Επισκόπηση των EIC Pathfinder, EIC Transition και EIC Accelerator: Διαφορές και προσδοκίες TRL

Το European Innovation Council (EIC) στο πλαίσιο του Horizon Europe προσφέρει τρία διαφορετικά προγράμματα για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής της καινοτομίας: EIC Pathfinder, EIC Transition και EIC Accelerator. Κάθε πρόγραμμα στοχεύει σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τεχνολογίας, παρέχοντας εξατομικευμένη χρηματοδότηση και υποστήριξη για να βοηθήσει καινοτομίες να φτάσουν στην αγορά. Αυτή η επισκόπηση εξηγεί τις διαφορές μεταξύ αυτών των προγραμμάτων, τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μέσω των προσδοκιών τους για Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL). Τα προγράμματα EIC Pathfinder, EIC Transition και EIC Accelerator έχουν σχεδιαστεί περίπλοκα για να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της καινοτομίας, επιτρέποντας στις εταιρείες να επωφελούνται από τη συνεχή επιχορήγηση από το TRL 1 έως το TRL 9. Το EIC Pathfinder υποστηρίζει έρευνα σε πρώιμο στάδιο, υψηλού κινδύνου για την εξερεύνηση νέων ιδεών και να επιτύχει απόδειξη της ιδέας (TRL 1-4). Τα επιτυχημένα έργα Pathfinder μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν στο EIC Transition, το οποίο βοηθά στην επικύρωση και στην επίδειξη της σκοπιμότητας αυτών των τεχνολογιών σε σχετικά περιβάλλοντα (TRL 3-6), γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της ετοιμότητας της αγοράς. Τέλος, το EIC Accelerator προσφέρει στοχευμένη υποστήριξη για καινοτομίες έτοιμες για αγορά (TRL 5-9), παρέχοντας επιχορηγήσεις και επενδύσεις σε μετοχές για να βοηθήσει τις εταιρείες να εμπορευματοποιήσουν τα προϊόντα τους, να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους και να διαταράξουν τις υπάρχουσες αγορές. Αυτή η απρόσκοπτη πρόοδος διασφαλίζει ότι οι καινοτόμες εταιρείες μπορούν να αναπτύσσουν συνεχώς τις τεχνολογίες τους από την αρχική ιδέα έως την πλήρη ανάπτυξη στην αγορά, αξιοποιώντας τους ολοκληρωμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης και υποστήριξης του EIC σε κάθε κρίσιμο στάδιο. EIC Pathfinder Purpose Το EIC Pathfinder υποστηρίζει την οραματική έρευνα και την εξερεύνηση τολμηρών ιδεών για τη δημιουργία πρωτοποριακών τεχνολογιών. Επικεντρώνεται στην έρευνα πρώιμου σταδίου για να θέσει τις βάσεις για μετασχηματιστικές καινοτομίες. Βασικά χαρακτηριστικά Πεδίο χρηματοδότησης: Υποστηρίζει ερευνητικά έργα υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους που εξερευνούν νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Εστίαση TRL: Στοχεύει κυρίως TRL 1 έως TRL 4. TRL 1: Τηρούνται βασικές αρχές. TRL 2: Διατυπώθηκε η έννοια της τεχνολογίας. TRL 3: Πειραματική απόδειξη της ιδέας. TRL 4: Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο. Απαιτήσεις Επιλεξιμότητα: Ανοιχτό σε κοινοπραξίες τριών τουλάχιστον ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένες οντότητες, όπως ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικοί οργανισμοί. Πρόταση: Πρέπει να περιγράψει ένα οραματικό ερευνητικό έργο υψηλού κινδύνου με ισχυρές δυνατότητες για επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Ποσό Χρηματοδότησης: Έως 3 εκατομμύρια ευρώ για το Pathfinder Open, έως 4 εκατομμύρια ευρώ για το Pathfinder Challenges. Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών. EIC Transition Σκοπός Το EIC Transition στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας σε αρχικό στάδιο και της ετοιμότητας της αγοράς. Επικεντρώνεται στην ωρίμανση και την επικύρωση τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του EIC Pathfinder και άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Βασικά χαρακτηριστικά Πεδίο χρηματοδότησης: Υποστηρίζει δραστηριότητες για την επικύρωση και την επίδειξη της σκοπιμότητας νέων τεχνολογιών σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με εφαρμογές. TRL Focus: Στοχεύει το TRL 3 έως το TRL 6. Έναρξη TRL: TRL 3 (Πειραματική απόδειξη της ιδέας) ή TRL 4 (Τεχνολογία επικυρωμένη στο εργαστήριο). Τέλος TRL: TRL 5 (Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον) έως TRL 6 (Τεχνολογία που επιδεικνύεται σε σχετικό περιβάλλον). Απαιτήσεις Επιλεξιμότητα: Ανοιχτό σε μεμονωμένες οντότητες (ΜΜΕ, spin-offs, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια) ή κοινοπραξίες (2-5 οντότητες) από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Πρόταση: Πρέπει να βασίζεται σε αποτελέσματα από προηγούμενα έργα EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) ή άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερές σχέδιο εργασίας για την επικύρωση της τεχνολογίας και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ποσό επιχορήγησης χρηματοδότησης: Έως 2,5 εκατ. ευρώ, με υψηλότερα ποσά πιθανά εάν δικαιολογείται. Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών. Σκοπός EIC Accelerator Το EIC Accelerator υποστηρίζει μεμονωμένες ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των startups και των spin-offs, να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν καινοτομίες υψηλού αντίκτυπου με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν τις υπάρχουσες. Βασικά χαρακτηριστικά Πεδίο χρηματοδότησης: Παρέχει τόσο επιχορήγηση χρηματοδότησης όσο και επενδύσεις σε μετοχές για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να φέρουν τις καινοτομίες τους στην αγορά. Εστίαση TRL: Στόχοι TRL 5 έως TRL 9. Εκκίνηση TRL: TRL 5 (Τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον) ή TRL 6 (Τεχνολογία που επιδεικνύεται σε σχετικό περιβάλλον). Τερματισμός TRL: TRL 8 (Σύστημα πλήρες και πιστοποιημένο) έως TRL 9 (Πραγματικό σύστημα αποδεδειγμένο σε λειτουργικό περιβάλλον). Απαιτήσεις Επιλεξιμότητα: Ανοιχτό σε μεμονωμένες ΜΜΕ από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (εταιρείες με έως και 500 εργαζόμενους) μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για blended finance (επιχορήγηση + ίδια κεφάλαια). Πρόταση: Πρέπει να παρουσιάσει μια καινοτομία υψηλών δυνατοτήτων με ισχυρή επιχειρηματική υπόθεση και σαφείς δυνατότητες αγοράς. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδιο εμπορευματοποίησης και κλιμάκωσης. Ποσό επιχορήγησης χρηματοδότησης: Έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη μόνο με επιχορήγηση, με διαθέσιμη πρόσθετη επένδυση ιδίων κεφαλαίων έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Ποσοστό χρηματοδότησης: 70% επιλέξιμων δαπανών για συνιστώσα επιχορήγησης, στοιχείο μετοχικού κεφαλαίου που προσδιορίζεται με βάση τις επενδυτικές ανάγκες. Σύνδεση των προγραμμάτων μέσω του TRL Προσδοκίες από την πρώιμη έρευνα στην ετοιμότητα της αγοράς Τα τρία προγράμματα EIC έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τον πλήρη κύκλο ζωής της καινοτομίας, από την έρευνα πρώιμου σταδίου έως την είσοδο στην αγορά: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Επικεντρώνεται στη βασική έρευνα και την πειραματική απόδειξη έννοια, θέτοντας τα επιστημονικά και τεχνολογικά θεμέλια για μελλοντικές καινοτομίες. EIC Transition (TRL 3-6): Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της διερευνητικής έρευνας και της ετοιμότητας της αγοράς με την επικύρωση και την επίδειξη τεχνολογιών σε σχετικά περιβάλλοντα. EIC Accelerator (TRL 5-9): Υποστηρίζει την ανάπτυξη, την εμπορευματοποίηση και την κλιμάκωση καινοτομιών έτοιμων για αγορά, βοηθώντας τις ΜΜΕ να φέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Απρόσκοπτη πρόοδος EIC Pathfinder σε EIC Transition: Έργα που επιτυγχάνουν επιτυχή απόδειξη της ιδέας και επικύρωση εργαστηρίου στο πλαίσιο του EIC Pathfinder μπορούν να προχωρήσουν σε EIC Transition για περαιτέρω επικύρωση και επίδειξη σε σχετικά περιβάλλοντα. EIC Transition έως EIC Accelerator: Μόλις οι τεχνολογίες επικυρωθούν και επιδειχθούν σε σχετικά περιβάλλοντα, μπορούν να προχωρήσουν στο EIC Accelerator για τελική ανάπτυξη, είσοδο στην αγορά και κλιμάκωση. Περίληψη EIC Pathfinder: Έρευνα πρώιμου σταδίου (TRL 1-4), οραματικά έργα και έργα υψηλού κινδύνου. EIC Transition: Γεφύρωση έρευνας και αγοράς (TRL 3-6), επικύρωση τεχνολογίας και επίδειξη. EIC Accelerator: Ετοιμότητα και κλιμάκωση της αγοράς (TRL 5-9), υποστήριξη εμπορευματοποίησης για ΜΜΕ. Κατανοώντας τους διαφορετικούς ρόλους και τις προσδοκίες TRL κάθε προγράμματος EIC, οι καινοτόμοι μπορούν να σχεδιάσουν στρατηγικά την πορεία ανάπτυξης του έργου τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόοδο από την πρωτοποριακή έρευνα στην επιτυχημένη εισαγωγή στην αγορά.

Γεφύρωση του χάσματος: Επεξήγηση του προγράμματος επιχορήγησης EIC Transition

Το Πρόγραμμα Μετάβασης European Innovation Council (EIC) είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του πλαισίου Horizon Europe, που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας σε αρχικό στάδιο και των καινοτομιών που είναι έτοιμες για αγορά. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει συγκεκριμένα στην πρόοδο και την ωρίμανση των πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο έργων EIC Pathfinder και άλλων ερευνητικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Παρέχοντας χρηματοδότηση και υποστήριξη, το EIC Transition βοηθά στην επικύρωση και την επίδειξη της βιωσιμότητας αυτών των τεχνολογιών σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου, διευκολύνοντας την πορεία τους προς την εμπορευματοποίηση και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχοι του Προγράμματος EIC Transition Το Πρόγραμμα EIC Transition στοχεύει: Επικύρωση Τεχνολογιών: Υποστήριξη έργων για την απόδειξη της σκοπιμότητας και της ευρωστίας των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με εφαρμογές. Αναπτύξτε επιχειρηματικά σχέδια: Βοηθήστε στη δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που σκιαγραφούν τις εμπορικές δυνατότητες και τη στρατηγική της αγοράς για την τεχνολογία. Μειώστε τους κινδύνους αγοράς: Μετριάστε τους τεχνικούς και εμπορικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά. Ενθάρρυνση της Καινοτομίας: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Κριτήρια επιλεξιμότητας Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση; Το Πρόγραμμα EIC Transition είναι ανοιχτό σε: Μεμονωμένες οντότητες: Όπως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), spin-offs, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Κοινοπραξίες: Αποτελούνται από τουλάχιστον δύο και το πολύ πέντε ανεξάρτητες νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. Ειδικές απαιτήσεις Πηγή αποτελεσμάτων: Τα έργα πρέπει να βασίζονται σε αποτελέσματα από έργα EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) ή άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Στάδιο Ανάπτυξης: Οι τεχνολογίες θα πρέπει να βρίσκονται σε TRL (Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας) μεταξύ 3 και 4 κατά την έναρξη του έργου, με στόχο να φτάσουν το TRL 5 έως 6 μέχρι το τέλος του έργου. Χρηματοδότηση και Υποστήριξη Οικονομική Υποστήριξη Το Πρόγραμμα EIC Transition παρέχει ουσιαστική οικονομική υποστήριξη σε επιτυχημένα έργα: Ποσό επιχορήγησης: Έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο, αν και μπορούν να ζητηθούν υψηλότερα ποσά εάν δικαιολογείται. Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% επιλέξιμων δαπανών, που καλύπτει δαπάνες όπως προσωπικό, εξοπλισμός, αναλώσιμα και υπεργολαβία. Πρόσθετη υποστήριξη Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, το EIC Transition προσφέρει: Υπηρεσίες Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων: Προσαρμοσμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και συνεργάτες οικοσυστήματος. Πρόσβαση στην τεχνογνωσία: Καθοδήγηση από τους διαχειριστές προγραμμάτων EIC και πρόσβαση σε μια ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της διαδικασίας ωρίμανσης της τεχνολογίας. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Υποβολή προτάσεων Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της πύλης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαγωνισμών της ΕΕ. Οι προτάσεις θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με: Τεχνολογία και Καινοτομία: Περιγραφή της τεχνολογίας, της καινοτομίας της και της συγκεκριμένης καινοτομίας που αντιπροσωπεύει. Σχέδιο εργασίας: Ολοκληρωμένο σχέδιο που περιγράφει τους στόχους, τη μεθοδολογία, τα ορόσημα, τα παραδοτέα και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου του έργου. Δυνατότητα αγοράς: Ανάλυση του δυναμικού της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αγορών-στόχων, του ανταγωνιστικού τοπίου και της στρατηγικής εμπορευματοποίησης. Δυνατότητες κοινοπραξίας: Απόδειξη της ικανότητας της κοινοπραξίας να εκτελέσει το έργο με επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας, των πόρων και της προηγούμενης εμπειρίας. Κριτήρια Αξιολόγησης Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τρία βασικά κριτήρια: Αριστεία: Καινοτομία: Η καινοτομία και η πρωτοποριακή φύση της τεχνολογίας. Επιστημονική και τεχνολογική αξία: Η ορθότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τεχνολογικής προσέγγισης. Αντίκτυπος: Δυνατότητα αγοράς: Η δυνατότητα εμπορευματοποίησης και υιοθέτησης από την αγορά. Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη: Τα αναμενόμενα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Εφαρμογής: Σχέδιο Εργασίας: Η σαφήνεια, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας. Ικανότητα Κοινοπραξίας: Οι ικανότητες και η τεχνογνωσία των μελών της κοινοπραξίας. Διαδικασία αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια: Απομακρυσμένη αξιολόγηση: Οι προτάσεις αξιολογούνται πρώτα εξ αποστάσεως από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Συναινετικές συναντήσεις: Οι αξιολογητές συζητούν και συμφωνούν για τις βαθμολογίες και τα σχόλια για κάθε πρόταση. Συνεντεύξεις: Οι κορυφαίες προτάσεις μπορούν να κληθούν για συνέντευξη με κριτική επιτροπή αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών και πιθανών επενδυτών. Βασικά οφέλη του EIC Transition Bridging the Valley of Death Το Πρόγραμμα EIC Transition αντιμετωπίζει τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου», την κρίσιμη φάση όπου πολλές υποσχόμενες τεχνολογίες αποτυγχάνουν να φτάσουν στην εμπορευματοποίηση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και υποστήριξης. Παρέχοντας οικονομικούς πόρους και καθοδήγηση από ειδικούς, το EIC Transition βοηθά τα έργα να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο και να πλησιάσουν πιο κοντά στην ετοιμότητα της αγοράς. Επιτάχυνση της Καινοτομίας Εστιάζοντας τόσο στην τεχνολογική επικύρωση όσο και στην επιχειρηματική ανάπτυξη, το EIC Transition επιταχύνει τη διαδικασία καινοτομίας. Αυτή η διπλή προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα έργα δεν είναι μόνο τεχνικά εφικτά αλλά και εμπορικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην αγορά. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας Το EIC Transition διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τεχνολογιών και εταιρειών στην παγκόσμια σκηνή. Υποστηρίζοντας καινοτομίες υψηλών δυνατοτήτων, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη λύσεων αιχμής που μπορούν να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις και να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. Ιστορίες επιτυχίας Πολλά έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Transition έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την εμπορευματοποίηση. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν: Έργο Α: Μια πρωτοποριακή τεχνολογία για βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας, η οποία επικύρωσε με επιτυχία το πρωτότυπό της και προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Έργο Β: Μια καινοτόμος ιατρική συσκευή που βελτίωσε τα αποτελέσματα των ασθενών και εξασφάλισε συνεργασίες με κορυφαίους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για είσοδο στην αγορά. Έργο Γ: Ένα νέο υλικό με ανώτερες ιδιότητες για βιομηχανικές εφαρμογές, το οποίο απέδειξε τη σκοπιμότητα και την επεκτασιμότητα του, οδηγώντας σε εμπορικές συμφωνίες με σημαντικούς παράγοντες του κλάδου. Συμπέρασμα Το Πρόγραμμα EIC Transition είναι μια κομβική πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ωρίμανση και την εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών τεχνολογιών. Παρέχοντας σημαντική χρηματοδότηση, καθοδήγηση από ειδικούς και επιχειρηματική υποστήριξη, το πρόγραμμα συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι καινοτομίες υψηλού δυναμικού μπορούν να έχουν απτό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Οι ερευνητές, οι καινοτόμοι και οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να φέρουν τις τεχνολογίες τους στην αγορά και να συμβάλουν στην πρόοδο της ευρωπαϊκής καινοτομίας. Πλοήγηση στα κριτήρια αξιολόγησης EIC Transition: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός Εισαγωγή Το Πρόγραμμα Μετάβασης European Innovation Council (EIC) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες στη μετάβαση από την έρευνα πρώιμου σταδίου σε καινοτομίες έτοιμες για αγορά. Μια κρίσιμη πτυχή του Προγράμματος EIC Transition είναι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία αξιολογεί αυστηρά τις προτάσεις για να διασφαλίσει ότι μόνο τα πολλά υποσχόμενα και πιο αποτελεσματικά έργα λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης είναι απαραίτητη προκειμένου οι υποψήφιοι να ευθυγραμμίσουν τις προτάσεις τους αποτελεσματικά και να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Αυτό το άρθρο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των κριτηρίων αξιολόγησης EIC Transition, προσφέροντας πληροφορίες για το τι αναζητούν οι αξιολογητές στις προτάσεις και πώς οι υποψήφιοι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές τις προσδοκίες. Επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης… Διαβάστε περισσότερα

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el