Преглед на EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator: Разлики и очаквания за TRL

European Innovation Council (EIC) в рамките на Horizon Europe предлага три отделни програми за поддръжка на целия жизнен цикъл на иновациите: EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator. Всяка програма е насочена към различни етапи на технологично развитие, като предоставя персонализирано финансиране и подкрепа, за да помогне на революционните иновации да достигнат до пазара. Този преглед обяснява разликите между тези програми, техните специфични изисквания и как са свързани чрез техните очаквания за ниво на технологична готовност (TRL). Програмите EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator са сложно проектирани да осигурят цялостна поддръжка през целия жизнен цикъл на иновациите, като позволяват на компаниите да се възползват от непрекъснато подпомагане на безвъзмездни средства от TRL 1 до TRL 9. EIC Pathfinder поддържа високорискови изследвания на ранен етап за изследване на нови идеи и постигане на доказателство за концепцията (TRL 1-4). След това успешните проекти на Pathfinder могат да преминат към EIC Transition, което помага да се валидира и демонстрира осъществимостта на тези технологии в съответните среди (TRL 3-6), преодолявайки празнината между изследванията и готовността за пазара. И накрая, EIC Accelerator предлага целенасочена подкрепа за готови за пазара иновации (TRL 5-9), предоставяйки както грантове, така и капиталови инвестиции, за да помогне на компаниите да комерсиализират продуктите си, да разширят операциите си и да разрушат съществуващите пазари. Тази безпроблемна прогресия гарантира, че иновативните компании могат непрекъснато да развиват своите технологии от първоначалната концепция до пълното внедряване на пазара, като използват всеобхватното финансиране и механизмите за поддръжка на EIC на всеки критичен етап. EIC Pathfinder Цел EIC Pathfinder подкрепя далновидни изследвания и изследване на смели идеи за създаване на революционни технологии. Той се фокусира върху изследванията на ранен етап, за да постави основите за трансформиращи иновации. Основни характеристики Обхват на финансиране: Поддържа високорискови изследователски проекти с висока печалба, които изследват нови технологични възможности. Фокус на TRL: Основно насочен към TRL 1 до TRL 4. TRL 1: Спазване на основните принципи. TRL 2: Формулирана технологична концепция. TRL 3: Експериментално доказателство на концепцията. TRL 4: Технология, валидирана в лаборатория. Изисквания Допустимост: Отворено за консорциуми от поне три независими юридически лица от различни държави-членки или асоциирани страни. Отделни субекти като високотехнологични МСП и изследователски организации също могат да кандидатстват. Предложение: Трябва да очертае визионерски, високорисков изследователски проект със силен потенциал за научен и технологичен пробив. Размер на безвъзмездната помощ: До 3 милиона евро за Pathfinder Open, до 4 милиона евро за Pathfinder Challenges. Степен на финансиране: 100% допустими разходи. EIC Transition Цел EIC Transition има за цел да преодолее пропастта между научните изследвания на ранен етап и готовността на пазара. Той се фокусира върху съзряване и валидиране на технологии, разработени по EIC Pathfinder и други проекти, финансирани от ЕС. Основни характеристики Обхват на финансиране: Поддържа дейности за валидиране и демонстриране на осъществимостта на нови технологии в подходящи за приложението среди. Фокус на TRL: Цели от TRL 3 до TRL 6. Стартиране на TRL: TRL 3 (Експериментално доказателство на концепцията) или TRL 4 (Технология, валидирана в лаборатория). Краен TRL: TRL 5 (Технология, валидирана в съответната среда) до TRL 6 (Технология, демонстрирана в подходяща среда). Изисквания Допустимост: Отворено за отделни субекти (МСП, отделни предприятия, стартиращи фирми, изследователски организации, университети) или консорциуми (2-5 субекта) от държави-членки или асоциирани страни. Предложение: Трябва да се основава на резултатите от предишни EIC Pathfinder, FET (бъдещи и нововъзникващи технологии) или други проекти, финансирани от ЕС. Предложенията трябва да включват подробен работен план за валидиране на технологии и развитие на бизнеса. Размер на безвъзмездната финансова помощ: До 2,5 милиона евро, с възможни по-високи суми, ако е обосновано. Степен на финансиране: 100% допустими разходи. EIC Accelerator Цел EIC Accelerator подкрепя отделни малки и средни предприятия, включително стартъпи и отделяния, за разработване и мащабиране на иновации с голямо въздействие с потенциал за създаване на нови пазари или разрушаване на съществуващи. Основни характеристики Обхват на финансиране: Осигурява както безвъзмездно финансиране, така и капиталови инвестиции, за да помогне на МСП да изведат своите иновации на пазара. Фокус на TRL: Цели от TRL 5 до TRL 9. Стартиране на TRL: TRL 5 (Технология, валидирана в подходяща среда) или TRL 6 (Технология, демонстрирана в подходяща среда). Краен TRL: TRL 8 (системата е завършена и квалифицирана) до TRL 9 (действителна система, доказана в работна среда). Изисквания Допустимост: Отворено за отделни МСП от държави-членки или асоциирани страни. Компании със средна капитализация (компании с до 500 служители) също могат да кандидатстват за blended finance (грант + капитал). Предложение: Трябва да представи иновация с висок потенциал със силен бизнес аргумент и ясен пазарен потенциал. Предложенията трябва да включват план за комерсиализация и мащабиране. Сума на безвъзмездната финансова помощ: До 2,5 милиона евро само за безвъзмездна помощ, с налична допълнителна капиталова инвестиция до 15 милиона евро. Степен на финансиране: 70% от допустимите разходи за безвъзмездна помощ, капиталов компонент, определен въз основа на инвестиционните нужди. Свързване на програмите чрез TRL Очаквания от ранно проучване до готовност за пазара Трите EIC програми са предназначени да поддържат пълния жизнен цикъл на иновациите, от изследване на ранен етап до навлизане на пазара: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Фокусира се върху основни изследвания и експериментално доказателство за концепция, поставяща научната и технологична основа за бъдещи иновации. EIC Transition (TRL 3-6): Преодолява пропастта между проучвателните изследвания и готовността за пазара чрез валидиране и демонстриране на технологии в подходящи среди. EIC Accelerator (TRL 5-9): Подпомага разработването, комерсиализацията и мащабирането на готови за пазара иновации, като помага на МСП да пуснат своите продукти на пазара. Безпроблемна прогресия EIC Pathfinder до EIC Transition: Проекти, които постигат успешно доказателство за концепция и лабораторно валидиране съгласно EIC Pathfinder, могат да преминат към EIC Transition за по-нататъшно валидиране и демонстрация в съответните среди. EIC Transition до EIC Accelerator: След като технологиите бъдат валидирани и демонстрирани в съответните среди, те могат да преминат към EIC Accelerator за окончателно развитие, навлизане на пазара и мащабиране. Резюме EIC Pathfinder: Изследвания в ранен етап (TRL 1-4), визионерски и високорискови проекти. EIC Transition: Свързване на проучване и пазар (TRL 3-6), технологично валидиране и демонстрация. EIC Accelerator: Пазарна готовност и мащабиране (TRL 5-9), подкрепа за комерсиализация за МСП. Като разбират отделните роли и очакванията на TRL за всяка програма на EIC, иноваторите могат стратегически да планират своя път на развитие на проекта, осигурявайки безпроблемно преминаване от новаторски изследвания до успешно въвеждане на пазара.

Преодоляване на празнината: Обяснена е програмата за безвъзмездни средства EIC Transition

Програмата за преход European Innovation Council (EIC) е критичен компонент от рамката на Horizon Europe, предназначена да преодолее празнината между научните изследвания на ранен етап и готовите за пазара иновации. Тази програма е насочена специално към напредъка и съзряването на обещаващи технологии, разработени по проекти EIC Pathfinder и други финансирани от ЕС изследователски инициативи. Чрез предоставяне на финансиране и подкрепа, EIC Transition помага да се утвърди и демонстрира жизнеспособността на тези технологии в реални приложения, улеснявайки пътя им към комерсиализация и обществено въздействие. Цели на програмата EIC Transition Програмата EIC Transition има за цел: Валидиране на технологии: Подкрепа на проекти за доказване на осъществимостта и устойчивостта на нови технологии в подходящи за приложението среди. Разработете бизнес планове: Помогнете при създаването на цялостни бизнес планове, които очертават търговския потенциал и пазарната стратегия за технологията. Намалете пазарните рискове: Намалете техническите и търговските рискове, свързани с пускането на нови технологии на пазара. Насърчаване на иновациите: Насърчаване на разработването на иновативни решения, които могат да се справят със значителни обществени и икономически предизвикателства. Критерии за допустимост Кой може да кандидатства? Програмата EIC Transition е отворена за: Единични субекти: като малки и средни предприятия (МСП), отделни компании, стартиращи фирми, изследователски организации и университети. Консорциуми: състоящи се от минимум две и максимум пет независими юридически лица от различни държави-членки или асоциирани страни. Специфични изисквания Източник на резултати: Проектите трябва да се основават на резултати от EIC Pathfinder, FET (бъдещи и нововъзникващи технологии) проекти или други изследователски инициативи, финансирани от ЕС. Етап на развитие: Технологиите трябва да бъдат на TRL (Ниво на технологична готовност) между 3 и 4 в началото на проекта, с цел да достигнат TRL 5 до 6 до края на проекта. Финансиране и подкрепа Финансова подкрепа Програмата EIC Transition предоставя значителна финансова подкрепа за успешни проекти: Сума на безвъзмездната помощ: До 2,5 милиона евро на проект, въпреки че могат да бъдат поискани по-високи суми, ако е оправдано. Степен на финансиране: 100% допустими разходи, покриващи разходи като персонал, оборудване, консумативи и подизпълнители. Допълнителна поддръжка В допълнение към финансовата подкрепа, EIC Transition предлага: Услуги за ускоряване на бизнеса: Персонализирани услуги, включително обучение, наставничество и възможности за работа в мрежа с лидери в индустрията, инвеститори и партньори от екосистемата. Достъп до експертни познания: Насоки от програмните мениджъри на EIC и достъп до набор от външни експерти в подкрепа на процеса на съзряване на технологията. Процес на кандидатстване Подаване на предложения Кандидатите трябва да подадат своите предложения чрез Портала за финансиране и търгове от ЕС. Предложенията трябва да предоставят подробна информация относно: Технологии и иновации: Описание на технологията, нейната новост и специфичната иновация, която представлява. Работен план: Изчерпателен план, очертаващ целите на проекта, методологията, етапите, резултатите и стратегиите за управление на риска. Пазарен потенциал: Анализ на пазарния потенциал, включително целеви пазари, конкурентна среда и стратегия за комерсиализация. Възможности на консорциума: Доказателство за способността на консорциума да изпълни проекта успешно, включително експертен опит, ресурси и предишен опит. Критерии за оценка Предложенията се оценяват въз основа на три основни критерия: Превъзходство: Иновация: Новост и новаторски характер на технологията. Научни и технологични достойнства: Достоверността на предложената методология и технологичен подход. Въздействие: Пазарен потенциал: Потенциал за комерсиализация и навлизане на пазара. Обществени и икономически ползи: Очакваните ползи за обществото и икономиката. Качество и ефикасност на изпълнението: Работен план: Яснотата, съгласуваността и ефективността на работния план. Компетентност на консорциума: Способностите и експертизата на членовете на консорциума. Процес на оценка Процесът на оценка включва множество етапи: Дистанционна оценка: Предложенията първо се оценяват дистанционно от независими експерти въз основа на горните критерии. Срещи за консенсус: Оценителите обсъждат и съгласуват оценките и коментарите за всяко предложение. Интервюта: Най-високо класираните предложения могат да бъдат поканени на интервю с оценяващо жури, включващо експерти и потенциални инвеститори. Основни предимства на EIC Transition Преодоляване на Долината на смъртта Програмата EIC Transition се занимава с така наречената „долина на смъртта“, критичната фаза, в която много обещаващи технологии не успяват да достигнат комерсиализация поради липса на финансиране и подкрепа. Като предоставя финансови ресурси и експертни насоки, EIC Transition помага на проектите да преодолеят това препятствие и да се доближат до пазарната готовност. Ускоряване на иновациите Като се фокусира както върху технологично валидиране, така и върху бизнес развитие, EIC Transition ускорява процеса на иновации. Този двоен подход гарантира, че проектите са не само технически осъществими, но и търговски жизнеспособни, увеличавайки шансовете им за успех на пазара. Укрепване на европейската конкурентоспособност EIC Transition играе жизненоважна роля за повишаване на конкурентоспособността на европейските технологии и компании на световната сцена. Подкрепяйки иновации с висок потенциал, програмата допринася за разработването на авангардни решения, които могат да се справят с глобалните предизвикателства и да стимулират икономическия растеж. Истории на успеха Няколко проекта, финансирани по програмата EIC Transition, направиха значителни крачки към комерсиализация. Забележителните примери включват: Проект A: новаторска технология за устойчиво съхранение на енергия, която успешно валидира своя прототип и привлече значителни инвестиции за по-нататъшно развитие. Проект B: Иновативно медицинско устройство, което подобри резултатите за пациентите и осигури партньорства с водещи доставчици на здравни услуги за навлизане на пазара. Проект C: Нов материал с превъзходни свойства за промишлени приложения, който демонстрира своята осъществимост и мащабируемост, което води до търговски споразумения с големи играчи в индустрията. Заключение Програмата EIC Transition е основна инициатива, предназначена да подпомогне съзряването и комерсиализацията на революционни технологии. Като предоставя значително финансиране, експертни насоки и бизнес подкрепа, програмата помага да се преодолее пропастта между научните изследвания и пазара, като гарантира, че иновациите с висок потенциал могат да окажат осезаемо въздействие върху обществото и икономиката. Изследователите, иноваторите и предприемачите се насърчават да се възползват от тази възможност, за да пуснат своите технологии на пазара и да допринесат за напредъка на европейските иновации. Навигиране в критериите за оценка на EIC Transition: Изчерпателно ръководство Въведение Програмата за преход European Innovation Council (EIC) е предназначена да помогне на обещаващите технологии да преминат от изследвания в ранен етап към иновации, готови за пазара. Критичен аспект на програмата EIC Transition е процесът на оценка, който стриктно оценява предложенията, за да гарантира, че само най-обещаващите и въздействащи проекти получават финансиране. Разбирането на критериите за оценка е от съществено значение за кандидатите, за да съгласуват ефективно своите предложения и да увеличат максимално шансовете си за успех. Тази статия предоставя подробен преглед на критериите за оценка на EIC Transition, предлагайки поглед върху това какво търсят оценителите в предложенията и как кандидатите могат най-добре да отговорят на тези очаквания. Преглед на процеса на оценяване Процесът на оценяване... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG