Преглед на EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator: Разлики и очаквания за TRL

European Innovation Council (EIC) в рамките на Horizon Europe предлага три отделни програми за поддръжка на целия жизнен цикъл на иновациите: EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator. Всяка програма е насочена към различни етапи на технологично развитие, като предоставя персонализирано финансиране и подкрепа, за да помогне на революционните иновации да достигнат до пазара. Този преглед обяснява разликите между тези програми, техните специфични изисквания и как са свързани чрез техните очаквания за ниво на технологична готовност (TRL). Програмите EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator са сложно проектирани да осигурят цялостна поддръжка през целия жизнен цикъл на иновациите, като позволяват на компаниите да се възползват от непрекъснато подпомагане на безвъзмездни средства от TRL 1 до TRL 9. EIC Pathfinder поддържа високорискови изследвания на ранен етап за изследване на нови идеи и постигане на доказателство за концепцията (TRL 1-4). След това успешните проекти на Pathfinder могат да преминат към EIC Transition, което помага да се валидира и демонстрира осъществимостта на тези технологии в съответните среди (TRL 3-6), преодолявайки празнината между изследванията и готовността за пазара. И накрая, EIC Accelerator предлага целенасочена подкрепа за готови за пазара иновации (TRL 5-9), предоставяйки както грантове, така и капиталови инвестиции, за да помогне на компаниите да комерсиализират продуктите си, да разширят операциите си и да разрушат съществуващите пазари. Тази безпроблемна прогресия гарантира, че иновативните компании могат непрекъснато да развиват своите технологии от първоначалната концепция до пълното внедряване на пазара, като използват всеобхватното финансиране и механизмите за поддръжка на EIC на всеки критичен етап. EIC Pathfinder Цел EIC Pathfinder подкрепя далновидни изследвания и изследване на смели идеи за създаване на революционни технологии. Той се фокусира върху изследванията на ранен етап, за да постави основите за трансформиращи иновации. Основни характеристики Обхват на финансиране: Поддържа високорискови изследователски проекти с висока печалба, които изследват нови технологични възможности. Фокус на TRL: Основно насочен към TRL 1 до TRL 4. TRL 1: Спазване на основните принципи. TRL 2: Формулирана технологична концепция. TRL 3: Експериментално доказателство на концепцията. TRL 4: Технология, валидирана в лаборатория. Изисквания Допустимост: Отворено за консорциуми от поне три независими юридически лица от различни държави-членки или асоциирани страни. Отделни субекти като високотехнологични МСП и изследователски организации също могат да кандидатстват. Предложение: Трябва да очертае визионерски, високорисков изследователски проект със силен потенциал за научен и технологичен пробив. Размер на безвъзмездната помощ: До 3 милиона евро за Pathfinder Open, до 4 милиона евро за Pathfinder Challenges. Степен на финансиране: 100% допустими разходи. EIC Transition Цел EIC Transition има за цел да преодолее пропастта между научните изследвания на ранен етап и готовността на пазара. Той се фокусира върху съзряване и валидиране на технологии, разработени по EIC Pathfinder и други проекти, финансирани от ЕС. Основни характеристики Обхват на финансиране: Поддържа дейности за валидиране и демонстриране на осъществимостта на нови технологии в подходящи за приложението среди. Фокус на TRL: Цели от TRL 3 до TRL 6. Стартиране на TRL: TRL 3 (Експериментално доказателство на концепцията) или TRL 4 (Технология, валидирана в лаборатория). Краен TRL: TRL 5 (Технология, валидирана в съответната среда) до TRL 6 (Технология, демонстрирана в подходяща среда). Изисквания Допустимост: Отворено за отделни субекти (МСП, отделни предприятия, стартиращи фирми, изследователски организации, университети) или консорциуми (2-5 субекта) от държави-членки или асоциирани страни. Предложение: Трябва да се основава на резултатите от предишни EIC Pathfinder, FET (бъдещи и нововъзникващи технологии) или други проекти, финансирани от ЕС. Предложенията трябва да включват подробен работен план за валидиране на технологии и развитие на бизнеса. Размер на безвъзмездната финансова помощ: До 2,5 милиона евро, с възможни по-високи суми, ако е обосновано. Степен на финансиране: 100% допустими разходи. EIC Accelerator Цел EIC Accelerator подкрепя отделни малки и средни предприятия, включително стартъпи и отделяния, за разработване и мащабиране на иновации с голямо въздействие с потенциал за създаване на нови пазари или разрушаване на съществуващи. Основни характеристики Обхват на финансиране: Осигурява както безвъзмездно финансиране, така и капиталови инвестиции, за да помогне на МСП да изведат своите иновации на пазара. Фокус на TRL: Цели от TRL 5 до TRL 9. Стартиране на TRL: TRL 5 (Технология, валидирана в подходяща среда) или TRL 6 (Технология, демонстрирана в подходяща среда). Краен TRL: TRL 8 (системата е завършена и квалифицирана) до TRL 9 (действителна система, доказана в работна среда). Изисквания Допустимост: Отворено за отделни МСП от държави-членки или асоциирани страни. Компании със средна капитализация (компании с до 500 служители) също могат да кандидатстват за blended finance (грант + капитал). Предложение: Трябва да представи иновация с висок потенциал със силен бизнес аргумент и ясен пазарен потенциал. Предложенията трябва да включват план за комерсиализация и мащабиране. Сума на безвъзмездната финансова помощ: До 2,5 милиона евро само за безвъзмездна помощ, с налична допълнителна капиталова инвестиция до 15 милиона евро. Степен на финансиране: 70% от допустимите разходи за безвъзмездна помощ, капиталов компонент, определен въз основа на инвестиционните нужди. Свързване на програмите чрез TRL Очаквания от ранно проучване до готовност за пазара Трите EIC програми са предназначени да поддържат пълния жизнен цикъл на иновациите, от изследване на ранен етап до навлизане на пазара: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Фокусира се върху основни изследвания и експериментално доказателство за концепция, поставяща научната и технологична основа за бъдещи иновации. EIC Transition (TRL 3-6): Преодолява пропастта между проучвателните изследвания и готовността за пазара чрез валидиране и демонстриране на технологии в подходящи среди. EIC Accelerator (TRL 5-9): Подпомага разработването, комерсиализацията и мащабирането на готови за пазара иновации, като помага на МСП да пуснат своите продукти на пазара. Безпроблемна прогресия EIC Pathfinder до EIC Transition: Проекти, които постигат успешно доказателство за концепция и лабораторно валидиране съгласно EIC Pathfinder, могат да преминат към EIC Transition за по-нататъшно валидиране и демонстрация в съответните среди. EIC Transition до EIC Accelerator: След като технологиите бъдат валидирани и демонстрирани в съответните среди, те могат да преминат към EIC Accelerator за окончателно развитие, навлизане на пазара и мащабиране. Резюме EIC Pathfinder: Изследвания в ранен етап (TRL 1-4), визионерски и високорискови проекти. EIC Transition: Свързване на проучване и пазар (TRL 3-6), технологично валидиране и демонстрация. EIC Accelerator: Пазарна готовност и мащабиране (TRL 5-9), подкрепа за комерсиализация за МСП. Като разбират отделните роли и очакванията на TRL за всяка програма на EIC, иноваторите могат стратегически да планират своя път на развитие на проекта, осигурявайки безпроблемно преминаване от новаторски изследвания до успешно въвеждане на пазара.

EIC Accelerator Обобщение на насоките за инвестиране на фонд EIC и инвестиционни групи

Версия: декември 2023 г. Забележка: Тази статия съдържа обобщение на официалните насоки за инвестиране на EIC Fund и съдържа опростявания, които могат да променят предвиденото значение в някои случаи. Препоръчваме да изтеглите и прочетете официалния документ. Въведение Инвестиционните насоки на EIC предоставят съществена информация на потенциалните бенефициенти и съинвеститори по отношение на стратегията и условията за инвестиции и решения за продажба на EIC Fund. Тази актуализирана версия включва дефиниции на квалифицирани инвеститори, описания на инвестиционни сценарии и нови клаузи за последващи инвестиции и излизания, осигуряващи подкрепа за стартиращи фирми с висок потенциал и МСП за ускоряване на растежа и привличане на допълнителни инвеститори. Този документ се отнася специално за подразделението на EIC Fund Horizon Europe. Съдържание Инвестиционни правила 1.1 Инвестиционни ограничения 1.2 Инвестиционна цел 1.3 Инвестиционна стратегия 1.4 Инвестиционни насоки за инвестиционен процес 2.1 Целеви етап на развитие на компанията 2.2 Тип иновации 2.3 Защита на европейските интереси 2.4 Географски обхват 2.5 Изключения 2.6 Размер на инвестицията и цели за дялово участие 2.7 Инвестиция/C о -Инвестиционни сценарии 2.8 Процес на надлежна проверка 2.9 Възможни финансови инструменти 2.10 Осъществяване на инвестиция 2.11 Публикуване на информация 2.12 Мониторинг и последващи инвестиции 2.13 Последващи инвестиции 2.14 Ментори 2.15 Инвестиционни пакети за управление на интелектуална собственост Приложение 1. Дефиниции Приложение 2. Изключения 1. Инвестиция Ru лес 1.1 Инвестиционни ограничения Разделът е предмет на инвестиционните ограничения, посочени в Общия раздел на Меморандума на фонда EIC. Тези ограничения гарантират, че отделът работи в рамките на границите, установени от фонда EIC, като поддържа последователност и съответствие с общите цели. 1.2 Инвестиционна цел Целта на подразделението е да инвестира в крайни получатели на EIC фонд, разработващи или внедряващи революционни технологии и разрушителни иновации, създаващи пазара. Отделът има за цел да се справи с критичния недостиг на финансиране на европейския пазар за трансфер на технологии. Въпреки значителното безвъзмездно финансиране за научноизследователски и иновационни проекти в Европа, много малко успяват да привлекат допълнителни инвестиции и да достигнат етапи на комерсиализация и разширяване. 1.3 Инвестиционна стратегия За постигане на инвестиционната си цел, Подразделението може да инвестира директно в капиталови ценни книжа или свързани с капиталови ценни книжа, включително привилегирован капитал, конвертируем дълг, опции, варанти или подобни ценни книжа. Отделението предоставя инвестиционния компонент на EIC blended finance, в зависимост от максималната сума на инвестицията, определена от Комисията на ЕС. Компаниите кандидати кандидатстват за EIC Accelerator чрез публични покани за предложения, публикувани от Европейската комисия. EISMEA оценява тези предложения и Европейската комисия избира тези, които да бъдат подкрепени с индикативна сума EIC blended finance. Тази подкрепа може да се състои от комбинация от безвъзмездна помощ и инвестиция, само безвъзмездна помощ или само инвестиция. В случаите, когато европейските интереси в стратегически области се нуждаят от защита, EIC Fund ще предприеме мерки като придобиване на блокиращо малцинство, за да предотврати навлизането на нови инвеститори от държави, които не отговарят на изискванията. Този подход гарантира, че инвестициите са в съответствие със стратегическите приоритети и защитават европейските интереси. 1.4 Инвестиционен процес на отделение Инвестиционният процес включва няколко стъпки: Първоначална оценка: Предложенията, избрани от Комисията на ЕС, се насочват към външното управляващо ФАИ лице за първоначална оценка. Категоризация: Случаите се категоризират в различни инвестиционни сценарии (кофи) въз основа на оценката. Надлежна проверка: Финансова надлежна проверка и проверки за съответствие с KYC се извършват на целевите компании. Обсъждане на условията за финансиране: Потенциалните проектни условия за финансиране се обсъждат с бенефициента и съинвеститорите. Вземане на решение: Външното управляващо ФАИ лице решава относно операциите по финансиране, като одобрява или отхвърля операцията. Юридическа документация: При одобрение се изготвят и подписват правни документи. Мониторинг: Външното управляващо ФАИ лице наблюдава инвестициите, включително изплащания по етапни етапи, отчитане и стратегии за излизане. 2. Инвестиционни насоки 2.1 Етап на развитие на целевата компания Допустимите кандидати по EIC Accelerator включват нестопански, силно иновативни МСП, стартиращи компании, компании на ранен етап и малки компании със средна капитализация от всеки сектор, обикновено със силен компонент на интелектуалната собственост. EIC Accelerator има за цел да подкрепи високорискови проекти, които все още не са привлекателни за инвеститорите, намалявайки риска от тези проекти, за да катализира частните инвестиции. 2.2 Видове иновации Отделът поддържа различни видове иновации, особено тези, базирани на дълбоки технологии или радикално мислене, и социални иновации. Deep-tech се отнася до технологии, базирани на авангардни научни постижения и открития, изискващи постоянно взаимодействие с нови идеи и лабораторни резултати. 2.3 Защита на европейските интереси В стратегически области, идентифицирани от Комисията на ЕС, отделът ще предприеме мерки, свързани с инвестициите, за защита на европейските интереси. Това може да включва придобиване на блокиращо малцинство, инвестиране въпреки интереса на потенциален инвеститор или осигуряване на европейска собственост върху интелектуалната собственост и компанията. 2.4 Географски обхват Допустимите дружества трябва да са установени и да работят в държави-членки на ЕС или асоциирани държави към дяловия компонент на стълб III на Horizon Europe. Външното управляващо ФАИ лице може да инвестира в холдинга или дружеството майка, установено на тези територии, при условие че отговаря на всички критерии за допустимост. 2.5 Изключения Инвестициите изключват сектори, несъвместими с етичната и социална основа на Хоризонт Европа. Те включват дейности, свързани с вредни трудови практики, незаконни продукти, порнография, търговия с диви животни, опасни материали, неустойчиви методи за риболов и други, както е описано подробно в Приложение 2. 2.6 Размер на инвестицията и цели за дялово участие Инвестицията на отдела варира между 500 000 EUR и 15 000 000 EUR на компания, насочена към миноритарни дялове на собственост обикновено между 10% и 20%. Въпреки това може да придобие блокиращ дял, за да защити европейските интереси. Инвестициите могат да бъдат по-ниски или по-високи от първоначално предложените въз основа на констатациите от надлежната проверка и решението на Европейската комисия за възлагане. 2.7 Сценарии за инвестиране/съвместно инвестиране От самото начало външното управляващо ФАИ лице ще свърже потенциални компании, в които е инвестирано, с инвеститорската общност EIC Accelerator, за да използва възможностите за съвместно инвестиране. Избраните бенефициенти на EIC се насърчават да търсят съинвеститори, като финансовата и търговската проверка е потенциално извършена съвместно с тези инвеститори. EIC Accelerator има за цел да намали риска от избрани операции, като привлече значително допълнително финансиране в подкрепа на внедряването и разширяването на иновациите. 2.8 Процес на надлежна проверка Процесът на надлежна проверка се фокусира върху управлението, капиталовата структура, бизнес стратегията, конкуренцията, пазарната оценка, създаването на стойност, правната форма и юрисдикциите. Проверките за съответствие включват борба с прането на пари, финансирането на тероризма, избягването на данъци и спазването на KYC. Проблеми с несъответствие може да доведат до прекъсване или прекратяване на поддръжката на EIC. 2.9 Възможни финансови инструменти Разделът използва основно капиталови или квазикапиталови инвестиции, включително: Обикновени акции: Собствен дял в корпорация, може да бъде с право на глас или без право на глас. Привилегировани акции: Хибриден капитал с характеристики, подобни на дългови, обикновено държани от рискови фондове. Конвертируеми инструменти: Дългови инструменти... Прочетете още

Най-доброто ръководство за кратко предложение за EIC Accelerator (шаблон за предложение стъпка 1 за EIC Accelerator)

Отключване на иновации: Шаблонът за предложение EIC Accelerator стъпка 1 – Ръководство за стартиращи фирми и МСП В динамичния свят на стартиращо финансиране, European Innovation Council (EIC) Accelerator представя завладяващ път за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) за осигуряване на значително финансиране . Шаблонът за предложение Стъпка 1 е критичен инструмент, предназначен да улесни достъпа до до 17,5 милиона евро в blended financing, който включва както безвъзмездни средства, така и дялови компоненти. Тази статия предоставя подробен преглед на съдържанието и полезността на шаблона за предложение за стъпка 1 EIC Accelerator, който е пригоден да даде възможност на стартиращи фирми и МСП в целия Европейски съюз (ЕС). Същността на шаблона за предложение за стъпка 1 EIC Accelerator Официален шаблон за предложение: Шаблонът за предложение за стъпка 1 служи като официален план за кандидатите, прецизно проектиран да рационализира процеса на кандидатстване за финансиране от EIC. Той обхваща основни раздели, които изискват от кандидатите да формулират накратко своята иновация, бизнес модел и потенциалното въздействие на тяхната технология. Този структуриран подход гарантира, че всички критични аспекти на предложението са обхванати систематично. Фокус на нивото на технологична готовност (TRL): Основна част от шаблона е акцентът върху нивата на технологична готовност. Кандидатите трябва да докажат зрелостта на своите иновации, което е от решаващо значение за привеждане в съответствие с очакванията на EIC за пазарна готовност и потенциал за внедряване. Подготовка за представяне и интервю: Шаблонът за предложение е стратегически проектиран, за да помогне на кандидатите да се подготвят за следващите етапи от процеса на финансиране. Той насърчава стегнато, но всеобхватно представяне на идеи, което формира гръбнака на представянето и поставя началото на процеса на интервю. Как шаблонът дава възможност на кандидатите. Рационализиран процес за кандидати: Като предоставя ясна структура, шаблонът демистифицира процеса на кандидатстване, като го прави достъпен дори за новодошлите в пейзажа на финансиране от ЕС. Той насочва кандидатите през поредица от добре дефинирани стъпки, като им помага да представят ефективно своя разказ за иновациите. Проектиран за силно въздействие: Шаблонът се фокусира върху силно въздействащи иновации, като подтиква кандидатите да мислят критично за нуждите на пазара и уникалното предложение за стойност на тяхната технология. Този фокус е в съответствие с целта на EIC да подкрепя проекти, които имат потенциала да се разширят и да постигнат значително навлизане на пазара. Подкрепа за широк кръг новатори: От професионални писатели и фрийлансъри до консултанти, шаблонът служи като ресурс, който може да се използва от различни заинтересовани страни, участващи в процеса на писане на грантове. Той предоставя стандартизирана рамка, която гарантира последователност и качество в приложенията. Смесени финансови възможности за финансово и стратегическо въздействие: Шаблонът ефективно отваря вратата към възможности за blended financing, включващи безвъзмездна помощ от 2,5 милиона евро и до 15 милиона евро капиталово финансиране. Тази значителна финансова подкрепа е предназначена да ускори развитието и мащабирането на новаторски иновации. Прозрения за финансиране с дялово участие: За начинания, които потенциално не могат да се банкират и където традиционните механизми за финансиране не отговарят на изискванията, опцията за дялово финансиране, представена в шаблона, променя играта. Той предлага директен път към значително финансиране, което е от решаващо значение за агресивен растеж и стратегии за разширяване. Одобрение от Европейската комисия и EIC: Използването на официалния шаблон привежда проектите в съответствие със стратегическите приоритети на Европейската комисия и EIC. Той гарантира, че предложенията се оценяват по критерии, които отразяват по-широките цели на финансирането на иновации от ЕС, повишавайки доверието и привлекателността на проектите. Заключение Шаблонът за предложение EIC Accelerator стъпка 1 не е просто документ; това е стратегически инструмент, който може значително да увеличи шансовете за осигуряване на финансиране чрез привеждане в съответствие на стартиращи фирми и МСП с критичните елементи, търсени от EIC. Той насърчава яснотата, стегнатостта и фокуса, които са от съществено значение за преминаване на строгия процес на оценяване. Използвайки този шаблон, стартиращите фирми и МСП могат ефективно да формулират своите истории за иновации, демонстрирайки потенциала си да трансформират индустриите и да достигнат до нови висоти на европейския пазар. EIC Accelerator Стъпка 1 Кратко предложение Шаблон за предложение 1. Описание на компанията История на основаването Създаването на компанията се проследява назад до датата на нейното основаване, подчертавайки нейния произход като отделяне от забележителен изследователски институт. Този разказ описва подробно сътрудничеството между съоснователите и осигурените първоначални инвестиции, илюстрирайки траекторията от обещаваща идея до утвърдена организация. Такава основателна история не само подобрява профила на компанията, но също така затвърждава нейната позиция като надежден и иновативен играч в технологичната индустрия, като цели да привлече вниманието на заинтересованите страни, включително European Innovation Council (EIC). Мисия и визия Мисията и визията на компанията капсулират нейните основни цели и амбициозното въздействие, което се стреми да постигне в глобален мащаб. Мисията е изградена около решаване на критични предизвикателства в индустрията, използване на иновации за подобряване на ефективността или справяне със значителни пазарни пропуски. Този визионерски подход позиционира компанията като далновиден лидер, ангажиран да постигне значителен напредък в своята област. Акцентът върху трансформирането на теоретичните идеи в практически, готови за пазара решения е в съответствие с целите на European Innovation Council, илюстрирайки ангажимента не само да водим в иновациите, но и да допринасяме положително за обществения и икономически растеж. Постижения на компанията Постиженията на компанията са доказателство за нейния растеж и иновации, белязани от важни етапи като награди, финансови успехи и технологичен напредък. Тези постижения са от решаващо значение за установяване на доверието в компанията и подчертаване на нейния капацитет да отговаря и надхвърля индустриалните стандарти. Признанието от реномирани органи чрез награди и успешното постигане на критични нива на технологична готовност подчертават потенциала и готовността на компанията за по-нататъшен растеж. Подобен опит е от съществено значение за изграждането на доверие с European Innovation Council и потенциалните инвеститори, позиционирайки компанията като стабилен кандидат за бъдещи възможности в конкурентния технологичен пейзаж на Европейския съюз. Връзки с клиенти Компанията поддържа стабилни взаимоотношения с разнообразен кръг от клиенти, подобрявайки пазарната си позиция и затвърждавайки репутацията си в индустрията. Тези взаимоотношения не са просто транзакционни, но се обогатяват чрез сътрудничество, осигурявайки взаимни ползи и укрепвайки позициите на компанията на пазара. Подчертаването на най-добрите клиенти и детайлизирането на естеството на тези взаимодействия показва способността на компанията да поддържа ценни партньорства. Освен това осигуряването на писма за намерения (LOI) от тези ключови заинтересовани страни не само демонстрира техните... Прочетете още

Тигелът на иновациите EIC Accelerator: Университети и раждането на предприемачите DeepTech

Университетите отдавна са родното място на някои от най-новаторските и трансформиращи технологии, които нашият свят е виждал. Вкоренени в строги академични изследвания и насърчавани от среда на интелектуално любопитство, тези институции са не само центрове за обучение, но и основни инкубатори за иновативни предприемачи. Особено в областта на научните технологии, университетите и изследователските институти стоят в челните редици на това, което сега обикновено наричаме DeepTech – технологии, които предлагат дълбок напредък в различни сектори, включително здравеопазване, енергетика и компютри, за да назовем само няколко. Връзката между университета и предприемачеството Пътуването от академични изследвания към предприемаческо начинание е път, извървян от много иноватори. Университетите, със своето богатство от ресурси, включително най-съвременни лаборатории, достъп до финансиране и мрежа от мислещи мислители, предлагат несравнима екосистема за подхранване на проекти DeepTech в ранен етап. Именно в тези академични зали се провеждат фундаменталните изследвания – често много преди дори да се обмисли пазарно приложение. Един от ключовите елементи на тази среда е насърчаването на междудисциплинарно сътрудничество. Не е необичайно пробив в науката за материалите в университет да проправи пътя за революционни нови продукти в пространството на потребителската електроника или за биомедицински изследвания, които да доведат до разработването на новаторски медицински устройства. Тези технологии, родени от академични проекти, имат потенциала да се справят с критични глобални предизвикателства и да проправят пътя за нови индустрии. Преодоляване на пропастта: от академичните среди към индустрията Въпреки това, пътят от университетски проект до успешна компания DeepTech е изпълнен с предизвикателства. Процесът на комерсиализиране на научните изследвания изисква повече от просто техническа експертиза; това изисква задълбочено разбиране на пазара, стратегическо бизнес планиране и способност за осигуряване на инвестиции. Тук се крие ролята на програмите за предприемачество и офисите за трансфер на технологии в университетите, които имат за цел да преодолеят тази празнина. Те осигуряват на начинаещите предприемачи наставничеството, финансирането и бизнес проницателността, необходими за извеждането на иновациите им на пазара. Освен това ролята на публичното и частното финансиране не може да бъде надценена. Инициативи като програмата за ускоряване на European Innovation Council (EIC) предлагат критична подкрепа чрез грантове и капиталово финансиране за стартиращи фирми, които се движат в коварните води на комерсиализиране на DeepTech. Тези програми не само предоставят финансова подкрепа, но и придават доверие на стартиращите фирми, като привличат допълнителни инвестиции и партньорства. Влияние в реалния свят и бъдещето Влиянието на произведените от университетите иновации DeepTech на глобалната сцена е неоспоримо. От създаването на животоспасяващи медицински технологии до разработването на устойчиви енергийни решения, тези постижения оформят бъдещето. Докато гледаме напред, ролята на университетите като инкубатори на иновации тепърва ще нараства. С правилните поддържащи структури, потенциалът тези академични начинания да се трансформират в успешни, променящи света предприятия е безграничен. В заключение, университетите не са просто центрове за обучение, а основни люлки на иновациите, подхранващи предприемачите, които са настроени да предефинират нашия свят с иновациите DeepTech. Тъй като тези академични институции продължават да се развиват, техният потенциал да допринесат за глобалния икономически и обществен напредък е неограничен. С постоянна подкрепа и инвестиции, мостът от академичните среди към индустрията ще се укрепи, поставяйки началото на нова ера на трансформиращи технологии. От лабораторен стенд до пазар: Одисеята на финансирането на стартиращи фирми, базирани в университети Преходът от академични изследвания към успешен стартъп е плашещо пътуване, особено за основатели, произхождащи от области като химия, фармакология, биология и физика. Тези научни предприемачи са изправени пред уникален набор от предизвикателства, главното сред които е трудната задача за осигуряване на финансиране. За разлика от своите колеги в по-комерсиалните сектори, учените, превърнали се в основатели на стартиращи компании, често се оказват в непозната територия, когато става въпрос за набиране на средства. Предизвикателството за набиране на средства за научните предприемачи Същността на проблема се крие в липсата на опит. Учените са обучени да изследват, откриват и правят иновации, като се фокусират върху напредъка на знанието, а не върху тънкостите на бизнес моделите, приспособяването на пазара или насочването на инвеститори. Тази празнина често ги поставя в неравностойно положение в конкурентна среда за финансиране, доминирана от инвеститори, търсещи бърза възвръщаемост, и бизнеси с ясни пазарни приложения. Освен това естеството на DeepTech и научните стартиращи компании означава, че те обикновено изискват значителни първоначални инвестиции за научноизследователска и развойна дейност, с по-дълги пътища до пазара и рентабилност. Това допълнително усложнява привлекателността им за традиционните рискови капиталисти, които може да избягват присъщите рискове и удължените срокове. Безвъзмездни средства: спасителен пояс за започване В светлината на тези предизвикателства безвъзмездните средства играят решаваща роля в ранните етапи от жизнения цикъл на научното стартиране. Механизмите за финансиране като програмата за ускоряване European Innovation Council (EIC) се превръщат в спасителни линии, предлагащи не само финансова подкрепа, но и валидиране на потенциалното въздействие на научното начинание. Безвъзмездни средства от правителствени и международни органи осигуряват основния капитал, необходим за преминаване от доказателство за концепцията към жизнеспособен продукт, без да размиват капитала на основателите или да ги принуждават към преждевременни стратегии за комерсиализация. Изграждане на мост: Ролята на университетските инкубатори и програмите за предприемачество Признавайки уникалните предизвикателства, пред които са изправени техните научни предприемачи, много университети създадоха инкубатори и програми за предприемачество, предназначени да преодолеят празнината в знанията. Тези програми предлагат наставничество, бизнес обучение и достъп до мрежи от инвеститори, които се интересуват конкретно от DeepTech и научни иновации. Те имат за цел да осигурят на учените необходимите умения, за да се ориентират в ландшафта на финансирането, от изработването на завладяващи представяния до разбирането на финансовите показатели, които са от решаващо значение за инвеститорите. Пътят напред Въпреки пречките, потенциалните обществени и икономически ползи от стартиращите научни компании са огромни. С тяхната способност да се справят с належащите глобални предизвикателства чрез иновации, подкрепата за тези начинания е от първостепенно значение. Укрепването на екосистемата, която подкрепя научните предприемачи, от подобрени програми за безвъзмездни средства до по-специализирани мрежи от инвеститори, е от решаващо значение за техния успех. В заключение, докато пътуването от университетската лаборатория до пазара е изпълнено с предизвикателства, особено при осигуряването на финансиране, има нарастващо признание за необходимостта да се подкрепят тези пионери в иновациите. Чрез преодоляване на пропастта в експертния опит и използване на безвъзмездни средства като трамплин, пътят напред за стартиращите научни компании става по-ясен, обещавайки бъдеще, в което техният трансформиращ потенциал може да бъде напълно реализиран. Навигиране в интелектуалната собственост: Ръководство за основатели на спиноф университети The... Прочетете още

Декодиране на DeepTech: Навигация в новата ера на иновациите EIC Accelerator

В епоха, белязана от бърз технологичен напредък и иновации, терминът „DeepTech“ се очертава като модна дума, синоним на стартиращи компании и технологичната индустрия като цяло. Но какво точно означава „DeepTech“ и защо е ключов за стартиращи компании и технологични сектори? DeepTech или дълбока технология се отнася до авангардни технологии, които предлагат значителни подобрения спрямо съществуващите решения. Тези технологии се характеризират с огромния си потенциал да разстройват индустриите, да създават нови пазари и да решават сложни предизвикателства. За разлика от масовата технология, която се фокусира върху постепенни подобрения, DeepTech се гмурка по-дълбоко в научни открития или инженерни иновации, за да доведе до радикална промяна. Същността на DeepTech В основата си DeepTech въплъщава технологии, вкоренени в значителен научен напредък и високотехнологични инженерни иновации. Тези технологии често се свързват със сектори като изкуствен интелект (AI), роботика, блокчейн, съвременни материали, биотехнологии и квантови изчисления. Обединяващият фактор сред тях е тяхната основна зависимост от задълбочени, съществени усилия за научноизследователска и развойна дейност (R&D), често водещи до пробиви, които могат да отнемат години, за да съзреят и комерсиализират. DeepTech в новосъздадените фирми и технологичната индустрия За стартиращите фирми навлизането в DeepTech представлява както колосална възможност, така и огромно предизвикателство. Цикълът на разработка на иновациите DeepTech обикновено е по-дълъг и изисква по-значителни капиталови инвестиции в сравнение със софтуерните или дигиталните стартиращи компании. Въпреки това печалбата може да бъде трансформираща, предлагайки решения на належащи глобални проблеми, от изменението на климата до кризи в здравеопазването. Интересът на технологичната индустрия към DeepTech е воден от обещанието за създаване на трайна стойност и установяване на нови граници в технологиите. За разлика от потребителските технологии, които могат да бъдат обект на бързи промени в потребителските предпочитания, DeepTech предлага фундаментални промени, които могат да предефинират индустриите за десетилетия. Пътят напред Навигирането в пейзажа на DeepTech изисква комбинация от далновидни научни изследвания, стабилни механизми за финансиране и стратегически индустриални партньорства. За стартиращи фирми това означава осигуряване на инвестиции от заинтересовани страни, които разбират дългосрочния характер на проектите DeepTech. Това също така изисква ангажимент за научноизследователска и развойна дейност и желание за пионерство в неизследвани територии. Значението на DeepTech надхвърля обикновения технологичен напредък; става въпрос за изграждане на бъдещето. Използвайки силата на дълбоките технологии, стартиращите компании имат потенциала да въведат нова ера на иновации, решавайки някои от най-сложните предизвикателства в света с решения, които някога са били смятани за невъзможни. В заключение, DeepTech стои в пресечната точка на новаторски научни изследвания и технологични иновации. За стартиращите фирми и технологичната индустрия това представлява следващата граница на открития и прекъсване. Възприемането на DeepTech не е просто инвестиция в технология; това е ангажимент към бъдеще, в което границите на възможното непрекъснато се разширяват. Уникалната капиталова динамика на DeepTech: Навигиране във водите на иновациите В разрастващия се свят на стартиращи фирми, DeepTech се откроява не само с амбицията си да разшири границите на иновациите, но също така и с отчетливия си финансов пейзаж и пейзаж на развитие. DeepTech стартиращи фирми, по своето естество, се задълбочават в области, които са както капиталоемки, така и отнемащи време, често се фокусират върху хардуерни разработки или новаторски научни изследвания, които изискват различен вид инвестиции: пациентски капитал. Капиталоемкият характер на DeepTech Предприятията с DeepTech често изискват значителни първоначални инвестиции, значително по-високи от тези на техните софтуерни партньори. Това се дължи основно на хардуерно интензивните аспекти на много проекти DeepTech, като например в биотехнологиите, роботиката и чистата енергия. Разработването на физически продукти или внедряването на нови научни открития изисква не само специализирано оборудване и материали, но и достъп до модерни изследователски съоръжения. Факторът време Отвъд финансовите съображения, времето играе решаваща роля в развитието на иновациите на DeepTech. За разлика от стартиращите софтуерни компании, където продуктите могат да бъдат разработени, тествани и итерирани в сравнително кратки цикли, проектите DeepTech често обхващат години или дори десетилетия. Тази удължена времева рамка се дължи на сложния характер на технологията, която се разработва, необходимостта от обширни процеси на тестване и сертифициране и предизвикателството да се пуснат на пазара новаторски иновации. Търпелив капитал: жизненоважна съставка за успех Предвид тези уникални предизвикателства, DeepTech стартиращите компании изискват инвеститори, които са подготвени за по-дълго пътуване до възвръщаемост на инвестициите (ROI). Този „търпелив капитал“ е готов да подкрепи стартиращи фирми през дългите периоди на научноизследователска и развойна дейност и въвеждане на пазара, присъщи на начинанията DeepTech. Такива инвеститори обикновено имат задълбочено разбиране на специфичните индустрии и потенциалното въздействие на иновациите, което им позволява да видят отвъд краткосрочните печалби към трансформиращия потенциал на тези технологии. Защо пациентският капитал има значение. Значението на пациентския капитал се простира отвъд простото осигуряване на финансови ресурси. Той включва наставничество, връзки с индустрията и стратегически насоки, всички от които са от решаващо значение за навигиране в сложния пейзаж на DeepTech. Нещо повече, търпеливият капитал помага за насърчаване на култура на иновации, при която предприемачите могат да се съсредоточат върху пробиви, които може да нямат незабавна търговска жизнеспособност, но имат потенциала да създадат значително обществено и икономическо въздействие в дългосрочен план. В заключение, пътуването на стартиращите фирми DeepTech е уникално предизвикателство, изискващо повече от просто финансова инвестиция. Това изисква ангажимент към визия, която надхвърля традиционните инвестиционни графики, предлагайки обещание за революционен напредък. За тези, които желаят да се впуснат в това пътуване, наградите не са само в потенциални финансови печалби, но и в принос към напредъка, който може да оформи бъдещето на нашето общество. Нарастващата привлекателност на инвестициите в DeepTech: Уникални технологии и по-висока възвръщаемост Инвестиционният пейзаж е свидетел на значителна промяна към DeepTech, водена от неговия потенциал за по-висока възвръщаемост и присъщата му уникалност. DeepTech компаниите, по своята същност, се задълбочават в революционни технологични постижения, често защитени от патенти и права върху интелектуалната собственост (IP). Тази уникалност не само ги отличава от претъпканото пространство на стартиращи софтуерни компании, но също така предлага ниво на защита на конкуренцията, което е високо ценено от инвеститорите. Висока възвръщаемост и конкурентни инвестиции в Moats DeepTech стават все по-привлекателни поради потенциала за значителна финансова възвръщаемост. Технологиите, разработени в рамките на секторите DeepTech – вариращи от биотехнологии и модерни материали до изкуствен интелект и квантови изчисления – имат силата да разрушат индустриите и да създадат изцяло нови пазари. Този трансформиращ потенциал се превръща в значителни финансови възможности за инвеститори, които са ранни поддръжници на такива иновации. Освен това, сложността и патентования характер на иновациите DeepTech... Прочетете още

Новата работна програма на EIC: Разбиране на премахването на процеса на опровержение

В динамичния пейзаж на финансирането от Европейския съюз (ЕС) European Innovation Council (EIC) въведе забележителни промени в работната си програма за 2024 г., които пряко засягат процеса на кандидатстване и оценка за финансиране. Сред тези корекции се откроява премахването на процеса на опровержение, което означава преминаване към по-рационализирана и независима оценка на предложенията. Тази статия се задълбочава в последиците от тази промяна за стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), търсещи финансиране от EIC Accelerator, с цел да демистифицира новия подход и да предложи стратегически насоки за кандидатите. Преминаването от процеса на опровержение Исторически погледнато, процесът на кандидатстване EIC Accelerator позволява на кандидатите да адресират и „опровергават“ коментари от предишни оценки в последващи подавания. Този процес на опровержение позволи на организациите да прецизират и подобрят своите предложения въз основа на специфична обратна връзка, теоретично увеличавайки шансовете си за успех в бъдещи кръгове. Съгласно работната програма на EIC за 2024 г. обаче този механизъм е премахнат. Следователно вече няма структуриран път за кандидатите да включат подобрения от предишни заявки директно в отговор на коментарите на оценителя. Независима оценка на предложенията Съществена промяна, съпътстваща премахването на процеса на опровержение, е подходът за оценка на предложенията. Оценителите вече няма да имат достъп до предишни заявки или доклади за оценка от предишни кръгове. Това гарантира, че всяко предложение се оценява независимо, единствено въз основа на неговите качества и в съответствие със стандартните критерии за оценка на Horizon Europe. Тази промяна има за цел да изравни условията на игра, като гарантира, че всички заявления, независимо дали от подаващи за първи път или от повторно кандидатстващи, получават безпристрастен преглед. Включване на подобрения в повествованието Въпреки че структурираният процес на опровержение е премахнат, кандидатите запазват възможността да прецизират предложенията си въз основа на минали отзиви. Подобрения и подобрения все още могат да бъдат включени в описателната част Б на формуляра за кандидатстване. Важно е обаче да се отбележи, че няма конкретен формат или раздел, предназначен за тази цел. Следователно кандидатите трябва безпроблемно да интегрират всички корекции в цялостния разказ на предложението, като гарантират, че подобренията са последователни и подобряват цялостното качество и осъществимост на предложението. Стратегически последици за кандидатите Тази модификация в процеса на оценка на EIC налага стратегическа посока за кандидатите. Стартиращите компании и МСП трябва да се съсредоточат върху изработването на стабилно и завладяващо предложение от самото начало, като интегрират непрекъснатото подобрение като основна стратегия, вместо да разчитат на специфични вериги за обратна връзка. Кандидатите се насърчават да: Извършат задълбочена самооценка: Преди да подадете, оценете критично своето предложение спрямо критериите и целите на EIC, като идентифицирате области за подобрение, без да разчитате на външна обратна връзка. Възползвайте се от професионална подкрепа: Ангажирайте се с консултанти, професионални писатели или хора на свободна практика с опит в кандидатстванията за безвъзмездни средства от ЕС, за да прецизирате вашето предложение, като гарантирате, че е в съответствие с настоящите приоритети и стандарти на EIC. Подчертайте иновациите и въздействието: С всяко предложение, оценено според неговите собствени достойнства, подчертайте иновациите на вашия проект, пазарния потенциал и въздействието върху обществото, като направите убедителна аргументация за финансиране от EIC. Заключение Работната програма на EIC за 2024 г. въвежда промяна на парадигмата в начина, по който се оценяват предложенията, като премахването на процеса на опровержение подчертава преминаването към по-независими и базирани на заслуги оценки. Въпреки че тази промяна предизвиква кандидатите да се адаптират, тя също така отваря възможности за представяне на техните иновации във възможно най-добрата светлина, без сянката на предишни предложения. Чрез възприемане на стратегия за непрекъснато усъвършенстване и използване на професионална експертиза, стартиращите фирми и МСП могат успешно да се ориентират в тези промени, позиционирайки се силно за финансиране от EIC Accelerator.

Разбиране на ограниченията за подаване за EIC Accelerator съгласно работната програма за 2024 г

Ускорителят European Innovation Council (EIC) е крайъгълен камък на ангажимента на ЕС за насърчаване на иновациите и подкрепа на стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) при представянето на новаторски идеи на пазара. С въвеждането на работната програма EIC 2024 бяха направени значителни актуализации за рационализиране на процесите и изясняване на правилата около подаването и повторното подаване на предложения. Тази статия има за цел да изясни новите лимити за подаване, като предлага ясно ръководство за субекти, които имат за цел да осигурят финансиране чрез тази конкурентна програма. Опростени правила за подаване Работната програма на EIC 2024 въведе по-прост подход за подаване на предложения, като се обръща внимание на обратната връзка и има за цел да направи процеса на финансиране по-достъпен. От началото на 2024 г. субектите имат право да подават до три неуспешни заявления на всеки етап от процеса и за всякаква форма на подкрепа. Това включва: Кратки предложения Пълни предложения Покани за конкретни предизвикателства Отворени покани Само безвъзмездна помощ Смесено финансиране (комбинации от безвъзмездна помощ и собствен капитал) Само собствен капитал Това опростяване означава, че кандидатите имат три шанса да осигурят финансиране, независимо от етапа или вида на подкрепата, за която кандидатстват, преди се изключват от по-нататъшни подавания съгласно EIC Accelerator на Horizon Europe. Повторно подаване след отхвърляне Забележителен аспект на новите правила е разпоредбата за повторно подаване след отхвърляне на етапа на пълно предложение. Кандидатите, които не успеят на този етап, имат право да подадат отново предложението си директно до етапа на пълно предложение, заобикаляйки фазата на кратко предложение, при условие че не са достигнали лимита си от три кандидатури. Директното повторно подаване към фазата на интервю обаче не е разрешено при никакви обстоятелства. Практически примери За да предложи яснота, работната програма очертава няколко сценария: След едно отхвърляне на етапа на пълното предложение (независимо дали по време на дистанционната оценка или интервюто), организацията може да подаде още две пълни предложения. След две отхвърляния на етапа на интервюто, субектът все още има право да подаде пълно предложение и потенциално може да бъде поканен за трето интервю. Ако даден субект е бил отхвърлен веднъж на етапа на пълното предложение или на интервюто и веднъж на етапа на краткото предложение, той има право на още едно подаване на етапа на пълното предложение. Важно е да се отбележи, че броячът за неуспешни кандидатури се нулира на 1 януари 2024 г. Това нулиране предлага ново начало за субекти, които преди това може да са достигнали лимита си за подаване, предоставяйки нови възможности за финансиране в рамките на Horizon Europe. Последици за кандидатите Тези актуализирани правила имат за цел да балансират конкурентния характер на EIC Accelerator с необходимостта от гъвкавост и множество възможности за финансиране. Кандидатите трябва да планират стратегически своите предложения, като вземат предвид обратната връзка, получена от предишни кандидатури, за да подсилят своите предложения. Ангажирането с професионални автори, консултанти или използването на официалния шаблон за предложения на EIC Accelerator може да подобри качеството на подаването. Освен това кандидатите трябва да имат предвид тавана за подаване, като дават приоритет на усъвършенстването и подобряването на своите предложения при всеки опит. Възможността за повторно изпращане директно към етапа на пълно предложение след отхвърляне е значително предимство, което позволява на субектите да адресират обратната връзка и да подобрят своите приложения, без да започват от нулата. Заключение Опростените правила за подаване и повторно подаване на работната програма на EIC 2024 означават положителна стъпка към превръщането на финансирането от ЕС в по-достъпно за иновативни предприятия. Чрез разбиране на тези разпоредби и стратегическо планиране на техните приложения, стартиращите фирми и МСП могат да увеличат максимално шансовете си да осигурят жизненоважната подкрепа, необходима за извеждането на техните иновации на европейския и световния пазар.

Най-доброто ръководство за овладяване на вашата подготовка за интервю EIC Accelerator: план за действие стъпка по стъпка

Подготовката за интервю, особено за сценарии с високи залози като представянето на EIC Accelerator, изисква стратегически и добре обмислен подход. Това ръководство дестилира мъдростта от нашите източници на знания в изчерпателен, действащ списък с точки, за да гарантира, че сте напълно подготвени и готови да впечатлите. Подготовка преди интервюто Разберете правилата и целите на EIC: Запознайте се с това, което журито търси и специфичните критерии на EIC Accelerator. Направете сценарий за представянето си: Подгответе сценарий дума по дума за вашето представяне. Практикувайте, докато успеете да го доставите естествено в рамките на 10-минутния лимит. Усъвършенствайте уменията си за въпроси и отговори: Посветете значителна част от времето си за подготовка, за да тренирате за сесията за въпроси и отговори, която може да продължи до 35 минути. Опознайте приложението си отвътре: Ако не сте написали приложението сами, проучете го внимателно. Разберете всички споменати числа, стратегии и партньори. Практиката прави перфектен Ангажирайте се с практиката на представяне: Използвайте професионални писатели или консултанти, за да упражнявате широко представянето си. Симулирайте средата на интервюто: Практикувайте с бързи въпроси и незабавни последващи действия, за да симулирате среда с високо напрежение. Подгответе всички членове на екипа да отговарят: Уверете се, че всички членове на екипа са свикнали да отговарят на въпроси гладко и сплотено като цяло. Ден на представянето Без оперативни задачи преди представянето: Съсредоточете се единствено върху интервюто; без разсейване. Прегледайте отново голямата картина: Прегледайте слайдовете на презентацията си, като се фокусирате върху ключовите послания и визии, които искате да комуникирате. Провеждане на сесията за въпроси и отговори Очаквайте бързи и последващи въпроси: Бъдете готови да отговорите бързо и кратко. Упражнявайте се с хронометър за измерване на времето. Разработете стандартни отговори: Начертайте отговорите на много вероятни въпроси и тези, идентифицирани като критични по време на практически сесии. Приемете правилното поведение: Упражнявайте се да поддържате спокойно и уверено поведение, независимо от трудността на въпроса. Практикуване на фалшиво жури Създавайте стресови сесии за разпитване вътрешно: Използвайте фалшиви журита в екипа си, за да задавате предизвикателни въпроси и да осигурявате незабавни последващи действия. Интегрирайте критични въпроси: Изберете фалшиви питащи, които могат да играят ролята на адвокат на дявола, като упражняват натиск чрез прекъсвания и трудни въпроси. Последни съвети Разберете и артикулирайте вашите уникални точки за продажба (USP): Бъдете ясни какво отличава вашия проект и бъдете готови да го формулирате убедително. Подгответе се за неприятни преживявания: Понякога взаимодействията могат да бъдат стресиращи или неприятни. Подгответе се психически за подобни ситуации. Избягвайте червени знамена: Не давайте на журито причина да ви отхвърли. Стойте далеч от теми, които могат да доведат до негативна оценка. Като следвате това изчерпателно ръководство, вие не само ще повишите увереността си, но значително ще увеличите шансовете си за успех във всеки сценарий на интервю, особено в среда с високи залози като представянето на EIC Accelerator. Запомнете, че под натиск няма да бъдете на висотата; ще паднеш до нивото на обучението си. Подгответе се съответно.

Разкриване на най-новите резултати от EIC Accelerator: Изчерпателен анализ (8 ноември 2023 г., издание на февруари 2024 г.)

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator представлява система за подкрепа на стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) в цяла Европа, целяща да стимулира иновациите и технологичния напредък. С последните си резултати, публикувани на 28 февруари 2024 г., EIC Accelerator отново демонстрира своя ангажимент за насърчаване на новаторски проекти с общо разпределение на бюджета от 285 милиона евро. Този анализ се задълбочава в разпределението на грантовете и blended financing, процентите на успеваемост на различните етапи и географското разпространение на печелившите компании. Разбивка на финансирането: По-отблизо на разпределението В последния цикъл на финансиране EIC Accelerator подкрепи 42 компании, демонстрирайки разнообразна гама от възможности за финансиране, пригодени да посрещнат разнообразните нужди на иноваторите в Европа. Разпределението на видовете финансиране е, както следва: Безвъзмездни средства Първо: 12 компании (29%) получиха безвъзмездни средства като първоначална стъпка на финансиране, което подчертава гъвкавостта на EIC в подкрепа на иновации на ранен етап. Смесени финанси: Доминиращи в областта на финансирането, 26 компании (62%) получиха blended finance, комбинирайки безвъзмездни средства и собствен капитал, за да осигурят стабилна подкрепа за начинания, готови да се разширят. Само собствен капитал: Една единствена компания (2%) осигури капиталово финансиране, което подчертава ролята на EIC в поемането на дял в обещаващи предприятия. Само безвъзмездни средства: 3 компании (7%) получиха безвъзмездни средства без капиталовия компонент, фокусирани върху проекти със специфични нужди, които могат да бъдат посрещнати с директно финансиране. Пътят към успеха: Анализиране на нивата на успех Процесът на подбор на EIC Accelerator е строг, предназначен да идентифицира проекти с най-голямо потенциално въздействие. Степента на успеваемост на всеки етап от процеса на кандидатстване е както следва: Стъпка 1: Приблизително 70% от кандидатите преминават този начален етап, въпреки че точните цифри не се разкриват. Стъпка 2: Само 22% проекти успяват да преминат, отразявайки все по-внимателния преглед на приложенията. Стъпка 3: Последната стъпка вижда допълнително стесняване с процент на успех 17%. Комбинирани проценти на успех: Кумулативният процент на успех за кандидатите, преминаващи през стъпки 2 и 3, е само 3,9%, докато общият процент на успех във всичките три етапа е приблизително 2,7%. Географско разнообразие: Паневропейско въздействие Последният кръг от финансиране облагодетелства компании от 15 различни страни, демонстрирайки общоевропейския обхват на EIC Accelerator. Германия води групата със 7 финансирани компании, следвана плътно от Франция с 6 и Испания и Швеция с по 5. Други държави с успешни кандидати включват Финландия (4), Италия (3), Израел (2), Холандия (2), Норвегия (2) и няколко други с по една компания, демонстрирайки ангажимента на EIC да насърчава иновациите на целия континент. Заключение Последните резултати от финансирането на EIC Accelerator подчертават критичната роля на програмата в подкрепа на европейската иновационна екосистема. С общ бюджет от 285 милиона евро програмата е подкрепила 42 компании в широк спектър от сектори и държави, подчертавайки разнообразието и потенциала на технологичния пейзаж на Европа. Тъй като EIC Accelerator продължава да се развива, неговото въздействие върху насърчаването на новаторски проекти и разширяването на МСП е неоспоримо, което го прави крайъгълен камък на европейската политика за иновации. С щателно внимание към подкрепата на различни нужди от финансиране, строги процеси на подбор и ангажимент за географска приобщаване, EIC Accelerator проправя пътя към една по-иновативна и устойчива Европа. Тъй като очакваме с нетърпение бъдещите кръгове на финансиране, резултатите от февруари 2024 г. служат като доказателство за жизнения предприемачески дух, който процъфтява на целия континент. Данни за финансиране Тип финансиране Първи грант: 12 компании (29%) Смесено финансиране: 26 компании (62%) Само собствен капитал: 1 компания (2%) Само грант: 3 компании (7%) Общо: 42 компании Бюджет Общ бюджет: €285 милиона Съкращаване Крайна дата и резултати EIC Accelerator Стъпка 2 Крайна дата: 8 ноември 2023 г. Публикуване на резултатите: 28 февруари 2024 г. Процент на успеваемост Стъпка 1: (приблизително 70%, тъй като резултатите не са публикувани) Стъпка 2: 22% Стъпка 3: 17% Стъпка 2 и Стъпка 3 комбинирани: 3,91 TP18T Стъпка 1 & Стъпка 2 & Стъпка 3 комбинирани: (приблизително 2,7%) Финансирани държави Сред финансираните компании има 15 различни държави. Германия: 7 компании Франция: 6 компании Испания: 5 компании Швеция: 5 компании Финландия: 4 компании Италия: 3 компании Израел: 2 компании Холандия: 2 компании Норвегия: 2 компании Белгия: 1 компания България: 1 компания Дания: 1 компания Ирландия: 1 компания Португалия: 1 компания Словакия: 1 компания Всички 42 победители от EIC Accelerator от 8 ноември 2023 г.

Разкриване на бъдещето на европейските иновации: Задълбочено потапяне в работната програма на EIC за 2024 г.

Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г., подробно описана в документа, очертава своята цялостна стратегия и компоненти, предназначени да насърчават иновациите в рамките на Европейския съюз. Ето основните компоненти и акценти: Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI): EIC има за цел да подкрепя революционни технологии и компании, които са от решаващо значение за постигането на екологичен и цифров преход, като гарантира открита стратегическа автономия в критичните технологии. Той си е поставил шест стратегически цели, включително да се превърне в предпочитан инвеститор за стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал, да преодолее недостига на финансиране за дълбокотехнологични компании, да поддържа високорискови технологии, да увеличи броя на европейските еднорози и разраствания, да катализира въздействието на иновациите от Европа публични изследвания и постигане на оперативни постижения. Преглед на работната програма за 2024 г.: Работната програма организира финансирането и подкрепата си в три основни схеми: EIC Pathfinder: За напреднали изследвания за разработване на научната основа за революционни технологии. EIC Transition: За валидиране на технологии и разработване на бизнес планове за конкретни приложения. EIC Accelerator: Подпомагане на компаниите при въвеждането на иновации на пазара и увеличаването им. Всяка схема е подсилена с достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, предоставящи експертен опит, корпорации, инвеститори и участници в екосистемата. Основни промени в работната програма за 2024 г.: Направени са корекции, подобрения и опростявания въз основа на обратната връзка и намаления бюджет. Тези промени включват въвеждането на модел на еднократна сума за повечето обаждания, засилени мерки срещу рисковете за икономическата сигурност и корекции в критериите за допустимост и финансиране в различните схеми. Основни характеристики на EIC поддръжката: Предлага се комбинация от финансова и нефинансова подкрепа за ускоряване и разрастване на EIC иновациите и компаниите. Това включва проактивно управление на проекти и портфолио, персонализиран подход за оценка на предложенията, политики за отворен достъп и права върху интелектуалната собственост, както и мерки за гарантиране на икономическа сигурност. Сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT): Документът очертава нарастващото сътрудничество между EIC и EIT за укрепване на Европейската иновационна екосистема, включително споделени услуги, процеса Fast Track и новата схема за стажанти в иновациите. Прогноза за 2025 г. и бъдещи години: Обсъждат се бъдещи стратегии и потенциални нови синергии, включително възможността за увеличаване на бюджетите за по-големи инвестиции чрез фонда EIC в ключови фокусни области. Речник и дефиниции: Документът завършва с подробен речник и раздел с дефиниции, обясняващ терминологията и акронимите, използвани в работната програма. Тези компоненти колективно имат за цел да подкрепят стратегическите цели на Европейския съюз в областта на иновациите, научните изследвания и технологичното развитие, като наблягат на високорисковите изследвания с висока печалба и революционни технологии с потенциал за значително обществено и икономическо въздействие. 1. Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI) В забележителен ход за тласък на европейските иновации в бъдещето, European Innovation Council (EIC) изложи смела визия със своята работна програма 2024, като се фокусира върху идентифицирането, разработването и увеличаването на пробива технологии и компании, които са ключови за екологичния и цифров преход на ЕС. Тази визия е подкрепена от стратегически цели, предназначени да осигурят отворена стратегическа автономия на Европа в критичните технологии, насърчавайки жизнена екосистема, в която стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал могат да процъфтяват. Амбицията на програмата е не само да преодолее недостига на финансиране, пред който са изправени компаниите за дълбоки технологии, но и да позиционира EIC като предпочитан инвеститор за визионерски идеи, като по този начин повлияе на разпределението на частни активи в подкрепа на тези иновации. В основата на стратегическата визия на EIC са шест амбициозни цели, всяка от които е придружена от ясни ключови показатели за ефективност (KPI), които имат за цел да измерват напредъка и да насочват изпълнението на програмата: Да станеш инвеститор по избор: EIC търси признание в целия континент, привличане на стартиращи фирми с висок потенциал, предприемачи и иновативни изследователи, със специален акцент върху слабо представените групи като жени иноватори и тези от по-слабо развити екосистеми. Натрупване на инвестиции от 30-50 милиарда евро в европейски дълбоки технологии: Чрез преодоляване на критичния недостиг на финансиране, EIC има за цел да използва своя фонд, за да повлияе значително на екосистемата на дълбоките технологии, насърчавайки климат, в който частните инвестиции текат по-свободно в подкрепа на новаторски иновации. Подкрепа за високорискови технологии: В области, критични за обществото и стратегическата автономия, EIC се ангажира да поеме изчислени рискове, за да подкрепи най-обещаващите възможности за дълбоки технологии от най-ранните етапи до комерсиално разширяване, гарантирайки независимостта на Европа в ключови технологии. Увеличаване на броя на европейските еднорози и разраствания: EIC е на мисия да подхранва растежа на европейски стартиращи фирми и МСП, за да се сравняват и надминават своите глобални партньори, насърчавайки среда, в която европейските иновации могат да водят на световната сцена. Катализиране на въздействието на иновациите от европейските обществени изследвания: Чрез изграждането на партньорства в целия ЕС, EIC има за цел да комерсиализира най-добрите идеи от изследователската база, създавайки благоприятна почва за стартиращи фирми да се разрастват и да оказват глобално въздействие. Постигане на оперативни съвършенства: Ефективността, гъвкавостта и отзивчивостта на операциите на EIC са предназначени да отговорят на високите очаквания на кандидатите, инвеститорите и пазара като цяло, осигурявайки плавен път от иновативна идея до пазарен успех. Тези стратегически цели не са просто амбициозни цели, но представляват цялостен план за иновационния пейзаж на Европа, целящ създаването на плодородна екосистема за революционни технологии, които ще определят бъдещето на икономиката и обществото на ЕС. Чрез комбинация от финансова и нефинансова подкрепа, EIC подготвя сцената за трансформиращо въздействие, което се простира далеч отвъд непосредствения хоризонт, като гарантира, че Европа остава в челните редици на иновациите и технологиите. 2. Преглед на работната програма за 2024 г. Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. представлява основна крачка към насърчаване на иновациите и технологични пробиви в рамките на Европейския съюз. Структуриран да отговори на критичните нужди на зеления и цифров преход, той използва над 1,2 милиарда евро финансиране, организирайки цялостна стратегия за овластяване на изследователи, стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП). Ето един задълбочен поглед към нейния структурен преглед: EIC Pathfinder, Преход и Ускорител: Трите стълба Работната програма е гениално сегментирана в три основни схеми за финансиране, всяка от които е съобразена с различни етапи на иновация и развитие: EIC Pathfinder: Посветена на напреднали изследвания, Pathfinder е родното място на научните изследвания, насочени към разработването на основните елементи на революционните технологии. Той включва както отворени покани за всяка област на научно изследване, така и целенасочени предизвикателства, насочени към конкретни, стратегически интереси на... Прочетете още

EIC Accelerator Повторно изпращане: Доброто, Лошото и Случайността

Навигация в EIC Accelerator: Разбиране на правилото „3 удара, вие сте навън“ Ускорителят European Innovation Council (EIC) е основен механизъм за финансиране в рамките на Horizon Europe, насочен към стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), които разширяват границите на иновациите. Със смесица от безвъзмездни средства и собствен капитал, той представлява критична възможност за оживяване на новаторски проекти. Въпреки това навигирането в процеса на кандидатстване не е никак малко, особено със строгото правило „3 удара, вие сте аут“. Тази политика изисква кандидатите да бъдат отхвърлени максимум три пъти във всяка от трите стъпки на процеса на оценка. След като това ограничение бъде достигнато, повторното кандидатстване е забранено до приключването на текущата работна програма на Horizon Europe през 2027 г. Трите стъпки на оценката на EIC Accelerator Кратко заявление: Първоначалната стъпка включва писмено заявление и видео за представяне. Това е първото препятствие, при което вашият проект се проверява. Пълно приложение: Успешните проекти преминават към представяне на подробно предложение, очертаващо иновациите, въздействието и стратегията за изпълнение. Интервю: Финалистите са поканени да представят своите проекти пред жури от експерти, последният шанс за убеждаване, преди да бъдат взети решения за финансиране. Последици от правилото „3 удара“ Това правило подчертава състезателния характер на EIC Accelerator и важността на щателната подготовка. Това е ясно послание, че само най-завладяващите и добре подготвени приложения имат шанс. Тази политика също така насърчава кандидатите да оценят критично своята готовност и потенциала на своите иновации, преди да кандидатстват, което потенциално спестява време и ресурси както на кандидатите, така и на комисиите за оценка. Стратегии за успех Задълбочена подготовка: Преди да кандидатствате, уверете се, че вашият проект е в съответствие с приоритетите на EIC: силно въздействие, иновации и пазарен потенциал. Професионална поддръжка: Помислете за ангажиране на консултанти или професионални автори, които са специализирани в EIC приложения, за да подобрите подаването си. Използване на обратна връзка: Ако бъдете отхвърлени, използвайте обратната връзка, за да засилите слабите страни на вашия проект, преди да кандидатствате отново. Рамката „Хоризонт Европа“ Настоящата работна програма „Хоризонт Европа“ продължава до 2027 г., като определя времевата рамка за това правило. Това е период, богат на възможности, но и на ограничения, както ясно показва правилото за „3 удара“. Кандидатите трябва да се ориентират в този пейзаж със стратегическа далновидност, като гарантират, че техните иновации са не само новаторски, но и щателно представени. Заключение Правилото на EIC Accelerator „3 удара, вие сте аут“ е критичен фактор, който кандидатите трябва да вземат предвид. Той подчертава необходимостта от съвършенство във всеки аспект на приложението, от самата иновация до начина, по който се съобщава. Докато се движим през Хоризонт Европа, това правило несъмнено ще оформи конкурентния пейзаж, тласкайки компаниите не само към иновации, но и към отлични постижения в артикулацията и стратегията. Увеличаване на вашето EIC Accelerator предложение с обобщения доклад за оценка (ESR) Пътуването до осигуряване на финансиране от ускорителя European Innovation Council (EIC) може да бъде трудно, като всяка стъпка на кандидатстване се проверява внимателно от експертни оценители. Решаващ инструмент в това пътуване е обобщеният доклад за оценка (ESR), предоставен след всяко отхвърляне. Този доклад не е просто известие за неуспешни опити, а златна мина за конструктивна обратна връзка директно от гледната точка на оценителите. Разбиране на ESR ESR предлага прозрачен поглед към коментарите на оценителите във всички аспекти на предложението, включително високи постижения, въздействие и изпълнение. Тази обратна връзка е безценна за разбирането на силните и слабите страни на вашето представяне. Стъпка 1 Обратна връзка: В първата стъпка от оценката вашето предложение се преглежда от четирима оценители, предоставяйки широк набор от прозрения за първоначалното впечатление, което вашият проект прави. Стъпка 2 Обратна връзка: Пълната фаза на кандидатстване включва трима оценители или четирима в случаите на силно оспорвани откази. Този етап предлага по-задълбочено потапяне в детайлите на вашето предложение, оценявайки доколко то съответства на целите на EIC Accelerator. Използване на ESR за успех. Действителни прозрения: Коментарите на всеки оценител ви насочват при усъвършенстване на вашето предложение, като подчертават областите за подобряване на яснотата, въздействието и осъществимостта. Специализирани ревизии: Като се обърнете към конкретни критики, можете да приспособите вашето повторно подаване, за да се изправите директно срещу предишни недостатъци, повишавайки привлекателността на вашето предложение. Стратегически подход: Разбирането на повтарящи се теми за обратна връзка позволява стратегическо преразглеждане на вашето предложение, като гарантира, че всеки аспект, от иновациите до пазарната стратегия, е стабилен и завладяващ. Заключение ESR е критичен механизъм за обратна връзка, който, когато се използва разумно, може значително да увеличи шансовете ви за успех в бъдещи EIC Accelerator приложения. Чрез задълбочен анализ и действие по коментарите на оценителите, кандидатите могат да трансформират своите иновативни проекти в печеливши предложения, които отговарят на високите стандарти на EIC за високи постижения, въздействие и изпълнение. Не забравяйте, че всяка обратна връзка е стъпка по-близо до осигуряването на необходимата подкрепа, за да изведете иновациите си на преден план в европейските индустрии. Процесът на опровержение EIC Accelerator: Превръщане на отказа във възможност Пътят към осигуряване на финансиране от ускорителя European Innovation Council (EIC) е изпълнен с предизвикателства, едно от които е възможността за отказ. Въпреки това, EIC Accelerator предлага уникален процес на опровержение, който не само позволява на кандидатите да отговарят на коментарите на оценителите, но също така предоставя платформа за коригиране на недоразумения и укрепване на предложението въз основа на валидни критики. Същността на опровержението Този процес е нещо повече от просто обжалване; това е възможност за диалог. Като опровергават коментарите на предишни оценители, кандидатите могат директно да адресират всякакви неверни оценки и да разяснят аспектите на своето предложение, които може да са били неразбрани или подценени. Тази директна комуникация е от решаващо значение за определяне на положителен тон за повторното подаване, което го прави стратегически инструмент за убеждаване отвъд самото писмено предложение. Разяснение на стратегическите предимства: Позволява на кандидатите да изяснят точки, които може да са били изтълкувани погрешно, като гарантира, че предложението се оценява според истинските му качества. Подобрение: Уважителните критики се превръщат във възможности за усъвършенстване, което позволява на кандидатите да подобрят предложенията си въз основа на експертна обратна връзка. Ангажираност: Процесът на опровержение създава диалог между кандидатите и оценителите, персонализирайки процеса на кандидатстване и потенциално променяйки бъдещите оценки в тяхна полза. Навигиране в процеса на опровержение За да се възползват максимално от тази възможност, кандидатите трябва да подходят към опровержението с конструктивен начин на мислене. Признаването на основателни критики, докато дипломатично се отнасяме към всякакви неточности, може да демонстрира професионализъм и ангажираност към съвършенство. Нещо повече, този процес подчертава важността на издръжливостта при отхвърляне, насърчавайки кандидатите да гледат на неуспехите като на... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG