наблюдение и адаптивност. Силна конкуренция и нисък процент на успеваемост: Конкурентният характер на програмите за безвъзмездни средства, съчетан с относително ниски проценти на успеваемост, допринася за несигурността. Кандидатите често се сблъскват със силна конкуренция от множество други иновативни проекти. Ролята на консултантите в преодоляването на празнината Експертни насоки: Консултантите предлагат експертен опит в навигирането в сложния пейзаж на кандидатурите за безвъзмездни средства. Те са добре запознати с най-новите изисквания и тенденции, като предоставят ценна информация на кандидатите. Персонализирана помощ при кандидатстване: Консултантите работят в тясно сътрудничество със стартиращи фирми и малки и средни предприятия, за да приспособят своите приложения, за да отговарят на специфични критерии на програмата за безвъзмездни средства. Това персонализиране увеличава шансовете за успех на приложението. Управление на времето и ресурсите: Като се занимават със сложните детайли на процеса на кандидатстване, консултантите спестяват ценно време и ресурси на компаниите, позволявайки им да се съсредоточат върху основните си бизнес дейности. Намаляване на риска: Професионалните консултанти помагат при идентифицирането на потенциални капани в приложенията и съветват относно стратегии за намаляване на риска, като по този начин повишават качеството и конкурентоспособността на предложенията. Работа в мрежа и вътрешни познания: Консултантските фирми често имат мрежи и вътрешни знания, които могат да бъдат от полза. Това включва разбиране на предпочитанията на оценителя и тънкостите на процеса на преглед. Предизвикателства и съображения Разходен фактор: Наемането на консултанти може да бъде скъпо, което може да бъде значително съображение за стартиращи фирми и МСП с ограничени бюджети. Риск от зависимост: Съществува риск да станете прекалено зависими от консултанти, което може да повлияе на дългосрочната способност на компанията да обработва самостоятелно заявления за безвъзмездни средства. Разлика в качеството: Качеството и ефективността на консултантските услуги може да варира в широки граници, което прави избора на надежден консултант от решаващо значение. Заключение Сложността и несигурността на безвъзмездната индустрия наистина насърчиха голяма консултантска екосистема, служеща като ключов посредник между агенциите за безвъзмездни средства и кандидатите. Въпреки че консултациите могат значително да улеснят процеса на кандидатстване, стартиращите фирми и МСП трябва внимателно да претеглят разходите и ползите, като гарантират, че избират качествени съветници, като същевременно изграждат собствения си капацитет за навигация в пейзажа на безвъзмездните средства.

Съществената роля на консултантите в изравняването на условията за DeepTech компании в EIC приложения

Въведение European Innovation Council (EIC) работи в среда, където тънкостите на заявленията за безвъзмездни средства могат да бъдат плашещи, особено за компаниите от DeepTech. Наличието на стабилна консултантска екосистема е не само полезно, но и важно в този контекст. Той играе критична роля за изравняване на условията на игра, като гарантира, че компаниите с новаторски технологии, но ограничен опит в писането на предложения, могат да се конкурират ефективно с фирми, които са по-разбираеми в маркетинга или не са задълбочени технологии. Консултантската екосистема на EIC: Необходима еквалайзерна сложност на кандидатстванията за грантове: Процесът на кандидатстване на EIC, особено за програми като EIC Accelerator, е сложен и взискателен. Изисква комбинация от технически детайли, анализ на пазара и стратегическо планиране, което често е непосилно за компаниите от DeepTech, фокусирани върху изследванията и развитието. Предимство за компаниите, разбиращи се в маркетинга: Компаниите със силни маркетингови екипи или фирми, които не се занимават с дълбоки технологии, често имат предимство при изработването на завладяващи предложения. Те могат ефективно да комуникират своите идеи и бизнес потенциал, умение, което може да липсва на иноваторите DeepTech. Предизвикателства за компаниите от DeepTech: Много компании от DeepTech се отличават с технологични иновации, но може да нямат опит или ресурси, за да артикулират идеите си в удобен за грантове формат. Това несъответствие ги поставя в неравностойно положение в силно конкурентната арена за кандидатстване за безвъзмездни средства. Как консултантските компании преодоляват празнината Подготовка на експертни предложения: Консултантските компании са специализирани в превръщането на сложни технически иновации в ясни, завладяващи предложения. Те разбират как да представят проект DeepTech по начин, който съответства на критериите на EIC. Изравняване на игралното поле: Като предоставят експертна помощ, консултантите гарантират, че компаниите от DeepTech могат да се конкурират на равна основа с фирми, които имат повече опит в писането на предложения или маркетинга. Фокусирани върху основните силни страни: С консултантите, които поемат тежестта на подготовката на предложенията, компаниите от DeepTech могат да се съсредоточат върху основната си сила – технологичните иновации. Това партньорство позволява по-ефективно разпределение на ресурсите. Подобряване на цялостното качество на предложенията: Консултантите допринасят за цялостното качество на предложенията, изпратени до EIC, като гарантират, че най-добрите идеи, независимо от опита на компанията, получават справедлив шанс за финансиране. Съображения за компаниите DeepTech Избор на правилния консултант: За компаниите DeepTech е изключително важно да избират консултанти с опит в тяхната конкретна област, за да гарантират, че нюансите на тяхната технология са точно представени. Анализ на разходите и ползите: Претеглянето на разходите за консултантски услуги спрямо потенциалните ползи, включително по-високите шансове за успех, е от съществено значение. Подход на сътрудничество: Подходът на сътрудничество между компанията и консултантската фирма може да доведе до най-добри резултати, съчетавайки техническа експертиза с професионални умения за писане на предложения. Заключение В конкурентния свят на заявленията за безвъзмездни средства по EIC консултантската екосистема играе ключова роля в демократизирането на достъпа до финансиране. Той дава възможност на компаниите от DeepTech, които често нямат опит в писането на предложения, да представят ефективно своите новаторски иновации. Тази екосистема изравнява игралното поле, като гарантира, че достойнството на технологичната иновация, а не умението в писането на предложения, определя успеха на дадено приложение. Като си сътрудничат с квалифицирани консултанти, компаниите от DeepTech могат да подобрят шансовете си за осигуряване на финансиране от EIC, което им позволява да се съсредоточат върху основния си технологичен напредък, като същевременно гарантират, че техните новаторски идеи се комуникират ефективно в техните предложения за безвъзмездни средства.

Екосистемата на EIC Accelerator: Рамка, фокусирана върху консултациите

Доминиране на консултациите в процеса EIC Accelerator Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator, предназначена да подкрепя иновативни стартиращи фирми и МСП, изглежда неволно е насърчила екосистема, в която консултантите играят по-централна роля от самите кандидати. Тази ситуация възниква от комбинация от сложността на програмата и комуникационните стратегии на EIC. Сложност и неяснота, водещи до доверие на консултанти: Над 70% от респондентите в проучването са посочили, че са наели консултант, който да подготви тяхното приложение EIC Accelerator. Този висок процент отразява сложността и неясния характер на програмата, което може да бъде непосилно за много кандидати. Официалните комуникации на EIC, често фокусирани върху промоционални материали, оставят бъдещите кандидати с повече въпроси, отколкото отговори, което ги кара да търсят външна експертна помощ​​. Комуникационните предизвикателства на EIC: EIC се бори да комуникира ефективно какво търси Ускорителят и какво трябва да очакват кандидатите. Тази трудност вероятно е резултат от склонността на публичната институция да дава приоритет на политическите програми и комуникации пред прагматичните съвети. Има дихотомия в посланията на EIC: насърчаване на финансиране за разрушителни иновации, като същевременно се предпочитат нискорискови инвестиции. Тази противоречива комуникация увеличава зависимостта от националните точки за контакт (NCP) и консултантите за по-ясни насоки. Въздействието върху кандидатите Настоящата екосистема поставя отделните кандидати в неравностойно положение, особено тези без ресурси да наемат консултанти. Това разчитане на консултанти може да доведе до изкривено разбиране на процеса на кандидатстване, като много кандидати надценяват шансовете си въз основа на насоките на EIC. Това също така създава бариера за тези, които не могат да си позволят консултантски такси, потенциално отстранявайки иновативни проекти, които нямат средства за професионално насочване. Препоръки за по-балансиран подход Подобрена прозрачност и директна комуникация: EIC би могъл да подобри своята директна комуникация с потенциални кандидати, предоставяйки ясни, прагматични съвети и реалистични очаквания относно процеса на кандидатстване. Достъпни ресурси за всички кандидати: Разработването на ресурси и инструменти, които демистифицират процеса на кандидатстване, може да помогне за намаляване на прекомерното разчитане на консултанти. Това може да включва подробни насоки, примери за успешни кандидатури и изчерпателна обратна връзка за отхвърлени кандидатури. По-голяма подкрепа за независими кандидати: EIC може да обмисли създаването на механизми за подкрепа за кандидати, които решат да управляват процеса независимо. Тази подкрепа може да бъде под формата на семинари, уебинари или сесии за директна консултация. Заключение Въпреки че консултантите играят жизненоважна роля в насочването на кандидатите през сложния процес на EIC Accelerator, настоящата екосистема изглежда предпочита тези, които могат да си позволят такива услуги. Един по-балансиран подход, с подобрена директна комуникация и подкрепа от страна на EIC, би могъл да изравни условията за игра, като гарантира, че всички новаторски идеи, независимо от подкрепата им с ресурси, имат справедлив шанс за успех.

Относно наемането на консултант или писател на грантове за 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и капитал) въведе нов етап в процеса на кандидатстване през 2021 г., който действа като мини-предложение, наречено Стъпка 1 (прочетете: Преоткриване на EIC Accelerator). Той включва материали като писмено заявление за безвъзмездни средства, видео представяне и представяне, които трябва да бъдат изпратени на AI платформата European Innovation Councils (EIC) (прочетете: AI Tool Review). С тази промяна EIC Accelerator вече има три стъпки, които трябва да бъдат преминати, а именно стъпка 1 (кратко приложение), стъпка 2 (пълно приложение) и стъпка 3 (лице в лице интервю) (прочетете: Препоръки за EICA), но много стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) не са сигурни какво означават тези стъпки и какви крайни срокове и срокове са свързани с тях. Като кратко ръководство кандидатите могат да се позоват на следните бележки: Стъпка 1 е кратко приложение, което може да бъде изготвено за по-малко от 30 дни и може да бъде изпратено по всяко време без фиксиран краен срок (прочетете: Работен процес на представяне на видео) Стъпка 2 е много дълго заявление, което може да бъде подадено само ако (i) стъпка 1 е одобрена и (ii) EIC е публикувал фиксиран краен срок. През 2021 г. имаше две прекъсвания, а именно юни и октомври. Минималното време за подготовка на приложението за Стъпка 2 трябва да бъде 60 дни, но се препоръчва повече. Стъпка 3 е интервю лице в лице, което използва представянето, изпратено в Стъпка 2. То е достъпно само за проекти, които са били одобрени в Стъпка 2 и датите за тази Стъпка са фиксирани да бъдат точно след оценките на Стъпка 2 освободен (т.е. седмицата на представянето). Подготовката за тази стъпка може да се извърши за 14 дни. Какво да разработите сами и какво да аутсорснете Няма общо правило за това кога трябва да се наеме консултант или професионален писател или дали изобщо е необходим такъв. Официалните образци на предложения, работната програма и насоките (т.е. за EIC фонда и инструмента за изкуствен интелект) са публично достъпни, което означава, че всяка компания е технически в състояние да кандидатства сама. Трябва да се вземат предвид наличните ресурси и времето за написване на субсидията. За Стъпка 1 усилието е сравнително малко: Ползите от разработката на Стъпка 1 Вътрешна Стъпка 1 изисква сравнително малко време. Стъпка 1 е сравнително лесна за разработване Не се губят пари в случай, че проектът не е подходящ за EIC Accelerator (т.е. някои консултантите ще включват случаи с нисък успех) Пълен контрол върху резултата Ползи от наемането на консултант Консултантът може да оформи проекта и да го направи по-въздействащ, както и да избегне червени знамена. Част от Стъпка 1 ще опрости процеса на Стъпка 2 Оптимизирайте автоматизираното оценяване на платформата AI въз основа на опит Спестяване на време Близък контакт с EIC, за да бъдете подготвени за неочаквани промени Консултантите ще подадат повторно предложение, ако бъде отхвърлено, докато отхвърлен проект ще има трудности при наемането на консултант Недостатъците на всеки подход са обратното на един с друг, което означава, че това, което е ползата от наемането на консултант, ще бъде недостатъкът от самото изготвяне на заявление. За Стъпка 2 сравнението ще бъде както следва: Забележка: Сравнението за Стъпка 2 предполага, че кандидатите сами са кандидатствали успешно за Стъпка 1 и обмислят да наемат партньор за Стъпка 2. Ползи от разработката Стъпка 2 Вътрешни спестявания на разходи Пълен контрол върху резултата Ползи от наемането на консултант Консултантът може да оформи проекта и да го направи по-въздействащ, както и да избегне червени знамена Организиране на разработването на проекта и сътрудничество между мениджърския екип, за да посрещне краен срок Спестяване на време Близък контакт с EIC, за да бъдете подготвени за неочаквани промени Има различни съображения, които трябва да се вземат предвид заедно с общите компромиси от наемането на консултант, изброени по-горе. Един от тях е начинът, по който компаниите оценяват собствените си възможности и начинът, по който преценяват положените от тях усилия. Не е необичайно с консултант да се свърже клиент, който иска сам да кандидатства за Стъпка 1, като небрежно споменава, че е получил оценка B или C във всички сегменти на AI инструменти, въпреки че проектът е висококвалифициран за EIC Accelerator. Само защото Стъпка 1 е сравнително лесна за приготвяне, не означава, че е ниско висящ плод. Човек трябва да вложи значителни усилия в подготовката на приложението, независимо от неговата простота. Да, EIC иска да улесни кандидатите при кандидатстване и иска да избегне загубата на време в дълго кандидатстване, ако няма шанс да успеят. Но това не означава, че оценителите ще получат проект с минимален принос или четене между редовете. Компаниите, които са много заети, често смятат, че подготовката на бърза кандидатура ще бъде достатъчно добра, но това не се отнася за грантовете по EIC. Една компания трябва да е готова да извърви допълнителни усилия с приложението и да попълни всеки раздел с максимално внимание и усилия. Заключение Най-добрият начин да се отговори на въпроса кога трябва да се наеме консултант би бил първо да се реши дали подготовката на предложението в компанията е опция изобщо (т.е. наличност на време, квалифициран персонал). Второ, компанията трябва да разговаря с консултанти, за да установи дали проектът има подходящи шансове за успех (т.е. препоръчват се множество мнения, тъй като някои консултанти не са достатъчно селективни). Трето, компанията трябва да прецени компромисите от писането на вътрешни предложения, които са интензивните изисквания за време, особено за Стъпка 2, но също и натоварването на мениджърския екип, който може да бъде по-добре посъветван да се съсредоточи върху задачи, свързани с бизнеса, вместо върху писане.

Нов подход към разработването на проекти EIC Accelerator в рамките на Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездни средства и капитал) може да се разглежда като изцяло нова програма за финансиране в рамките на Хоризонт Европа (2021-2027 г.). Той не само промени процеса на подаване на предложения за безвъзмездни средства, но също така и своята оценка, която вероятно ще доведе до значителни промени в типовете компании, избрани като бенефициенти (прочетете: Преоткриване на EIC Accelerator). Тази статия има за цел да противопостави предишния работен процес на професионални автори на безвъзмездни средства и консултанти с тази най-нова итерация на стартиране на European Innovation Councils (EIC) и рамо за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) (прочетете: Преглед на инструмента за изкуствен интелект). Тъй като иновациите са в съзнанието както на авторите, така и на оценителите по всяко време, извършването на необходимите промени и адаптирането към нова и непредвидима среда идва като втора природа. Като такива, дори големите консултантски компании вече са адаптирали своя работен процес и са започнали да променят вътрешните си процеси, за да запазят ефективността и качеството. Как изглеждаше писането на предложения за безвъзмездни средства през 2020 г. През 2020 г. и годините по Хоризонт 2020 (2014-2020 г.) процесът на писане на приложения EIC Accelerator (или тогава SME Instrument) беше доста лесен. Сътрудничеството ще започне с начална среща (KOM), прехвърляне на съответните файлове и след това авторите ще се захванат за работа – предимно автономно. Поради ограниченото налично пространство и липсата на дълбочина по отношение на технологията, нямаше голяма причина да има прекомерен принос от самата компания, тъй като предложението се съсредоточи върху кратко, наративно описание върху технически сегменти. През 2021 г. този подход се промени, тъй като самото приложение е структурирано по различен начин. Тази статия има за цел да подчертае как старият начин на писане на предложения сега е заменен от по-модерен и нюансиран подход, който изисква повече сътрудничество, дълбочина и изтънченост. Защо старият подход спря да работи 1. Изисквания към текста и дължина Предложението EIC Accelerator от 2020 г. беше относително дълго с 30 страници като основен документ, но версията от 2021 г. увеличи този брой неимоверно. Това се дължи на изобилието от текстови полета от най-вече 1000 знака, които трябва да бъдат попълнени в цялото приложение, докато някои сегменти също възлизат на 5000 знака, 10 000 или неограничени интервали. Като такива, описанията са много по-подробни и често трябва да бъдат разработени за самото предложение, тъй като компаниите не винаги използват определени видове сегментиране. Примери за това са характеристиките и случаите на използване, етапите на нивото на технологична готовност (TRL), общия наличен пазар (TAM), наличен пазар за обслужване (SAM), достъпен пазар за обслужване (SOM) или жизнения цикъл на възприемане на технологията (TALC). 2. Технически детайли и дълбочина Много раздели през 2020 г. бяха по-скоро повърхностни и авторите често се бореха да отделят повече от 1 DINA4 страница за описание на технологиите, включително изображения, поради строгите ограничения. С новите функции и модел на случаи на използване, човек може лесно да настрои 10 функции с по 7000 знака всяка, което дава 70 000 знака само за описанието на технологията. Като се има предвид необходимостта да се опише свободата на работа (FTO), съществуващите в момента познания, тесните места и добавената стойност за всяка функция, очевидно е, че е необходимо безпрецедентно ниво на дълбочина. Ако приемем, че 140 думи на 1000 знака и 750 думи, съставляващи блок от текст на DINA4 страница (използвайки полетата EIC Accelerator от 2020 г. без изображения), това ще даде 13 DINA4 страници чист текст само за функциите. Сравнявайки това с предишната единична страница, която трябваше да включва изображения, промяната е доста драстична и 13-те страници дори няма да покрият цялото описание на решението, тъй като то трябва да бъде описано и другаде. Това ниво на дълбочина е невъзможно да се запълни без силно сътрудничество с главния технически директор (CTO) и достатъчно проучване. Като се има предвид, че всички раздели, които обхващат пазара, финансите, търговската стратегия и други, също са се увеличили по размер, ясно е, че предложението EIC Accelerator за 2021 г. лесно се е учетворило по размер в сравнение с 2020 г. 3. Повече внимание към търговските стратегии Търговски стратегии и пазар анализите обикновено бяха доста ограничени поради ограниченията на страниците на EIC Accelerator от 2020 г. С вече раздутия процес Стъпка 2 това се промени значително. Пазарните секции и особено TALC изискват подробна разбивка на начина, по който клиентите ще бъдат достигнати със специфични очаквания за проникване на пазара. Като такава, стратегията ще изисква планове, които надхвърлят опростени понятия като: Искаме да започнем в Европейския съюз (ЕС) и след това да станем глобални Имаме местни дистрибутори, които могат да ни помогнат Очакваме да достигнем до 100 клиенти за 3 години Ще разработим клиентска мрежа Новият шаблон изисква от кандидатстващите стартиращи фирми и МСП да дефинират всеки сегмент на проникване и дори да дадат парични потоци (оперативни, инвестиционни и финансови) за всеки, включително график и печалба и загуба (P&L). Особено P&L, въпреки че новата електронна таблица вече е опростена, ще се нуждае от допълнителна разбивка, за да отчете цифрите, дадени в TALC, които могат да обхващат 10+ години в бъдещето, докато P&L обикновено разглежда само 5 години. 4. Други раздели Извън Go2Market и техническите части, има различни цифри и съображения, които се нуждаят от повече информация от кандидатите, тъй като те бяха по-повърхностни през 2020 г. Особено разделът за риска, нуждите от инвестиции и конкурентите (т.е. болки и печалби) изискват силен принос от екипа за управление на компанията. Как да структурираме разработването на проекти през 2021 г. В резултат на това предишният подход без работа на аутсорсинг за писане на предложение на консултант е невъзможен, но се заменя с по-съвместен подход, при който компанията трябва да бъде активно ангажирана в обсъждането на необходимия принос и да бъде привлечена за структуриране на цялото приложение. Най-голямата промяна през 2021 г. е сътрудничеството между консултанти (или професионални писатели) и клиенти. Вместо самостоятелно да изготвят бизнес план, консултантите трябва да въведат своите клиенти в процеса и, тъй като мениджърският екип на разрастването обикновено е доста зает, да покажат отлично управление на проекта през целия процес. Тези промени все още са съвсем нови, но основните подобрения спрямо старите методи могат да бъдат: Множество начални извиквания за специални секции... Прочетете още

Профилът на фирма, която не трябва да кандидатства за EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Фаза 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) е силно конкурентна, но също така много популярна схема за безвъзмездно финансиране и капиталово финансиране от European Innovation Council (EIC). Много стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) в ЕС, но също и в асоциирани страни като Израел или Норвегия, се интересуват от кандидатстване за фондовете, но за много от тях би било по-добре да потърсят други възможности. Въпреки че всички консултанти за безвъзмездни средства и професионални писатели имат различни подходи към подбора на подходящи кандидати за EIC Accelerator, има някои общи теми, които се споделят сред ориентираните към успех консултанти за безвъзмездни средства. Тъй като официалният шаблон за предложение за безвъзмездни средства за EIC Accelerator не изяснява в дълбочина такива нюанси, следващата статия има за цел да направи преглед на видовете компании, които не трябва да кандидатстват. За всеки стартиращ или мащабен бизнес, който се разпознава в някоя от точките, изброени по-долу, би било препоръчително да се въздържат от наемане на писател или консултант, тъй като времето и ресурсите могат да бъдат изразходвани по-добре другаде. Забележка: EIC не избира основно страхотни компании, а основно компании, които отговарят на определен шаблон. Ниските шансове за успех по EIC не означава, че компанията или проектът са лоши. EIC никога не би финансирал социални мрежи като Facebook или Twitter и дори специфични за индустрията компании за еднорози като Epic Games или Instacart. И все пак това са успешни случаи на ниво, за което EIC мечтае. Списъкът по-долу е предназначен да подчертае първото впечатление, с което консултантите и авторите на безвъзмездни средства често се сблъскват, когато клиентът влезе в контакт за първи път. Тъй като търсенето на създатели на грантове обикновено е много високо, това първо впечатление вероятно ще определи доколко консултантската компания е заинтересована от даден проект. Как представят своята компания или технология? Защо се нуждаят от поддръжка на EIC Accelerator? Какво трябва да се финансира? 1. Запитване използва Gmail или подобен адрес на домейн Въпреки че това не е силен червен флаг – това предполага, че компанията или проектът все още не е напълно оформен. Купуването на домейн и създаването на личен имейл акаунт обикновено предхожда дори регистрацията на фирма, тъй като е толкова просто (и евтино). Ако в едно запитване липсва частен домейн, това обикновено е знак, че даден проект е в етап на идея. Много малко основатели биха се свързали с инвеститори или клиенти с адрес в Gmail, което означава, че всяко запитване от такъв адрес е сигнал за недопустим проект. От 2021 г. EIC Accelerator финансира и некорпорирани физически лица, но поради конкурентоспособността на безвъзмездната помощ това не означава, че едно лице без подкрепа, сцепление или мрежи за подкрепа ще може да бъде успешно. Всяко запитване, което идва от домейн, който не е частно хостван и не е прикрепен към корпоративна идентичност (CI), вероятно ще бъде игнорирано от избирателни консултанти. 2. Потенциалният кандидат EIC Accelerator е в етап на идея. Новата AI платформа на EIC има за цел да покаже пътуването от идеята към излизането на пазара, но това не означава, че физическо лице може да бъде успешно с чиста идея. Нивата на технологична готовност (TRL) ясно очертават етапа, в който трябва да бъде дадена технология, като TRL5 е минимумът за EIC Accelerator, а по-ниските TRL са възможни само в програмите EIC Pathfinder и EIC Transition. Настоящите диагностични и идейни части на приложението EIC Accelerator са подвеждащи, тъй като могат да създадат впечатлението, че проектите все още могат да бъдат в етап на идея и след това да се трансформират в търговски продукт, след като бъде достигната стъпка 3, но това не е така. Проектът на кандидата няма да направи значителни промени от Стъпка 1 до 3 – единственото нещо, което ще се промени, е количеството и дълбочината на данните, които се предоставят на EIC за целите на оценката. EIC Accelerator, също подвеждащо име, не е традиционен ускорител, който има за цел да помогне на стартиращи фирми да успеят, като им помогне с разработването на продукти, връзките с инвеститорите или контактите с клиенти. Основният ресурс, извън ограниченото обучение, ще бъде финансов, което означава, че кандидатите се нуждаят от бизнес план, правилната търговска стратегия и трябва да имат всичко необходимо за изпълнение на проекта. EIC няма да държи ръцете на бенефициентите, въпреки че те ще се стремят да създадат възможности за работа в мрежа, ако отговарят на настоящите политически програми като Зелената сделка, облекчаването на COVID-19 или подобни тенденции. Да имате идея и да се свържете с консултант с полуформиран бизнес план вероятно ще бъде недостатъчно и ще бъде игнорирано от повечето избирателни писатели. 3. Компанията няма уебсайт или социално присъствие Разбираемо е, че много компании са в стелт режим, особено когато става дума за продукти DeepTech в областта на биотехнологиите или фармацевтиката, където големите конкуренти харчат милиарди за научноизследователска и развойна дейност и биха могли бързо да копират технология – патентована или не. И все пак, дори ако дадена компания няма интерес да маркетира самата себе си или да популяризира своята технология, всяка компания, която има достатъчно начално финансиране и степента на сцепление, необходима за успех в EIC Accelerator, трябва да има поне уебсайт и страница в LinkedIn. Може да има изключения, но липсата на присъствие често означава, че основателите гледат на този проект като на страничен бизнес или не са инвестирани в неговия успех. Едно допълнително изключение от това е новоучредена компания, която е отделена от университета или дъщерна фирма на друга компания. В последния случай бъдещият кандидат обикновено може да предостави връзка към уебсайт за компанията майка, докато в първия случай може да е твърде ранен за EIC Accelerator, но може да отговаря на условията за EIC Pathfinder. 4. Въз основа на изследвания, които не са техни (университетско неотделяне) Това, което често може да се срещне, е компания, която базира технологията си на университетски изследвания, които не са техни, но все още не съществуват на пазара. Това само по себе си не означава, че не отговаря на условията за EIC Accelerator, но... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG